BE1015296A3 - Floor covering for parquetry, has floor panels which represent herringbone pattern when joined, in state sides of floor panels coincide with transition edges of herringbone pattern - Google Patents

Floor covering for parquetry, has floor panels which represent herringbone pattern when joined, in state sides of floor panels coincide with transition edges of herringbone pattern Download PDF

Info

Publication number
BE1015296A3
BE1015296A3 BE2003/0017A BE200300017A BE1015296A3 BE 1015296 A3 BE1015296 A3 BE 1015296A3 BE 2003/0017 A BE2003/0017 A BE 2003/0017A BE 200300017 A BE200300017 A BE 200300017A BE 1015296 A3 BE1015296 A3 BE 1015296A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor panels
floor
characterized
coupling parts
sides
Prior art date
Application number
BE2003/0017A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd filed Critical Flooring Ind Ltd
Priority to BE2003/0017A priority Critical patent/BE1015296A3/en
Priority claimed from PCT/EP2003/014548 external-priority patent/WO2004063491A1/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1015296A3 publication Critical patent/BE1015296A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove

Abstract

Hard floor panels (2,3) manufactured of a plate material are provided with coupling members (12-19) on the sides (4-11). The floor panels represent a herringbone pattern when joined, in state the sides of the floor panels coincide with transition edges of the herringbone pattern. Independent claims are also included for the following: (a) a floor panel used for floor covering; (b) a method for laying floor panels; (c) a method for manufacturing floor panels; and (d) a set of packaged floor panels.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   Vloerbekleding en vloerpaneel voor het vormen van dergelijke vloerbekleding. Floor covering and floor panel for forming such floor covering.   Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding en een vloerpaneel voor het vormen van dergelijke vloerbekleding. The present invention relates to a floor covering and a floor panel for forming such floor covering.   De uitvinding is vooral bedoeld om te worden aangewend bij vloerpanelen met een laagvormige opbouw, doch in het algemeen kan zij ook worden toegepast bij andere vloerpanelen. The invention is primarily intended to be employed in floor panels with a layered structure, but generally it can also be applied with other floor panels.   Met vloerpanelen met een laagvormige opbouw worden in de eerste plaats traditionele laminaatpanelen bedoeld die, zoals bekend, minstens één kernlaag en een toplaag bezitten, waarbij de kernlaag bijvoorbeeld bestaat uit MDF, HDF, spaanplaat, zogenaamd compact laminaat of dergelijke, terwijl de toplaag bijvoorbeeld bestaat uit verschillende, op elkaar geperste, materiaalvellen, zoals in hars gedrenkte papierlagen, waaronder een bedrukte decorlaag. With floor panels with a layered structure, in the first place traditional laminated panels referred to, which, as is known, at least one core layer and have a top layer, wherein the core layer is, for example, consists of MDF, HDF, particle board, so-called compact laminate or the like, while the top layer comprises, for example from different, pressed onto each other, sheets of material, such as resin-impregnated paper layers, amongst which a printed decor layer.   Vloerpanelen met een andere laagvormige opbouw zijn echter niet uitgesloten, bijvoorbeeld waarbij de toplaag bestaat uit kurk, fineer, een relatief dikke houtlaag, enzovoort. Floor panels with another layered structure, however, are not excluded, for example, whereby the top layer consists of cork, veneer, a relatively thick layer of wood, and so on.   Het is bekend dat bij het installeren van massief parket, verschillende motieven door middel van de samenstellende houten vloerdelen kunnen worden gevormd. It is known that during the installation of solid parquet, different patterns can be formed by the constituent wooden floorboards. Hierbij is het ook bekend gebruik te maken van relatief kleine latten die, volgens een zogenaamd visgraatmotief, op de ondergrond worden aangebracht. Here, it is also known to make use of relatively small slats that, according to a so-called herringbone pattern, may be applied to the substrate. Het realiseren van een parketvloer met een visgraatmotief uit massieve houten latten vertoont echter verschillende nadelen. Realizing a parquet floor with a herringbone pattern of solid wood slats, however, has several disadvantages. Zo bijvoorbeeld is de fabricatie van dergelijke kleine, zeer precies afgewerkte For example, the fabrication of such small, highly precise finished 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 latten, tijdrovend. slats, time-consuming. Bovendien vraagt het installeren van massief parket in een visgraatmotief een degelijke vakkennis. Furthermore, installing parquet floor requires a herringbone proper knowledge. Als een gevolg hiervan is zulk parket dan ook vrij duur. As a result, such a parquet floor is therefore quite expensive.   Ook is het bekend dat massief parket kan worden nagebootst door gebruik te maken van rechthoekige vloerpanelen waarop een parketmotief is afgebeeld, welke vloerpanelen eenvoudig in rijen op de ondergrond worden aangebracht. Also, it is known that solid parquet can be mimicked by making use of rectangular parquet floor panels on which a pattern is shown, which floor panels easily to be arranged in rows on the substrate. Eventueel zou op dergelijke vloerpanelen ook een visgraatmotief kunnen worden afgebeeld. Optionally, would be on such floor panels also may be displayed in a herringbone pattern. Een nadeel hiervan is dat, wanneer de verkregen vloerpanelen worden geïnstalleerd, naden ontstaan die sterk opvallen doordat zij zich dwars doorheen de eigenlijke samenstellende gedeelten van het visgraatmotief uitstrekken, hetgeen als zeer storend wordt ervaren en een zeer kunstmatige indruk geeft. A disadvantage of this is that, when the obtained floor panels are installed, joints arise which strongly stand out because they extend right through the actual constituent sections of the herringbone pattern, which is experienced as very disturbing, and gives a very artificial impression.   De huidige uitvinding beoogt een vloerbekleding waarbij de voornoemde nadelen zijn uitgesloten. The present invention aims at a floor covering in which the aforementioned disadvantages are excluded.   Hiertoe betreft zij een vloerbekleding, van het type dat bestaat uit harde vloerpanelen die uit een al dan niet meerlagig of meerdelig plaatmateriaal zijn vervaardigd en die aan minstens een aantal zijden voorzien zijn van koppeldelen, met als kenmerk dat de vloerpanelen zodanig zijn geconfigureerd dat zij in samengevoegde toestand een visgraatmotief weergeven, waarbij de zijden van de vloerpanelen samenvallen met overgangsranden uit het visgraatmotief. To this end, it relates to a floor covering, of the type consisting of hard floor panels which are made of a, whether or not multi-layered or multi-part sheet material and which are provided at at least a number of sides, with coupling parts, with the characteristic that the floor panels are configured in such a way that they are in joined state show a herringbone pattern, wherein the sides of the floor panels coincide with transition edges of the herringbone pattern. Doordat de zijden van de vloerpanelen zelf samenvallen met overgangsranden uit het visgraatmotief wordt het nadeel van storende naden uitgesloten. Because the sides of the floor panels themselves coincide with transition edges of the herringbone pattern, the disadvantage of disturbing seam is excluded. Ook kunnen dergelijke vloerpanelen, doordat zij vervaardigd zijn uit een plaatmateriaal, eenvoudig als een massaproduct worden gerealiseerd aan een economisch voordelige kost. Also, such floor panels, in that they are made can be realized from a plate material, simply as a mass product in an economically advantageous cost.

