New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

FI65459C - Foerfarande Foer framstaellning and the arrangement of a fiber suspension foerskummad - Google Patents

Foerfarande Foer framstaellning and the arrangement of a fiber suspension foerskummad Download PDF

Info

Publication number
FI65459C
FI65459C FI102273A FI102273A FI65459C FI 65459 C FI65459 C FI 65459C FI 102273 A FI102273 A FI 102273A FI 102273 A FI102273 A FI 102273A FI 65459 C FI65459 C FI 65459C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
tubes
fibers
foamed
dispersion
liquid
Prior art date
Application number
FI102273A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI65459B (en
Inventor
Neil George Douglas Robertson
Original Assignee
Wiggins Teape Res Dev
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to GB1621072A priority Critical patent/GB1395757A/en
Priority to GB1621072 priority
Priority to GB1534473A priority patent/GB1397378A/en
Priority to GB1534473 priority
Application filed by Wiggins Teape Res Dev filed Critical Wiggins Teape Res Dev
Application granted granted Critical
Publication of FI65459B publication Critical patent/FI65459B/en
Publication of FI65459C publication Critical patent/FI65459C/en

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F11/00Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines
    • D21F11/002Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines by using a foamed suspension

Description

R5SFH [B] (idKUui.utusjulka.su ,cuq R5SFH [B] (idKUui.utusjulka.su, Cuq

JjSTjf 1 J ' v UTLÄGGNINGSSKIUPT 0 0 4 0 7 C (4¾ Patentti sydr.r.stty 10 05 1984 Patent acddelat ' (51) Kv.«u/im.CL3 D 21 F 1/70, 1/02 SUOM I — FI N LAN D (li) PitM^Mm-PummMinlni 1022/73 (22) Htkvmhpilvl—Am6knlngadag 03.0^.73 * ^ (2J) Alku pilvi—GlWgkmadag 03.0U.73 (41) Tullut JulklMktl — Bllvlt offwWHg qQ^ io. 73 JjSTjf 1 J 'in UTLÄGGNINGSSKIUPT 0 0 4 0 7 C (4 ¾ to sydr.r.stty May 10, 1984 Patent acddelat' (51) kv «u / im.CL3 D 21 F 1/70, 1/02 ENGLISH. - E n D LAN (II) PitM ^ Mm-PummMinlni 1022/73 (22) Htkvmhpilvl-Am6knlngadag 03.0 * ^ ^ .73 (2J) Initial cloud-GlWgkmadag 03.0U.73 (41) Joined JulklMktl - Bllvlt offwWHg qQ ^ io. 73

Patentti- ia rakistarihallitu· .... ......... , . Patents ia rakistarihallitu · .... .......... . .

_ ^ * . _ ^ *. . . (44) NlhtivUulpmon ja kuuLluHcaaun pvm.— (44) NlhtivUulpmon and kuuLluHcaaun in Date

Patent- och regletentyreleen ' ' Amekan uti«*d och utLakrHtM puMimrad 31.01.6U Patent and regletentyreleen '' Amekan UTI «* d Science utLakrHtM puMimrad 31.01.6U

(32)(33)(31) P>ry4«*»y muolkaua BagW prtortwc 07. OU.72 29.03.73 Englanti-England(GB) 16210/72 I62IO/72 Complete Spec. (32) (33) (31) P> RY4 «*» y muolkaua BagW prtortwc 07 OU.72 03/29/73 English England (GB) I62IO 16210/72/72 Complete Spec.

(71) Wiggins Teape Research & Development Limited, Gateway House, 1 Watling Street, London ECUP UAU, Englanti-England(GB) (72) Neil George Douglas Robertson, Marlow, Buckinghamshire, Englanti-England(GB) (7U) Oy Kolster Ab (5U) Menetelmä Ja laite vaahdotetun kuitususpension valmistamiseksi -Förfarande och anordning för framställning av en förskummad fiber suspension Tämä keksintö liittyy menetelmään ja laitteeseen vaahdotetun kuituainesuspension valmistamiseksi ilman ja kuitujen dispersiosta, joka on pinta-aktiivista ainetta sisältävässä nesteessä, ei-kudotun kuitumateriaalin valmistusta varten. (71) Wiggins Teape Research & Development Limited, Gateway House, 1 Watling Street, London ECUP UAU, England-England (GB) (72) Neil George Douglas Robertson, Marlow, Buckinghamshire, United Kingdom-England (GB) (7U) Oy Kolster Ab (5U) to a method and apparatus for producing a foamed fiber suspension -Förfarande and the apparatus for preparing a förskummad fiber suspension the present invention relates to a method and apparatus for producing a foamed fiber suspension in the air and fiber dispersion, which is a surface-active agent containing liquid, for the manufacture of non-woven fibrous material, .

On tunnettua valmistaa paperia ja muuta ei-kudottua kuitu-ainetta saostamalla kuitususpensio nesteessä, tavallisesti vedessä, reiällisellä alustalla, jota kutsutaan viiraksi, paperikoneees-sa, jolloin neste voi valua pois ja suurin osa kuiduista jää viiralle radan muodossa, jossa kuidut ovat kosketuksessa toisiinsa, kaikki olennaisesti radan tasossa. It is known to manufacture paper and other non-woven fiber material by precipitation from the fiber suspension in a liquid, usually water, a perforated tray, called a loop of fabric, paperikoneees-SA, the liquid can drain out and most of the fibers retained on a wire in the form of web in which the fibers are in contact with each other, all substantially the level of the track. Saostusprosessin umpimähkäisen luonteen vuoksi ja koska useimmilla kuiduilla on luontainen taipumus muodostaa höytäleitä tai rykelmiä, ei rata ole tavallisesti yhdenmukainen, vaan siinä on erityisen ohuita tai kevyitä alueita tai erityisen paksuja tai raskaita alueita. The precipitation because of indiscriminate nature and because most of the fibers have a natural tendency to form flocs or clumps, the web is typically not uniform, but it is particularly thin and light regions, or especially thick or heavy areas. Radan yhdenmukaisuuden tai sen puuttumisen aste voidaan jossain määrin säätää koneenhoita- 2 65459 jän taidon ja koneen mallin avulla. the degree of uniformity of the web or the lack of it can be adjusted to some extent koneenhoita- 2 65459 ice-how and machine model. Kun on muodostettava tarpeeksi yhdenmukaiset radat kuiduista/ joilla on hyvin suuri taipumus muodostaa höytäleitä tai ryhmittyä yhteen, kuten pitkistä tekokuiduista tai pitkistä, kevyesti isketyistä puuvilla- tai puukuiduis-ta tai muista pitkistä luonnonkuiduista, jotka on saatu eläimistä, kasveista tai mineraaleista, on kuidut dispergoitava hyvin suurissa nestemäärissä. In the form enough of one of the paths of the fibers is / are a very great tendency to flocculate or cluster together, such as long synthetic fibers or long, lightly hit with cotton or puukuiduis-ing or other long natural fibers, which are derived from animals, plants or minerals, is the fibers to be dispersed very large liquid volumes. Näiden suurten nestemäärien myöhempää poistoa ei voida suorittaa tavallisissa paperinvalmistuskoneissa, vaan se vaatii näissä kalliita muunnoksia. subsequent removal of these large quantities of liquid can not be accomplished with conventional paper-making machines, but it requires such costly modifications.

Vähemmän tunnettu menetelmä kuituisen aineen valmistamiseksi on sellainen, jossa kuidut ensiksi dispergoidaan suuren viskoo-siuden omaavassa nesteessä, kuten sokerin tai luonnonkumien vesi-liuoksessa, minkä jälkeen dispersio kuivatetaan paperikoneen viiran kautta, jolloin muodostetaan kuiturata viiralla. Less well-known method for the preparation of the fibrous material is one in which the fibers are first dispersed in a high-tossing siuden omaavassa fluid, such as natural gums or sugar-water solution, after which the dispersion is dried in the paper machine wire to form a fibrous web on the wire.

