BE1018949A3 - Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels. - Google Patents

Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels. Download PDF

Info

Publication number
BE1018949A3
BE1018949A3 BE200900616A BE200900616A BE1018949A3 BE 1018949 A3 BE1018949 A3 BE 1018949A3 BE 200900616 A BE200900616 A BE 200900616A BE 200900616 A BE200900616 A BE 200900616A BE 1018949 A3 BE1018949 A3 BE 1018949A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
panel
edge
panels
characterized
edges
Prior art date
Application number
BE200900616A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE200900616 priority Critical
Priority to BE200900616A priority patent/BE1018949A3/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1018949A3 publication Critical patent/BE1018949A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0184Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is perpendicular to the abutting edges and perpendicular to the main plane, possibly combined with a sliding movement

Abstract

Paneel, voor het vormen van een bekleding (2), meer speciaal een vloerbekleding, waarbij dit paneel (1) rechthoekig, dus langwerpig of vierkant is, met als kenmerk dat het aan minstens twee tegenoverliggende randen is voorzien van koppeldelen (13-14) die zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging (W) van het ene paneel (1A) ten opzichte van het andere waarbij het ene paneel (1A) hoofdzakelijk in het vak van het andere paneel (1B) wordt verdraaid. Panel, for forming a coating (2), more particularly a floor covering, said panel (1) is rectangular, so elongated or square, characterized in that it is at least at two opposite edges provided with coupling parts (13-14) which, relative to the other whereby said one panel (1A) are substantially in the box of the other panel are configured such that two of such panels can be coupled to each other by means of a turning movement (W) of the one panel (1A) ( 1B) is rotated. Verder betreft de uitvinding een werkwijze waarbij de panelen door middel van zulke wentelbeweging onderling aan elkaar worden gekoppeld, alsook een techniek om panelen te vervaardigen die vergrendelgedeelten bezitten die niet parallel met de eigenlijke rand van het paneel verlopen. Further, the invention relates to a method in which the panels by means of such turning movement, are mutually coupled to each other, as well as a technique to fabricate panels which have interlock portions which do not run parallel to the actual edge of the panel.

Description

Paneel, bekleding samengesteld uit dergelijke panelen, werkwijze voor het installeren van panelen en werkwijze voor het vervaardigen van panelen. Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels.

Deze uitvinding heeft betrekking op een paneel, een bekleding samengesteld uit panelen, een werkwijze voor het installeren van panelen en een werkwijze voor het vervaardigen van panelen. This invention relates to a panel, a covering composed of panels, a method for installing panels and a method for manufacturing panels.

In de eerste plaats is de uitvinding vooral bedoeld om te worden toegepast bij panelen in de vorm van vloerpanelen en dus bekledingen in de vorm van vloerbedekkingen, in het bijzonder vloerpanelen van het type dat toelaat dat dergelijke vloerpanelen zogenaamd zwevend kunnen worden verlegd. In the first place, the invention is primarily intended to be used in panels, in the form of floor panels and therefore coatings in the form of floor coverings, in particular floor panels, of the type which allow that such floor panels can be shifted so-called floating. Meer speciaal nog is zij bedoeld om te worden aangewend bij plaatvormige vloerpanelen gekozen uit de groep van: panelen met een gedrukt decor aan het oppervlak, meer speciaal laminaatpanelen, en nog meer speciaal DPL panelen (Direct Pressed Laminate) of direct bedrukte panelen; More particularly, it is intended to be used selected by plate-shaped floor panels from the group of: panels with a printed decor at the surface, more particularly laminate panels, and still more specifically DPL panels (Direct Pressed Laminate) or direct printed panels; fineerparket; veneer flooring; samengesteld parket, ook wel “engineered wood” genoemd; engineered wood, also called "engineered wood"; massief parket; Timbers; plaatvormige houtgebaseerde panelen met een erop bevestigde toplaag uit een ander materiaal. plate-shaped wood-based panels with a top layer secured on it of a different material. Toepassingen in andere materialen zijn echter niet uitgesloten. Applications in other materials are not excluded.

Meer algemeen is de uitvinding ook bedoeld om te worden aangewend bij panelen voor andere toepassingen, zoals plafondpanelen, wandpanelen, alsook panelen die voor eender welk doeleinde onderling in eenzelfde vlak moeten samengebouwd worden. More generally, the invention is also intended to be used in the case of panels for other applications, such as ceiling panels, wall panels, as well as panels that have to be assembled together in a same plane for any purpose.

In het geval van vloerpanelen is het bekend dat deze aan hun randen kunnen worden voorzien met mechanische koppeldelen waardoor deze bij het installeren onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij zowel in een verticale als horizontale vergrendeling wordt voorzien. In the case of floor panels, it is known that they can be provided at their edges with mechanical coupling parts allowing that during the installation can be mutually coupled to one another, both being provided in a vertical and horizontal locking. Een typisch voorbeeld hiervan is bekend uit het WO 97/47834. A typical example of this is known from WO 97/47834. Sinds het commercieel succes van panelen welke met koppeldelen voorzien zijn zoals beschreven in het WO 97/47834, werd een groot aantal varianten van koppeldelen voor het verbinden van vloerpanelen ontwikkeld en beschreven in octrooiaanvragen. Since the commercial success of panels which are provided with coupling parts as described in the WO 97/47834, a large number of variants of coupling parts for connecting floor panels has been developed and described in patent applications.

In functie van de uitvoering van dergelijke koppeldelen kunnen panelen op verschillende wijzen aan elkaar worden gekoppeld. In function of the execution of such panels with coupling parts can in different ways be connected to each other. Zo bestaan er koppeldelen die toelaten om dergelijke panelen door een wentelbeweging in elkaar te voegen, waarbij het ene paneel vanuit een positie waarbij het uit het vlak gewenteld is van het andere paneel, door neerwentelen in hetzelfde vlak aan het andere paneel wordt gekoppeld. Thus, there are coupling parts which allow to such panels by the addition of a turning movement, into one another, wherein the one panel from a position in which the rotated out of the plane of the other panel, by down revolve in the same plane is coupled to the other panel. Ook kent men koppeldelen die toelaten om twee panelen door ze naar elkaar toe te schuiven in hetzelfde vlak aan elkaar te koppelen via een snapverbinding. Also, one has coupling parts which allow to two panels by shifting them towards each other in the same plane to be coupled to one another via a snap connection. Tevens bestaan er koppeldelen die toelaten om de panelen door beide technieken met elkaar te verbinden. Also, there are coupling parts which allow to connect the panels both techniques together. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer bekend uit het WO 97/47834 en WO 94/26999. Examples of this are known, inter alia from WO 97/47834 and WO 94/26999.

Ook is het gebruik van koppeldelen bekend die toelaten dat één paneel door middel van een neerwaartse beweging aan een ander paneel kan worden gekoppeld, bijvoorbeeld zoals beschreven in het EP 1.159.497. Also, the use of coupling parts are known which allow that one panel by means of a downward movement can be coupled to another panel, for example as described in EP 1,159,497.

Verder is het ook bekend om, bijvoorbeeld in het geval van rechthoekige panelen, aan alle zijden van deze panelen koppeldelen aan te brengen die in gekoppelde toestand in een vergrendeling voorzien die verhinderd dat de panelen uit elkaar kunnen loskomen. Further, it is also well-known for, for example, in the case of rectangular panels, coupling parts to be arranged on all sides of these panels which provide in the coupled state in a latch which prevents the panels may loosen from each other. Daarbij zijn in functie van de aangewende koppeldelen verschillende werkwijzen mogelijk om dergelijke panelen te installeren, meer speciaal aan elkaar te verbinden, om een bekleding, bijvoorbeeld en vloerbekleding, te vormen. In addition, various methods are known in function of the applied coupling parts is possible to install such panels, more particularly to connect to each other, in order to form a coating, for example, and floor coverings. Zo bijvoorbeeld kent men een wentel/wenteltechniek, waarbij de panelen aan beide paren zijden door middel van een wentelbeweging aan elkaar worden verbonden, zoals ondermeer beschreven in het US 4.426.820 en WO 94/26999. Thus, for example, one has a winding / spiral technique, in which the panels at both pairs of sides by means of a turning movement to be connected to each other, such as described inter alia in US 4,426,820 and WO 94/26999. Volgens een andere bekende techniek worden de panelen door middel van een wentel/snaptechniek verbonden, met andere woorden aan een eerste rand verbonden via het in elkaar wentelen en aan een tweede rand verbonden door de panelen naar elkaar toe te schuiven, welke techniek ondermeer ook bekend is uit het voornoemde WO 94/26999. According to another known technique, the panels by means of a rolling element / snap technique to be connected, in other words, on a first edge connected by the rotated into one another and to a second edge connected by shifting the panels towards each other, which technique is, inter alia, also known is out of the above-mentioned WO 94/26999. Nog een andere techniek bestaat erin om een nieuw te installeren paneel door middel van uitsluitend een neerwaartse beweging aan twee haaks op elkaar staande zijden met de reeds geïnstalleerde panelen te verbinden, bijvoorbeeld zoals bekend uit het EP 1.159.497. Yet another technique consists in to install a new panel, by means of only a downward movement by two right angles to connect each other opposite sides of the already installed panels, for example as known from EP 1159497. Ook bestaan er technieken waarbij aan één zijde de verbinding wordt gerealiseerd door een wentelbeweging, terwijl aan een haaks hierop staande zijde tijdens het neerwentelen van het paneel een vergrendeling wordt verkregen door middel van de neerwaartse beweging. Also, there are techniques exist in which on one side the connection is realized by a turning movement, while in a standing perpendicular to this side, a locking is obtained during the down roll of the panel by means of the downward movement. Een voorbeeld hiervan is bekend uit het EP 1.276.941. An example of this type is known from EP 1276941.

Volgens een bijzondere techniek die bekend is uit het BE 2002/0682 en het WO 01/27410 kunnen ook koppeldelen worden aangewend die toelaten dat twee van dergelijke panelen door een onderlinge verschuiving over een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van de betreffende randen van de panelen, aan elkaar kunnen worden gekoppeld en waarbij de voornoemde randen zijn voorzien van geïntegreerde middelen, meer speciaal van geleidingvormende gedeelten, die de vloerpanelen bij de voornoemde verschuiving als gevolg van deze verschuiving van een eerste toestand in een tweede toestand brengen, waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand. According to a particular technique which is known from BE 2002/0682, and WO 01/27410 can also be used with coupling parts which allow that two of such panels by a mutual displacement by a predetermined length substantially in the longitudinal direction of the respective edges of the panels , can be coupled to each other, and wherein said edges are provided with integrated means, in particular of guide-forming portions, which bring the floor panels, at the aforesaid shift as a result of this shift from a first state to a second state, wherein the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state.

Bij de laatstgenoemde techniek wordt de verschuiving uitgevoerd door een te verbinden paneel met zijn langsrichting parallel aan de reeds gelegde panelen naar een vorige rij toe te verschuiven. In the latter technique, the shifting is performed by shifting a connecting panel with its longitudinal direction parallel to the already laid panels to a previous row. Een nadeel hierbij is dat deze verschuiving vrij moeilijk te realiseren is, vooral in het geval van relatief lange panelen. A drawback here is that this shift is rather difficult to realize, especially in the case of relatively long panels. Testen hebben uitgewezen dat hierbij bij de minste vorm van onzorgvuldig samenvoegen torsiekrachten in de koppeldelen kunnen ontstaan die tot een beschadiging, zoals het afbreken van vergrendelgedeelten, kunnen leiden. Tests have shown that this can occur, which can lead to damage, such as the breaking down of interlock portions, at least the shape of careless merge torsional forces in the coupling parts.

De huidige uitvinding beoogt panelen die aan minstens twee van hun randen door middel van een onderlinge beweging, hoofdzakelijk in de langsrichting van deze randen, met elkaar verbonden kunnen worden, en die verbeterd zijn ten opzichte van de bekende uitvoeringen en meer speciaal toelaten om panelen aan deze randen vlot met elkaar te verbinden en/of toelaten deze met elkaar te verbinden met een minimum risico op beschadiging. The present invention aims panels that at least on two of their edges by means of a mutual movement, substantially in the longitudinal direction of these edges, can be connected to each other, and which are improved relative to the known embodiments, and allow more particularly for panels to connecting these edges smoothly with each other and / or allow to connect them to each other with a minimum risk of damage. Eveneens betreft zij een nieuwe werkwijze voor het installeren van panelen, meer speciaal voor het vormen van een bekleding uit dergelijke panelen, die het voordeel biedt dat panelen op een vlotte wijze met elkaar kunnen worden verbonden. Also, it relates to a novel method provides for the installation of panels, more particularly for forming a coating made of such panels, which has the advantage that panels may be joined in a smooth manner with each other. Tenslotte beoogt de uitvinding ook een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke panelen die toelaat dat de koppeldelen op een optimale wijze aan de randen kunnen worden gerealiseerd. Finally, the invention also contemplates a method for the production of such panels, which allows that the coupling parts in an optimum manner can be realized at the edges.

Hiertoe betreft de uitvinding volgens een eerste aspect een paneel, voor het vormen van een bekleding, - waarbij dit paneel rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; To this aim, the invention according to a first aspect a panel, for forming a coating, - wherein this rectangular panel, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel een eerste paar tegenoverliggende randen bezit, die een eerste rand en een tweede rand aan het paneel definiëren; - wherein said panel comprises a first pair of opposite edges, which define a first edge and a second edge of the panel; - waarbij dit paneel een tweede paar tegenoverliggende randen bezit, die een derde en een vierde rand aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; - wherein said panel comprises a second pair of opposite edges, which define a third and a fourth edge of the panel, which extend transversely to the first and the second edge; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; - in which define the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; - waarbij het paneel minstens aan de derde en vierde rand is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in which the panel at least to the third and fourth edge is provided with coupling parts which allow that two of such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions which prevent the drifting apart of the panels to prevent the latter according to the direction; met als kenmerk dat de koppeldelen aan de derde rand en de vierde rand zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging van het ene paneel ten opzichte van het andere waarbij het ene paneel hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding, en wel zodanig dat het zich met zijn derde rand langsheen de vierde rand van het andere paneel beweegt, waarbij deze wentelbeweging minstens kan uitgevoerd worden van in een welbepaalde verdraaide positie van het ene paneel ten opzichte van het andere tot in een eindpositie waarbij de eerste randen van beide panelen zich in eikaars verlengde bevinden, of zich hoofdzakelijk parallel en nog nauwelijks uit elkaar bevinden. with the characteristic that the coupling parts at the third edge and the fourth edge are configured such that two of such panels can be coupled to each other by means of a turning movement of the one panel with respect to the other in which the one panel substantially in the plane of the other panel is rotated, more particularly, thus in the plane of the coating, and in such a way that it is located with its third edge moves along the fourth edge of the other panel, whereby this turning movement, at least can be carried out in a specific rotated position of one panel relative to the other until in an end position in which the first edges of the two panels are located in extension of each other, or are substantially parallel and are hardly separated.

Bij voorkeur zijn de voornoemde vergrendelgedeelten hierbij als achter elkaar hakende gedeelten uitgevoerd die via de voornoemde wentelbeweging zijdelings achter elkaar ingehaakt kunnen worden. Preferably, the above-mentioned interlock portions in this case designed as a one after the other hooking portions which can be hooked laterally one behind the other through the above-mentioned rotation.

Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm zijn de koppeldelen aan de derde rand en de vierde rand zodanig geconfigureerd dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het paneel dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand van het andere paneel bewogen wordt. According to a preferred embodiment, the coupling parts at the third edge and the fourth edge are configured in such a way that the above-mentioned rotation can be performed while the panel is rotated with its fourth vertex along, in particular moved into contact with, the fourth edge of the other panel is becoming.

Nog volgens een voorkeurdragend kenmerk zijn de koppeldelen zodanig geconfigureerd dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel zich met zijn eerste hoekpunt in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het andere paneel bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt in het voornoemde verlengde. Still, the coupling parts are configured in accordance with a preferred characteristic that the above-mentioned rotation can be carried out while the rotating panel is located with its first vertex located in the vicinity of the extension of the first edge of the other panel, preferably to not more than 5 cm of this extended, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex in the above-mentioned extension.

Praktisch gezien zijn de voornoemde vergrendelgedeelten als geleidingvormende gedeelten uitgevoerd die de panelen als een gevolg van de voornoemde wentelbeweging van een eerste toestand in een tweede toestand brengen, waarbij deze tweede toestand de toestand is waarbij beide panelen met hun eerste randen in eikaars verlengde gelegen zijn, en waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand. Practically speaking, the above-mentioned interlock portions as guide-forming portions carried by the panels as a result of bringing the above-mentioned rotation from a first state to a second state, said second state, the state in which the two panels with their first edges in alignment with each other are located, and wherein the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state.

Volgens een tweede aspect betreft de uitvinding een paneel, voor het vormen van een bekleding, - waarbij dit paneel rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; According to a second aspect, the invention relates to a panel, for forming a coating, - wherein this rectangular panel, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel een eerste paar tegenoverliggende randen bezit, die een eerste rand en een tweede rand aan het paneel definiëren; - wherein said panel comprises a first pair of opposite edges, which define a first edge and a second edge of the panel; - waarbij dit paneel een tweede paar tegenoverliggende randen bezit, die een derde en een vierde rand aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; - wherein said panel comprises a second pair of opposite edges, which define a third and a fourth edge of the panel, which extend transversely to the first and the second edge; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; - in which define the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; - waarbij het paneel minstens aan de derde en vierde rand is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in which the panel at least to the third and fourth edge is provided with coupling parts which allow that two of such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions which prevent the drifting apart of the panels to prevent the latter according to the direction; - waarbij de koppeldelen aan het tweede paar tegenoverliggende randen een onderlinge verplaatsing van de panelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand, met als kenmerk dat de vergrendelgedeelten zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van minstens een wentelbeweging van het ene paneel ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding, dit door middel van een wentelbeweging die hoofdzakelijk rond het eerste hoekpunt van het te kop - wherein the coupling parts at the second pair of opposite edges allow a mutual displacement of the panels along at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges, in which the aforesaid interlock portions as guide forming portions act which move the panels as a result of the above-mentioned displacement of a first state to bring a second state in which the floor panels in the second state are coupled to each other more positively and / or narrower than in the first state, characterized in that the interlock portions are configured such that two of such panels can be coupled to each other by means of at least a turning movement of the one panel with respect to the other, wherein the one panel substantially is rotated in the plane of the other panel, more particularly, thus in the plane of the coating, this by means of a turning movement which mainly around the first vertex of the head to pelen paneel wordt uitgevoerd, waarbij dit eerste hoekpunt in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het vorige paneel is gesitueerd. pelen panel is carried out, wherein said first corner point is situated in the vicinity of the extension of the first edge of the previous panel.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het tweede aspect zijn de koppeldelen, meer speciaal de geleidingvormende gedeelten, aan de derde rand en de vierde rand zodanig geconfigureerd dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het paneel dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand van het andere paneel bewogen wordt. In a preferred form of embodiment of the second aspect, the coupling parts, more particularly the guide-forming portions configured in such a way to the third edge and the fourth edge that can be carried out, the above-mentioned rotation while the panel is rotated with its fourth vertex along, more particularly in contact with, the fourth edge of the other panel is moved.

Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het tweede aspect van de uitvinding zijn de koppeldelen, meer speciaal de geleidingvormende gedeelten, zodanig geconfigureerd dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel zich met zijn eerste hoekpunt in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het andere paneel bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde verwijderd, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt in het voornoemde verlengde. According to another preferred embodiment of the second aspect of the invention, the coupling parts, more particularly the guide-forming portions, are configured such that the above-mentioned rotation can be performed while rotating the panel itself with its first vertex in the vicinity of the extension of the first edge of the other panel is preferably removed at not more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex in the above-mentioned extension.