  Door de By the 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 aanwezigheid van koppelmiddelen zijn de vloerpanelen bovendien gemakkelijk te leggen. the presence of coupling agents, the floor panels are also easy to be laid.   Bij voorkeur zijn de vloerpanelen aan alle zijden voorzien van koppeldelen. Preferably, the floor panels on all sides are provided with coupling parts. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat deze koppeldelen zodanig geconfigureerd zijn dat zij aan alle zijden van de vloerpanelen een vergrendeling in verticale, als in horizontale richting bewerkstelligen. More particularly, it is preferred that these coupling parts are configured in such a way that they effect a locking in vertical as well as in the horizontal direction on all sides of the floor panels. Met "verticale richting" wordt hierbij bedoeld in een richting loodrecht op het vlak van de vloerbekleding. By "vertical direction" is here understood to mean in a direction perpendicular to the plane of the floor covering. Met "horizontale richting" wordt hierbij bedoeld in een richting loodrecht op de betreffende gekoppelde zijden van twee vloerpanelen en parallel aan het vlak van de vloerbekleding. By "horizontal direction" is here understood to mean in a direction perpendicular to the respective coupled sides of two floor panels and parallel to the plane of the floor covering.   Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm zal gebruik worden gemaakt van minstens twee reeksen van verschillende vloerpanelen, waardoor voordelige koppelmogelijkheden ontstaan, die tevens een waaier van mogelijkheden open laten voor het realiseren van verschillende varianten. According to a preferred form of embodiment, use will be made of at least two different sets of floor panels, which makes advantageous coupling possibilities arise, which also show a range of options open for the realization of different variants.   Hierbij vormen de vloerpanelen van één van de voornoemde twee reeksen bij voorkeur de gedeelten van het visgraatmotief die zich in een eerste karakteristieke richting ervan uitstrekken, terwijl de vloerpanelen van de tweede reeks dan bij voorkeur de gedeelten van het visgraatmotief vormen die zich in de tweede karakteristieke richting uitstrekken. In this form, the floor panels of one of the above-mentioned two sets of preferably extend the portions of the herring bone pattern which is applied in a first characteristic direction, while the floor panels of the second set then preferably the portions of the herringbone pattern forms part of the second characteristic extending direction.   In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm stemt ieder vloerpaneel overeen met één gedeelte uit het visgraatmotief, meer speciaal met één lat ervan. In the most preferred form of embodiment, tunes each floor panel corresponds to one portion of the herringbone pattern, more particularly with one slat thereof. De bovenzijde van zulk vloerpaneel vertoont dan bij voorkeur één doorlopend, zich over het volledige oppervlak van het vloerpaneel uitstrekkend houtmotief, dat, ofwel verkregen The upper side of such floor panel exhibits then preferably one continuous, extends over the entire surface of the floor panel extending wood pattern, in that, either obtained 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 is door een imitatie van hout, ofwel door echt hout, bijvoorbeeld in de vorm van fineer. is an imitation of wood, either by real wood, for example in the form of veneer.   Volgens een variante kan ook ieder vloerpaneel overeenstemmen met een veelvoud van latvormige gedeelten uit het visgraatmotief. According to a variant, can also each floor panel will correspond to a plurality of strip-shaped portions of the herringbone pattern.   Bij voorkeur zijn de vloerpanelen van de uitvinding voorzien van koppeldelen die de vloerpanelen spelingsloos met elkaar vergrendelen, bij voorkeur met een voorspanning. Preferably, the floor panels of the invention, provided with coupling parts which lock the floor panels without play with each other, preferably with a bias voltage.   Voorbeelden van koppeldelen die spelingsloos vergrendelen, alsook een vergrendeling met een voorspanning toelaten, zijn bijvoorbeeld bekend uit het WO 97/47834. Examples of coupling parts which lock without play, as well as a lock to enable with a bias voltage, for example, are known from WO 97/47834. Andere vormen van koppeldelen die een spelingsloze vergrendeling, al dan niet met voorspanning, toelaten, zijn uiteraard ook mogelijk. Other forms of coupling parts which a clearance-free locking, with or without prestressing, permit, are of course also possible.   Vooral wanneer relatief kleine vloerpanelen worden aangewend om een visgraatmotief te realiseren, is het gebruik van koppeldelen die een spelingsloze vergrendeling bewerkstelligen, eventueel in combinatie met een voorspanning, van groot belang, daar dan, bij het samenvoegen van de vloerpanelen, deze laatste zich automatisch in de juiste positie zetten. Especially when relatively small floor panels are used to achieve a herringbone pattern, is the use of coupling parts which ensure a clearance-free lock, optionally in combination with a pre-tension is of great importance, since then, when joining of the floor panels, the latter automatically in Aligning. Zodoende kan een visgraatmotief zonder enig vakmanschap worden gerealiseerd, zonder dat zich daarbij het risico van zich cumulerende afwijkingen voordoet. Thus, a herringbone pattern can be realized without any skill, without there being the risk of thereby occurs cumulative deviations. Dit laat dan ook toe dat de vloerpanelen relatief klein kunnen worden uitgevoerd, zonder enig risico dat bij het installeren daarvan problemen ontstaan. This then also allows that the floor panels can be of relatively small, without any risk which may arise from problems in installing it.

