BE1020674A3 - Medical training device. - Google Patents

Medical training device. Download PDF

Info

Publication number
BE1020674A3
BE1020674A3 BE201200303A BE201200303A BE1020674A3 BE 1020674 A3 BE1020674 A3 BE 1020674A3 BE 201200303 A BE201200303 A BE 201200303A BE 201200303 A BE201200303 A BE 201200303A BE 1020674 A3 BE1020674 A3 BE 1020674A3
Authority
BE
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
training device
medical training
characterized
device according
box
Prior art date
Application number
BE201200303A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Rudi Lodewijk Maria Campo
Arnaud Patrick Jean Wattiez
Original Assignee
Rudi Lodewijk Maria Campo
Arnaud Patrick Jean Wattiez
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
  • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
  • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
  • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine
  • G09B23/281Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine for pregnancy, birth or obstetrics
  • GPHYSICS
  • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
  • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
  • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
  • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine
  • G09B23/285Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine for injections, endoscopy, bronchoscopy, sigmoidscopy, insertion of contraceptive devices or enemas

Description

Medische traininqsinrichtinq medical traininqsinrichtinq

De huidige uitvinding betreft een medische trainings-inrichting voor het verkrijgen van de hysteroscopische psychomotorische vaardigheden. The present invention relates to a medical training device for obtaining the hysteroscopic psychomotor skills. Aangezien het een doel is van de onderhavige uitvinding om trainees slechts een omgeving aan te bieden om hun hysteroscopische psychomotorische vaardigheden te oefenen, bootst de trainingsinrichting slechts ruwweg een lichaamsdeel na, zoals bijvoorbeeld een baarmoeder. Since it is an object of the present invention to trainees only to provide an environment to practice their hysteroscopic psychomotor skills, the training device mimics only approximate a body after, like a womb.

Vergeleken met traditionele modellen, zoals bijvoorbeeld beschreven in PCT W094/25948, die eigenlijk proberen een lichaamsdeel na te bootsen, wordt de trainingsinrichting van de onderhavige uitvinding gekenmerkt doordat deze bestaat uit een lege doos die een vorm heeft die slechts een geometrische nabootsing is van het lichaamsdeel, en die een toegangsopening omvat en een aantal inwaarts gerichte uitsparingen en/of merktekens omvat die verspreid op de wanden van de doos liggen, distaai van de genoemde toegangsopening. Compared to the traditional models, such as, for example, described in PCT W094 / 25948, which is actually trying to mimic a part of the body, the training device of the present invention is characterized in that it is made up of an empty box that has a shape that is only a geometrical copy of the body part, and which comprises an access opening, and includes a plurality of inwardly directed recesses and / or marks which are spread on the walls of the box, distaai of said access opening.

In het klassieke assistentschapssysteem van 'zie er één, doe er een, onderwijs er een' wordt terugkoppeling direkt gedurende een chirurgische behandeling in de operatiekamer (OK) voorzien, en wordt een chirurgische behandeling geleerd door de student door simpele observatie en door het latere nadoen van de handelingen van een bekwame leermeester. In the traditional apprenticeship system 'see one, do one, teach one' feedback is directly during a surgical procedure in the operating room (OR) provided, and surgical treatment is learned by the student through simple observation and later imitate the actions of a competent teacher.

Er zijn echter kritische factoren voor het huidige gebruik van dit model, zoals de noodzaak aan een groot aantal van chirurgische procedures, de beschikbaarheid van voldoende bekwame mentoren, de beperking van residente werkuren en ook de ethische en financiële beperkingen. However, there are critical factors for the current use of this model, such as the need for a large number of surgical procedures, the availability of sufficient skilled mentors, limiting resident work hours and also the ethical and financial constraints.

Meer Europese regeringen en rechtslichamen stellen zich vragen bij de traditionele methode en dwingen de medische gemeenschappen om gevalideerde trainingsconcepten te ontwikkelen alvorens naar een klinische situatie te gaan. More European governments and legal bodies are questioning the traditional method and force the medical communities to develop training concepts validated before going to a clinical situation.