Volgens een derde aspect van de uitvinding betreft deze een paneel, voor het vormen van een bekleding, - waarbij dit paneel rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; According to a third aspect of the invention relates to such a panel, for forming a coating, - wherein this rectangular panel, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel een eerste paar tegenoverliggende randen bezit, die een eerste rand en een tweede rand aan het paneel definiëren; - wherein said panel comprises a first pair of opposite edges, which define a first edge and a second edge of the panel; - waarbij dit paneel een tweede paar tegenoverliggende randen bezit, die een derde rand en een vierde rand aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; - wherein said panel comprises a second pair of opposite edges, defining a third edge and a fourth edge of the panel, which extend transversely to the first and the second edge; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; - in which define the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; - waarbij het paneel minstens aan de derde rand en vierde rand is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in which the panel at least at the third edge and the fourth edge is provided with coupling parts which allow that two of such panels at these edges can be coupled to each other, wherein these coupling parts form a first locking system causing it to come apart coupled panels are prevented in accordance with a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions which prevent the drifting apart of the panels to prevent the latter according to the direction; - waarbij de koppeldelen aan het tweede paar tegenoverliggende randen een onderlinge verplaatsing van de panelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; - wherein the coupling parts at the second pair of opposite edges allow a mutual displacement of the panels along at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges, in which the aforesaid interlock portions as guide forming portions act which move the panels as a result of the above-mentioned displacement of a first state to bring a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state; met als kenmerk dat de voofnoemde koppeldelen aan de derde rand en vierde rand zodanig geconfigureerd zijn dat een nieuw te installeren paneel met het bijhorend vergrendelgedeelte van de derde rand via een beweging loodrecht op het vlak van het paneel achter het vergrendelgedeelte van de vierde rand van een vorig paneel kan worden ingehaakt, meer speciaal vrij hierachter kan worden aangebracht, dit in een positie waarbij het nieuwe paneel met zijn derde rand minstens voor de helft van zijn lengte overlappend is aan de lengte van de vierde rand van het vorige paneel. with the characteristic that the voofnoemde coupling parts at the third edge and fourth edge are configured such that to install a new panel with the associated locking portion of the third edge by means of a movement perpendicular to the plane of the panel behind the latching portion of the fourth edge of a last panel can be hooked, more particularly freedom can be provided behind, this in a position in which the new panel with its third edge is at least half of its length to the overlapping length of the fourth edge of the previous panel.

Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het derde aspect is het paneel daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen aan de derde en vierde rand, meer speciaal de vergrendelgedeelten, aan de derde en vierde rand zodanig geconfigureerd zijn dat een nieuw te installeren paneel vanuit de voornoemde positie door middel van een wentelbeweging hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het vorige paneel, verder met dit vorige paneel kan worden gekoppeld. According to a preferred form of embodiment of the third aspect, it is characterized in panel, in that the coupling parts at the third and fourth edge, more particularly the interlock portions, to the third and fourth edges in such a manner are configured to install a new panel from the aforesaid position, by means of a turning movement, substantially in the same plane as the previous panel, further may be coupled with the previous panel.

Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het derde aspect zijn de koppeldelen aan de derde en vierde rand, meer speciaal de voornoemde vergrendelgedeelten, aan de derde rand en de vierde rand zodanig geconfigureerd dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het paneel dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand van het andere paneel bewogen wordt. According to another preferred embodiment of the third aspect, the coupling parts at the third and fourth edges, more particularly, interlock portions of the above-mentioned, on the third edge and the fourth edge is configured such that it can be carried out, the above-mentioned rotation while the panel is rotated with its fourth corner point along, more particularly in contact with, the fourth edge of the other panel is moved.

Volgens nog een voorkeurdragend kenmerk van het derde aspect is het paneel daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen aan de derde en vierde rand, meer speciaal de voornoemde vergrendelgedeelten, zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel zich met zijn eerste hoekpunt in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het andere paneel bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt in het voornoemde verlengde. According to another preferred feature of the third aspect, it is characterized in that the coupling parts panel on the third and fourth edges, more particularly, interlock portions of the above-mentioned, are configured such that the above-mentioned rotation can be performed while the panel is located with its first vertex to twist located in the vicinity of the extension of the first edge of the other panel, preferably at not more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex in the said elongate.

Volgens een vierde onafhankelijk aspect betreft de uitvinding een paneel , voor het vormen van een bekleding, - waarbij dit paneel rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; According to a fourth independent aspect, the invention relates to a panel, for forming a coating, - wherein this rectangular panel, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel een eerste paar tegenoverliggende randen bezit, die een eerste rand en een tweede rand aan het paneel definiëren; - wherein said panel comprises a first pair of opposite edges, which define a first edge and a second edge of the panel; - waarbij dit paneel een tweede paar tegenoverliggende randen bezit, die een derde en een vierde rand aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; - wherein said panel comprises a second pair of opposite edges, which define a third and a fourth edge of the panel, which extend transversely to the first and the second edge; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; - in which define the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; - waarbij het paneel minstens aan de derde en vierde rand is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeeiten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in which the panel at least to the third and fourth edge is provided with coupling parts which allow that two of such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with vergrendelgedeeiten which prevent the drifting apart of the panels to prevent the latter according to the direction; met als kenmerk dat het tweede vergrendelsysteem aan de derde en vierde rand slechts over een gedeelte van de lengte van deze randen actief aanwezig is doordat het vanaf het tweede, respectievelijk derde hoekpunt over een afstand van de vierde respectievelijk derde rand afwezig is, met andere woorden niet actief is, bijvoorbeeld door dat één of beide van de vergrendelgedeelten ontbreken. with the characteristic that the second locking system to the third and fourth edge only over a part of the length of these edges is active provided that it, from the second, respectively third corner point over a distance of the fourth third edge, respectively, is absent, in other words, is not active, for example, by which lack one or both of the interlock portions.

Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het vierde aspect is zulk paneel daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef, waarbij de tand aan de derde rand is aangebracht, terwijl de groef zich aan de vierde rand bevindt, waarbij de groef is begrensd door een bovenste lip en een onderste lip, waarvan de onderste lip zich uitstrekt tot voorbij de bovenste lip, waarbij één van de voornoemde vergrendelgedeelten zich aan de voornoemde onderste lip bevindt, waarbij dit vergrendelgedeelte zich slechts over een gedeelte van de lengte van de betreffende rand uitstrekt. According to a preferred embodiment of the fourth aspect is therefore such a panel is characterized in that the aforementioned coupling parts are designed in the form of a tongue and groove, wherein the tooth is arranged on the third edge, while the groove is located at the fourth edge, wherein the groove is bordered by an upper lip and a lower lip, the lower lip extending beyond the upper lip, wherein one of said interlock portions is located on the said lower lip, said locking portion extends only over a portion of the length of extending the respective edge.

Het is duidelijk dat het vierde aspect vooral in combinatie moet worden gezien met panelen die toelaten dat zulk paneel zoals voornoemd via een wentelbeweging in het vlak van een ander paneel aan dit andere paneel kan worden gekoppeld. It is clear that the fourth aspect above all should be considered in conjunction with panels which allow that such panel, as aforementioned, can be coupled by means of a turning movement in the plane of another panel to the other panel.

Volgens een vijfde aspect betreft de uitvinding een paneel, voor het vormen van een bekleding, - waarbij dit paneel rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; According to a fifth aspect, the invention relates to a panel, for forming a coating, - wherein this rectangular panel, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel een eerste paar tegenoverliggende randen bezit, die een eerste rand en een tweede rand aan het paneel definiëren; - wherein said panel comprises a first pair of opposite edges, which define a first edge and a second edge of the panel; - waarbij dit paneel een tweede paar tegenoverliggende randen bezit, die een derde en een vierde rand aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; - wherein said panel comprises a second pair of opposite edges, which define a third and a fourth edge of the panel, which extend transversely to the first and the second edge; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; - in which define the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; - waarbij het paneel minstens aan de derde en vierde rand is voorzien van koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in which the panel at least to the third and fourth edge is provided with coupling parts which allow that two of such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions which prevent the drifting apart of the panels to prevent the latter according to the direction; - waarbij de koppeldelen aan het tweede paar tegenoverliggende randen een onderlinge verplaatsing van de panelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; - wherein the coupling parts at the second pair of opposite edges allow a mutual displacement of the panels along at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges, in which the aforesaid interlock portions as guide forming portions act which move the panels as a result of the above-mentioned displacement of a first state to bring a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state; met als kenmerk dat de voornoemde vergrendelgedeelten zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging van het ene paneel ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding, en dat minstens één van de vergrendelgedeelten aan de derde of vierde rand van het paneel zijdelings in het verloop van de rand uitmondt. with the characteristic that the above-mentioned interlock portions are configured such that two of such panels can be coupled to each other is rotated by means of a turning movement of the one panel with respect to the other, wherein the one panel substantially in the plane of the other panel, thus, more particularly in the plane of the coating, and in that at least one of the interlock portions of the third or fourth edge of the panel laterally opens out in the shape of the edge.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van een paneel volgens het vijfde aspect, is zulk paneel daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef, waarbij de tand aan de derde rand is aangebracht, terwijl de groef zich aan de vierde rand bevindt, waarbij de groef is begrensd door een bovenste lip en een onderste lip, waarvan de onderste lip zich uitstrekt tot voorbij de bovenste lip, waarbij één van de voornoemde vergrendelgedeelten zich aan de voornoemde onderste lip bevindt, waarbij dit vergrendelgedeelte als geleidingvormend gedeelte fungeert en dit geleidingvormend gedeelte zijdelings in de vierde rand uitmondt. In a preferred embodiment of a pocket panel according to the fifth aspect, it is such a panel is characterized in that the aforementioned coupling parts are designed in the form of a tongue and groove, wherein the tooth is arranged on the third edge, while the groove located at the fourth edge is, wherein the groove is delimited by an upper lip and a lower lip, the lower lip extending beyond the upper lip, wherein one of said interlock portions is located on the said lower lip, said locking portion as a guide forming portion acts and this guide forming portion laterally opens into the fourth edge.

Volgens een zesde aspect van de uitvinding betreft zij een paneel, voor het vormen van een bekleding, - waarbij dit paneel rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; According to a sixth aspect of the invention, it relates to a panel, for forming a coating, - wherein this rectangular panel, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel een eerste paar tegenoverliggende randen bezit, die een eerste rand en een tweede rand aan het paneel definiëren; - wherein said panel comprises a first pair of opposite edges, which define a first edge and a second edge of the panel; - waarbij dit paneel een tweede paar tegenoverliggende randen bezit, die een derde en een vierde rand aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; - wherein said panel comprises a second pair of opposite edges, which define a third and a fourth edge of the panel, which extend transversely to the first and the second edge; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; - in which define the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; - waarbij het paneel minstens aan de derde en vierde rand is voorzien van koppeldelen die toeiaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in which the panel at least to the third and the fourth edge is provided with coupling parts which toeiaten that two of such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions which prevent the drifting apart of the panels to prevent the latter according to the direction; - waarbij de koppeldelen aan het tweede paar tegenoverliggende randen een onderlinge verplaatsing van de panelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; - wherein the coupling parts at the second pair of opposite edges allow a mutual displacement of the panels along at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges, in which the aforesaid interlock portions as guide forming portions act which move the panels as a result of the above-mentioned displacement of a first state to bring a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state; met als kenmerk dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten is uitgevoerd als een geleidingvormend gedeelte dat een verloop met een gradueel wijzigende hellingsgraad vertoont, dit over een afstand van minstens 1/4de van de lengte van de betreffende rand. with the characteristic that at least one of the above-mentioned interlock portions is constructed as a guide-forming part which exhibits a gradient with a gradually changing slope, this over a distance of at least 1 / 4th of the length of the respective edge.

Het is duidelijk dat de kenmerken van alle voornoemde aspecten naar willekeur kunnen worden gecombineerd, in zoverre de kenmerken niet tegenstrijdig zijn aan elkaar. It is obvious that the characteristics of all the above aspects can be combined at will, to the extent that the features are not contradictory to each other.

Verder kunnen de panelen die volgens alle voornoemde aspecten zijn uitgevoerd nog één of meer van volgende bijkomende kenmerken vertonen: - dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten, en bij voorkeur beide, met eventuele uitzondering van een inloopafronding of -afschuining, ten opzichte van het verloop van de eigenlijke rand van het paneel een helling vertoont, respectievelijk vertonen, die over het grootste gedeelte van deze vergrendelgedeelten minder dan 20 graden en beter nog minder dan 10 graden afwijkt van de richting volgens dewelke de derde en vierde rand zich uitstrekken; Further, the panels which have been carried out according to all of the aforesaid aspects still exhibit one or more of the following additional features: - that at least one of said interlock portions, and preferably both, with the possible exception of a lead-rounding or -afschuining, with respect to the gradient from the actual edge of the panel has a slope, show, respectively, which over the major part of these interlock portions is less than 20 degrees and even better less than 10 degrees different from the direction according to which the third and fourth edges extend; - dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten, en bij voorkeur beide, over het grootste gedeelte een helling vertoont ten opzichte van het verloop van de eigenlijke rand van het paneel, waarbij deze helling evenwel naar de eerste rand toe bij deze eerste rand of reeds van op een afstand ervoor nul wordt; - that at least one of said interlock portions, and preferably both, over the largest portion is inclined with respect to the variation of the actual edge of the panel, wherein, however, this slope to the first border of this first edge, or already in is at a distance to make zero; - dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten over het grootste gedeelte van zijn lengte, en bij voorkeur beide, boogvormig en meer speciaal cirkelboogvormig, is, respectievelijk zijn uitgevoerd; - that at least one of said interlock portions over the greater part of its length, and preferably two, arcuate, and more particularly circular arc-shaped, is, or are formed; - dat het boogvormig gedeelte is uitgevoerd met een straal in de orde van grootte van 0,5 a 1,25 keer de lengte van het paneel; - in that the bow-shaped portion is formed with a radius in the order of magnitude of 0.5 to 1.25 times the length of the panel; - dat het middelpunt van de voornoemde boog gelegen is op de eerste rand of het verlengde daarvan; - that the center of said arc is located at the first edge or the extension thereof; - dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten een gedeelte vertoont dat hoofdzakelijk parallel is met de derde of vierde rand; - that at least one of said interlock portions has a portion which is substantially parallel to the third or fourth edge; - dat de voornoemde vergrendelgedeelten aan de derde en vierde rand, in de volledig gekoppelde toestand, over minstens 1/4 van de lengte van deze randen contact maken met elkaar; - in that the above-mentioned interlock portions to the third and fourth edges, in the fully coupled state, over at least 1/4 of the length of said edges make contact with one another; - dat de voornoemde vergrendelgedeelten in de volledig gekoppelde toestand van twee panelen aan de derde en vierde rand over de volledige lengte van het kortste vergrendelgedeelte, met uitzondering van een eventuele inloopafronding of inloopafschuining, contact maken met elkaar; - in that the above-mentioned interlock portions in the fully coupled condition of two panels at the third and fourth edge along the entire length of the shortest locking portion, with the exception of an eventual run-rounding or bevel, make contact with each other; - dat de koppeldelen aan de derde of vierde rand zodanig geconfigureerd zijn dat zij aanvankelijk met speling in elkaar passen, doch bij het in elkaar wentelen van het ene paneel in het andere uiteindelijk een spelingvrije koppeling ontstaat; - in that the coupling parts at the third or fourth edge are configured in such a way that they are initially fit with play into each other, but when rotated into one another of the one panel to the other will result in a play-free coupling; - dat de koppeldelen aan de derde en vierde rand zodanig geconfigureerd zijn dat in de uiteindelijk gekoppelde toestand zogenaamde voorspanning wordt verkregen; - in that the coupling parts at the third and fourth edge are configured in such a way that, in the finally engaged condition, so-called pre-tension is obtained; - dat het een paneel betreft dat bedoeld is samen met andere panelen in rijen te worden geïnstalleerd, waarbij de eerste rand telkens bedoeld is aan een vorige rij van panelen te worden gekoppeld, de tweede rand bedoeld is aan een volgende rij panelen te worden gekoppeld, de derde rand bedoeld is aan een vorig paneel in dezelfde rij te worden gekoppeld en de vierde rand bedoeld is aan een volgend paneel in dezelfde rij te worden gekoppeld; - that it is a panel for that matter is intended, together with other panels to be installed in rows, wherein the first edge is in each case designed to be coupled to a previous row of panels, the second edge is intended to be combined with a next row of panels, the third edge is intended to be coupled to a previous panel in the same row and to be coupled to the fourth edge is provided with a next panel in the same row; - dat de voornoemde vergrendelgedeelten hoofdzakelijk over hun volledige lengte rechtlijnig verlopen, doch zulks onder hoek ten opzichte van de betreffende bovenrand van het paneel; - in that the above-mentioned interlock portions substantially over their entire length run linearly, but under such angle with respect to the respective upper edge of the panel; - dat twee of meer vergrendelgedeelten aan de derde rand, alsook overeenstemmend twee of meer vergrendelgedeelten aan de vierde rand aanwezig zijn; - that two or more interlock portions to the third edge, as well as corresponding two or more interlock portions are provided on the fourth edge; - dat het langwerpige panelen zijn, waarbij de voornoemde derde rand en vierde rand de korte zijden van de panelen vormen; - in that the panels are elongate, wherein said third edge and the fourth edge form the short sides of the panels; - dat de hiervoor genoemde langwerpige panelen een lengte van meer dan 1,25 m vertonen; - in that the elongate panels referred to above exhibit a length of more than 1.25 m; - dat de koppeldelen aan de derde en vierde rand zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef, waarbij de groef begrensd is door een onderste lip en een bovenste lip, waarbij de vergrendelgedeelten zich respectievelijk aan de bovenzijde van de onderste lip en de onderzijde van de tand bevinden; - in that the coupling parts at the third and fourth edge are designed in the form of a tongue and groove, wherein the groove is delimited by a lower lip and an upper lip, wherein the interlock portions are respectively on the upper side of the lower lip and the lower side are of the tooth; • dat de voornoemde vergrendelgedeelten met elkaar samenwerkende vergrendelvlakken vertonen, waarbij het vergrendelvlak van de onderste lip zich minstens gedeeltelijk en bij voorkeur volledig voorbij het distaai uiteinde van de bovenste lip bevindt; • in that said interlock portions have mutually co-operating locking faces, wherein the locking surface of the lower lip is located at least partially and preferably completely located beyond the distaai end of the upper lip; • dat de koppeldelen aan de derde en vierde randen achter elkaar inhaakbaar zijn door een verticale of hoofdzakelijk verticale beweging, dit in een positie waarbij het ene paneel nog verdraaid is ten opzichte van het andere, waarna door de verdraaiing van het ene paneel ten opzichte van het andere een vergrendeling in een richting loodrecht op het vlak van de panelen wordt verkregen; • in that the coupling parts at the third and fourth edges one after the other are inhaakbaar by a vertical or substantially vertical movement, this in a position in which one panel is turned relative to the other, after which, by the rotation of the one panel with respect to the other has a locking is obtained in a direction perpendicular to the plane of the panels; - dat de koppeldelen aan de derde en vierde randen zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van deze panelen aan elkaar te verbinden door ze in elkaar te snappen, bij voorkeur door één paneel hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het andere paneel naar dit andere paneel toe te schuiven, en/of door ze lateraal in elkaar te wentelen, door het ene paneel vanuit een positie waarbij het uit het vlak van het andere paneel gewenteld is met zijn derde rand langsheen de vierde rand van het andere paneel te presenteren en dit vervolgens tot in het vlak van het andere paneel te wentelen; - in that the coupling parts at the third and fourth edges are configured such that they allow to connect two of said panels to each other by making them to snap into each other, preferably by one panel substantially in the same plane as the other panel to the other panel to to slide, and / or by rotating them laterally into each other, by the one panel from a position in which to present the rotated out of the plane of the other panel, with its third edge along the fourth edge of the other panel, and then this to to wallow in the plane of the other panel; - dat aan het eerste paar tegenoverliggende randen koppeldelen aanwezig zijn die minstens een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak; - that at the first pair of opposed edges coupling parts are provided, which for at least a first locking device forms a result of which the coupled panels as claimed in one direction can be prevented from coming off each other perpendicularly to their plane; - dat de koppeldelen aan het eerste paar tegenoverliggende randen tevens een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; - in that the coupling parts at the first pair of opposite edges also form a second locking system that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions that slide apart of the panels in the latter's direction obstruct; - dat de koppeldelen aan het eerste paar tegenoverliggende randen gevormd zijn als recht doorlopende profielen die zich parallel langsheen de betreffende randen uitstrekken; - that the coupling parts are formed at the first pair of opposite edges as well as straight continuous profiles which extend in parallel along the edges concerned; - dat de koppeldelen aan het eerste paar tegenoverliggende randen zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef, die voorzien zijn van de voornoemde vergrendelgedeelten, waarbij de tand en de groef zodanig zijn uitgevoerd dat wanneer twee van dergelijke panelen met hun eerste en tweede randen naar elkaar worden bewogen in eenzelfde vlak, de tand automatisch minstens gedeeltelijk in de groef komt te zitten, meer speciaal de tip van de tand automatisch onder een lip komt te zitten die de bovenzijde van de groef begrenst; - that the coupling parts at the first pair of opposed edges are designed in the form of a tongue-and-groove, which are provided with the above-mentioned interlock portions, wherein the tooth and the groove are designed such that when two of such panels with their first and second edges are moved towards each other in the same plane, the tongue automatically at least partially in the groove comes to be seated, in particular the tip of the tooth automatically gets stuck under a lip which borders the upper side of the groove; - dat de groef zich aan de tweede rand bevindt en de tand aan de eerste, terwijl ook de koppeldelen aan de derde en vierde rand hoofdzakelijk als een tand en groef zijn uitgevoerd, waarvan de tand zich aan de derde rand en de groef zich aan de vierde rand bevindt; - in that the groove is located at the second edge and the tooth to the first, while the coupling parts at the third and fourth edge substantially as a tongue and groove have been carried out, of which the tooth located at the third edge and the groove situated on the is fourth edge; - dat de voornoemde groef behorend tot het eerste paar tegenoverliggende randen begrensd is door een bovenste lip en een onderste lip, waarbij de onderste lip zich zijdelings tot voorbij de bovenste lip uitstrekt; - in that the above-mentioned groove belonging to the first pair of opposed edges is delimited by an upper lip and a lower lip, whereby the lower lip extends laterally beyond the upper lip; - dat de in de vorige paragraaf genoemde groef is voorzien van een vergrendelgedeelte in de vorm van een vergrendelvlak dat zich minstens gedeeltelijk in het gedeelte van de onderste lip bevindt dat zijdelings voorbij de bovenste lip is gesitueerd; - in that the groove mentioned in the previous paragraph is provided with a latch portion in the form of a locking surface which is located at least partially in the portion of the lower lip is present which is situated laterally beyond the upper lip; - dat de koppeldelen aan de eerste en tweede randen zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van deze panelen aan elkaar te verbinden door ze in elkaar te snappen, bij voorkeur door één paneel hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het andere paneel naar dit andere paneel toe te schuiven, en/of door ze lateraal in elkaar te wentelen, door het ene paneel vanuit een positie waarbij het uit het vlak van het andere paneel gewenteld is met zijn eerste rand langsheen de tweede rand van het andere paneel te presenteren en vervolgens in het vlak te wentelen van het andere paneel.; - in that the coupling parts at the first and second edges are configured such that they allow to connect two of said panels to each other by making them to snap into each other, preferably by one panel substantially in the same plane as the other panel to the other panel to to slide, and / or by rotating them laterally into each other, by the one panel from a position in which to present the rotated out of the plane of the other panel, with its first edge along the second edge of the other panel, and then in the just to pass the other panel .; - dat de koppeldelen minstens aan de derde en vierde randen, en bij voorkeur aan alle vier randen van het paneel, ééndelig in het paneel zijn aangebracht, en bij voorkeur bestaan uit in de rand gefreesde profielen; - that the coupling parts at least at the third and fourth edges, and preferably are provided on all four edges of the panel, the panel in one piece and preferably consist of milled into the edge profiles; - dat het een paneel betreft met een kern uit een materiaal uit de groep van MDF (Medium Density Fiberboard) en HDF.(High Density Fiberboard); - that it is a panel with a core made of a material selected from the group consisting of MDF (Medium Density Fibreboard) or HDF (High Density Fibreboard). - dat het een vloerpaneel is; - that it is a floor panel; - dat het een plaatvormig vloerpaneel is uit de groep van: panelen met een gedrukt decor aan het oppervlak, meer speciaal laminaatpanelen, en nog meer speciaal DPL panelen (Direct Pressed Laminate) of direct bedrukte panelen; - that it is a plate-shaped floor panel from the group of: panels with a printed decor at the surface, more particularly laminate panels, and still more particularly panels DPL (Direct Pressed Laminate) or direct printed panels; fineerparket; veneer flooring; samengesteld parket, ook wel “engineered wood” genoemd; engineered wood, also called "engineered wood"; massief parket; Timbers; plaatvormige houtgebaseerde panelen met een erop bevestigde toplaag uit een ander materiaal. plate-shaped wood-based panels with a top layer secured on it of a different material.