  Bij voorkeur zijn de vloerpanelen dan ook uitgevoerd als latvormige gedeelten waarvan de langste zijden van de vloerpanelen korter zijn dan 50 cm, en beide langste zijden zich op een afstand van elkaar bevinden die kleiner is dan 15 cm. Preferably, the floor panels may be also performed as a lath-shaped parts of which the longest sides of the floor panels are shorter than 50 cm, and the two longest sides of which are at a distance from one another which is smaller than 15 cm. 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

   Uiteraard zijn grotere uitvoeringen niet uitgesloten. Of course, larger embodiments are not excluded.   Bij voorkeur zijn de vloerpanelen en de koppeldelen uit één stuk uit een plaat, al dan niet met een meerlagige of meerdelige opbouw, verwezenlijkt. Preferably, the floor panels and the coupling parts in one piece from a plate, whether or not realized with a multi-layer or multi-piece construction.   Uiteraard heeft de uitvinding ook betrekking op een vloerpaneel dat zodanig geconfigureerd is dat hiermee, in combinatie met andere vloerpanelen, al dan niet van een andere vorm, een vloerbekleding volgens de uitvinding kan worden verwezenlijkt. Of course, the invention also relates to a floor panel which is configured in such a manner that this, in combination with other floor panels, whether or not can be achieved by a different shape, a floor covering according to the invention.   Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: 
 Figuur 1 een gedeelte van een vloerbekleding volgens de uitvinding weergeeft; Figure 1 shows a portion of a floor covering according to the invention; figuren 2 en 3 koppeldelen weergeven die in de vloerpanelen uit figuur 1 kunnen worden aangewend; See Figures 2 and 3, coupling parts which can be utilized in the floor panels of figure 1; figuren 4 en 5 varianten weergeven van de koppeldelen uit figuren 2 en 3; Figures 4 and 5 show variants of the coupling parts from figures 2 and 3; figuren 6 en 7 nog varianten weergeven van de koppeldelen uit figuren 2 en 3; Figures 6 and 7, yet showing variations of the coupling parts from figures 2 and 3; figuren 8 tot 13 zes varianten weergeven van een vloerbekleding volgens de uitvinding. Figures 8 to 13 illustrate six variations of a floor covering according to the invention.   Zoals weergegeven in figuur 1 bestaat de vloerbekleding 1 van de uitvinding uit harde vloerpanelen 2-3 die aan minstens een aantal zijden, in dit geval aan alle vier zijden, respectievelijk 4-5-6-7 en 8-9-10-11, voorzien zijn van koppeldelen, respectievelijk 12-13-14-15 en As shown in Figure 1, the floor covering 1 of the invention consists of hard floor panels which at least at 2-3 a number of sides, in this case at all four sides, respectively, 4-5-6-7 and 8-9-10-11, are provided with coupling parts, 12-13-14-15 respectively, and 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 16-17-18-19. 16-17-18-19. Hierbij zijn de vloerpanelen 2-3 zodanig geconfigureerd dat zij in samengevoegde toestand een visgraatmotief weergeven, waarbij de zijden 4 tot 11 van de vloerpanelen 2-3 samenvallen met overgangsranden of omtrekslijnen uit het visgraatmotief. Hereby, the floor panels 2-3 are configured such that they display a herringbone pattern in the assembled state, wherein the sides 4 to 11 of the floor panels 2-3 coincide with transition edges or contour lines of the herringbone pattern.   Bij voorkeur zijn de voornoemde koppeldelen 12 tot 19 zodanig geconfigureerd dat zij aan alle zijden van de vloerpanelen 2-3 een vergrendeling in verticale, als in horizontale richting bewerkstelligen. Preferably, the above-mentioned coupling parts 12 to 19 are configured such that they effect on all sides of the floor panels 2-3 a locking in vertical as well as in the horizontal direction. Zulke koppeldelen zijn op zich in verschillende vormen bekend en het kan hierbij handelen om koppeldelen die een samenvoegen van de vloerpanelen 2-3 volgens verschillende mogelijkheden toelaten, bijvoorbeeld door het naar elkaar toeschuiven van de vloerpanelen 2-3, waarbij deze koppeldelen door middel van een snapeffect in elkaar grijpen, door het in elkaar wentelen van de vloerpanelen 2-3, of door het verticaal in elkaar voegen. Such coupling parts are known per se in various forms, and it can hereby act to coupling parts which a joining together of the floor panels 2-3 permit according to different possibilities, for example by the dumps of the floor panels 2-3 to one another, whereby these coupling parts by means of a effect snap engage each other, by rotating them into one another of the floor panels 2-3, or by adding it vertically into one another. Een niet beperkend aantal mogelijke uitvoeringsvormen van koppeldelen worden hierna nog nader toegelicht aan de hand van de figuren 2 tot 7. A non will hereinafter be explained in more detail yet limiting number of possible embodiments of coupling parts on the basis of the figures 2 to 7.   In het voorbeeld van figuur 1 worden twee reeksen van verschillende vloerpanelen, respectievelijk de vloerpanelen 2 en de vloerpanelen 3, toegepast. In the example of figure 1, two different sets of floor panels, respectively, the floor panels 2 and the floor panels 3, are used. Deze vloerpanelen 2-3 zijn langwerpig en in geïnstalleerde toestand zijn zij telkens met hun korte zijden tegen de lange zijden van een aangrenzend vloerpaneel gesitueerd. These floor panels 2-3 are elongated and in the installed state, they are in each case with their short sides against the long sides of an adjacent floor panel located.   Zoals schematisch is aangeduid in figuur 1, zijn de vloerpanelen 2 aan hun tegenovereenliggende lange zijden 4-5 respectievelijk voorzien van eerste koppeldelen 12 en tweede koppeldelen 13, terwijl zij aan hun tegenovereenliggende korte zijden 6-7 voorzien zijn van derde koppeldelen 14 en vierde koppeldelen 15. De As schematically indicated in Figure 1, the floor panels 2 are provided at their opposite long sides 4-5, respectively, provided with first coupling parts 12 and second engaging portions 13, while they are provided with 6-7 at their opposite short sides of the third coupling parts 14 and fourth coupling portions 15. The 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 vloerpanelen 3 zijn aan hun tegenovereenliggende lange zijden 8-9 respectievelijk voorzien van eerste koppeldelen 16 en tweede koppeldelen 17, terwijl zij aan hun tegenovereenliggende korte zijden 10-11 voorzien zijn van derde koppeldelen 18 en vierde koppeldelen 19. floor panels 3 at their opposite long sides 8-9 provided with first coupling parts 16 and second engaging members 17, respectively, while they are 10-11 provided at their opposite short sides of the third and fourth coupling portions 18, coupling parts 19.   De koppeldelen 12 en 13 zijn complementair aan elkaar. The coupling parts 12 and 13 are complementary to each other. Ook de koppeldelen 16 en 17 zijn complementair aan elkaar. Also, the coupling parts 16 and 17 are complementary to each other.   Verder zijn de koppeldelen 14 complementair aan de koppeldelen 17 en de koppeldelen 15 complementair aan de koppeldelen 16. Tevens zijn de koppeldelen 19 complementair aan de koppeldelen 13 en de koppeldelen 18 complementair aan de koppeldelen 12. Furthermore, the coupling parts 14, complementary to the coupling portions 17 and the coupling parts 15, complementary to the coupling portions 16. Also, the coupling parts 19, complementary to the coupling portions 13 and the coupling parts 18, complementary to the coupling portions 12.   Met "complementair" wordt bedoeld dat zij met elkaar kunnen samenwerken. By "complementary" it is meant that they can cooperate with each other. Daarom hoeven de complementaire koppeldelen niet noodzakelijk perfect complementaire vormen te bezitten. Therefore, the complementary coupling parts do not necessarily have perfect complementary shapes.   De koppeldelen 12,14, 16 en 19 kunnen bijvoorbeeld een vorm vertonen, zoals afgebeeld in figuur 2, terwijl de koppeldelen 13, 15, 17 en 18 dan bijvoorbeeld een vorm vertonen, zoals afgebeeld in figuur 3. The coupling parts 12,14, 16 and 19 may for instance have a shape, as represented in figure 2, whereas the coupling parts 13, 15, 17 and 18, then, for example, have a shape, as represented in figure 3.   Figuren 4 en 5 geven een ander voorbeeld weer van koppeldelen die in de plaats van deze van figuren 2 en 3 kunnen worden aangewend. Figures 4 and 5 show a further example of coupling parts that can be used in place of those of Figures 2 and 3.   Zoals weergegeven in de figuren 2 tot 5, zal, bij voorkeur, gebruik worden gemaakt van koppeldelen in de vorm van een tand 20 en groef 21 met vergrendelingsgedeelten 22 en 23 die een vergrendeling in horizontale richting opleveren. As shown in Figures 2 to 5, will, preferably, use can be made of coupling parts in the form of a tongue 20 and groove 21 with locking parts 22 and 23 which provide a locking in horizontal direction. 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