Tällä menetelmällä on se etu, että kun dispergoiva vaikutus lakkaa, loppuu kuitujen liike nesteessä hyvin nopeasti ja kuidut ovat liikkumatta ennen kuin ne voivat höytäleityä ja ryhmittyä yhteen huomattavassa määrin. This method has the advantage that when the dispersing action stops, stops movement of the fibers in the liquid very quickly, and the fibers are still before they can höytäleityä and aggregate to a significant extent.

Kuidut pysyvät näin ollen hyvin hajaantuneina tällaisessa nesteessä, kunnes neste poistetaan dispersiosta ja rata muodostetaan. The fibers therefore remain well dispersed in such liquid, until the liquid is removed from the dispersion and the web is formed. Koska nesteellä on aina suuri viskositeetti, on kuitujen al-kudispergointi siinä vaikea ja se poistuu hitaasti ja vaikeasti muodostuvan radan ja kannattavan viiran läpi, niin että tämä tunnettu menetelmä ei ole hyvin sopiva kuituaineen suurta, jatkuvaa valmistusta varten. Since liquid is always high viscosity, it is the fibers Al-kudispergointi it difficult and it is removed slowly and with difficulty through the forming web and the supporting fabric, so that this known method is not very suitable for large fiber material, for continuous cooking.

On myös ehdotettu pinta-aktiivisen aineen lisäämistä veteen, jota tavallisesti käytetään kuituratojen veteen panossa paperikoneessa, ja että sekoittamalla valmistetaan vaahdotettu kuitudis-perisio, jonka ilmasisältö on ainakin 65 tilavuus-%, mikä auttaa valmistamaan yhdenmukaisen radan ja varsinkin yhdenmukaisen kuitu-radan, jossa kuidut ovat pitempiä kuin ne, joita käytetään tavallisesti kuituratojen veteenpanovalmistuksessa paperikoneessa, so. It is also proposed that the surface-active agent in water, which is usually used water-fiber lines panossa a paper machine, and the blending is prepared from a foamed kuitudis-perisio which the air content is at least 65% by volume, which helps to prepare a uniform web, in particular a uniform fiber web in which the fibers are longer than those commonly used veteenpanovalmistuksessa fibrous webs in a paper machine, i. kuitujen pituus on yli noin 3 mm. The length of the fibers is greater than about 3 mm.

Tunnetuissa menetelmissä tällaisen vaahdotetun kuitudisper-sion muodostamiseksi kohdistetaan pinta-aktiivista ainetta sisältävään veteen voimakas hiertovaikutus, esim. käyttämällä laitetta, joka sisältää kotelon vedelle ja siipipyörän, joka on asennettu 3 65459 kotelon sisälle niin, että se voi pyöriä suhteessa siihen, niin että veteen kohdistuu voimakas hiertovaikutus siipipyörän siipien ja kotelon sisäpinnan välissä. In the known methods for forming such foamed kuitudisper-sion is applied to the surface-active agent in water containing a strong hiertovaikutus, e.g., using a device which includes a housing for water, and the rotor, which is mounted inside the 3 65459 sleeve that it can rotate with respect to it, so that the water is directed to strong hiertovaikutus between the impeller blades and the inner surface of the housing. Tällaista laitetta käytettäessä voidaan kuidut lisätä sekaan joko veteen ennen vaahdottamista tai vaahtoon, joka on jo muodostunut laitteessa. Such a device is used, the fibers can be added either into the water mix prior to foaming or foam that has already formed in the device.

Vaikka edellä kuvattu, tunnettu, vaahdotettua kuitudisper-siota muodostava laite muodostaa tehokkaasti vaaditut ominaisuudet omaavia dispersioita, on sillä se huono puoli, että siinä on suhteellisesti liikkuvia osia, so. Although described above, wherein, a foamed suspension kuitudisper-generating device to effectively form the required characteristics are dispersions, it has the disadvantage that it is relatively movable parts, i. siipipyörä ja kotelo, ja siten se tarvitsee voiman syötön vaaditun liikkeen aikaansaamiseksi. the impeller and the housing, and therefore it needs to obtain a required movement of the power injection. Osien suhteellisesta liikkeestä on lisäksi seurauksena laitteen kuluminen. The relative movement of parts as a result of further wear on the machine.

Nyt on ensiksikin keksitty, että kuituainetta, jolla on kui-tudispersion korkeampi yhdenmukaisuusaste kautta koko aineen kuin mikä voidaan aikaansaada samalla painolla käyttäen vain vettä dis-pergoivana aineena, voidaan valmistaa käyttäen vaahdotettua nestettä, jonka ilmasisältö ylittää alarajan, joka on alle 65%; It has now been firstly found that a nonwoven material having a through Kui-tudispersion higher degree of homogeneity throughout the material than can be obtained in the same weight on the water dis-dispersing agent, can be prepared by using a foamed liquid having an air content exceeds the lower limit, which is less than 65%; toiseksi, että on olemassa vaahdotetun nesteen ilmasisällön arvo, jonka yläpuolella kuiduilla on vaahdotetussa nesteessä taipumus kasaantua, vaikka kuitudispersio vaahdotetussa nesteessä on yhdenmukaisempi kuin on mahdollista aikaansaada samalla painolla käyttäen vain vettä dispergoivana aineena; second, that there is a value of the liquid foamed air content of the above fibers in a foamed liquid tends to accumulate, even in the foamed fiber dispersion liquid is more uniform than is possible to obtain the same weight of water using a dispersing agent; ja kolmanneksi, että kuplien koon jakaantuminen vaahdotetussa nesteessä on huomattavan tärkeä. and third, that the bubble size distribution of the foamed liquid is of considerable importance.

On myös huomattu, että kaikki nesteet, jotka sisältävät kaasukuplia dispergoituina pinta-aktiivisen aineen sisältävässä nesteessä, eivät ole käyttökelpoisia kuitujen dispergoimiseksi ja että itse asiassa tiettyjä nesteitä voidaan käyttää kuitujen (ja hiukkasten) kasaantumisen aikaansaamiseksi niiden hajaantumisen asemesta, vaikkakin kuitujen dispersio kokonaisuutena voi olla parempi kuin mikä voidaan aikaansaada samalla painolla käyttäen vain vettä dispergoivana aineena. It has also been found that all liquids containing gas bubbles dispersed in a liquid containing a surface-active agent, are not useful to disperse the fibers and, in fact, a number of liquids can be used to obtain the accumulation of the fibers (and particles) instead of the dispersion, although the fiber dispersion as a whole can be improved than that which can be achieved at the same time on the weight of water as a dispersant.

Lisäksi on huomattu, että puheena olevan vaahdotetun neste-tyypin hajaantumis/kasaantumis-ominaisuuksien osalta on tärkeä parametri kaasun tilavuusprosenttimäärä nesteessä ja että kaasun mahdollinen tilavuusprosenttialue (so. 0- noin 99,9 %) voidaan jakaa kolmeksi ala-alueeksi, joista kahta, nimittäin enintään noin 55 %: iin ja yli noin 75 %, voidaan käyttää kuitujen ja/tai hiukkasten kasaantumisen aikaansaamiseksi ja kolmatta, nimittäin aluetta noin 4 65459 55 - noin 75 %, voidaan käyttää suurin piirtein erillisten kuitujen olennaisesti yhdenmukaisen hajaantumisen aikaansaamiseksi. In addition, it has been found that in the case of the subject of the foamed liquid-type scattering / to agglomeration properties is an important parameter of the gas volume percentage of the liquid, and that the possible volume percentage area of ​​gas (ie. From 0 to about 99.9%) can be divided into three sub-zone, two of which, namely, up to about 55%, and greater than about 75%, can be used to obtain and third accumulation of fibers and / or particles, namely the range of about 4 65459 55 - about 75% can be used broadly essentially to provide a uniform dispersion of the individual fibers.