Volgens het zevende aspect heeft de uitvinding betrekking op een nieuwe installatietechniek om panelen onderling tot een bekleding te koppelen. According to the seventh aspect, the invention relates to a new installation technique in order to couple panels interconnected to form a coating. Hiertoe betreft zij een werkwijze voor het installeren van panelen, meer speciaal voor het vormen van een bekleding, waarbij deze bekleding wordt samengesteld uit meerdere panelen, met als kenmerk dat hiertoe panelen worden aangewend die aan twee of meer randen voorzien zijn met koppeldelen die toelaten dat dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de betreffende panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen en waarbij de koppeldelen van minstens twee randen zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen door middel van de voornoemde koppeldelen aa For this purpose, it concerns a method for installing panels, more particularly for forming a coating, wherein said coating is made up of a plurality of panels, characterized in that to this end panels are used which are provided at two or more edges with coupling parts which allow that such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and form a second locking system that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the edges concerned, and provides for the plane of the respective panels, with interlock portions which it from sliding apart of the panels to prevent according to the latter direction, and wherein the coupling parts of at least two edges are configured such that two of such panels by means of the aforementioned coupling parts aa n elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging van het ene paneel ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel wordt verdraaid, en dat de werkwijze erin bestaat dat de bekleding wordt gevormd door minstens een aantal van dergelijke panelen aan elkaar te koppelen, waarbij zij minstens aan voornoemde twee randen via een wentelbeweging van de panelen zoals voornoemd met elkaar worden verbonden. n with respect to the other, can be coupled to each other by means of a turning movement of the one panel, wherein the one panel substantially is rotated in the plane of the other panel, and in that the method consists in that the coating is formed by at least a number of of such panels to be coupled to each other, whereby they at least to the said two edges by means of a turning movement of the panels, as aforementioned, are connected to each other.

Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de werkwijze verder daardoor gekenmerkt dat hiertoe panelen worden aangewend die rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, zijn; According to a preferred embodiment, the method is further characterized in that to this end panels are used which are rectangular, oblong or square so, his; die een eerste paar tegenoverliggende randen bezitten, die een eerste rand en een tweede rand aan zulk paneel definiëren; which have a first pair of opposed edges, which define a first edge and a second edge of such a panel; die een tweede paar tegenoverliggende randen bezitten, die een derde en een vierde rand aan zulk paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken; having a second pair of opposed edges, which define a third and a fourth edge to such panel, extending transverse to the first and the second edge; waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt aan het paneel definiëren; wherein defining the first and the fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point to the panel; en waarbij zulk paneel minstens aan de derde en vierde rand is voorzien van voornoemde koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van voornoemde wentelbeweging van het ene paneel ten opzichte van het andere, waarbij bij het koppelen van een paneel met zijn derde rand aan de vierde rand van een ander paneel dan wordt verwezenlijkt door het eerste paneel met zijn derde rand langsheen de vierde rand van het andere paneel te verplaatsen gedurende de voornoemde wentelbeweging. and wherein any such panel, at least at the third and the fourth edge is provided with the aforementioned coupling parts which allow that two of such panels can be coupled to each other by means of said turning movement of the one panel with respect to the other, whereby upon coupling of a panel with its third edge to the fourth edge of another panel, then is achieved by moving the first panel with its third edge along the fourth edge of the other panel, during the above-mentioned rotation.

Andere voorkeurdragende of bijzondere kenmerken van de werkwijze bestaan erin: - dat bij het realiseren van de voornoemde wentelbeweging het betreffende paneel met zijn vierde hoekpunt langsheen de vierde rand van het andere paneel bewogen wordt, bij voorkeur in contact met deze rand; Other preferred or particular features of the process consist in: - that, in the realization of the above-mentioned rotation, the respective panel with its fourth vertex along the fourth edge of the other panel is moved, preferably in contact with said edge; - dat de voornoemde wentelbeweging wordt uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel zich met zijn eerste hoekpunt in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het andere paneel bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt in het voornoemde verlengde; - in that the above-mentioned rotation is carried out while rotating the panel is located with its first vertex in the vicinity of the extension of the first edge of the other panel, preferably at not more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex in said elongate; - dat de panelen in opeenvolgende rijen worden geïnstalleerd, waarbij de panelen die bedoeld zijn omringd te worden door andere panelen met hun eerste rand aan een vorige rij van panelen worden gekoppeld, met hun tweede rand aan een volgende rij panelen worden gekoppeld, met hun derde rand aan een vorig paneel in dezelfde rij worden gekoppeld en aan hun vierde rand met een volgend paneel in dezelfde rij worden gekoppeld; - in that the panels are installed in successive rows, in which the panels which are intended to be surrounded be linked by other panels of their first edge to a previous row of panels, can be coupled with their second edge to a further row of panels, with their third edge to a previous panel will be linked in the same row and are coupled to their fourth edge with a next panel in the same row; - dat bij het uitvoeren van voornoemde wentelbeweging door middel van één van de voornoemde panelen, dit paneel met zijn eerste hoekpunt in contact gehouden wordt met de tweede rand van een zich in de vorige rij bevindend paneel, zodanig dat deze rand tijdens het uitvoeren van de wentelbeweging als steunpunt voor het hoekpunt fungeert; - that in carrying out the above-mentioned turning movement by means of one of the above-mentioned panels, this panel is maintained in contact with its first vertex to the second edge of a part of the previous row standing panel, such that this edge during the execution of the turning movement, acts as a fulcrum for the vertex; - dat panelen worden aangewend die aan hun eerste en tweede rand eveneens voorzien zijn van koppeldelen die een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, alsmede een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen, waarbij via deze koppeldelen aan het eerste paar tegenoverliggende randen een verbinding wordt gerealiseerd hoofdzakelijk nadat de derde rand van zulk paneel door middel van de voornoemde wentelbeweging aan de vierde rand van een naastliggend paneel is gekoppeld; - in that panels are used which are also provided at their first and second edge of coupling members comprising a first locking system forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, as well as form a second locking system that, in a mutual locking in accordance with a direction perpendicular to the related edges and provided in the plane of the panels, with interlock portions which it from sliding apart of the panels to prevent the last-mentioned direction, whereby a connection is realized to the first pair of opposed edges via these coupling parts mainly after the third edge of such a panel is coupled by means of the above-mentioned rotation to the fourth edge of an adjacent panel; - dat voor de eerste en tweede rand koppeldelen worden aangewend in de vorm van een tand en groef, die voorzien zijn van de voornoemde vergrendelgedeelten, waarbij de tand en de groef zodanig zijn uitgevoerd dat wanneer twee van dergelijke panelen met hun eerste en tweede randen naar elkaar worden bewogen in eenzelfde vlak, de tand automatisch minstens gedeeltelijk in de groef komt te zitten, meer speciaal de tip van de tand automatisch onder een lip komt te zitten die de bovenzijde van de groef begrenst; - that, for the first and second edge coupling parts are used in the form of a tongue-and-groove, which are provided with the above-mentioned interlock portions, wherein the tooth and the groove are designed such that when two of such panels with their first and second edges to each other are moved in the same plane, the tongue automatically at least partially in the groove comes to be seated, in particular the tip of the tooth automatically comes to sit under a lip bordering the upper side of the groove; - dat bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging, minstens gedurende een gedeelte van deze wentelbeweging, de voornoemde tip van de tand ter plaatse van het eerste hoekpunt onder de voornoemde lip wordt gebracht en gehouden; - that in carrying out the above-mentioned turning movement, is brought at least during a portion of this spiral movement, the above-mentioned tip of the tooth at the location of the first corner point among the above-mentioned lip and held; - dat bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging, de voornoemde tip van de tand systematisch over de volledige lengte van de eerste rand onder de voornoemde lip van het in de vorige rij gelegen paneel wordt gebracht; - which is placed in the execution of the above-mentioned rotation, the above-mentioned tip of the tooth systematically over the entire length of the first edge under the above-mentioned lip of the facing panel in the previous row; - dat panelen worden aangewend die onderling aan hun eerste rand en tweede rand aan elkaar kunnen worden bevestigd door een paneel vanuit een positie waarbij het uit het vlak van een ander paneel gewenteld is met zijn eerste rand langsheen de tweede rand van het andere paneel te presenteren en vervolgens in het vlak te wentelen van het andere paneel; - in that panels are used that can be interconnected at their first edge and second edge attached to each other by a panel from a position in which to present the rotated out of the plane of another panel, with its first edge along the second edge of the other panel and then to pass in the plane of the other panel; - dat zulk paneel met zijn eerste rand aan de tweede rand van een paneel in de vorige rij wordt verbonden door het ietwat uit het vlak van de bekleding te draaien en vervolgens terug te draaien zodanig dat een verbinding wordt gemaakt, waarbij het vorige paneel dat zich in dezelfde rij bevindt en met zijn vierde rand aan de derde rand van het laatste paneel is gekoppeld, tijdens deze verdraaiing kortstondig mee heen en weer verdraaid wordt; - that such a panel with its first edge to the second edge of a panel in the previous row will be connected by twisting it slightly out of the plane of the coating and then turning back in such a way that a connection is made, in which the previous panel which is located in the same row and with its fourth edge is coupled to the third edge of the last panel, is rotated for a short time along back and forth during this rotation; - dat de werkwijze wordt aangewend voor het vormen van een bekleding in de vorm van een vloerbedekking, waarbij de panelen bestaan uit vloerpanelen; - in that the method is used for forming a coating in the form of a floor covering, whereby the panels consist of floor panels; en dat bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging een nieuw te installeren paneel minstens gedeeltelijk over de ondergrond wordt verschoven; and in that at least in part, is displaced over the ground surface to install a new panel in the implementation of the above-mentioned rotation; - dat bij de werkwijze gebruik wordt gemaakt van panelen zoals hiervoor beschreven. - which is made of panels as described above in the method of use.

Volgens het achtste aspect heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarmee in een techniek wordt voorzien die toelaat om panelen waarvan de vergrendelgedeelten niet parallel verlopen aan de bovenrand, op een optimale wijze te verwezenlijken. According to the eighth aspect, the invention relates to a method for the manufacture of panels, which is provided with panels which enables to which the interlock portions do not extend parallel to the upper edge to achieve, in an optimum manner in a technique. Hiertoe heeft zij betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen aan minstens twee tegenoverliggende randen worden voorzien met koppeldelen die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; To this end, it relates to a method for manufacturing panels, wherein these panels are provided at least at two opposite edges provided with coupling parts which allow that two of such panels at these edges can be coupled to each other, wherein these coupling parts form a first locking system causing coupled panels to be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking form that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and in the plane of the panels provided with interlock portions that slide apart of prevent the panels in the latter's direction; waarbij de koppeldelen aan deze randen een onderlinge verplaatsing van de panelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; wherein the coupling parts at the edges they allow a mutual displacement of the panels along at least a well-defined length substantially in the longitudinal direction of these edges, in which the aforesaid interlock portions act as a guide-forming portions of the panels as a result of the above-mentioned displacement from a first state into a placing the second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state; en waarbij minstens één van de geleidingvormende gedeelten volgens zijn lengterichting met een verloop wordt uitgevoerd dat afwijkt van de bijhorende eigenlijke rand van het paneel, daardoor gekenmerkt dat minstens voornoemd geleidingvormend gedeelte, met het afwijkend verloop, wordt verwezenlijkt door middel van een roterende frees, waarbij de frees en het paneel een relatieve beweging uitvoeren en waarbij de as van de frees volgens een zicht loodrecht op het vlak van het paneel, gedurende het grootste gedeelte van het freesproces voor het vormen van het betreffend geleidingvormend gedeelte, een hoek met de richting van de eigenlijke rand van het paneel vormt die afwijkt van 90 graden. and wherein at least one of the guide-forming portions along its longitudinal direction with a gradient is carried out that is different from the corresponding actual edge of the panel, characterized in that at least said guide forming portion, with the deviating course, is accomplished by means of a rotating milling cutter, in which the milling cutter and the panel to perform a relative movement, and wherein the axis of the milling cutter according to a view perpendicular to the plane of the panel, during the main part of the milling process for forming of the respective guide-forming part, at an angle to the direction of the very edge of the panel forms which deviates from 90 degrees. Anders gezegd betekent dit dat de snijlijn tussen het vlak van het paneel en het rotatievlak van de frees een hoek maakt met de eigenlijke rand van het paneel. In other words, this means that the line of intersection between the plane of the panel and the plane of rotation of the cutter forms an angle with the actual edge of the panel.

Volgens een eerste mogelijkheid wordt de voornoemde hoek hoofdzakelijk constant gehouden. According to a first possibility, the above-mentioned angle is kept substantially constant. Bij deze eerste mogelijkheid geniet het verder de voorkeur dat de snijlijn van het vlak waarin de frees roteert en het vlak van het paneel overeenstemt of vrijwel overeenstemt met een gemiddelde helling van het geleidingvormend gedeelte. In this first possibility it is further preferred that the line of intersection of the plane in which the milling cutter rotates and the plane of the panel corresponds or substantially corresponds to an average slope of the guide forming portion. Door met een vaste hoek te werken, wordt een goed compromis verkregen tussen enerzijds het beperken van ongewenste ondersnijdingseffecten en anderzijds de hiertoe noodzakelijke complexiteit van de benodigde freesmachines. By working with a fixed angle, a good compromise is obtained between on the one hand the limitation of undesirable undercut effects, and on the other hand to this end the necessary complexity of the required milling machines.

Volgens een tweede mogelijkheid wordt een geleidingvormend gedeelte gevormd met een verloop dat afwijkt van een rechte, en wordt de voornoemde hoek tijdens het frezen van het geleidingvormend gedeelte continu aangepast in functie van het voornoemde verloop. According to a second possibility, a guide forming portion is formed with a course which deviates from a straight line, and the above-mentioned angle during the milling of the guide forming portion adapted continuously as a function of the above-mentioned gradient. Dit heeft als voordeel dat ondersnijdingseffecten over de volledige lengte van de vergrendelgedeelten op ieder punt maximaal kunnen worden geminimaliseerd, doch heeft als nadeel dat een meer complexe beweging en aansturing van zulke frees noodzakelijk is. This has the advantage that an undercut effects over the full length of the interlock portions at each point can be minimized up to, but has the disadvantage that a more complex motion and steering of such end mill is necessary.

Het is duidelijk dat de hiervoor uiteengezette vervaardigingstechniek bijzonder geëigend is om de eerder beschreven panelen te verwezenlijken. It is understood that the manufacturing technique set forth above is particularly relevant in order to achieve the panels previously described.

