FI110030B - The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger - Google Patents

The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger Download PDF

Info

Publication number
FI110030B
FI110030B FI981374A FI981374A FI110030B FI 110030 B FI110030 B FI 110030B FI 981374 A FI981374 A FI 981374A FI 981374 A FI981374 A FI 981374A FI 110030 B FI110030 B FI 110030B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
heat exchanger
heat
characterized
according
thermal energy
Prior art date
Application number
FI981374A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI981374A (en )
FI981374A0 (en )
Inventor
Carl Axel Ingemar Kabrell
Reijo Lehtiniemi
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
  • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
  • F28D15/0233Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes the conduits having a particular shape, e.g. non-circular cross-section, annular
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE, IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C67/00Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00
  • B29C67/0014Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00 for shaping tubes or blown tubular films
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H01L23/00Details of semiconductor or other solid state devices
  • H01L23/34Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation ; Temperature sensing arrangements
  • H01L23/42Fillings or auxiliary members in containers or encapsulations selected or arranged to facilitate heating or cooling
  • H01L23/427Cooling by change of state, e.g. use of heat pipes
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE, IN GENERAL
  • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
  • B29L2031/00Other particular articles
  • B29L2031/18Heat-exchangers or parts thereof
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
  • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
  • F28D2015/0225Microheat pipes
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H01L2924/00Indexing scheme for arrangements or methods for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies as covered by H01L24/00
  • H01L2924/0001Technical content checked by a classifier
  • H01L2924/0002Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00

Description

110030 110030

Työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpö-energiaan perustuva lämmönsiirrin ja menetelmä työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuvan lämmönsiirtimen valmistamiseksi 5 Keksinnön tausta The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger 5 Background of the invention

Keksinnön kohteena on työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuva lämmönsiirrin, jossa on lämmönlähteen generoiman lämpöenergian muualle johtamiseksi lämmönsiirrinelementtejä, joissa on työainetta. The invention is based on the change of state the working fluid to the binding energy of the heat exchanger, wherein the heat source is thermal energy generated by conducting the rest of the heat transfer elements, which is the working fluid.

10 Keksinnön kohteena on myös menetelmä työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuvan lämmönsiirtimen valmistamiseksi, jossa lämmönsiirtimessä on lämmönlähteen generoiman lämpö-energian muualle johtamiseksi lämmönsiirrinelementtejä, joissa on työainetta. 10 The invention relates also to a method for the preparation of the working fluid based on the binding energy of phase change heat exchanger, wherein the heat exchanger is a heat source generated heat energy to the rest of conducting the heat transfer elements, which is the working fluid.

Lämmönsiirto sinänsä on vanha ja tunnettu ongelma. Heat transfer in itself is an old and well-known problem. Esimerkiksi 15 elektroniikassa sen merkitys on jatkuvasti korostunut integrointitiheyksien ja tehon kasvaessa, koska esimerkiksi kaikki elektroniset komponentit generoivat lämpöä, jonka poisjohtaminen on välttämätöntä komponenttien optimaalisen ja luotettavan toiminnan aikaansaamiseksi. For example, the electronics 15 are becoming pronounced integrointitiheyksien and the power increases, as for example, all electronic components generate heat, which is led away is necessary to provide an optimal and reliable operation of the components. Kun elektroniikka jatkuvasti kehittyy suuntaan, jossa yhä suurempia tehoja käsitellään yhä pienemmissä tilavuuk-. When the electronics continuously develops in the direction in which increasingly higher power levels handled in smaller volumes. 20 sissa, on elektronisten komponenttien lämpötilan hallinnasta muodostunut yksi ratkaiseva suunnittelun kriteeri. 20 Sissa, the temperature control of electronic components become one of the critical design criterion. Monet tämän päivän elektronisista laitteista : ” tarvitsevat jäähdytystä, jota ei voida saavuttaa tavanomaisten metallisten • t · • V jäähdytysripojen avulla. Many of today's electronic devices, "need cooling, which can not be achieved with conventional metallic • t • · V by means of cooling fins.

Tämä keksintö ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan elektronisten kom-:Y: 25 ponenttien lämpötilanhallintaan, vaan lämmönlähteellä tarkoitetaan tässä yh-teydessä mitä tahansa lämmönlähdettä, jonka lämpötilaa on tarvetta hallita tai jonka lämpöenergiaa voidaan käyttää muualla hyväksi. However, this invention is not limited to electronic composite: Y 25 components of temperature control, but in this heat source in communication with any source of heat, the temperature of which is the need to control, or which thermal energy can be used elsewhere utilized.

.·. . ·. : Eräs tapa hallita lämpötiloja eli toisin sanoen jäähdyttää tai lämmit- ,···[ tää, on käyttää lämpöputkia, joista on tulossa yhä tärkeämpi lämmönsiirtoväli-30 ne lämmönlähteiden lämpötilanhallintasovellutuksissa. : One way to control temperature or, in other words, to cool or heat, ··· [TAA, is to use heat pipes which are becoming increasingly important in the heat transfer medium, the heat sources 30 lämpötilanhallintasovellutuksissa.

Lämpöputkien toiminta perustuu nestemäisen työaineen faasimuu-tokseen höyrystimessä, höyryn siirtymiseen lauhduttimeen ja tiivistymiseen siellä takaisin nesteeksi. The heat pipe is based on the liquid working fluid in the evaporator faasimuu-completed, transfer the vapor to the condenser and condensation there back to a liquid. Tiivistynyt nestemäinen työaine kulkeutuu kapillaari-voimien vaikutuksesta takaisin höyrystimelle erityisen sydänrakenteen avulla. The condensed liquid working medium flow by capillary forces back to the evaporator by means of a special core structure.

• ♦ 35 Eräs toinen mahdollisuus palauttaa tiivistynyt työaine takaisin höyrystimelle on käyttää painovoimaa. • ♦ 35 Another chance to restore the condensed working medium back to the evaporator is to use the force of gravity. Höyrystyminen tapahtuu lämmönlähteen generoiman 110030 2 lämmön energiaa hyväksikäyttämällä ja tiivistyminen aikaansaadaan siten, että lämpöputken lauhdutinpää on kylmemmässä tilassa, josta syystä höyry luovuttaa höyrystymisessä saamansa latentin lämpönsä ja tiivistyy nesteeksi. The evaporation takes place in the heat source 2, the heat generated by the 110030 energy by utilizing and compaction is achieved in that the heat pipe condenser is colder state, for which reason the steam released from the evaporation of latent receives its heat and condenses to a liquid. Koska höyrystymiseen sitoutuva latentti lämpö on huomattavan suuri ja massansiirto 5 nopea, päästään lämpöputkilla aivan eri luokkaa oleviin lämmönsiirtotehoihin kuin lämmönjohtamiseen perustuvilla siirtimillä. Since the latent heat of vaporization of binding is very high and rapid mass transfer 5, a heat pipe reach a completely different order of the strengths for the heat transfer as the heat conducting-based heat exchanger. Perinteisesti on jokaista läm-mönlähdettä kohti ollut oma erillinen lämpöputki. Traditionally, each heat-mönlähdettä had a separate heat pipe.

Viime aikoina perinteisten lämpöputkien rinnalle on ilmaantunut erityisiä mikrolämpöputkia. Recently, in addition to traditional heat pipes have appeared on specific micro heat pipes. Mikrolämpöputkien dimensiot ovat yleensä pienem-10 piä, tyypillisesti parin millimetrin suuruusluokkaa. Micro Heat Pipe dimensions are usually smaller in-10 type, of typically in the order of a few millimeters. Myös mikrolämpöputkissa työaine palautuu nestemäisenä lauhduttimelta höyrystimelle kapillaarivoiman vaikutuksesta. Also micro-heat pipes working medium is returned from the condenser to the evaporator as a liquid by capillary action. Toisin kuin perinteisissä putkissa, mikrolämpöputkissa kapillaarivoiman aiheuttavat terävät kulmat mikrolämpöputken sisällä perinteisten putkien erillisen sydänrakenteen sijasta. Unlike conventional tubes, a micro heat pipes capillary force caused by the sharp corners inside the micro heat pipe rather than a separate structure of the core of traditional tubes.