Training van hysteroscopische diagnose en chirurgie maakt de nadelen duidelijk aangezien naast de traditionele chirurgische vaardigheden de trainee de zogenaamde hysteroscopische psychomotorische vaardigheden (Hystéroscopie Psychomotor Skills (HPS)) dient te verwerven: De typische vaardigheden die nodig zijn om in een 'keyhole' situatie te werken, zoals oog-hand coördinatie, kamerabesturing en fijnmotorische vaardigheden voor het op afstand hanteren van instrumenten zonder gevoelszintuigelij ke terugkoppeling. Training of hysteroscopic diagnosis and surgery of the trainee makes the disadvantages clearly because in addition to traditional surgical skills must acquire called hysteroscopic psychomotor skills (hysteroscopy Psycho Motor Skills (HPS)): The typical skills needed to work in a 'keyhole' situation such as eye-hand coordination, fine motor skills and camera control for the remote handling of instruments without gevoelszintuigelij ke feedback.

Om de veiligheid van de patient te verzekeren lijkt het vanzelfsprekend, maar nog niet geïmplementeerd, dat een toekomstig hysteroscopist objectief meetbare theoretische kennis en praktische vaardigheden zou moeten hebben om in een één-op-één trainingproces binnen te gaan. To ensure the safety of the patient seems obvious, but not yet implemented, which should have a future hysteroscopist objectively measurable theoretical knowledge and practical skills to enter into a one-on-one training process.

Hoewel tegenwoording diverse trainingsinrichtingen en methoden beschikbaar zijn voor de verwerving van endoscopische vaardigheden, richten de meeste studies zich op de validatie van modellen die operatieve omstandigheden herscheppen, en hebben slechts enkele zich gericht op het leerproces van alleen de specifieke HPS. Although bility to various training devices and methods are available for the acquisition of endoscopic skills, the majority of studies on the validation of models that recreate operative conditions, and have just focused on learning of only the specific HPS. Virtuele realiteitsmodellen zijn voorgesteld in dit opzicht maar aangezien die nog steeds zeer duur zijn, is een simpele en brede toepassing (dat wil zeggen niet alleen in gespecialiseerde centra) op het moment niet mogelijk, minstens niet in de zich onwikkelende landen. Virtual reality models have been proposed in this regard, but since they are still very expensive, is a simple and broad application (ie not only in specialized centers) is not possible at the moment, at least not in themselves onwikkelende countries.

De uitvinding heeft tot doel te voorzien in een dergelijk simpel, goedkoop trainingsmodel, hierna ook het Hystéroscopie Skills Training and Testing (HYSTT) model genoemd.Een eerste doel van de uitvinding is te voorzien in een medische trainingsinrichting die een doos omvat met een interne vorm die een geometrische nabootsing van een lichaamsdeel is, die een toegangsopening omvat en een aantal inwaarts gerichte uitsparingen en/of merktekens omvat die verspreid op de wanden van de doos liggen, op afstand van de genoemde toegangsopening. The invention has for its object to provide such a simple, inexpensive training model, also referred to as the hysteroscopy Skills Training and Testing (HYSTT) model genoemd.Een first object of the invention is to provide a medical training device comprising a box with an internal shape which is a geometric imitation of a body part, that includes an access opening and includes a plurality of inwardly directed recesses and / or marks which are spread on the walls of the box, at a distance from the said access opening.

Dit heeft als voordeel dat deze medische trainingsinrichting bij uitstek geschikt is voor het aanleren van psychomotorische vaardigheden, die essentiel zijn voor diagnostische en operative hystéroscopie. This has the advantage that the medical training device is ideally suited for teaching psychomotor skills that are essentiel for diagnostic and operative hysteroscopy.

De medische trainingsinrichting is ontwikkeld door prominente gynaecologische chirurgen, en is gebaseerd op hun expertise in hysteroscopische toepassingen. The medical training device developed by prominent gynecologic surgeons, and is based on their expertise in hysteroscopic applications. Het model r schept een omgeving waarin alle relevante handelingen en bewegingen met de specifieke endoscopische intrumenten getoetst en geoefend kunnen worden op basis van specifieke gevalideerde wetenschappelijke oefeningen. The R model creates an environment where all relevant actions and movements tested with specific endoscopic intruments and can be practiced by specific validated scientific exercises.