Kaasun tilavuusprosenttimäärä, jota tarvitaan määrättyjen kuitujen ja/tai hiukkasten kaikkein yhdenmukaisimmin hajaantumisen aikaansaamiseksi, on yleensä riippuvainen kuitujen ja/tai hiukkasten muodosta, koosta, fyysillisistä ominaisuuksista ja väkevyydestä. The percentage by volume of gas needed to provide the fibers and / or particles in the uniform dispersion of the most prescribed, is generally dependent on the shape of the fibers and / or particles, the size, nature and degree of physical strength. Kuitujen ja/tai hiukkasten koon ja kaasukuplien aritmeettisen keskihalkaisijän välinen suhde on myös tärkeä, kun määritellään määrättyjen kuitujen ja/tai hiukkasten yhdenmukaisin hajaantuminen. The relationship between the fibers and / or particles of the size of the gas bubbles and the arithmetic mean diameters is also important in determining the most appropriate one of the fibers and / or particles in the dispersion provided.

On päästy varmuuteen siitä, että kaasun kaikilla tilavuus-prosenttiarvoilla ovat kuidut normaalisti vain kaasukuplien välissä olevassa nesteessä, so. It is achieved the certainty that all the gas volume percentage values ​​of the fibers are normally only present between the gas bubbles in the liquid, i. kuidut eivät tunkeudu kaasukuplien läpi. the fibers do not penetrate the gas bubbles. Tekijät, jotka määräävät sen, saako määrätty vaahdotettu neste aikaan kuitujen hajaantumisen tai kasaantumisen, ovat sen sisältämän kaasun tilavuusprosenttiarvon ohella näin ollen aineessa olevien kaasukuplien lukumäärä, muoto ja koko. The factors which determine whether the prescribed time, the foamed liquid dispersion of shape and size or the agglomeration of the fibers are contained in addition to the gas volume percentage in this way, the number of gas bubbles in the material.

Kun vaahdotettu neste sisältää kaasua, jonka tilavuusprosenttimäärä on noin 55 - 75 %, hajaantuvat kuidut olennaisesti yhdenmukaisesti koko vaahdotetussa nesteessä. When the foamed fluid containing a gas having a volume percentage of approximately 55 - 75% fibers dispersed substantially uniformly throughout the foamed liquid.

Kun vaahdotetussa nesteessä olevan kaasun tilavuusprosenttimäärä on alle noin 55 %, on kaasu suhteellisen harvoissa, verraten suuren läpimitan omaavissa kuplissa, jotka jakavat nesteen nes-tetaskuiksi, johin kuidut kerääntyvät, ja kun nesteen (normaalisti veden) viskositeetti on verraten pieni, voivat kuidut liikkua vapaasti ja siten kasaantua nestetaskuihin. When the foamed liquid to gas volume percentage is less than about 55%, the gas in a limited number, omaavissa bubbles of relatively large diameter, which distribute the liquid NES tetaskuiksi underlying them fibers collect, and when the viscosity of the liquid (normally water) is relatively small, the fibers may move freely and thus accumulate in the fluid pockets.

Kun vaahdotetun nesteen sisältämän kaasun tilavuusprosenttimäärä on yli 75 % ja kuplien koko on jakaantunut olennaisesti tasaisesti, on kuplien pakkautumistiehys niin suuri, että kuplien muoto muuttuu normaalista pallomuodosta monisärmäiseksi muodoksi. When the gas contained in the foamed liquid volume percentage is greater than 75% and the size of the bubbles is distributed substantially uniformly, is pakkautumistiehys bubbles so large that the bubbles in the shape changes from the normal spherical shape prismatic form. Tällaisia kuplia sisältävässä aineessa on pintajännitysvaikutusten seurauksena voimia kuplien välisten lamellien tasoissa, jotka voimat suuntautuvat kohti lamellien leikkauslinjaa ja lamellien leik-kauslinjojen leikkauspisteisiin. Such bubbles-containing material is as a result of the effects of surface tension forces in planes lamellae, which forces are directed towards the laminae and the line of intersection points of intersection of lamellae clips black-score line between the bubbles. Nämä voimat siirtävät kuituja lamellien leikkauslinjoille ja kuidut suuntautuvat yhteen nipuiksi näillä linjoilla. These forces move the fibers of the lamellae and cutting lines of the fibers in bundles oriented in one of these lines.

Vaikka esiintyy jossain määrin kuitujen kasaantumista, kun käytetään nestettä, jonka sisältämän kaasun tilavuusprosenttimäärä 5 65459 on yli 75 %, voi kuitujen kokonaishajaantuminen radassa, joka on valmistettu tällaista vaahtoa käyttäen, silti olla parempi kuin se, joka voidaan saavuttaa samalla painolla käyttäen vain vettä dispergoivana aineena. Although there are some extent, the accumulation of the fibers when the liquid is used as the gas contained in the volume percentage of 5 65459 of more than 75%, can kokonaishajaantuminen orbit of fibers, which are made of such a foam using, still be better than that which can be achieved with the same weight on the water as a dispersing agent .

Työ on osoittanut, että kun vaahdotetun nesteen sisältämän kaasun tilavuusprosenttimäärä suurenee, pienenee ensiksikin kuplien lukumäärä aineen tilavuusyksikköä kohti, toiseksi suurenee kuplien aritmeettinen keskihalkaisija ja kolmanneksi pienenee kuplien läpimitta-alue. Work has shown that the foamed liquid contained in the gas volume, the percentage increases, decreases, first, the number of bubbles per unit volume of the substance, the second arithmetic bubbles increases the average diameter and the third diameter range smaller bubbles. Puheena olevan keksinnön mukaisesti valmistetun, vaahdotetun nesteen ominaiset, suotavat viskositeettiominaisuudet ovat seurauksena ei vain sen sisältämien kuplien lukumäärästä tilavuusyksikköä kohti, vaan myös kuplien olennaisesti yhdenmukaisesta koosta. made of foamed in accordance with the subject invention the liquid characteristic, are desirable viscosity properties are as a result not only of the bubbles of the number of per unit of volume, but also bubbles substantially uniform size.

Kuplien koon vaikutuksen aineen viskositeettiin uskotaan olevan seuraus siitä, että kaasun tilavuusprosenttiarvo, jota tarvitaan kuplien tiheää pakkautumista varten, on pienempi, jos kuplien koko on olennaisesti tasaisesti jakaantunut. the viscosity of the bubble size of the active agent is believed to be the consequence of the fact that the gas volume of the value required for the dense packing of the bubbles is smaller, if the size of the bubbles is substantially uniformly distributed.

Käytetyn pinta-aktiivisen aineen kemiallinen luonne ei ole kriitillinen, kunhan se kykenee aikaansaamaan vaahdotetun nesteen, jolla on määrätyt ominaisuudet. The chemical nature of the used surface-active agent is not critical, as long as it is capable of providing a foamed liquid having a prescribed characteristics. Pinta-aktiivinen aine voi olla ani-* oninen, kationinen tai ei-ioninen ja on todettu, että erikoiset, pin-ta-aktiiviset aineet, kuten nimellä "ACE"-neste myyty, joka on ani-oninen aine, valmistaja Industrial Soaps Ltd., nimellä "Texofor (rek. tavaramerkki) FN 15” myyty, joka on ei-ioninen aine, valmistaja Glover Chemicals Ltd., ja nimellä "Amine Fb 19" myyty, joka on kationinen aine, valmistaja Float-Ore Ltd., ovat kaikki sopivia. Muita käytettyjä, pinta-aktiivisia aineita ovat oksyylifenoksipolyetok-sietanoli ja kaupasta saatava dodesyylibentseenisulfonaatti. The surface-active agent may be an anion * oninen, cationic or nonionic and have found that the special, pin-to-active agents, such as "ACE" fluid sold, which is a very-oninen, manufactured by Industrial Soaps Ltd ., at "Texofor (reg. trade mark) 15 FN" sold, which is a non-ionic substance, manufacturer Glover Chemicals Ltd., under the name "Amine Fb 19" sold, which is a cationic substance, produced by the float Ore Ltd., are all suitable. More used, surface-active agents are oksyylifenoksipolyetok-sietanoli and the resulting trade dodesyylibentseenisulfonaatti.