   Andere mogelijkheden zijn echter niet uitgesloten, zoals blijkt uit de variante die is afgebeeld in de figuren 6 en 7. Other possibilities are not excluded, however, as shown by the variant which is illustrated in Figures 6 and 7.   In de uitvoering van figuur 1 zijn de vloerpanelen 2-3 rechthoekig, hetgeen een vlotte fabricage met weinig afval toelaat. In the embodiment of figure 1, the floor panels 2-3 rectangular, which permits a smooth manufacturing with few waste. Dit sluit echter niet uit dat de vloerpanelen 2-3 de vorm van een parallellogram kunnen vertonen, zoals afgebeeld in figuur 8. Figuur 8 geeft eveneens weer dat de tand- en groefvormige koppeldelen ook op een andere wijze langs de omtrek kunnen voorkomen dan in de uitvoering van figuur 1. However, this does not preclude that the floor panels 2-3 may exhibit the shape of a parallelogram, as shown in Figure 8. Figure 8 also shows that the tongue-and-groove-shaped coupling parts can also occur in any other way along the circumference than in the embodiment of Figure 1.   In figuur 9 is een uitvoeringsvorm weergegeven waarbij de vloerpanelen 2-3' zijn uitgevoerd in de vorm van een parallellogram, doch deze vloerpanelen 2-3 zijn tevens zodanig geconfigureerd dat in geïnstalleerde toestand de vloerpanelen 2 rijen 24 vormen, terwijl de vloerpanelen 3 rijen 25 vormen, waarbij deze rijen 24 en 25 gescheiden zijn via parallelle scheidingslijnen 26-27. In figure 9 an embodiment is represented whereby the floor panels 2-3 'are designed in the shape of a parallelogram, but these floor panels 2-3 are also configured in such a way that, in the installed state of the floor panels 2 of rows 24 form, while the floor panels 3 of rows 25, forms, these rows 24 and 25 are separated by parallel separating lines 26-27.   In het voorbeeld van figuur 9 zijn de vloerpanelen 2-3 langwerpig en sluiten de vloerpanelen 2 met hun korte zijden 6 en 7 aan tegen de korte zijden 11 en 10 van de omringende vloerpanelen 3. In the example of Figure 9, the floor panels 2-3 elongated and close the floor panels 2 with their short sides 6 and 7 against the short sides 11 and 10 of the surrounding floor panels 3.   De vloerpanelen 2 van figuur 9 vertonen eerste koppeldelen 12 en tweede koppeldelen 13 die complementair zijn aan elkaar. The floor panels 2 of Figure 9 showing the first coupling parts 12 and second engaging parts 13 that are complementary to each other. Ook de vloerpanelen 3 vertonen eerste koppeldelen 16 en tweede koppeldelen 17 die complementair zijn aan elkaar. Also, the floor panels 3 exhibit first engaging parts 16 and second engaging parts 17 that are complementary to each other. Verder vertonen de vloerpanelen 2 aan de korte zijden derde koppeldelen 14 en vierde koppeldelen 15, die complementair zijn aan vierde koppeldelen 19 en derde koppeldelen 18 welke zich aan de vloerpanelen 3 bevinden. Further, the floor panels 2, at the short sides third coupling parts 14 and fourth joining parts 15, which are complementary to fourth coupling portions 19, and third coupling parts 18, which are located on the floor panels 3. 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