Leerlingen kunnen hiermee diepteperceptie op een 2-D vidoescherm trainen en toetsen, op afstand instrumenten hanteren zonder gevoelszintuigelijke terugkoppeling, oog-hand-coordinatie en fijnmotorische vaardigheden ontwikkelen. Students can thus depth perception training on a 2-D vidoescherm and keys, remote handling tools develop without feeling sensory feedback, hand-eye coordination and fine motor skills. De resultaten van de oefeningen kunnen worden gemeten in de objectieve 'Time to Correct Performed' oefening. The results of the exercises can be measured in the objective "Time to Correct Performed 'exercise.

De wanden omvatten hierbij tevens de bovenwand en onderwand van de doos, met andere woorden, als de doos is uitgevoerd als een bodemdeel met een deksel, het bodemdeel en het deksel. The walls herein also include the upper wall and lower wall of the box, in other words, if the box is designed as a bottom part with a lid, the bottom part and the lid.

De inwaarts gerichte uitsparingen zijn bedoeld om alle mogelijke vormen van uitsparingen te omvatten om merktekens aan de binnenkant van de doos vast te houden en te positioneren. The inwardly directed recesses are intended to include all possible forms of recesses to retain markings on the inside of the box and to be positioned.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is het lichaamsdeel een baarmoeder. In a preferred embodiment, the body part is a uterus.

Dit heeft als voordeel dat deze medische trainingsinrichting bij uitstek geschikt is voor het specifiek aanleren van hysteroscopische psychomotorische vaardigheden. This has the advantage that the medical training device is ideally suited for the specific learning hysteroscopic psychomotor skills.

Hierbij kan de tegenover de toegangsopening gelegen wand convex of recht zijn. Here, the front of the access opening may be located wall may be convex or straight.

In een verdere voorkeurdragende uitvoeringsvormen is de toegangsopening afgedekt met minstens één vel elastomeer materiaal dat een apertuur heeft, en bij voorkeur met twee van dergelijke vellen. In a further preferred embodiments, the access opening is covered by at least one sheet of elastomeric material having an aperture, and, preferably, with two of such sheets.

In nog een verdere voorkeurdragende uitvoeringsvorm is het elastomere material vervangbaar in een kader aangebracht, en bij voorkeur is het kader losmaakbaar vastgezet voor de toegangsopening van de doos. In a still further preferred embodiment, the elastomeric material is replaceably mounted in a frame, and preferably, the framework is releasably attached put in front of the access opening of the box.

In een verdere voorkeurdragende uitvoeringsvorm zijn de uitsparingen bedoeld om een schuifelement of afdekelement in te plaatsen, waarbij het schuifelement of afdekelement een symbool omvat op de zijde die, na plaatsing, inwaarts gericht is. In a further preferred embodiment, the recesses are intended to be placed in a slide member or cover member, wherein the sliding element or cover element comprises a symbol on the side which, after positioning, is inwardly directed.

De uitvinding omvat verder een kit die een medische trainingsinrichting volgens één van de voorgaande conclusies omvat en een houder omvat om de medische trainingsinrichting in een anatomisch correcte omgeving en in een medisch relevante positie te plaatsen en te houden. The invention further comprises a kit comprising a medical training device according to any one of the preceding claims and comprising a container in order to place the medical training device in an anatomically correct setting and in a medically relevant position and to hold.

Deze houder, verder ook de 'trainer box' genoemd is een nabootsing van een deel van het menselijk lichaam, waarin de medische trainingsinrichting geplaatst kan worden, en in een positie gehouden wordt waarin tijdens de normale medische praktijk handelingen, die door middel van de traningsinrichting geoefend kunnen worden, uitgevoerd worden. This holder, in addition also the "trainer box" referred to is an imitation of a part of the human body, in which the medical training device can be placed, and is held in a position in which during normal medical practice acts, by means of the traning device can be practiced, will be carried out.

