BE1015223A3 - Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same. - Google Patents

Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same. Download PDF

Info

Publication number
BE1015223A3
BE1015223A3 BE2002/0682A BE200200682A BE1015223A3 BE 1015223 A3 BE1015223 A3 BE 1015223A3 BE 2002/0682 A BE2002/0682 A BE 2002/0682A BE 200200682 A BE200200682 A BE 200200682A BE 1015223 A3 BE1015223 A3 BE 1015223A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor panel
floor panels
floor
edges
characterized
Prior art date
Application number
BE2002/0682A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd filed Critical Flooring Ind Ltd
Priority to BE2002/0682A priority Critical patent/BE1015223A3/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1015223A3 publication Critical patent/BE1015223A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0123Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels parallel to the abutting edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0138Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels perpendicular to the main plane
  • E04F2201/0146Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels perpendicular to the main plane with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0184Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is perpendicular to the abutting edges and perpendicular to the main plane, possibly combined with a sliding movement

Abstract

Vloerpaneel, voor het vormen van een vloerbedekking (1), dat aan minstens twee tegenoverliggende randen (5-6) is voorzien van koppeldelen (9-10) die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen (2) aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodanig dat daarbij zowel een vergrendeling wordt verkregen in een richting (D3) loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (2) als in een richting (D4) in het vlak van de vloerpanelen (2) en loodrecht op de gekoppelde randen (5-6), waarbij deze koppeldelen (9-10) in gekoppelde toestand een onderlinge verschuiving (T) van de vloerpanelen (2) over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de langsrichting van de voornoemde randen (5-6) toelaten,, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (2) aan de voornoemde randen (5-6) is voorzien van geïntegreerde middelen (23) die de vloerpanelen (2) bij de voornoemde verschuiving (T) , als gevolg van deze verschuiving (T), van een eerste toestand (C1) in een tweede toestand (C2) brengen, waarbij de vloerpanelen ( Floor panel, for forming a floor covering (1), which at least at two opposite edges (5-6) is provided with coupling parts (9-10) which allow that two of such floor panels (2) can be coupled to one another such that thereby both a locking is obtained in a direction (D3) perpendicular to the plane of the floor panels (2) as well as in a direction (D4) in the plane of the floor panels (2) and perpendicular to the coupled edges (5-6), wherein these coupling parts (9-10) in the coupled condition permitting a mutual displacement (T) of the floor panels (2) over at least a predetermined length substantially in the longitudinal direction of the above-mentioned edges (5-6) ,, characterized in that the floor panel (2 ) on the above-mentioned edges (5-6) is provided with integrated means (23) which, from a first state (C1), the floor panels (2), at the aforesaid offset (T), as a result of this displacement (T) in a second state (C2) release, whereby the floor panels ( 2) in de tweede toestand (C2) meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand (C1). 2) in the second state (C2), more conclusive and / or more closely coupled to each other than in the first state (C1).

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   Vloerpaneel, vloerbedekking hieruit gevormd, werkwijze voor het leggen van dergelijke vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen ervan. Floor panel, floor coverings are formed therefrom, method of laying of such floor panels and method for manufacturing the same.   De huidige uitvinding heeft betrekking op een vloerpaneel, een werkwijze voor het leggen van dergelijke vloerpanelen, alsmede een werkwijze voor het vervaardigen ervan. The present invention relates to a floor panel, a method for the laying of such floor panels, as well as a method for manufacturing the same.   In de eerste plaats is de uitvinding vooral bedoeld om te worden aangewend bij laminaatvloerpanelen, doch in het algemeen kan zij ook worden toegepast bij andere vormen van vloerpanelen, hetzij massieve vloerdelen, hetzij uit verschillende delen samengestelde vloerdelen. In the first place, the invention is primarily intended to be employed in laminate floor panels, but generally it can also be applied to other types of floor panels, either solid floorboards, or from several parts assembled floorboards.   Onder laminaatvloerpanelen dienen hierbij alle soorten vloerpanelen te worden verstaan die een gelamineerde structuur vertonen. Among laminate floor panels hereby are to be understood to mean all types of floor panels which have a laminated structure. Doorgaans bezitten zulke laminaatvloerpanelen minstens één kernlaag en een toplaag, waarbij de kernlaag bijvoorbeeld bestaat uit MDF, HDF, spaanplaat, zogenaamd compact laminaat of dergelijke, terwijl de toplaag bijvoorbeeld bestaat uit verschillende op elkaar geperste materiaalvellen, zoals in hars gedrenkte papierlagen, waaronder een bedrukte decorlaag, of uit een andere materiaallaag, zoals kurk, fineer, een relatief dikke houtlaag, al dan niet gevormd uit lamellen, enzovoort. Normally, such laminated flooring panels have at least one core layer and a top layer, wherein the core layer is, for example, consists of MDF, HDF, particle board, so-called compact laminate or the like, whereas the top layer, for example, consists of several pressed onto each other material sheets, such as resin-impregnated paper layers, including a printed decorative layer, or from another layer of material, such as cork, veneer, a relatively thick layer of wood, whether or not formed from slats, and so forth.   Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op een vloerpaneel voor het vormen van een vloerbedekking, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodanig dat daarbij zowel een vergrendeling wordt verkregen in een richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen als in More particularly, the invention relates to a floor panel for forming a floor covering, which is at least at two opposite edges provided with coupling parts which allow that two of such floor panels can be coupled to each other such that while both a locking is obtained in a direction perpendicular to the plane of the floor panels as well as in 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 een richting in het vlak van de vloerpanelen en loodrecht op de gekoppelde randen, waarbij deze koppeldelen in gekoppelde toestand een onderlinge verschuiving van de vloerpanelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de langsrichting van de voornoemde randen toelaten. a direction in the plane of the floor panels and at right angles to the coupled edges, whereby these coupling parts, in coupled condition permitting a mutual displacement of the floor panels at least over a well-defined length substantially in the longitudinal direction of the above-mentioned edges.   Voorbeelden van dergelijke vloerpanelen zijn ondermeer bekend uit de internationale octrooiaanvragen WO 97/47834 en WO 94/26999. Examples of such floor panels are known, inter alia from the international patent applications WO 97/47834 and WO 94/26999.   Een moeilijkheid bij het leggen van dergelijke vloerpanelen, bestaat erin dat wanneer twee van dergelijke vloerpanelen tijdens het leggen onderling volgens de langsrichting moeten worden verschoven, dit in bepaalde toepassingen vrij moeilijk kan verlopen, zulks dikwijls met een risico dat de vloerpanelen eveneens worden beschadigd. One difficulty in the laying of such floor panels, consists in that, when two of such floor panels during laying to be mutually shifted according to the longitudinal direction, that in certain applications, it may proceed quite difficult, so is often a risk that the floor panels may also be damaged.   Zo bijvoorbeeld is het relatief moeilijk om bij langwerpige vloerpanelen, waarbij een eerste vloerpaneel dat reeds aan één langsrand aan een reeds gelegde rij vloerpanelen is gekoppeld, doch dat met één hand onder een hoek gehouden wordt ten opzichte van het vlak van de vloerbedekking, een tweede vloerpaneel aan een korte zijde van het eerste vloerpaneel te koppelen en dit in gekoppelde toestand in het vlak van het eerste vloerpaneel naar de rand van de reeds gelegde rij te verschuiven. Thus, for example, it is relatively difficult to elongated floor panels, in which a first floor panel which has already been coupled to one longitudinal edge to an already installed row floor panels, but that with one hand is held at an angle with respect to the plane of the floor covering, a second floor panel to be coupled to a short side of the first floor panel and to shift it in the connected state in the plane of the first floor panel to the edge of the already installed row.

  Door de langwerpige vormgeving van de vloerpanelen is het hierbij immers moeilijk om het tweede vloerpaneel precies in het verlengde van het eerste vloerpaneel te houden en bij de minste afwijking ontstaat een klemeffect in de koppeldelen aan de korte zijden, waardoor de persoon die de vloerpanelen legt dikwijls nog verder aan de vloerpanelen gaat wrikken, waardoor de kans op beschadiging aanzienlijk toeneemt, Due to the elongated design of the floor panels is in this case, after all, is difficult to maintain exactly the second floor panel, in the extension of the first floor panel and at the slightest deviation results in a clamping effect in the coupling parts at the short sides, so that the person that the floor panels laying often still continues to pry the floor panels, so the risk increases significantly damage 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 temeer dat door de langwerpige vormgeving van de vloerpanelen bij iedere verdraaiing hiervan grote hefboomkrachten worden gerealiseerd in de koppeldelen van de korte zijden. all the more so that due to the elongated design of the floor panels with each rotation of these high leverage forces can be realized in the coupling parts of the short sides.   Dit risico is vooral reëel wanneer de vloerpanelen aan de betreffende randen waar zulk risico kan ontstaan met een klemmende of juiste passing in elkaar zitten, doch bestaat ook wanneer zij met een geringe speling in elkaar passen. This risk is particularly actual when the floor panels at the respective edges, where such risk may occur with a proper fit or clamping fit together, but also exists when they are fit with a slight play into each other.   Een andere moeilijke situatie doet zich voor wanneer twee vloerpanelen die van koppeldelen zijn voorzien die met een klempassing in elkaar passen, met de hand moeten worden verschoven, bijvoorbeeld wanneer zij zich in een onderlinge positie bevinden waarbij het moeilijk is om een gereedschap toe te passen. Another difficult situation arises when two floor panels with coupling parts are provided which fit into each other with a clamping fit, should be shifted by hand, for example, when they are in a mutual position in which it is difficult to apply a tool. Door het 'feit dat zulke klempassing normalerwijze over de volledige lengte aanwezig is, is een verschuiving met de hand dan ook dikwijls onmogelijk. By the 'fact that such interference fit normally is present over the entire length, a shift manually therefore often impossible.   Om vloerpanelen zowel aan hun lange zijden als korte zijden met elkaar te verbinden, is het bekend om gebruik te maken van metalen clipsen die in groeven aan de onderzijde van de vloerpanelen worden bevestigd. In order to connect floor panels at their long sides as well as short sides with each other, it is known to make use of metal clips which are fixed in grooves on the underside of the floor panels. Dit is beschreven in het WO 01/27410. This is described in the WO 01/27410. Aan de korte zijden van de vloerpanelen wordt gebruik gemaakt van minstens één zich schuin ten opzichte van de aangrenzende rand uitstrekkende groef, zodanig dat bij de verplaatsing van de vloerpanelen in een richting dwars op de langsranden ook automatisch een toenadering tussen de te koppelen korte randen ontstaat. On the short sides of the floor panels, use is made of at least one extends obliquely relative to the adjacent edge extending groove, in such a way that, when the displacement of the floor panels in a direction transverse to the longitudinal edges also automatically creates a closeness between the short edges to be coupled . Doordat de groeven evenwel een grotere lengte vertonen dan de breedte van de clipsen, kunnen deze clipsen op verschillende plaatsen in deze groeven terechtkomen, waardoor nooit met zekerheid een perfecte aansluiting kan worden gegarandeerd aan de korte zijden. Because, however, the grooves have a greater length than the width of the clips, the clips may in various places get into these grooves, so that with certainty never a perfect connection can be guaranteed at the short sides.

  Nog een nadeel van het gebruik van Another disadvantage of the use of 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 afzonderlijke clipsen bestaat erin dat deze zich schuin kunnen zetten, waardoor een inklemming ontstaat zodat iedere verdere verschuiving uitgesloten is. individual clips is that they can convert themselves at an angle, which creates a clamping so that any further shift is excluded. Ook is het niet uitgesloten dat de clipsen zichzelf uit de groeven losdrukken wanneer te grote ongewenste krachten tijdens het installeren van de vloerpanelen worden uitgeoefend. Also, it is not excluded that the clips themselves out of the grooves to press out when too large unwanted forces are exerted during the installation of the floor panels.   De huidige uitvinding beoogt in het algemeen een vloerpaneel dat zodanig is uitgevoerd dat het leggen ervan wordt vergemakkelijkt, doch tegelijkertijd toch nog een degelijke koppeling kan worden gerealiseerd. The present invention aims, in general, a floor panel which is carried out in such a way that the laying is facilitated, but at the same time still can be realized a solid coupling. Meer specifiek beoogt zij ook een vloerpaneel dat toelaat een oplossing te bieden voor het voornoemde en andere nadelen. More specifically, it also aims at a floor panel which allows to offer a solution to the aforementioned and other disadvantages.   Hiertoe betreft de uitvinding een vloerpaneel, voor het vormen van een vloerbedekking, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodanig dat daarbij zowel een vergrendeling wordt verkregen in een richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen als in een richting in het vlak van de vloerpanelen en loodrecht op de gekoppelde randen, waarbij deze koppeldelen in gekoppelde toestand een onderlinge verschuiving van de vloerpanelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de langsrichting van de voornoemde randen toelaten, met als kenmerk dat het vloerpaneel aan de voornoemde randen is voorzien van geïntegreerde middelen die de vloerpanelen bij de voornoemde verschuiving, als een gevolg van deze verschuiving, To this end, the invention concerns a floor panel, for forming a floor covering, which is provided with coupling parts which allow that two of such floor panels can be coupled to each other such that while both a locking is obtained at least at two opposite edges in a direction perpendicular to the plane of the floor panels, as well as in a direction in the plane of the floor panels and at right angles to the coupled edges, whereby these coupling parts, in coupled condition permitting a mutual displacement of the floor panels along at least a well-defined length substantially in the longitudinal direction of the said edges, with the characterized in that the floor panel at the above-mentioned edges is provided with integrated means by which the floor panels in the aforementioned shift, as a result of this shift,

  van een eerste toestand in een tweede toestand brengen, waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand. from a first state to a second transfer state, in which the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state. 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