Vaahdotetussa nesteessä olevien kuplien aritmeettinen keskihalkaisija voidaan määrittää upottamalla aineeseen objektilasi, joka on jäähdytetty lämpötilaan noin -70°C, ja sitten poistamalla lasi yhdessä ainenäytteen kanssa, joka on jäätynyt siihen kiinni, ja asettamalla lasi mikroskoopin jäädyttävään objektipöytään. the bubbles in the foamed liquid arithmetic average diameter can be determined by immersing the slide material, which has been cooled to a temperature of about -70 ° C and then removing the glass together with the constituents of the sample which has been frozen to catch up, and placing the glass of the microscope object table are frozen. Sitten voidaan ottaa mikrovalokuvat noin 100 x suurennettuina ja näistä määritetään sitten näkyvien kuplien aritmeettinen keskihalkaisija. Then, to take photomicrographs of approximately 100 x magnification of which is determined by the arithmetic mean diameter of the bubbles is then displayed. Tällä menetelmällä on se etu, että aineesta otetaan näyte aine-massan sisältä eikä siinä tutkita vain ulointa kuplakerrosta. This method has the advantage that the material is sampled material-containing pulp and examined only in the outer layer of the bubble.

6 65459 6 65459

Puheena olevan keksinnön päämääränä on kehittää menetelmä ja laite, jolla valmistetaan vaahdotettu kutiudispersio, jota käytetään ei-kudotun kuituaineen valmistuksessa, joka laite ei sisällä liikkuvia osia, ja lisäksi on päämääränä yhdistää laitteen kanssa välineet, joilla valvotaan valmistusta, niin että saadaan vaahdotetut kuitudispersiot, joilla on suotavat ominaisuudet, jotka seu-raavat edellä kuvatuista seikoista. The object of the subject invention is to provide a method and apparatus for producing a foamed kutiudispersio, which is used in the manufacture of non-woven fibrous material, which device has no moving parts, and in addition it is an object to connect to the device means for monitoring the manufacture, so that a foamed fiber dispersion with It is desirable characteristics that fol-lowing the circumstances described above.

Keksinnön mukainen menetelmä tunnetaan ilman ja kuitujen dispersion, joka on pinta-aktiivista ainetta sisältävässä nesteessä, pumppaamisesta tuloputkistosta ulostuloputkiston useiden putkien läpi, joista kukin sallii vain pienen dispersiotilavuuden lä-pimenon ja joissa kussakin on ainakin yksi sisäpuolinen alue, jonka määrittävät poikkileikkaukseltaan vuorotellen pienevät ja suurenevat vyöhykkeet niin, että muodostetaan putkiin poikkileikkauskuris-tus siten synnyttäen pyörteilyä putkissa ja aikaansaaden vaahdon muodostusta käyttämättä liikkuvia mekaanisia osia. The process according to the invention is known as the air and liquid containing fiber dispersion which is a surface-active agent, the pumping inlet manifold outlet manifold through a plurality of tubes, each of which allows only a small dispersiotilavuuden WF in the dark, and each of which has at least one inner region, which is defined in cross-section alternately decreased and the increase zones so as to form tubes poikkileikkauskuris-tion thereby creating turbulence pipes and causing formation of the foam without using moving mechanical parts.

Keksinnön mukaisesti on lisäksi kehitetty laite, joka tunnetaan tuloputkistosta, ulostuloputkistosta, useista putkista, jotka yhdistävät sisääntuloputkiston ulostuloputkistoon, ja joista kukin sallii vain pienen dispersiotilavuuden läpimenon ja joissa on ainakin yksi pyörteilyä synnyttävä alue, jonka määrittävät poikkileikkaukseltaan vuorotellen pienenevät ja suurenevat vyöhykkeet niin, että putkeen muodostetaan poikkileikkauskuristus, ja pumpusta, joka on sovitettu pumppaamaan dispersio sisääntuloputkiston ja putkien läpi ja ulos ulostuloputkistosta. The present invention further provides a device known as the inlet manifold, the outlet manifold, a plurality of pipes connecting the intake manifold outlet manifold, and each of which allows only the passage of a small dispersiotilavuuden and having at least one turbulence generating area, which is defined in cross-section alternately decrease and increase the zones so that the tube poikkileikkauskuristus is formed, and a pump which is adapted to pump the dispersion through the intake manifold and the tubes and out of the outlet piping.

Keksinnön mukaisen laitteen eräs etu on siinä, että sen voi sijoittaa linjaan ilman ja pinta-aktiivisen aineen sisältävässä vedessä dispergoitujen kuitujen lähteen ja reiällisen alustan väliin, jolla laitteessa vaahdotettu kuitudispersio kuivatetaan, tarvitsematta mitään pumppuvälinettä, joka voisi pilata vaahdotetun kuitu-dispersion ominaisuudet, laitteen ja reiällisen alustan välissä. An advantage of the device according to the invention is that it can be placed in line source dispersed in water containing air and a surface active agent to the fibers and between the perforated tray, which apparatus the foamed fiber dispersion is dried without the need for any pump means, which could spoil the foamed fiber dispersion characteristics of the device, and between the perforated substrate. Vaahdotetun kuitudispersion voi syöttää suoraan keksinnön mukaisesta laitteesta reiälliselle alustalle vain virtauksenlevittäjän avulla, esim. putken, joka on muotoiltu levittämään laitteesta tulevan virtauksen koko reiällisen alustan leveydelle, mutta se syötetään mieluiten paperikoneen tavallisen paienlaatikon avulla, joka on umpinainen tai avoin. The foamed fiber dispersion can be fed directly to the device according to the invention, the perforated surface only virtauksenlevittäjän means, e.g. pipe, which is designed to spread the flow coming from the device to the entire width of the perforated platform, but is preferably fed through a standard paper machine paienlaatikon, which is closed or open.

7 65459 7 65459

Seuraavassa kuvataan esimerkkeinä keksinnön mukaisen laitteen toteutusmuotoja oheisiin piirustuksiin viitaten, joissa: kuvio 1 esittää pöhjakuvantoa laitteen eräästä muodosta; The following describes examples of embodiments of the device according to the invention with reference to the accompanying drawings, in which: Figure 1 is a plan view of one form of the apparatus; kuvio 2 esittää kuvantoa kuvion 1 laitteesta päästä nähtynä ; Figure 2 shows a view of the device of Figure 1 seen from the end; kuvio 3 esittää poikkileikkauskuvantoa laitteen tuloputkis-ton ja vaahdon muodostavan putken välisestä liitännästä; Figure 3 shows a cross-sectional view of the connection between the device tuloputkis-ton and the foam-forming tube; kuvio 4 esittää pöhjakuvantoa, joka näyttää kaaviollisesti laitteen toisen muodon; Figure 4 is a plan view which schematically shows the second embodiment of the device; kuvio 5 esittää poikkileikkauskuvantoa, joka näyttää kaaviollisesti osan kuvion 4 laitteesta; Figure 5 shows a cross-sectional view that shows the schematic of the device of Figure 4; ja kuvio 6 esittää lohkokaaviota ei-kudottua kuituainetta valmistavan järjestelmän osasta, joka sisältää keksinnön mukaisen laitteen. and Figure 6 shows a block diagram of a portion of the non-woven fiber material manufacturing system, which includes a device according to the invention.