15 Mikrolämpöputkia on toistaiseksi vain paria eri mallia. 15 Micro Heat Pipes is so far the only pairs of different models. Tyypillisimmät rakenteet ovat yksinkertaiset kolmio- tai neliöpoikkileikkaukset. The most common structures are simple, triangular or square cross-sections. Olennaista on, että rakenteessa esiintyy sellaisia kohtia kuten nurkkia, jotka ovat riittävän pieniä kohdistaakseen kapillaarivoimia nestemuodossa olevaan työaineeseen. It is essential that the pattern of such sites exist, such as the corners of which are small enough to exert capillary forces of the working fluid in liquid form. Nämä mainitut kohdat kulkevat mikrolämpöputken päiden välillä, ja siirtävät si-20 ten höyrystettävän nestemäisen työaineen takaisin ns. The above points are transmitted between the micro heat pipe ends, and transfer the Si-20 of the liquid to be vaporized working fluid back to the so-called. lauhdutinpäästä ns. Condensing the so-called. höyrystymispäähän höyrystettäväksi. vapor pressure for evaporation. Samaan aikaan mikrolämpöputkeen pi-tää jäädä vapaa höyrykanava. At the same time, the heat pipe through the micro-TAA remain free passage of steam.

" Eräs lämmönsiirtimen rakenne, jossa käytetään tällaisia mikroläm- t · pöputkia, on sellainen, jossa perusmateriaalissa on useita toisistaan erillään ' ; 25 olevia mikrolämpöputkia rinnan. Tällainen ratkaisu on esitetty US-• » v.: patenttijulkaisussa 5,527,588, jossa esitetään mikrolämpöputkipaneeli ja me- ν' ·* netelmä sen valmistamiseksi. "A structure of a heat exchanger using such mikroläm- T · pöputkia, is one in which the base material has a plurality of spaced-apart '; 25 of micro heat pipes in parallel Such a solution is disclosed in U.S. •» v .: Patent No. 5,527,588 showing a micro heat pipe panel, and methyl. ν '· * method for its preparation.

Ongelmana yllä kuvatuissa järjestelyissä on se, että tällaisessa lämmönsiirtimessä, joissa käytetään tällaisia mikrolämpöputkia, on yleensä ai- t · 30 noastaan pieni määrä mikrolämpöputkia. The problem with the arrangements described above is that such a heat exchanger employing such micro heat pipes, usually at T · 30 noastaan ​​small number of micro heat pipes. Tämä johtaa siihen, että lämmönsiirtimessä, jossa on tällaisia mikrolämpöputkia, voidaan käyttää suhteellisen vä- * * · hän työainetta. This leads to a heat exchanger comprising such a micro heat pipes, can be used in relatively few * * · he working fluid. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa työainetta ei enää pa-laudu höyrystimelle eli ns. This may lead to a situation where the working fluid is no longer pa-laudu a so-called evaporator. kuivumisraja on saavutettu. kuivumisraja has been reached. Tällaisen tilanteen sat-tuessa lakkaa mikrolämpöputki toimimasta toivotulla tavalla eli se ei enää pys-35 ty johtamaan lämmönlähteen generoimaa lämpöenergiaa pois. Such a situation will stop satellite changes micro heat pipe to function in the desired manner, i.e. it is no longer Ke-35 work to conduct the heat generated by the source of heat energy away.

3 110030 3 110030

Vastaava tilanne syntyy myöskin siitä syystä, että yksittäisessä mik-rolämpöputkessa on yksinkertaisesti liian vähän sellaisia kohtia, jotka siirtävät työainetta lauhdutinpäästä takaisin höyrystimelle eli kohdistavat kapillaarivoimaa työaineeseen. A similar situation occurs also for the reason that an individual MIK-rolämpöputkessa are simply too few points on which transfer the working fluid back to the evaporator or condenser exert a capillary force on the working fluid.

5 Lämpöputkia voidaan lämpötilanhallinnan lisäksi hyödyntää esimer kiksi termostaatti-, lämpödiodi- ja lämpökytkinsovellutuksissa. 5. Heat pipes can also make use of temperature control of for example an example, a thermostat, and lämpödiodi- lämpökytkinsovellutuksissa. Keksinnön mukainen lämmönsiirrin soveltuu käytettäväksi myös tällaisissa sovelluksissa. The heat exchanger according to the invention is suitable for use in such applications.

Keksinnön lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

Keksinnön tavoitteena on siten kehittää lämmönsiirrin, joka ratkai-10 see yllä mainitut ongelmat. The aim of the invention is to provide a heat exchanger, which ruled-10-see the above-mentioned problems.

Keksinnön tavoitteet saavutetaan lämmönsiirtimellä, jolle on tunnusomaista se, mitä sanotaan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerk-kiosassa. This is achieved with a heat exchanger, which is characterized by what is stated in the independent claim 1, the characterizing part of the independent.

Keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen edulliset suoritusmuodot ovat 15 epäitsenäisten patenttivaatimusten 2-11 kohteena. the heat exchanger according to the invention, preferred embodiments are disclosed in the dependent claims 15 2-11 subject.

Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä lämmönsiirtimen valmistamiseksi. The invention relates also to a method as claimed in claim 12 for the preparation of the heat exchanger.

Keksinnön mukaisen valmistusmenetelmän edulliset suoritusmuodot ovat epäitsenäisten patenttivaatimusten 13-17 kohteena. Preparation of the method according to the invention, preferred embodiments are disclosed in the dependent claims 13-17 the subject.

. . 20 Keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen etuna on se, että sen raken- • · · ;··' ne mahdollistaa lämmönsiirrinelementeissä kuten mikrolämpöputkissa suu-• · · : ** remman lukumäärän sellaisia kohtia, jotka kohdistavat kapillaarivoimaa nes-• * · • V temäiseen työaineeseen verrattuna samankokoiseen lämmönsiirtimeen, jossa käytetään perinteisiä mikrolämpöputkia. a heat exchanger 20 according to the invention has the advantage that its construction • · ·, ·· 'allows the heat transfer element such as a micro heat pipes foot • · · ** remman number of points which exert a capillary force on fluid • * • · V versus-liquid working medium the same size heat exchanger, which is used for traditional micro heat pipes. Tämä johtaa siihen, että ns. This leads to the so-called. kuivumis-:Y: 25 raja, jossa työainetta ei enää palaudu höyrystimelle ja lämmönsiirrin lakkaa toimimasta, ylitetään vasta entistä suuremmalla lämmönsiirtoteholla. drying: Y limit of 25, wherein the working fluid is no longer return to the evaporator heat exchanger and stops working, only exceeded with greater heat transfer efficiency.

Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisella lämmönsiirtimellä se : etu, että sen edullinen rakenne mahdollistaa suuremman lukumäärän läm- .···. Further, the heat exchanger is achieved according to the invention it the advantage that its low construction enables a larger number of heat ···.. mönsiirrinelementtejä per tilavuusyksikkö, mikä johtaa siihen, että keksinnön 30 mukaisessa lämmönsiirtimessä voidaan vastaavasti käyttää enemmän työ-ainetta kuin perinteisessä lämmönsiirtimessä, joka työaine siirtää lämpöener-giaa. mönsiirrinelementtejä per unit volume, which leads to the heat exchanger 30 according to the invention can be similarly used to work more material than a conventional heat exchanger, the working medium to transfer lämpöener-energy.

Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisella lämmönsiirtimellä se * · etu, että koska siinä voi olla enemmän lämmönsiirrinelementtejä per tila-35 vuusyksikkö kuin perinteisessä lämmönsiirtimessä, voidaan keksinnön mukaisesta lämmönsiirtimestä tehdä pienikokoisempi kuin perinteinen lämmönsiirrin , 110030 4 ja silti saavuttaa perinteisen lämmönsiirtimen lämpöenergian siirtokyky. Further, the heat exchanger is achieved according to the invention, it * · advantage that, since there may be more heat transfer elements 35 per unit volume space than a conventional heat exchanger, the heat exchanger according to the invention can be made more compact than a conventional heat exchanger, 4 110 030 and still achieve the conventional heat exchanger heat transfer capability. Tämä on suuri etu varsinkin pienikokoisissa laitteissa, joissa ei aikaisemmin ole voitu käyttää lämmönsiirtimiä johtuen niiden suuresta koosta. This is a great advantage especially in small-sized devices, which has not previously been used in heat exchangers because of their large size. Pienuudesta on myös hyötyä laitteissa, joissa käytetään lämmönsiirtoputkia muuhun tarkoitukseen 5 kuin varsinaiseen lämmön siirtämiseen, kuten termostaateissa, lämpödiodeis-sa ja lämpökytkimissä. New small is also useful for devices that use a heat transfer pipes 5 for a purpose other than to the actual heat transfer, such as thermostats, lämpödiodeis-SA and thermal switches.

Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisella lämmönsiirtimellä se etu, että se on valmistusteknisesti yksinkertainen valmistaa. Further, the heat exchanger is achieved according to the invention has the advantage that it is simple to manufacture to manufacture. Esimerkiksi työstämällä, muovaamalla, valamalla tai sintraamalla voidaan pintoihin helposti ai-10 kaansaada sellaisia muotoja, jotka aiheuttavat kapillaarivoiman työaineeseen. For example, by machining, molding, casting, or sintering can be easily al-10 to obtain all such forms which cause the working fluid by capillary surfaces. Tällaisten alkuaan yhtenäisten lämmönsiirrinosien alkuaan erillisiä pintoja voidaan helposti saattaa toistensa läheisyyteen siten, että muodostuu lämmön-siirrinelementtejä. Such initially uniform heat exchanger initially separate surfaces can easily be placed close to each other so as to form a heat-siirrinelementtejä.

Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen eräällä 15 edullisella suoritusmuodolla se etu, että koska siinä on ainakin yksi alkuaan yhtenäinen onteloilla ja että toistensa läheisyyteen saatetut pinnan alueet ovat mainitun ainakin yhden ontelotilan sisäpinnalla. Further, according to the invention achieved by the heat exchanger 15 in one preferred embodiment has the advantage that because it has at least one initially uniform cavities and placed close to each other that the surface regions of said at least one cavity on the inner surface. Tällaisia ontelotiloja voidaan yksinkertaisella tavalla muovata esimerkiksi puristamalla niitä kahden työkalun välillä siten, että sen alkuaan ainakin kaksi erillistä pinnan aluetta saatetaan 20 toistensa läheisyyteen, jolloin alkuaan yhtenäiseen lämmönsiirrinosaan muo-dostuu ainakin kaksi lämmönsiirrinelementtiä. These cavities can be molded in a simple manner, for example by pressing them between the two tools, so that the initially at least two separate surface areas 20 may be in the vicinity of each other, wherein the heat exchanger initially single-fas a heat exchanger composed of at least two.

Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen eräällä . Further, the heat exchanger is achieved according to the invention in one. edullisella suoritusmuodolla se etu, että koska lämmönsiirrinelementit kulkevat siinä oleellisesti keskenään yhdensuuntaisesti, on tällaisen lämmönsiirtimen 25 valmistaminen yksinkertaista. a preferred embodiment has the advantage that, as a heat exchanger extend substantially in parallel to each other, the heat exchanger 25 is of such a simple preparation.

v.: Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen eräällä v : edullisella suoritusmuodolla se etu, että koska siinä on ainakin kaksi lämmön siirrinelementtiä yhdistetty toisiinsa ainakin yhdellä yhdyskanavalla, paranee lämmönsiirtimen lämmönsiirtokyky, koska tällaisella järjestelyllä saadaan jääh-30 dytys- tai lämmityskapasiteettia sinne, missä sitä tarvitaan. v .: Moreover, a heat exchanger according to the invention, one of V, the preferred embodiment has the advantage that because it has at least two heat siirrinelementtiä connected to each other by at least one communicating channel, improved heat exchanger of the heat transfer ability, since such an arrangement provides COOL-30 setting or the heating capacity to where it is needed . Se, että on mahdollista yhdistää lämmönsiirrinelementtejä, helpottaa lisäksi keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen valmistusta, koska tämä johtaa siihen, että jokaista ' ·; The fact that it is possible to combine the heat transfer elements, in addition to making manufacture of the heat exchanger according to the invention, because this leads to the fact that each '·; ·' lämmönsiirrinelementtiä ei tarvitse sinetöidä erikseen. · 'A heat exchanger does not have to be sealed separately.

i''': Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen eräällä ·:··· 35 edullisella suoritusmuodolla se etu, että koska siinä on lämmönsiirrinelimet, jotka on sovitettu luovuttamaan lämmönsiirrinelementtien lauhduttimiin johdet- 5 110030 tua lämpöenergiaa ympäristöön, paranee keksinnön mukaisen lämmönsiirti-men lämmönsiirtokyky, koska kapillaarivoima tehostuu siitä syystä, että työaine tiivistyy höyryfaasista nopeammin takaisin nesteeksi. i '' 'Moreover, a heat exchanger according to the invention in one ·: 35 ··· preferred embodiment has the advantage that, because it is lämmönsiirrinelimet, which is adapted to deliver heat transfer derived from the condensers 5 110 030 by the heat energy to the environment, improved heat exchanger according to the invention, the heat transfer capability; because the capillary force is enhanced due to the fact that the working medium condenses back into a liquid vapor phase faster.

Edelleen saavutetaan keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen eräällä 5 edullisella suoritusmuodolla se etu, että koska lämmönsiirrinelimet siinä ovat ilmajäähdytyselimiä, jotka on integroitu lämmönsiirtimeen edullisesti siten, että alkuaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa ja ilmajäähdytyselimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, paranee mainitun alkuaan yhtenäisen lämmönsiir-rinosan lämmönsiirtokyky, mikä tehostaa keksinnön mukaisen lämmönsiirti-10 men toimintaa. Further, the achieved heat exchanger according to the invention, in one of the five preferred embodiment has the advantage that, since the lämmönsiirrinelimet in the air cooling system which is integrated in the heat exchanger is preferably such that the originally uniform flow heat exchanger and air cooling means form an integral unit, improving the originally uniform heat transfer, rinosan heat transfer capability, which enhance the heating plant according to the invention, -10 men activity. Tämä johtuu siitä, että mainitulla alkuaan yhtenäisellä läm-mönsiirrinosalla ja siten vastaavasti myös lämmönsiirtimellä on tässä edullisessa suoritusmuodossa paljon yhtenäistä rajapintaa, josta lämpimämpi lämmönsiirrinosa voi luovuttaa lämpöenergiaa kylmempään ympäristöön. This is due to the fact that originally said uniform heat-mönsiirrinosalla and thus also, the heat exchanger is in this preferred embodiment, the interface is much more uniform, with the warmer flow heat exchanger can deliver heat energy to the cooler environment. Vaihtoehtoisesti voi lämmönsiirrineliminä myös olla nestejäähdytyselimet, jolloin nes-15 tejäähdytyksen avulla tehostetaan keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen toimintaa. Alternatively lämmönsiirrineliminä may also be a liquid cooling means, wherein the NES 15 tejäähdytyksen to the improvement of the heat exchanger according to the invention.

Kuvioiden lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen yhteydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista 20 kuvio 1 esittää, kuinka levymäisestä alkuaan yhtenäisestä lämmön- siirrinosasta muodostetaan keksinnön mukainen lämmönsiirrin, : :: kuvio 2 esittää keksinnön mukaista lämmönsiirrintä leikattuna, jossa * · * • lisäksi on lämmönsiirrinelimet, kuvio 3 esittää, kuinka yhdestä alkuaan yhtenäisestä lämmönsiir-:V: 25 rinosasta, jossa on onteloilla, voidaan muodostaa keksinnön mukainen läm- :T; The invention will now be described in greater detail in connection with preferred embodiments with reference to the accompanying drawings in which 20 Figure 1 shows how a single plate-like initially heat the exchanger forming a heat exchanger according to the invention: :: Figure 2 shows a heat exchanger according to the invention, and wherein * * • · in addition, is lämmönsiirrinelimet, Figure 3 shows how one originally uniform heat transfer: a: 25 rinosasta of cavities can be formed by heating according to the invention: T; mönsiirrin, jossa on kaksi lämmönsiirrinelementtiä, kuvio 4 esittää, kuinka yhdestä alkuaan yhtenäisestä lämmönsiir-: rinosasta, jossa on ontelotila, voidaan muodostaa keksinnön mukainen läm- ,···! exchanger with two heat exchanger element, Figure 4 shows how the one originally uniform heat transfer: rinosasta having a cavity, the heat of the present invention may be formed, ···! mönsiirrin, jossa on useampi lämmönsiirrinelementti, 30 kuvio 5 esittää, kuinka yksi alkuaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa, v.: jossa on ontelotila, on yhdistettävissä perusmateriaaliin puristamalla sitä sy- vennykseen, jolloin siihen muodostuu keksinnön mukainen lämmönsiirrin. exchanger where the heat transfer is more, 30 Figure 5 shows how the one originally uniform heat exchanger section, V .: a hollow space, is connected to the base material by pressing it into the recess, so as to form the heat exchanger according to the invention.

kuviossa 6 on esitetty mistä kuviossa 1 esitetty leikkaus on otettu, kuviossa 7 on esitetty mistä kuviossa 2 esitetty leikkaus on otettu, * ♦ 35 kuviossa 8 on esitetty mistä kuviossa 3-5 esitetyn putken leikkaus on otettu, . Figure 6 is shown in Figure 1 the section being taken, shown in Figure 7 is shown in the Figure 2 section being taken, * ♦ 35 shown in Figure 8 of the tube shown in Figure 3-5 of the section is taken. 110030 6 kuviossa 9 on esitetty mistä kuvioissa 3 esitetty leikkaus on otettu, ja kuviossa 10 on esitetty mistä kuviossa 4 esitetty leikkaus on otettu. 110030 6 Figure 9 shows the section shown in Figures 3 is taken, and Figure 10 shows the section shown in Figure 4 was taken. Keksinnön yksityiskohtainen selostus 5 Keksinnön mukainen lämmönsiirrin 10 on työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuva lämmönsiirrin. The heat exchanger 10 is based on the binding state change of working medium to the thermal energy exchanger DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 5 according to the invention.

Lämmönsiirtimessä 10 on lämmönlähteen 11 generoiman lämmön muualle johtamiseksi lämmönsiirrinelementtejä 12, joissa on työainetta (ei esitetty kuvioissa). The heat exchanger 10 is a heat generated by a heat source 11 to derive the rest of the heat transfer elements 12, with a working fluid (not shown).

10 Lämmön muualle johtamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä yleen sä lämpöenergian johtamista pois lämmönlähteestä 11. Tällaisia lämmönläh-teitä 11 voi tietysti olla enemmän kuin yksi. 10 to the rest of the heat management, under this degree usually in connection with the management of thermal energy from the heat source 11. Such sources of heat-roads 11 may of course be more than one.

Keksinnön mukaisessa lämmönsiirtimessä 10 on alkuaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13, joka on muotoiltu siten, että sen ainakin kaksi aikuis aan erillistä pinnan aluetta 13a, 13b on saatettu toistensa läheisyyteen siten, että alkuaan yhtenäisellä lämmönsiirrinosalla 13 on muodostettu ainakin yksi lämmönsiirrinelementti 12. in the heat exchanger 10 of the invention is initially a single heat exchanger section 13 which is shaped so that its at least two adults of separate surface areas 13a, 13b are placed close to each other such that the originally uniform heat exchanger 13 is formed of at least one heat transfer element 12.

Keksinnön mukainen lämmönsiirrin 10 on edullisesti muodostettu yhdestä alkuaan yhtenäisestä lämmönsiirrinosasta 13. Tämä helpottaa kek-20 sinnön mukaisen lämmönsiirtimen 10 valmistusta, koska yhteenliitettävien osi-en lukumäärä on minimoitu. according to the invention, the heat exchanger 10 is preferably initially formed of one single heat exchanger 13. This facilitates manufacture of the heat exchanger KEK-20 according to the sinnön 10, since the OSI number of interconnected will not have been minimized.

• ” Kuviossa 1 on esitetty, kuinka yhdestä levyn muotoisesta alkuaan ·* * yhtenäisestä lämmönsiirrinosasta 13 muodostetaan keksinnön mukainen lämmönsiirrin 10. • "Figure 1 shows how a single plate-shaped initially · * a single heat exchanger 13 in a heat exchanger 10 according to the invention.

•'V: 25 Alkuaan yhtenäisen lämmönsiirrinosan 13 materiaalin tulee olla sel- lainen, että siitä valmistettuja alkuaan yhtenäisiä lämmönsiirrinosia 13 voidaan muovata. • 'A: Initially, a single heat exchanger 25 of the material 13 will be such that it initially made uniform heat exchanger 13 can be molded. Myös hyvä lämmönjohtavuus on edullinen ominaisuus. Also, a good thermal conductivity is advantageous feature.

.·. . ·. : Periaatteessa voidaan työaineena käyttää mitä tahansa ainetta, jo- ··, ka pystyy höyrystymään lämmönlähteen generoiman hukkalämmön vaikutuk- 30 sesta. : In principle, the working fluid can be used for any substance, iodine ··, ka is able to vaporize the heat source waste heat generated by the impact of 30. Tyypillisin työaine on vesi, jonka nesteolomuoto sattuu esimerkiksi .v elektronisten komponenttien lämpöhallinnan kannalta varsin sopivalle alueelle 0 - 100°C. The most common working medium is water, which occurs, for example, nesteolomuoto .V thermal management of electronic components particularly suitable for the range of 0 - 100 ° C. Lisäksi vedellä on suuri höyrystymislämpö, eli pienellä vesimäärällä : v. voidaan sitoa paljon lämpöenergiaa. In addition, the heat of vaporization of water is large, a small amount of water. V may be bound to a lot of thermal energy.

I,,!; I ,,!; Työaineena voidaan vaihtoehtoisesti käyttää korkean lämpötilan Alternatively, the working fluid can be used in high temperature

» I »I

35 nestemetalleja (K, Na), kryogeenisia nestekaasuja (H2, N2), alkoholia, ammo- 7 110030 niakkia tai freonia. 35 liquid metals (K, Na), cryogenic liquid gases (H 2, N 2), alcohol, ammonium 110030 7 niakkia or freon. Myös muita vaihtoehtoja on olemassa. other options also exist. Työaineen valinta riippuu lisäksi alkuaan yhtenäisen lämmönsiirrinosan 13 materiaalista. Working fluid selection also depends on the heat exchanger 13 was originally a single material.

Lämmönsiirrinelementeillä 12 on kaksi päätä. A heat exchanger 12 has two ends. Lämmönlähteen 11 lähellä olevaa päätä kutsutaan höyrystimeksi ja vastakkaista päätä kutsutaan 5 lauhduttimeksi. Heat source 11 close to the head is called the evaporator and the opposite end is called the 5 to the condenser. Höyrystinpäässä nestemäinen työaine (ei esitetty kuvioissa) höyrystyy kaasuksi ja sitoo väliaineelle ominaisen höyrystymislämmön eli latentin lämmön itseensä. Evaporating the liquid working medium (not shown) is vaporized into a gas, and is bound to a medium that is characteristic of latent heat of evaporation of itself. Lämmönlähteen 11 generoima hukkalämpö aikaansaa mainitun nestemäisen työaineen höyrystymisen. Heat source 11 generated by the waste heat causes the evaporation of said liquid working fluid. Höyrystyminen aiheuttaa painegradientin lämmönsiirrinelementissä 12, joka pakottaa höyrystetyn työai-10 neen virtaamaan vastakkaiseen päähän. The evaporation causes a pressure gradient in a heat exchanger 12, which urges the vaporized työai-10 Neen flow in the opposite end. Höyryn kuljetus tapahtuu adiabaatti-sesti, jolloin paine- ja lämpötilavaihtelut ovat pieniä. The vapor transport takes place in an adiabatic manner, wherein the pressure and temperature variations are small. Lauhduttimessa höyry tiivistyy takaisin nesteeksi, luovuttaen höyrystymislämpönsä lauhduttimeen. The vapor condenses back to liquid, giving off heat of vaporization to the condenser. Jotta tämä höyrystetyn työaineen kulkeutuminen lauhdutinpäähän ja tiivistyminen siellä takaisin nestemäiseksi työaineeksi aikaansaadaan, tulee lauhdutinpään 15 olla sijoitettu kylmempään tilaan kuin höyrystinpään. To this liquid working fluid for condensing the vaporized working fluid diversion and back to the condensation there is provided, condenser 15 will be positioned in the space colder than the evaporating pressure. Työaine palautetaan nestemäisenä höyrystinpäähän lämmönsiirrinelementin 12 seinämään muodostettuja teräviä kulmia tai vastaavia pitkin, jotka aiheuttavat kapillaarivoiman nestemäiseen työaineeseen. The liquid working medium is returned to the evaporating heat transfer element 12 formed in the wall of sharp edges or the like along which cause the liquid working fluid by capillary action. Nämä terävät kulmat tai vastaavat ulottuvat lämmönsiirrinelementin 12 höyrystyspään ja lauhdutuspään välillä. These sharp corners or the like heat transfer element 12 extending from the condensing pressure and the evaporation pressure of the route. Olennaista on, 20 että lämmönsiirrinelementissä 12 esiintyy sellaisia kohtia kuten kulmia, nurkkia tai vastaavia, jotka ovat riittävän pieniä kohdistaakseen kapillaarivoimia nes-temäiseen työaineeseen. It is essential that the heat transfer elements 20, 12 appear as points on edges, corners or the like, which are small enough to exert capillary forces NES-liquid working fluid. Samaan aikaan lämmönsiirrinelementtiin 12 pitää , jäädä vapaa höyrykanava. At the same time, keep the heat transfer element 12, to remain free of the steam channel. Lämmönsiirrinelementtien 12 perustoiminta on si- nänsä tunnettua tekniikkaa eikä sitä selitetä tässä yhteydessä lähemmin. The basic operation of a heat exchanger 12 is per se known in the art and will not be described here in greater detail.

25 Lämmönsiirrinosaan 13 on edullisesti muodostettu ainakin yksi v.: lämmönsiirrinkanava 14. Lämmönsiirrinkanavalla 14 tarkoitetaan tässä yhtey- • * · dessä sellaista rakennetta, joka on avoin. 25 Heat exchanger 13 is preferably formed of at least one V .: lämmönsiirrinkanava 14 Lämmönsiirrinkanavalla 14 in this connection • * · conjunction to a structure which is transparent.

Lämmönsiirrinkanava 14 on edullisesti ura tai vastaava alkuaan yh-tenäisen lämmönsiirrinosan 13 pinnalla. Lämmönsiirrinkanava 14 is preferably a groove or the like originally-YH the unified heat exchanger 13 on the surface. Vaihtoehtoisesti voi lämmönsiirrin- ·"*: 30 kanava 14 myös olla viiste tai vastaava alkuaan yhtenäisen lämmönsiirrinosan 13 reunalla. Vaihtoehtoisesti voi lämmönsiirrinkanava 14 olla toisennäköinen • » · kuin mitä kuvioissa on esitettyjä olla sijoitettu johonkin toiseen kohtaan alku- » · ' ·; ·' aan yhtenäisellä lämmönsiirrinosalla 13. Alternatively, the exchanger · "*: 30 channel 14 to be a chamfer or the like initially on the edge of the single heat exchanger 13 may alternatively be lämmönsiirrinkanava 14 of the second player •» · than what is shown in Figs be disposed at another point upstream "· '·, ·'. of an integrated heat exchanger 13.

Alkuaan yhtenäisessä lämmönsiirrinosassa 13 voi myös edullisesti ;·· 35 olla ainakin yksi alkuaan yhtenäinen ontelotila 15. Tällöin mainitut ainakin kak si alkuaan erillistä pinnan aluetta 13a, 13b ovat mainitun ainakin yhden yhte- „ 110030 Initially, the single heat exchanger 13 may also be advantageously; ·· 35 may be at least one initially a single cavity 15. In this case, the at least kak si initially separate surface areas 13a, 13b are at least one of said yhte- "110030

O O

näinen ontelotilan 15 sisällä. pendent of the cavity 15 inside. Tällaisia alkuaan yhtenäisiä ontelotiloja 15 voi tietysti olla enemmän kuin yksi. Such initially uniform cavities 15 may of course be more than one.

Kuviossa 3 on alkuaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13, jonka alkuaan yhtenäinen ontelotila 15 muotoillaan siten, että sen ainakin kaksi alkuaan 5 erillistä pinnan aluetta 13a, 13b saatetaan toistensa läheisyyteen siten, että alkuaan yhtenäiseen lämmönsiirrinosaan 13 muodostuu kaksi lämmönsiir-rinelementtiä 12. Figure 3 is initially uniform Heat exchanger 13, which was originally a single cavity 15 is shaped so that its at least two originally separate five surface areas 13a, 13b placed close to each other, so that initially a single heat exchanger 13 consists of two heat transfer rinelementtiä-12.

Vastaavasti saadaan putkimaiseen yhtenäiseen lämmönsiirrinosaan 13 useampi lämmönsiirrinelementti 12 saattamalla alkuaan yhtenäisen ontelo-10 tilan 15 monta alkuaan erillisiä pinnan alueita 13a, 13b toistensa läheisyyteen kuten kuviossa 4 on esitetty. Similarly, a tubular heat exchanger 13 more uniform reaction of the heat transfer element 12 was originally a single cavity space 15 of 10 number of initially separate areas of the surface 13a, 13b close to each other as shown in Figure 4.

Alkuaan yhtenäistä lämmönsiirrinosaa 13 kuviossa 3 ja 4 voidaan myös edullisesti muovata siten, että toinen puoli tulee tasaiseksi, josta syystä siihen voidaan helposti kiinnittää lämmönlähde 11. Initially, a single heat exchanger 13 in Figure 3 and 4 can also be preferably molded such that one side is flat, for which reason it can be easily attached to the heat source 11.

15 Vaikkakin kuvioissa 3 - 5 on esitetty poikkileikkaukseltaan oleellisesti pyöreitä alkuaan yhtenäisiä lämmönsiirrinosia 13, on tietysti täysin mahdollista, että alkuaan yhtenäisellä lämmönsiirrinosalla 13 on toisennäköinen poikkileikkaus. 15 Although Figures 3 - 5 are shown in cross-section a substantially circular initially uniform heat exchanger 13, is of course completely possible that the initially uniform heat exchanger 13 is a cross-sectional view of another player.

Alkuaan yhtenäisen ontelotilan 15 alkuaan erilliset pinnan alueet 20 13a, 13b voidaan edullisesti saattaa toistensa läheisyyteen esimerkiksi puris- ··· tamalla alkuaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13 kahden työkalun 16 välissä ; Initially, the single cavity 15 was originally a separate surface areas 20 13a, 13b may preferably be placed close to each other, for example, ··· tamalla initially pressed between two uniform heat exchanger section 13 of the tool 16; *... kuten kuviossa 4 esitetään. * ... as shown in Figure 4.

··,·. ·· ·. On täysin mahdollista, että keksinnön mukaisessa lämmönsiirtimes- <it\ sä 10 on myös sellaisia lämmönsiirrinelementtejä 12, joiden rakenne vastaa . It is quite possible that the invention lämmönsiirtimes- <IT \ SA 10 is also such heat transfer elements 12, whose structure corresponds. . . 25 perinteisen mikrolämpöputken rakennetta ja/tai että siinä on käytössä myös *;*;* perinteisiä lämpöputkia. 25 structure of the traditional micro heat pipe and / or that it is also in use *; *; * traditional heat pipes.

*·' ' Muovaamalla toistensa läheisyyteen alkuaan erilliset alueet 13a, 13b, voidaan ne myös tarvittaessa liittää yhteen edullisesti liimaamalla, hit- • · saamalla tai juottamalla. * · '' Molded in the vicinity of each other initially separate areas 13a, 13b, if necessary, they can also be linked together, preferably by gluing, welding • · welding or soldering. Myös muita mahdollisia liitosmenetelmiä on olemas- 30 sa. Other possible coupling techniques exist for the 30 SA. Liitosmenetelmän valitsemisessa on tärkeätä, että sillä voidaan aikaan- ,v. selecting the connection method, it is important that it may be enabled by, v. saada tiivis liitos. a tight joint. Yksittäiset lämmönsiirrinelementit 12 voivat joissakin tapauk-• » * sissa olla yhteydessä toisiinsa, mutta lämmönsiirrinelementit 12 tulee olla eris- » · '! The individual heat exchanger element 12 may, in some cases • »* cases, to a connection with each other, but the heat transfer element 12 must be insulated» · '! * tetty ympäristöstä. * Been using.

; ; Keksinnön mukaisella lämmönsiirtimellä 10 on edullisesti lämmön- 35 siirrinelimiä 17, jotka on sovitettu luovuttamaan lauhdutinalueeseen johdettua lämpöenergiaa ympäristöön. according to the invention, the heat exchanger 10 is preferably a heat-35 siirrinelimiä 17 which are adapted to deliver secondary condenser heat energy to the environment.

9 110030 9 110030

Keksinnön mukaisella lämmönsiirtimellä 10 on edullisesti lämmön-siirrinelimiä 17, jotka on sovitettu luovuttamaan lämmönsiirtimeen 10 johdettua lämpöenergiaa ympäristöön. according to the invention, the heat exchanger 10 is preferably a heat-siirrinelimiä 17 which are adapted to deliver secondary heat exchanger 10 the thermal energy to the environment.

Lämmönsiirrinelimet 17 ovat edullisesti ilmajäähdytyselimiä, jotka 5 on integroitu lämmönsiirtimeen 10. Kuviossa 2 ilmajäähdytyselimet ovat ripoja, jotka on edullisesti valmistettu yhtenäiseksi osaksi mainitun alkuaan yhtenäisen lämmönsiirrinosan 13 kanssa siten, että ne yhdessä muodostavat yhtenäisen osan. Lämmönsiirrinelimet 17 are preferably air cooling system which is integrated into five heat exchanger 10. In Figure 2, the air cooling means are ribs which are preferably made as an integral part of the originally uniform heat exchanger 13 such that they together form a single part. Tällöin keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen 10 ja ympäristön välillä on enemmän sellaista rajapintaa, jonka kautta lämmönsiirrin 10 luovut-10 taa siihen johdettua lämpöenergiaa ympäristöön, jolloin keksinnön mukaisen lämmönsiirtimen 10 lämmönsiirtokyky on tehokkaampaa. In this case, the heat exchanger 10 of the invention and the environment is more an interface through which the heat exchanger 10, 10 furnish the TAA-derived thermal energy to the environment, wherein heat exchanger 10 of the invention the heat capacity is more efficient.

Lämmönsiirrinelimet 17 voivat myös olla nestejäähdytyselimiä, jolloin lämmönsiirrin 10 jäähdytetään jäähdytysnesteen nesteen avulla. Lämmönsiirrinelimet 17 may also be a liquid cooling means, whereby heat exchanger 10 is cooled by the coolant liquid.

Keksinnön mukaisessa lämmönsiirtimessä 10 on myös edullisesti 15 ainakin yksi yhdyskanava 18, joka yhdistää ainakin kaksi lämmönsiirrinele-menttiä 12. in the heat exchanger 10 of the invention is also preferably 15 to at least one connecting channel 18, which connects at least two lämmönsiirrinele pigment-12.

Tämän ainakin yhden yhdyskanavan 18 tarkoitus on lämmönsiirto-kapasiteetin edullisempi jakaminen, jolloin lämmönsiirtokapasiteettia saadaan siihen, missä sitä tarvitaan. The at least one connecting channel 18 is intended to more favorable distribution of heat transfer capacity, whereby the heat transmission capacity is obtained to where it is needed. Valmistusteknisesti tämä myös helpottaa keksin-20 nön mukaisen lämmönsiirtimen 10 valmistusta, koska tämä johtaa siihen, että ·:· jokaista lämmönsiirrinelementtiä 12 ei tarvitse sinetöidä erikseen. This manufacturing technique also facilitates the manufacture of the heat exchanger 20 non-figured to 10, because this leads to the fact that: · · each heat exchanger element 12 does not have to be sealed separately.

• · · ··... Vaihtoehtoisesti voi kaikki lämmönsiirrinelementit 12 olla yhdistetty ··.·. • · · ·· ... Alternatively, it may all be connected to a heat exchanger 12 ··. ·. toisiinsa siten, että lämmönsiirtimen 10 sisällä on yksi ainoa oleellisesti yhte- _ näinen ontelo (ei esitetty kuvioissa). each other such that the heat exchanger 10 within a single substantially yhte- _-uniform cavity (not shown). Tämäkin on mahdollista, kunhan mainitun 25 ontelon sisällä on tarpeeksi sellaisia kohtia, jotka kohdistavat kapillaarivoimaa < · · työaineeseen. This, too, is possible, as long as the inside of the cavity 25 is enough for such items, which exert a capillary force on <· · the working fluid.

Lämmönsiirrinelementit 12 voi olla sijoitettu monella eri tavalla, lämmönsiirrinelementit 12 voivat esimerkiksi olla sijoitettu siten, että lämmön-siirrinelementit 12 kulkevat lämmönlähteestä 11 oleellisesti yhdensuuntaisesti. A heat exchanger 12 can be arranged in many different ways, for example, a heat exchanger 12 may be disposed such that the heat transfer elements 12 extend from the heat source 11 are substantially parallel. 30 lämmönsiirrinelementit 12 voivat lisäksi edullisesti olla sijoitettu yhdensuuntai-sesti piirilevyn tasoa vasten. 30 a heat exchanger 12 may also preferably be positioned in the Parallelism-the plane of a circuit board.

* * » Lämmönsiirrinelementit 12 voi myös esimerkiksi olla sijoitettu siten, '! * * »A heat exchanger 12, for example, can also be positioned in such a way '! * että ne kuljettavat työaineen jäähdytettäväksi johonkin tiettyyn pisteeseen. * That they carry the working fluid to be cooled to a certain point.

i V Vaihtoehtoisesti voi lämmönsiirrinelementit 12 olla sijoitettu siten, » 35 että lämmönsiirrinelementit 12 kulkevat lämmönlähteestä 11 kaksi- tai kolmi-ulotteisesti. i V. Alternatively, the heat transfer element 12 may be disposed so »35 that pass through a heat exchanger 12 of the heat source 11 is a two or three-dimensionally.

10 1 10030 10 1 10030

Keksinnön mukainen lämmönsiirrin 10 voidaan yhdistää lämmön-lähteeseen 11 monella eri tavalla. according to the invention, the heat exchanger 10 can be connected to the heat source 11 in various ways. Tärkeintä on, että terminen kontakti läm-mönlähteen 11 ja lämmönsiirtimen 10 välillä on mahdollisimman hyvä. The most important thing is that the thermal contact heat-source by 11 and 10 between the heat exchanger is as good as possible. Tavanomaisia termisiä väliaineita voidaan käyttää termisen kontaktin parantamisek- 5 si. Conventional thermal fluids can be used in thermal contact parantamisek- 5 Si.

Kuviossa 5 esitetään, kuinka putkimainen alkuaan yhtenäinen läm-mönsiirrinosa 13 on puristettavissa perusmateriaaliin 19 tehtyyn muotoiltuun syvennykseen 20, jolloin perusmateriaaliin 19 aikaansaadaan keksinnön mukainen lämmönsiirrin 10. Tällä tavalla saadaan erittäin hyvä terminen kontakti 10 lämmönsiirrinelementin 12 ja perusmateriaalin 19 välillä. Figure 5 shows how the tubular originally uniform heat-mönsiirrinosa 13 is on a compressible base material 19 of a shaped recess 20, wherein the heat exchanger according to the base material 19 of the invention provides 10. In this way, a very good thermal contact 10 heat transfer element 12 and the base material 19 of the route.

Keksinnön kohteena on myös menetelmä työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuvan lämmönsiirtimen 10 valmistamiseksi, jossa lämmönsiirtimessä 10 on lämmönlähteen 11 generoiman lämpöenergian muualle johtamiseksi lämmönsiirrinelementtejä 12, 15 joissa on työainetta. The invention also provides a process for the preparation of the working fluid 10 based on the binding energy of phase change heat exchanger, where the heat exchanger 10 is a heat source 11 to the rest of the thermal energy generated by conducting the heat transfer elements 12, 15 with a working fluid.

Menetelmä käsittää ainakin vaiheet, joissa järjestetään alkuaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13, muotoillaan yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13 siten, että sen ainakin kaksi erillistä pinnan aluetta 13a, 13b tulevat toistensa läheisyyteen siten, että yhtenäisellä lämmönsiirrinosalla 13 muodostuu ainakin 20 yksi lämmönsiirrinelementti 12. Tämä on esitetty esimerkiksi kuviossa 1. The method comprises at least the steps of providing an initially uniform Heat exchanger 13 Heat exchanger 13 is formed uniform in such a way that the at least two separate surface areas 13a, 13b come close to each other so that uniform heat exchanger 13 consists of at least 20 one heat transfer element 12. This is shown in Figure 1 .

Tämän jälkeen täytetään lämmönsiirrinelementti 12 ainakin osittain • · · ··... työaineella, ja suljetaan lämmönsiirrinelementti 12 tiiviiksi. After that is filled with heat transfer element 12 at least in part, • · · ·· ... working medium and the heat transfer element 12 is closed tight. Tällä tarkoitetaan *v. This refers to v *. sitä, että lämmönsiirrinelementti suljetaan siten, että siitä ei pääse aineita si- • · t \ sään eikä ulos. the fact that the heat transfer element is closed in such a way that it can not get agents to be • · t \ weather or out. Lämpöenergiaa tulee kuitenkin voida siirtyä lämmönlähteestä , . Thermal energy will, however, be able to move to a heat source. 25 11 lämmönsiirrinelementtiin 12 tämän höyrystinpäässä ja lämmönsiirrinele- • * · '; November 25 heat transfer element 12 of this evaporating pressure and lämmönsiirrinele- • * · '; '; '; * mentistä 12 pois tämän lauhdutinpäässä. * Mentistä 12 out of the condensing pressure.

III III

*' ' Vaihtoehtoisesti voidaan keksinnön mukaisen menetelmän työvai heet suorittaa jossakin toisessa järjestyksessä. * '' Alternatively, the method according to the invention työvai steps performed in another order.

• · • ·

Edullisesti voidaan lämmönsiirrinosan 13 pintaa työstää ennen kuin 30 yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13 muotoillaan, jolloin aikaansaadaan muodos-,v. Preferably, the heat exchanger 13 can be machined before the face 30 a uniform heat exchanger section 13 is formed to provide a formed, v. tuneisiin lämmönsiirrinelementteihin 12 enemmän sellaisia kohtia, kuten esi- t * · l.! reforestation heat transfer 12 more such sites, such as pre-* t · l.! merkiksi teräviä kulmia, jotka kohdistavat kapillaarivoimaa työaineeseen. mark sharp angles which exert a capillary force on the working fluid. Työs- • t '!* tämällä voidaan esimerkiksi edullisesti aikaansaada kuviossa 1 olevia läm- »· * j mönsiirrinkanavia 14. • working t '! * Tämällä may for example advantageously be provided in Figure 1 the heat »j * · mönsiirrinkanavia 14.

35 Kuviossa 3 on esitetty, kuinka yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13, jos sa on yksi yhtenäinen ontelotila 15, muotoillaan siten, että yhtenäisen onteloti- „ 110030 35 Figure 3 shows how a single heat exchanger section 13, where SA is the single cavity 15, is shaped such that the cavity uniform "110030

Ian 15 sisällä olevat kaksi erillistä pinnan aluetta 13a, 13b tulevat toistensa läheisyyteen siten, että yhtenäisellä lämmönsiirrinosalla 13 muodostuu kaksi lämmönsiirrinelementtiä 12. Tällaisia erillisiä pinnan alueita 13a, 13b voi tietysti olla enemmän kuin kaksi. Ian 15 within the two separate surface areas 13a, 13b come close to each other so that uniform heat exchanger 13 consists of a heat exchanger 12. These two separate surface areas 13a, 13b may of course be more than two. Lisäksi voi tällaisia yhtenäisiä ontelotiloja 15 olla 5 useampi. In addition to such uniform cavities 15 may be five more.

Yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13 voidaan edullisesti muotoilla puristamalla sitä kahden työkalun 16 välissä, kuten kuviossa 4 on esitetty. The single heat exchanger section 13 may be preferably formed by compressing it between two of the tool 16, as shown in Figure 4. Tällaisia työkaluja 16 voi tietysti olla enemmän kuin kaksi. Such tools 16 may of course be more than two. Edullisesti on ainakin yhdellä työkalulla 16 tasainen työpinta, jolloin muodostuu lämmönsiirtimeen tasainen 10 asennuspinta (ei esitetty kuvioissa) lämmönlähdettä 11 varten. Preferably, at least one tool working surface 16 flat to form the flat to the heat exchanger mounting surface 10 (not shown in the figures) for the heat source 11.

Edullisesti sijoitetaan ainakin yhteen yhtenäiseen ontelollaan 15 aine, joka ainakin osittain vastustaa ontelothan 15 kokoonpuristumista. Preferably, positioning at least one of the single cavity 15 for the substance which is at least partially into the cavity 15 to resist compression. Tällaisen aineen valitsemisessa ja ontelothan täyttöasteessa on otettava huomioon mm. the selection of such materials, and the cavity filling degrees must be taken into account, inter alia. ontelothan pienentyminen kun sitä muotoillaan. The decrease in the cavity when it is formatted.

15 Yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13 voidaan myös edullisesti muotoilla hydraulisella muovauksella. 15 Uniform Heat exchanger 13 can also be advantageously formed by a hydraulic molding. Tällaisia hydraulisia muovausmenetelmiä tunnetaan esimerkiksi kauppanimillä Vari-Form ja Hydroform. Such hydraulic molding methods are known, for example, under the trade name Vari-Form and Hydro Form. Yhtenäisen lämmön-siirrinosan 13 valmistuksessa voidaan edullisesti käyttää sellaisia valmistusmenetelmiä kuten vetämistä, pursotusta tai rullaamista. 13, in the manufacture of single-heat the exchanger can be advantageously used in such manufacturing methods such as pulling, extrusion or rolling.

20 Yhtenäinen lämmönsiirrinosa 13 voidaan myös muotoilla käyttämäl- lä useiden erilaisten valmistusmenetelmien, kuten muovausmenetelmien yh-distelmää. 20 Uniform Heat exchanger 13 can also be designed By using a plurality of different manufacturing processes such as forming operations YH-combinations.

. . Alan ammattilaiselle on selvää, että edellä mainitut valmistusmene- i · ' » · telmät ovat vain esimerkkejä sopivista menetelmistä, ja että muitakin tarkoituk-] 25 seen soveltuvia valmistusmenetelmiä on olemassa. Skilled in the art will appreciate that the above-mentioned manufacturing i · "" · methods are just examples of suitable methods, and that other purposes] 25 of suitable manufacturing methods exist.

I 1 I I 1 I.

Alan ammattilaiselle on ilmeistä, että tekniikan kehittyessä keksin-: nön perusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. It is apparent to those skilled in the art that the invention: Non concept can be implemented in many different ways. Keksintö ja sen suoritus muodot eivät siten rajoitu yllä kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdel- • 1 ! The invention and its embodiments are thus not restricted to the above examples but they may vary • 1! la patenttivaatimusten puitteissa. within the scope of the claims.

30 f · t • 1 it · I » · » 1 I f 1 * » » · > > » * I · ♦ t » II · 30 f · t • 1 it · I »·» 1 I 1 f * »» ·>> »* ♦ I · t» II ·

II II

I 1 I s » I 1 I s »

Claims (17)