   Door het vloerpaneel te voorzien van de voornoemde geïntegreerde middelen, kunnen de vloerpanelen in een onderlinge positie waarbij de voornoemde eerste toestand zich voordoet, aan elkaar worden gekoppeld, waarna zij door een onderlinge verschuiving in de tweede toestand kunnen worden gebracht. Because of the floor panel to be provided with the above-mentioned integrated means, the floor panels can be included in a mutual position in which the above-mentioned first state arises, are coupled to each other, after which they can be brought by a mutual shifting in the second state. Dit biedt het voordeel dat de vloerpanelen eerst gemakkelijk in elkaar kunnen worden gevoegd en vervolgens minstens over een gedeelte van de uit te voeren onderlinge verschuiving vlot kunnen worden verplaatst, terwijl pas in een verder stadium van de verschuiving de kans op een minder gemakkelijke verplaatsing toeneemt. This offers the advantage that the floor panels can be joined only together easily, and then at least over a portion of the perform mutual displacement can be moved smoothly, while only increases in a further stage of the shift in the probability of a less easy displacement.   Doordat de voornoemde middelen als geïntegreerde middelen zijn uitgevoerd, waarmee bedoeld wordt dat zij gevormd zijn door gedeelten die fabrieksmatig vast aan de vloerpanelen werden aangebracht of door gedeelten die eendelig uit één stuk uit minstens het randgedeelte van het eigenlijke vloerpaneel zijn verwezenlijkt, wordt verkregen dat de voornoemde middelen zich steeds op dezelfde plaats bevinden ten opzichte van de betreffende vloerpanelen en zich geen ongewenste verplaatsingen kunnen voordoen, zoals dit het geval is bij de voornoemde bekende clipsen. Because the above-mentioned means as an integrated means are carried out, by which is meant that they are formed by portions in the factory fixedly were applied to the floor panels, or by portions made in one piece out have been achieved in one piece from at least the edge portion from the actual floor panel, it is obtained that the the said means is always in the same place with respect to the related floor panels, and can not occur undesired displacements, as is the case with the above-mentioned prior art clips.   De voornoemde geïntegreerde middelen bestaan bij voorkeur uit aan de betreffende randen van de vloerpanelen, meer speciaal aan de betreffende koppeldelen, aangebrachte geleidingvormende gedeelten, meer speciaal contact- gedeelten, die over minstens een gedeelte van hun lengte een verloop vertonen volgens een richting die afwijkt van de richting volgens dewelke de eigenlijke rand van het vloerpaneel zelf, zich uitstrekt. The above-mentioned integrated means preferably consist to the respective edges of the floor panels, more particularly to the respective coupling parts, arranged guide-forming parts, in particular contact areas, which has at least a portion of their length, exhibit a variation according to a direction which deviates from the direction according to which the very edge of the floor panel itself, extends. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat deze geleidingvormende gedeelten bestaan uit vergrendelingsgedeelten die verhinderen dat de vloerpanelen in een richting parallel aan het vlak van de More particularly, it is preferred that these guide-forming portions consist of locking parts which prevent that the floor panels parallel to the plane in a direction away from the 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 vloerbekleding en loodrecht op de gekoppelde randen van elkaar kunnen loskomen. may come loose floor and perpendicular to the coupled edges from each other.   Door de geïntegreerde middelen in de vorm van geleidingvormende gedeelten uit te voeren, die bij voorkeur ook een vergrendelingsfunctie vervullen, ontstaat het voordeel dat deze gemakkelijk tesamen met de eigenlijke koppeldelen kunnen worden verwezenlijkt. By carrying out the integrated means in the form of guide-forming portions, which preferably also carry out a locking function, the advantage is created that these together can easily be achieved with the actual coupling parts.   De voornoemde geïntegreerde middelen kunnen volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen worden gerealiseerd, zoals verder zal blijken uit de gedetailleerde beschrijving en de conclusies. The above-mentioned integrated means can be realized according to various preferred embodiments, as further will become clear from the detailed description and the claims.   Volgens een belangrijke uitvoeringsvorm zijn de vloerpanelen rechthoekig en aan alle vier zijden voorzien van koppeldelen die een vergrendeling in zowel horizontale als verticale richting tussen de gekoppelde vloerpanelen toelaten, en zijn de voornoemde geïntegreerde middelen, meer speciaal de voornoemde geleidingvormende gedeelten, aan slechts twee tegenovereenliggende randen aangebracht. According to an important embodiment, the floor panels are rectangular, and on all four sides are provided with coupling parts which allow a locking in both the horizontal and the vertical direction between the coupled floor panels, and are the above-mentioned integrated means, more particularly the above-mentioned guide-forming portions, on only two opposite edges applied.   In het geval van langwerpige vloerpanelen zijn dit bij voorkeur de randen die zich aan de korte zijden bevinden. In the case of elongated floor panels, these are, preferably, the edges which are located on the short sides.   Hierdoor worden vloerpanelen verkregen die, zoals hierna nog uiteengezet, gemakkelijk zonder gereedschap kunnen worden geïnstalleerd, zelfs wanneer koppeldelen worden toegepast die in een nauwe aaneenpassing van de vloerpanelen voorzien. As a result, floor panels are obtained, which, as yet put explained hereinafter, can be easily installed without tools, even when coupling parts shall be applied which is provided in a close succession fitting of the floor panels.   De werkwijze voor het leggen van dergelijke vloerpanelen is volgens de huidige uitvinding daardoor gekenmerkt dat zij minstens de stappen omvat die erin bestaan dat een eerste vloerpaneel en een tweede vloerpaneel aan hun randen die van geïntegreerde middelen zoals voornoemd voorzien zijn in The method for laying of such floor panels, according to the present invention is characterized in that it at least comprises the steps which consist in that a first floor panel and a second floor panel at their edges that of integrated means as aforesaid are provided in 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 een onderling verschoven positie aan elkaar worden gepresenteerd en dat de vloerpanelen onderling worden verschoven zodanig dat, als gevolg van deze verschuiving, de vloerpanelen van de eerste toestand in de tweede toestand worden gebracht. are presented a mutually offset position to each other, and that the floor panels are mutually shifted such that, as a result of this shift, the floor panels of the first state are brought into the second state.   De werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen is volgens de uitvinding daardoor gekenmerkt dat minstens de koppeldelen aan de randen waaraan de voornoemde geïntegreerde middelen zijn aangebracht, alsmede deze geïntegreerde middelen, gevormd worden uit het materiaal waaruit de vloerpanelen bestaan door middel van een verspannende bewerking, meer speciaal een freesbewerking, waarbij de geïntegreerde middelen worden gerealiseerd in de vorm van geleidingvormende gedeelten, waarbij minstens deze geleidingvormende gedeelten worden gerealiseerd door het betreffende vloerpaneel en minstens één verspannend gereedschap onderling langs elkaar te verplaatsen, zodanig dat het verspannend gereedschap en het vloerpaneel een onderlinge verplaatsing uitvoeren, The method for manufacturing such floor panels, according to the invention is characterized in that at least the coupling parts are provided at the edges to which the above-mentioned integrated means, as well as these integrated means, are formed from the material from which the floor panels are made by means of a verspannende operation, more particularly a milling operation, wherein the integrated means are realized in the form of guide-forming portions, which can be realized for at least these guide-forming portions by moving the related floor panel and at least one verspannend tool mutually along each other, such that the verspannend tool and the floor panel a mutual performing displacement,

  waarvan de richting voor minstens een gedeelte van de uitgevoerde koers afwijkt van de richting van de eigenlijke bijhorende rand van het vloerpaneel. the direction of which for at least a portion of the output rate is different from the direction of the actual corresponding edge of the floor panel. Hierbij kunnen, zoals verder uiteengezet, verschillende voorkeurdragende technieken worden toegepast. It may, as further set put, are applied several preferred techniques. Verdere details van de werkwijze zullen blijken uit de hiernavolgende beschrijving en conclusies. Further details of the method will be apparent from the following description and claims.   Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

 figuur 1 een gedeelte van de vloerbekleding volgens de uitvinding weergeeft; Figure 1 shows a portion of the floor covering according to the invention; figuur 2 op grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 1 met F2 is aangeduid; figure 2 shows on a larger scale, represents the part which is indicated by F2 in figure 1; figuur 3 een vloerpaneel uit figuur 1 in bovenaanzicht weergeeft, waarbij de koppeldelen aan de randen overdreven groot zijn afgebeeld; Figure 3 shows a floor panel of figure 1 in top view, in which the coupling parts are excessively large displayed at the edges; figuur 4 op grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn IV-IV in figuur 1; Figure 4 shows a section to a larger scale according to line IV-IV in Figure 1; figuren 5 en 6 op grotere schaal doorsneden weergeven volgens lijnen VV en VI-VI in figuur 3; Figures 5 and 6, on a larger scale, represent cross-sections according to lines VV and VI-VI in Figure 3; figuur 7 een doorsnede weergeeft volgens lijn VII-VII in figuur 6; Figure 7 represents a section according to line VII-VII in Figure 6;

  figuren 8 en 9 op grotere schaal, in perspectief, alsmede geschematiseerd, de randgedeelten weergeven die in figuur 5 met pijlen F8 en F9 zijn aangeduid; Figures 8 and 9, on a larger scale, in perspective, and diagrammatic, view of the edge portions which are indicated in Figure 5 by arrows F8 and F9; figuur 10 op grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn XX in figuur 1; figure 10 represents a section to a larger scale according to line XX in Figure 1; figuur 11 een zicht weergeeft volgens pijl F11 in figuur 1 tijdens het leggen van de vloerpanelen; figure 11 represents a view according to arrow F11 in figure 1 during the laying of the floor panels; figuur 12 op grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn XII-XII in figuur 11; Figure 12 shows a cross-sectional view on a larger scale according to line XII-XII in Figure 11; figuur 13 een zicht weergeeft analoog aan dit van figuur 11, doch voor een andere toestand; figure 13 represents a view analogous to that of figure 11, but for another position; figuren 14 tot 17 in perspectief nog verder een legmethode van de vloerpanelen verduidelijken; Figures 14 to 17 a perspective view of still further illustrate a method of laying of the floor panels; figuren 18-19 en 20-21 in doorsnede twee varianten weergeven ; Figures 18-19 and 20-21 show in cross-section two variants; figuur 22 in bovenaanzicht nog een variante van twee vloerpanelen volgens de uitvinding weergeeft; figure 22 represents another variant of two floor panels according to the invention in top view; figuur 23 op grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn XXIII-XXIII in figuur 22; figure 23, on a larger scale a cross-section according to line XXIII-XXIII in Figure 22;

  

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 figuur 24 een gelijkaardige doorsnede als deze van figuur 23 weergeeft, doch na het in elkaar schuiven en voor een andere plaats langsheen de gekoppelde randen; Figure 24 is a similar cross-section as those of figure 23, but after sliding in each other, and for a different location along the coupled edges; figuren 25 en 26 schematisch nog een variante weergeven ; Figures 25 and 26 schematically show a further variant; figuren 27 tot 29 een verdere variante illustreren; Figures 27 to 29 illustrate a further variant; figuren 30 tot 34 verschillende gedeelten en zichten weergeven van een bijzondere uitvoeringsvorm van een vloerpaneel volgens de uitvinding; Figures 30 to 34 show various portions and views of a particular embodiment of a floor panel according to the invention; figuur 35 schematisch nog een variante weergeeft; figure 35 schematically represents another variant; figuren 36 tot 38 zichten weergeven gelijkaardig aan deze van figuren 22 tot 24, doch voor een verdere bijzondere uitvoeringsvorm; Figures 36 to 38 represent views similar to those of figures 22 to 24, but for a further particular embodiment; figuur 39 een zicht weergeeft analoog aan dat van figuur 37, doch voor een variante; figure 39 represents a view analogous to that of Figure 37, but for a variant; figuur 40 in perspectief een randgedeelte van een verdere variante weergeeft; figure 40 in perspective represents an edge portion of a further variant;

  figuren 41 tot 44 sterk geschematiseerd de randgedeelten van nog een aantal varianten van vloerpanelen volgens de uitvinding weergeven; Figures 41 to 44 show highly schematically the edge portions of a number of variants of floor panels according to the invention; figuur 45 de randgedeelten van nog een bijzondere uitvoeringsvorm weergeeft; Figure 45 shows the edge portions of a further particular embodiment; figuren 46 en 47 schematisch twee technieken weergeven om vloerpanelen volgens de uitvinding te vervaardigen; Figures 46 and 47 schematically represent two techniques for manufacturing floor panels according to the invention; figuur 48 in perspectief nog twee bij elkaar horende randgedeelten weergeeft van een vloerpaneel volgens de uitvinding. Figure 48 a perspective view of a further two to shows that belong together edge portions of a floor panel according to the invention.   In de figuren 1 en 2 is een vloerbedekking 1 weergegeven die samengesteld is uit vloerpanelen 2 volgens de uitvinding. In Figures 1 and 2, a floor covering 1 is shown which is composed of floor panels 2 according to the invention.   In het weergegeven voorbeeld zijn de vloerpanelen 2 rechthoekig en langwerpig, en vertonen zij een eerste paar In the represented example, the floor panels 2 are rectangular and elongated, and they exhibit a first pair of 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

