FI56869C - Foerfarande and the arrangement of the Foer framstaellning from a non-fiber material vaevt - Google Patents

Foerfarande and the arrangement of the Foer framstaellning from a non-fiber material vaevt Download PDF

Info

Publication number
FI56869C
FI56869C FI105373A FI105373A FI56869C FI 56869 C FI56869 C FI 56869C FI 105373 A FI105373 A FI 105373A FI 105373 A FI105373 A FI 105373A FI 56869 C FI56869 C FI 56869C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
mixer
liquid
dispersion
surface
fiber
Prior art date
Application number
FI105373A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI56869B (en
Inventor
Neil George Douglas Robertson
Original Assignee
Wiggins Teape Res Dev
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to GB1621072A priority Critical patent/GB1395757A/en
Priority to GB1621072 priority
Priority to GB1534473A priority patent/GB1397378A/en
Priority to GB1534473 priority
Application filed by Wiggins Teape Res Dev filed Critical Wiggins Teape Res Dev
Application granted granted Critical
Publication of FI56869B publication Critical patent/FI56869B/en
Publication of FI56869C publication Critical patent/FI56869C/en

Links

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
  • D21F11/00Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines
  • D21F11/002Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines by using a foamed suspension

Description

ESSrTl ΓβΊ Μ ή KU ULUTUSJ ULKAISU rR«cQ ESSrTl ΓβΊ Μ ή KU ULUTUSJ ULKAISU r R «c Q

ΉΒΓα lbj utläggnincsskrift b6öb9 C (45) Patentti myönnetty 10 34 1930 Patent ceddelat (51) Kv.ik.*/int.ci.* D 21 P 1/00 SUOMI-FINLAND (*) Patonttlhtkamus — Pat«nttns6kjilng 1053/73 (22) Hakamlipllvl — An*öknlnj*dif 05.0^.73 (23) Alkuptivl —GHtighattdag 05.0U.73 (41) Tullut julkltek*l — Bllvlt offentllg 08.10.7 3 ΉΒΓα LBJ utläggnincsskrift b6öb9 C (45) according issued October 34 1930 Patent ceddelat (51) Kv.ik * / D * int.ci. 21P 1/00 ​​FINLAND-FINLAND (*) Patonttlhtkamus -. Pat «nttns6kjilng 1053/73 ( 22) Hakamlipllvl - An öknlnj * 05.0 * dif ^ .73 (23) Alkuptivl -GHtighattdag 05.0U.73 (41) Joined julkltek * l - Bllvlt offentllg 08.10.7 3

Patentti- ia rekisterihallitus .... ...... ...... . Registration of Patents ia .... ...... ....... . . ..... .....

' (44) Nlhtlvikflpanon Ja kuuLjulkaltun pvm. '(44) Nlhtlvikflpanon And kuuLjulkaltun date. -

Patent· och registerstyrelsen ' Ansökan utlagd oeh utl.akrlftan publicarad 31.12.79 (32)(33)(31) Pyy*·»/ «uoikeua — Bagtrd prloritet 07.0U.72 30.03.73 Englanti-England(GB) 16210/72, 153UU/73 (71) Wiggins Teape Research & Development Limited, Gateway House, 1 Watling Street, London ECUp UAU, Englanti-England(GB) (72) Neil George Douglas Robertson, Marlow, Buckinghamshire, Englanti-England(GB) (7M Oy Kolster Ab (5U) Menetelmä ja laite ei-kudotun kuituaineen valmistamiseksi - Förfarande och anordning för framställning av ett icke-vävt fibermaterial Tämän keksinnön kohteena on menetelmä, jolla valmistetaan ei-kudottu kuituaine, esim. paperi, syöttämällä reiälliselle alustalle vaahdotuslaitteesta vaahdotettu kuitudispersio, joka on muodostettu vaahdotuslaitteessa. · Patent and Registration 'Ansökan utlagd oeh utl.akrlftan publicarad 31.12.79 (32) (33) (31) * · Hazel "/« uoikeua - Bagtrd prloritet 07.0U.72 03/30/73 English England (GB) 16210/72 , 153UU / 73 (71) Wiggins Teape Research & Development Limited, Gateway House, 1 Watling Street, London ECUp UAU, England-England (GB) (72) Neil George Douglas Robertson, Marlow, Buckinghamshire, United Kingdom-England (GB) ( 7M Oy Kolster Ab (5U) method and apparatus for producing a non-woven fiber material - method and the apparatus for preparing from a non-vävt fiber material of the present invention relates to a method for producing a non-woven fibrous material, eg paper, death foraminous surface foam frothing fiber dispersion. formed in the frothing.

Keksinnön kohteena on myös laite tämän menetelmän toteuttamiseksi. The invention relates to a device for implementing this method.

On tunnettua valmistaa paperia ja muuta, ei-kudottua kuituainetta saostamalla kuitu-nestesuspensio, tavallisesti kuitu-vesisuspensio paperikoneen rei'älliselle alustalle, jota nimitetään viiraksi, jolloin neste voi valua viiran läpi, joka pidättää useimmat kuidut radan muodossa, jossa kuidut ovat keskenään kosketuksessa ja kaikki olennaisesti radan tasossa. It is known to manufacture paper and other non-woven fiber material by precipitating the fiber-liquid suspension, typically an aqueous suspension of a paper fiber-vented surface, called the loop of fabric, wherein fluid can flow through the wire, which retains most of the fibers in the form of a web in which the fibers are in contact with each other, and all substantially the level of the track. Saostuksen umpimähkäisen luonteen vuoksi ja koska useimmilla kuiduilla on luontainen taipumus muodostaa höytäleitä tai ryhmiä, rata ei ole tavallisesti yhdenmukainen, vaan siinä on erityisen ohuita tai kevyitä alueita tai erityisen paksuja tai raskaita alueita. Due to the nature of indiscriminate precipitation, and since most of the fibers have a natural tendency to form flocs or groups, the web is not usually uniform, but has a very thin and light regions, or especially thick or heavy areas. Radan yhdenmukaisuusaste tai sen epäyhdenmu-kaisuusaste voidaan jossakin määrin säätää koneenkäyttäjän taidon ja koneen suunnittelun avulla. Track degree of coherence or epäyhdenmu-kaisuusaste can to some extent be adjusted operator's skill and the machine design. Varsinkin silloin, kun on muodostettava tarpeeksi tasaiset radat kuiduista, joilla on hyvin suuri taipumus höytäleitymiseen tai yhteenryhmittymiseen, kuten pitkistä tekokuiduista tai pitkistä, kevyesti puiduista puuvilla- tai puukuiduis-ta, tai muista pitkistä luonnonkuiduista, jotka saadaan eläimistä, kasveista tai mineraaleista, on kuidut dispergoitava hyvin suurissa nestemäärissä. Especially when it is formed sufficiently smooth lines of the fibers, with very great tendency to höytäleitymiseen or yhteenryhmittymiseen, such as long synthetic fibers or long, lightly puiduista cotton or puukuiduis-O, or other long natural fibers, which are obtained from animals, plants or minerals, have fibers well dispersed in the liquid in large quantities. Näiden suurien nestemäärien myöhempää tyhjennystä ei voi suorittaa tavallisissa paperikoneissa, vaan näissä on tehtävä kalliita muunnoksia. These large quantities of liquid subsequent emptying can not be accomplished with conventional paper machines, but these must be made of expensive modifications.

2 56869 Vähemmän yleisesti tunnettu menetelmä kuituaineen valmistamiseksi on sellainen, Jossa kuidut ensiksi dispergoidaan suuren viskositeetin omaavassa nesteessä, kuten sokerin tai luonnonkumien vesiliuoksessa, minkä jälkeen dispersio kuivatetaan paperikoneen viiran kautta kuituradan muodostamiseksi viiralla. 2 56 869 Less commonly known method for the preparation of the fiber material is one in which the fibers are first dispersed in omaavassa high viscosity liquid such as sugar or natural gums in aqueous solution, after which the dispersion is dried in the paper machine wire to form a fiber web on the wire.