Kuvioiden 1-3 näyttämä laite sisältää useat vaahdon muodostavat putket 1, joista jokaisessa on ainakin yksi sisäinen alue, jolla on supistettu poikkileikkausala, jonka muodostaa putkimainen si-se 2, jolla voi olla pyöreä tai muu haluttu poikkileikkausmuoto. FIGURES 1-3 the reading device includes a plurality of tubes forming one of the foam, each of which has at least one internal region which has a reduced cross-sectional area formed by a tubular SI it 2, which may be circular or any other desired cross-sectional shape. Tu-loputken 3 muodostama tuloputkisto ja ulosmenoputken 4 muodostama ulosmenoputkisto on kytketty toisiinsa vaahdon muodostavilla putkilla 1 . Tu-formed inlet pipes inlet manifold 3 and 4 formed by the outlet pipe outlet pipe is connected to each other to form a foam on the tubes 1.

Tuloputkilla 3 ja ulosmenoputkilla 4 voi olla 15,24 cm:n si-sähalkaisija 3000 1/min. An inlet port 3 and outlet pipe 4 may be a 15.24 cm inside diameter si-3000 1 / min. virtausta varten, vaahdon muodostavilla putkilla voi olla 1,87 cm:n sisähalkaisija ja putkimaisella siseellä 1,27 cm:n sisähalkaisija. For the flow of the foam-forming tubes may be 1.87 cm internal diameter and a tubular siseellä 1.27 cm internal diameter. Vaahdon muodostavat putket 1 ovat tässä toteutusmuodossa suorat putket, jotka ulottuvat tulo- ja ulosmeno-putkien 3, 4 välissä välimatkan päässä toisistaan ja olennaisesti yhdensuuntaisesti, putkien 1 pituuden ollessa noin 3,05 m ja niiden akselien välimatka noin 15,87 cm. Foam forming tubes 1 in this embodiment, the straight tubes, which extend from inlet and outlet tubes 3, 4 between spaced and substantially parallel, one pipe length being about 3.05 m, and the distance between their axes about 15.87 cm.

Kuhunkin tulo- ja ulosmenoputkeen 3, 4 on kiinnitetty ohjaimilla laipoitetut osat 5 ja vaahdon muodostavan putken 1 toinen pää sijaitsee kunkin sanotun osan ohjaimessa 6, kuten kuvio 1 näyttää. Each of the inlet and outlet tubes 3, 4 are fixed to the flanged parts of the guides 5 and one of the foam-forming one end of the tube is located in each of said portion of the controller 6, as shown in Figure 1 looks like. Vaahdon muodostavan putken 1 kumpikin pää on kiinnitetty ohjaimessaan 6, kuten kuvio 3 näyttää, kahdella yhdessä toimivalla hoikilla 7, 8, jotka ovat sisäkkäin ja joista sisempi holkki 7 on kiinnitetty putken 1 päähän ja ulkoholkkiin 8 ja ulkoholkki 8 on kiinnitetty ohjaimeen 6. The foam-forming tube, each one end of which is attached to the controller 6, as Figure 3 shows two acting together with a bushing 7, 8, which are inside one another and of which the inner sleeve 7 is fixed to one end of the tube 8 and the outer sleeve and the outer sleeve 8 is attached to the controller 6.

65459 65459

Kunkin tulo- ja ulosmenoputken 3, 4 kumpikin pää on varustettu aukollisella laippaosalla 9 putkien vastakkaiden päiden kytkemiseksi yhdessä vastaavasti tuloputkeen ja ulosmenoputkeen, kuten jäljempänä selitetään. Each inlet and outlet tube 3, 4, each end is provided with apertured flange portion 9 for connecting the pipes on opposite ends of the correspondingly inlet pipe and an outlet pipe, as described below.

Kuvion 1 näyttämistä vaahdon muodostavista putkista 1 on joka toinen varustettu vaihtokytkentäventtiileillä 10, joiden avulla voidaan säätää laitteen tuotanto. Figure 1 showing the foam-forming tubing 1 is provided with a second vaihtokytkentäventtiileillä 10, which allows the adjustment of the production equipment.

Laitteen toteutusmuodossa, joka näytetään kaaviomaisesti kuvioissa 4 ja 5, muodostavat kotelot 11, 12 tulo- ja ulosmenoput-kistot ja kukin vaahdon muodostava putki 1 ulottuu sivuttain kotelosta ja se on muodostettu kiemuraksi 13 päiden välissä, jotka on kytketty vastaavasti tulo- ja ulosmenokoteloon. Device embodiment, shown schematically in Figures 4 and 5, a casing 11, 12 input and ulosmenoput-kistot and each of the foam-forming tube 1 extends sideways from the housing and is formed curl between 13 the ends of which are respectively connected to the inlet and outlet to the housing. Parhaana pidetyssä toteutusmuodossa kotelot 11, 12 on pyöreät ja vaahdon muodostavat putket ulottuvat niistä säteittäisesti. In the preferred embodiment, the housings 11, 12 are circular and form foam tubes extending radially therefrom.

Kunkin vaahdon muodostavan putken kumpikin pää on kytketty koteloon 11, 12 käsikäyttöisen venttiilin 14 kautta, joka on kytketty putkinysään 15, joka ulottuu sivuttain kotelosta. Each end of each of the foam-forming tube is connected to the housing 14, which is connected to 11, the nozzle 12 of the manual valve 15, which extends laterally from the housing. Putkimaiset siseet 2 on tässä toeutusmuodossa kytketty venttiileihin 14 ja vaahdon muodostavat putket 1, jotka voi muodostaa letkuista, on sovitettu siseiden päälle kuvion 5 näyttämällä tavalla. Tubular The cores 2 is in this toeutusmuodossa connected to the valves 14 and the tubes forming one of the foam that may form the tubing, it is fitted onto the inserts used, as shown in Figure 5.

Tulokotelon 11 toinen pää 16 on avoin, niin että ilman ja kuitujen dispersio pinta-aktiivisen aineen sisältävässä nesteessä voi virrata koteloon, ja vastakkainen pää on suljettu tulpalla, kuvio 5, jolla on kartiomainen muoto 17 ja joka ulottuu koteloon, niin että tulokotelossa 11 ei muodostu ilmataskuja ja jotta saadaan oleellisesti tasainen virtaus vaahdon muodostavien putkien 1 kautta. 11, second end of the inlet housing 16 is open, so that the fluid containing the air and the dispersion of the fibers surface-active agent can flow into the housing, and the opposite end is closed by a cap, Figure 5, which has a conical shape 17, which extends from the housing, so that the input housing 11 is not formed air pockets and to provide a substantially uniform flow through the tubes forming one of the foam. Kotelon 12 toinen pää on myös avoin vaahdotetun kuitudispersion virtauksen sallimiseksi kotelosta. The second end of the housing 12 is also open to allow the flow of the foamed fiber dispersion housing.

Tässä toteutusmuodossa voidaan käyttää 48 vaahdon muodostavaa putkea 1, jotka on järjestetty neljäksi riviksi tai sarjaksi, joissa on kussakin kaksitoista putkea, ja kotelot 11, 12 ovat mieluiten tuettuina erillään, niin että värinää ei siirry paljon tai ei lainkaan tulo- ja ulosmenoputkistojen välillä. In this embodiment 48 the foam-forming tube may be used one which are arranged in four rows, or in series with each of the twelve o'clock tube, and housings 11, 12 preferably are supported in spaced, so that the vibration does not move much, or not at all between the inlet and outlet pipes. Ennen kuin laitetta käytetään määrätyn tuotteen valmistamiseksi, valitaan yleensä käytettävien vaahdonmuodostusputkien lukumäärä käyttämällä venttiilejä 14. Haluttaessa voidaan käytettyjen vaahdonmuodostuputkien lukumäärä muuttaa laitteen toiminnan aikana käyttämällä venttiilejä 14. Before the device is used for the preparation of a product provided, the number of vaahdonmuodostusputkien generally used is selected by using the valves 14. If desired, the number of vaahdonmuodostuputkien used can be changed during operation of the device using valves 14.