 tegenovereenliggende randen 3-4, in dit geval aan de lange zijden, en een tweede paar tegenovereenliggende randen 5-6, in dit geval aan de korte zijden, die respectievelijk voorzien zijn van koppeldelen 7-8 en 9-10. opposite edges 3-4, in this case on the long sides, and a second pair of opposite edges 5-6, in this case on the short sides, which are respectively provided with coupling parts 7-8 and 9-10.   De koppeldelen 7-8 zijn, althans in de weergegeven uitvoeringsvorm, zodanig uitgevoerd dat wanneer twee vloerpanelen 2 aan de randen 3-4 door middel van deze koppeldelen 7-8 zijn verbonden, zowel een vergrendeling wordt verkregen in een richting Dl loodrecht op het vlak van de vloerpanelen 2 als in een richting D2 in het vlak van de vloerpanelen 2 en loodrecht op de voornoemde randen 3-4, zoals aangeduid in figuur 4. Deze koppeldelen 7-8 bezitten, in dwarsdoorsnede, een in hoofdzaak uniforme vormgeving, zodanig dat, ongeacht de onderlinge positie van twee vloerpanelen 2 langs de randen 3-4, steeds eenzelfde gekoppelde toestand wordt verkregen. The coupling parts 7-8 are, at least in the illustrated embodiment, designed such that, when two floor panels 2, at the edges 3-4 by means of these coupling parts 7-8 are connected to, both a locking is obtained in a direction Dl perpendicular to the plane of the floor panels 2 and in a direction D2 in the plane of the floor panels 2 and perpendicular to the above-mentioned edges 3-4, as indicated in figure 4. These coupling parts 7-8 have, in cross-section, a substantially uniform shape, such that , irrespective of the relative position of two floor panels 2 along the edges 3-4, always one and the same coupled state is obtained. De gekoppelde vloerpanelen 2 zijn in langsrichting ten opzichte van elkaar verschuifbaar langsheen de randen 3-4, al dan niet met behulp van een gereedschap. The coupled floor panels 2 are in the longitudinal direction displaceable relative to each other along the edges 3-4, with or without the aid of a tool.   Volgens de weergegeven uitvoeringsvorm bestaan de koppeldelen 7-8 uit gedeelten, respectievelijk 11-12, in de vorm van een tand en een groef, die ervoor zorgen dat een vergrendeling in de richting Dl wordt verkregen, alsmede uit gedeelten 13-14 bestaande uit contactvlakken die een vergrendeling bewerkstelligen in de richting D2. According to the illustrated embodiment, the coupling parts 7-8 of portions, 11-12, respectively, in the form of a tongue and a groove, which ensure that a locking is obtained in the direction Dl, as well as of portions comprising contact surfaces 13-14 which effect a locking in the D2 direction.   De koppeldelen 7-8 zijn hierbij zodanig zijn uitgevoerd dat zij toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen 2 bij de randen 3-4 aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zowel door ze zijdelings op een hoofdzakelijk vlakke wijze naar elkaar toe te schuiven als door ze door middel van een onderlinge wentelbeweging in elkaar te voegen, zoals respectievelijk The coupling parts 7-8 are hereby be designed such that they allow that two of such floor panels 2 at the edges 3-4 can be coupled to each other, either by sliding them laterally in a substantially planar fashion towards each other as well as by them by means of an adding mutual turning movement, such as, respectively, 

 <Desc/Clms Page number 11> <Desc / CLMS Page number 11> 

 met pijlen S1 en Rl is aangeduid in figuur 4. Dergelijke koppeldelen 7-8, die eventueel zodanig kunnen uitgevoerd zijn dat in gekoppelde toestand een permanente spankracht ontstaat waarmee de gekoppelde vloerpanelen 2 naar elkaar toe worden gedwongen, zijn ondermeer bekend uit het WO 97/47834. with arrows S1 and R is indicated in Figure 4. Such coupling parts 7-8, which may be optionally carried out in such a manner that a permanent tension force in the coupled state, at which the coupled floor panels 2 are forced towards each other, are known, inter alia from WO 97 / 47834.   Het is duidelijk dat volgens een niet weergegeven variante, ook andere vormen van koppeldelen 7-8 zouden kunnen worden toegepast, die bijvoorbeeld alleen maar een koppeling door middel van een wentelbeweging Rl of bijvoorbeeld alleen maar door middel van een verschuiving S1 toelaten, of door een gecombineerde beweging. It is clear that according to a not-represented variant, also other forms of coupling parts 7-8 might be used, for example, only a coupling by means of a turning movement R, or, for example, only allow, by means of a shift S1, or by an combined movement.   Om de vloerpanelen 2 aan de randen 3-4 zowel vlot in elkaar als uit elkaar te kunnen wentelen, is de lip 15 die de onderzijde van de groef begrenst, zoals weergegeven, bij voorkeur langer uitgevoerd dan de lip 16 die de bovenzijde begrenst en bevindt het gedeelte 14 zich daarbij bij voorkeur ook in het gedeelte van de lip 15 dat voorbij de lip 16 uitsteekt. To the floor panels 2, at the edges 3-4 as well to be able to roll smoothly into one another as well as from one another, is the lip 15 which limits the bottom of the groove, as represented, is preferably made longer than the lip 16 bordering the upper side which is the portion 14 is in this case preferably also extends into the portion of the lip 15, which past the lip 16. De lip 15 is bij voorkeur elastisch verbuigbaar, teneinde een "snap"-actie bij de voornoemde beweging S1 toe te laten. The lip 15 is preferably elastically bendable, to form a "snap" action to permit movement in the aforementioned S1.   Zoals weergegeven in de figuren 5 tot 10 zijn de koppeldelen 9-10 in grote mate gelijkaardig uitgevoerd als de koppeldelen 7-8. As shown in the figures 5 to 10, the coupling parts 9-10 carried out similar to a large extent as the coupling parts 7-8. In gekoppelde toestand leveren zij ook vergrendelingen in richtingen D3 en D4 op, gelijkaardig aan de vergrendelingen in de richtingen Dl en D2. In the coupled state, they also provide latches in directions D3 and D4, similar to the latches in the directions Dl and D2. Overigens bestaan zij ook uit gedeelten, respectievelijk 17 en 18, die uitgevoerd zijn in de vorm van een tand en een groef, alsmede uit gedeelten 19-20 die een horizontale vergrendeling in het vlak van de vloerbedekking 1 bewerkstelligen. Moreover, there, they also bring out portions, respectively 17 and 18, which are designed in the form of a tongue and a groove, as well as of portions 19-20 which a horizontal locking in the plane of the floor covering 1. 

 <Desc/Clms Page number 12> <Desc / CLMS Page number 12> 

   Verder laten de koppeldelen 7-8 bij voorkeur ook toe dat twee van dergelijke vloerpanelen 2 aan de randen 5-6 aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zowel door ze zijdelings op een hoofdzakelijk vlakke wijze naar elkaar toe te schuiven, als door ze door middel van een onderlinge wentelbeweging in elkaar te voegen, zoals respectievelijk met pijlen S2 en R2 is aangeduid in figuur 10, doch ook hierop zijn varianten mogelijk. Further, let the coupling parts 7-8 preferably also allow that two of such floor panels 2 can be coupled to the edges 5-6 to each other, either by sliding them laterally in a substantially planar fashion towards each other, as well as by them by means of adding a mutual turning movement, such as, respectively, with arrows S2 and R2 is indicated in Figure 10, but to this are also possible variants. Om ook aan de randen 5-6 een vlot in elkaar en uit elkaar wentelen toe te laten, is het gedeelte 20 ook aangebracht in een lip 21 aan de onderzijde van de groef die zich verder uitstrekt dan het uiteinde van de lip 22 die de bovenzijde van de groef begrenst. In order also at the edges 5-6 into one another, and a smooth roll from each other to permit, it is the portion 20 is also provided in a lug 21 on the underside of the groove which extends beyond the end of the lip 22, which the top side of the groove.   Het bijzondere van de huidige uitvinding bestaat erin dat het vloerpaneel 2 aan de randen 5-6 is voorzien van geïntegreerde middelen 23 die, wanneer twee van dergelijke vloerpanelen 2 aan de randen 5-6 aan elkaar gekoppeld zijn, deze door een verschuiving T van een eerste toestand Cl in een tweede toestand C2 kunnen worden gebracht, waarbij, zoals verder nog beschreven aan de hand van de figuren 11 tot 13, de vloerpanelen 2 in de tweede toestand C2 meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand Cl. The special feature of the present invention consists in that the floor panel 2 at the edges 5-6 is provided with integrated means 23 which, when two of such floor panels 2 are 5-6 linked to one another at the edges, that by a shift from a T first state C can be brought into a second state C2, wherein, as further described with reference to figures 11 to 13, the floor panels 2 in the second condition C 2 are more positively and / or more closely coupled to each other than in the first state Cl.    De geïntegreerde middelen 23 bestaan uit aan de randen 5-6 aangebrachte geleidingvormende gedeelten 24-25, meer speciaal contactgedeelten waarvan minstens één en bij voorkeur beide over minstens een gedeelte van hun lengte een globaal verloop vertonen volgens een richting die afwijkt van de richting volgens dewelke de eigenlijke randen 26-27 van het vloerpaneel 2 zelf, zich uitstrekken, waarbij deze geleidingvormende gedeelten 24-25 in het weergegeven voorbeeld in wezen worden gevormd door de voornoemde gedeelten 19-20 die de vergrendeling in de The integrated means 23 comprise at the edges 5-6 arranged guide-forming portions 24-25, in particular contact portions of which exhibit at least one and preferably both of a global gradient over at least a portion of their length according to a direction which deviates from the direction according to which 26-27, the actual edges of the floor panel 2 itself, extend, wherein said guide-forming portions 24-25 in the example shown, are formed, in essence, by the aforementioned portions 19-20 which the locking in the 

 <Desc/Clms Page number 13> <Desc / CLMS Page number 13> 

 richting D4 bewerkstelligen. effecting direction D4. Dit betekent dan ook dat de koppeldelen 9-10, gezien in doorsnede, geen uniforme vorm vertonen over de volledige lengte van de betreffende randen 5-6. This also means that the coupling parts 9-10, as seen in cross-section, do not exhibit a uniform shape over the entire length of the respective edges 5-6.   In de uitvoeringsvorm van de figuren 1 tot 13 vertonen de geleidingvormende gedeelten 24-25 een rechtlijnig verloop dat, zoals duidelijk zichtbaar in figuur 7, zich uitstrekt volgens een richting die een geringe hoek H beschrijft met de richting van de randen 26-27. In the embodiment of Figures 1 to 13, the guide-forming portions 24-25 show a rectilinear course that, as is clearly visible in Figure 7, extends according to a direction which describes a small angle H with the direction of the edges 26-27. Deze hoek zal in werkelijkheid bij voorkeur gelegen zijn tussen enkele tienden van een graad en enkele graden. This angle will be located, in reality, preferably, between a few tenths of a degree and several degrees.   Het leggen van de vloerpanelen 2, en meer speciaal het realiseren van de koppeling aan de randen 5-6, gebeurt dan bij voorkeur zoals hierna beschreven met verwijzing naar de figuren 10 tot 13, waarin de vloerpanelen in het algemeen de referentie "2" hebben, doch ter onderscheiding ook nog met de volgletters ABC zijn aangeduid. The laying of the floor panels 2, and more specifically the realization of the coupling to the edges 5-6, then preferably takes place as described below with reference to Figures 10 to 13, in which the floor panels, in general, have the reference "2" , but in order to distinguish also be referred to as the tracking letters ABC.   In figuur 11 is een toestand weergegeven waarbij een tweede vloerpaneel 2C aan een eerste reeds gelegd vloerpaneel 2B moet worden gekoppeld, dat op zijn beurt reeds gekoppeld is aan een vorige rij van vloerpanelen 2A. In figure 11 is shown a state in which a second floor panel 2C to a first already laid floor panel 2B to be coupled, which has already been in turn coupled to a previous row of floor panels 2A. Het vloerpaneel 2C wordt hierbij in een eerste positie Cl, waarbij het zich op een afstand bevindt van de rand van de reeds gelegde rij vloerpanelen 2A, aan het vloerpaneel 2B gekoppeld, bij voorkeur door middel van een wentelbeweging R2 zoals afgebeeld in figuur 12. The floor panel 2C is hereby in a first position C, wherein it is located at a distance from the edge of the already laid row of floor panels 2A, attached to the floor panel 2B, preferably by means of a turning movement, R2 as shown in Figure 12.   In de positie Cl passen de koppeldelen 9-10 met een vrij losse passing in elkaar, zoals duidelijk blijkt uit figuur 12. Hiermede wordt bedoeld dat minstens in de richting D4 een vrije verschuiving mogelijk is tussen de vloerpanelen In the position Cl adjust the coupling parts 9-10 with a fairly loose fit in one another, as clearly appears from Figure 12. By this is meant that at least allow a free displacement in the direction D4 between the floor panels 