Deze houder zorgt er dus voor dat de positie van de medische trainingsinrichting en zijn omgeving zodanig is dat beperkingen met betrekking tot toegankelijkheid en beweegbaarheid van instrumenten, bijvoorbeeld door ledematen die de bewegingsvrijheid van de arts beperken, zo realistisch mogelijk wordt. This support makes it so that the position of the medical training device and its environment such that limitations on accessibility and mobility of instruments, for example by limbs that restrict the movement of the doctor is as realistic as possible.

Tevens omvat de uitvinding een werkwijze om hysteroscopische psychomotorische vaardigheden aan te leren en te oefenen die de volgende stappen omvat: - het voorzien van een medische trainingsinrichting zoals bovenstaand beschreven; The invention also comprises a method to learn hysteroscopic psychomotor skills, and exercise which comprises the following steps: - the provision of a medical training device as described above; - het inbrengen van een endoscopische camera in de medische trainingsinrichting; - the insertion of an endoscopic camera in the medical training device; en het manipuleren van de endoscopische camera in de medische trainingsinrichting om een voorgeschreven meervoudige handeling te voltooien. and manipulating the endoscopic camera in medical training device to complete a prescribed multiple operation.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat de voorgeschreven meervoudige handeling het volgen van een voorgeschreven patroon van merktekens die aanwezig zijn op de wanden van de medische trainingsinrichting waarbij de camera bij ieder merkteken zodanig gepositioneerd wordt dat het merkteken op een aan de camera gekoppeld scherm zich in een voorgeschreven gebied bevindt en/of een voorgeschreven grootte heeft. In a preferred embodiment, the prescribed plural operation comprises following a prescribed pattern of marks that are present on the walls of the medical training device, wherein the camera is positioned in such a way at each mark, the mark on an associated screen in a prescribed to the camera service area and / or a prescribed size.

In een verdere voorkeurdragende uitvoeringsvorms van de werkwijze volgens de uitvinding wordt tevens een endoscopische tang ingebracht in de medische trainingsinrichting, waarbij de voorgeschreven meervoudige handeling het verwijderen van een aantal verwijderbare onderdelen van de binnenkant van de medische trainingsinrichting omvat. In a further preferred uitvoeringsvorms of the method according to the invention, there is also inserted an endoscopic forceps training in the medical device, wherein the prescribed plural operation, the removal of a number of removable parts of the inside of the medical device comprises training.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, is hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, een voorkeurdragende uitvoeringsvorm beschreven van een medische trainingsinrichting volgens de uitvinding, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin de figuren de volgende zaken tonen : With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, a preferred form of embodiment described of a medical training device according to the invention, with reference to the accompanying drawings, wherein the figures show the following:

Fig. Fig. 1 Aanzicht in een medische trainingsinrichting door een endoscopisch 'alles in één' systeem. One view in a medical training device through an endoscopic 'all in one' system.

Fig. Fig. 2 Perspectiefaanzicht van een eerste uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding van de basis van een doos die een nabootsing is van een baarmoeder met een convexe wand. 2 Perspective view of a first embodiment of the present invention of the base of a box which is an imitation of a uterus with a convex wall.

Fig. Fig. 3 Perspectiefaanzicht van een tweede uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding [van de] basis (11) van een doos (1) die een nabootsing is van een baarmoeder met een rechte wand (8). 3 Perspective view of a second embodiment of the present invention [the] base (11) of a box (1) which is an imitation of a uterus with a straight wall (8).

Fig. Fig. 4 Deksel voor een doos van figuur 2. 4 Lid for a box of Figure 2.

Fig. Fig. 5 Deksel voor een doos van figuur 3. 5 Lid for a box of Figure 3.

Fig. Fig. 6 Een kader met een vel elastomeer materiaal. 6 A frame with a sheet of elastomeric material.

Fig. Fig. 7 Perspectiefaanzicht van een trainer box (; en voor-en zijaanzicht van een medische trainingsinrichting die een nabootsing is van een baarmoeder 7 Perspective view of a trainer box (, and front and side view of a medical training device which is an imitation of a uterus

Het HYSTT model zoals onderstaand beschreven is een uitvoeringsvorm van de medische trainingsinrichting volgens de uitvinding. The HYSTT model as described below is an embodiment of the medical training device according to the invention.