65459 65459

Kun kuvioiden 4 ja 5 näyttämä laite toimii/ tulee tuloput-kistoon 11 syötetty ilman, kuitujen, pinta-aktiivisen aineen ja nesteen seos jaetuksi olennaisesti tasaisesti kaikkiin vaahdon muodostaviin putkiin 1 ja putkimaiset siseet 2 aikaansaavat pyörteen seoksessa, joka vaikuttaa vaahdotetun kuitudispersion muodostumiseen, jolla on halutut ominaisuudet, kuten edellä selitettiin. When the reading of Figures 4 and 5, the device is / will be tuloput-archives of 11 supplied to the mixture of air, fibers, surface-active agent and a liquid shared substantially equally to all the foam tubes 1 and the tubular The cores 2 provide a mixture of the vortex, which affect the formation of the foamed fiber dispersion which is desired properties, as described above.

Kuvio 6 esittää kaaviomaisesti keksinnön mukaisen laitteen käyttöä ei-kudotun kuituaineen valmistavassa järjestelmässä. Figure 6 shows schematically the use of the device according to the invention, the non-woven fiber material manufacturing system. Järjestelmä sisältää umpinaisen, linjassa olevan sekoittimen 18, esim. suljetun säiliön, joka sisältää pyörivän siiven ja jossa muodostetaan ilman ja kuitujen alkudispersio nesteessä, tavallisesti vedessä, joka sisältää pinta-aktiivisen aineen. The system includes a closed, sealed container in-line mixer 18, eg., Which includes a rotating blade and which is formed without the initial dispersion and fibers in a liquid, usually water containing a surface-active agent. Sekoittimesta 18 dispersio syö- 2 tetään paineen alla, noin 1,76 - 2,11 kg/cm , pumpulla 19 tuloput-keen 20, tuloputkistoon 2 tai 11, niin kuin tilanne vaatii. From the mixer 18 fed by 2 to the dispersion under a pressure of about 1.76 - 2.11 kg / cm, and a pump 19 tuloput-ing, 20, the inlet manifold 2 or 11, as the case requires.

Vaahdotettu kuitudispersio poistuu ulosmenoputkistosta 4 tai 12 ulosmenoputken 23 kautta ja se syötetään edelleen reiälliselle alustalle 24, joka on Fourdrinier-paperikoneen viira. The foamed fiber dispersion exits the outlet piping 4 or 12, the outlet tube 23 and through it further fed to the perforated surface 24, which is a Fourdrinier wire of a paper machine. Vaahdotettu kuitudispersio kuivuu reiällisellä alustalla 24 tyhjön vaikutuksen alaisena, joka kytketään alustan 24 alapuoleen ja joka aikaansaadaan tyhjöjärjestelmällä 25. Osa nesteestä, joka on yleensä vaahdotetussa tilassa ja joka on valunut pois reiällisellä alustalla olevasta, vaahdotetusta kuitudispersiosta, syötetään takaisin pumpulla 26 putken 27 kautta sekoittimeen 18 uudelleen käytettäväksi ja uusia kuituja, joko kuivina tai dispersiona, syötetään sekoittimeen 18 putken 28 kautta uudelleen käytetyssä nesteessä dispergoitaviksi. The foamed fiber dispersion dries perforated platform under 24 vacuum effect which is connected to the platform 24 the underside of which there is provided a vacuum system 25. Part of the liquid, which is usually in the foamed state and which has drained out of the perforated on the substrate, a foamed dispersion of fibers, is fed back by a pump 26 through a pipe 27 to a mixer 18 and re-use of new fibers, either dry or as a dispersion, is fed to the mixer 18 via the pipe 28 re-use in the liquid dispersible. Kompressori 22 tms. syöttää paineilmaa mittauslaitteeseen 21 ja laite 21 toimittaa mitatut ilmamäärät putkeen 28. Mittauslaite 21 osoittaa syötetyn ilman määrän ja tämä säädetään niin, että muodostettava, vaahdotettu kuitudispersio sisältää vaaditun ilmamäärän tilavuusprosentteina, niin edellä kuvatut, halutut ominaisuudet. The compressor 22 or the like. Fed with compressed air from the measuring device 21 and the device 21 to supply measured amounts of air tube 28. The measuring device 21 indicates the supplied air quantity and the adjusted so that the form, the foamed fiber dispersion containing the required amount of air volume, the desired properties as described above.

Keksinnön mukaisen laitteen edellä olevassa kuvauksessa on puhuttu vaahdotetun kuitudispersion valmistuksesta alunperin olennaisesti ei-vaahdotetusta kuitudispersiosta, joka on pinta-aktiivisen aineen ja ilmaa sisältävässä nesteessä; the device according to the invention, in the above description relates to the preparation of the foamed fiber dispersion initially in a substantially non-foamed fiber dispersion which is a surface-active agent and the air-containing liquid; on ilmeistä, että kuvion 6 yhteydessä kuvattu sekoitin aikaansaa jonkin verran vaahtoamista sen läpi kulkevassa seoksessa keksinnön mukaisen laitteen toimiessa säädettävänä halutut ominaisuudet omaavan, vaahdotetun kuitudispersion saamiseksi. it is evident that the mixer described in conjunction with Figure 6 provides some foaming of the mixture passing through the apparatus of the invention operates as a variable with the desired properties of the foamed fiber dispersion to obtain.

10 65459 10 65459

Reiällisellä alustalla olevasta, vaahdotetusta kuitudisper-siosta poistetun, yleensä vaahtomaisen nesteen uudelleenkäytön kuvauksesta huomataan lisäksi, että keksinnön mukaiseen laitteeseen tai kuvattuun sekoittimeen voidaan syöttää kuitudispersio, joka on vaahdotetussa tilassa, joskaan ei sellaisessa vaahdotetussa tilassa, jota tarvitaan dispersion syöttämiseksi reiälliselle alustalle. a perforated tray, a foamed removed kuitudisper-SIO, usually a foamy liquid re-use of the recording, it is found that the device according to the invention, or a mixer as described can be fed to fiber dispersion, which is in the foamed state, although not in a foamed condition, which is required for the perforated feed the dispersion into the substrate.