Tällä menetelmällä on se etu, että kun dispergointi lakkaa, loppuu kuitujen liike nesteessä hyvin nopeasti ja ne pysähtyvät ennen kuin ne ehtivät höytäleityä ja ryhmittyä yhteen merkittävässä määrin. This method has the advantage that the dispersion of the stops, stops movement of the fibers in the liquid very quickly and are stopped before they can höytäleityä and aggregate to a significant extent. Kuidut pysyvät näin ollen··hyvin hajotettuina tällaisessa nesteessä, kunnes neste valutetaan pois dispersiosta ja rata muodostetaan. The fibers therefore remain very ·· scattered in such a liquid, until the liquid is drained off from the dispersion and the web is formed. Nesteen aina suuren viskositeetintakia on kuitenkin kuitujen alkudispersio siinä vaikea ja neste valuu vaikeasti ja hitaasti muodostuvan radan ja kannattavan viiran läpi, niin että tämä tunnettu menetelmä ei sovellu hyvin kuituaineen jatkuvaa suurtuotantoa varten. The liquid viskositeetintakia always high, however, the initial dispersion of the fibers in the hard and liquid flows are difficult and slow-formed web and the carrying through the wire, so that this known method is not suitable for the fiber material for the continuous bulk production.

On myös ehdotettu pinta-aktiivisen aineen lisäämistä veteen, jota tavallisesti käytetään, kun kuituradat asetetaan veteen paperikoneessa, ja että hämmentämällä valmistettaisiin vaahdotettu kuituduspersio, jonka ilmasisältö on vähintään 65 tilavuus-^, mikä auttaisi yhdenmukaisen kuituradan valmistusta ja tarkemmin määriteltynä yhdenmukaisen kuituradan, jonka sisältämät kuidut ovat pitempiä kuin ne, joita tavallisesti käytetään kuituratojen veteen-panovalmistuksessa paperikoneessa, so. It is also proposed that the surface-active agent in water, which is usually used as fiber lines placed in the water in a paper machine, and that the stirring to prepare a foamed kuituduspersio which the air content of at least 65 volume ^, which would help in the manufacture of a uniform fibrous web, and more specifically the uniform fibrous web that contains fibers are longer than those commonly used in fiber-in-water lines panovalmistuksessa paper machine, i. kuitujen pituuden ollessa yli noin J mm. the length of the fibers is greater than about J mm.

Tällaisen vaahdotetun kuitudispersion tunnettujen valmistusmenetelmien mukaisesti pinta-aktiivisen aineen sisältävään veteen kohdistetaan voimakas hiertovaikutus, esim. käyttämällä laitetta, joka sisältää kotelon vedelle ja kotelon sisälle asennetun siipipyörän, joka pyörii suhteessa koteloon, niin että veteen kohdistuu voimakas hiertovaikutus siipipyörän siipien ja kotelon sisäpinnan välissä. According to such a foamed fiber dispersion of known methods include the surface active agent in water is applied to the strong hiertovaikutus, e.g., using a device which includes a housing for water, and mounted within the housing, the rotor, which rotates relative to the housing, so that the water is directed to potent hiertovaikutus between the impeller blades and the interior housing surface. Tällaista laitetta käytettäessä voidaan kuituja joko lisätä veteen ennen sen vaahdotusta tai laitteessa jo muodostettuun vaahtoon. Such a device can be used either the fibers added to the water prior to the flotation device or the already formed foam.

Joskin edellä kuvattu, tunnettu laite, jolla valmistetaan vaahdotettu kuitudispersio, muodostaa tehokkaasti halutut ominaisuudet omaavat dispersiot, on siinä se huono puoli, että se sisältää suhteellisesti liikkuvat osat, so. Although the above-described, known device for producing a foamed fiber dispersion, to effectively form a dispersion having the desired properties, it has the disadvantage that it contains the relatively moving parts, i. siipipyörän ja kotelon ja näin siihen on syötettävä voima vaaditun liikkeen aikaansaamiseksi. to provide the required movement of the impeller and the housing and thus to the input force. Osien suhteellinen liike johtaa lisäksi laitteen kulumiseen. The relative movement of parts also results in wear of the device.

Nyt on ensinnäkin huomattu, että on mahdollista valmistaa kuituaine, jonka kuidut hajaantuvat yhdenmukaisemmin koko aineessa kuin on mahdollista samalla painolla käyttäen vaahdotettua nestettä, jonka ilmasisältö ylittää alarajan, Joka on alle 65 toiseksi, että on olemassa ilmasisällön taso vaahdotettua nestettä varten, Jonka yläpuolella kuiduilla on taipumus kasaantua vaahdotetussa nesteessä, vaikka kuitujen hajaantuminen vaahdotetussa nesteessä on yhdenmukaisempi kuin on mahdollista samalla painolla, käytettäessä vain vettä dispersion väliaineena ja kolmanneksi, että kuplien koon jakaantuminen vaahdotetussa nesteessä on hyvin tärkeä tekijä. in the first place has now been found that it is possible to produce fiber material, the fibers are dispersed uniformly throughout the material than is possible with the same weight with a foamed liquid having an air content exceeds the lower limit, which is less than 65 second, the existence of standards for the air content of the foamed liquid for the upper side fibers tend to accumulate in the foamed liquid, even if the dispersion of fibers in a foamed liquid is more uniform than is possible with the same weight, when using only water as the dispersion medium, and, third, that the size distribution of the bubbles in the foamed liquid is a very important factor.

5 56869 5 56869

On myös huomattu, että kaikki vaahdotetut nesteet, jotka sisältävät kaasukuplia, jotka ovat hajaantuneet pinta-aktiivisen aineen sisältävässä nesteessä, eivät ole sopivia kuitujen diepergoimiseksi ja että itse asiassa voidaan tiettyjä vaahdotettuja nesteväliaineita käyttää kuitujen (ja hiukkasten) kasaantumisen aikaansaamiseksi niiden hajaantumisen asemesta, vaikkakin kuitujen yleinen hajaantuminen saattaa olla parempi kuin on mahdollista saavuttaa samalla painolla käyttäen vain vettä dispersion väliaineena. It should also be noted that all of foamed liquid containing gas bubbles, which are dispersed in a liquid containing a surface-active agent, are not suitable for diepergoimiseksi fibers, and in fact may be a number of foamed liquid media are used to obtain the accumulation of the fibers (and particles) instead of the dispersion, even though the fiber general, fragmentation can be better than it is possible to achieve the same weight using only water as the dispersion medium.

Edelleen on huomattu, että eräs tärkeä tekijä puheena olevan, vaahdotetun nestetyypin hajaantumis/kasaantumis-ominaisuuksien kannalta on siinä olevan kaasun tilavuusprosenttimäärä ja että kaasun mahdollisen tilavuusprosentti-määrän alueen (so. 0 - noin 99» 9 $) voi jakaa kolmeksi ala-alueeksi, joista kahta, nimittäin 0 - noin 55 $ ja yli noin 75 $» voidaan käyttää kuitujen ja/ tai hiukkasten kasaantumisen aikaansaamiseksi ja kolmatta, nimittäin noin 55 -noin 75 voidaan käyttää yleensä erillisten kuitujenoleellisesti yhdenmukaisen dispersion aikaansaamiseksi. Further, it has been found that an important factor for the speech, the foamed liquid type of decomposition / to agglomeration properties have to be in the gas volume percentage and that the maximum gas volume of the amount of the area (i.e., 0 - approx. 99 »$ 9) can be divided into three sub-zone, two, namely, of which 0 - about 55 $, and more than about 75 $ »can be used to provide the third and the accumulation of fibers and / or particles, namely, about 55 to about 75 may be used to separate kuitujenoleellisesti generally provide a uniform dispersion.