   Ook in dit geval kunnen koppelmiddelen worden toegepast van het type, zoals bijvoorbeeld weergegeven in de figuren 2-3, figuren 4-5 of figuren 6-7. Also in this case, coupling agents may be used of the type, as shown for example in Figures 2-3, Figures 4-5 or Figures 6-7.   In figuur 10 is een variante weergegeven van de uitvoering van figuur 9, waarbij de vloerpanelen 2 en 3 identisch zijn aan elkaar qua vorm en koppeldelen, waarbij zij tevens de vorm van een gelijkzijdig parallellogram vertonen. In figure 10, a variant of the embodiment of Figure 9, in which the floor panels 2 and 3 are identical to each other in terms of shape and coupling parts, wherein they also exhibit the shape of an equilateral parallelogram.   Afhankelijk van het motief dat men op de bovenzijde van de vloerpanelen 2-3 wenst aan te brengen, moeten dan niet meer noodzakelijk twee verschillende vloerpanelen 2-3 worden aangemaakt. Depending on the design that one desires to introduce 2-3 on the upper side of the floor panels, should then no longer necessary are created two different floor panels 2-3.   Bij voorkeur stemt ieder vloerpaneel 2, respectievelijk 3, overeen met één gedeelte uit het traditioneel visgraatmotief. Preferably, tunes each floor panel 2, and 3, respectively, corresponds to one portion of the traditional herringbone pattern. Dit betekent dat op ieder vloerpaneel 2, respectievelijk 3, één doorlopend houtmotief zal voorkomen, met andere woorden dat ieder vloerpaneel slechts één lat uit het visgraatmotief imiteert of weergeeft. This means that on each floor panel 2, and 3, respectively, will prevent one continuous wood pattern, in other words, that each floor panel is only one bar in the herringbone pattern imitates or displays.   Figuur 11 geeft een variante weer waarbij, op één vloerpaneel 2-3, telkens twee gedeelten 28 van het visgraatmotief zijn afgebeeld, met andere woorden twee zogenaamde latten uit het visgraatmotief. Figure 11 shows a variant in which, at one floor panel 2-3, in each case two portions 28 of the herringbone pattern are shown, in other words, two so-called slats out of the herringbone pattern. Figuur 11 toont ook aan dat het mogelijk is om de vloerpanelen 2-3 hierbij zodanig uit te voeren dat zij op een geschrankte wijze in elkaar kunnen worden gevoegd zonder dat dit het visgraatmotief verstoort. Figure 11 also shows that it is possible to provide the floor panels 2-3 thereby to be carried out in such a way that they can be joined in a staggered manner in each other without this interfering with the herringbone pattern.   Figuren 12 en 13 geven nog twee varianten weer waarbij ieder vloerpaneel 2-3 overeenstemt met een veelvoud van latvormige gedeelten 28 uit visgraatmotief. Figures 12 and 13 show two additional variants in which again each floor panel 2-3 corresponds to a plurality of strip-shaped portions 28 of herringbone pattern. 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

   Bij het leggen van de vloerpanelen 2-3 kunnen volgens de uitvinding verschillende werkwijzen worden toegepast. When laying the floor panels 2-3 can be employed various methods of the invention. Een praktische werkwijze bestaat erin dat, zoals aangeduid in verschillende van de figuren, de vloerpanelen 2 en 3 rij per rij worden gelegd, meer speciaal door afwisselend een rij vloerpanelen 2 volgens pijl A en een rij vloerpanelen 3 volgens pijl B te leggen. A practical method consists in that, as indicated are placed in several of the figures, the floor panels 2 and 3, row by row, more particularly by alternately laying a row of floor panels 2 according to arrow A, and a row of floor panels 3 according to the arrow B. Ieder te leggen vloerpaneel kan door bijvoorbeeld met zijn lange zijde in het vorige vloerpaneel ingeschoven of ingewenteld worden, waarna het aan telkens één korte zijde door verschuiven aan een naburig vloerpaneel wordt gekoppeld. Each lay floor panel can be inserted by, for example, with its long side in the previous floor panel or ingewenteld, after which it in each case to one short side shift is linked to a neighboring floor panel.   Bij voorkeur zullen de vloerpanelen 2-3 uit grotere platen worden verwezenlijkt, die tot vloerpanelen 2-3 worden verzaagd, waarbij aansluitend de betreffende koppeldelen aan de randen worden aangebracht, bijvoorbeeld uit het materiaal van de aangewende plaat worden gefreesd. Preferably, the floor panels 2-3 from larger plates will be achieved, which is to be sawn into floor panels 2-3, wherein connecting the respective coupling parts are provided at the edges, for example, be machined from the material of the applied plate.   In de figuren 2 tot 7 is een traditionele opbouw, bestaande uit een kern 29 uit MDF, HDF, spaanplaat of dergelijke weergegeven, die voorzien is van een toplaag 30 en een tegenlaag 31. De toplaag 30 bestaat uit meerdere in hars gedrenkte papierlagen of dergelijke, waaronder een bedrukte decorlaag. In Figures 2 to 7 is a traditional structure consisting of a core 29 of MDF, HDF, particle board or the like is displayed, which is provided with a top layer 30 and a backing layer 31. The top layer 30 consists of a plurality of resin-impregnated paper layers or the like , amongst which a printed decor layer. Uiteraard beperkt de uitvinding zich niet tot vloerpanelen 2-3 van deze opbouw. Of course, limited to the present invention is not limited to floor panels 2-3 of this structure.   De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke vloerbekleding, alsmede de daarbij aangewende vloerpanelen kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the exemplary embodiments described and shown in the figures, however, such floor covering, as well as the used thereby floor panels can be realized according to different variants, without thereby departing from the scope of the invention. 