 <Desc/Clms Page number 14> <Desc / CLMS Page number 14> 

 2B en 2C, zonder dat de koppeldelen 9-10 van elkaar loskomen. 2B and 2C, without that the coupling parts 9-10 separate from one another.   Door nu het vloerpaneel 2C vanuit de positie Cl door middel van de voornoemde beweging T naar de vloerpanelen 2A te schuiven, en door het feit dat de geleidingvormende gedeelten 24-25 samen met de randen 26-27 een wigvormige vernauwing definiëren, wordt hierdoor verkregen dat de passing waarmee de koppeldelen 9-10 samenwerken systematisch nauwer wordt, bij voorkeur zodanig dat op het ogenblik dat het vloerpaneel 2C aansluit tegen de rand van de vloerpanelen 2A, ook met een nauwe en eventueel klemmende passing aansluit tegen het vloerpaneel 2B, zoals blijkt uit figuur 13. By now sliding the floor panel 2C, from the position C by means of the above-mentioned movement T to the floor panels 2A, and by the fact that the guide-forming portions 24-25, together with the edges 26-27 to define a wedge-shaped narrowing, there is hereby achieved in that the fit by which the coupling parts 9-10 to work together is systematically more closely, preferably in such a way that at the moment that the floor panel 2C fits against the edge of the floor panels 2A, also with a close and possibly interference fit flush against the floor panel 2B, as shown in Figure 13.   Het is duidelijk dat zodoende het koppelen van het vloerpaneel 2C aan het vloerpaneel 2B aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. It is clear that in this way the coupling of the floor panel 2C to the floor panel 2B, is facilitated significantly. Bij aanvang, in de positie Cl, zitten de koppeldelen 9-10 vrij los in elkaar, of bestaat er minstens alvast geen gedwongen contact of gedwongen nauwe samenwerking tussen de randen 26-27, waardoor het vloerpaneel 2C vlot verschuifbaar is, zodat uitsluitend bij het einde van de verschuiving van het vloerpaneel 2C langs het vloerpaneel 2B een minder vlotte verschuiving kan ontstaan. At the start, in the C position, the coupling parts 9-10 are pretty loose at each other, or at least advance is no forced contact or forced close cooperation between the edges 26-27, making the floor panel 2C is easily movable, so that only when end of the shift of the floor panel 2C along the floor panel 2B can create a less smooth shift. Doordat deze verschuiving uitsluitend op het einde van de uitgevoerde beweging moeilijker wordt, kunnen de vloerpanelen 2B-2C in het algemeen gemakkelijker worden verschoven, dit met een minimum risico op beschadiging. Due to this shift only at the end of the executed movement becomes more difficult, the floor panels 2B-2C can generally be moved more easily, with a minimum risk of damage.

  Het geheel laat toe dat desgevallend een verschuiving in de richting T met de hand mogelijk blijft, doch uiteindelijk toch een nauwe aansluiting tussen de vloerpanelen kan worden gegarandeerd. The assembly allows that, if necessary, a shift in the direction T will remain possible with the hand, but eventually a close fit between the floor panels can be guaranteed. Met "nauwe aansluiting" wordt hierbij bedoeld dat de vloerpanelen 2B en 2C met hun randen 26-27 By "close fit" here means that the floor panels 2B and 2C with their edges 26-27 

 <Desc/Clms Page number 15> <Desc / CLMS Page number 15> 

 dicht bij elkaar zitten, en beter nog tegen elkaar raken en bij voorkeur zelfs met een spanning tegen elkaar zitten. close together, and better yet get together and preferably even with a voltage sit together.   Door het verloop van de geleidingvormende gedeelten 24 en 25 op een geschikte wijze te kiezen, kunnen verschillende effecten worden verkregen. Through the course of the guide-forming portions 24 and 25 to choose a suitable manner, different effects can be obtained. Het is evenwel duidelijk dat de geïntegreerde middelen 23 bij voorkeur zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde tweede toestand zich minstens voordoet in de positie waarbij de vloerpanelen 2B en 2C zich in lijn bevinden. However, it is clear that the integrated means 23 are preferably configured in such a manner that the above-mentioned second state, is located at least occurs in the position in which the floor panels 2B and 2C, are located in line. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de vloerpanelen 2B en 2C in de tweede toestand spelingsvrij tegen elkaar aansluiten, en beter nog tegen elkaar worden aangedrukt ingevolge een elastische verbuiging of vervorming in de koppeldelen 9-10. More particularly, it is preferred that the floor panels 2B and 2C, in the second state without play connect against each other, and are more preferably against one another is pressed under an elastic bending or deformation in the coupling parts 9-10.

  Ook geniet het de voorkeur dat de spelingsvrije toestand en/of de toestand waarin de vloerpanelen 2B en 2C door toedoen van de koppeldelen 9-10 tegen elkaar worden gespannen, pas bereikt wordt op het ogenblik dat de vloerpanelen 2B en 2C in een positie komen waarbij zij zich precies tegenover elkaar bevinden, of kort daarvoor. Also, it is preferred that the clearance-free state and / or the condition in which the floor panels 2B and 2C by the action of the coupling parts 9-10 are tightened against each other, is reached only at the time that the floor panels 2B and 2C arrive in a position in which they are exactly opposite each other, or shortly before.   Volgens de uitvinding worden de vloerpanelen 2, wanneer deze zoals weergegeven in de figuren 1 tot 13 zowel aan de randen 3-4 als 5-6 voorzien zijn van koppeldelen 7-8 en 9-10 welke toelaten een koppeling te realiseren door middel van een wentelbeweging, bij voorkeur geïnstalleerd op de wijze zoals hierna is uiteengezet met verwijzing naar de figuren 14 tot 17. Hierin zijn de vloerpanelen duidelijkheidshalve, analoog als in figuur 11, ook aangeduid met respectievelijk 2A, 2B en 2C, waarbij met 2A de vloerpanelen aangeduid zijn uit een reeds gelegde rij, met 2B een eerste vloerpaneel is aangeduid dat reeds met de gelegde rij vloerpanelen is gekoppeld en met 2C een tweede According to the invention, the floor panels 2, when this, as shown in Figures 1 to 13, both on the edges 3-4 and 5-6 are provided with coupling parts 7-8 and 9-10 which allow to realize a coupling by means of a turning movement, is preferably installed in the manner as set put below with reference to figures 14 to 17. Herein, the floor panels of clarity, analogous to that in figure 11, also referred to as, respectively, 2A, 2B and 2C, in which are indicated the floor panels with 2A from an already installed row, with 2B is a first floor panel is shown which has already been coupled floor panels of the laid row, and a second 2C 

 <Desc/Clms Page number 16> <Desc / CLMS Page number 16> 

 vloerpaneel is aangeduid dat zowel met het vloerpaneel 2B als met de vloerpanelen 2A moet worden gekoppeld. floor panel it is indicated that with both the floor panel 2B and 2A to the floor panels to be coupled.   Zoals afgebeeld in figuur 14 wordt eerst het vloerpaneel 2C met een korte zijde verbonden aan het vloerpaneel 2B, dit op een afstand, bij voorkeur een zeer geringe afstand, van de rij vloerpanelen 2A. As shown in Figure 14, the floor panel 2C having a short side is first connected to the floor panel 2B, this at a distance, preferably a very small distance, on the row of floor panels 2A. Dit kan het gemakkelijkst worden verwezenlijkt door het vloerpaneel 2C door middel van een wentelbeweging aan het vloerpaneel 2B te koppelen, waardoor een toestand ontstaat zoals afgebeeld in figuur 15, waarbij de vloerpanelen 2B en 2C ter plaatse van de koppeldelen 9-10 dan vrij los in elkaar zitten en/of met hun randen 26-27 op een afstand van elkaar. This can most easily be achieved by linking the floor panel 2C by means of a turning movement to the floor panel 2B, resulting in a state as shown in Figure 15, whereby the floor panels 2B and 2C, at the location of the coupling parts 9-10 then free loose in sitting together and / or with their edges 26-27 at a distance.   In een volgende stap wordt het vloerpaneel 2B een weinig omhoog gewenteld, zoals afgebeeld in figuur 16, dit terwijl het vloerpaneel 2C in eenzelfde vlak gehouden wordt als het vloerpaneel 2B. In a next step, the floor panel 2B is a little rotated upward, as shown in Figure 16, this while the floor panel 2C is held in the same plane as the floor panel 2B. Vanuit deze positie kan het vloerpaneel 2C vlot langsheen de korte zijde van het vloerpaneel 2B naar beneden worden geschoven, tot het zich in het verlengde bevindt van het vloerpaneel 2B, waardoor de tand gevormd door het koppeldeel 7 van het vloerpaneel 2C terechtkomt in de groef van het koppeldeel 8 van één of meer van de vloerpanelen 2A, waardoor aan de korte zijden een toestand wordt verkregen zoals in figuur 10. Door vervolgens beide vloerpanelen 2B en 2C naar beneden te wentelen zijn alle vloerpanelen 2A-2B-2C met elkaar gekoppeld. From this position, the floor panel 2C can smoothly along the short side of the floor panel 2b is moved downwards, until it is located in the extension of the floor panel 2B, a result of which the tooth is formed from entering through the coupling part 7 of the floor panel 2C in the groove of the coupling portion 8 of one or more of the floor panels 2A, a result of which a condition is obtained at the short sides as shown in figure 10. by subsequently both floor panels 2B and 2C to revolve downwards, all the floor panels 2A-2B-2C were coupled with each other.   Mede dankzij de huidige uitvinding, dienen bij deze werkwijze geen grote manuele krachten te worden uitgeoefend om de vloerpanelen 2 te leggen, zelfs wanneer de koppeldelen 7-8 en 9-10 met een nauwe passing of klempassing uitgevoerd zijn. Partly thanks to the present invention, should not be subject to large manual force in this method, in order to lay the floor panels 2, even when the coupling parts 7-8 and 9-10 have been carried out with a tight fit or interference fit. 

 <Desc/Clms Page number 17> <Desc / CLMS Page number 17> 

   In plaats van de stappen volgens figuren 14 en 15 uit te voeren, kan ook rechtstreeks worden uitgegaan van een toestand waarbij, zoals weergegeven in figuur 16, het vloerpaneel 2B in een weinig omhoog gewentelde toestand wordt vastgehouden en het vloerpaneel 2C daarbij aan de korte zijde door een wentelbeweging, uitgaande van een positie zoals aangeduid in streeppuntlijn, met het vloerpaneel 2B wordt verbonden. In place of the steps according to Figures 14 and 15 to carry out, it can also be made of a state directly which, as shown in Figure 16, the floor panel 2B is held in a slightly upwardly pivoted position, and the floor panel 2C thereby on the short side by a turning movement, starting from a position as indicated in dash-dotted line, is connected to the floor panel 2B. Daarna kan op dezelfde manier worden verder gewerkt. It can then be continued in the same way.   Het voorgaande sluit evenwel niet uit dat de respectievelijke vloerpanelen 2A-2B-2C op andere wijzen met elkaar kunnen worden verbonden, bijvoorbeeld door middel van de voornoemde bewegingen S1 en S2. The foregoing, however, does not exclude that the respective floor panels 2A-2B-2C in other ways may be connected to each other, for example by means of the above-mentioned movements S1 and S2. Het is ook mogelijk om het vloerpaneel 2C op een grotere afstand van de reeds gelegde vloerpanelen 2A aan het vloerpaneel 2B te koppelen door middel van een verplaatsing S2 of een wentelbeweging R2. It is also possible to attach the floor panel 2C at a greater distance from the already laid floor panels 2A, 2B, to the floor panel by means of a displacement S2 of a turning movement, R2. In principe is het ook niet uitgesloten om het vloerpaneel 2C met het koppeldeel 9 volledig vanaf het voorste uiteinde van de rand 6 van het vloerpaneel 2B, in de geprofileerde rand van het vloerpaneel 2B in te schuiven. In principle, it is also not excluded to slide in the floor panel 2C to the coupling section 9 completely from the front end of the edge 6 of the floor panel 2B, in the profiled edge of the floor panel 2B.   Figuren 18 en 19, die zichten weergeven voor een variante, volgens doorsneden gelijkaardig aan deze van figuren 12 en 10, tonen aan dat de uitvinding ook kan worden gerealiseerd met uitvoeringen waarbij de onderste lip 21 niet noodzakelijk langer hoeft te zijn dan de bovenste lip 22. Figures 18 and 19, which represent views of a variant, according to cross-sections similar to that of Figures 12 and 10, demonstrate that the invention can also be realized with embodiments whereby the lower lip 21 does not necessarily have to be longer than the upper lip 22 .   Figuren 20 en 21 geven voor gelijkaardige zichten een variante weer waarbij aan de randen 5-6 telkens twee gedeelten 19-20 gevormd zijn, welke beide ook als geleidingvormende gedeelten 24-25 dienst doen. Figures 20 and 21 show similar views for a variant in which are formed at the two edges portions 5-6 each of 19-20, which do both well as guide-forming portions 24-25 service. 