Kaasun tilavuusprosenttimäärä, jota tarvitaan määrättyjen kuitujen ja/ tai hiukkasten yhdenmukaisimman dispersion saamiseksi, on yleensä riippuvainen kuitujen ja/tai hiukkasten muodosta, koosta, fyysilli3istä ominaisuuksista ja väkevyydestä. Gas volume percentage required to form a uniform dispersion of fibers and / or particles provided is generally dependent on the shape of the fibers and / or particles, size, and strength characteristics fyysilli3istä. Kuitujen ja/tai hiukkasten koon ja kaasukuplien aritmeettisen keskihalkaisijän välinen suhde on myös tärkeä määriteltäessä määrättyjen kuitujen ja/tai hiukkasten yhdenmukaisin dispersio. The relationship between the fibers and / or particles of the size of the gas bubbles and the arithmetic mean diameters is also important for uniform fiber and / or particles provided for determining the dispersion.

On todettu, että kaasun kaikilla tilavuusprosenttiarvoilla sijaitsevat kuidut normaalisti vain kaasukuplien välisessä nesteessä, so. It has been found that the fibers are located in all the gas volume is normally only percentage values ​​between the gas bubbles in the liquid, i. kuidut eivät tunkeudu kaasukuplien läpi. the fibers do not penetrate the gas bubbles. Niiden tekijöiden joukossa, jotka määräävät, aikaansaako määrätty, vaahdotettu nesteväliaine kuitujen hajaantumisen tai kasaantumisen, ovat kaasun tilavuusprosenttiarvon lisäksi väliaineessa olevien kaasukuplien lukumäärä, muoto ja koko. Among the factors that determine whether the prescribed time, the foamed liquid fiber dispersion medium or aggregation, in addition to the gas volume percentage in the number of gas bubbles in the medium, the form and size.

Kun vaahdotetun nesteen sisältämän kaasun tllavuusprosenttiarvo on noin 55-75 i°% hajaantuvat kuidut oleellisesti yhdenmukaisesti kautta koko vaahdotetun nesteen. When the gas contained in the foamed liquid tllavuusprosenttiarvo of about 55-75 ° i% fibers dispersed substantially uniformly throughout the foamed liquid.

Kun vaahdotetussa nesteessä olevan kaasun tilavuusprosenttimäärä on alle noin 55 $» on kaasu verraten harvoissa, verraten suuren läpimitan omaavissa kuplissa, jotka jakavat väliaineen nestetaskuiksi, joihin kuidut kerääntyvät, ja koska nesteen (normaalisti veden) viskositeetti on verraten pieni, voivat kuidut liikkua vapaasti ja siten kasaantua nestetaskuissa. When the foamed liquid to gas volume percentage is less than about 55 $ »of gas relatively rare, omaavissa bubbles of relatively large diameter, which share a medium fluid pockets in which the fiber flock, and because the viscosity of the liquid (normally water) is relatively small, the fibers can move freely, and thus accumulating fluid pockets.

Kun vaahdotetun nesteen kaasuntilavuusprosenttimäärä on yli noin 75 $ ja kuplien koko on jakaantunut oleellisen tasaisesti on kuplien pakkaantumis-tiheys niin suuri, että kuplien muoto muuttuu normaalista pallomuodosta monisärmäisiksi kupliksi. When the foamed liquid to gas volume percentage is greater than about $ 75 and the size of the bubbles is distributed substantially uniformly in the bubbles is the compaction density so large that the bubbles in the shape changes from the normal spherical shape prismatic bubbles. Tällaiset kuplat sisältävässä väliaineessa on pintajän-nitysvaikutusten seurauksena voimat kuplien välisten lamellien tasoissa, jolloin voimat suuntautuvat kohti lamellien leikkausviivaa ja lamellien leikkaus- 4 56869 linjoille ja kuidut tulevat suunnatuiksi yhteen nipuiksi näissä viivoissa. Such bubbles containing medium is a result of the surface tension-nitysvaikutusten forces between the lamellae of the bubbles even when the forces are directed towards the section line lamellae and the lamellae 56 869 4 cutting lines and the fibers are directed to one of these bundles in the lines.

Vaikka käytettäessä vs-ahdotettua nesteväliainetta, jossa kaasun tila-vuusprosenttimäärä on yli 75 esiintyy jonkin verran kuitujen kasaantumista, voi kuitujen yleinen hajaantuminen tällaista vaahtoa käyttämällä valmistetussa radassa silti olla parempi kuin on mahdollista saavuttaa kuitujen samalla painolla, kun käytetään vain vettä dispergoivana aineena. Although the use of y-ahdotettua liquid medium, wherein the gas state vuusprosenttimäärä is more than 75, there is some accumulation of fibers can square the dispersion of the fibers of such a foam made using the orbit still be better than is possible to obtain a fiber in the same weight when only water is used as a dispersing agent.

Työ on osoittanut, että kun kaasun tilavuusprosenttimäärä vaahdotetussa nesteessä suurenee, kasvaa ensiksi kuplien lukumäärä väliaineen tilavuusyksik-köä kohti, toiseksi pienenee kuplien aritmeettinen keskihalkaisija ja kolmanneksi pienenee kuplien läpimittojen alue. Work has shown that the volume percentage of gas in the foamed fluid increases, first of all increases the number of bubbles in the medium-tilavuusyksik per unit, the second arithmetic bubbles decreases the average diameter of the bubbles is reduced and, thirdly, the dimensions of the area. Puheena olevan keksinnön mukaisesti valmistetun, vaahdotetun nesteväliaineen suotavat viskositeettiominaisuudet eivät joudu vain kuplien lukumäärästä nesteen iilavuusyksikköä kohti, vaan myös kuplien oleellisesti yhdenmukaisesta koosta. Desirable prepared, foamed in accordance with the subject invention the fluid medium viscosity properties are not only the number of bubbles in a liquid iilavuusyksikköä, but also bubbles substantially uniform size.

Kuplakoon jakaantumisen vaikutuksen väliaineen viskositeettiin uskotaan olevan seuraus siitä seikasta, että kuplien läheistä pakkaantumista varten tarvittu kaasun tilavuusprosentti on pienempi jos kuplien koko on jakaantunut oleellisesti tasaisesti. The bubble size distribution of the effect of the viscosity of the fluid is believed to result from the fact that the bubbles from packing close the required volume of gas is lower if the size of the bubbles is distributed substantially evenly.

Käytetyn, pinta-aktiivisen aineen kemiallinen luonne ei ole kriitillinen, kunhan se kykenee aikaansaamaan vaahdotetun nesteväliaineen, jolla on määrätyt ominaisuudet. Used, the chemical nature of the surface active agent is not critical, as long as it is capable of providing a foamed liquid medium having the prescribed characteristics. Pinta-aktiivinen aine voi olla anioninen, kationinen tai ei-ioninen ja on huomattu, että sopivia pinta-aktiivisia aineita ovat esim. anioninen aine, jota myy Industrial Soaps Ltd, nimellä "ACE", ei-ioninen aine, jota myy Glover Chemicals Ltd. The surface active agent can be anionic, cationic or non-ionic, and it has been found that suitable surface-active agents are e.g. anionic material sold by Industrial Soaps, Ltd., as "ACE", non-ionic substance, which is sold by Glover Chemicals Ltd. . nimellä "TEXOFOR (rek.tavaramerkki) PII 15" ja kationinen aine, jota myy Ploat-Ore Ltd. at "TEXOFOR (rek.tavaramerkki) Silicon 15" and cationic agent, sold by Ploat-Ore Ltd. nimellä "AMTNE Fhl9". under the name "AMTNE Fhl9". Muita. Other. käytettyjä, pinta-aktiivisia aineita ovat okstylifenoksipolyetoksietanoli ja kaupasta saatava dodesylibenseenisulfonaatti. used, surface-active agents are okstylifenoksipolyetoksietanoli and receive trade dodesylibenseenisulfonaatti.

Vaahdotetun nesteen kuplien aritmeettinen keskihalkaisija voidaan määrittää upottamalla väliaineeseen ohjektilasi, joka on jäähdytetty noin -70°C lämpötilaan ja poistamalla sitten lasi ainenäytteen kanssa, joka on jäätynyt siihen kiinni ja asettamalla lasi mikroskoopin jäädytettyyn objektipöytään. the arithmetic mean diameter of the bubbles of the foamed liquid can be determined by embedding medium ohjektilasi, which has been cooled to about -70 ° C and then removing the glass with the constituents of the sample which has been frozen and the closed setting of the glass of the microscope to a suspended object table. Esim. 100 x suurennettuja mikrovalokuvia voidaan ottaa Ja näiden perusteella voidaan määrittää näkyvien kuplien aritmeettinen keskihalkaisija. Eg. 100 x enlarged photomicrographs can be taken and these can be determined on the basis of the arithmetic average diameter of the bubbles that appear. Tällä mene -telmällä on se etu, että näyte aineesta otetaan ainemassan sisältä eikä tässä tutkita vain ulointa kuplakerrosta. Go -telmällä This has the advantage that the sample material into the mass of material contained herein be examined and only the outer layer of the bubble.