Claims (22)

Conclusies. Conclusions.
1.- Vloerbekleding, van het type dat bestaat uit harde vloerpanelen (2-3), die uit een plaatmateriaal zijn vervaardigd en die aan minstens een aantal zijden (4-5-6-7; 8-9-10-11) voorzien zijn van koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19), daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) zodanig zijn geconfigureerd dat zij in samengevoegde toestand een visgraatmotief weergeven, waarbij de zijden (4-5-6-7; 8-9-10-11) van de vloerpanelen (2; 3) samenvallen met overgangsranden uit het visgraatmotief. 1.- Floor covering, of the type consisting of hard floor panels (2-3), which are made of a plate material, and which at least at a plurality of sides (4-5-6-7; 8-9-10-11) provided are provided with coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19), characterized in that the floor panels (2; 3) are configured in such a way that they are in joined state show a herringbone pattern, wherein the sides (4-5 -6-7; 8-9-10-11) of the floor panels (2; 3) coincide with transition edges of the herringbone pattern.
2.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) aan alle zijden (4-5-6-7; 8-9-10-11) voorzien zijn van koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19). 2.- Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (2; 3) on all sides (4-5-6-7; 8-9-10-11) are provided with coupling parts (12-13- 14-15; 16-17-18-19).
3) van de eerste reeks complementair zijn aan respectievelijk de tweede en de eerste koppeldelen (13,17; 12,16) van de vloerpanelen (2; 3) van de tweede reeks ; 3) of the first set are complementary to, respectively, the second and the first coupling parts (13,17; 12,16) of the floor panels (2; 3) of the second series; endat de derde en de vierde koppeldelen (14,18; 15, 19) van de vloerpanelen (2; 3) van de tweede reeks complementair zijn aan respectievelijk de eerste en de tweede koppeldelen (12,16; 13,17) van de eerste reeks. EnDat the third and fourth coupling members (14,18; 15, 19) of the floor panels (2; 3) of the second set are complementary to, respectively, the first and the second coupling parts (12,16; 13,17) of the first series.
3. - Vloerbekleding volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19) zodanig geconfigureerd zijn dat zij aan alle zijden (4-5-6-7; 8-9-10-11) van de vloerpanelen (2; 3) een vergrendeling in verticale, als in horizontale richting bewerkstelligen. 3. - Floor covering according to claim 2, characterized in that the coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19) are configured such that they are on all sides (4-5-6-7; 8-9 -10-11) of the floor panels (2; 3), effect a locking in vertical as well as in the horizontal direction.
4.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij bestaat uit minstens twee reeksen van verschillende vloerpanelen (2; 3). 4.- Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that it consists of at least two different sets of floor panels (2; 3).
5.- Vloerbekleding volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2) van één van de voornoemde twee reeksen de gedeelten (28) van het visgraatmotief vormen die zich in een eerste richting uitstrekken, terwijl de vloerpanelen (3) van de tweede reeks de gedeelten (28) van <Desc/Clms Page number 12> het visgraatmotief vormen die zich in een tweede richting uitstrekken. 5.- Floor covering according to claim 4, characterized in that the floor panels (2) of one of the aforementioned two sets of herringbone pattern, the portions (28) extending in a first direction, while the floor panels (3) of the second series the portions (28) of <Desc / CLMS Page number 12> the herringbone pattern shapes which extend in a second direction.
6.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) langwerpig zijn en dus korte zijden (6-7; 10-11) en lange zijden (4-5; 8-9) vertonen en dat deze vloerpanelen (2; 3) in gemonteerde toestand met hun korte zijden tegen de lange zijden van aangrenzende vloerpanelen (2; 3) zijn gesitueerd. 6.- Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (2; 3) are elongated and thus short sides (6-7; 10-11) and long sides (4-5; 8-9) and exhibit that the floor panels (2; 3) in the installed state with their short sides against the long sides of adjacent floor panels (2; 3) are situated.
7. - Vloerbekleding volgens conclusies 5 en 6, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) van, zowel de eerste reeks, als de tweede reeks aan hun tegenovereenliggende lange zijden (4-5; 8-9) respectievelijk voorzien zijn van eerste koppeldelen (12; 16) en tweede koppeldelen (13; 17), terwijl zij aan hun tegenovereenliggende korte zijden (6-7; 10-11) voorzien zijn van derde en vierde koppeldelen (14, 18 ; 15, 19); 7. - Floor covering according to claims 5 and 6, characterized in that the floor panels (2; 3), both the first series, and said second set at their opposite long sides (4-5; 8-9) are respectively provided with first coupling parts (12; 16) and second coupling parts (13; 17), while they are at their opposite short sides (6-7; 10-11) are provided with third and fourth coupling members (14, 18; 15, 19); dat de eerste en tweede koppeldelen (12,16; 13,17) van de vloerpanelen (2; 3) van de eerste reeks complementair zijn aan elkaar ; in that the first and second coupling parts (12,16; 13,17) of the floor panels (2; 3) of the first sequence are complementary to each other; de eerste en tweede koppeldelen (12,16; 13,17) van de vloerpanelen (2; 3) van de tweede reeks complementair zijn aan elkaar ; the first and second coupling parts (12,16; 13,17) of the floor panels (2; 3) of the second set are complementary to one another; de derde en vierde koppeldelen (14,18; 15, 19) van de vloerpanelen (2; the third and fourth coupling members (14,18; 15, 19) of the floor panels (2;
8. - Vloerbekleding volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19) aan de vloerpanelen (2; 3), startende van een lange zijde, zich <Desc/Clms Page number 13> gezien vanaf de bovenzijde en volgens uurwerkzin als volgt opvolgen : eerste, vierde, tweede en derde koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19). 8. - Floor covering according to claim 7, characterized in that the coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19) to the floor panels (2; 3), starting from a long side, is <Desc / CLMS Page number 13> seen from the top side, and according to uurwerkzin follow-up as follows: first, fourth, second, and third coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19).
9.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 6 tot 8, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) rechthoekig zijn. 9.- Floor covering according to any one of claims 6 to 8, characterized in that the floor panels (2; 3) are rectangular.
10.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 6 tot 8, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) de vorm van een parallellogram vertonen. 10.- Floor covering according to any one of claims 6 to 8, characterized in that the floor panels (2; 3) have the shape of a parallelogram.
11.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 1 tot 3, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) zijn uitgevoerd in de vorm van een parallellogram, waarbij deze vloerpanelen (2; 3) zich in één richting in rijen met parallelle scheidingslijnen (26-27) uitstrekken. 11.- Floor covering according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the floor panels (2; 3) are designed in the shape of a parallelogram, whereby these floor panels (2; 3) extend in one direction in rows with parallel separating lines ( 26-27) extend.