Claims (4)

11 65459 11 65459
1. Menetelmä vaahdotetun kuituainesuspension valmistamiseksi ilman ja kuitujen dispersiosta, joka on pinta-aktiivista ainetta sisältävässä nesteessä, ei-kudotun kuitumateriaalin valmistusta varten, tunnettu ilman ja kuitujen dispersion, joka on pinta-aktiivista ainetta sisältävässä nesteessä, pumppaamisesta tuloputkistosta (11) ulostuloputkiston (12) useiden putkien (1) läpi, joista kukin sallii vain pienen dispersiotilavuuden läpimenon ja joissa kussakin on ainakin yksi sisäpuolinen alue (2), jonka määrittävät poikkileikkaukseltaan vuorotellen pienenevät vyöhykkeet niin, että muodostetaan putkiin poikkileikkauskuristus siten synnyttäen pyörteilyä putkissa ja aikaansaaden vaahdon muodostusta käyttämättä liikkuvia mekaanisia osia. 1. Process for the foamed preparing a pulp suspension of air and fiber dispersion, which is a surface-active agent-containing liquid, a non-woven fiber material for the manufacture, wherein the air and fiber dispersion, which is a surface-active agent containing liquid, the pumping inlet piping (11) to the outlet manifold (12 ) through a plurality of tubes (1) each of which allows only the passage of a small dispersiotilavuuden and each having at least one inner zone (2), which is defined in cross-section alternately are reduced zones so as to form tubes poikkileikkauskuristus thereby creating turbulence pipes and causing formation of the foam without using moving mechanical parts.
2. Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi, tunnettu tuloputkistosta (11) , ulostuloputkistosta (12), useista putkista (1), jotka yhdistävät sisääntuloputkiston (11) ulostuloputkistoon (12), ja joista kukin sallii vain pienen dispersiotilavuuden läpimenon ja joissa on ainakin yksi pyörteilyä synnyttävä alue (2), jonka määrittävät poikkileikkaukseltaan vuorotelleen pienenevät ja suurenevat vyöhykkeet niin, että putkeen muodostetaan poikkileikkauskuristus, ja pumpusta (19), joka on sovitettu pumppaamaan dispersio sisääntuloputkiston (11) ja putkien (1) läpi ja ulos ulostuloputkistosta (12). 2. An apparatus for carrying out the method according to claim 1, wherein the inlet piping (11), the output of the pipeline (12), a plurality of tubes (1) connecting the intake manifold (11) to the outlet manifold (12), and each of which allows only the passage of a small dispersiotilavuuden and having at least one generating the zone of turbulence (2) defined alternately in cross-section are reduced and increase the zones so that the tube is formed poikkileikkauskuristus, and a pump (19) which is adapted to pump the dispersion and out of the outlet piping (12) of the inlet manifold (11) and the tubes (1).
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että kussa kin putkessa (1) on ulosmenoputkiston (12) ja pienennetyn poikkileikkauksen omaavan alueen (2) välissä silmukan muotoinen osa (13). 3. A device according to claim 2, characterized in that where each tube (1) is sandwiched between a outlet manifold (12) and a reduced cross-sectional area (2) of the loop-shaped portion (13).
4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen laite, tunnet-t u siitä, että kukin pienennetyn poikkileikkauksen omaava alue on muodostettu putkessa (1) olevan siseen (2) avulla. 4. The device according to claim 2 or 3, c h characterized in that each region having a reduced cross-section is formed in the tube (1) of the insert (2).
FI102273A 1972-04-07 1973-04-03 Foerfarande Foer framstaellning and the arrangement of a fiber suspension foerskummad FI65459C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1621072A GB1395757A (en) 1972-04-07 1972-04-07 Apparatus for producing a foamed fibre dispersion
GB1621072 1972-04-07
GB1534473A GB1397378A (en) 1973-03-30 1973-03-30 Manufacture of non-woven fibrous material
GB1534473 1973-03-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI65459B FI65459B (en) 1984-01-31
FI65459C true FI65459C (en) 1984-05-10

Family

ID=26251228

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI102273A FI65459C (en) 1972-04-07 1973-04-03 Foerfarande Foer framstaellning and the arrangement of a fiber suspension foerskummad
FI105373A FI56869C (en) 1972-04-07 1973-04-05 Foerfarande and the arrangement of the Foer framstaellning from a non-fiber material vaevt

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI105373A FI56869C (en) 1972-04-07 1973-04-05 Foerfarande and the arrangement of the Foer framstaellning from a non-fiber material vaevt

Country Status (13)

Country Link
US (1) US3871952A (en)
AR (2) AR199395A1 (en)
AT (1) AT324825B (en)
CA (1) CA983300A (en)
DD (2) DD104581A5 (en)
DE (1) DE2317402C3 (en)
ES (1) ES413439A1 (en)
FI (2) FI65459C (en)
FR (1) FR2179205B1 (en)
IT (1) IT980789B (en)
NL (1) NL171733C (en)
NO (1) NO142678C (en)
SE (1) SE395489B (en)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE29770E (en) * 1973-09-14 1978-09-19 Isorel S.A. Manufacture of fiberboard according to the wet method with closed backwater system
US4299655A (en) * 1978-03-13 1981-11-10 Beloit Corporation Foam generator for papermaking machine
US4288475A (en) * 1979-10-22 1981-09-08 Meeker Brian L Method and apparatus for impregnating a fibrous web
FR2475924B1 (en) * 1980-02-15 1984-11-02 Dalle & Lecomte Papeteries
US4443299A (en) * 1980-08-18 1984-04-17 James River-Dixie/Northern, Inc. Apparatus and method for the manufacture of a non-woven fibrous web
US4498956A (en) * 1981-09-25 1985-02-12 James River-Norwalk, Inc. Apparatus and method for the manufacture of a non-woven fibrous web
US4443297A (en) * 1980-08-18 1984-04-17 James River-Dixie/Northern, Inc. Apparatus and method for the manufacture of a non-woven fibrous web
US4543156A (en) * 1982-05-19 1985-09-24 James River-Norwalk, Inc. Method for manufacture of a non-woven fibrous web
US4686006A (en) * 1984-04-16 1987-08-11 James River - Norwalk, Inc. Apparatus and method for the manufacture of fibrous webs
US5013405A (en) * 1987-01-12 1991-05-07 Usg Interiors, Inc. Method of making a low density frothed mineral wool
US4952448A (en) * 1989-05-03 1990-08-28 General Electric Company Fiber reinforced polymeric structure for EMI shielding and process for making same
ES2087251T3 (en) 1990-10-17 1996-07-16 James River Corp Recovery of surfactant from a papermaking process.
AT140046T (en) 1990-10-17 1996-07-15 James River Corp Foam-forming method and device
US6355142B1 (en) 1990-11-01 2002-03-12 Fort James Corporation Of Virginia Method of controlling headbox jet velocity for foamed furnishes
DE69124214D1 (en) * 1990-12-05 1997-02-27 Ppg Industries Inc Wet-laid fibrous thermoplastic material and an aqueous dispersion for the preparation thereof
US5137551A (en) * 1990-12-12 1992-08-11 James River Corporation Of Virginia Extraction method and apparatus
US5348453A (en) * 1990-12-24 1994-09-20 James River Corporation Of Virginia Positive displacement screw pump having pressure feedback control
US5227023A (en) * 1991-08-26 1993-07-13 James River Corporation Of Virginia Multi-layer papers and tissues
US5200035A (en) * 1992-01-24 1993-04-06 James River Corporation Of Virginia High uniformity foam forming
US5238534A (en) * 1992-01-24 1993-08-24 James River Corporation Of Virginia Wetlaid nonwovens on high speed machines
FR2715671B1 (en) * 1994-02-01 1996-03-15 Kaysersberg Sa A method of manufacturing a sheet of paper or non-woven in a foam medium, using a nonionic surfactant.
US6054022A (en) * 1996-09-12 2000-04-25 Owens-Corning Veil U.K. Ltd. Method for producing a non-woven glass fiber mat comprising bundles of fibers
CA2273352A1 (en) 1996-12-06 1998-06-11 Charles E. Miller Unitary stratified composite
US6734335B1 (en) 1996-12-06 2004-05-11 Weyerhaeuser Company Unitary absorbent system
US20050090789A1 (en) * 1996-12-06 2005-04-28 Graef Peter A. Absorbent composite having improved surface dryness
DE69719380D1 (en) * 1996-12-19 2003-04-03 Ahlstrom Glassfibre Oy Karhula Use of centrifugal pumps in the foam process for the production of fiber webs
FI112392B (en) 1996-12-19 2003-11-28 Ahlstrom Glassfibre Oy The method and apparatus known. entity and / or necessary in the manufacture of a foam composition for treating the foam formed by the process of the fibrous web
EP1011577A4 (en) * 1997-05-13 2004-06-16 Weyerhaeuser Co Reticulated absorbent composite
US5904809A (en) * 1997-09-04 1999-05-18 Ahlstrom Paper Group Oy Introduction of fiber-free foam into, or near, a headbox during foam process web making
FI107285B (en) 1998-02-26 2001-06-29 Ahlstrom Paper Group Oy Displacement pump, a method of improving its operation and use of the positive displacement pump
US6630054B1 (en) * 1998-03-19 2003-10-07 Weyerhaeuser Company Methods for forming a fluted composite
BR9908930A (en) * 1998-03-19 2005-10-25 Weyerhaeuser Co Composite absorbent article
JP2002519538A (en) * 1998-07-07 2002-07-02 アールストロム グラスフィブル オサケ ユキチュア Implementation of a bubble method using a fuzzy controller
WO2000050694A1 (en) 1999-02-25 2000-08-31 Ahlstrom Glassfibre Oy Foam process web production with foam dilution
US6238518B1 (en) 1999-03-02 2001-05-29 Ahlstrom Paper Group Oy Foam process for producing multi-layered webs
US6867346B1 (en) 1999-09-21 2005-03-15 Weyerhaeuser Company Absorbent composite having fibrous bands
US6703330B1 (en) 1999-09-21 2004-03-09 Weyerhaeuser Company Fluted absorbent composite
US6780356B1 (en) 1999-10-01 2004-08-24 Awi Licensing Company Method for producing an inorganic foam structure for use as a durable acoustical panel
US6613424B1 (en) 1999-10-01 2003-09-02 Awi Licensing Company Composite structure with foamed cementitious layer
US6443258B1 (en) 1999-10-01 2002-09-03 Awi Licensing Company Durable porous article of manufacture and a process to create same
US6983821B2 (en) * 1999-10-01 2006-01-10 Awi Licensing Company Acoustical panel having a honeycomb structure and method of making the same
AT417161T (en) 1999-10-18 2008-12-15 Armstrong World Ind Inc Foamed composite plate
US6440266B1 (en) 2000-09-05 2002-08-27 Ahlstrom Paper Group Research And Competence Center Production of reactive material containing webs
FI115512B (en) * 2001-11-09 2005-05-31 Ahlstrom Glassfibre Oy A method and apparatus for performing vaahtorainauksen
US6921459B2 (en) * 2002-09-10 2005-07-26 Fibermark, Inc. Process for making a sheet of aramid fibers using a foamed medium
US20040121680A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Compositions and methods for treating lofty nonwoven substrates
MXPA05009968A (en) 2003-03-19 2005-11-04 United States Gypsum Co Acoustical panel comprising interlocking matrix of set gypsum and method for making same.
USRE44893E1 (en) 2004-03-26 2014-05-13 Hanwha Azdel, Inc. Fiber reinforced thermoplastic sheets with surface coverings
US7682697B2 (en) * 2004-03-26 2010-03-23 Azdel, Inc. Fiber reinforced thermoplastic sheets with surface coverings
US7431980B2 (en) * 2004-11-08 2008-10-07 Azdel, Inc. Composite thermoplastic sheets including natural fibers
US20070269644A1 (en) * 2006-05-19 2007-11-22 Azdel, Inc. Method of increasing loft in a porous fiber reinforced thermoplastic sheet
US20080179775A1 (en) * 2007-01-31 2008-07-31 Usg Interiors, Inc. Transfer Plate Useful in the Manufacture of Panel and Board Products
CA2735867C (en) * 2008-09-16 2017-12-05 Dixie Consumer Products Llc Food wrap basesheet with regenerated cellulose microfiber
FI124235B (en) 2012-04-26 2014-05-15 Stora Enso Oyj The fiber-based paper or cardboard web and a method for its preparation
FI20135157A (en) * 2013-02-22 2014-08-23 Wetend Technologies Oy The arrangement and a method for manufacturing a fibrous web
FI126194B (en) * 2013-09-13 2016-08-15 Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy A method for forming a fibrous product
CN103993498B (en) * 2014-06-11 2016-03-23 中国海诚工程科技股份有限公司 A foamed slurry distribution apparatus