 <Desc/Clms Page number 18> <Desc / CLMS Page number 18> 

   In de uitvoeringsvorm van figuren 1 tot 17 zitten de vloerpanelen 2, meer speciaal 2B en 2C, in de eerste positie Cl met een speling in elkaar gekoppeld die toelaat dat, zoals zichtbaar in figuur 12, het vloerpaneel 2C verplaatsbaar is tussen twee uiterste posities, namelijk een eerste positie waarbij de geleidingvormende gedeelten 24-25 met elkaar in contact zijn en een tweede positie waarbij de randen 26-27 met elkaar in contact zijn. In the embodiment of Figures 1 to 17 are the floor panels 2, more particularly, 2B, and 2C, coupled in the first position Cl with a play into each other which makes it possible, as can be seen in Figure 12, the floor panel 2C is movable between two extreme positions, namely a first position in which the guide-forming portions 24-25 are in contact with each other and a second position in which the edges 26-27 are in contact with each other.   Opgemerkt wordt dat dit niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn, hetgeen wordt geïllustreerd door middel van de uitvoeringsvorm van de figuren 22 tot 24, waarbij de vloerpanelen 2B en 2C in de eerste positie Cl niet met de randen 26-27 in contact kunnen komen, daar het weergegeven uitsteeksel 28 noodgedwongen het verloop van de overeenstemmende groef 29 moet volgen. It should be noted that this does not necessarily have to be the case, which is illustrated by means of the embodiment of the figures 22 to 24, wherein the floor panels 2B and 2C, in the first position C can not come into contact with the edges 26-27, since the displayed projection 28 is forced to follow the course of the corresponding groove 29.   Figuren 25 en 26 geven in bovenaanzicht en voor twee verschillende standen een variante weer van twee te koppelen vloerpanelen 2, waarbij de voornoemde geleidingvormende gedeelten 24-25 een verloop vertonen waarin minstens één trapsgewijze wijziging, en in dit geval zelfs twee van deze wijzigingen 30, voorkomen, dit in tegenstelling tot het geleidelijk wijzigend verloop van de geleidingvormende gedeelten 24-25 in de uitvoeringsvorm van de figuren 1 tot 17. In de onderlinge positie die is weergegeven in figuur 25 bestaat er een losse koppeling, terwijl door een verschuiving tot in de positie van figuur 26 een nauwe passing of klempassing wordt verkregen tussen de vloerpanelen, meer speciaal aan de randen 26-27. Figures 25 and 26 show in plan view and for two different positions of a variant of coupling two floor panels 2, in which the above-mentioned guide-forming portions 24-25 show a gradient in which at least one step change, and in this case, even two of these modifications 30, occur, in contrast to the gradual modifying course of the guide-forming portions 24-25 in the embodiment of figures 1 to 17. in the relative position shown in Figure 25, there is a loose coupling, while by a shift up to the position of Figure 26, a close fit or interference fit is obtained between the floor panels, more particularly at the edges 26-27.   In de figuren 27 tot 29 is een voorbeeld weergegeven van een uitvoeringsvorm waarbij de randen 5-6, waaraan de geïntegreerde middelen 23 zijn aangebracht, gedeelten 31-32 bevatten, die, wanneer twee van dergelijke vloerpanelen 2 In the figures 27 to 29 is an example of an embodiment in which the edges 5-6, in which the integrated means 23 are arranged, contain portions 31-32, which, when two of such floor panels 2 

 <Desc/Clms Page number 19> <Desc / CLMS Page number 19> 

 in eenzelfde vlak met deze randen 5-6 in een onderling verschoven positie tegenover elkaar worden gepresenteerd, bij een verschuiving naar elkaar toe vrij over elkaar passen, doch bij een daaropvolgende verschuiving in de langsrichting van de randen 5-6 met de geleidingvormende gedeelten 24-25 achter elkaar aangrijpen. in the same plane with the edges 5-6 are presented in a mutually offset position in relation to each other, with a shift towards each other, fit freely over one another, but at a subsequent shift in the longitudinal direction of the edges 5-6 with the guide-forming portions 24- 25 grip behind each other.   In het voorbeeld van figuren 27 tot 29 strekken de geleidingvormende gedeelten 24-25 zich hiertoe niet alleen in een schuine richting uit in het vlak van het vloerpaneel 2, doch wijzigt ook de hoogte van deze gedeelten 24-25, doordat de gedeelten 31-32 in dikte variëren. In the example of Figures 27 to 29 extend, the guide-forming portions 24-25 is for this purpose not only in an oblique direction in the plane of the floor panel 2, but also changes the height of these portions 24-25, in that the sections 31-32 vary in thickness. In het geval twee van dergelijke vloerpanelen 2 dan in een positie analoog aan deze van figuur 11 aan elkaar worden gepresenteerd, kunnen deze met de gedeelten 31-32 vrij over elkaar heen worden geschoven, zoals zichtbaar in figuur 29, tot de randen 26-27 tegen elkaar aansluiten, waarna de geleidingvormende gedeelten 24-25, zoals voornoemd, achter elkaar kunnen worden gebracht door een onderlinge verschuiving van de vloerpanelen 2 in de langsrichting van de randen 5-6, waarbij dan automatisch een gedwongen nauwe aansluiting wordt verkregen.  Figuren 30 en 31 tonen gedeelten van een uitvoering waarbij in de randen 5-6 dwarsgerichte uitsparingen 33-34 zijn gevormd. Zoals schematisch en stapsgewijs weergegeven in de figuren 32 tot 34 laten deze uitsparingen 33-34 toe dat twee vloerpanelen 2 met hun koppeldelen 9-10 via een eerste beweging Ml, waarbij de twee vloerpanelen 2 geschrankt zijn ten opzichte van elkaar, vrij naar elkaar toe kunnen worden verplaatst, waarna deze vloerpanelen 2 via een tweede beweging M2, hoofdzakelijk dwars op de eerste, met hun koppeldelen 9-10 en met de voornoemde geleidingvormende gedeelten 24-25 achter elkaar kunnen worden gebracht. 

 <Desc/Clms Page number 20> 

  De geleidingvormende gedeelten 24-25 bestaan hierbij op zich ieder uit twee segmenten 24A-24B en 25A-25B. In de uitvoeringsvorm van de figuren 30 tot 34 liggen beide segmenten 24A-24B, alsook beide segmenten 25A-25B in elkaars verlengde. Figuur 35 toont een variante die aantoont dat deze segmenten niet noodzakelijk in elkaars verlengde hoeven gelegen te zijn.  Figuren 36 tot 38 tonen een uitvoeringsvorm waarbij aan de randen 5-6 koppeldelen 9-10 en geleidingvormende gedeelten 24-25 zijn aangebracht die zodanig zijn geconfigureerd dat wanneer twee van dergelijke vloerpanelen 2 met deze randen 5-6 aan elkaar worden gepresenteerd, deze in minstens één onderlinge positie van de twee vloerpanelen, namelijk de positie Cl uit figuur 36, via een onderlinge beweging M3 loodrecht of hoofdzakelijk loodrecht op het vlak van de vloerpanelen 2 met hun geleidingvormende gedeelten 24-25 achter elkaar kunnen worden gebracht door middel van een zogenaamde "drop-in" beweging. Deze beweging is in figuur 37 weergegeven, waarbij het duidelijk is dat de top 35 van de tand van het rechtse vloerpaneel 2 bij het neerlaten vrij langsheen de rand 27 kan passeren.

  Door de verschuiving langs de randen 5-6 wordt een gekoppelde toestand verkregen zoals afgebeeld in figuur 38.  De als tand en groef uitgevoerde gedeelten kunnen in alle uitvoeringsvormen op verschillende wijzen worden gerealiseerd. Figuur 39 geeft als voorbeeld een variante op de uitvoeringsvorm van figuur 37 weer, waarbij de koppeldelen 9-10 als een dubbele tand- en groefverbinding zijn uitgevoerd.  Bij voorkeur zijn de koppeldelen 7-8 en/of 9-10 eendelig, meer speciaal in één stuk, uitgevoerd met het materiaal 

 <Desc/Clms Page number 21> 

 waaruit minstens het randgebied van het eigenlijke vloerpaneel 2 is uitgevoerd, en zijn deze bijvoorbeeld door een machinale verspannende bewerking uit dit randgebied gevormd. Bij voorkeur zijn de koppeldelen 7-8 en/of 9-10 gevormd uit een kern van zulk vloerpaneel 2 welke bestaat uit MDF (Medium Density Fibreboard) of HDF (High Density Fibreboard). Het gebruik van dit materiaal biedt verschillende voordelen. Zo bijvoorbeeld kunnen gladde oppervlakken uit MDF/HDF worden gerealiseerd, waardoor de vloerpanelen 2 in gekoppelde toestand vlot langs elkaar kunnen worden verschoven.  De uitvinding is echter niet beperkt tot uitvoeringen waarbij de koppeldelen 7-8 en 9-10 eendelig uit het materiaal van de vloerpanelen 2 zelf zijn uitgevoerd. Zoals schematisch weergegeven in figuur 40 kan de uitvindingsgedachte ook worden gerealiseerd met bijvoorbeeld een koppeldeel 10 waarvan een gedeelte, waaronder het geleidingvormend gedeelte 25, is uitgevoerd uit een aan het eigenlijke vloerpaneel 2 aangebrachte strip 36 uit een andere materiaal, bijvoorbeeld metaal. Ook kunnen de koppeldelen 7 en/of 8 en/of 9 en/of 10 volledig uit een ander materiaal dan de vloerpanelen zelf bestaan.  In figuur 41 is een bijzondere uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding weergegeven waarbij de voornoemde geïntegreerde middelen 23 minstens een geleidingvormend gedeelte 37 omvatten, in dit geval een afronding, die toelaat dat twee van dergelijke vloerpanelen 2 bij het zijdelings in elkaar schuiven, hoofdzakelijk volgens de langsrichting van hun randen, initieel van een eerste toestand in een volgende toestand kunnen worden gebracht, waarbij de vloerpanelen 2 in de voornoemde volgende toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld 

 <Desc/Clms Page number 22> 

 zijn dan in de eerste toestand. Het gedeelte 37 heeft aldus tot doel ervoor te zorgen dat de vloerpanelen 2 initieel met hun koppeldelen 9-10, en volgens een variante eventueel ook 7-8, vlotter in elkaar kunnen worden gevoegd.  De afronding 37 zorgt aldus voor een zelfcentrerende werking tussen de vloerpanelen, namelijk doordat deze afronding 37 een geleiding vormt voor het hoekpunt 28A van het uitstekend gedeelte 28 tijdens het in elkaar schuiven volgens de in de figuur aangeduide richting.  Zoals aangeduid met referentie 37A kan het voornoemde gedeelte ook bestaan uit een afschuining of dergelijke.  Volgens nog een variante kan zulk gedeelte 37, respectievelijk 37A, ook aan de rand 3 of 5 worden voorzien, in plaats van aan de rand 4 of 6. Ook kunnen aan beide tijdens het koppelen met elkaar samenwerkende randen 3-4 en/of 5-6 gedeelten 37 worden gevormd.  Figuren 42 tot 44 geven schematisch nog een aantal uitvoeringsvormen weer, volgens zichten analoog aan dat van figuur 41, waarbij ook telkens geleidingvormende gedeelten 37, respectievelijk 37A, aan de vloerpanelen 2 zijn gevormd.  Figuur 45 geeft nog een verdere variante weer met koppeldelen 9-10 die, wanneer twee vloerpanelen 2 met hun randen 5-6 boven elkaar gepresenteerd zijn, in elkaar kunnen worden vastgeklikt, of door een verschuiving met de geleidingvormende gedeelten 24-25 achter elkaar kunnen worden gebracht.  In het algemeen zal de samenwerking tussen de geleidingvormende gedeelten 24-25 bij voorkeur zodanig zijn dat in de tweede toestand een sluitende samenwerking tussen 

 <Desc/Clms Page number 23> 

 de respectievelijke geleidingvormende gedeelten 24-25 wordt verkregen, dit op twee of meer plaatsen verdeeld over de lengte van de samenwerkende randen 5-6, zoals bijvoorbeeld in de uitvoeringsvormen van figuren 25-26 en 30 tot 35, of continu over het grootste gedeelte van de lengte van deze randen 5-6, zoals in de uitvoeringsvorm van figuren 1 tot 17.  In figuur 46 wordt schematisch een werkwijze weergegeven voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen 2, meer speciaal voor het eraan aanbrengen van de geprofileerde randen 3-4 en 5-6 door middel van verspannende gereedschappen, zoals roterende frezen 38 tot 43.  Essentieel is hierbij de wijze waarop, enerzijds, de recht verlopende gedeelten van de koppeldelen 9-10 en, anderzijds, de schuin verlopende geleidingvormende gedeelten 24-25 aan de randen 5-6 worden aangebracht.  Volgens de techniek van figuur 46 worden de vloerpanelen 2 hierbij door middel van een transportelement 44 parallel met de randen 5-6 langsheen de nodige frezen 40-41 gevoerd om de recht verlopende gedeelten van de koppeldelen 9-10 te vormen, terwijl de schuin verlopende geleidingvormende gedeelten 24-25, en eventueel ook bepaalde gedeelten van de eigenlijke koppeldelen 9-10, worden gerealiseerd door de vloerpanelen 2 in een gekantelde toestand langs frezen 42 en 43 te bewegen.  Dit kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van een transportelement 44 met meeneemnokken 45, waarbij dit transportelement 44 plaatselijk aan één zijde een weinig wordt omgeleid, zoals aangeduid met referenties 46 en 47. 