Eveneens is het duidelijk dat de uitvinding ook betrekking heeft op panelen die volgens de voornoemde werkwijze zijn vervaardigd. Also, it is clear that the invention also relates to panels that are manufactured according to the aforementioned procedure.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna als voorbeeld zonder enig beperkend karakter enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 schematisch en in bovenaanzicht een bekleding met panelen volgens de uitvinding weergeeft, meer speciaal een vloerbedekking; With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example described several preferred embodiments without any limitative character, with reference to the accompanying drawings, in which: figure 1 schematically and in plan view shows a coating having panels according to the invention, more particularly a carpet; figuur 2 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 1 met F2 is aangeduid; figure 2 represents on a larger scale, represents the part which is indicated by F2 in figure 1; figuur 3 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 met F3 is aangeduid, voor een nog wat verder verdraaide toestand van het te leggen paneel; figure 3 shows on a larger scale, represents the part which is indicated in figure 2 by F3, to a somewhat further rotated position of the panel to be installed; figuur 4 in perspectief een bovenaanzicht weergeeft van de rand van het paneel die in figuur 2 met F4 is aangeduid; Figure 4 is a perspective view of a top view of the edge of the panel which is indicated by F4 in figure 2; figuur 5 in perspectief een zicht weergeeft op de onderzijde van het paneel aan de rand die in figuur 2 met F5 is aangeduid, waarbij het paneel ondersteboven is weergegeven; Figure 5 shows in perspective represents a view of the underside of the panel at the edge which is indicated with F5 in figure 2, in which the panel is shown upside down; figuren 6, 7 en 8 op een grotere schaal doorsneden weergeven respectievelijk volgens lijnen VI-VI, VII-VII en VIII-VIII in figuur 3; Figures 6, 7 and 8 represent cross-sections at a larger scale, respectively according to lines VI-VI, VII-VII and VIII-VIII in Figure 3; figuur 9 een doorsnede weergeeft volgens lijn IX-IX in figuur 6; Figure 9 is a cross-section according to line IX-IX in Figure 6; figuren 10 en 11 doorsneden weergeven gelijkaardig aan deze van figuur 6, doch voor andere onderlinge posities van de betreffende randen; Figures 10 and 11 show sections similar to that of figure 6, but for different relative positions of the related edges; figuur 12 op een grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn XII-XII in figuur 2; Figure 12 is a cross-sectional view showing on a larger scale according to line XII-XII in Figure 2; figuren 13 tot 16 schematisch en in verschillende stappen illustreren hoe een paneel volgens de werkwijze van de uitvinding kan worden geïnstalleerd; Figures 13 to 16 diagrammatically and in various steps illustrate how a panel may be installed according to the method of the invention; figuur 17 op een grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn XVII-XVII in figuur 16; Figure 17 shows a cross-sectional view on a larger scale according to line XVII-XVII in Figure 16; figuur 18 hetzelfde zicht weergeeft als in figuur 17, doch voor een andere onderlinge positie van de panelen; Figure 18 shows the same view as in Figure 17, but for another mutual position of the panels; figuur 19 een zicht weergeeft analoog aan dat van figuur 9, doch voor een volledig gekoppelde toestand; figure 19 represents a view analogous to that of Figure 9, but for a fully coupled condition; figuur 20 een doorsnede weergeeft volgens lijn XX-XX in figuur 19; Figure 20 is a cross-section according to line XX-XX in Figure 19; figuur 21 voor een variante een doorsnede weergeeft zoals in figuur 7, doch voor een aanvangspositie van een nieuw in te voegen paneel; Figure 21, for a variant shows a section as in Figure 7, but for an initial position of a new panel to be added; figuren 22 tot 25 sterk geschematiseerd twee gekoppelde panelen weergeven, voor verschillende uitvoeringsvormen; Figures 22 to 25 show highly schematically two coupled panels, for different embodiments; figuur 26 in doorsnede nog een variante weergeeft; Figure 26 represents another variant in section; figuur 27 schematisch een bijzondere uitvoeringsvorm van een paneel volgens de uitvinding weergeeft; figure 27 schematically represents a particular embodiment of a panel according to the invention; figuren 28 tot 31 weergeven hoe een paneel volgens de uitvinding kan worden vervaardigd; Figures 28 to 31 show how a panel can be manufactured according to the invention; figuur 32 een zicht weergeeft volgens pijl F32 in figuur 29, loodrecht op het vlak van het paneel. Figure 32 represents a view according to arrow F32 in Figure 29, perpendicular to the plane of the panel.

De uitvinding wordt hierna beschreven aan de hand van panelen die als vloerpanelen zijn uitgevoerd. The invention is described below on the basis of panels which are formed as floor panels. Het is evenwel duidelijk dat zij ook bij andere panelen kan worden toegepast. It is, however, clear that it can also be applied to other panels.

In de figuren 1 tot 3 zijn dan ook panelen 1 weergegeven die aan elkaar kunnen worden gekoppeld tot een bekleding 2 in de vorm van een vloerbedekking. In Figures 1 to 3 are also shown which panels 1 can be coupled to each other to form a coating 2 in the form of a floor covering.

Zulk paneel 1 is rechthoekig en bezit een eerste paar tegenoverliggende randen 3, die een eerste rand 4 en een tweede rand 5 aan het paneel definiëren, alsmede een tweede paar tegenoverliggende randen 6, die een derde rand 7 en een vierde rand 8 aan het paneel definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand uitstrekken. Such panel 1 is rectangular and has a first pair of opposite edges 3, which define a first edge 4 and a second edge 5 of the panel, as well as a second pair of opposing edges 6, which is a third edge 7, and a fourth edge 8 to the panel define, which extend transversely to the first and the second edge. De eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand vormen respectievelijk een eerste hoekpunt 9, een tweede hoekpunt 10, een derde hoekpunt 11 en een vierde hoekpunt 12. The first and fourth edge, the fourth and the second edge, form the second and third edge and the third and first edge, respectively, a first angle point 9, a second corner point 10, a third corner point 11 and a fourth corner point 12.

Zoals weergegeven in de figuren 4 tot 8 is het paneel 1 aan de derde rand 7 en vierde rand 8 voorzien van koppeldelen 13 en 14, die toelaten dat twee van dergelijke panelen 1 aan deze randen 7-8 aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen een eerste vergrendelsysteem 15 vormen waardoor gekoppelde panelen 1 verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting R1 loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem 16 vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting R2 loodrecht op de betreffende randen 3-4 en in het vlak van de panelen 1 voorziet. As shown in Figures 4 to 8, the panel 1 at the third and fourth edge 7 edge 8 are provided with coupling parts 13 and 14, which allow that two of such panels at these edges 1 7-8 can be coupled to each other, whereby these coupling parts form a first locking system 15, which the coupled panels 1 are prevented from coming out of each other according to a direction R1 perpendicular to their plane, and a second locking system 16 which are in a mutual interlocking in a direction R2 perpendicular to the respective edges 3-4 and in the plane of the panels 1 provides.

Zoals meer specifiek in de figuren 6 en 7 zichtbaar is bevatten de koppeldelen 13-14 bij voorkeur een tand- en groefverbinding, met een tand 17 en een groef 18, alsmede vergrendelgedeelten 19-20. As shown more specifically in Figures 6 and 7, is visible contain the coupling parts 13-14, preferably have a tongue-and-groove connection, with a tooth 17 and a groove 18, as well as interlock portions 19-20.

De tand 17 en de groef 18 vormen het vergrendelsysteem 15 dat de vergrendeling volgens de richting R1 oplevert. The tooth 17 and the groove 18 constitute the locking system 15 which provides the locking in the direction R1. De groef is bij voorkeur begrenst door een bovenste lip 21 en een onderste lip 22 die zich uitstrekt tot voorbij de bovenste lip 21, met andere woorden hier voorbij uitsteekt. The groove is preferably delimited by an upper lip 21 and a lower lip 22 that extends beyond the upper lip 21, in other words, here protrudes beyond.

De vergrendelgedeelten 19 en 20 vormen in de volledig gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen, samen met het feit dat de bovenranden 23-24 van de panelen dan ook tegen elkaar zitten, een vergrendeling volgens de voornoemde richting R2. The interlock portions 19 and 20 are in the fully coupled condition of two of such panels, along with the fact that the upper edges of the panels 23-24 also seated against each other, a lock according to the above-mentioned direction R 2. De vergrendelgedeelten 19-20 bestaan uit achter elkaar hakende gedeelten die voorzien zijn van corresponderende contactvlakken, meer speciaal vergrendelvlakken, 25 en 26, zodanig dat het uit elkaar schuiven van de panelen volgens richting R2 wordt verhinderd. The interlock portions 19-20 comprise one behind the other hooking sections which are provided with corresponding contact surfaces, in particular latch surfaces, 25 and 26, so that the drifting apart of the panels according to direction R2 is prevented. Zoals weergegeven bevindt één van de vergrendelgedeelten, in dit geval 20, zich bij voorkeur aan de bovenzijde van de onderste lip 22, terwijl het andere vergrendelgedeelte 19 zich aan de onderzijde van de tand bevindt. As shown, is one of the interlock portions, in this case 20, is preferably located at the upper side of the lower lip 22, while the other locking projection 19 is located on the underside of the tooth. In de volledig gekoppelde toestand zijn de contactvlakken 25 en 26 minstens gedeeltelijk, of zoals hier bij voorkeur volledig in het gedeelte van de onderste lip 22 gelegen dat zich voorbij het distaai uiteinde van de bovenste lip 21 bevindt. In the fully coupled state, the contact surfaces 25 and 26 at least partly, or, as here preferably completely in the portion of the lower lip 22 is situated which extends beyond the distaai end of the upper lip 21 is located.

Volgens de uitvinding zijn de koppeldelen 13-14 aan de derde rand 7 en de vierde rand 8 zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen 1 aan deze randen 7-8 aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging van het ene paneel 1 ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel dat de te koppelen derde rand 7 bezit hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding 2, en wel zodanig dat het zich met zijn derde rand 7 globaal gezien langsheen de vierde rand 8 van het andere paneel beweegt. According to the invention, the coupling parts 13-14 of the third edge the fourth edge 7, and 8 are configured such that two of such panels at these edges 7-8 1 can be coupled to each other by means of a turning movement of the one panel 1 at relative to the other, wherein the one panel to be coupled third edge 7 has substantially in the plane of the other panel is rotated, more particularly, thus in the plane of the cover 2, in such a way that it is located with its third edge 7 overall, moves along the fourth edge 8 of the other panel. Voornoemde wentelbeweging is ondermeer in de figuren 1 tot 3 met pijl W aangeduid. The above-mentioned turning movement, among other things, is indicated in Figures 1 to 3 with arrow W.

Bij voorkeur zijn de koppeldelen 13-14 hierbij zodanig geconfigureerd dat de wentelbeweging W minstens kan uitgevoerd worden van in een welbepaalde verdraaide positie van het ene paneel, dus het te installeren paneel, ten opzichte van het andere reeds geïnstalleerde paneel, tot in een eindpositie waarbij de eerste randen 4 van beide panelen zich in eikaars verlengde bevinden of zich hoofdzakelijk parallel en nog nauwelijks uit elkaar bevinden. Preferably, the coupling parts 13-14 hereby configured such that the turning movement W at least can be carried out in a specific rotated position of the one panel, thus to install the panel, with respect to the other, already installed panel, until in an end position in which the first edges 4 of the two panels are located in line with each other or mainly in parallel and are hardly separated. Ter verduidelijking zijn in de figuren het voornoemde “ene paneel” en het voornoemde “andere paneel” naast de algemene referentie 1 nogmaals extra met de referenties 1A en 1B aangeduid. For clarity in the figures, the above-mentioned "single panel", and the above-mentioned "other panel" adjacent to the general reference numeral 1 indicates once again with the additional references 1A and 1B.

De voornoemde configuratie van de koppeldelen 13-14 houdt vooral verband met de configuratie van de vergrendelgedeelten 19 en 20, welke daartoe bij voorkeur ieder een bijzonder verloop kennen dat niet parallel is aan de eigenlijke rechte randen, meer speciaal bovenranden 23-24 van de betreffende panelen 1. The above-mentioned configuration of the coupling parts 13-14 is mainly related to the configuration of the interlock portions 19 and 20, which for this purpose preferably each have their particular variation which is not parallel to the actual straight edges, more particularly upper edges 23-24 of the respective panels 1.

Meer speciaal zijn de voornoemde vergrendelgedeelten 19-20, en in het bijzonder de contact- of vergrendelvlakken 25-26 als achter elkaar hakende gedeelten uitgevoerd die minstens via de voornoemde wentelbeweging W zijdelings achter elkaar ingehaakt kunnen worden. More specifically, the above-mentioned interlock portions 19-20, and in particular, the contact or locking faces 25-26 and rear interlocking portions carried out at least via the above-mentioned rotation W may be laterally hooked behind the other. Met zijdelings wordt in dut geval bedoeld dat het ene vergrendelgedeelte 19 vanaf een uiteinde achter het andere uiteinde 20 wordt geschoven, zoals in figuur 9 zichtbaar is. By sideways is meant in snooze the event that the one locking portion 19 is slid from one end after the other end 20, as can be seen in Figure 9.

Bij voorkeur zijn de koppeldelen 13-14aan de derde rand 7 en de vierde rand 8 zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging W kan worden uitgevoerd terwijl het paneel 1A dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt 12 langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand 8 van het andere paneel 1B bewogen wordt, zoals systematisch met de twee verschillende posities in figuur 1 is weergegeven. Preferably, the coupling parts 13-14aan the third edge 7 and the fourth edge 8 are configured such that the above-mentioned turning movement W can be performed while the 1A panel which is turned with its fourth corner point 12 along, more particularly in contact with, the fourth edge 8 is moved from the other panel 1b, as is shown systematically with the two different positions in Figure 1.

In het weergegeven voorbeeld zijn de vergrendelgedeelten 19-20 ook zodanig geconfigureerd dat de voornoemde wentelbeweging kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel 1A zich met zijn eerste hoekpunt 9, dat dan als rotatiecentrum fungeert, in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand 4 van het andere paneel 1B bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt 9 in het voornoemde verlengde, zoals afgebeeld in de figuren 1 en 2. In the example shown, the interlock portions 19-20 are also configured in such a way that the above-mentioned rotation can be performed while the panel to twist 1A itself with its first vertex 9, which then acts as a rotation center, in the vicinity of the extension of the first edge 4 of the other panel 1B is preferably at not more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first corner point 9 in the above-mentioned extended, as illustrated in figures 1 and 2.

In het algemeen wordt opgemerkt dat onder de “wentelbeweging W” niet noodzakelijk een cirkelvormige rotatie moet worden verstaan. In general, it is noted that not necessarily to be understood to mean a circular rotation under the "turning movement W". De wentelbeweging kan immers gepaard gaan met andere bewegingen. The turning movement may indeed be accompanied by other movements. Het is immers zo dat wanneer het paneel 1A met zijn vierde hoekpunt 12 in contact met de vierde rand 8 van het paneel 1B wordt gehouden tijdens het inwentelen, het rotatiepunt of rotatiecentrum C lichtjes verschuift en de wentelbeweging dus gecombineerd is met een translatiebeweging. It is, after all, so that when the panel 1A with its fourth corner point 12 is held in contact with the fourth edge 8 of the 1B panel during the inwentelen, the point of rotation or center of rotation C shifts slightly, and the turning movement, is thus combined with a translational movement.

Het weergegeven voorbeeld illustreert ook dat de vergrendelgedeelten 19-20 zijn uitgevoerd als geleidingvormende gedeelten die de panelen 1 als een gevolg van de voornoemde wentelbeweging van een eerste toestand in een tweede toestand brengen, waarbij deze tweede toestand de toestand is waarbij beide panelen met hun eerste randen 4 in eikaars verlengde gelegen zijn, en waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand. The shown example also illustrates that the interlock portions 19-20 are formed as guide-forming portions that bring the panels 1, as a result of the above-mentioned rotation from a first state to a second state, said second state, the state in which the two panels with their first four edges in alignment with each other are located, and wherein the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state. In de begintoestand staan de panelen immers aan hun bovenranden 23-24 open, terwijl zij in de tweede toestand een gesloten positie innemen. In the initial state after all, the panels are at their upper edges 23-24 is open, while they take up a closed position in the second state. Ook kan, wat ook het geval is in de weergegeven uitvoeringsvorm, in een eerste positie speling in de koppeling aanwezig zijn, terwijl in de tweede positie, of dus eindpositie geen speling bestaat. It is also possible, which is also the case in the illustrated embodiment, are present in a first position the play in the coupling, while in the second position, or end position so there is no clearance. Zulke speling laat een vlot in elkaar draaien van de panelen door middel van de wentelbeweging W toe. Such clearance allows a raft in each rotation of the panels by means of the turning movement W increasing.

De hiervoor beschreven uitvoeringsvorm vormt tevens een voorbeeld van het vierde aspect van de uitvinding doordat het tweede vergrendelsysteem, in dit geval dus het vergrendelsysteem dat in een horizontale vergrendeling voorziet, aan de derde en vierde rand slechts over een gedeelte van de lengte van deze randen 7-8 actief aanwezig is en het vanaf het tweede, respectievelijk derde hoekpunt over een afstand aan de derde, respectievelijk vierde rand, afwezig is. The embodiment described above also forms an example of the fourth aspect of the invention, in that the second locking system, in this case, therefore, the locking system which provides for a horizontal locking, to the third and fourth edge only over a part of the length of these edges 7 -8 is actively present and from the second, respectively third corner point over a distance in the third, respectively fourth edge, is absent. Dit is specifiek zichtbaar in de figuren 4 en 9 doordat het vergrendelgedeelte 20 over de afstand D1 niet bestaat en aldaar geen vergrendeling wordt verkregen. This is specifically shown in Figures 4 and 9 in that the latch portion 20 does not exist over the distance D1 and do not lock is obtained.

Meer speciaal mondt het vergrendelgedeelte 20 in het weergegeven voorbeeld zijdelings in het verloop van de vierde rand 8 uit, dit in overeenstemming met het vijfde aspect van de uitvinding. More specifically, the locking portion 20 opens in the shown example the side, in the course of the fourth edge 8 off, this is in accordance with the fifth aspect of the present invention.

Zoals nog duidelijk zichtbaar is in de figuren 4, 5 en 9, zijn de vergrendelgedeelten 19-20 uitgevoerd als geleidingvormende gedeelten die een verloop kennen met een gradueel wijzigende hellingsgraad, dit over een afstand D2 die minstens V* van de lengte van de betreffende rand 7, respectievelijk 8 bedraagt. As is also clearly visible in Figures 4, 5 and 9, the interlock portions 19-20 are formed as guide-forming portions which have a decay with a gradually changing slope, this over a distance D2 that is at least V * of the length of the respective edge 7, respectively, amounts to 8. In de figuren 4 en 5 is de aangeduide afstand telkens D2 deze die bij de vierde rand 18 behoort. In Figures 4 and 5, the designated distance is in each case D2, that which is associated with the fourth edge 18. Anders gezegd betekent dit dat de vergrendelgedeelten niet volgens een rechte verlopen, doch volgens een kromme. In other words, this means that the interlock portions do not follow a straight line, but a curve.

Verder tonen figuren 4, 5 en 9 nog dat de voornoemde vergrendeigedeelten 19-20 ten opzichte van het verloop van de eigenlijke rand, meer speciaal bovenrand 23, respectievelijk 24, van het paneel een helling S vertonen, die over het grootste gedeelte van deze geleidingvormende gedeelten 19-20 minder dan 20 graden en beter nog minder dan 10 graden afwijkt van de richting volgens dewelke de voornoemde bovenranden 23-24 zich uitstrekken. Furthermore, Figures 4, 5 and 9 mean that the above-mentioned vergrendeigedeelten 19-20 with respect to the variation of the actual edge, in particular upper edge 23 and 24, respectively, of the panel have a slope S which over the major part of these guide-forming portions 19-20 is less than 20 degrees and even better less than 10 degrees different from the direction according to which extend the above-mentioned upper edges 23-24. Deze helling S wijzigt en neemt in de richting van de eerste rand 4 af om ter hoogte van deze eerste rand 4 bij voorkeur nul te worden. This slope S modifies and increases in the direction of the first edge 4 down to the level of this first edge 4 should preferably be zero.

Volgens het weergegeven voorbeeld, en zoals zichtbaar in de figuren 3 tot 5 en 9, zijn de vergrendelgedeelten 19 en 20 over hun volledige lengte boogvormig en meer speciaal cirkelboogvormig uitgevoerd. According to the example shown, and as can be seen in Figures 3 to 5 and 9, the interlock portions 19 and 20 are over their entire length, and arc carried out more particularly circular arc-shaped. De grootte van de straal R van deze boog bedraagt bij voorkeur 0,5 a 1,25 keer de lengte van het paneel. The size of the radius R of the arc is preferably 0.5 to 1.25 times the length of the panel. In het voorbeeld is de grootte van de straal R precies gelijk aan de lengte van het paneel 1. Het middelpunt van de boogvorm bevindt zich op de bijhorende eerste rand 4 of op het verlengde ervan. In the example, the size of the radius R is exactly equal to the length of the panel 1. The center point of the arc shape is located on the corresponding first edge 4, or on its extension.

Zoals weergegeven eigent de uitvinding zich vooral voor langwerpige panelen, daar de straal R dan verhoudingsgewijs relatief groot is. As shown appropriates to the invention is mainly for elongated panels, since the radius R, then it is comparatively relatively large. De voornoemde derde rand 7 en vierde rand 8 vormen dan de korte zijden van de panelen 1. The above-mentioned third and fourth edge 7 edge 8 then form the short sides of the panels 1.