12. - Vloerbekleding ' volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) langwerpig zijn. 12. - Floor covering "according to claim 11, characterized in that the floor panels (2; 3) are oblong.
13. - Vloerbekleding volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) met hun korte zijden (6-7; 10-11) tegen de voornoemde parallelle scheidingslijnen (26-27) gelegen zijn. 13. - Floor covering according to claim 12, characterized in that the floor panels (2; 3) with their short sides (6-7; 10-11) at the above-mentioned parallel dividing lines (26-27) are located.
14.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 11 tot 13, daardoor gekenmerkt dat zij minstens twee reeksen van verschillende vloerpanelen (2; 3) bevat, waarbij de vloerpanelen (2; 3) van één van de voornoemde twee reeksen de gedeelten (28) van het visgraatmotief vormen die zich in een eerste richting uitstrekken, terwijl de vloerpanelen (2; 3) van de tweede reeks de gedeelten (28) van het <Desc/Clms Page number 14> visgraatmotief vormen die zich in een tweede richting uitstrekken. 14.- Floor covering according to any one of claims 11 to 13, characterized in that it comprises at least two sets of several floor panels (2; 3), whereby the floor panels (2; 3) of one of the aforementioned two sets of the portions (28) of the herringbone pattern shapes that extend in a first direction, while the floor panels (2; 3) of the second series, the portions (28) of the <Desc / CLMS Page number 14> herringbone pattern shapes which extend in a second direction.
15.- Vloerbekleding volgens conclusie 14, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) van, zowel de eerste reeks, als de tweede reeks aan twee tegenovereenliggende zijden (4-5-6-7; 8-9-10-11) voorzien zijn van eerste en tweede koppeldelen (12,16; 13,17), terwijl zij aan de andere twee zijden (12, 16; 13, 17) voorzien zijn van derde en vierde koppeldelen (14,18; 15, 19); 15.- Floor covering according to claim 14, characterized in that the floor panels (2; 3), both the first series, as the second set of two opposite sides (4-5-6-7; 8-9-10-11) are provided with first and second coupling parts (12,16; 13,17), while they on the other two sides (12, 16; 13, 17) are provided with third and fourth coupling members (14,18; 15, 19); dat de eerste en tweede koppeldelen (12,16; 13,17) van de vloerpanelen (2; 3) van de eerste reeks complementair zijn aan elkaar ; in that the first and second coupling parts (12,16; 13,17) of the floor panels (2; 3) of the first sequence are complementary to each other; de eerste en tweede koppeldelen (12,16; 13,17) van de vloerpanelen (2; 3) van de tweede reeks complementair zijn aan elkaar ; the first and second coupling parts (12,16; 13,17) of the floor panels (2; 3) of the second set are complementary to one another; dat de derde en de vierde koppeldelen (14, 18 ; 15,19) van de vloerpanelen (2; 3) van de eerste reeks complementair zijn aan respectievelijk de vierde en de derde koppeldelen (15,19; 14,18) van de tweede reeks. that the third and the fourth joining parts (14, 18; 15,19) of the floor panels (2; 3) of the first set are complementary to, respectively, the fourth and the third coupling parts (15,19; 14,18) of the second series.
16. - Vloerbekleding volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) die bedoeld zijn om zowel de gedeelten (28) te vormen die zich in één schuine richting van het visgraatmotief uitstrekken, als de vloerpanelen (2; 3) die bedoeld zijn om de gedeelten (28) te vormen die zich in de andere schuine richting van het visgraatmotief uitstrekken, identisch zijn qua vorm en koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19), waarbij zij tevens de vorm van een gelijkzijdige parallellogram vertonen. 16. - Floor covering according to claim 11, characterized in that the floor panels (2; 3) which are intended to form which extend in an oblique direction of the herringbone pattern, both the portions (28), when the floor panels (2; 3), which are intended to form extending in the other oblique direction of the herringbone pattern, the portions (28), are identical in form and coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19), wherein they also the exhibit shape of an equilateral parallelogram.
17. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat ieder vloerpaneel overeenstemt met één gedeelte uit het visgraatmotief. 17. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that each floor panel corresponding to one portion of the herringbone pattern. <Desc/Clms Page number 15> <Desc / CLMS Page number 15>
18. - Vloerbekleding volgens één van de conclusies 1 tot 16, daardoor gekenmerkt dat ieder vloerpaneel overeenstemt met een veelvoud van latvormige gedeelten (28) uit het visgraatmotief. 18. - Floor covering according to any one of claims 1 to 16, characterized in that each floor panel corresponding to a plurality of strip-shaped portions (28) in the herringbone pattern.
19. - Vloerbekleding volgens één van de conclusies 1 tot 15, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) zijn uitgevoerd als latvormige gedeelten (28) waarvan de langste zijden (4-5; 8-9) van de vloerpanelen (2; 3) korter zijn dan 50 cm, en beide langste zijden (4-5; 8-9) zich op een afstand van elkaar bevinden die kleiner is dan 15 cm. 19. - Floor covering according to any one of claims 1 to 15, characterized in that the floor panels (2; 3) are constructed as strip-shaped portions (28) of which the longest sides (4-5; 8-9) of the floor panels (2; 3) are shorter than 50 cm, and the two longest sides (4-5; 8-9) are situated at a distance from one another which is smaller than 15 cm.
20.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) voorzien zijn van koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19) die de vloerpanelen (2; 3) spelingsloos met elkaar vergrendelen, bij voorkeur met een voorspanning. 20.- Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (2; 3) are provided with coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19) which the floor panels (2; 3) without play interlock with each other, preferably with a bias voltage.
21. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (2; 3) en de koppeldelen (12-13-14-15; 16-17-18-19) uit één stuk uit een plaat, al dan niet met een meerlagige opbouw, zijn verwezenlijkt. 21. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (2; 3) and the coupling parts (12-13-14-15; 16-17-18-19), in one piece from a plate, or with or without a multi-layered structure, have been achieved.
22. - Vloerpaneel, daardoor gekenmerkt dat het zodanig geconfigureerd is dat hiermee, in combinatie met andere vloerpanelen (2; 3), al dan niet van een andere vorm, een vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies kan worden verwezenlijkt. 22. - Floor panel, characterized in that it is configured in such a manner that this, in combination with other floor panels (2; 3), whether or not of any other shape, a floor covering can be made according to any one of the preceding claims.
BE2003/0017A 2003-01-08 2003-01-08 Floor covering for parquetry, has floor panels which represent herringbone pattern when joined, in state sides of floor panels coincide with transition edges of herringbone pattern BE1015296A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2003/0017A BE1015296A3 (en) 2003-01-08 2003-01-08 Floor covering for parquetry, has floor panels which represent herringbone pattern when joined, in state sides of floor panels coincide with transition edges of herringbone pattern