 <Desc/Clms Page number 24> 

  In figuur 47 is een variante weergegeven waarbij de zich schuin uitstrekkende geleidingvormende gedeelten 24-25 worden gerealiseerd door een onderlinge zijdelingse verplaatsing, respectievelijk Zl en Z2, te verwezenlijken tussen de frezen 42 en 43 en het vloerpaneel 2, bij voorkeur door de frezen 42-43 volgens een welbepaalde koers te verplaatsen op het ogenblik dat een vloerpaneel 2 hier langsheen bewogen wordt, hetgeen eventueel door middel van een nokkensysteem, een stappenmotor of dergelijke kan worden gerealiseerd.  Het is duidelijk dat de vloerpanelen 2 voor het vormen van de randen 3-4 op gebruikelijke wijze langsheen frezen 38-39 of andere geschikte gereedschappen kunnen worden geleid, zoals schematisch in figuur 46 is weergegeven. Hierbij hoeven de koppeldelen 7-8 aan de lange zijden niet noodzakelijk eerst te worden aangebracht.  Uiteraard kunnen eventueel meerdere freesbewerkingen worden uitgevoerd dan weergegeven in de figuren 46 en 47, indien de profilering van de randen 3-4 en/of 5-6 dit vergt.  De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch zulk vloerpaneel, de hieruit gevormde vloerbedekking, de werkwijze voor het leggen ervan en de werkwijze voor het vervaardigen ervan kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.  Zo bijvoorbeeld kan de uitvinding ook worden toegepast in uitvoeringen waarbij de vergrendeling in horizontale richting en de geïntegreerde middelen 23 niet alleen aan de onderste lip van de groef worden gerealiseerd, doch 

 <Desc/Clms Page number 25> 

 bijvoorbeeld aan de onderste en bovenste lip, of aan de bovenste lip alleen, dit ongeacht of de onderste lip langer, korter of gelijk is aan de bovenste lip.  Figuur 48 geeft een verdere variante weer die aantoont dat de uitvinding ook toepasbaar is in uitvoeringen van het type waarbij de lip die de bovenzijde van de groef begrenst, zich uitstrekt tot voorbij de lip die de onderzijde van de groef begrenst, en waarbij het geleidingvormend gedeelte 25 in de aldus bovenste en verder uitstekende lip is gesitueerd.  In wezen kan de uitvinding in combinatie met alle soorten van koppelmiddelen worden aangewend die in een verticale en horizontale vergrendeling voorzien, ongeacht op welke wijze ook de panelen initieel moeten worden in elkaar gevoegd.  Ook beperkt de uitvinding zich niet tot langwerpige vloerpanelen.  In functie van de uitvoering kunnen de geïntegreerde middelen 23 aan twee of meer zijden worden voorzien, eventueel ook aan de lange zijden. In het geval dat de vloerpanelen als tegels zijn uitgevoerd die op een niet-geschrankte wijze worden gelegd, is de aanwending van geïntegreerde middelen 23 aan de vier zijden bijzonder voordelig.  Het feit dat, volgens de uitvinding, de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn, sluit niet uit dat de vloerpanelen 2 in de eerste toestand met hun randen, bijvoorbeeld 26 en 27, tegen elkaar worden gepresenteerd. Het contact tussen de randen 26-27 is in de eerste toestand evenwel geen 

 <Desc/Clms Page number 26> 

 
 EMI26.1 
 "gedwongen" toestand, terwijl in de "tweede toestand" de randen 26-27 wel gedwongen worden contact met elkaar te maken of minstens dicht tegen elkaar gedwongen worden. 

Claims (32)