Figuur 10 geeft weer dat de koppeldelen 13-14 aan de derde rand 7 en vierde rand 8 bij voorkeur ook zodanig geconfigureerd zijn dat wanneer een paneel 1 met zijn tand 17 naar de groef 18 van een ander paneel wordt geschoven, deze tand 17 automatisch met zijn bovenzijde 27 onder de onderzijde 28 van de bovenste lip 21 plaatsneemt. Figure 10 shows again that the coupling parts 13 to 14 is configured on the third edge and fourth edge 7 8 also preferably be such that when a panel 1 is slid with its tongue 17 to the groove 18 of another panel, this tooth 17 automatically with its top side 27, below the underside 28 of the upper tab 21 takes place.

Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de configuratie toelaat om twee van dergelijke panelen 1 aan elkaar te verbinden door ze in elkaar te snappen, bij voorkeur door één paneel hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het andere paneel naar dit andere paneel toe te schuiven. More particularly, it is preferred that the configuration makes it possible to connect two of such panels 1 to each other by snapping them into each other, preferably by shifting them one panel substantially in the same plane as the other panel to the other panel.

Verder is de configuratie van de koppeldelen 13-14, en meer speciaal van de vergrendelgedeelten 19-20, ook zodanig dat twee van dergelijke panelen 1 aan elkaar kunnen worden gekoppeld door ze lateraal in elkaar te wentelen, door het ene paneel vanuit een positie waarbij het uit het vlak van het andere paneel gewenteld is met zijn derde rand 7 langsheen de vierde rand 8 van het andere paneel 1 te presenteren en vervolgens in het vlak te wentelen van het andere paneel, zoals afgebeeld in figuur 11. Further, the configuration of the coupling parts 13-14, and more particularly of the interlock portions 19-20, also in such a manner that two of such panels 1 can be coupled to each other by rotating them laterally into each other, by the one panel from a position in which the rotated out of the plane of the other panel is to present with its third edge 7 along the fourth edge 8 of the other panel 1, and then to pass in the plane of the other panel, as shown in Figure 11.

Zoals weergegeven in figuur 12 zijn aan het eerste paar tegenoverliggende randen 3 koppeldelen 29-30 aanwezig die zowel een eerste vergrendelsysteem 31 vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, alsook een tweede vergrendelsysteem 32 vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten 33-34 die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen. As shown in Figure 12, to the first pair of opposed edges 3 with coupling parts 29-30 present which both a first locking device 31 forms a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane, and a second locking system 32 forms, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions 33-34 which prevent the drifting apart of the panels as claimed in preventing the latter direction. Deze koppeldelen 29-30 zijn als recht doorlopende profielen die zich parallel langsheen de betreffende randen 4 en 5 uitstrekken, uitgevoerd. The coupling parts 29-30 are continuous as straight profiles which extend in parallel along the respective edges 4 and 5, is performed.

Meer speciaal zijn zij uitgevoerd in de vorm van een tand 35 en groef 36, die voorzien zijn van de voornoemde vergrendelgedeelten 33-34, welke laatste respectieve contactvlakken, meer speciaal vergrendelvlakken 37-38 bezitten. More specifically, they are designed in the form of a tongue 35 and groove 36, which are provided with the above-mentioned interlock portions 33-34, the latter of which respective contact surfaces, more particularly having latch surfaces 37-38. Deze contactvlakken kunnen van eender welke geschikte vorm zijn en hoeven niet vlak te zijn. These contact surfaces can be of any suitable shape and do not have to be flat.

Ook hier geniet het de voorkeur dat de groef begrensd is door een bovenste lip 39 en een onderste lip 40, waarbij de onderste lip 40 zich zijdelings tot voorbij de bovenste lip 39 uitstrekt. Here, too, it is preferred that the groove is bordered by an upper lip 39 and a lower lip 40, whereby the lower lip 40 extends laterally beyond the upper lip 39 extends. Het voornoemde contactvlak 38 bevindt zich bij voorkeur minstens gedeeltelijk in het gedeelte van de onderste lip dat zijdelings voorbij de bovenste lip is gesitueerd, en is beter nog zoals weergegeven volledig in dat gedeelte gesitueerd. The above-mentioned contact surface 38 is preferably located at least partially in the portion of the lower lip which is situated laterally beyond the upper lip, and even better is situated entirely, as shown in that section.

Ook hier zijn de tand 35 en de groef 36 zodanig uitgevoerd dat wanneer twee van dergelijke panelen met hun eerste en tweede randen naar elkaar worden bewogen in eenzelfde vlak, de tand automatisch minstens gedeeltelijk in de groef komt te zitten, meer speciaal de bovenzijde 41 van de tip van de tand automatisch onder de onderzijde 42 van de bovenste lip 39 plaats neemt. Here, too, the tooth 35 and the groove 36 in such a manner that, when two of such panels with their first and second edges are moved towards each other in the same plane, the tongue automatically at least in part, comes to be seated in the groove, more particularly the upper side 41 of the tip of the tooth automatically records below the underside 42 of the upper lip 39 in place.

De koppeldelen aan de eerste en tweede randen 4-5 zijn eveneens zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van deze panelen aan elkaar te verbinden door ze in elkaar te snappen, bij voorkeur door één paneel hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het andere paneel naar dit andere paneel toe te schuiven, en/of door ze lateraal in elkaar te wentelen, door het ene paneel vanuit een positie waarbij het uit het vlak van het andere paneel gewenteld is met zijn eerste rand langsheen de tweede rand van het andere paneel te presenteren en vervolgens in het vlak te wentelen van het andere paneel. The coupling parts at the first and second edges 4-5 are configured such that they are also allow to connect two of said panels to each other by making them to snap into each other, preferably by one panel substantially in the same plane as the other panel to this other sliding it panel, and / or by rotating them laterally into each other, by the one panel from a position in which the rotated out of the plane of the other panel is to present its first edge along the second edge of the other panel, and then to pass in the plane of the other panel.

In het algemeen geniet het de voorkeur dat de koppeldelen minstens aan de derde en vierde randen 7-8, en bij voorkeur aan alle vier randen 4-5-7-8 van het paneel 1, ééndelig in het paneel zijn aangebracht, en bij voorkeur bestaan uit in de rand gefreesde profielen. In general, it is preferred that the coupling parts are provided at at least the third and fourth edges 7-8, and preferably on all four edges 4-5-7-8 of the panel 1, the panel in one piece, and, preferably, consist of milled into the edge profiles.

Aan de hand van figuren 13 tot 19 wordt nu beschreven hoe zulk paneel van de uitvinding kan worden geïnstalleerd. On the basis of Figures 13 to 19 will now be described how to install such a panel of the invention. De hierna beschreven techniek vormt tevens een voorbeeld van de werkwijze van het installeren van panelen volgens de uitvinding. The technique described below is also an example of the method of installing panels according to the invention.

Volgens figuur 13 wordt het paneel 1A in verdraaide positie aan de andere panelen 1-1B gepresenteerd, met het eerste hoekpunt 9 in contact met de vorige rij panelen 1 en met het vierde hoekpunt 12 tegen de korte zijde, meer speciaal de vierde rand 8 van het paneel 1B. According to Figure 13, the panel 1A in the rotated position to the other panels 1-1B presented, with the first corner point 9 in contact with the preceding row of panels 1 and with the fourth corner point 12 against the short side, in particular the fourth edge 8 of 1B the panel. Bij het eerste hoekpunt 9 wordt er bij voorkeur zorg voor gedragen dat de tip van de tand onder de bovenste lip zit, zoals afgebeeld in volle lijn in figuur 12. At the first vertex 9, it is preferably ensured that the tip of the tooth is located under the upper lip, as shown in solid line in Figure 12.

Door het paneel 1A nu aan de voornoemde wentelbeweging W te onderwerpen worden de voornoemde vergrendelgedeelten 19 en 20 achter elkaar gebracht. Because of the panel 1A is now to be subjected to the above-mentioned turning movement W, the above-mentioned interlock portions 19 and 20 placed one behind the other. Tijdens deze wentelbeweging W zorgt men ervoor dat het paneel 1A met zijn vierde hoekpunt 12 langs de derde rand van het paneel 1B geleid wordt. During this turning movement W, one makes sure that the panel 1A with its fourth corner point 12 is guided along the third edge of the panel 1B. Door het feit dat aan het eerste hoekpunt 9 de tip van de tand onder de bovenste lip zit, en aan het vierde hoekpunt 12 de tand ook in de groef aangrijpt, wordt het paneel 1A tijdens de wentelbeweging doeltreffend in de juiste richting geleid. Due to the fact that, at the first corner point 9, the tip of the tooth is located under the upper lip, and at the fourth corner point 12 of the tooth is also engaged in the groove, the panel 1A is during the turning movement, effectively guided in the right direction.

Door het paneel 1A door middel van de voornoemde wentelbeweging met zijn eerste rand 4 volledig tegen de panelen 1 van de vorige rij te brengen ontstaat een toestand zoals in figuur 14, waarbij de in dit geval korte randen nagenoeg volledig gekoppeld zijn en aan de lange randen de tip van de tand aan de rand 4 van het paneel 1A over de volledige lengte van dit paneel 1A onder de bovenste lip van de panelen 1 in de vorige rij zit, in een positie zoals in figuur 12. By bringing the 1A panel by means of the above-mentioned rotation, by its first edge 4 completely against the panels 1 of the previous row results in a situation as in figure 14, wherein the coupled substantially completely short edges, in this case, and to the long edges the tip of the tooth at the edge 4 of the panel 1A over the entire length of the panel 1A under the upper lip 1 of the panels is in the previous row, in a position as shown in Figure 12.

Daarna wordt het paneel 1A zoals weergegeven in figuur 15 iets omhoog gewenteld, waarbij het paneel 1B meebeweegt, waarna het paneel 1A met de tand 35 in de groef 36 aan de vorige rij panelen 1 kan worden geschoven, zoals afgebeeid in de figuren 16 en 17. Het omhoog wentelen van het paneel 1A is een beweging die tijdens het leggen van het paneel 1A vrijwel automatisch wordt geïnduceerd doordat, wanneer het paneel 1A naar de vorige rij panelen 1 wordt getrokken, het vergrendelgedeelte 33 aan de onderzijde van de tand 35 automatisch op het vergrendelgedeelte 34 van de groef 36 wordt geschoven, dit terwijl de tip van de tand 35 reeds onder de bovenste lip 39 zit, een en ander zoals uit figuur 17 kan worden afgeleid. Thereafter, the panel 1A is as shown in Figure 15 is slightly rotated upward, whereby the 1B moves along panel, after which the panel 1A with the tongue 35 in the groove 36 to the last row of panels 1 can be slid, such as afgebeeid in Figures 16 and 17 . the upward reversing of the 1A panel is a movement which is induced almost automatically during the laying of the 1A panel because, when the panel 1A to the previous row of panels 1 is pulled, the locking portion 33 at the lower side of the tongue 35 automatically the locking portion 34 of the groove 36 is pushed, this while the tip of the tooth 35 is already below the upper lip 39, all this as can be seen from Figure 17. Het is duidelijk dat aan de onderzijde van de tand 35 en de bovenzijde van de onderste lip 38 hierbij bij voorkeur van een vormgeving zijn voorzien die een vlot over elkaar schuiven van de betreffende delen bevorderen, bijvoorbeeld door middel van respectieve afschuiningen 43 en 44. It is clear that at the lower side of the tongue 35 and the upper side of the lower lip 38 in this case preferably of a shape are provided which promote a sliding smoothly over each other of the respective parts, for example by means of respective chamfers 43 and 44.

Door de panelen 1A en 1B en eventueel nog andere panelen in dezelfde rij die dan tevens mee omhoog gewenteld zijn, vervolgens neer te wentelen, ontstaat de toestand van figuur 18. Due to the panels 1A and 1B and, optionally, still other panels in the same row, which can then also be rotated with it up, then to roll down, the state in FIG 18.

Figuren 19 en 20 tonen nog de gekoppelde toestand aan de gekoppelde randen 7 en 8.. Figures 19 and 20 show yet the coupled condition to the coupled edges 7 and 8 ..

Opgemerkt wordt dat alle voornoemde handelingen vlot kunnen worden verwezenlijkt wanneer de installateur plaats neemt op het reeds gelegde gedeelte van de vloerbedekking, en het paneel 1A naar zich toe trekt, zoals met de handen 45 in figuur 1 is afgebeeld. It is noted that may be readily achieved all the aforementioned operations when the installer takes place on the already laid part of the floor covering, and the panel 1A pulls to itself, such as by the hands 45 is shown in Figure 1. Opgemerkt wordt dat de voornoemde wentelbeweging van het paneel 1A hoofdzakelijk in het vlak van het vorige paneel 1B gebeurt. It should be noted that the above-mentioned rotation of the panel 1A is almost entirely made in the plane of the previous panel 1B. Dit hoeft niet strikt hetzelfde vlak te zijn, daar de koppeldelen 13-14 initieel tijdens het samenvoegen wel enige afwijkingen toelaten.. Praktisch gezien kunnen bijvoorbeeld bij de in figuur 1 weergegeven handen 45, de vingers onder het paneel 1A gehouden worden tijdens de volledige zwaaibeweging van het paneel 1A, alsook tijdens het koppelen aan de lange randen. This does not have to be strictly the same plane, as the coupling parts 13-14 during the initial or merge allow some deviations .. In practical terms, for example, to be held under the panel 1A, the fingers 45, hands shown in Figure 1 during the complete swinging movement 1A of the panel, as well as during the coupling to the long edges.

In figuur 21 is een bijzondere uitvoeringsvorm weergegeven waarbij de koppeldelen 13-14 aan de derde en vierde rand zodanig geconfigureerd zijn dat een nieuw te installeren paneel 1A met het bijhorend vergrendelgedeelte van de derde rand via een beweging M loodrecht op het vlak van het paneel achter het vergrendelgedeelte 20 , van de vierde rand van een vorig paneel 1B kan worden ingehaakt, terwijl het paneel 1A zich in de initieel verdraaide positie ten opzichte van het paneel 1B bevindt. In Figure 21, a particular embodiment is represented whereby the coupling parts 13-14 to the third and fourth side are configured such that a panel 1A newly to be set up with the associated locking portion of the third edge by a movement M at right angles to the plane of the rear panel the latching portion 20, from the fourth edge of the last panel 1B can be hooked, while the panel 1A is in the initial rotated position with respect to the panel 1B. Dit laat toe om een paneel 1A aanvankelijk met de tand 17 eenvoudig op de onderste lip 22 neer te leggen, zonder dat de tand 17 reeds onder de bovenste lip 21 van de groef 18 moet worden gestoken, waarna de tand 17 bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging W dan automatisch in de groef 18, meer speciaal onder de bovenste lip 21, zal worden getrokken als gevolg van het bijzondere verloop van de vergrendelgedeelten 19 en 20. This allows a panel 1A initially with the tooth 17 easily to lay down the lower lip 22, without the tooth 17 must already be inserted below the upper lip 21 of the groove 18, after which the tooth 17 in the execution of the the above-mentioned turning movement W than automatically in the groove 18, more particularly under the upper lip 21, will be drawn as a result of the particular course of the interlock portions 19 and 20.

Opgemerkt wordt dat het verloop van de vergrendelgedeelten 19 en 20 in de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm binnen een bepaalde zone is gesitueerd. It should be noted that the course of the interlock portions 19 and 20 in the most preferred embodiment is located within a given zone. Deze zone is in figuur 22 met het gearceerde gedeelte 46 weergegeven. This zone is shown in Figure 22 by the shaded portion 46. Deze voorkeurdragende zone ligt vast in functie van de afmetingen van het paneel 1A. This preferred bearing zone is fixed in function of the dimensions of the panel 1A. De straal R stemt hierbij overeen met de afstand van het eerste hoekpunt 9 tot het aanvangspunt 47 van het verloop van de vergrendelgedeelten 19 en 20 ter hoogte van de eerste rand 1. De zone 46 is begrensd door een rechte 48 en een cirkelboog 49. De rechte 48 wordt bekomen door een cirkelboog 50 met een straal R/2 doorheen het aanvangspunt 47 te trekken, met het middelpunt gelegen op de eerste rand 1, en vervolgens het aanvangspunt 47 met een rechte te verbinden met het punt 51 waar de boog 50 de onderste lip verlaat. The radius R agrees hereby corresponds to the distance of the first corner point 9 to the starting point 47 of the progress of the interlock portions 19 and 20 at the height of the first edge 1. The zone 46 is bounded by a straight line 48, and a circular arc 49. The straight-48 is obtained by drawing a circular arc 50 with a R / 2 flow through it, the starting point 47, with the center situated on the first frame 1, and then connecting the starting point 47 by a straight line with the point 51 where the arc 50, the lower lip leaves. De cirkelboog 49 wordt verkregen door een cirkel met een straal R vanuit het aanvangspunt 47 te trekken, waarvan het middelpunt op het hoekpunt 9 gelegen is. The circular arc 49 is obtained by drawing a circle with a radius R from the starting point 47, the center of which at the angular point 9 is located.

Het aanvangspunt 47 wordt aan de rand 1 bij voorkeur zo veel als mogelijk naar binnen in de groef 18 gelegd, met andere woorden wel op het gedeelte van de onderste lip 22 dat voorbij de bovenste lip 21 steekt, doch zo dicht mogelijk bij het distaai uiteinde van de bovenste lip. The starting point 47 is on the edge 1 is preferably as much as possible to put into the groove 18, in other words, or on the portion of the lower lip 22 which projects beyond the upper lip 21, but as close as possible to the distaai end of the upper lip. Volgens een bijzondere uitvoering is het zelfs niet uitgesloten om het aanvangspunt onder de bovenste lip te lokaliseren. According to a particular embodiment, it is even possible to locate the starting point under the upper lip. De werkelijke positie hangt af van de aangewende werktuigen, meer speciaal frezen, en van het gewenste profiel. The actual position depends on the employed equipment, more particularly milling, and of the desired profile.

Opgemerkt wordt dat de vergrendelgedeelten 19 en 20 volgens een groot aantal varianten kunnen worden verwezenlijkt. It should be noted that the interlock portions 19 and 20 can be made in a large number of variants. Figuren 23 tot 25 geven sterk geschematiseerd een aantal varianten weer, waarbij de lijn 52 telkens de plaats weergeeft waar de contactvlakken 25-26 met elkaar samenwerken. Figures 23 to 25 show highly schematically a number of variants, in which the line 52 is the position showing in each case where the contact surfaces 25-26 cooperate with each other. In figuur 23 is dit een rechte. In Figure 23, this is a straight line. In figuur 24 is dit de combinatie van een rechte en een boog. In Figure 24 this is the combination of a straight line and an arc. In figuur 25 wordt gebruik gemaakt van een gedeelte 53 dat parallel verloopt met de betreffende bovenranden van de panelen. In figure 25, use is made of a portion 53 which extends in parallel with the respective upper edges of the panels. De streeplijn in figuur 25 geeft weer dat de vergrendelgedeelten niet noodzakelijk over hun volledige verloop aan elkaar moeten aansluiten. The dashed line in Figure 25 shows that the interlock portions do not necessarily over their entire course need to connect to each other.

Figuur 26 geeft een variante weer die illustreert dat meerdere vergrendelgedeelten 19A-19B en 20A-20B achter elkaar kunnen worden toegepast, die dan ieder op zich bijvoorbeeld een gebogen verloop hebben. Figure 26 shows a variant which illustrates that a plurality of interlock portions 19A-19B and 20A-20B can be used behind each other, which are then each in themselves, for example, have a curved gradient.