Puheena olevan keksinnön eräänä tärkeimpänä päämääränä on kehittää tällainen menetelmä ja laite ei-kudotun kuituaineen valmistamiseksi vaahdotetusta kuitudispersiosta, joka menetelmä ja laite sallivat nesteen, joka on yleensä vaahdotetussa tilassa, kierrättämisen uudelleen imulaatikoiden talteenkorjaa-mana sekoittimeen, jossa muodostetaan kaasu/neste/-kuitu/pinta-aktiivinen aine-dispersio ennen kuin se muutetaan vaahdotetuksi kuitudispersioksi, jolla on halutut ominaisuudet, jolloin vähennetään pinta-aktiivisen aineen tuhlausta, 56869 vähennetään käyttö- ja huoltokustannuksia ja vähennetään oleellisesti poisto-aineen käsittelyn tarvetta. Another main object of the subject invention is to provide such a method and apparatus for the non-woven fiber material for producing a foamed fiber dispersion, which method and device allow fluid, which is usually in the foamed state, be recycled to the suction boxes recovered fix-mana to a mixer, in which a gas / liquid / fibers / surface-active substance dispersion before it is converted into the foamed fiber dispersion with the desired properties, thereby reducing the waste of surface-active agent, 56 869 is reduced operating and maintenance costs and substantially reduce the need for handling of the discharge of the substance.

Keksinnön mukaisesti on siten kehitetty alussa minittua lajia oleva menetelmä, jolle on tunnusomaista, että siinä ovat vaiheina: alustalle syötettävän, vaahdotetun kuitudispersion muodostaminen ottamalla talteen suurin osa nesteestä alustalla olevasta kuitudispersiosta kytkemällä tyhjön kehittävän laitteen tulopuoli alustan alapuoleen ja sen ulosmenopuoli sekoittimeen, kuitujen syöttäminen sekoittuneen yhdessä talteen otetun nesteen, kaasun ja pinta-aktiivisen aineen kanssa ja sekoittimessa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen kaasun/nesteen/kuitujen/pinta-ak-tiivisen aineen seoksen syöttäminen vaahdotuslaitteeseen. According to the invention there is thus developed a minittua the beginning of the species of a process which is characterized in that it comprises the steps of: a substrate fed, formation of the foamed fiber dispersion by recovering most of the liquid medium dispersion of fibers connecting the vacuum generating device inlet-side platform underside and the outlet side of the mixer, the feeding of fibers mixed together following reaction with the recovered liquid, gas and surface-active agent and a mixer for mixing the feeding of the mixture of gas / liquid / fiber / surface-active agent in the foaming.

Keksinnön mukainen laite tämän menetelmän toteuttamiseksi sisältää reiällisen alustan jonka päällä aine muodostetaan, ja laitteelle on tunnusomaista, että siinä on umpinainen vaahdotuslaite, joka on suunniteltu muodostamaan vaahdotettu kuitudis-persio ja syöttämään dispersio alustalle seostettavaksi; The device according to the invention for implementing this method includes a perforated platform on which the material is formed, and the device is characterized in that it comprises a closed flotation, which is designed to form a foamed kuitudis-dispersion and to supply dispersion medium to be alloyed; sekoitin; mixer; tyhjön kehittävät välineet, joilla poistetaan neste alustalla olevasta, vaahdotetusta kuitudispersiosta ja joiden negatiivinen painepuoli on kytketty alusta alapuoleen ja positiivinen painepuoli sekoittimeen; vacuum generating means, for removing liquid from the substrate, a foamed dispersion of fibers and having a negative pressure side is connected to the underside of the platform and the positive pressure side of the mixer; välineet, joita käytetään alustalla olevasta, vaahdotetusta kuitudispersiosta poistetun nesteen syöttämiseksi sekoittimeen; means, operative in the medium removed from the foamed fiber dispersion liquid, feeding to the mixer; ja välineet, jotka yhdistävät sekoittimen vaahdotuslaitteeseen, niin että tähän voi syöttää sekoittimessa muodostetun seoksen, joka sisältää nestettä/kuituja/kaasua/ pinta-aktiivista ainetta. and means for connecting the mixer foaming, so that this can be formed in a mixer to make a mixture, which contains liquid / fiber / gas / surface-active agent.

Seuraavassa kuvataan keksinnön erästä toteutusesimerkkiä oheisiin, kaaviomai-siin piirustuksiin viitaten, joissa kuvio 1 esittää kaaviomaista kuvantoa laitteesta, jolla toteutetaan tämän keksinnön mukainen menetelmä, kuvio 2 esittää kaaviomaista pohjakuvantoa laitteesta, jolla muodostetaan vaahdotettu kuitudispersio, ja kuvio 3 esittää kaaviomaista poikkileikkauskuvantoa kuvion 2 laitteen osasta. The following describes an implementation example of an invention attached, kaaviomai-drawings reference, in which Figure 1 shows a schematic view of an apparatus for carrying out the method according to the present invention, Figure 2 shows a schematic plan view of apparatus for forming a foamed fiber dispersion, and Figure 3 shows a schematic cross-sectional view of the device of Figure 2 .

Piirustuksissa numero 1 osoittaa reiällistä alustaa, joka on Fourdrinier-pa-perikoneen viira, jolla saostetaan painelaatikosta 2 vaahdotettu kuitudispersio, jota ei näytetä ja josta muodostetaan ei-kudottu kuituaine poistamalla neste, yleensä vaahdotetussa tilassa, dispersiosta reiällisen alustan 1 kautta. In the drawings, number 1 indicates a perforated trays, a Fourdrinier pa-paper machine fabric, the precipitation of the foamed pressure box 2 fiber dispersion, which is not shown and for forming a non-woven fibrous material to remove the liquid, usually in the foamed state, dispersion of a perforated platform through one. Nesteen poisto suoritetaan tunnettuun tapaan tyhjön kehittävillä välineillä 3 ja joiden negatiivisen paineen puolet on kytketty alustan 1 alapuoleen. Fluid removal is carried out in a known manner by vacuum-building means 3 and the negative pressure sides connected to the underside of the substrate 1. Kuviosta 1 nähdään, että tyhjön kehittävät välineet 3 ja U on sijoitettu erilleen alustaa pitkin ja alusta 1 kulkee välineiden 3 ja U välissä ns. Figure 1 shows that the vacuum generating means 3, and U are spaced apart along the substrate and the substrate 1 passes through the means 3 and between the so-called U.

6 56869 pöytärullien 5 ylitse. over 5 6 56869 pöytärullien. Osa nesteen poistosta, noin 20 $, tapahtuu dispersion kulkiessa rullien 5 yli ja näin erotettu vesi putoaa viiran kuoppaan 6, josta se virtaa yli padon 7 sekoitinkuoppaan Θ, jossa sitä sekoittaa hämmennin 9 ja josta pumppu 10 pumppaa sen hylkypaperisäiliöön 11. Tyhjön kehittävät välineet on yhdistetty vastaavasti ns,* märkäimulaatikoiden 12 ja kuivaimulaatikoi-den 13 kanssa. Part of the liquid removal, to about 20 $, takes place in the dispersion passes through the rollers 5 over and thus separated from water drops on the wire pit 6, from which it flows over the weir 7 sekoitinkuoppaan Θ, where it is mixed with paper broke tank 11. The vacuum generating means stirrer 9, and of which the pump 10 pumps it is connected respectively to the so-called * 12 and with the kuivaimulaatikoi-wet suction box 13.