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2003/0017A BE1015296A3 (en) 2003-01-08 2003-01-08 Floor covering for parquetry, has floor panels which represent herringbone pattern when joined, in state sides of floor panels coincide with transition edges of herringbone pattern
PCT/EP2003/014548 WO2004063491A1 (en) 2003-01-08 2003-12-18 Floor panel, its laying and manufacturing methods
AU2003296680A AU2003296680A1 (en) 2003-01-08 2003-12-18 Floor panel, its laying and manufacturing methods
EP20030815060 EP1583875A1 (en) 2003-01-08 2003-12-18 Floor panel, its laying and manufacturing methods
US10/537,539 US20060032168A1 (en) 2003-01-08 2003-12-18 Floor panel, its laying and manufacturing methods

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1015296A3 true BE1015296A3 (en) 2005-01-11

Family

ID=33545822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2003/0017A BE1015296A3 (en) 2003-01-08 2003-01-08 Floor covering for parquetry, has floor panels which represent herringbone pattern when joined, in state sides of floor panels coincide with transition edges of herringbone pattern

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1015296A3 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1787027A (en) * 1929-02-20 1930-12-30 Wasleff Alex Herringbone flooring
US2015813A (en) * 1931-07-13 1935-10-01 Nat Wood Products Co Wood block flooring
US5117603A (en) * 1990-11-26 1992-06-02 Weintraub Fred I Floorboards having patterned joint spacing and method
JPH05214802A (en) * 1992-02-06 1993-08-24 Tosutemu Utsudo Waaku Kk Step-form unit plate and herringbone-like unit plate
WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE20207021U1 (en) * 2002-05-03 2002-09-19 Berg Berg Ab Assembly system for floorboards and floorboards of this

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1787027A (en) * 1929-02-20 1930-12-30 Wasleff Alex Herringbone flooring
US2015813A (en) * 1931-07-13 1935-10-01 Nat Wood Products Co Wood block flooring
US5117603A (en) * 1990-11-26 1992-06-02 Weintraub Fred I Floorboards having patterned joint spacing and method
JPH05214802A (en) * 1992-02-06 1993-08-24 Tosutemu Utsudo Waaku Kk Step-form unit plate and herringbone-like unit plate
WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE20207021U1 (en) * 2002-05-03 2002-09-19 Berg Berg Ab Assembly system for floorboards and floorboards of this

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 656 (M - 1521) 6 December 1993 (1993-12-06) *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8359806B2 (en) Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
EP2275615B1 (en) Floor covering consisting of hard panels
US9175703B2 (en) Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
JP4574172B2 (en) Floorboards, flooring systems, and a manufacturing method and installation method thereof
EP1188878B1 (en) Multiple panel floor system, panel connector with seal
US7591116B2 (en) Floor covering, floor panel and set of floor panels for forming such floor covering, and methods for the packaging and manufacturing of such floor panels
US6955020B2 (en) Floor panels with edge connectors
EP1971736B1 (en) Moisture proof set of floorboards and flooring
US7340865B2 (en) Interlocking tile
US5755068A (en) Veneer panels and method of making
US7854100B2 (en) Laminate floor panels
US20080216434A1 (en) Mechanical locking system for floorboards
US8490360B2 (en) Laminate floor panels
DE60129796T2 (en) Floor comprising floor plates with integrated connection means, which are latched to one another by vertical lowering movement
RU2256043C2 (en) Straight laminated floor
US7568322B2 (en) Floor covering and laying methods
KR101017542B1 (en) Floor panel and floor covering composed of such floor panels
RU2358074C2 (en) Battens, system and method of floor covering, floor covering made up from battens
US20100018147A1 (en) Floor Panel, Flooring System and Method for Laying Flooring System
US8850769B2 (en) Floorboards for floating floors
CN100375823C (en) Flooring and method for laying and manufacturing the same
US6860071B2 (en) Reinforced stair tread and methods for making same
RU2461691C2 (en) Method to install floor panels
RU2247814C2 (en) Floor topping (variants) and panel
JP4642781B2 (en) Cover and locking systems for floor, and, for example, apparatus for producing floorboards

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20130131