Opgemerkt wordt dat een paneel volgens de uitvinding ook kan worden gerealiseerd door aan de voornoemde vierde rand 8 een vergrendelgedeelte 20 te voorzien dat slechts over een geringe afstand L aanwezig is, zoals schematisch in figuur 27 is weergegeven, terwijl het vergrendelgedeelte 19, dat hier niet is weergegeven, zich parallel over de volledige derde rand 7 mag uitstrekken. It is noted that a panel can also be realized according to the invention by the above-mentioned fourth edge 8 to be provided with a latch portion 20 which is present only over a small distance L, as shown schematically in Figure 27, while the locking portion 19, which does not here is shown, located in parallel may extend over the entire third edge 7. Door de geringe lengte L, alsmede door het feit dat de meeste materialen licht vervormbaar zijn, kan het doorlopend vergrendelgedeelte 19 immers probleemloos door middel van de voornoemde wentelbeweging W tot achter het korte vergrendelgedeelte 20 worden gewenteld. Because of the limited length L, as well as by the fact that most of the materials used are slightly deformable, the continuous locking portion 19 may, after all, without any problems by means of the above-mentioned rotation W to behind the short locking portion 20 can be rotated. Het voordeel hiervan is dat het vergrendelgedeelte 20 rechtlijnig en parallel aan de bovenrand 24 kan uitgevoerd zijn. The advantage of this is that the locking portion 20 may be performed in a straight line and parallel to the upper edge 24.

In de figuren 28 tot 31 is weergegeven hoe de panelen 1 kunnen worden vervaardigd, meer speciaal de koppeldelen 13-14 in de randen 7-8 kunnen worden gevormd door middel van roterende frezen 54-55-56-57. In the figures 28 to 31 it is shown how the panels 1 can be manufactured, more particularly, the coupling parts 13-14 at the edges 7-8 may be formed by means of rotating milling cutters 54-55-56-57.

Met de frezen 54 en 56 worden de globale tand- en groeivorm verwezenlijkt. With the cutters 54 and 56, the overall gear growth and shape can be realized. Met deze frezen worden profielen getrokken die zich parallel aan de eigenlijke randen van de panelen bevinden. With these milling cutters are drawn profiles, which are situated parallel to the actual edges of the panels.

Met de frezen 55 en 57 worden de vergrendelgedèelten 19 en 20 gevormd. With the cutters 55 and 57, the interlock portions 19 and 20 are formed. Deze frezen worden tijdens iedere freescyclus van een paneel axiaal, of althans minstens axiiaal, verplaatst. These cutters are displaced during each milling cycle of a panel in the axial direction, or at any rate at least axiiaal,. Deze axiale verplaatsing is bij wijze van voorbeeld voor de frees 55 schematisch met pijl 58 aangeduid in het zicht van figuur 32 en gebeurt bij voorkeur door de betreffende frees samen met de aandrijfmotor 59 te verplaatsen, door middel van een niet weergegeven aanstuurbaar aandrijfmechanisme. This axial displacement is illustrated by way of example, for the cutter 55 schematically by the arrow 58 indicated in the view of Figure 32, and is preferably done by moving the relevant milling cutter, together with the drive motor 59, by means of a not shown controllable drive mechanism. Volgens een bijzonder aspect van de uitvinding voeren de frees en het paneel een relatieve beweging V uit waarbij de as 60 van de frees 57 volgens een zicht boven op het paneel, gedurende het grootste gedeelte van het freesproces voor het vormen van het geleidingvormend vergrendelgedeelte 20, een hoek A met de richting van de eigenlijke rand van het paneel vormt die afwijkt van 90 graden. According to a particular aspect of the invention, carrying the milling cutter and the panel, a relative movement V of which the axis 60 of the milling cutter 57 in accordance with a view on top of the panel, during the main part of the milling process for forming the guide-forming latching portion 20, an angle a to the direction of the actual edge of the panel forms which deviates from 90 degrees. Door middel van zulke afwijkende hoek kunnen onder meer ondersnijdingseffecten worden geminimaliseerd. By means of such divergent angle can be minimized, inter alia, undercut effects.

Deze hoek A wordt bij voorkeur hoofdzakelijk constant gehouden. This angle A is preferably substantially kept constant.

Zoals zichtbaar in figuur 32 geniet het de voorkeur dat de voornoemde hoek A zodanig wordt ingesteld dat de snijlijn van het vlak waarin de frees roteert en het vlak van het paneel 1 overeenstemt of vrijwel overeenstemt met een gemiddelde helling van het geleidingvormend vergrendelgedeelte 20. Het is duidelijk dat een dergelijke hoekinstelling ook voor de frees 55 zal worden toegepast. As can be seen in Figure 32, it is preferred that the aforementioned angle A is adjusted in such a way that the line of intersection of the plane in which the milling cutter rotates and the plane of the panel 1 corresponds to or nearly corresponds to an average slope of the guide-forming latching portion 20. It is clearly, such an angular adjustment will also be used for the milling cutter 55.

In de figuren 28 tot 31 zijn de panelen steeds met de sierzijde naar boven weergegeven, doch het is duidelijk dat deze bij een freesbewerking ook ondersteboven of in een andere richting kunnen gepositioneerd zijn. In the figures 28 to 31, the panels are always displayed with the decorative side, but it is clear that it is also upside down in a milling operation, or may be positioned in a different direction.

Uiteraard is het niet uitgesloten om in een meer gesofisticeerde aansturing te voorzien, waarbij de betreffende frees tijdens iedere freescyclus nog op een aangestuurde wijze verdraaid wordt, zoals met pijl 61 is aangeduid, of dus hoek A wordt gewijzigd tijdens het vormen van het betreffende vergrendelgedeelte 20, om alzo de positie van zulke frees steeds raaklijnig aan het verloop van een verwezenlijken vergrendelgedeelte te houden. Obviously, it is not excluded to provide a more sophisticated control, wherein the respective milling cutter is further rotated in a controlled manner during each cutting cycle, as indicated by arrow 61, or, thus, angle A is changed during the formation of the corresponding locking portion 20 , in order thus to maintain the position of such a milling cutter becoming raaklijnig to the course of achieving a locking portion.

Opgemerkt wordt dat het idee om een frees aan te wenden waarvan de as, meer speciaal de rotatieas, volgens een zicht loodrecht op het paneel een hoek maakt met de eigenlijke rand van het paneel die verschilt van 90 graden, voor het vervaardigen van een gedeelte, meer speciaal een vergrendelgedeelte, van een koppelprofiel dat zich niet parallel aan de eigenlijke rand van het paneel uitstrekt, op zich ook een uitvinding vormt, en deze uitvindingsgedachte dus niet beperkt is tot panelen zoals hiervoor beschreven. It should be noted that the idea to use a milling cutter the axis of which, in particular the axis of rotation, according to a view at right angles to the panel forms an angle with the actual edge of the panel which is different from 90 degrees, for the manufacture of a part, more particularly, a latch portion, a coupling profile which is not parallel to the actual edge of the panel, on its own constitute an invention, and the present invention thought, therefore, is not limited to panels as described above.

Opgemerkt wordt dat de uitvinding ook betrekking heeft op uitvoeringen waarbij de voornoemde wentelbeweging slechts een gedeelte van de volledige beweging uitmaakt waarmee een paneel 1A aan een paneel 1B wordt gekoppeld. It should be noted that the invention also relates to embodiments in which the above-mentioned rotation, only a portion is part of the full range of motion which a panel 1A is attached to a panel 1B.

Zeer korte rechtlijnige bewegingen, bijvoorbeeld op het einde van een wentelbeweging, kunnen als onderdeel van de wentelbeweging worden aanzien. Very short linear movements, for example, at the end of a turning movement can be seen as part of the turning movement. Zulke kleine rechtlijnige beweging komt bijvoorbeeld voor tussen de posities die in de figuren 15 en 16 zijn weergegeven. Such small rectilinear movement occurs, for example between the positions which are shown in Figures 15 and 16.

Onder een “vergrendelgedeelte”, meer speciaal 19 en 20, dient volgens de uitvinding een gedeelte te worden verstaan dat over minstens een gedeelte van zijn lengte in minstens één onderlinge positie van de panelen een vergrendeling in de richting R2 oplevert. By a "latch portion", more particularly 19 and 20, shall according to the invention is to be understood to mean a portion which at least over a portion of its length in at least one lock in the direction R2 is one mutual position of the panels yields. Het begrip “vergrendelgedeelte” beperkt zich dus niet tot die gedeelten die in de uiteindelijke gekoppelde toestand contact maken met elkaar, doch ook op uitlopende gedeelten ervan die mogelijk uitsluitend een geleidingsfunctie of zelfs geen bijzondere functie hebben. The term "interlock" is thus not limited to those portions that in the final coupled state make contact with each other, but also to flared portions thereof that may only have a guiding function or even no special function.

Daar waar gezegd wordt dat zulk vergrendelgedeelte zijdelings de rand verlaat waaraan het gevormd is, dient dit breed te worden opgevat dat eigenlijk de curve die bepaald wordt door dit vergrendelgedeelte dwars door deze rand gaat, ongeacht of het vergrendelgedeelte op zich effectief tot aan de uiterste zijde van het paneel doorloopt. However, where it is said that such locking portion laterally exits the edge to which it has been formed, this should be broadly understood to mean that actually the curve which is determined is going through this edge by this locking portion, irrespective of whether the latching portion in itself effectively to the utmost side of passes through the panel.

Wanneer gesteld wordt dat een hoekpunt van een paneel in contact is met een ander paneel, dan hoeft dit niet noodzakelijk het hoekpunt aan de bovenrand te zijn waar dit contact bestaat, doch kan dit ook een contact zijn dat lager gelegen is, bijvoorbeeld daar waar de profielvormen elkaar raken wanneer één paneel met een hoek tegen een ander paneel wordt gepresenteerd. When it is stated that a corner of a panel is in contact with another panel, then this need not necessarily be the corner point to be on the upper edge where there is this contact, but this can also be a contact that is lower, for example, where the profile shapes touch when presented one panel at an angle to another panel. Verder is het duidelijk dat met een “bovenste lip” de lip bedoeld wordt die zich tegen de sierzijde van een paneel bevindt. Further, it is clear that meant by an "upper lip" the lip which is located at the decorative side of a panel. Bij toepassing hiervan in een plafondbekleding zal deze dan uiteraard de onderste lip vormen. Upon application in a ceiling, it will then, of course, form the lower lip.

Wanneer een paneel “door verschuiving in eenzelfde vlak met de tip van de tand onder een bovenste lip van een ander paneel kan worden gebracht”, is het duidelijk dat hieronder ook kleine afwijkingen moeten worden verstaan. When a panel "can be brought by displacement in the same plane with the tip of the tooth under an upper lip of another panel," it is clear that even small deviations have to be understood as below. Een voorbeeld is in figuur 12 zichtbaar, waarbij het paneel 1A iets omhoog komt vooraleer de tip van de tand onder de bovenste lip 39 komt te zitten doordat het eerst over het vergrendelgedeelte 34 schuift. An example is shown in Figure 12, in which the panel 1A something comes up before the tip of the tooth under the upper lip 39 comes to sit in that the first latching portion 34 on the slide.

De uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke panelen, de werkwijze voor het installeren ervan, alsmede de werkwijze voor het vervaardigen ervan kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The invention is by no means limited to the exemplary embodiments described, but such panels, the method for installing it, as well as the method for the manufacture thereof can be realized according to different variants, without thereby departing from the scope of the invention.

Zo bijvoorbeeld is het duidelijk dat het verloop van de vergrendelgedeelten 19-20 volgens een groot aantal vormen kan worden gerealiseerd. Thus, for example, it is evident that the course of the interlock portions 19 to 20 according to a large number of forms can be realized. Volgens een bijzondere mogelijkheid kan het verloop bijvoorbeeld ook trapvormig zijn. According to one particular possibility, the course may, for example, also be stair-shaped.

Claims (66)