Het HYSST model stelt de ruimtelijke verdeling en oriëntatie van de verschillende vlakken en hoeken van een baarmoeder voor. The HYSST model represents the spatial distribution and orientation of the different planes and angles of a uterus.

Dit levenloze model, geplaats in een houder, een zogenaamde 'trainer box' is gemakkelijk te installeren, flexibel en laat een kostenefficiënte toepassing toe. This lifeless model, placed in a container, it is easy to install a so-called 'trainer box', flexible and allows for a cost-effective to use.

In dit voorbeeld bestaat de medische trainingsinrichting uit een lege doos 1 met een vorm die een geometrische nabootsing van een baarmoeder is. In this example, there is a medical training device out of an empty box 1 with a shape which is a geometric imitation of a uterus. De doos 1 heeft een toegangsopening 2 en een aantal inwaarts gerichte uitsparingen 3 waarin merktekens 12 kunnen worden aangebracht, die verspreid op de wanden van de doos liggen, op een afstand van de genoemde toegangsopening 2. The box 1 has an access opening 2, and a plurality of inwardly directed recesses 3 in which indicia 12 can be applied, which are spread on the walls of the box, at a distance from said second access opening.

De merktekens 12 zijn op afdekelementen aangebracht die in de openingen 3 kunnen worden vastgezet. The markings 12 are arranged on the covering elements that can be put firmly in the openings 3.

De doos 1 bestaat uit een basisdeel (11), dat de onderwand, zijwanden en achterwand vormt, en een deksel (7), zoals specifiek weergegeven in figuren 4 en 5.In de uitvoeringsvorm van figuur 2 heeft de doos 1 een convexe achterwand 8 en in de uitvoeringsvorm van figuur '3 heeft de doos 1 een rechte achterwand 9. The box 1 consists of a base part (11), that the bottom wall, side walls and rear wall forming, and a cover (7), as specifically shown in Figures 4 and 5.In the embodiment of Figure 2, the box 1 has a convex rear wall 8 and in the embodiment of Figure '3, the box 1 has a straight rear wall 9.

De toegapgsopening 2 is voorzien van twee houders 6A die zich op een afstand van elkaar bevinden voor kaders 6B, die voorzien kunnen worden van vellen 4 van een elastomeer materiaal, bijvoorbeeld rubber, met een apertuur 5 erin. The toegapgsopening 2 is provided with two holders 6A which is located at a distance from one another for frames 6B, which can be provided with sheet 4 of an elastomeric material, for example rubber, with an aperture 5 therein.

Dankzij het feit dat de doos 1 in twee delen is uitgevoerd, kunnen de kaders 6B gemakkelijk vervangen worden. Thanks to the fact that the box 1 is formed in two parts, the frames 6B can be replaced easily. De doos 1 kan gebruikt worden in een houder of trainer box 10. Deze houder 10 heeft een vorm die deels menselijke benen simuleert, zodat beperkingen in mogelijke bewegingen die in werkelijkheid bestaan gesimuleerd worden, en zorgt ervoor dat de doos 1 in een positie ten opzichte van de gebuiker gehouden wordt die overeenkomt met een positie waarin medische handelingen gebruikelijk worden uitgevoerd, in dit geval in lithotomie-positie. The box 1 may be used in a holder or trainer box 10. This holder 10 has a shape that partially simulates human legs, so that limitations in the possible movements that are simulated exist in practice, and ensures that the box 1 in a position with respect to held by the user entry is corresponding to a position in which to be carried out as conventional medical procedures, in this case in lithotomy position.

Het gebruik van de doos 1 om hysteroscopische psychomotorische vaardigheden te oefenen is simpel en als volgt. Using the box first to practice hysteroscopic psychomotor skills is simple and as follows.