 1. 1. Työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuva lämmönsiirrin (10), jossa on lämmönlähteen (11) generoiman lämpöenergian muualle johtamiseksi 5 lämmönsiirrinelementtejä (12), joissa on työainetta, tunnettu siitä, että siinä on lämmönsiirrinosa (13), joka on muotoiltu siten, että sen ainakin kaksi alkuaan erillistä pinnan aluetta (13a, 13b) on saatettu toistensa läheisyyteen siten, että lämmönsiirrinosalla (13) on muodostettu ainakin yksi 10 lämmönsiirrinelementti (12). 1 based on the binding of working medium phase change in the thermal energy exchanger (10) having a heat source (11) generated by the thermal energy to the rest of conducting the five heat transfer elements (12), which is the working medium, characterized in that it comprises a heat exchanger section (13) which is shaped in such a way that the at least two originally separate surface areas (13a, 13b) are placed close to each other in such a way that the heat exchanger (13) is formed at least October 1st heat transfer element (12).
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu siitä, että lämmönsiirrinosaan (13) on muodostettu ainakin yksi lämmönsiirrin-kanava (14). 2. A heat exchanger according to claim 1, characterized in that the heat exchanger (13) is formed with at least one heat exchanger channel (14).
 3. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu 15 siitä, että lämmönsiirrinkanava (14) on ura tai vastaava. 3. The heat exchanger as claimed in claim 2, characterized 15 in that the lämmönsiirrinkanava (14) has a groove or the like.
 4. 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu siitä, että lämmönsiirrin (10) on muodostettu yhdestä lämmönsiirrinosasta (13). 4. A heat exchanger according to claim 1, characterized in that the heat exchanger (10) is formed of one heat exchanger (13).
 5. 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu siitä, että lämmönsiirrinosassa (13) on ainakin yksi alkuaan yhtenäinen onteloja 20 tila (15), ja että mainitut ainakin kaksi alkuaan erillistä pinnan aluetta (13a, ;;** 13b) ovat mainitun ainakin yhden yhtenäisen ontelotilan (15) sisällä. 5. A heat exchanger according to claim 1, characterized in that the heat exchanger (13) has at least one cavity 20 was originally coherent state (15), and in that said at least two originally separate surface areas (13a, 13b ;; **) of said at least one continuous inside the cavity (15). * * * j * * * J
 6. " 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu • siitä, että lämmönsiirrinosa (13) on putken muotoinen. '6. A heat exchanger according to claim 5, characterized • in that the heat exchanger section (13) is tube-shaped.
 7. 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu 25 siitä, että lämmönsiirtimessä (10) on lämmönsiirrinelimiä (17), jotka on sovi-tettu luovuttamaan edelleen ympäristöön lämpöenergiaa, jota on johdettu lämmönsiirtimeen (10). 7. A heat exchanger according to claim 1, characterized 25 in that the heat exchanger (10) is lämmönsiirrinelimiä (17), which has been fit-transmit, to the environment the thermal energy which is derived from the heat exchanger (10).
 8. : 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu • · · .···' siitä, että lämmönsiirrinelimet (17) ovat ilmajäähdytyselimiä, jotka on integroitu 30 lämmönsiirtimeen (10). : 8. Heat exchanger according to claim 7, wherein • · · · · · "of the lämmönsiirrinelimet (17) of the air cooling system which is integrated into the 30 heat exchanger (10).. v.: v .:
 9. 9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu siitä, että lämmönsiirrinelimet (17) ovat nestejäähdytyselimiä. 9. A heat exchanger according to claim 7, characterized in that the lämmönsiirrinelimet (17) of the liquid cooling system.
 10. :%·. : ·%. 10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu • · siitä, että lämmönsiirtimessä (10) on ainakin yksi yhdyskanava (18), joka yh- • « 35 distää ainakin kaksi lämmönsiirrinelementtiä (12). 10. A heat exchanger according to claim 1, wherein • · in that the heat exchanger (10) has at least one connecting channel (18) which connects • «35 connects the at least two heat exchanger element (12). 13 110030 13 110030
 11. 11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönsiirrin, tunnettu siitä, että lämmönsiirrinelementit (12) ovat oleellisesti yhdensuuntaisia. 11. A heat exchanger according to claim 1, characterized in that a heat exchanger (12) are substantially parallel.
 12. 12. Menetelmä työaineeseen olomuodon muutoksessa sitoutuvaan lämpöenergiaan perustuvan lämmönsiirtimen (10) valmistamiseksi, jossa läm- 5 mönsiirtimessä (10) on lämmönlähteen (11) generoiman lämpöenergian muualle johtamiseksi lämmönsiirrinelementtejä (12), joissa on työainetta, tunnettu siitä, menetelmä käsittää ainakin seuraavat vaiheet: järjestetään lämmönsiirrinosa (13), muotoillaan lämmönsiirrinosa (13) siten, että sen ainakin kaksi eril-10 listä pinnan aluetta (13a, 13b) tulevat toistensa läheisyyteen siten, että läm-mönsiirrinosalla (13) muodostuu ainakin yksi lämmönsiirrinelementti (12) täytetään lämmönsiirrinelementti (12) ainakin osittain työaineella, ja suljetaan lämmönsiirrinelementti (12) tiiviiksi. 12. Process for the working fluid for the preparation of a binding phase change thermal energy of the heat exchanger (10), wherein the heat 5 exchanger (10) is a source of heat (11) generated by the thermal energy to the rest of conducting the heat transfer elements (12), which is the working medium, characterized in that the method comprises at least the following steps: arranged heat exchanger section (13), shaped heat exchanger section (13) such that the at least two different-10 list the surface areas (13a, 13b) come close to each other so that the heat-mönsiirrinosalla (13) comprises at least one heat transfer element (12) is filled with heat transfer ( 12) at least in part, working fluid, and a sealed heat transfer element (12) tight.
  12 110030 12 110030
 13. 13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu 15 siitä, että järjestetään lämmönsiirrinosa (13), jossa on ainakin yksi yhtenäinen ontelotila (15), muotoillaan lämmönsiirrinosa (13) siten, että mainitun ainakin yhden yhtenäisen ontelothan (15) sisällä olevat ainakin kaksi erillistä pinnan aluetta 20 (13a, 13b) tulevat toistensa läheisyyteen siten, että lämmönsiirrinosalla (13) muodostuu ainakin kaksi lämmönsiirrinelementtiä (12). 12 13. A method according to claim, characterized 15 in that arranged heat exchanger section (13) having at least one coherent cavity (15), shaped heat exchanger section (13) so that the within the at least one continuous cavity (15) in at least two separate surface region 20 (13a, 13b) come close to each other in such a way that the heat exchanger (13) is formed by at least two heat exchanger element (12).
 14. 14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu ;. 14. A method according to claim 13, wherein,. ]* siitä, että ainakin yhteen yhtenäiseen ontelotilaan (15) sijoitetaan aine, joka ai-• · ·' nakin osittain vastustaa ontelothan (15) kokoonpuristumista. ] In that at least one of the single cavity (15) is placed in a substance which time • · · 'at least partially oppose the cavity (15) to compression. ' * 25 "* 25
 15. 15. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu • · v.: siitä, että lämmönsiirrinosa (13) muotoillaan puristamalla sitä ainakin kahden • · · v · työkalun (16) välissä. A process, wherein • 15 to claim 12 · v .: in that the heat exchanger section (13) is shaped by compressing it in at least two • v · · · between the tool (16).
 16. 16. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lämmönsiirrinosa (13) muotoillaan hydraulisella muovauksella. 16. A method according to claim 12, characterized in that the heat exchanger section (13) forming a hydraulic molding. • · .*··. • ·. ·· *. 30 30
 17. 17. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu ,·, siitä, että lämmönsiirrinosan (13) pinta työstetään ennen kuin lämmönsiir- » » · rinosaa (13) muotoillaan. 17. A method according to claim 12, wherein, ·, in that the heat exchanger (13), the surface is machined before the heat »» · rinosaa (13) is formed. • · » I 14 110030 • · »I 14 110030
FI981374A 1998-02-19 1998-06-12 The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger FI110030B (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI980381A FI980381A0 (en) 1998-02-19 1998-02-19 Vaermeoeverfoerare, vars function baserar sig pao vaermeenergi, som uppbinds in a arbetsmediums fasfoerandring
FI980381 1998-02-19
FI981374 1998-06-12
FI981374A FI110030B (en) 1998-02-19 1998-06-12 The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI981374A FI110030B (en) 1998-02-19 1998-06-12 The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger
PCT/FI1999/000131 WO1999042781A1 (en) 1998-02-19 1999-02-18 Heat exchanger and method for producing the heat exchanger
EP19990904893 EP1056981A1 (en) 1998-02-19 1999-02-18 Heat exchanger and method for producing the heat exchanger

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI981374A0 true FI981374A0 (en) 1998-06-12
FI981374A true FI981374A (en) 1999-08-20
FI110030B true true FI110030B (en) 2002-11-15

Family

ID=26160543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI981374A FI110030B (en) 1998-02-19 1998-06-12 The working fluid state based on the change in the binding energy of a heat exchanger and a method for the preparation of a working medium to the binding phase change thermal energy of the heat exchanger

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1056981A1 (en)
FI (1) FI110030B (en)
WO (1) WO1999042781A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6935409B1 (en) 1998-06-08 2005-08-30 Thermotek, Inc. Cooling apparatus having low profile extrusion
WO2002080270A1 (en) * 2001-03-30 2002-10-10 Thermotek, Inc. Cooling apparatus having low profile extrusion
US6834712B2 (en) 2001-11-27 2004-12-28 Thermotek, Inc. Stacked low profile cooling system and method for making same
US9113577B2 (en) 2001-11-27 2015-08-18 Thermotek, Inc. Method and system for automotive battery cooling
KR101169441B1 (en) * 2006-10-11 2012-07-30 정 현 이 Method for heat transfer and device therefor
DE102007038909A1 (en) * 2007-08-17 2009-02-19 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Heat pipe and heat pipe assembly comprising

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4279294A (en) * 1978-12-22 1981-07-21 United Technologies Corporation Heat pipe bag system
GB2076141B (en) * 1980-05-13 1984-03-07 Ericsson Telefon Ab L M A cooling device for discrete electronic components and/or circuit boards on which components are mounted
DE3144089C1 (en) * 1981-11-06 1983-04-21 Daimler Benz Ag Flaechenheizkoerper, especially for vehicles
KR930009932B1 (en) * 1987-12-09 1993-10-13 가가야 세이이찌 Heat pipe and method of manufacturing the same
US5314010A (en) * 1987-12-09 1994-05-24 Fujikura Ltd. Heat pipe and method of manufacturing the same
US5485671A (en) * 1993-09-10 1996-01-23 Aavid Laboratories, Inc. Method of making a two-phase thermal bag component cooler

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1056981A1 (en) 2000-12-06 application
FI981374A (en) 1999-08-20 application
FI981374A0 (en) 1998-06-12 application
WO1999042781A1 (en) 1999-08-26 application
FI110030B1 (en) grant
FI981374D0 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Performance characteristics of pulsating heat pipes as integral thermal spreaders
Agostini et al. State of the art of high heat flux cooling technologies
US6990816B1 (en) Hybrid capillary cooling apparatus
US6293333B1 (en) Micro channel heat pipe having wire cloth wick and method of fabrication
US6382309B1 (en) Loop heat pipe incorporating an evaporator having a wick that is liquid superheat tolerant and is resistant to back-conduction
US5029389A (en) Method of making a heat pipe with improved end cap
US7708053B2 (en) Heat transfer system
US5145001A (en) High heat flux compact heat exchanger having a permeable heat transfer element
US4976308A (en) Thermal energy storage heat exchanger
US4995451A (en) Evaporator having etched fiber nucleation sites and method of fabricating same
US4688399A (en) Heat pipe array heat exchanger
US4770238A (en) Capillary heat transport and fluid management device
US20070006993A1 (en) Flat type heat pipe
US20020135980A1 (en) High heat flux electronic cooling apparatus, devices and systems incorporating same
US6540015B1 (en) Heat exchanger and method for manufacturing the same
US5253702A (en) Integral heat pipe, heat exchanger, and clamping plate
US20090308571A1 (en) Heat transfer assembly and methods therefor
US20060283579A1 (en) Integrated liquid cooled heat sink for electronic components
US4830097A (en) Space vehicle thermal rejection system
US5829516A (en) Liquid cooled heat sink for cooling electronic components
US20040206480A1 (en) Evaporation chamber for a loop heat pipe
US6241008B1 (en) Capillary evaporator
US4467861A (en) Heat-transporting device
US20060283574A1 (en) Thermoduct
US6360814B1 (en) Cooling device boiling and condensing refrigerant