 1. 2. Paneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) als achter elkaar hakende gedeelten zijn uitgevoerd die via de voornoemde wentelbeweging (W) zijdelings achter elkaar ingehaakt kunnen worden. 2. A panel according to claim 1, characterized in that the above-mentioned interlock portions (19-20) one behind the other as hooking portions to be carried out which may be via the above-mentioned rotation (W) is laterally hooked behind the other.
 2. 3. Paneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde rand (7) en de vierde rand (8) zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging (W) kan worden uitgevoerd terwijl het paneel (1A) dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt (12) langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand (8) van het andere paneel (1B) bewogen wordt. 3. A panel as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the coupling parts (13-14) on the third edge (7) and the fourth edge (8) are configured such that can be carried out, the above-mentioned rotation (W) while the panel ( 1A), which is being rotated is moved with its fourth corner point (12) along, more particularly in contact with, the fourth edge (8) of the other panel (1B).
 3. 4. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging (W) kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel (1A) zich met zijn eerste hoekpunt (9) in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand (4) van het andere paneel (1B) bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt (9) in het voornoemde verlengde. 4. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14) are configured such that the above-mentioned rotation (W) can be carried out while rotating the panel (1A) is located with its first vertex (9) in the proximity of the continuation of the first edge (4) of the other panel (1B) is located, preferably no more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex (9) in said elongate.
 4. 5. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) zijn uitgevoerd als geleidingvormende gedeelten die de panelen (1A-1B) als een gevolg van de voornoemde wentelbeweging (W) van een eerste toestand in een tweede toestand brengen, waarbij deze tweede toestand de toestand is waarbij beide panelen met hun eerste randen (4) in eikaars verlengde gelegen zijn, en waarbij de vloerpanelen (1A-1B) in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand. 5. A panel according to any one of a first state of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned interlock portions (19-20) are formed as guide-forming portions of the panels (1A-1B) as a result of the above-mentioned rotation (W) in a placing second state, this second state, the state in which the two panels with their first edges (4) in alignment with each other are located, and wherein the floor panels (1A-1B) in the second state more be balanced, and / or more closely coupled to each other than in the first state.
 5. 6. Paneel, voor het vormen van een bekleding (2), - waarbij dit paneel (1) rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; 6. A panel, for forming a coating (2), - in which this panel (1) is rectangular, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel (1) een eerste paar tegenoverliggende randen (3) bezit, die een eerste rand (4) en een tweede rand (5) aan het paneel (1) definiëren; - in which this panel (1) has a first pair of opposite edges (3), which define a first edge (4) and a second edge (5) on the panel (1); - waarbij dit paneel (1) een tweede paar tegenoverliggende randen (6) bezit, die een derde rand (7) en een vierde rand (8) aan het paneel (1) definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand (4-5) uitstrekken; - in which this panel (1) has a second pair of opposed edges (6), which define a third edge (7) and a fourth edge (8) to the panel (1), which extends transversely to the first and the second edge ( 4-5) extend; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt (9-10-11-12) aan het paneel (1) definiëren; - wherein the first and fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point (9-10-11-12) to the panel (1) define; - waarbij het paneel (1) minstens aan de derde rand (7) en vierde rand (8) is voorzien van koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen (7-8) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem (15) vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting (R1) loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem (16) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting (R2) loodrecht op de betreffende randen (7-8) en in het vlak van de panelen (1A-1B) voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen (1A-1B) volgens laatstgenoemde richting (R2) verhinderen; - wherein the panel (1) at least at the third edge (7) and fourth edge (8) is provided with coupling parts (13-14) which allow that two of such panels at these edges (7-8) can be coupled to each other , whereby these coupling parts (13-14) comprises a first locking system (15) form a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction (R1) perpendicular to their plane, and form a second locking system (16) that, in a mutual locking in accordance with a direction (R2) perpendicular to the related edges (7-8) and in the plane of the panels (1A-1B) provided with interlock portions (19-20) which prevent the drifting apart of the panels (1A-1B) according to prevent the latter direction (R 2); - waarbij de koppeldelen (13-14) aan het tweede paar tegenoverliggende randen (6) een onderlinge verplaatsing van de panelen (1A-1B) over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen (7-8) toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen (1A-1B) als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelgedeelten (19-20) zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen (1A-1B) aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van minstens een wentelbeweging (W) van het ene paneel (1A) ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel (1A) hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel (1B) wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding (2), dit door mi - the coupling parts (13-14) at the second pair of opposed edges (6) having a mutual displacement of the panels (1A-1B) over at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges (7-8), wherein the the above-mentioned interlock portions (19-20) as the guide-forming portions act to bring the panels (1A-1B) as a result of the above-mentioned displacement from a first state to a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or closer to one another are linked than in the first state, characterized in that the interlock portions (19-20) are configured such that two of such panels (1A-1B) may be coupled to one another by means of at least a turning movement (W) of the one panel ( 1A) with respect to the other, wherein the one panel (1A) substantially in the plane of the other panel (1B) is rotated, more particularly, thus in the plane of the coating (2), and this by mi ddel van een wentelbeweging (W) die hoofdzakelijk rond het eerste hoekpunt (9) van het te koppelen paneel (1A) wordt uitgevoerd, waarbij dit eerste hoekpunt (9) in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand (4) van het vorige paneel (1B) is gesitueerd. DdeI of a turning movement (W) which is mainly carried out around the first vertex (9) of the panel (1A) to be coupled, wherein said first vertex (9) in the vicinity of the extension of the first edge (4) of the preceding panel (1B) is disposed.
 6. 7. Paneel volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14), meer speciaal de geleidingvormende gedeelten, aan de derde rand (7) en de vierde rand (8) zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging (W) kan worden uitgevoerd terwijl het paneel (1A) dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt (10) langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand (8) van het andere paneel (1B) bewogen wordt. 7. A panel according to claim 6, characterized in that the coupling parts (13-14), more particularly said guide-forming portions, on the third edge (7) and the fourth edge (8) are configured such that the above-mentioned rotation (W) can be performed while the panel (1A) which is moved is turned with its fourth corner point (10) along, more particularly in contact with, the fourth edge (8) of the other panel (1B).
 7. 8. Paneel volgens conclusie 6 of 7, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14), meer speciaal de geleidingvormende gedeelten, zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging (W) kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel (1A) zich met zijn eerste hoekpunt (9) in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het andere paneel (1) bevindt op niet meer dan 5 cm van dit verlengde verwijderd, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt (9) in het voornoemde verlengde. 8. A panel as claimed in claim 6 or 7, characterized in that the coupling parts (13-14), more specifically, the guide-forming portions configured in such a manner that the above-mentioned may be carried out turning movement (W), while the panel (1A) to twist himself with his first vertex (9) in the vicinity of the extension of the first edge of the other panel (1) is at not more than 5 cm of this prolonged removed, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even more preferably with the first vertex (9) in said elongate.
 8. 9. Paneel, voor het vormen van een bekleding (2), - waarbij dit paneel (1) rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; 9. A panel, for forming a coating (2), - in which this panel (1) is rectangular, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel (1) een eerste paar tegenoverliggende randen (3) bezit, die een eerste rand (4) en een tweede rand (5) aan het paneel (1) definiëren; - in which this panel (1) has a first pair of opposite edges (3), which define a first edge (4) and a second edge (5) on the panel (1); - waarbij dit paneel (1) een tweede paar tegenoverliggende randen (6) bezit, die een derde rand (7) en een vierde rand (8) aan het paneel (1) definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand (4-5) uitstrekken; - in which this panel (1) has a second pair of opposed edges (6), which define a third edge (7) and a fourth edge (8) to the panel (1), which extends transversely to the first and the second edge ( 4-5) extend; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt (9-10-11-12) aan het paneel (1) definiëren; - wherein the first and fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point (9-10-11-12) to the panel (1) define; - waarbij het paneel (1) minstens aan de derde rand (7) en vierde rand (8) is voorzien van koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen (7-8) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem (15) vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting (R1) loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem (16) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting (R2) loodrecht op de betreffende randen (7-8) en in het vlak van de panelen (1A- 1B) voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen (1A-1B) volgens laatstgenoemde richting (R2) verhinderen; - wherein the panel (1) at least at the third edge (7) and fourth edge (8) is provided with coupling parts (13-14) which allow that two of such panels at these edges (7-8) can be coupled to each other , whereby these coupling parts (13-14) comprises a first locking system (15) form a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction (R1) perpendicular to their plane, and form a second locking system (16) that, in a mutual locking in accordance with a direction (R2) perpendicular to the related edges (7-8) and in the plane of the panels (1A-1B) provided with interlock portions (19-20) which prevent the drifting apart of the panels (1A-1B) according to prevent the latter direction (R 2); - waarbij de koppeldelen (13-14) aan het tweede paar tegenoverliggende randen (6) een onderlinge verplaatsing van de panelen (1A-1B) over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen (7-8) toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen (1A-1B) als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; - the coupling parts (13-14) at the second pair of opposed edges (6) having a mutual displacement of the panels (1A-1B) over at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges (7-8), wherein the the above-mentioned interlock portions (19-20) as the guide-forming portions act to bring the panels (1A-1B) as a result of the above-mentioned displacement from a first state to a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or closer to one another are linked than in the first state; daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen (13-14) aan de derde rand (7) en vierde rand (8) zodanig geconfigureerd zijn dat een nieuw te installeren paneel (IA) met het bijhorend vergrendelgedeelte (19) van de derde rand (7) via een beweging (M) loodrecht op het vlak van het paneel (1) achter het vergrendelgedeelte (20) van de vierde rand (8) van een vorig paneel (1B) kan worden ingehaakt, meer speciaal vrij hierachter kan worden aangebracht, dit in een positie waarbij het nieuwe paneel (1A) met zijn derde rand (7) minstens voor de helft van zijn lengte overlappend is aan de lengte van de vierde rand (8) van het vorige paneel (1). characterized in that the said coupling parts (13-14) on the third edge (7) and fourth edge (8) being configured such that with the associated locking portion (19) of the third edge a newly-installed panel (IA) (7) by means of a movement (M) perpendicular to the plane of the panel (1) behind the locking portion (20) of the fourth edge (8) of a last panel (1B) can be hooked, more particularly freedom can be provided behind, this in a position where the new panel (1A) with its third edge (7), at least half of its length is overlapped to the length of the fourth edge (8) of the preceding panel (1).
 9. 10. Paneel volgens conclusie 9, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde rand (7-8), meer speciaal de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20), zodanig geconfigureerd zijn dat een nieuw te installeren paneel (1A) vanuit de voornoemde positie door middel van een wentelbeweging (W) hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het vorige paneel (1B), verder met dit vorige paneel (IB) kan worden gekoppeld. 10. A panel as claimed in claim 9, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third and fourth edges (7-8), more particularly the above-mentioned interlock portions (19-20), are configured in such a way that a new panel to install ( 1A), can be further coupled to this last panel (IB) from the above-mentioned position by means of a turning movement (W) is substantially in the same plane as the previous one panel (1B).
 10. 11. Paneel volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde rand (7-8), meer speciaal de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20), zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging (W) kan worden uitgevoerd terwijl het paneel (1) dat verdraaid wordt met zijn vierde hoekpunt (12) langsheen, meer speciaal in contact met, de vierde rand (8) van het andere paneel (1B) bewogen wordt. 11. A panel as claimed in claim 10, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third and fourth edges (7-8), are more specifically the above-mentioned interlock portions (19-20), configured such that the above-mentioned rotation (W) may be performed while the panel (1) which is being rotated is moved with its fourth corner point (12) along, more particularly in contact with, the fourth edge (8) of the other panel (1B).
 11. 12- Paneel volgens conclusie 10 of 11, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde rand (8), meer speciaal de voornoemde vergrendelgedeelten, zodanig geconfigureerd zijn dat de voornoemde wentelbeweging (W) kan worden uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel (1A) zich met zijn eerste hoekpunt (9) in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand (4) van het andere paneel (1B) bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde verwijderd, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt (9) in het voornoemde verlengde. 12- A panel according to claim 10 or 11, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third and fourth edge (8), more particularly interlock portions of the above-mentioned, are configured such that can be carried out, the above-mentioned rotation (W), while the rotating panel (1A) is located with its first vertex (9) is located in the vicinity of the extension of the first edge (4) of the other panel (1B), is preferably removed at not more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex (9) in said elongate.
 12. 13.- Paneel, voor het vormen van een bekleding (2), - waarbij dit paneel (1) rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; 13.- Panel, to form a coating (2), - in which this panel (1) is rectangular, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel (1) een eerste paar tegenoverliggende randen (3) bezit, die een eerste rand (4) en een tweede rand (5) aan het paneel (1) definiëren; - in which this panel (1) has a first pair of opposite edges (3), which define a first edge (4) and a second edge (5) on the panel (1); - waarbij dit paneel (1) een tweede paar tegenoverliggende randen (6) bezit, die een derde rand (7) en een vierde rand (8) aan het paneel (1) definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand (4-5) uitstrekken; - in which this panel (1) has a second pair of opposed edges (6), which define a third edge (7) and a fourth edge (8) to the panel (1), which extends transversely to the first and the second edge ( 4-5) extend; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt (9-10-11-12) aan het paneel (1) definiëren; - wherein the first and fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point (9-10-11-12) to the panel (1) define; - waarbij het paneel (1) minstens aan de derde rand (7) en vierde rand (8) is voorzien van koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen (7-8) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem (15) vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting (R1) loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem (16) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting (R2) loodrecht op de betreffende randen (7-8) en in het vlak van de panelen (1A-1B) voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen (1A-1B) volgens laatstgenoemde richting (R2) verhinderen; - wherein the panel (1) at least at the third edge (7) and fourth edge (8) is provided with coupling parts (13-14) which allow that two of such panels at these edges (7-8) can be coupled to each other , whereby these coupling parts (13-14) comprises a first locking system (15) form a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction (R1) perpendicular to their plane, and form a second locking system (16) that, in a mutual locking in accordance with a direction (R2) perpendicular to the related edges (7-8) and in the plane of the panels (1A-1B) provided with interlock portions (19-20) which prevent the drifting apart of the panels (1A-1B) according to prevent the latter direction (R 2); daardoor gekenmerkt dat het tweede vergrendelsysteem aan de derde en vierde rand (7-8) slechts over een gedeelte van de lengte van deze randen actief aanwezig is doordat het vanaf het tweede, respectievelijk derde hoekpunt over een afstand van de vierde respectievelijk derde rand actief afwezig is. characterized in that the second locking system to the third and fourth edges (7-8) only over a part of the length of these edges is active provided that it, from the second, respectively third corner point over a distance of the third edge, respectively, the fourth active absent is.
 13. 14. Paneel volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde rand (7) en de vierde rand (8) zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging (W) van het ene paneel (1A) ten opzichte van het andere waarbij het ene paneel (1A) hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel (1B) wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding (2), en wel zodanig dat het zich met zijn derde rand (7) langsheen de vierde rand (8) van het andere paneel (1B) beweegt. 14. A panel according to claim 13, characterized in that the coupling parts (13-14) on the third edge (7) and the fourth edge (8) are configured such that two of such panels can be coupled to each other by means of a turning movement ( W) of the one panel (1A) with respect to the other whereby said one panel (1A) substantially in the plane of the other panel (1B) is rotated, more particularly, thus in the plane of the lining (2), and that in such a way that it is located with its third edge (7) moves along the fourth edge (8) of the other panel (1B).
 14. 15. Paneel, voor het vormen van een bekleding (2), - waarbij dit paneel (1) rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, is; 15. A panel, for forming a coating (2), - in which this panel (1) is rectangular, so elongated or square, is; - waarbij dit paneel (1) een eerste paar tegenoverliggende randen (3) bezit, die een eerste rand (4) en een tweede rand (5) aan het paneel (1) definiëren; - in which this panel (1) has a first pair of opposite edges (3), which define a first edge (4) and a second edge (5) on the panel (1); - waarbij dit paneel (1) een tweede paar tegenoverliggende randen (6) bezit, die een derde rand (7) en een vierde rand (8) aan het paneel (1) definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand (4-5) uitstrekken; - in which this panel (1) has a second pair of opposed edges (6), which define a third edge (7) and a fourth edge (8) to the panel (1), which extends transversely to the first and the second edge ( 4-5) extend; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt (9-10-11-12) aan het paneel (1) definiëren; - wherein the first and fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point (9-10-11-12) to the panel (1) define; - waarbij het paneel (1) minstens aan de derde rand (7) en vierde rand (8) is voorzien van koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen (7-8) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem (15) vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting (R1) loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem (16) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting (R2) loodrecht op de betreffende randen (7-8) en in het vlak van de panelen (1A-1B) voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen (1A-1B) volgens laatstgenoemde richting (R2) verhinderen; - wherein the panel (1) at least at the third edge (7) and fourth edge (8) is provided with coupling parts (13-14) which allow that two of such panels at these edges (7-8) can be coupled to each other , whereby these coupling parts (13-14) comprises a first locking system (15) form a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction (R1) perpendicular to their plane, and form a second locking system (16) that, in a mutual locking in accordance with a direction (R2) perpendicular to the related edges (7-8) and in the plane of the panels (1A-1B) provided with interlock portions (19-20) which prevent the drifting apart of the panels (1A-1B) according to prevent the latter direction (R 2); - waarbij de koppeldelen (13-14) aan het tweede paar tegenoverliggende randen (6) een onderlinge verplaatsing van de panelen (1A-1B) over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen (7-8) toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen (1A-1B) als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; - the coupling parts (13-14) at the second pair of opposed edges (6) having a mutual displacement of the panels (1A-1B) over at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges (7-8), wherein the the above-mentioned interlock portions (19-20) as the guide-forming portions act to bring the panels (1A-1B) as a result of the above-mentioned displacement from a first state to a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or closer to one another are linked than in the first state; daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging (W) van het ene paneel (1) ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel (1) hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel (1) wordt verdraaid, meer speciaal aldus in het vlak van de bekleding (2), en dat minstens één van de vergrendelgedeelten aan de derde of vierde rand (8) van het paneel (1) in het verloop van de rand uitmondt. characterized in that the above-mentioned interlock portions are configured such that two of such panels can be coupled to each other by means of a turning movement (W) of the one panel (1) with respect to the other, wherein the one panel (1), mainly in the surface of the other panel (1) is rotated, from the panel (1) more particularly, thus in the plane of the coating (2), and that at least one of the interlock portions of the third or fourth edge (8) in the course of the edge debouches.
 15. 16. Paneel volgens conclusie 15, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen (13-14) zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (17) en groef (18), waarbij de tand (17) aan de derde rand (7) is aangebracht, terwijl de groef (18) zich aan de vierde rand (8) bevindt, waarbij de groef (18) is begrensd door een bovenste lip (21) en een onderste lip (22), waarvan de onderste lip (22) zich uitstrekt tot voorbij de bovenste lip (21), waarbij één van de voornoemde vergrendelgedeelten (20) zich aan de voornoemde onderste lip (22) bevindt, waarbij dit vergrendelgedeelte (20) als geleidingvormend gedeelte fungeert en dit geleidingvormend gedeelte zijdelings in de vierde rand (8) uitmondt. 16. A panel according to claim 15, characterized in that the above-mentioned coupling parts (13-14) are constructed in the form of a tooth (17) and groove (18), wherein the tooth (17) is arranged on the third edge (7) , while the groove (18) is located at the fourth edge (8), wherein the groove (18) is delimited by an upper lip (21) and a lower lip (22), of which the lower lip (22) extends up to beyond the upper lip (21), wherein one of said interlock portions (20) being located on the said lower lip (22), said latching portion (20) as a guide forming portion acts, and said guide forming portion laterally into the fourth edge (8) debouches.
 16. 17. Paneel, voor het vormen van een bekleding (2), - waarbij dit paneel (1) een eerste paar tegenoverliggende randen (3) bezit, die een eerste rand (4) en een tweede rand (5) aan het paneel (1) definiëren; 17. A panel, for forming a coating (2), - in which this panel (1) has a first pair of opposite edges (3) which has a first edge (4) and a second edge (5) on the panel (1 ) define; - waarbij dit paneel (1) een tweede paar tegenoverliggende randen (6) bezit, die een derde rand (7) en een vierde rand (8) aan het paneel (1) definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand (4-5) uitstrekken; - in which this panel (1) has a second pair of opposed edges (6), which define a third edge (7) and a fourth edge (8) to the panel (1), which extends transversely to the first and the second edge ( 4-5) extend; - waarbij de eerste en vierde rand, de vierde en tweede rand, de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt (9-10-11-12) aan het paneel (1) definiëren; - wherein the first and fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point (9-10-11-12) to the panel (1) define; - waarbij het paneel (1) minstens aan de derde rand (7) en vierde rand (8) is voorzien van koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan deze randen (7-8) aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem (15) vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting (R1) loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem (16) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting (R2) loodrecht op de betreffende randen (7-8) en in . - wherein the panel (1) at least at the third edge (7) and fourth edge (8) is provided with coupling parts (13-14) which allow that two of such panels at these edges (7-8) can be coupled to each other , whereby these coupling parts (13-14) comprises a first locking system (15) form a result of which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction (R1) perpendicular to their plane, and form a second locking system (16) that, in a mutual locking in accordance with a direction (R2) perpendicular to the related edges (7-8), and in. het vlak van de panelen (1A-1B) voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen (1A-1B) volgens laatstgenoemde richting (R2) verhinderen; the plane of the panels (1A-1B) provided with interlock portions (19-20) which according to the direction of preventing the latter (R2), the drifting apart of the panels (1A-1B); - waarbij de koppeldelen (13-14) aan het tweede paar tegenoverliggende randen (6) een onderlinge verplaatsing van de panelen (1A-1B) over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen (7-8) toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen (1A-1B) als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; - the coupling parts (13-14) at the second pair of opposed edges (6) having a mutual displacement of the panels (1A-1B) over at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges (7-8), wherein the the above-mentioned interlock portions (19-20) as the guide-forming portions act to bring the panels (1A-1B) as a result of the above-mentioned displacement from a first state to a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or closer to one another are linked than in the first state; daardoor gekenmerkt dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) is uitgevoerd als een geleidingvormend gedeelte dat een verloop met een gradueel wijzigende hellingsgraad vertoont, dit over een afstand van minstens 1/4de van de lengte van de betreffende rand (7-8). characterized in that at least one of the above-mentioned interlock portions (19-20) is designed as a guide forming part which exhibits a gradient with a gradually changing slope, this over a distance of at least 1 / 4th of the length of the relevant edge (7-8 ).
 17. 18. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20), en bij voorkeur beide, met eventuele uitzondering van een inloopafronding of-afschuining, ten opzichte van het verloop van de eigenlijke rand van het paneel (1) een helling (S) vertoont, respectievelijk vertonen, die over het grootste gedeelte van deze vergrendelgedeelten (19-20) minder dan 20 graden en beter nog minder dan 10 graden afwijkt van de richting volgens dewelke de derde en vierde rand (8) zich uitstrekken. 18. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that at least one of said interlock portions (19-20), and preferably both, with the possible exception of a lead-rounding or bevel, with respect to the variation of the actual edge of the panel (1) has a slope (S), exhibit, respectively, which over the major part of these interlock portions (19-20) is less than 20 degrees and even better less than 10 degrees different from the direction according to which the third and fourth edges (8) extend.