Met de doos 1 aangebracht in de houder 10 brengt de leerling een endoscopische camera, die gekoppeld is aan een tweedimensionaal beeldscherm in de doos via de apertuur 5. De binnenzijde van de doos 1 kan hierbij niet van buiten gezien worden With the box 1 is arranged in the holder 10 brings the pupil an endoscopic camera, which is linked to a two-dimensional display screen in the box via the aperture 5. The inside of the box 1 can hereby not be seen from the outside

De begeleider van de leerling benoemt een reeks van merktekens 12, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers, letters of sympbolen. The student supervisor appoints a series of marks 12, for example in the form of numbers, letters or sympbolen.

De leerling manipuleert de camera vervolgens zodanig dat het bedoelde merktekens 12 in volgorde in een bepaald deel van het beeldscherm verschijnen, en desgewenst met een bepaalde grootte, en verkrijgt op deze manier training in het hanteren van een endoscopische camera met als enige terugkoppeling een twee-dimensionale weergave. The pupil then manipulates the camera in such a way that the mentioned marks 12 appear in sequence in a specific part of the display, and, if desired, with a certain size, and obtains in this way, training in the use of an endoscopic camera with a two-feedback as the only dimensional representation.

Een alternatieve uitvoeringsvorm waarin de kaders 6B met vellen 4 elastomeer materiaal niet aan de toegangsopening 2 van de doos 1 voorzien zijn, maar in de houder 10 is ook mogelijk. An alternative embodiment in which the frames 6B, with sheets of elastomeric material 4 are not provided to the access opening 2 of the box 1, but is also possible in the container 10.

De merktekens 12 kunnen vanzelfsprekend ook rechtstreeks op de wanden aangebracht zijn. The markings 12 can be, of course, also be applied directly to the walls.

Een verdere uitvoeringsvorm is mogelijk waarin de medische trainingsinrichting pennetjes omvat, die in daartoe voorziene gaatjes aan de binnenzijde van de doos aangebracht kunnen worden, waarbij het gebruik aanvullend omvat dat met een endoscopische tang de pennetjes verwijderd worden, zoals bovenstaand door middel van oriëntatie met behulp van de endoscopische camera en een twee-dimensioneel scherm. A further embodiment is possible in which the comprises medical training device pins, which in provided for this purpose holes can be provided on the inside of the box, which comprises using additionally to be removed, the pins of an endoscopic forceps, as above, by means of orientation with the aid the endoscopic camera and a two-dimensional screen.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen doch een medische trainingsinrichting volgens de uitvinding kan in allerlei vormen en afmetingen worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the above-described example, and can be made in all sorts of shapes and dimensions illustrated embodiments but a medical training device according to the invention in the figures without departing from the scope of the invention.

Claims (13)

 1. 1. Een medische trainingsinrichting, daardoor gekenmerkt dat deze een doos (1) omvat met -een interne vorm die een geometrische nabootsing van een lichaamsdeel is, die een toegangsopening (2) omvat en een aantal inwaarts gerichte uitsparingen (3) en/of merktekens (12) omvat die verspreid op de wanden van de doos (1) liggen, op afstand van de genoemde toegangsopening (2). 1. A medical training device, characterized in that it comprises a box (1) with -an internal shape which is a geometric imitation of a part of the body, which is an access opening (2) and a plurality of inwardly directed recesses (3) and / or marks (12) that are spread on the walls of the box (1) are situated, at a distance from the said access opening (2).
 2. 2. Een medische trainingsinrichting volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de doos (1) een afneembaar deksel (7) heeft. 2. A medical training device according to claim 1, characterized in that the box (1) has a removable cover (7).
 3. 3. Een medische trainingsinrichting volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de toegangsopening (2) afgedekt is met minstens één vel elastomeer materiaal (4) dat een apertuur (5) heeft. 3. A medical training device according to claim 1 or 2, characterized in that the access opening (2) is covered with at least one sheet of elastomeric material (4) which has an aperture (5).
 4. 4. Een medische trainingsinrichting volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de toegangsopening (2) is afgedekt met twee vellen (4) elastomeer materiaal die elk een apertuur (5) hebben. 4. A medical training device according to claim 3, characterized in that, the access opening (2) is covered with two sheets (4) of elastomeric material each having an aperture (5).
 5. 5. Een medische trainingsinrichting volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat het vel (4) elastomeer materiaal vervangbaar in een kader (6B) is aangebracht en het kader (6B) losmaakbaar vastgezet is voor of in de toegangsopening (2) van de doos (1) . 5. A medical training device according to claim 4, characterized in that the sheet (4) of elastomeric material replaceable in a frame (6B) is arranged, and the frame (6B) is releasably fixed put before or in the entry opening (2) of the box (1 ).
 6. 6. Een medische trainingsinrichting volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat de twee vellen (4) elastomeer materiaal zich op een afstand van elkaar bevinden. 6. A medical training device according to claim 13, characterized in that the two sheets (4) of elastomeric material are located at a distance from each other.
 7. 7. Een medische trainingsinrichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de uitsparingen (3) bedoeld zijn om een schuifelement of afdekelement in te plaatsen, waarbij het schuifelement of afdekelement een symbool (12) omvat op de zijde die, na plaatsing, inwaarts gericht is. 7. A medical training device according to any one of the preceding claims, characterized in that the recesses (3) are intended to be placed in a slide member or cover member, wherein the sliding element or cover element comprises a symbol (12) on the side which, after placement, is directed inwardly.
 8. 8. Een medische trainingsinrichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het lichaamsdeel een baarmoeder is. 8. A medical training device according to any one of the preceding claims, characterized in that the body part is a uterus.
 9. 9. Een kit die een medische trainingsinrichting volgens één van de voorgaande conclusies omvat en een houder (10) omvat om de medische trainingsinrichting in een anatomisch correcte omgeving en in een medisch relevante positie te plaatsen en te houden. 9. A kit comprising a medical training device according to any one of the preceding claims and comprising a container (10) to place the medical training device in an anatomically correct setting and in a medically relevant position and to hold.
 10. 10. Kit volgens conclusie 9, die tevens een set endoscopische instrumenten, waaronder een endoscopische camera, omvat. 10. A kit according to claim 9, which is also a set of endoscopic instruments, such as an endoscopic camera, comprising.
 11. 11. Een werkwijze om hysteroscopische psychomotorische vaardigheden aan te leren en te oefenen die de volgende stappen omvat : - het voorzien van een een medische trainingsinrichting volgens één van de conclusies 1 tot 9 ; 11. A method for learning hysteroscopic psychomotor skills, and exercise which comprises the following steps: - the provision of a medical training device according to any one of claims 1 to 9; - het inbrengen van een endoscopische camera in de medische trainingsinrichting; - the insertion of an endoscopic camera in the medical training device; en het manipuleren van de endoscopische camera in de medische trainingsinrichting om een voorgeschreven meervoudige handeling te voltooien. and manipulating the endoscopic camera in medical training device to complete a prescribed multiple operation.
 12. 12. Werkwijze volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat de voorgeschreven meervoudige handeling het volgen van een voorgeschreven patroon van merktekens (12) die aanwezig zijn op de wanden van de medische trainingsinrichting omvat, waarbij de camera bij ieder merktteken (12) zodanig gepositioneerd wordt dat het merkteken (12) op een aan de camera gekoppeld scherm zich in een voorgeschreven gebied bevindt en/of een voorgeschreven grootte heeft. 12. A method according to claim 11, characterized in that the prescribed plural operation to follow a prescribed pattern of marks (12) present comprises on the walls of the medical training device, wherein the camera is positioned at each notice sign (12) the mark (12) on a screen coupled to the camera is located in a prescribed area and / or has a prescribed size.
 13. 13. Werkwijze volgens conclusie 11 of 12, daardoor gekenmerkt dat tevens een endoscopische tang wordt ingebracht in de medische trainingsinrichting, waarbij de voorgeschreven meervoudige handeling het verwijderen van een aantal verwijderbare onderdelen van de binnenkant van de medische trainingsinrichting omvat. 13. A method according to claim 11 or 12, characterized in that also an endoscopic forceps is inserted into the medical training device, wherein the prescribed plural operation comprises the removal of a number of removable parts of the inside of the medical training device.
BE201200303A 2012-05-08 2012-05-08 Medical training device. BE1020674A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201200303A BE1020674A3 (en) 2012-05-08 2012-05-08 Medical training device.
BE201200303 2012-05-08

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201200303A BE1020674A3 (en) 2012-05-08 2012-05-08 Medical training device.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1020674A3 true BE1020674A3 (en) 2014-03-04

Family

ID=46395422

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE201200303A BE1020674A3 (en) 2012-05-08 2012-05-08 Medical training device.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1020674A3 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10013896B2 (en) 2010-10-29 2018-07-03 The University Of North Carolina At Chapel Hill Modular staged reality simulator

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5403191A (en) * 1991-10-21 1995-04-04 Tuason; Leo B. Laparoscopic surgery simulator and method of use
WO2000003371A1 (en) * 1998-07-08 2000-01-20 Mariano Ubach Servet Training device for laparoscopic surgery
WO2001080203A1 (en) * 2000-04-14 2001-10-25 Cybermedix Limited Obstetrics training aid
US20050064378A1 (en) * 2003-09-24 2005-03-24 Toly Christopher C. Laparoscopic and endoscopic trainer including a digital camera
US20060183095A1 (en) * 2004-01-23 2006-08-17 The Administrators Of The Tulane Educational Fund Laparoscopic camera navigation trainer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5403191A (en) * 1991-10-21 1995-04-04 Tuason; Leo B. Laparoscopic surgery simulator and method of use
WO2000003371A1 (en) * 1998-07-08 2000-01-20 Mariano Ubach Servet Training device for laparoscopic surgery
WO2001080203A1 (en) * 2000-04-14 2001-10-25 Cybermedix Limited Obstetrics training aid
US20050064378A1 (en) * 2003-09-24 2005-03-24 Toly Christopher C. Laparoscopic and endoscopic trainer including a digital camera
US20060183095A1 (en) * 2004-01-23 2006-08-17 The Administrators Of The Tulane Educational Fund Laparoscopic camera navigation trainer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10013896B2 (en) 2010-10-29 2018-07-03 The University Of North Carolina At Chapel Hill Modular staged reality simulator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hyltander et al. The transfer of basic skills learned in a laparoscopic simulator to the operating room
Kunkler The role of medical simulation: an overview
Botden et al. What is going on in augmented reality simulation in laparoscopic surgery?
Engum et al. Intravenous catheter training system: computer-based education versus traditional learning methods
Smith et al. Assessing laparoscopic manipulative skills
Seybert et al. Human patient simulation in a pharmacotherapy course
Haque et al. A meta-analysis of the training effectiveness of virtual reality surgical simulators
Risucci et al. Surgeon-specific factors in the acquisition of laparoscopic surgical skills
US5149270A (en) Apparatus for practicing surgical procedures
Reese et al. Learning together: Using simulations to develop nursing and medical student collaboration
Hamilton et al. Comparison of video trainer and virtual reality training systems on acquisition of laparoscopic skills
Alinier A typology of educationally focused medical simulation tools
US20030031993A1 (en) Medical examination teaching and measurement system
Oropesa et al. Methods and tools for objective assessment of psychomotor skills in laparoscopic surgery
Votanopoulos et al. Impact of three-dimensional vision in laparoscopic training
US20100248200A1 (en) System, Method and Computer Program for Virtual Reality Simulation for Medical Procedure Skills Training
Gardner et al. Simulation in obstetrics and gynecology
Sherman et al. Assessing the learning curve for the acquisition of laparoscopic skills on a virtual reality simulator
Cotin et al. Metrics for laparoscopic skills trainers: the weakest link!
Tsuda et al. Surgical skills training and simulation
Issenberg et al. Simulation and new learning technologies
US20120280988A1 (en) Interactive mixed reality system and uses thereof
Stylopoulos et al. Computer-enhanced laparoscopic training system (CELTS): bridging the gap
Sedlack et al. Computer simulation training enhances patient comfort during endoscopy
Hammoud et al. To the point: medical education review of the role of simulators in surgical training