Tyhjön kehittävien välineiden positiivisen paineen puelet on kytketty vastaavilla putkilla 14 ja 15 putkeen 16, jossa pinta-aktiivinen aineen sisältävä, poistettu neste kohtaa seoksen ja sekoittuu siihen, joka seos sisältää ilmaa/vettä/kuituja/pinta-aktiivista ainetta ja jonka syöttää putkeen 16 pumppu 17 noin 1,76 - 2,11 kg/cm paineella. a positive pressure means of vacuum developing puelet is connected to the corresponding pipes 14 and 15 of the tube 16, which contains a surface-active agent, removed from the liquid meets the mixture and mixing the mixture which contains air / water / fiber / surface-active agent and having to make the pipe 16 the pump 17 of about 1.76 - 2.11 kg / cm pressure. Putki 16 on kytketty sopivaan, linjassa olevaan sekoittimeen 18, joka suorittaa seoksen karkean sekoittamisen verraten homogeenisen seoksen saamiseksi, joka »nee sekoittimesta tuloput-ken 19 kautta linjassa olevaan vaahdotuslaitteeseen 20, jossa muodostetaan vaahdotettu kuitudispersio, jolla on mainitut suotavat ominaisuudet ja joka syötetään ulosmenoputken 21 kautta painelaatikkoon 2. Vaahdotuslaite voi olla mitä tahansa sopivaa, umpinaista tyyppiä, mutta mieluiten sellainen, jota on kuvattu seuraavassa kuvioon 2 viitaten, koska tässä ei käytetä mitään mekaanisia, liikkuvia osia se ei ole avoin ulkoilmalle ja on mahdollista päästää mitatut määrät kaasua ja pinta-aktiivista ainetta vesi/kuitudispersioon, kun tämä lähestyy sekoitinta. The tube 16 is connected to a suitable in-line mixer 18, which performs the mixture to obtain a coarse mixing of relatively homogeneous mixture "nee mixer tuloput-ken 19 through the in-line foaming 20, wherein forming the foamed fiber dispersion which it is desirable characteristics above and which is fed to the outlet pipe 21 through the pressure box 2. the frothing may be any suitable type of a solid, but preferably one that is described in the following with reference to Figure 2, since that does not employ any mechanical moving parts, it is not open to the outside air, and it is possible to let the measured amounts of gas and surface of the active substance in water / fiber dispersion, while this approaches the mixer.

Kuten on tavallista ei-kudoton kuituaineen valmistuksessa, kuidut jauhetaan ensiksi veden kanssa tavallisessa holanterisea 22, esim. Hollander-ho-lanterissa, massan muodostamiseksi, jolla on noin 4 9&:n painokonsistenssi, joka perustuu täysuunikuivaan kuituun. As is usual non-kudoton fiber material in the manufacture, the fibers are first milled with water in a conventional holanterisea 22, e.g. Hollander-Ho-calender, to form a pulp having from about 4 9 &. The painokonsistenssi based on the full oven dry fiber. Pumppu 23 pumppuaa massan astioihin 24, jossa se pidetään laitteen irtovarastona, jolloin kuidut pidetään oleellisesti tasaisesti suspension muodossa tavallisten hämmentimien 25 avulla. The pump 23 pumps the mass of the containers 24, where it is kept irtovarastona device, wherein the fibers are maintained substantially uniformly in the form of a suspension 25 by conventional stirrers. Astioista 24 massa pumputaan johtoa 26 pitkin pumpun 27 avulla raffinööriin 28, josta massa menee eakeuttimeen 29* Paksuunin poistaa vettä manasta, niin että se poistuu siitä konsistenssilla, joka on tavallisesti 20-30 paino-$, joka arvo perustuu täysuunikuivaan kuituun, mutta jonka tulisi olla riittävän suuri uuden veden syötön vähentämiseksi laitteeseen, samalla kun saavutetaan tarvittu kuivuus radassa, joka poistetaan reiälliseltä alustalta 1 ennen kuivatusta. Vessels 24 pulp is pumped along the wire 26 by a pump 27 refiner 28, from which the pulp goes eakeuttimeen 29 * to remove water from a thick Manas, so that it leaves the consistency of usually from 20 to 30 $ by weight, based on the value of the full oven dry fiber, but which should be large enough to reduce a water supply device, while achieving the required dry web which is removed from the foraminous carrier 1 prior to drying. Vesi, joka on poistettu massamta sakeuttimessa 29, poistetaan tyhjennysputken 30 kautta, ja sen voi joko poistaa kokonaan tai suunnata uudelleen käytettäväksi uudestaan holanterissa 22. Seostettu massa syötetään kuiduttimeen 31, jossa se sekoitetaan tavallisilla hämmentimillä 32 nesteen kanssa, jota varastoidaan säiliössä 33, joka vastaanottaa poistettua nestettä putkesta 14 venttiilin 34 kautta, ja hylkypaperin kanssa, jonka pumppu 35 pumppuaa säiliöön 33 säiliöstä 11 ja joka menee haluttaessa hiutaleenpoistolaitteen 36 kautta. Water that has been removed massaman thickener 29 is discharged through the drain pipe 30, and it may either be removed or redirected for use again Compounded Hollander beater 22. The mass is fed into a defibrator 31, where it is stirred with conventional agitators 32 with a liquid, which is stored in the tank 33, which receives the the withdrawn liquid pipe 14 through the valve 34, and waste paper with a pump 35 pumps the container 33 from the container 11 and which, if desired, hiutaleenpoistolaitteen goes through 36.

Pinta-aktiivista ainetta voidaan haluttaessa lisätä veteen säiliössä 33, mutta parhaana pidetään sekä ilman että pinta-aktiivisen aineen lisäystä 7 56869 vesi/kuitudispersioon, kun tämä virtaa putken 37 kautta putkeen 16. Pumppu 17 sisältyy putkeen 37 ja iloa ja pinta-aktiivinen aine syötetään putkeen 37» mieluiten pumpun 17 poistopuolella, vastaavien mittauslaitteiden 38,39 kautta. The surface active agent may optionally be added to the water in the tank 33, but is preferred, and without the addition of surface-active agent 7 56 869 water / fiber dispersion, when this flows through the pipe 37 in the pipe 16. The pump 17 includes a tube 37 and joy and a surface-active agent is fed tube 37 "preferably on the outlet side of the pump 17, via corresponding measuring devices 38,39. Hiutaleenpoistolaite 40* joka hajottaa kuituryhmät, sisältyy myös putkeen 37· Fdellä mainittu, parhaana pidetty vaahdotuslaitetyyppi 20 sisältää useat vaahdon muodostavat putket 41» jotka voivat olla letkuja ja joista jokaisessa on ainakin yksi sisäinen alue, jolla on rajoitettu poikkileikkausala ja jonka muodostaa putkimainen sise 42» jolla voi olla pyöreä tai muu haluttu poikkileikkausmuoto. Hiutaleenpoistolaite 40 * which break up the fiber groups includes a tube 37 · Fdellä said, vaahdotuslaitetyyppi the preferred 20 includes a plurality of foam consisting of the tubes 41 "which may be the hoses and each of which has at least one internal region which has a limited cross-sectional area, of a tubular insert 42» which may be circular or any other desired cross-sectional shape. Tuloputkisto, jonka muodostaa lotelo Ί3, ja ulosmenoput-„ kisto, jonka muodostaa kotelo 44* on kytketty yhteen vaahdon muodostavien putkien 41 avulla. Supply pipes formed lotelo Ί3, and ulosmenoput- "pipework formed by a housing 44 * is connected to one 41 of the foam-forming tubes. Tuloputkisto on kytketty tuloputkeen 19 laipalla 45 ja ulo-menoputkist on kytketty ulosmenoputkeen 21 laipalla 46· Kukin vaahdon muodostava putki 41 ulottuu sivuttain kotelosta ja siinä on mutka, kuten kohdassa 47* sen päiden välissä, jotka on kytketty vastaavasti tulo- ja ulosmenokoteloon. Supply pipes are connected to the inlet pipe 19 with a flange 45 and Ulo-menoputkist is connected to an outlet pipe 21 with a flange 46 · Each of the foam-forming tube 41 extends laterally from the housing and has a bend, as at 47 * between the ends of which are respectively connected to the inlet and outlet to the housing. Parhaana pidetyssä toteutusmuodossa kotelot 43»44 ovat pyöreät ja vaahdon muodostavat putket ulottuvat niistä säteittäisesti. In the preferred embodiment, the housing 43 »44 are circular and form foam tubes extending radially therefrom.

Kunkin vaahdonmuodostusputken kumpikin pää on kytketty koteloon 43» 44 käsikäyttöisen venttiilin 48 kautta, joka on kytketty putkinysään 49» joka ulottuu sivuttain kotelosta. Each end of each vaahdonmuodostusputken coupled to the housing 48 to which is connected a pipe socket 49 "which extends laterally from the housing 43» 44 of the manual valve. Putkimaiset siseet 42 on kytketty venttiileihin 48 ja vaahdon muodostavat putket 41 on sovitettu siseiden 42 päälle kuvion 3 näyttämällä tavalla. Tubular The cores 42 are connected to the valves 48 and the foam form tubes 41 are fitted over the 42 inserts used in Example 3 as shown in Fig.

Tulokotelon 43 toinen pää 50 on avoin ja yhteydessä tuloputken 19 kanssa ja vastakkainen pää on suljettu tulpalla 51» kuvio 3» jolla on kartiomainen muoto 52 ja joka ulottuu koteloon estääkseen ilmataskujen muodostumisen tulo-kotelossa 43· - Ne1jäkymmentäkahdeksan vaahdonmuodostusputkea 41 voidaan järjestää nel jäksi riviksi tai sarjaksi, joissa on kussakin kaksitoista putkea, ja kotelot 43,44 ovat mieluiten vapaasti tuettuina, niin että tulo- ja uloemenoputkistojen välillä siirtyy vähän tai ei lainkaan värinää. 43 of the second end of the inlet housing 50 is open and in communication with the inlet tube 19 and the opposite end is closed by a plug 51 of "Figure 3" which has a conical shape 52 and which extends from the housing to prevent the formation of air pockets inlet housing 43 · - Ne1jäkymmentäkahdeksan vaahdonmuodostusputkea 41 can be arranged nel jäksi row or in series with each of the twelve o'clock tube, and housings 43,44 are preferably freely supported, so that the inlet and enters the uloemenoputkistojen little or no vibration. Ennen vaahdon muodostavan Taitteen käyttöä jonkun määrätyn tuotteen valmistamiseksi valitaan käytettävien vaahdonmuodostusputkien lukumäärä käyttämällä venttiilejä 48· Prior to use of the foam-forming Fold the preparation of a product selected from the prescribed number of vaahdonmuodostusputkien used to operate the valves 48 ·

Kun vaahdon muodostava laite on käytössä, tulee seos, jossa on ilmaa, vettä ja kuituja sekä pinta-aktiivista ainetta ja joka syötetään putkistoon 41* jaetuksi oleellisesti- yhtä suurina määrinä kuhunkin vaahdon muodostavaan putkeen ja putkimaiset siseet 42 aikaansaavat pyörteen seoksessa, mikä saa aikaan kuitujen vaahtoamisen ja dispergoinnin niin että saadaan vaahdotettu kuitudis-persio, jolla on mainitut, suotavat ominaisuudet. When the foam generating device is in use, will be a mixture of air, water, fibers and surfactant and is supplied to the piping 41 * shared oleellisesti- in equal amounts to each of the foam-forming tube and the tubular The cores 42 provide a mixture of the vortex, which causes the fibers and dispersing the foaming to obtain foamed kuitudis-dispersion having the mentioned properties are desirable.

Edellä olevan kuvauksen perusteella ymmärretään, että takaisin otettu, poistettu neste kierrätetään jatkuvasti uudelleen silmukan kautta, jonkamuo-dostavat putket 14,15*16, sekoitin 18, putki 19 ja vaahdotuslaite 20, mikä 8 56869 vähentää tarvitun pinta-aktiivisen aineen määrää ja että käyttämällä vaahdo-tuslaitteen kuvattua, parhaana pidettyä muötoa on mahdollista säätää ilmasi-sältö ja siten vaahdon viskositeetti annostamalla ilmaa ja pinta-aktiivista ainetta tulovirtausjärjestelmään. From the above description it will be understood that the back taken, the withdrawn liquid is continuously circulated through the loop again, jonkamuo-constituting tubes 14,15 * 16, a mixer 18, a tube 19 and a flotation 20, 56 869 8 which reduces the required number of surface-active agent and the use of , the preferred embodiment described foaming-boosting device, it is possible to provide ilmasi-content of the foam and thus the viscosity of the dose of the air and the surface-active agent inlet system.

£ £

Claims (6)

 1. 9 56869 9 56869
 2. 1. Menetelmä, jolla valmistetaan ei-kudottu kuituaine, esim. paperi, syöttämällä rei'älliselle alustalle vaahdotuslaitteesta vaahdotettu kuitudispersio, joka on muodostettu vaahdotuslaitteessa, tunnettu siitä, että siinä ovat vaiheina: alustalle syötettävän, vaahdotetun kuitudispersion muodostaminen ottamalla talteen suurin osa nesteestä alustalla olevasta kuitudispersiosta kytkemällä tyhjön kehittävän laitteen tulopuoli alustan alapuoleen ja sen ulosmenopuoli se-koittimeen, kuitujen syöttäminen sekoittimeen yhdessä talteen otetun nesteen, kaa-" sun ja pinta-aktiivisen aineen kanssa ja sekoittimessa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen kaasun/nesteen/kuitujen/pinta-aktiivisen aineen seoksen syöttäminen vaahdot uslaitteeseen . - 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sekoittimeen syötetään mitatut määrät kaasua ja pinta-aktiivista ainetta. . 1. A process for producing a non-woven fibrous material, eg paper, death vented frothing foamed fiber dispersion medium, which is formed by the frothing, characterized in that it comprises the steps of: a substrate to be fed, the foamed fiber dispersion to a collecting most of the liquid from the substrate dispersion of fibers connecting the vacuum generating device inlet-side platform underside and the outlet side of the mixer, the feeding of fibers to the mixer together with the recovered liquid gas "sun and a surface-active agent, and then in a mixer stirring for supplying the mixture of gas / liquid / fiber / surface-active agent foams devise -. 2. A method as claimed in claim 1, characterized in that the measured amounts of gas fed into the mixer and the surface-active agent.
 3. 3. Patenttivaatimuksien 1 ja 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaahdotus suoritetaan käyttämättä liikkuvia osia pyörteen avulla, joka syntyy kaasua/nestettä/kuituja/pinta-aktiivista ainetta sisältävän seoksen kulkiessa paineen alaisena tuloputkistosta ulosmenoputkistoon useiden vaahdon muodostavien putkien läpi, joista jokainen sisältää ainakin yhden alueen, jolla on supistettu poikkileikkausala. 3. A process according to claims 1 and 2, characterized in that the flotation is conducted without using any moving parts by means of a vortex generated by the gas / liquid / fiber / mixture containing a surface-active agent passes under pressure into the inlet piping outlet manifold through forming a plurality of foam pipes, each of which contains at least one area that has a reduced cross-sectional area. U. Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi ei-kudo-tun kuituaineen valmistamista varten, joka sisältää rei'ällisen alustan, jonka päällä aine muodostetaan, tunnettu siitä, että siinä on umpinainen vaahdo-tuslaite (20), joka on suunniteltu muodostamaan vaahdotettu kuitudispersio ja syöttämään dispersio alustalle (5) seostettavaksi; U. device for carrying out the method according to claim 1 of non-woven, of a fiber material for the manufacture, which includes a vented platform on which the material is formed, characterized in that it is a solid foaming-release devices (20) which is designed to form a foamed fiber dispersion, and feed the dispersion medium (5) to be compounded; sekoitin (18); a mixer (18); tyhjön kehittävät välineet (3), joilla poistetaan neste alustalla (5) olevasta, vaahdotetusta kuitudispersiosta ja joiden negatiivinen painepuoli on kytketty alustan (1) alapuoleen ja positiivinen painepuoli sekoittimeen (18); vacuum generating means (3) for the removal of the liquid medium (5) in the foamed fiber dispersion with a negative pressure side is connected to the underside of the base (1) and a positive pressure side to the mixer (18); välineet (3, 1U, 16), joita " käytetään alustalla (1) olevasta, vaahdotetusta kuitudispersiosta poistetaan nes teen syöttämiseksi sekoittimeen (18); ja välineet (37, 38, 39, 19), jotka yhdistävät sekoittimen (18) vaahdotuslaitteeseen (20), niin että tähän voi syöttää sekoittimessa muodostetun seoksen, joka sisältää nestettä/kuituja/kaasua/pinta-aktiivista ainetta. means (3, 1U, 16) are "used medium (1) in the foamed fiber dispersion is removed nes tea for feeding to a mixer (18), and means (37, 38, 39, 19) connecting the mixer (18) to the frothing (20 ), so that this can be formed in a mixer to make a mixture, which contains liquid / fiber / gas / surface-active agent.
 4. 5. Patenttivaatimuksen k mukainen laite, tunnettu siitä, että siinä on mittauslaitteet (38, 39), jotka päästävät vastaavasti kaasun ja pinta-aktiivi-sen aineen mitatut määrät sekoittimeen (18). 5. The device claimed in claim D, characterized in that it comprises measuring devices (38, 39), which allow, respectively, measured quantities of gas and a surface-active agent to the mixer (18). '° 56869 "° 56 869
 5. 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, tunnettu siitä, että tyhjön kehittävän välineen (3) positiivinen painepuoli ja sanotut mittausvälineet (38, 39. on kytketty yhdessä sekoittimen (18) tulopuoleen. 6. A device according to claim 5, characterized in that the vacuum generating means (3) a positive pressure side and said measuring means (38, 39, is coupled to a single mixer (18), the input side.
 6. 7. Patenttivaatimuksien k-6 mukainen laite, tunnettu siitä, että vaahdotuslaite (20) sisältää tuloputkiston (Π3), joka on kytketty sekoittimen (18) ulosmenopuoleen, ulosmenoputkiston (HU), josta purkautuu vaahdotettu kuitu-dispersio, joka seostetaan alustalla (5), ja useat vaahdon muodostavat putket (Hl), jotka yhdistävät putkistot (Π3, HU) ja joista jokainen sisältää ainakin yhden alueen (Π2), jolla on supistettu poikkileikkausala. 7. Claims D-6 unit, characterized in that the frothing device (20) includes an inlet manifold (Π3), which is connected to the mixer (18), an outlet side, an outlet manifold (HU), which, when the foamed fiber dispersion which is doped substrate (5) and the plurality of tubes forming a foam (HI) connecting pipes (Π3, HU) and each of which includes at least one region (Π2) having a reduced cross-sectional area. n 56869 n 56869
FI105373A 1972-04-07 1973-04-05 Foerfarande and the arrangement of the Foer framstaellning from a non-fiber material vaevt FI56869C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1621072A GB1395757A (en) 1972-04-07 1972-04-07 Apparatus for producing a foamed fibre dispersion
GB1621072 1972-04-07
GB1534473A GB1397378A (en) 1973-03-30 1973-03-30 Manufacture of non-woven fibrous material
GB1534473 1973-03-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI56869B FI56869B (en) 1979-12-31
FI56869C true FI56869C (en) 1980-04-10

Family

ID=26251228

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI102273A FI65459C (en) 1972-04-07 1973-04-03 Foerfarande Foer framstaellning and the arrangement of a fiber suspension foerskummad
FI105373A FI56869C (en) 1972-04-07 1973-04-05 Foerfarande and the arrangement of the Foer framstaellning from a non-fiber material vaevt

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI102273A FI65459C (en) 1972-04-07 1973-04-03 Foerfarande Foer framstaellning and the arrangement of a fiber suspension foerskummad

Country Status (13)

Country Link
US (1) US3871952A (en)
AR (2) AR199395A1 (en)
AT (1) AT324825B (en)
CA (1) CA983300A (en)
DD (2) DD104581A5 (en)
DE (1) DE2317402C3 (en)
ES (1) ES413439A1 (en)
FI (2) FI65459C (en)
FR (1) FR2179205B1 (en)
IT (1) IT980789B (en)
NL (1) NL171733C (en)
NO (1) NO142678C (en)
SE (1) SE395489B (en)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE29770E (en) * 1973-09-14 1978-09-19 Isorel S.A. Manufacture of fiberboard according to the wet method with closed backwater system
US4299655A (en) * 1978-03-13 1981-11-10 Beloit Corporation Foam generator for papermaking machine
US4288475A (en) * 1979-10-22 1981-09-08 Meeker Brian L Method and apparatus for impregnating a fibrous web
FR2475924B1 (en) * 1980-02-15 1984-11-02 Dalle & Lecomte Papeteries
US4443299A (en) * 1980-08-18 1984-04-17 James River-Dixie/Northern, Inc. Apparatus and method for the manufacture of a non-woven fibrous web
US4543156A (en) * 1982-05-19 1985-09-24 James River-Norwalk, Inc. Method for manufacture of a non-woven fibrous web
US4443297A (en) * 1980-08-18 1984-04-17 James River-Dixie/Northern, Inc. Apparatus and method for the manufacture of a non-woven fibrous web
US4498956A (en) * 1981-09-25 1985-02-12 James River-Norwalk, Inc. Apparatus and method for the manufacture of a non-woven fibrous web
US4686006A (en) * 1984-04-16 1987-08-11 James River - Norwalk, Inc. Apparatus and method for the manufacture of fibrous webs
US5013405A (en) * 1987-01-12 1991-05-07 Usg Interiors, Inc. Method of making a low density frothed mineral wool
US4952448A (en) * 1989-05-03 1990-08-28 General Electric Company Fiber reinforced polymeric structure for EMI shielding and process for making same
AT140046T (en) 1990-10-17 1996-07-15 James River Corp Foam-forming method and device
ES2087251T3 (en) 1990-10-17 1996-07-16 James River Corp Recovery of surfactant from a papermaking process.
US6355142B1 (en) 1990-11-01 2002-03-12 Fort James Corporation Of Virginia Method of controlling headbox jet velocity for foamed furnishes
DE69124214D1 (en) * 1990-12-05 1997-02-27 Ppg Industries Inc Wet-laid fibrous thermoplastic material and an aqueous dispersion for the preparation thereof
US5137551A (en) * 1990-12-12 1992-08-11 James River Corporation Of Virginia Extraction method and apparatus
US5348453A (en) * 1990-12-24 1994-09-20 James River Corporation Of Virginia Positive displacement screw pump having pressure feedback control
US5227023A (en) * 1991-08-26 1993-07-13 James River Corporation Of Virginia Multi-layer papers and tissues
US5238534A (en) * 1992-01-24 1993-08-24 James River Corporation Of Virginia Wetlaid nonwovens on high speed machines
US5200035A (en) * 1992-01-24 1993-04-06 James River Corporation Of Virginia High uniformity foam forming
FR2715671B1 (en) * 1994-02-01 1996-03-15 Kaysersberg Sa A method of manufacturing a sheet of paper or non-woven in a foam medium, using a nonionic surfactant.
US6054022A (en) * 1996-09-12 2000-04-25 Owens-Corning Veil U.K. Ltd. Method for producing a non-woven glass fiber mat comprising bundles of fibers
CA2273352A1 (en) 1996-12-06 1998-06-11 Charles E. Miller Unitary stratified composite
US20050090789A1 (en) * 1996-12-06 2005-04-28 Graef Peter A. Absorbent composite having improved surface dryness
US6734335B1 (en) 1996-12-06 2004-05-11 Weyerhaeuser Company Unitary absorbent system
DE69719380D1 (en) * 1996-12-19 2003-04-03 Ahlstrom Glassfibre Oy Karhula Use of centrifugal pumps in the foam process for the production of fiber webs
FI112392B (en) 1996-12-19 2003-11-28 Ahlstrom Glassfibre Oy The method and apparatus known. entity and / or necessary in the manufacture of a foam composition for treating the foam formed by the process of the fibrous web
EP1011577A4 (en) * 1997-05-13 2004-06-16 Weyerhaeuser Co Reticulated absorbent composite
US5904809A (en) * 1997-09-04 1999-05-18 Ahlstrom Paper Group Oy Introduction of fiber-free foam into, or near, a headbox during foam process web making
FI107285B (en) 1998-02-26 2001-06-29 Ahlstrom Paper Group Oy Displacement pump, a method of improving its operation and use of the positive displacement pump
US6630054B1 (en) * 1998-03-19 2003-10-07 Weyerhaeuser Company Methods for forming a fluted composite
BR9908930A (en) * 1998-03-19 2005-10-25 Weyerhaeuser Co Composite absorbent article
JP2002519538A (en) * 1998-07-07 2002-07-02 アールストロム グラスフィブル オサケ ユキチュア Implementation of a bubble method using a fuzzy controller
WO2000050694A1 (en) 1999-02-25 2000-08-31 Ahlstrom Glassfibre Oy Foam process web production with foam dilution
US6238518B1 (en) 1999-03-02 2001-05-29 Ahlstrom Paper Group Oy Foam process for producing multi-layered webs
US6703330B1 (en) 1999-09-21 2004-03-09 Weyerhaeuser Company Fluted absorbent composite
US6867346B1 (en) 1999-09-21 2005-03-15 Weyerhaeuser Company Absorbent composite having fibrous bands
US6443258B1 (en) 1999-10-01 2002-09-03 Awi Licensing Company Durable porous article of manufacture and a process to create same
US6983821B2 (en) * 1999-10-01 2006-01-10 Awi Licensing Company Acoustical panel having a honeycomb structure and method of making the same
US6613424B1 (en) 1999-10-01 2003-09-02 Awi Licensing Company Composite structure with foamed cementitious layer
US6780356B1 (en) 1999-10-01 2004-08-24 Awi Licensing Company Method for producing an inorganic foam structure for use as a durable acoustical panel
AT417161T (en) 1999-10-18 2008-12-15 Armstrong World Ind Inc Foamed composite plate
US6440266B1 (en) 2000-09-05 2002-08-27 Ahlstrom Paper Group Research And Competence Center Production of reactive material containing webs
FI115512B (en) * 2001-11-09 2005-05-31 Ahlstrom Glassfibre Oy A method and apparatus for performing vaahtorainauksen
US6921459B2 (en) * 2002-09-10 2005-07-26 Fibermark, Inc. Process for making a sheet of aramid fibers using a foamed medium
US20040121680A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Compositions and methods for treating lofty nonwoven substrates
MXPA05009968A (en) 2003-03-19 2005-11-04 United States Gypsum Co Acoustical panel comprising interlocking matrix of set gypsum and method for making same.
US7682697B2 (en) * 2004-03-26 2010-03-23 Azdel, Inc. Fiber reinforced thermoplastic sheets with surface coverings
USRE44893E1 (en) 2004-03-26 2014-05-13 Hanwha Azdel, Inc. Fiber reinforced thermoplastic sheets with surface coverings
US7431980B2 (en) * 2004-11-08 2008-10-07 Azdel, Inc. Composite thermoplastic sheets including natural fibers
US20070269644A1 (en) * 2006-05-19 2007-11-22 Azdel, Inc. Method of increasing loft in a porous fiber reinforced thermoplastic sheet
US20080179775A1 (en) * 2007-01-31 2008-07-31 Usg Interiors, Inc. Transfer Plate Useful in the Manufacture of Panel and Board Products
CA2735867C (en) * 2008-09-16 2017-12-05 Dixie Consumer Products Llc Food wrap basesheet with regenerated cellulose microfiber
FI124235B (en) 2012-04-26 2014-05-15 Stora Enso Oyj The fiber-based paper or cardboard web and a method for its preparation
FI20135157A (en) * 2013-02-22 2014-08-23 Wetend Technologies Oy The arrangement and a method for manufacturing a fibrous web
FI126194B (en) * 2013-09-13 2016-08-15 Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy A method for forming a fibrous product
CN103993498B (en) * 2014-06-11 2016-03-23 中国海诚工程科技股份有限公司 A foamed slurry distribution apparatus
WO2018152082A1 (en) 2017-02-15 2018-08-23 Flex R&D, Inc. Lightweight paper board

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3021255A (en) * 1958-06-27 1962-02-13 Forming Machine Company Of Ame Method of and machine for forming strips of material from wet mixes, including fibers
US3296066A (en) * 1963-11-13 1967-01-03 Black Clawson Co Headbox for papermaking machine and stock distributor thereto
DE1560872B2 (en) * 1964-06-16 1974-04-18 Friedrich Uhde Gmbh, 4600 Dortmund
US3494824A (en) * 1965-12-27 1970-02-10 United States Gypsum Co Foamed water felted insulation and building product
GB1129757A (en) * 1966-05-31 1968-10-09 Wiggins Teape Res Dev Method of producing a thixotropic liquid suspending medium particularly for the forming of non-woven fibrous webs
BE757686A (en) * 1969-11-03 1971-04-01 Neyrpic Bmb Method and apparatus for structuring and consolidation of sails fibers or particles

Also Published As

Publication number Publication date
NL171733B (en) 1982-12-01
DD104582A5 (en) 1974-03-12
FI56869B (en) 1979-12-31
FI65459C (en) 1984-05-10
DE2317402A1 (en) 1973-10-18
DE2317402B2 (en) 1980-10-16
FR2179205A1 (en) 1973-11-16
CA983300A1 (en)
NO142678B (en) 1980-06-16
AT324825B (en) 1975-09-25
US3871952A (en) 1975-03-18
AR199395A1 (en) 1974-08-30
ES413439A1 (en) 1976-06-01
SE395489B (en) 1977-08-15
AR202457A1 (en) 1975-06-13
FI65459B (en) 1984-01-31
DD104581A5 (en) 1974-03-12
CA983300A (en) 1976-02-10
DE2317402C3 (en) 1981-07-02
NL171733C (en) 1983-05-02
FR2179205B1 (en) 1975-12-26
NO142678C (en) 1980-09-24
IT980789B (en) 1974-10-10
NL7304817A (en) 1973-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3371779A (en) Concentration of minerals
US4889594A (en) Method for manufacturing filler-containing paper
SE326888B (en)
SE309760B (en)
US4081318A (en) Preparation of impregnated fibers
US4216085A (en) Flotation method and apparatus
US3642617A (en) Foam flotation concentrator
US4436430A (en) Device for the continuous mixing of a dry finished mortar
EP0271427A2 (en) Pressurized flotation module and method for pressurized foam separation
US2312706A (en) Method and apparatus for separating heavy particles from paper pulp suspensions
US2793185A (en) Method and apparatus for introduction of gas into water to be treated by flotation
EP0122747B1 (en) Apparatus for deinking
US2906660A (en) Glass fiber dispersions, sheets, plastic impregnated sheets and methods of forming
FI78325C (en) Flotationsanordning Foer flotation of a ur makulaturpapper utvunnen fiber suspension.
GB1569383A (en) Method and device in connection with manufakture of fibre pulp in a steam-pres-surised grinding apparatus
JP2002505179A (en) Method and apparatus for feeding chemicals into a liquid stream
CN1052043C (en) Method of producing nonwoven material and nonwoven material thereby
JP3679806B2 (en) Gas and liquid or suspension and the fluid mixture was pumped gas and liquid or suspension and the mutually process for manufacturing paper or cardboard with the device according to the apparatus and method arrangement for separating and flotation methods
US1875075A (en) Liquid separation
US4049491A (en) Viscous dispersion for forming wet-laid, non-woven fabrics
FI77068C (en) Foerfarande and the arrangement Foer in that kontrollera avsaettning of vaetska pao I roerlig surface.
US2152632A (en) Feed mechanism
FI94839C (en) Device for filtering sludge and a method of using the equipment
US4286512A (en) Screw-press
US4007083A (en) Method for forming wet-laid non-woven webs