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3021255A (en) * 1958-06-27 1962-02-13 Forming Machine Company Of Ame Method of and machine for forming strips of material from wet mixes, including fibers
US3296066A (en) * 1963-11-13 1967-01-03 Black Clawson Co Headbox for papermaking machine and stock distributor thereto
DE1560872B2 (en) * 1964-06-16 1974-04-18 Friedrich Uhde Gmbh, 4600 Dortmund
US3494824A (en) * 1965-12-27 1970-02-10 United States Gypsum Co Foamed water felted insulation and building product
GB1129757A (en) * 1966-05-31 1968-10-09 Wiggins Teape Res Dev Method of producing a thixotropic liquid suspending medium particularly for the forming of non-woven fibrous webs
BE757686A (en) * 1969-11-03 1971-04-01 Neyrpic Bmb Method and apparatus for structuring and consolidation of sails fibers or particles

Also Published As

Publication number Publication date
NL171733B (en) 1982-12-01
FI56869C (en) 1980-04-10
DD104582A5 (en) 1974-03-12
FI56869B (en) 1979-12-31
DE2317402A1 (en) 1973-10-18
DE2317402B2 (en) 1980-10-16
FR2179205A1 (en) 1973-11-16
CA983300A1 (en)
NO142678B (en) 1980-06-16
AT324825B (en) 1975-09-25
US3871952A (en) 1975-03-18
AR199395A1 (en) 1974-08-30
ES413439A1 (en) 1976-06-01
SE395489B (en) 1977-08-15
AR202457A1 (en) 1975-06-13
FI65459B (en) 1984-01-31
DD104581A5 (en) 1974-03-12
CA983300A (en) 1976-02-10
DE2317402C3 (en) 1981-07-02
NL171733C (en) 1983-05-02
FR2179205B1 (en) 1975-12-26
NO142678C (en) 1980-09-24
IT980789B (en) 1974-10-10
NL7304817A (en) 1973-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3034180A (en) Manufacture of cellulosic products
US1626487A (en) Emulsifier
US2877115A (en) Fibrous material product containing lanolin and method for making same
US4332486A (en) Rotary pulsation apparatus
US3357880A (en) Apparatus for making fibrous webs
US4952448A (en) Fiber reinforced polymeric structure for EMI shielding and process for making same
US4502304A (en) Foam applicator for wide fabrics
US4049491A (en) Viscous dispersion for forming wet-laid, non-woven fabrics
US5861052A (en) Apparatus and process for pumping and separating a mixture of gas and liquid
US4364790A (en) Apparatus for making plaster board
US5011575A (en) Inclined multiplyformer
US2381286A (en) Stock inlet
US4294883A (en) Staple fiber, finish therefor and process for use of same
US3494824A (en) Foamed water felted insulation and building product
US6682215B2 (en) Process and apparatus for making sheet of fibers using a foamed medium
US5281437A (en) Production of particulate solid-bearing low density air-permeable sheet materials
US3376609A (en) Method for spreading tows of continuous filaments into sheets
US3033721A (en) Method and machine for producing nonwoven fabric and resulting product
US4606944A (en) Dewatering process, procedure and device
US3968004A (en) Process for making a shaped fibrous article by a vacuum forming process and the shaped fibrous article made thereby
US4909817A (en) Apparatus and method for the manufacture of loose fibrous mineral material
US20050121131A1 (en) Method for targeted delivery of additives to varying layers in a glass reinforced gypsum panel and method of manufacture
US2706108A (en) Apparatus for continuously blending latex and a preformed froth
US3150215A (en) Method of producing acoustic tile from redwood bark fibre and product obtained
US4265704A (en) Method of dispersing bundles of glass fibers for making glass fiber mats by the wet-laid process

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired