CZ2007404A3 - Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu - Google Patents

Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu Download PDF

Info

Publication number
CZ2007404A3
CZ2007404A3 CZ20070404A CZ2007404A CZ2007404A3 CZ 2007404 A3 CZ2007404 A3 CZ 2007404A3 CZ 20070404 A CZ20070404 A CZ 20070404A CZ 2007404 A CZ2007404 A CZ 2007404A CZ 2007404 A3 CZ2007404 A3 CZ 2007404A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
liquid
filter
solid particles
particles
hydrocarbons
Prior art date
Application number
CZ20070404A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ299363B6 (cs
Inventor
Kocián@Josef
Marcalík@Richard
Pospíšil@Jirí
Original Assignee
Intecha, Spol. S R. O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intecha, Spol. S R. O. filed Critical Intecha, Spol. S R. O.
Priority to CZ20070404A priority Critical patent/CZ299363B6/cs
Publication of CZ299363B6 publication Critical patent/CZ299363B6/cs
Publication of CZ2007404A3 publication Critical patent/CZ2007404A3/cs

Links

Abstract

Separace pevných cástic spocívá v tom, že se kapalné procesní proudy obsahující tyto cástice filtrují pres svíckový filtr se spodní akumulacní cástí do dosažení predepsané tlakové ztráty filtru 200 až 300 kPa a na smes v dolní akumulacní cásti filtru obsahující odseparované cástice a zbytky procesní kapaliny se pusobí vytesnovacím médiem pri teplotách 50 až 200 .degree.C po dobu 10 až 60 minut, které vytlací z akumulovaného množství pevných cástecek volnou kapalinu, poté se pusobí proplachovacíkapalinou pri teplote 20 až 100 .degree.C po dobu3 až 10 hodin a z pevných cástecek se extrahují težší uhlovodíky C8+ zachycené na pevných cásteckách, následne se pusobí parou pri teplote 180 až 250.degree.C po dobu 5 až 10 hodin, pricemž se odstripují všechny zbylé uhlovodíky, a dále se ochlazuje inertním plynem z teploty 200 až na 20.degree.C po dobu nekolika hodin, kdy se pevné cástecky vysuší na atmosférickou vlhkost a ochladí na okolní teplotu. Dále je popsáno zarízení pro separaci pevných cástic z procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu.

Description

Vynález se týká separaoe pevných částic z kapalných procesních proudů v rafinérskopetrochemickém průmyslu, zejména koksu z kapalných procesních proudů, v suché formě a bez obsahu nebezpečných uhlovodíků.
Jedná se o technologický postup spojený s odstraněním pevných částic, obvykle koksu, vznikajících v rafinérském a petrochemickém průmyslu karbonizací uhlovodíků při vyšších teplotách a které jsou obsaženy v procesní kapalině nebo kapalině použité při přímém chlazení plynů. Separace pevných částic představuje vleklý problém při výrobě etylehu nebo v obdobných rafinérsko - petrochemických procesech.
Dosavadní stav techniky
Při výrobě například etyténu krakováním vyšších uhlovodíků za přítomnosti vodní páry vzniká koks ve formě pevných částeček. Tento koks o velikosti částic v řádu mikronů až milimetrů přechází z plynu do kapaliny, která je používána k přímému chlazení plynu. Vzhledem k tomu, že tato kapalina (olej, voda, a jiná) přenášející teplo cirkuluje v uzavřeném okruhu, jsou částečky koksu rozneseny do všech zařízení (například - výměníků tepla) na její cestě. Koks zanáší teplosměnné plochy, působí erozivně na potrubí a zařízení a usazováním způsobuje až jejich neprůchodnost (podporovanou přítomností polymerujících uhlovodíků).
Proto se používají různé způsoby na odstranění koksu z cirkulující kapaliny. Hojně jsou používány hydro-cyklony a nebo různé separační způsoby.
Všechny tyto způsoby zachytí směs koksu a cirkulované kapaliny v určeném prostoru (košový filtr, zahušťovací usazovák, atd.), kterou je třeba ze zařízení odstranit Před otevřením zařízení se obvykle koks proplachuje olejem, inertizuje párou a dusíkem. Nicméně φ
výsledkem této prooedury je suspenze, „mazlavé bláto“ a přinejlepším „ vlhký“ koks obsahující zbytky uhlovodíků. Tyto uhlovodíky jsou velmi často karcinogeny (například benzo(a)pyren). Proto je třeba aby obsluha používala ochranné pomůcky a s „produktem“ se nakládalo jako s nebezpečným odpadem.
· ♦ · · · ♦ a <
« « t · · 9
I « tf t · * ·
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje separaoe pevných částic z kapalných procesních proudů v rafinérsko-petrochemickém průmyslu, vyznačující se tím, že se procesní kapalina obsahující tyto částice filtruje přes svíčkový filtr sespodní akumulační částí do dosažení předepsané tlakové ztráty filtru 200 až 300 kPa. Na směs v dolní akumulační části filtru obsahující odseparované částice a zbytky prooesní kapaliny se působí vytésňovacím médiem při teplotách 50 až 200 °C po dobu pcaj 10 až 60 minut, které vytlačí z akumulovaného množství pevných částeček volnou kapalinu.
Poté se působí proplachovací kapalinou (rozpouštědlem) při teplotě 20 až 100 °C po dobu 3 až 10 hodin a z pevných částeček se extrahují těžší uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 8 a vyšším,zachycené na pevných částečkách. Následně se působí parou při teplotě 180 až 250 °C po dobu 5 až 10 hodin, přičemž se vytěsní (odstripují) všechny zbylé uhlovodíky.
Dále se pevné částečky postupně ochlazují z teploty 200 až na 20 °C působením inertního plynu po dobu několika hodin, kdy se pevné částečky vysuší na atmosferickou vlhkost a ochladí na okolní teplotu (pod 5Ó^C).
Vytésňovacím médiem je látka vybraná ze skupiny tvořené topným plynem, zemním plynem, směsí lehkých uhlovodíků a benzínů.
Proplachovací kapalina je vybrána ze skupiny tvořené směsí uhlovodíků s bodem varu do23o]>C.
Před působením vodní parou se vytěsní proplachovací kapalina, obsahující extrahované vyšší uhlovodíky, plynem vybraným ze skupiny tvořené topným plynem nebo zemním plynem.
Inertní plyn je dusík.
Pfed filtrací procesní kapaliny se s výhodou působí na tuto kapalinu odstředivou silou a část kapaliny, vyhovující kvalitativně recyklující kapalině, se vrací do technologického procesu a druhá část, znečištěné procesní kapalina se podrobí filtraci.
Zařízení pro separaci pevných částic z procesních proudů vrafinéiskopetrochemickém průmyslu, spočívá v tom, že obsahuje nejméně jeden svíčkový filtr, který sestává z filtrační nádoby, která je tvořena homí částí, střední částí s filtračními vložkami a spodní akumulační částí. Homí část je opatřena přívodem pro znečištěnou procesní
4
4 • 4 ««· * •4 1·*·
- 3kapalinu, filtrační vložky jsou válcovitého tvaru a ve vertikálním směru jsou otevřené ve vrchní i dolní části, přičemž vrchní část je určena pro vstup znečištěné kapaliny, a dolní část je určena pro výstup pevných částic do spodní akumulační části nádoby. Střední část nádoby je opatřena prvním vstupem/výstupem pro vstup vytěsňovacího média nebo výstup proplachovací kapaliny a odvodem čisté kapaliny, spodní akumulační část má konický tvar a přechází do výpustního hrdla válcového tvaru, v němž je umístěn sítový distributor košíkového tvaru pokrytý sítem s velikostí ok 50 až 500 pm připevněný na spodní víko výpustního hrdla pro sypké částice, které se otvírá pro vysypání suchých částic. Výpustní hrdlo pro sypké pevné částioe je opatřeno druhým vstupem / výstupem pro vstup proplachovací kapaliny a pro výstup vytěsňovacího média a vodní páry. Částice mohou být rovněž odsáty bočním hrdlem, umístěným ve spodní akumulační části. Všechny přívody a výstupy z nádoby jsou opatřeny uzavíracími ventily.
Filtrační vložky jsou tvořeny svinutým profilovaným drátem uchyceným na nosné konstrukcí v požadovaném odstupu 250 až 500 pm, které umožňují použití svíčkového filtru při teplotě až 300 °C a tlaku 0,3 až 3 MPa a tlakové diferenci 0,2 až 0,3 MPa.
Způsob separaoe podle vynálezu spočívá ve filtraci znečištěné kapaliny a následném vyčištění pevných částic znečištěných uhlovodíky. Způsob je vhodné kombinovat s odstředěním znečištěné kapaliny v hydrocyklonech a zahuštěnou část podrobit procesu filtrace ve speciálních svíčkových filtrech, zařazenýfc/Jo proudu směsi, například koksu a cirkulační kapaliny odváděné ze spodku hydrocyklónů.
Způsob separaoe a zařízení pro jeho provádění podle vynálezu umožňuje získat oddělenou pevnou fázi, například koks na výstupu z filtrů, který je suchý a bez obsahu uhlovodíků, takže při manipulaci s nim není třeba aplikovat speciální bezpečnostní opatření.
Řešení přispívá k zvýšení bezpečnosti práoe, k ochraně obsluhy a okolního prostředí od kontaminaoe uhlovodíky. Podstatně snižuje usazování pevných částeček v provozním zařízení, naopak při delším provozu dochází i k vymývání starších usazenin a snižuje tím provozní cenu separační jednotky.
Svíčkový filtr s akumulačním prostorem ve spodní části nádoby může být použit pro směs kapalina a pevná fáze, v kombinaci s hydrocyklony i samostatně.
• ··*· · · ·· · <c • · « * · · · ··«
- 4··· · · · ·*« »»· ·· · · ·· · · · (t
Znečištěná prooesní kapalina obsahující pevné částečky, je přiváděna do horní části filtru, kde se rozděluje a natéká do filtračních vložek. Tyto filtrační vložky nejsou v dolní části uzavřeny. Směs procházející vnitřním prostorem filtračních vložek je rozdělována tak, že kapalina protéká přes filtrační vložky napříč, kdežto pevné částečky jsou zadrženy filtrační vložkou a působením gravitační síly postupují směrem dolů a jsou shromažďovány ve volném „akumulačním“ prostoru pod filtračními vložkami. Filtraoe je provozovánfáo doby zaplnění tohoto „akumulačního“ prostoru pevnými částicemi, do doby dosažení tlakové ztráty 200 až 300 kPa protékající procesní kapaliny. Poté je filtrační nádoba odstavena a podrobena prací proceduře.
Cílem této procedury je získat suchou a uhlovodíků prostou pevnou fázi. K tomu jsou používány pomocná média a energie. Pomocná média se mohou mírně lišit podle konkrétního případu:
• Topný nebo obdobný plyn lze použít pro vytláčení kapaliny o tlaku mírně větším než je tlak v místě vraoení tohoto proudu z praného filtru.