Conclusies. Conclusions.
1. Vloerpaneel, voor het vormen van een vloerbedekking (1), dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (5-6) is voorzien van koppeldelen (9-10) die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen (2) aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodanig dat daarbij zowel een vergrendeling wordt verkregen in een richting (D3) loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (2) als in een richting (D4) in het vlak van de vloerpanelen (2) en loodrecht op de gekoppelde randen (5-6), waarbij deze koppeldelen (9-10) in gekoppelde toestand een onderlinge verschuiving (T) van de vloerpanelen (2) over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de langsrichting van de voornoemde randen (5-6) toelaten, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (2) aan de voornoemde randen (5-6) is voorzien van geïntegreerde middelen (23) die de vloerpanelen (2) bij de voornoemde verschuiving (T), 1. Floor panel, for forming a floor covering (1), which is provided with coupling parts (9-10) which allow at least at two opposite edges (5-6) allow that two of such floor panels (2) can be coupled to each other in such a way in that considering both a locking is obtained in a direction (D3) perpendicular to the plane of the floor panels (2) as well as in a direction (D4) in the plane of the floor panels (2) and perpendicular to the coupled edges (5-6) , whereby these coupling parts (9-10) in the coupled condition permitting a mutual displacement (T) of the floor panels (2) over at least a predetermined length substantially in the longitudinal direction of the above-mentioned edges (5-6), characterized in that the floor panel ( 2) at the above-mentioned edges (5-6) is provided with integrated means (23) to which the floor panels (2), at the aforesaid offset (T),
als gevolg van deze verschuiving (T), van een eerste toestand (Cl) in een tweede toestand (C2) brengen, waarbij de vloerpanelen (2) in de tweede toestand (C2) meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand (Cl). as a result of this displacement (T), from a first state (C) charging to a second state (C2), wherein the floor panels (2) in the second state (C2) more positively and / or are more closely coupled to each other than in the first state (Cl).
2.- Vloerpaneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (9-10) en de voornoemde geïntegreerde middelen (23) zodanig geconfigureerd zijn dat de tweede toestand (C2) zich minstens voordoet in de positie waarbij de vloerpanelen (2) zich in lijn bevinden. 2.- Floor panel according to claim 1, characterized in that the coupling parts (9-10) and the above-mentioned integrated means (23) are configured such that the second state (C2) is located at least occurs in the position in which the floor panels (2) are located in are line.
3.- Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (2) rechthoekig, meer speciaal langwerpig of vierkant, is, en dus een eerste paar en een tweede paar tegenovereenliggende randen (3-4, 5-6) <Desc/Clms Page number 28> bezit ; 3.- Floor panel according to claim 1 or 2, characterized in that the floor panel (2) is rectangular, more particularly elongated or square, and thus as a first pair and a second pair of opposite edges (3-4; 5-6) <Desc / CLMS Page number 28> property; dat aan het eerste paar tegenovereenliggende randen (3-4) koppeldelen (7-8) zijn gevormd die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen (2) bij deze randen (3-4) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodanig dat daarbij zowel een vergrendeling wordt verkregen in een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (2) als in een richting (D2) in het vlak van de vloerpanelen (2) en loodrecht op de gekoppelde randen (3-4); that at the first pair of opposite edges (3-4), with coupling parts (7-8) are formed which allow that two of such floor panels (2) at these edges (3-4) can be coupled to each other, such that while both a locking is obtained in a direction (Dl), perpendicular to the plane of the floor panels (2) as well as in a direction (D2) in the plane of the floor panels (2) and perpendicular to the coupled edges (3-4);
en dat het tweede paar tegenovereenliggende randen (5-6) is voorzien van de koppeldelen (9-10) welke zoals voornoemd toelaten om de vloerpanelen (2) door middel van een verschuiving van een eerste toestand (Cl) in een meer sluitende en/of nauwere tweede toestand (C2) te brengen. and that the second pair of opposite edges (5-6) is provided with the coupling parts (9-10) which is such as allowing aforesaid to the floor panels (2) by means of a shift from a first state (C) in a more-positive and / or to bring closer the second state (C2).
4.- Vloerpaneel volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (7-8) van het eerste paar tegenovereenliggende randen (3-4) toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen (2) volgens de langsrichting van deze randen (3-4) verschuifbaar zijn, al dan niet met behulp van een gereedschap, waarbij, gezien in dwarsdoorsnede, zich in hoofdzaak slechts één gekoppelde toestand voordoet, ongeacht in welke onderling verschoven positie deze vloerpanelen (2) zich bevinden. 4.- Floor panel according to claim 3, characterized in that the coupling parts (7-8) of the first pair of opposite edges (3-4) allow that two of such floor panels (2) along the longitudinal direction of these edges (3-4) is displaceably are, with or without the aid of a tool, wherein, when viewed in cross-section, extends substantially only one coupled state occurs, regardless of these floor panels (2) are located in which are mutually offset position.
5.- Vloerpaneel volgens conclusie 3 of 4, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel (2) langwerpig is ; 5.- Floor panel according to claim 3 or 4, characterized in that this floor panel (2) is oblong; het eerste paar tegenovereenliggende randen (3-4) zich aan de lange zijden bevindt ; the first pair of opposite edges (3-4) is located at the long sides; dat het tweede paar tegenovereen- liggende randen (5-6) zich aan de korte zijden bevindt. tegenovereen- that the second pair of opposite edges (5-6) is located on the short sides.
6.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de geïntegreerde middelen (23) die toelaten om met elkaar gekoppelde vloerpanelen (2) van de voornoemde eerste toestand (Cl) in de voornoemde tweede <Desc/Clms Page number 29> toestand (C2) te brengen zodanig zijn uitgevoerd dat minstens in de eerste positie een ruimte en/of speling tussen de gekoppelde vloerpanelen (2) bestaat. 6.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the integrated means (23) which make it possible in the above-mentioned second <Desc / CLMS Page number 29> of the above-mentioned first state (C) coupled floor panels (2) with each other state (C2) to bring are designed such that at least in the first position, there is a space and / or play between the coupled floor panels (2).
7.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de geïntegreerde middelen (23) die toelaten om met elkaar gekoppelde vloerpanelen (2) van de voornoemde eerste toestand (Cl) in de voornoemde tweede toestand (C2) te brengen zodanig zijn uitgevoerd dat de vloerpanelen (2) minstens in de tweede positie spelingsvrij tegen elkaar aansluiten, waarbij zij al dan niet tegen elkaar worden aangedrukt met een bepaalde kracht ingevolge een elastische verbuiging of vervorming in de koppeldelen (9-10) . 7.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the integrated means (23) which make it possible to bring together coupled floor panels (2) of the above-mentioned first state (Cl) in said second state (C 2) are in such a way performed such that the floor panels (2) at least in the second position without play connect against each other, whereby they may or may not be pressed against each other with a certain force in response to a bending or elastic deformation in the coupling parts (9-10).
8.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde geïntegreerde middelen (23) bestaan uit aan de betreffende randen (5-6) van de vloerpanelen (2), meer speciaal aan de betreffende koppeldelen (9-10), aangebrachte geleidingvormende gedeelten (24-25, 37-37A), meer speciaal contactgedeelten waarvan minstens één een globaal verloop vertoont volgens een richting die afwijkt van de richting volgens dewelke de eigenlijke bijhorende rand (26-27) van het vloerpaneel (2) zelf, zich uitstrekt. 8.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said integrated means (23) consist of to the related edges (5-6) of the floor panels (2), more particularly on the respective coupling parts (9-10) , applied conductor-forming parts (24-25, 37-37A), in particular contact portions of which at least one exhibits a global variation according to a direction which deviates from the direction according to which the actual corresponding edge (26-27) of the floor panel (2) itself , extends.
9.- Vloerpaneel volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (9-10) aan de randen (5-6) die voorzien zijn van de voornoemde geïntegreerde middelen (23), enerzijds, minstens gedeelten (17-18) bevatten in de vorm van een tand en groef, en, anderzijds, ook minstens gedeelten (19-20) bezitten die een vergrendeling bewerkstelligen in een richting (D4) in het vlak van de vloerpanelen (2) loodrecht op de gekoppelde randen (5-6), <Desc/Clms Page number 30> waarbij deze laatstgenoemde gedeelten (19-20) tevens de voornoemde geleidingvormende gedeelten (24-25) vormen. 9.- Floor panel according to claim 8, characterized in that the coupling parts (9-10) at the edges (5-6) which are provided with the above-mentioned integrated means (23), on the one hand, at least portions (17-18) include in the form of a tongue-and-groove, and, on the other hand, also at least portions (19-20) have which effect a locking in a direction (D4) in the plane of the floor panels (2) perpendicular to the coupled edges (5-6), <Desc / CLMS Page number 30> whereby the latter portions (19-20) also constitute the above-mentioned guide-forming parts (24-25).
10.- Vloerpaneel volgens conclusie 9, daardoor gekenmerkt dat het als tand uitgevoerde gedeelte (17) naar de top van de tand toe vernauwt en/of het als groef uitgevoerde gedeelte (18) naar binnen toe vernauwt, zodanig'dat het als tand uitgevoerde gedeelte (17) in de voornoemde eerste toestand (Cl) aan minstens één zijde van de bovenzijde of onderzijde zich op een afstand van de wand van de groef bevindt, terwijl in de voornoemde tweede toestand (C2) zowel de bovenzijde als onderzijde van het als tand uitgevoerde gedeelte contact maken met respectievelijk de bovenwand en onderwand van het als groef uitgevoerde gedeelte (18). 10.- Floor panel according to claim 9, characterized in that it is carried out as a toothed portion (17) narrows toward the top of the tooth and / or carried out as a groove portion (18) narrows to the inside, zodanig'dat carried out as the tooth portion (17) in the said first condition (C) at least one side of the upper side or lower side is located at a distance from the groove wall, while in the aforesaid second state (C2), both the top and bottom of the as tooth carried out portion to make contact respectively with the upper wall and lower wall of the groove is carried out portion (18).
11. - Vloerpaneel volgens conclusie 9 of 10, daardoor gekenmerkt dat de geleidingvormende gedeelten (24-25) zich bevinden aan, enerzijds, de lip (21) die de onderzijde van de voornoemde groef begrenst en/of een aan deze lip (21) aanwezig gedeelte en, anderzijds, het hiermee overeenstemmend gedeelte van de tegenoverliggende rand (5). 11. - Floor panel according to claim 9 or 10, characterized in that the guide-forming parts (24-25) are located on, on the one hand, the lip (21) forming the bottom of the said groove delimiting, and / or one on this lip (21) present portion and, on the other hand, allows the corresponding portion of the opposite edge (5).
12. - Vloerpaneel volgens conclusie 9 of 10, daardoor gekenmerkt dat de geleidingvormende gedeelten (24-25) zich bevinden aan, enerzijds, de lip (21) die de onderzijde van de groef begrenst en/of een aan deze lip (21) aanwezig gedeelte en, anderzijds, het hiermee overeenstemmend gedeelte van de tegenoverliggende rand (5); 12. - Floor panel according to claim 9 or 10, characterized in that the guide-forming parts (24-25) are located on, on the one hand, the lip (21) which borders the lower side of the groove and / or one on this lip (21) is present portion and, on the other hand, allows the corresponding portion of the opposite edge (5); dat de voornoemde lip (21) en/of het eraan aanwezige gedeelte zich uitstrekt tot voorbij de lip (22) die de bovenzijde van de voornoemde groef begrenst ; in that the above-mentioned lip (21) and / or the coming present portion extends beyond the lip (22) forming the upper side of the aforementioned groove delimits; dat het geleidingvormend gedeelte (25) dat zich aan de lip (21) die de onderzijde van de groef begrenst en/of aan het daaraan aanwezige <Desc/Clms Page number 31> gedeelte bevindt, op een plaats is gelegen die zich voorbij de lip (22) die de bovenzijde van de groef begrenst, bevindt. in that the guide-forming portion (25) which extends to the lip (21) which borders the lower side of the groove and / or to the thereto present <Desc / CLMS Page number 31> area is, at a place that is located which extend beyond the lip (22) the upper side of the groove, is located.
13.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 12, daardoor gekenmerkt dat de geleidingvormende gedeelten (24-25) een zodanig verloop vertonen dat, wanneer twee van dergelijke vloerpanelen (2) aan elkaar gekoppeld worden, de voornoemde tweede toestand (C2) pas bereikt wordt op het ogenblik dat de vloerpanelen (2) in een positie komen waarbij zij zich precies tegenover elkaar bevinden, of kort daarvoor. 13.- Floor panel according to any one of claims 8 to 12, characterized in that the guide-forming parts (24-25) have a shape such that when two of such floor panels (2) are coupled to each other, the above-mentioned second state (C2) is only achieved at the time that the floor panels (2) come into a position in which they are exactly opposite each other, or shortly before.
14.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 13, daardoor gekenmerkt dat minstens één van de betreffende randen (5-6) een geleidingvormend gedeelte (24-25) bezit dat een verloop vertoont dat zich geleidelijk wijzigt over het grootste gedeelte van de lengte van de betreffende rand (5-6) . 14.- Floor panel according to any one of claims 8 to 13, characterized in that possesses at least one of the respective edges (5-6) forming a guiding portion (24-25) which exhibits a gradient which gradually changes over the major part of the length of the relevant edge (5-6).
15. - Vloerpaneel volgens conclusie 14, daardoor gekenmerkt dat het voornoemd geleidingvormend gedeelte (24-25) zich over de volledige of nagenoeg volledige lengte van de rand (5-6) onder een helling (H) ten opzichte van de richting van de bijhorende eigenlijke rand (26-27) van het vloerpaneel (2) uitstrekt. 15. - Floor panel according to claim 14, characterized in that the above-mentioned guide-forming section (24-25) extends over the complete or almost with respect to the direction of entire length of the edge (5-6) at an inclination (H) of the corresponding very edge (26-27) extending from the floor panel (2).
16.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 13, daardoor gekenmerkt dat minstens één van de betreffende randen (5-6) een geleidingvormend gedeelte (24-25) bezit dat een verloop vertoont waarin minstens één trapsgewijze wijziging (30) voorkomt. 16.- Floor panel according to any one of claims 8 to 13, characterized in that at least one property of the respective edges (5-6) forming a guiding portion (24-25) which exhibits a gradient in which at least one step change occurs (30). <Desc/Clms Page number 32> <Desc / CLMS Page number 32>
17.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 16, daardoor gekenmerkt dat in de randen (5-6) die de voornoemde geïntegreerde middelen (23) bevatten, dwarsgerichte uitsparingen (33-34) gevormd zijn, zodanig dat twee van dergelijke vloerpanelen (2) met hun koppeldelen (9-10) via een eerste beweging (Ml), waarbij de twee vloerpanelen (2) geschrankt zijn ten opzichte van elkaar, vrij naar elkaar toe kunnen worden verplaatst, waarna deze vloerpanelen (2) via een tweede beweging (M2), hoofdzakelijk dwars op de eerste, met hun koppeldelen (9-10) en met de voornoemde geleidingvormende gedeelten (24-25) achter elkaar kunnen worden gebracht. 17.- Floor panel according to any one of claims 8 to 16, characterized in that the edges (5-6) which contain the aforementioned integrated means comprise (23), transversely directed recesses (33-34) are formed, in such a manner that two of such floor panels (2) with their coupling elements (9-10) through a first movement (M), the two floor panels (2) to be staggered in relation to each other, freely can be moved towards each other, after which these floor panels (2) via a second movement (M2), substantially transverse to the first, with their coupling parts (9-10), and with the above-mentioned guide-forming parts (24-25) can be brought one after the other.
18.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 17, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde randen (5-6) geleidingvormende gedeelten (24-25) bezitten die een zodanig verloop vertonen dat in de tweede toestand (C2) een sluitende samenwerking tussen de respectievelijke vloerpanelen (2) wordt verkregen, dit op twee of meer plaatsen verdeeld over de lengte van de samenwerkende randen (5-6) of continu over het grootste gedeelte van de lengte van deze samenwerkende randen (5-6). 18.- Floor panel according to any one of claims 8 to 17, characterized in that possess the above-mentioned edges (5-6) have guide-forming parts (24-25) which have a path such that a balanced co-operation in the second state (C2) between the respective floor panels (2) is obtained, this divided at two or more locations along the length of the co-operating edges (5-6) or continuously over the major portion of the length of said co-operating edges (5-6).
19.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 18, daardoor gekenmerkt dat de twee tegenovereenliggende randen (5-6) waaraan de geïntegreerde middelen (23) zijn aangebracht zodanig zijn geconfigureerd dat, wanneer twee van dergelijke vloerpanelen (2) met deze randen (5-6) aan elkaar worden gepresenteerd, deze in minstens één onderlinge positie van de twee vloerpanelen (2), via een onderlinge beweging loodrecht of hoofdzakelijk loodrecht op het vlak van de vloerpanelen (2), met hun geleidingvormende gedeelten (24-25) achter elkaar kunnen worden gebracht, <Desc/Clms Page number 33> meer speciaal door middel van een zogenaamde "drop-in" beweging. 19.- Floor panel according to any one of claims 8 to 18, characterized in that the two opposite edges (5-6) to which the integrated means (23) are arranged are configured such that, when two of such floor panels (2) with these edges (5-6) are presented to each other, that in at least one relative position of the two floor panels (2), by means of a relative movement perpendicular or substantially perpendicular to the plane of the floor panels (2), with their guide-forming portions (24-25 ) can be brought one after the other, <Desc / CLMS Page number 33> more particularly by means of a so-called "drop-in" movement.
20. - Vloerpaneel volgens één van de conclusies 8 tot 19, daardoor gekenmerkt dat de twee tegenovereenliggende randen (5-6) waaraan de geïntegreerde middelen (23) zijn aangebracht, gedeelten (31-32) vertonen die, wanneer twee van dergelijke vloerpanelen (2) in eenzelfde vlak met deze randen (5-6) tegenover elkaar worden gepresenteerd, door een verschuiving naar elkaar toe vrij over elkaar passen, doch bij een daarop volgende verschuiving in de langsrichting van de randen (5-6) achter elkaar aangrijpen. 20. - Floor panel according to any one of claims 8 to 19, characterized in that the two opposite edges (5-6) to which the integrated means (23) are provided, portions (31-32) which exhibit, when two of such floor panels ( 2) are presented opposite each other in the same plane with these edges (5-6), to pass through a shift towards each other freely on each other, but engage behind each other in a subsequent shift in the longitudinal direction of the edges (5-6).
21. - Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde geïntegreerde middelen (23), alsmede de koppeldelen (9-10) van de randen (5-6) waaraan deze geïntegreerde middelen (23) zijn aangebracht, in één stuk zijn uitgevoerd uit het materiaal waaruit minstens het randgebied van het eigenlijke vloerpaneel (2) is uitgevoerd. 21. - Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said integrated means (23), as well as the coupling parts (9-10) of the edges (5-6) to which this integrated means (23) are provided, in one are formed integrally from the material from which it is carried out at least the edge area of ​​the actual floor panel (2).
22.- Vloerpaneel volgens conclusie 21, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (2) minstens ter plaatste van het randgebied een basisplaat op basis van MDF/HDF bevat, waaruit de voornoemde koppeldelen (7-8,9-10) en de voornoemde geïntegreerde middelen (23) zijn verwezenlijkt. 22.- Floor panel according to claim 21, characterized in that the floor panel (2) at least at the location of the edge area comprises a base plate on the basis of MDF / HDF, of which the aforementioned coupling parts (7-8,9-10) and the above-mentioned integrated means (23) have been attained.
23. - Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (9-10) aan de randen (5-6) die voorzien zijn van de voornoemde geïntegreerde middelen (23) zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van dergelijke vloerpanelen (2) bij deze randen (5-6) aan elkaar te koppelen door ze zijdelings op een hoofdzakelijk vlakke wijze naar elkaar toe te schuiven <Desc/Clms Page number 34> en/of door ze door middel van een onderlinge wentelbeweging in elkaar te voegen. 23. - Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (9-10) at the edges (5-6) which are provided with the above-mentioned integrated means (23) are configured in such a way that they allow for two such floor panels (2) at these edges (5-6) to be coupled to each other by sliding them laterally in a substantially planar fashion towards each other <Desc / CLMS Page number 34> and / or by making them by means of a mutual turning movement, add.
24. - Vloerpaneel volgens conclusies 3 en 23, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (7-8) van het eerste paar tegenovereenliggende randen (3-4) zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van dergelijke vloerpanelen (2) bij deze randen (5-6) aan elkaar te koppelen door ze zijdelings op een hoofdzakelijk vlakke wijze naar elkaar toe te schuiven en/of door ze door middel van een onderlinge wentelbeweging in elkaar te voegen. 24. - Floor panel according to claims 3 and 23, characterized in that the coupling parts (7-8) of the first pair of opposite edges (3-4) are configured such that they allow to be two of such floor panels (2) at these edges (5 -6) to be coupled to one another by sliding them sideways on to a substantially planar fashion towards each other, and / or by adding them, by means of a mutual turning movement.
25. - Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde geïntegreerde middelen (23) minstens geleidingvormende gedeelten (37-37A) omvatten, meer speciaal een afronding, afschuining of dergelijke, die toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen (2), bij het zijdelings in elkaar schuiven, hoofdzakelijk volgens de lengterichting van de betreffende randen, initieel van een eerste toestand in een volgende toestand worden gebracht, waarbij de vloerpanelen (2) in de voornoemde volgende toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand. 25. - Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said integrated means (23) comprises at least guide-forming portions (37-37A) comprise, in particular a rounding, chamfering, or the like, which allow that two of such floor panels (2) , by the lateral slide into each other, substantially be placed according to the longitudinal direction of the related edges, initially from a first state to a subsequent state, in which the floor panels (2) in the said next state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state.
26.- Vloerbedekking, daardoor gekenmerkt dat zij is samengesteld uit vloerpanelen (2) volgens één van de conclusies 1 tot 25. 26.- Floor covering, characterized in that it is composed of floor panels (2) according to any one of claims 1 to 25.
27. - Werkwijze voor het leggen van vloerpanelen (2), teneinde vloerpanelen (2) volgens één van de conclusies 1 tot 25 aan elkaar te koppelen, daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze minstens de stappen omvat die erin bestaan dat een eerste vloerpaneel (2) en een tweede vloerpaneel (2) aan hun randen (5-6) die van geïntegreerde middelen (23) <Desc/Clms Page number 35> zoals voornoemd, voorzien zijn in een onderling verschoven positie aan elkaar worden gepresenteerd en dat de vloerpanelen (2) onderling worden verschoven zodanig dat, als gevolg van deze verschuiving (T), de vloerpanelen (2) van de eerste toestand (Cl) in de tweede toestand (C2) worden gebracht. 27. - A method of laying floor panels (2), so as floor panels (2) according to any one of claims 1 to 25 to be coupled to each other, characterized in that this method comprises at least the steps which consist in that a first floor panel (2) and a second floor panel (2) at their edges (5-6) of the integrated means (23), <Desc / CLMS Page number 35> as mentioned above, are provided in a mutually offset position to be presented to each other, and that the floor panels (2 ) are mutually shifted such that, are brought as a result of this displacement (T), the floor panels (2) of the first state (Cl) in the second state (C2).
28.- Werkwijze volgens conclusie 27, daardoor gekenmerkt dat gebruik wordt gemaakt van vloerpanelen (2A-2B-2C) die rechthoekig zijn en die aan alle vier zijden koppeldelen (7-8,9-10) bevatten die een vergrendeling in verticale en horizontale richting bewerkstelligen, en dat de vloerpanelen (2A-2B-2C) in verschillende rijen aan elkaar worden gekoppeld, waarbij, wanneer het voornoemde eerste vloerpaneel (2B) reeds aan een vorige rij is gekoppeld, bij het leggen van het tweede vloerpaneel (2C) minstens volgende twee stappen worden uitgevoerd: - een eerste stap waarin het tweede vloerpaneel (2C) aan het eerste vloerpaneel (2B) wordt gekoppeld, en eventueel verder wordt verplaatst, zodanig dat het een positie inneemt waarbij het zich op een afstand van de rand van de reeds gelegde rij vloerpanelen (2A) bevindt; 28.- A process according to claim 27, characterized in that use is made of floor panels (2A-2B-2C) which are rectangular and which has a lock which contain on all four sides with coupling parts (7-8,9-10) in the vertical and horizontal effecting direction, and in that the floor panels (2A-2B-2C) in different rows are connected to each other, wherein, when said first floor panel (2B) has already been coupled to a previous row, at the laying of the second floor panel (2C) at least the following two steps are carried out: - a first step in which the second floor panel (2C) is coupled to the first floor panel (2B), and, optionally, is further displaced, in such a way that it occupies a position in which it is located at a distance from the edge of the already laid row of floor panels (2A) is located;
- een tweede stap waarin het tweede vloerpaneel (2C) in hetzelfde of hoofdzakelijk hetzelfde vlak als het eerste vloerpaneel (2B) naar de rand van de reeds gelegde rij vloerpanelen (2A) wordt geschoven, waarbij zowel, enerzijds, een koppeling wordt gerealiseerd tussen het tweede vloerpaneel (2C) en de vloerpanelen (2A) uit de vorige rij, als anderzijds, door toedoen van de voornoemde geïntegreerde middelen (23) in de koppeling tussen het tweede vloerpaneel (2C) en het eerste vloerpaneel (2B) een overgang plaatsvindt van <Desc/Clms Page number 36> de voornoemde eerste toestand (Cl) naar de voornoemde tweede toestand (C2). - a second step in which the second floor panel (2C) in the same or substantially the same plane is shifted as the first floor panel (2B) to the edge of the already laid row of floor panels (2A), wherein both, on the one hand, a coupling is realized between the second floor panel (2C) and of the floor panels (2A) a transition from the previous row, and on the other hand, by virtue of the above-mentioned integrated means (23) in the coupling between the second floor panel (2C) and the first floor panel (2B) is carried out by <Desc / CLMS Page number 36> the aforementioned first condition (C) to the said second state (C2).
29.- Werkwijze volgens conclusie 28, daardoor gekenmerkt dat het tweede vloerpaneel (2C) aan de rand (4) van de reeds gelegde rij vloerpanelen (2A) wordt gekoppeld door dit naar deze rand (4) te schuiven in hetzelfde vlak als dit van het eerste vloerpaneel (2B) , dit terwijl dit eerste vloerpaneel (2B) zich in een gewentelde toestand ten opzichte van de reeds gelegde rij vloerpanelen (2A) bevindt, waarbij het tweede vloerpaneel (2C) samen met het eerste vloerpaneel (2B) wordt neergewenteld nadat het tweede vloerpaneel (2C) in lijn gebracht is met het eerste vloerpaneel (2B). 29.- Method according to claim 28, characterized in that to slide the second floor panel (2C) to the edge (4) of the already laid row of floor panels (2A) is engaged by this to the said edge (4) in the same plane as that of the first floor panel (2B), so while this first floor panel (2B) is in a pivoted position with respect to the already laid row of floor panels (2A), wherein the second floor panel (2C) together with the first floor panel (2B) is pivoted downward after said second floor panel (2C) is brought into line with the first floor panel (2B).
30.- Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen (2) volgens één van de conclusies 1 tot 25, daardoor gekenmerkt dat minstens de koppeldelen (9-10) aan de randen (5-6) waaraan de voornoemde geïntegreerde middelen (23) zijn aangebracht, alsmede deze geïntegreerde middelen (23), gevormd worden uit het materiaal waaruit de vloerpanelen (2) bestaan door middel van een verspannende bewerking, meer speciaal een freesbewerking, waarbij de geïntegreerde middelen (23) worden gerealiseerd in de vorm van geleidingvormende gedeelten (24-25), waarbij minstens deze geleidingvormende gedeelten (24-25) worden gerealiseerd door het betreffende vloerpaneel (2) en minstens één verspannend gereedschap onderling langs elkaar te verplaatsen, zodanig dat het verspannend gereedschap en het vloerpaneel (2) een onderlinge verplaatsing uitvoeren, 30.- Method for manufacturing floor panels (2) according to any one of claims 1 to 25, characterized in that at least the coupling parts (9-10) at the edges (5-6) to which the above-mentioned integrated means (23) are provided , as well as these integrated means (23), are formed from the material from which the floor panels (2) are made by means of a verspannende operation, more particularly a milling operation, wherein the integrated means (23) are realized in the form of guide-forming portions (24 -25), wherein at least said guide-forming parts (24-25) can be realized by moving the related floor panel (2) and at least one verspannend tool mutually along each other, such that the verspannend tool and the floor panel (2) carry out a mutual displacement,
waarvan de richting voor minstens een gedeelte van de uitgevoerde koers minstens afwijkt van de richting van de eigenlijke bijhorende rand (26-27) van het vloerpaneel (2). the direction of which for at least a portion of the output rate at least deviates from the direction of the actual corresponding edge (26-27) of the floor panel (2). <Desc/Clms Page number 37> <Desc / CLMS Page number 37>
31. - Werkwijze volgens conclusie 30, daardoor gekenmerkt dat het verspannend gereedschap tijdens het vormen van de geleidingvormende gedeelten (24-25) zich op een vaste plaats bevindt en dat de geleidingvormende gedeelten (24-25) worden gevormd door de vloerpanelen (2) volgens een rechtlijnige beweging langsheen het verspannend gereedschap te voeren, met ieder vloerpaneel (2) in een positie waarbij de eigenlijke rand (26-27) waaraan zulk geleidingvormend gedeelte (24-25) moet worden gevormd, een hoek maakt met de voornoemde bewegingsrichting. 31. - Method according to claim 30, characterized in that the verspannend tool during the formation of the guide-forming portions (24-25) is located at a fixed position, and in that the guide-forming parts (24-25) are formed by the floor panels (2) in accordance with a rectilinear movement along perform the verspannend tool, with each floor panel (2) in a position in which the actual edge (26-27) to which such guiding-forming section (24-25) is to be formed, makes an angle with said direction of movement.
32.- Werkwijze volgens conclusie 30, daardoor gekenmerkt dat de geleidingvormende gedeelten (24-25) worden gerealiseerd door het betreffende vloerpaneel (2) en minstens één verspannend gereedschap onderling langs elkaar te verplaatsen, dit terwijl tevens zijdelings een onderlinge verplaatsing (Z1-Z2) tussen het vloerpaneel (2) en het verspannend gereedschap wordt gerealiseerd. 32.- Method according to claim 30, characterized in that the guide-forming parts (24-25) can be realized by moving the related floor panel (2) and at least one tool verspannend mutually along each other, so while at the same time a sideways mutual displacement (Z1-Z2 ) between the floor panel (2) and the verspannend tool is realized.
BE2002/0682A 2002-11-25 2002-11-25 Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same. BE1015223A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2002/0682A BE1015223A3 (en) 2002-11-25 2002-11-25 Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2002/0682A BE1015223A3 (en) 2002-11-25 2002-11-25 Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same.
AU2003285341A AU2003285341A1 (en) 2002-11-25 2003-11-19 Floor panel for floor coverings, placing and manufacture thereof
PCT/EP2003/013076 WO2004048716A1 (en) 2002-11-25 2003-11-19 Floor panel for floor coverings, placing and manufacture thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1015223A3 true BE1015223A3 (en) 2004-11-09