• Benzin ( aromatický řez, lehký uhlovodíkový řez či jiné rozpouštědlo uhlovodíků) s bodem varu do cca 20Ó^C lze použít pro extrakci těžších uhlovodíků zachycených na pevné fázi.
• Vodní pára (obvykle středotlaká) se používá pro odstripování/vytěsnění lehčích uhlovodíků zachyoených na pevné fázi s teplotou přibližně nad konoem destilační křivky benzinu či jiného použitého rozpouštědla.
• Dusík či jiný „inertní“ plyn neobsahující uhlovodíky se používá pro vysušení a ochlazení pevné fáze před vysypáním suché pevné fáze z filtrační nádoby.
Veškeré kapalné a plynné výstupy jsou zaváděny zpět do procesu, takže provoz neprodukuje žádné jiné odpadní proudy, kromě již zmiňované suché pevné fáze.
Přehled obrázků
Obr. 1 znázorňuje svíčkový filtr.
Obr. 2 znázorňuje kombinaci hydrocyklonů se svíčkovými filtry s bočním hrdlem.
• ···* 4 4 « · »4 «· t • 4 4 44·· · 4 ί • 4 44 · 44ti
- 5444 444 4 4 t »4· ·· «4 · « 4 4 ·· t ·
Příklady provedení
Příklad 1
Obr.1 znázorňuje svíčkový filtr, sestávající z nádoby 1 která je tvořena horní částí 2, střední částí 3 s f i Itračními vložkami 31 a spodní akumulační částí 4. Horní část 2 je opatřena přívodem 21 pro znečištěnou kapalinu. Filtrační vložky 31 jsou válcovitého tvaru a ve vertikálním směru jsou otevřené ve vrchní i dolní části. Vrchní část je určena pro vstup znečištěné kapaliny, a dolní část je určena pro výstup pevných částic do spodní akumulační části 4 filtrační nádoby 1 . Střední část 3 filtrační nádoby 1 je opatřena prvním vstupem /výstupem 22 pro vstup vytěsňovacího média nebo výstup proplachovací kapaliny a odvodem 32 čisté kapaliny. Spodní akumulační část 4 má konický tvar a přechází do výpustního hrdla 41 válcového tvaru, v němž je umístěn sítový distributor 42 košíkového tvaru s velikostí ok 500 pm připevněný na spodní víko 43 výpustního hrdla 41 pro sypké částice, které se otvírá pro vysypání suchých částic. Částice mohou být rovněž odsáty bočním hrdlem 44, jak je znázorněno na obr. 2. Výpustní hrdlo 41 pro sypké pevné částice je opatřeno druhým vstupem /výstupem 45 pro vstup proplachovací kapaliny a pro výstup vytěsňovacího média a vodní páry. Všechny přívody a výstupy filtrační nádoby 1 jsou opatřeny uzavíracími ventily.
Obr. 2 znázorňuje hydrocyklony 5 , napojené na nádobu 1 svíčkového filtru s bočním hrdlem 44 pro odsátí částic.
S výhodou je znečištěná prooesní kapalina nejdříve odstředěna v hydrocyklonech 5_ a její zahuštěná část je podrobena filtraci.
Znečištěná procesní kapalina se přívodem 21 přivádí do horní části 2_ filtrační nádoby 1. Protéká střední částí 3 s filtračními vložkami 31 Uvnitř filtračních vložek 31 9e hromadí pevné částice, které propadají do spodní akumulační části 4. Čistá kapalina vytéká odvodem 32 ve střední části 3 filtrační nádoby L
Po dosažení tlakové ztráty 200 až 300 kPa protékající znečištěné kapaliny je filtrační nádoba 1 odstavena a podrobena prací proceduře.
Během prooesu vlastního čištění částeček koksu od zbytkové kapaliny a uhlovodíků je filtrační nádoba 1 oddělena od okolních zařízení a procesních proudů uzavřením ventilů na přívodech a výstupech z filtrační nádoby 1.
··«· ·· · · ·· « ··«· · B i « ···· «··»< ··« · · · *«t ··· ·· « · ···· « ·
Vytlačení zbytkové prooesní kapaliny se provádí vytěsňovacím médiem, například pomocí plynu nebo lehčí uhlovodíkovou směsí, například benzinem.
Po oddělení filtrační nádoby I od ostatních technologických zařízení je přiveden prvním vstupem /výstupem 22 plyn (topný plyn, zemní plyn, apod.) do střední části 3 filtrační nádoby 1. a procesní kapalina je obvykle vytlačena zpět druhým vstupem /výstupem 45 ve spodní části £ do procesního/výrobního zařízení. Je možné použít dusík či jiný plyn a kapalinu stejnou cestou vytlačit do slopu- sběrné jímky pro přepracování kapaliny podle uspořádání výrobní jednotky.
V některých případech je možno přivést lehčí uhlovodíkový fez druhým vstupem /výstupem 45 do spodní části 4 filtrační nádoby 1 a kapalinu ředit a vynášet současně sextrakcí těžších uhlovodíků. Tento postup není vhodný pro zbytkovou cirkulační kapalinu, která není mísitelná s uhlovodíky.
Těžší uhlovodíky zachycené na pevné fázi jsou extrahovány/vyprány proplachovací kapalinou, benzinem, přiváděnou druhým vstupem /výstupem 45 do spodní části 4 filtrační nádoby 1. Výstupní proud proplachovací kapaliny obsahující extrahované uhlovodíky je obvykle veden zpět do procesního/výrobního zařízení prvním vstupem /výstupem 22 ve střední části 3.
Tuto uhlovodíkovou kapalinu je výhodné po extrakci těžších uhlovodíků vytlačit pr/nťho rSiuRujríiíuliit J zavedením plynu (topný plyn, zemní plyn, apod.f<3oř22 štrední části 3 filtrační nádoby 1 obvykle zpět do procesního/výrobního zařízení. Pro vytlačení teto kapaliny je možné použít i vodní páru zavedenou do horní části 2 filtrační nádoby 1 a po vytlačení kapaliny přímo pokračovat stripováním uhlovodíků.
Pevná fáze je ohřívána za současného odstripování uhlovodíků. Výstupní proud je z filtrační nádoby obvykle veden zpět do prooesního/výrobního zařízení.
Pevná fáze po odstripování uhlovodíků může obsahovat malý podíl vodní páry a kondenzátu. Tato vlhkost je vynesena proudem dusíku nebo obdobného „inertního“ plynu do okolní atmosféry nebo do flórového systému za současného ochlazení obsahu filtrační nádoby 1 pres druhý vstup/výstup 45 .
Po vychlazení pevné fáze a prověření toho, že filtrační nádoba 1 neobsahuje žádnou kapalinu, je buď otevřeno spodní víko 43 filtrační nádoby a pevná fáze vysypána do přistaveného kontejneru a nebo je pevná fáze odsála bočním hrdlem 44, například mobilním vysavačem.
-Ί « β · · β ·· β « < · » · · · » · Β 4 · • · · · · ♦ · • Β β 4 Β Β · * 4 « β · · « Β 4«·Β Β ·
Proud oleje (200<jjt/h)
Vnitřní spodní část 4 filtrační nádoby 1 je při otevření vizuálně zkontrolována, uzavřena a filtrační nádoba 1 je inertizována dusíkem nebo jiným plynem. Tím je svíčkový filtr přípraven pro opakování filtračního procesu znečištěné kapaliny.
Příklad 2
Odstranění koksových částic z proudu chladícího oleje při výrobě etylenu.
prochází hydrocyklony. V hydrocyklonech se oddělí proud (3(jt/h) se zvýšeným obsahem koksových částeček, který je veden do svíčkového filtru. Olej prochází svíčkovým filtrem a je vyveden odvodem 32 do jeho okruhu. Částice koksu zůstávají zachyceny ve svíčkovém filtru. Po dosažení zaplněnosti svíčkového filtru koksem, což je indikováno dosažením tlakové diferenoe cca 0,3 MPa, je svíčkový filtr odstaven a proveden prací postup.
1. Do střední části 3 nádoby 1 je přiveden topný plyn (o tlaku cca 0.3 MPa) a olej je vytlačen do procesu. Po vytlačení oleje je topný plyn uzavřen.
2. Do spodní části 3 nádoby 1 svíčkového filtru je přiveden benzín, který ze zachyceného koksu extrahuje zbytky oleje. Praní benzínem se provádí cca 5 hodin s průtokem cca 10 m3/h. Po kontrole toho, že zpět do procesu odváděný benzín již neobsahuje olej, je praní benzínem ukončeno.
3. Do střední části 3 nádoby 1 svíčkového filtru je přiveden topný plyn (o tlaku cca 0,3 MPa) a benzín je vytlačen do procesu. Poté je topný plyn uzavřen.
4. Do svíčkového filtru je přivedena přehřátá pára o teplotě nad 22Q^C. Průtok páry je udržován kolem 500 kg/h. Obsah nádoby 1 je vyhřát na vyšší teploty (>18($C) a poté jsou z vrstvy zachyceného koksu odstupovány uhlovodíky. Pára s uhlovodíky je odváděna do prooesu. Stripování trvá cca 6 hodin. Poté je přívod páry uzavřen.
5. Svíčkový filtr s obsahem koksu je chlazen průtokem dusíku (cca 30 Nm3/h) do doby, kdy teplota poklesne pod cca 50^C. Poté je přívod dusíku uzavřen.
6. Obsah svíčkového filtru je takto připraven k vysypání. To se děje otevřením víka filtru. Koks je vysypán do přistaveného kontejneru.
Průmyslová využitelnost
- 8Separaci pevných částic z kapalných procesních proudů podle vynálezu lze využít v rafinérsko-petrochemickém průmyslu.
- 9• ·e· ·· * ♦ · * a · · · « « í .
• · · · · · · »

Claims (1)

 1. Patentové nároky
  1. Separace pevných částic z kapalných prooesních proudů v rafinérsko-petrochemickém průmyslu, servyznačuj^ttnVze se procesní kapalina obsahující tyto částice filtruje přes svíčkový filtr se spodní akumulační částí do dosažení předepsané tlakové ztráty filtru 200 až 300 kPa a na směs v dolní akumulační části filtru obsahující odseparovaré částice a zbytky prooesní kapaliny se působí vytěsňovacím médiem při teplotách 50 až 200 °C po dobu jaeajlO až 60 minut, které vytlačí z akumulovaného množství pevných částeček volnou kapalinu, poté se působí proplachovací kapalinou při teplotě 20 až 100 °C po dobu 3 až 10 hodin a z pevných částeček se extrahují těžší uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 8 a vyšším, zachyoené na pevných částečkách, následně se působí parou při teplotě 180 až 250 °C po dobu 5 až 10 hodin, přičemž se odstripují všechny zbylé uhlovodíky, a dále se postupně ochlazuje z teploty 200 až na 20 °C působením inertního plynu po dobu několika hodin, kdy se pevné částečky vysuší na atmosférickou vlhkost a ochladí na okolní teplotu.
  Separace podle nároku 1.» vyznačuj^Kínf že vytěsňovacím médiem je látka vybraná ze skupiny tvořené topným plynem, zemním plynem, směsí lehkých uhlovodíků a benzínů.
  3.
  4.
  Separace podle nároku vyznačujitím, že proplachovací kapalina^ skupiny tvořené směsí uhlovodíků s bodem varu do 230 °C.
  Separaoe podle nároku ^arvyznačuj^tímTžé se před působením vodní parou vytěsní proplachovací kapalina, obsahující extrahované vyšší uhlovodíky, plynem vybraným ze skupiny tvořené topným plynem nebo zemním plynem.
  5,
  6.
  Separace podle nároku j gevyznačuj^flím, že inertní plyn je dusík.
  Separaoe podle nároku 1 až 5,.» vyznačujf tím, že se před filtrací procesní kapaliny působí na tuto kapalinu odstředivou silou a část procesní kapaliny, vyhovující ( .'· » « * · · · • · · » · ·· · f
  - 10kvalitativně procesní kapalině, se vrací do technologického prooesu a druhá část, znečištěná kapalina se podrobí filtraci.
  7. Zařízení pro separaci pevných částic z procesních proudů vrafinérskopetrochemickém průmyslu, vyznačujtyflrn, ze obsahuje nejméně jeden svíčkový filtr, který sestává z filtrační nádoby (1),která je tvořena homí částí (2), střední částí (3) s filtračními vložkami (31) a spodní akumulační částí (4), homí část (2) je opatřena přívodem (21) pro znečištěnou prooesní kapalinu, filtrační vložky (31) jsou válcovitého tvaru a ve vertikálním směru jsou otevřené ve vrchní i dolní části, přičemž vrchní část je určena pro vstup znečištěné prooesní kapaliny, a dolní část je určena pro výstup pevných částic do spodní akumulační části (4) nádoby (1), střední část (3) nádoby (1) je opatřena prvním vstupem/výstupenjf22) pro vstup vytěsňovacího média nebo výstup proplachovací kapaliny a odvodem (32) čisté kapaliny, spodní akumulační část (4) má konický tvar a přechází do výpustního hrdla (41) válcového tvaru, v němž je umístěn sítový distributor (42) košíkového tvaru, pokrytý sítem s velikostí ok 50 až 500 pnypnpevněný na spodní víko (43) výpustního hrdla (41) pro sypké částice, výpustní hrdlo (41) pro sypké pevné částice je opatřeno druhým vstupem / výstupem (45) pro^vstup proplachovací kapaliny a pra výstup vytěsňovacího média a vodní pár^^ěaTnypřivody a výstupy z nádoby (1) jsou opatřeny uzavíratelnými ventily.
  8. Zařízení podle nároku »vyznačuj^tífnTže filtrační vložky (31) jsou tvořeny svinutým profilovaným drátem uchyceným na nosné konstrukci v požadovaném odstupu 250 až 500 pm, které umožňují použití svíčkového filtru při teplotě až 300 °C i a tlaku 0,3 až 3 MPa a tlakové diferenci 0,2 až 0,3 MPa.
  0 —jrL-/*
  9. Zařízení podle nároku 7 a 8 « vyznačujefWže spodní akumulační část (4) je opatřena bočním hrdlem (44).
CZ20070404A 2007-06-12 2007-06-12 Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu CZ299363B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070404A CZ299363B6 (cs) 2007-06-12 2007-06-12 Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070404A CZ299363B6 (cs) 2007-06-12 2007-06-12 Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ299363B6 CZ299363B6 (cs) 2008-07-02
CZ2007404A3 true CZ2007404A3 (cs) 2008-07-02

Family

ID=39560990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20070404A CZ299363B6 (cs) 2007-06-12 2007-06-12 Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ299363B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020233780A1 (de) 2019-05-17 2020-11-26 Moeckel Klaus Verfahren, primärabscheider in form eines hydrozyklons, sekundärabscheider und verwendung eines primärabscheiders zur aufreinigung eines mit partikeln einer erhitzten erdölfraktion verunreinigten kühlmittels, wie beispielsweise quenchfluid

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19813865C2 (de) * 1998-03-27 2000-05-04 Schwing Fluid Technik Ag Verfahren zur Reinigung von durch Polymerablagerungen verschmutzten Apparate- und Maschinenteilen aus Metall oder Keramik, insbesondere von Spinnpaketen, Spinndüsen, Kerzenfiltern und Filterplatten
JP2000303078A (ja) * 1999-04-21 2000-10-31 Babcock Hitachi Kk 石炭ガス化プラントのチャー回収装置
FR2798939B1 (fr) * 1999-09-24 2001-11-09 Atofina Reduction du cokage dans les reacteurs de craquage
DE10122546B8 (de) * 2001-05-09 2006-06-01 Uhde Gmbh Verfahren zur Reinigung von Kokereigas

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020233780A1 (de) 2019-05-17 2020-11-26 Moeckel Klaus Verfahren, primärabscheider in form eines hydrozyklons, sekundärabscheider und verwendung eines primärabscheiders zur aufreinigung eines mit partikeln einer erhitzten erdölfraktion verunreinigten kühlmittels, wie beispielsweise quenchfluid

Also Published As

Publication number Publication date
CZ299363B6 (cs) 2008-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT398389B (de) Verfahren und anlage zur trennung von feststoff-flüssigkeit-mischungen
CA2853070C (en) Process for treating high paraffin diluted bitumen
US8506820B2 (en) Process and apparatus for online rejuvenation of contaminated sulfolane solvent
US20110278202A1 (en) Apparatus and method for recovering a hydrocarbon diluent from tailings
CA2776109A1 (en) Filter device, method for its operation and use thereof
US5413129A (en) Apparatus and method for removing hydrocarbons from soils and gravel
US5271851A (en) Integrated treatment system for refinery oily sludges
BR122012025977B1 (pt) Aparelho de coqueificação retardada
CA2917861A1 (en) Process and apparatus for recovering valuable or harmful non-aqueous liquids from slurries
CA2021185C (en) Process for separation of hydrocarbon from tar sands froth
GB2227648A (en) Removing oil residue from tanks
RU2289608C2 (ru) Установка очистки жидкого углеводородного сырья от метанола (варианты)
CZ2007404A3 (cs) Separace pevných cástic z kapalných procesních proudu v rafinérsko-petrochemickém prumyslu
GB2166043A (en) Tank cleaning system
BR112016011686B1 (pt) sistema e métodos para remover líquidos arrastados
US3992281A (en) Removal of solid contaminants from tar and tar-like products
US9890907B1 (en) FCC catalyst cyclone sampling method and apparatus
GB2166044A (en) Tank cleaning method
US4206001A (en) Cleaning method for refining process rundown tank
CA2821082C (en) A method for extracting bitumen from an oil sand stream
US4443344A (en) Method for recovering solvent
US5916336A (en) Method and apparatus for cleaning absorbent materials
SU963536A1 (ru) Устройство дл разделени жидкостных дисперсий
US20190299165A1 (en) Feed preparation of fcc slurry oil retentate for downstream processing
US6503337B1 (en) Removal of oil and chloride from oil contaminated material

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20190612