Family

ID=32330744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2002/0682A BE1015223A3 (en) 2002-11-25 2002-11-25 Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003285341A1 (en)
BE (1) BE1015223A3 (en)
WO (1) WO2004048716A1 (en)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2526698C (en) 2003-07-02 2012-05-08 Kaindl Flooring Gmbh Panels comprising interlocking snap-in profiles
DE202004006140U1 (en) * 2004-04-15 2004-06-09 Tilo Gmbh Panels for two-layer parquet
DE602004010914T3 (en) 2004-10-22 2011-07-07 Välinge Innovation AB Set of floor panels
US7454875B2 (en) 2004-10-22 2008-11-25 Valinge Aluminium Ab Mechanical locking system for floor panels
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US8061104B2 (en) 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
DE102006027982B3 (en) * 2006-06-14 2007-12-06 Fritz Egger Gmbh & Co. Component, preferably for covering floors, walls and ceilings, as well as methods for the preparation thereof
SE533410C2 (en) 2006-07-11 2010-09-14 Vaelinge Innovation Ab Floor panels with a mechanical locking system with a flexible and movable heavy and heavy because
US8689512B2 (en) 2006-11-15 2014-04-08 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical folding
SE531111C2 (en) 2006-12-08 2008-12-23 Vaelinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels
DE102007016533A1 (en) * 2007-04-05 2008-10-09 Hülsta-Werke Hüls Gmbh & Co. Kg Floor, wall or ceiling panels and methods for joining floor, wall or ceiling panels
MY152779A (en) * 2008-01-31 2014-11-28 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels, methods to install and uninstall panels, a method and an equipment to produce the locking system, a method to connect a displaceable tongue to a panel and a tongue blank
NZ593953A (en) 2009-01-30 2013-11-29 Valinge Innovation Ab Mechanical lockings of floor panels and a tongue blank
BE1018480A3 (en) 2008-04-16 2011-01-11 Flooring Ind Ltd Sarl Floor panels, floor covering made up from it, and a method for manufacturing such floor panels.
BE1018949A3 (en) * 2009-10-09 2011-11-08 Flooring Ind Ltd Sarl Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels.
EP2524093A4 (en) 2010-01-12 2017-11-15 Välinge Innovation AB Mechanical locking system for floor panels
US8776473B2 (en) 2010-02-04 2014-07-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
BE1019654A3 (en) * 2010-07-09 2012-09-04 Flooring Ind Ltd S A R L Panel for forming a floor covering.
BE1019501A5 (en) 2010-05-10 2012-08-07 Flooring Ind Ltd Sarl Floor panel and method for manufacturing floor panels.
EP2627839B1 (en) * 2010-10-12 2017-04-05 Flooring Industries Limited, SARL Panel, more specifically floor panel.
DE202011110452U1 (en) * 2011-01-28 2014-02-11 Akzenta Paneele + Profile Gmbh paneling
CN102155083B (en) * 2011-01-29 2014-07-23 刘谦益 Floor connection structure
US8572922B2 (en) 2011-07-05 2013-11-05 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking of floor panels with a glued tongue
US9725912B2 (en) 2011-07-11 2017-08-08 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US8650826B2 (en) 2011-07-19 2014-02-18 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8857126B2 (en) 2011-08-15 2014-10-14 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8769905B2 (en) 2011-08-15 2014-07-08 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
DE102011121348A1 (en) 2011-12-19 2013-06-20 Fritz Egger Gmbh & Co. Og Panel of a floor covering with an inclined locking surface along one side edge
AU2013348454C1 (en) 2012-11-22 2017-11-09 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US9194134B2 (en) 2013-03-08 2015-11-24 Valinge Innovation Ab Building panels provided with a mechanical locking system
KR20160023780A (en) 2013-06-27 2016-03-03 뵈린게 이노베이션 에이비이 Building panel with a mechanical locking system
US10246883B2 (en) 2014-05-14 2019-04-02 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
CN106460394A (en) 2014-05-14 2017-02-22 瓦林格创新股份有限公司 Building panel with mechanical locking system
CN107002411A (en) 2014-11-27 2017-08-01 瓦林格创新股份有限公司 Mechanical locking system for floor panels

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6032425A (en) * 1998-02-09 2000-03-07 Gugliotti Associates, Inc. Flooring system
WO2001027410A1 (en) 1999-10-12 2001-04-19 Junckers Industrier A/S Flooring comprising boards provided with slots adapted to recieve a plurality of clips which join adjacent boards together
DE20109840U1 (en) * 2001-06-17 2001-09-06 Kronospan Tech Co Ltd Plates with push-in plug-in profile

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6032425A (en) * 1998-02-09 2000-03-07 Gugliotti Associates, Inc. Flooring system
WO2001027410A1 (en) 1999-10-12 2001-04-19 Junckers Industrier A/S Flooring comprising boards provided with slots adapted to recieve a plurality of clips which join adjacent boards together
DE20109840U1 (en) * 2001-06-17 2001-09-06 Kronospan Tech Co Ltd Plates with push-in plug-in profile

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003285341A1 (en) 2004-06-18
WO2004048716A1 (en) 2004-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7673431B2 (en) Floor panels with edge connectors
US9528276B2 (en) Locking system and flooring board
CN1237246C (en) A flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by means of joining members
EP1215352B1 (en) Rectangular floorboard
US8495848B2 (en) Laminate floor panels
EP1793063B1 (en) Floor covering consisting of hard panels and panel therefor
US6920732B2 (en) Flooring material comprising flooring elements which are assembled by means of separate joining elements
AU2009329212B2 (en) Composed element, multi -layered board and panel-shaped element for forming this composed element
RU2291939C2 (en) Floor covering and floor covering laying method
CA2583648C (en) Floor covering
US8042311B2 (en) Mechanical locking system for panels and method of installing same
CN101684685B (en) Mechanical locking of floor panels with a flexible tongue
EP0877130A2 (en) A flooring system comprising a plurality of floor panels which are mechanically connected to each other
US7757452B2 (en) Mechanical locking system for floorboards
US20020112433A1 (en) Floorboard and locking system therefor
US7121059B2 (en) System for joining building panels
KR101211818B1 (en) Floor panels, parquet flooring systems and systems construction methods
US8464489B2 (en) Laminate floor panels
US20060032168A1 (en) Floor panel, its laying and manufacturing methods
EP0974713B1 (en) Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
JP5502171B2 (en) Mechanical locking of the floor panel
DE60306509T2 (en) Floor boards, floor systems and methods for manufacture and install them
US7980041B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
US20020108343A1 (en) Building component structure, or building components
US9027306B2 (en) Mechanical locking system for floor panels

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20051130