 18. 19. Paneel· volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20), en bij voorkeur beide, over het grootste gedeelte een helling (S) vertoont ten opzichte van het verloop van de eigenlijke rand van het paneel (1), waarbij deze helling evenwel naar de eerste rand (4) toe bij deze eerste rand (4) of reeds van op een afstand ervoor nul wordt. · 19. Panel according to any one of the preceding claims, characterized in that at least one of said interlock portions (19-20), and preferably both, has a slope (S) over the greater portion exhibits with respect to the variation of the actual edge of the panel (1), wherein this inclination, however, to the first edge (4) to this first edge (4) or already is at a distance to make zero.
 19. 20. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) over het grootste gedeelte van zijn lengte, en bij voorkeur beide, boogvormig en meer speciaal cirkelboogvormig, is, respectievelijk zijn uitgevoerd. 20. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that at least one of said interlock portions (19-20) over the major part of its length, and preferably two, arcuate, and more particularly circular arc-shaped, is, or are formed.
 20. 21. Paneel volgens conclusie 20, daardoor gekenmerkt dat het boogvormig gedeelte is uitgevoerd met een straal in de orde van grootte van 0,5 a 1,25 keer de lengte van het paneel (1). 21. The panel according to claim 20, characterized in that the arcuate portion is formed with a radius in the order of magnitude of 0.5 to 1.25 times the length of the panel (1).
 21. 22. Paneel volgens conclusie 20 of 21, daardoor gekenmerkt dat het middelpunt C van de boog gelegen is op de eerste rand (4) of het verlengde daarvan. 22. Panel as claimed in claim 20 or 21, characterized in that the center C of the arc is located on the first edge (4) or the prolongation thereof.
 22. 23. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat minstens één van de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) een gedeelte (53) vertoont dat hoofdzakelijk parallel is met de derde of vierde rand (7-8). 23. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that at least one of said interlock portions (19-20) has a portion (53) which is substantially parallel with the third or fourth edge (7-8).
 23. 24. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) aan de derde en vierde rand (7-8), in de volledig gekoppelde toestand, over minstens1/4 van de lengte van deze randen (7-8) contact maken met elkaar. 24. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned interlock portions (19-20) to the third and fourth edges (7-8), in the fully coupled state, about minstens1 / 4 of the length of said edges ( 7-8) make contact with each other.
 24. 25. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) in de volledig gekoppelde toestand van twee panelen aan de derde en vierde rand (7-8) over hun volledige lengte, met uitzondering van een eventuele inloopafronding of -afschuining, contact maken, of indien één vergrendelgedeelte korter is dan het andere, deze minstens over de volledige lengte van het kortste vergrendelgedeelte met elkaar contact maken. 25. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned interlock portions (19-20) in the fully coupled condition of two panels at the third and fourth edges (7-8), over their entire length, with the exception of a possible walk or rounding -afschuining, contact, or if one locking portion is shorter than the other, make contact at least along the entire length of the shortest interlock with each other.
 25. 26. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke te koppelen panelen (1A-1B) bij de aanvang van de voornoemde wentelbeweging (W) met enige speling in elkaar passen. 26. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned interlock portions (19-20) are configured such that two of linking such panels (1A-1B) at the start of the above-mentioned turning movement (W) with some play in fit together.
 26. 27. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde of vierde rand (7-8) zodanig geconfigureerd zijn dat zij aanvankelijk met speling in elkaar passen, doch bij het in elkaar wentelen van het ene paneel in het andere uiteindelijk een spelingvrije koppeling ontstaat. 27. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third or fourth edge (7-8) are configured such that they initially with clearance fit into each other, but when rotated into one another of one panel into the other will result in a play-free coupling.
 27. 28. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde rand (7-8) zodanig geconfigureerd zijn dat in de uiteindelijk gekoppelde toestand zogenaamde voorspanning wordt verkregen. 28. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third and fourth edges (7-8) are configured such that in the finally engaged condition, so-called pre-tension is obtained.
 28. 29. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het een paneel (1) betreft dat bedoeld is samen met andere panelen (1) in rijen te worden geïnstalleerd, waarbij de eerste rand (4) telkens bedoeld is aan een vorige rij van panelen te worden gekoppeld, de tweede rand (5) bedoeld is aan een volgende rij panelen te worden gekoppeld, de derde rand (7) bedoeld is aan een vorig paneel (1B) in dezelfde rij te worden gekoppeld en de vierde rand (8) bedoeld is aan een volgend paneel in dezelfde rij te worden gekoppeld. 29. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it is a panel (1) is concerned which is intended, together with other panels (1) to be installed in rows, wherein the first edge (4) is intended in each case to a previous row to be coupled panels, to be coupled to the second edge (5) is intended to be coupled to a next row of panels, the third edge (7) is provided to a last panel (1B) in the same row, and the fourth edge (8 ) is intended to be associated with a next panel in the same row.
 29. 30. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het vergrendelgedeelten (19-20) bezit die aan de derde en/of vierde rand (7-8) een recht gedeelte (53) bevatten dat parallel met de rand van het betreffende paneel (1) verloopt. 30. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the interlock portions (19-20) which contain on the third and / or fourth edge (7-8) has a straight portion (53) that, in parallel with the edge of the associated panel (1) extends.
 30. 31. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vergrendelgedeelten hoofdzakelijk over hun volledige lengte rechtlijnig verlopen, doch zulks onder hoek ten opzichte van de betreffende bovenrand van het paneel (1). 31. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned interlock portions substantially over their entire length run linearly, but under such angle with respect to the respective upper edge of the panel (1).
 31. 32. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat twee of meer vergrendelgedeelten (19A-19B) aan de derde rand (7), alsook overeenstemmend twee of meer vergrendelgedeelten (20A-20B) aan de vierde rand (8), aanwezig zijn. 32. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that two or more interlock portions (19A-19B) on the third edge (7), as well as corresponding two or more interlock portions (20A-20B) to the fourth edge (8), is present to be.
 32. 33. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het langwerpige panelen zijn, waarbij de voornoemde derde rand (7) en vierde rand (8) de korte zijden van de panelen vormen. 33. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it consist of elongated panels, wherein said third edge (7) and fourth edge (8) form the short sides of the panels.
 33. 34. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde rand (7-8) zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (17) en groef (18), waarbij de groef (18) begrensd is door een onderste lip (22) en een bovenste lip (21), waarbij de vergrendelgedeelten (19-20) zich respectievelijk aan de bovenzijde van de onderste lip en de onderzijde van de tand (17) bevinden. 34. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third and fourth edges (7-8) are designed in the form of a tooth (17) and groove (18), wherein the groove (18) are delimited by a lower lip (22) and an upper lip (21), wherein the interlock portions (19-20) located, respectively, on the upper side of the lower lip and the lower side of the tongue (17).
 34. 35. Paneel volgens conclusie 34, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelgedeelten (19-20) met elkaar samenwerkende contact- of vergrendelvlakken (25-26) vertonen, waarbij het vergrendelvlak van de onderste lip (22) zich minstens gedeeltelijk en bij voorkeur volledig voorbij het distaai uiteinde van de bovenste lip (21) bevindt. 35. The panel according to claim 34, characterized in that the interlock portions (19-20) have mutually co-operating contact or locking faces (25-26), wherein the locking surface of the lower lip (22) extends at least partially, and preferably completely beyond the distaai end of the upper lip (21) is located.
 35. 36. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde randen (7-8) achter elkaar vrij inhaakbaar zijn door een verticale of hoofdzakelijk verticale beweging (M), dit in een positie waarbij het ene paneel (1) nog verdraaid is ten opzichte van het andere, waarna door de verdraaiing van het ene paneel (1A) ten opzichte van het andere paneel (1B) een vergrendeling in een richting loodrecht op het vlak van de panelen wordt verkregen. 36. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14) to the third and fourth edges (7-8), one behind the other are freely inhaakbaar by a vertical or substantially vertical movement (M), this in a position, wherein the one panel (1) have been rotated relative to the other, followed by the rotation of the one panel (1A) with respect to the a locking in a direction perpendicular to the plane of the panels other panel (1B) was obtained.
 36. 37. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14-? 29-30) aan de derde en vierde rand (8)en zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van deze panelen aan elkaar te verbinden door ze in elkaar te snappen, bij voorkeur door één paneel (1) hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het andere paneel (1) naar dit andere paneel (1) toe te schuiven, en/of door ze lateraal in elkaar te wentelen, door het ene paneel (1) vanuit een positie waarbij het uit het vlak van het andere paneel (1) gewenteld is met zijn derde rand (7) langsheen de vierde rand (8) van het andere paneel (1) te presenteren en dit vervolgens tot in het vlak van het andere paneel (1) te wentelen. 37. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14-? 29-30) to the third and fourth edge (8) and are configured such that they allow to connect two of said panels to each other through them to snap into each other, preferably by shifting them one panel (1) substantially in the same plane as the other panel (1) to said other panel (1), and / or by rotating them laterally in each other, by to present one panel (1) from a position in which the out of the plane of the other panel (1) rotated with its third edge (7) along the fourth edge (8) of the other panel (1), and then this into to shift the plane of the other panel (1).
 37. 38. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies; 38. A panel according to any one of the preceding claims; daardoor gekenmerkt dat aan het eerste paar tegenoverliggende randen (3) koppeldelen (29-30) aanwezig zijn die minstens een eerste vergrendelsysteem (31) vormen waardoor gekoppelde panelen (1) verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak. characterized in that at the first pair of opposite edges (3), with coupling parts (29-30) are provided which at least a first locking system (31) form which the coupled panels (1) are prevented from coming apart in a direction perpendicular to their plane. 39. · Paneel volgens conclusie 38, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (29-30) aan het eerste paar tegenoverliggende randen tevens een tweede vergrendelsysteem (32) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen (4-5) en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten (33-34) die het uit elkaar schuiven van de panelen (1) volgens laatstgenoemde richting verhinderen. · 39. A panel according to claim 38, characterized in that the coupling parts (29-30) on the first pair of opposite edges also form a second locking system (32) that, in a mutual locking in a direction perpendicular to the related edges (4-5) and provides the plane of the panels, with interlock portions (33-34) which prevent the drifting apart of the panels (1) as claimed in preventing the latter direction.
 38. 40. Paneel volgens conclusie 38 of 39, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (29-30) aan het eerste paar tegenoverliggende randen gevormd zijn als recht doorlopende profielen die zich parallel langsheen de betreffende randen uitstrekken. 40. A panel according to claim 38 or 39, characterized in that the coupling parts (29-30) are formed on the first pair of opposite edges as well as straight continuous profiles which extend in parallel along the edges concerned.
 39. 41. Paneel volgens één van de conclusies 38 tot 40, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (29-30) aan het eerste paar tegenoverliggende randen (3) zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (35) en groef (36), die voorzien zijn van de voornoemde vergrendelgedeelten (33-34), waarbij de tand (35) en de groef (36) zodanig zijn uitgevoerd dat wanneer twee van dergelijke panelen met hun eerste en tweede randen naar elkaar worden bewogen in eenzelfde vlak, de tand (35) automatisch minstens gedeeltelijk in de groef (36) komt te zitten, meer speciaal de tip van de tand automatisch onder een lip komt te zitten die de bovenzijde van de groef (36) begrenst. 41. A panel according to any one of claims 38 to 40, characterized in that the coupling parts (29-30) on the first pair of opposed edges (3) are designed in the form of a tongue (35) and groove (36), which is provided with are out of the above-mentioned interlock portions (33-34), wherein the tooth (35) and the groove (36) are configured such that when two of such panels with their first and second edges are moved towards each other in the same plane, the tooth (35 ) automatically at least partially in the groove (36) is to be seated, in particular the tip of the tooth automatically comes to sit under a lip bordering the upper side of the groove (36).
 40. 42. Paneel volgens conclusie 41, daardoor gekenmerkt dat de groef (36) zich aan de tweede rand (5) bevindt en de tand (35) aan de eerste, terwijl ook de koppeldelen (13-14) aan de derde en vierde rand (7-8) hoofdzakelijk als een tand (17) en groef (18) zijn uitgevoerd, waarvan de tand (17) zich aan de derde rand (7) en de groef (18) zich aan de vierde rand (8) bevindt. 42. The panel according to claim 41, characterized in that the groove (36) is located at the second edge (5) and the tooth (35) to the first, while the coupling parts (13-14) to the third and fourth edge ( 7-8) primarily as a tooth (17) and groove (18) are formed, of which the tooth (17) located on the third edge (7) and the groove (18) is located at the fourth edge (8).
 41. 43. Paneel volgens conclusie 41 of 42, daardoor gekenmerkt dat de groef (36) behorend tot het eerste paar tegenoverliggende randen (3) begrensd is door een bovenste lip (39) en een onderste lip (40), waarbij de onderste lip zich zijdelings tot voorbij de bovenste lip uitstrekt. 43. The panel according to claim 41 or 42, characterized in that the groove (36) belonging to the first pair of opposed edges (3) being delimited by an upper lip (39) and a lower lip (40), wherein the lower lip is located laterally up to beyond the upper lip.
 42. 44. Paneel volgens conclusie 43, daardoor gekenmerkt dat de groef (36) is voorzien van een vergrendelgedeelte (34) in de vorm van een vergrendelvlak (38) dat zich minstens gedeeltelijk in het gedeelte van de onderste lip bevindt dat zijdelings voorbij de bovenste lip is gesitueerd. 44. The panel according to claim 43, characterized in that the groove (36) is provided with a latching portion (34) in the form of a locking surface (38) which extends at least partially in the portion of the lower lip located laterally beyond the upper lip is situated.
 43. 45. Paneel volgens één van de conclusies 38 tot 44, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (29-30) aan de eerste en tweede randen zodanig geconfigureerd zijn dat zij toelaten om twee van deze panelen (1) aan elkaar te verbinden door ze in elkaar te snappen, bij voorkeur door één paneel (1) hoofdzakelijk in hetzelfde vlak als het andere paneel (1) naar dit andere paneel (1) toe te schuiven, en/of door ze lateraal in elkaar te wentelen, door het ene paneel (1) vanuit een positie waarbij het uit het vlak van het andere paneel (1) gewenteld is met zijn eerste rand (4) langsheen de tweede rand (5) van het andere paneel (1) te presenteren en vervolgens in het vlak te wentelen van het andere paneel (1). 45. A panel according to any one of claims 38 to 44, characterized in that the coupling parts (29-30) on the first and second edges are configured such that they allow for two of these panels (1) to be connected to each other by making them into one another to grasp, preferably through one pane (1) mainly sliding it in the same plane as the other panel (1) to said other panel (1), and / or by rotating them laterally into each other, by the one panel (1 ) to present from a position in which the out of the plane of the other panel (1) rotated with its first edge (4) along the second edge (5) of the other panel (1) and then to pass in the plane of the other panel (1).
 44. 46. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (13-14; 29-30) minstens aan de derde en vierde rand en, en bij voorkeur aan alle vier randen van het paneel (1), ééndelig in het paneel (1) zijn aangebracht, en bij voorkeur bestaan uit in de rand gefreesde profielen. 46. ​​A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (13-14; 29-30) at least to the third and fourth edges, and, and preferably, on all four edges of the panel (1), one piece in the panel (1) are arranged, and preferably consist of milled into the edge profiles.
 45. 47. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het een paneel (1) betreft met een kern uit een materiaal uit de groep van MDF (Medium Density Fiberboard) en HDF.(High Density Fiberboard). 47. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it is a panel (1) is concerned with a core of a material selected from the group consisting of MDF (Medium Density Fibreboard) or HDF. (High Density Fibreboard).
 46. 48. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het een vloerpaneel is. 48. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it is a floor panel.
 47. 49. Paneel volgens conclusie 48, daardoor gekenmerkt dat het een plaatvormig vloerpaneel is uit de groep van: panelen met een gedrukt decor aan het oppervlak, meer speciaal laminaatpanelen, en nog meer speciaal DPL panelen (Direct Pressed Laminate) of direct bedrukte panelen; 49. The panel according to claim 48, characterized in that it is a plate-like floor panel from the group of: panels with a printed decor at the surface, more particularly laminate panels, and still more specifically DPL panels (Direct Pressed Laminate) or direct printed panels; fineerparket; veneer flooring; samengesteld parket, ook wel “engineered wood” genoemd; engineered wood, also called "engineered wood"; massief parket; Timbers; plaatvormige houtgebaseerde panelen met een erop bevestigde toplaag uit een ander materiaal. plate-shaped wood-based panels with a top layer secured on it of a different material.
 48. 50. Werkwijze voor het installeren van panelen, meer speciaal voor het vormen van een bekleding (2), waarbij deze bekleding (2) wordt samengesteld uit meerdere panelen (1; 1A-1B), daardoor gekenmerkt dat hiertoe panelen worden aangewend die aan twee of meer randen voorzien zijn met koppeldelen (13-14) die toelaten dat dergelijke panelen aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de betreffende panelen voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen en waarbij de koppeldelen (13-14) van minstens twee randen zodanig geconfigureerd zijn dat twee van dergelijke panelen door midd 50. The method for installing panels, more particularly for forming a coating (2), said coating (2) is composed of a plurality of panels (1; 1A-1B), characterized in that to this end panels are used which extend to two or more edges are provided with coupling parts (13-14) which allow that such panels at these edges can be coupled to each other, whereby these coupling parts (13-14) form a first locking system causing it to come apart coupled panels are prevented in a direction perpendicular to their plane, and form a second locking system that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the respective panels, with interlock portions (19-20) that slide apart of the panels according to the latter prevent direction and whereby the coupling parts (13-14) of at least two edges are configured such that two of such panels by midd el van deze koppeldelen (13-14) aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van een wentelbeweging (W) van het ene paneel (1A) ten opzichte van het andere, waarbij het ene paneel (1A) hoofdzakelijk in het vlak van het andere paneel (1B) wordt verdraaid, en dat de werkwijze erin bestaat dat de bekleding (2) wordt gevormd door minstens een aantal van dergelijke panelen aan elkaar te koppelen, waarbij zij minstens aan voornoemde twee randen via een wentelbeweging (W) van de panelen zoals voornoemd met elkaar worden verbonden. el of these coupling parts (13-14) can be coupled to each other by means of a turning movement (W) of the one panel (1A) with respect to the other, wherein the one panel (1A) substantially in the plane of the other panel (1B) is rotated, and in that the method consists in that the coating (2) is formed by at least linking a plurality of such panels to each other, wherein they at least to the said two edges of the panels by means of a turning movement (W), as aforementioned, are connected to each other.
 49. 51. Werkwijze volgens conclusie 50, daardoor gekenmerkt dat hiertoe panelen worden aangewend die rechthoekig, dus langwerpig of vierkant, zijn; 51. The method according to claim 50, characterized in that to this end panels are used which are rectangular, oblong or square so, his; die een eerste paar tegenoverliggende randen (3) bezitten, die een eerste rand (4) en een tweede rand (5) aan zulk paneel (1) definiëren; which have a first pair of opposite edges (3), which define a first edge (4) and a second edge (5) at such a panel (1); die een tweede paar tegenoverliggende randen (6) bezitten, die een derde en een vierde rand (7-8) aan zulk paneel (1) definiëren, welke zich dwars op de eerste en de tweede rand (4-5) uitstrekken; having a second pair of opposed edges (6), which define a third and a fourth edge (7-8) to such panel (1), which extend transverse to the first and the second edge (4-5); waarbij de eerste en vierde rand , de vierde en tweede rand , de tweede en derde rand en de derde en eerste rand respectievelijk een eerste, tweede, derde en vierde hoekpunt (9-10-11-12) aan het paneel (1) definiëren; wherein the first and fourth edge, the fourth and the second edge, the second and the third edge and the third and first edge, respectively, a first, second, third and fourth corner point (9-10-11-12) to define the panel (1) ; en waarbij zulk paneel (1) minstens aan de derde en vierde rand (8) is voorzien van voornoemde koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van voornoemde wentelbeweging (W) van het ene paneel (1) ten opzichte van het andere, waarbij bij het koppelen van een paneel (1) met zijn derde rand (7) aan de vierde rand (8) van een ander paneel (1) dan wordt verwezenlijkt door het eerste paneel (1) met zijn derde rand langsheen de vierde rand van het andere paneel (1) te verplaatsen gedurende de voornoemde wentelbeweging (W). and wherein such a panel (1) at least at the third and fourth edge (8) is provided with the aforementioned coupling parts (13-14) which allow that two of such panels can be coupled to each other by means of said turning movement (W) of the one panel (1) with respect to the other, wherein in the coupling of a panel (1) with its third edge (7) at the fourth edge (8) of another panel (1) than is achieved by the first panel (1 ) with its third edge along to move the fourth edge of the other panel (1) during the above-mentioned rotation (W).
 50. 52. Werkwijze volgens conclusie 51, daardoor gekenmerkt dat bij het realiseren van de voornoemde wentelbeweging (W) het betreffende paneel (1A) met zijn vierde hoekpunt (12) langsheen de vierde rand (8) van het andere paneel (1B) bewogen wordt, bij voorkeur in contact met deze rand. 52. A method according to claim 51, characterized in that in the realization of the above-mentioned rotation (W), said panel (1A) is moved with its fourth corner point (12) along the fourth edge (8) of the other panel (1B), preferably in contact with this edge.
 51. 53. Werkwijze volgens conclusie 51 of 52, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde wentelbeweging (W) wordt uitgevoerd terwijl het te verdraaien paneel (1A) zich met zijn eerste hoekpunt (9) in de nabijheid van het verlengde van de eerste rand van het andere paneel (1B) bevindt, bij voorkeur op niet meer dan 5 cm van dit verlengde, en beter nog op niet meer dan 2 cm van dit verlengde, en nog beter met het eerste hoekpunt (9) in het voornoemde verlengde. 53. The method according to claim 51 or 52, characterized in that the above-mentioned turning movement (W) is carried out while rotating the panel (1A) is located with its first vertex (9) in the vicinity of the extension of the first edge of the other panel (1B) is located, preferably no more than 5 cm of this extension, and better yet to not more than 2 cm from this extended, and even better with the first vertex (9) in said elongate.
 52. 54. Werkwijze volgens één van de conclusies 51 tot 53, daardoor gekenmerkt dat de panelen in opeenvolgende rijen worden geïnstalleerd, waarbij de panelen die bedoeld zijn omringd te worden door andere panelen met hun eerste rand (4) aan een vorige rij van panelen worden gekoppeld, met hun tweede rand (5) aan een volgende rij panelen worden gekoppeld, met hun derde rand (7) aan een vorig paneel (1) in dezelfde rij worden gekoppeld en aan hun vierde rand (8) met een volgend paneel (1) in dezelfde rij worden gekoppeld. 54. A method according to any one of claims 51 to 53, characterized in that the panels are installed in successive rows, in which the panels which are intended to be surrounded by other panels are coupled to a previous row of panels with their first rim (4) , with their second edge (5) panels are linked to a next row, with their third edge (7) can be coupled to a last panel (1) in the same row and at their fourth edge (8) with a subsequent panel (1) are coupled in the same row.
 53. 55. Werkwijze volgens conclusie 54, daardoor gekenmerkt dat bij het uitvoeren van voornoemde wentelbeweging (W) door middel van één van de voornoemde panelen, dit paneel (1) met zijn eerste hoekpunt (9) in contact gehouden wordt met de tweede rand (5) van een zich in de vorige rij bevindend paneel (1), zodanig dat deze rand als steunpunt voor het hoekpunt tijdens het uitvoeren van de wentelbeweging (W) fungeert. 55. The method according to claim 54, characterized in that in the execution of the above-mentioned turning movement (W) by means of one of the above-mentioned panels, this panel (1) with its first vertex (9) held in contact with the second edge (5 ) of a part of the previous row standing panel (1), such that this edge as a point of support for the corner point functions during the execution of the turning movement (W).
 54. 56. Werkwijze volgens conclusie 54 of 55, daardoor gekenmerkt dat panelen worden aangewend die aan hun eerste en tweede rand eveneens voorzien zijn van koppeldelen (29-30) die een eerste vergrendelsysteem vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, alsmede een tweede vergrendelsysteem vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen, waarbij via deze koppeldelen (29-30) tussen de eerste en tweede rand van twee respectieve panelen een verbinding wordt gerealiseerd hoofdzakelijk nadat de derde rand (7) van zulk paneel (1) door middel van de voornoemde wentelbeweging (W) aan de vierde rand (8) van een naastliggend paneel (1) is gekoppeld. 56. The method of claim 54 or 55, characterized in that panels are used which are also provided at their first and second edge with coupling parts (29-30) which forms a first locking device through which the coupled panels will be prevented from coming apart in a direction perpendicular on their surface, as well as form a second locking system that, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions which prevent the drifting apart of the panels to prevent the last-mentioned direction, whereby through these coupling parts (29-30) between the first and second edge of two respective panels, a connection is realized mainly after the third edge (7) of such panel (1) by means of said turning movement (W) at the fourth edge (8) of an adjacent panel (1) is coupled.
 55. 57. Werkwijze volgens conclusie 56, daardoor gekenmerkt dat voor de eerste en tweede rand koppeldelen (29-30) worden aangewend in de vorm van een tand (35) en groef (36), die voorzien zijn van de voornoemde vergrendelgedeelten, waarbij deze tand en deze groef zodanig zijn uitgevoerd dat wanneer twee van dergelijke panelen met hun eerste en tweede rand en naar elkaar worden bewogen in eenzelfde vlak, de tand automatisch minstens gedeeltelijk in de groef komt te zitten, meer speciaal de tip van de tand (35) automatisch onder een lip (39) komt te zitten die de bovenzijde van de groef (36) begrenst. 57. The method according to claim 56, characterized in that are used for the first and second edge coupling parts (29-30) in the form of a tongue (35) and groove (36), which are provided with the above-mentioned interlock portions, wherein these tooth and this groove are made such that when two of such panels with their first and second edge and are moved towards each other in the same plane, the tongue automatically at least in part, comes to be seated in the groove, more particularly the tip of the tooth (35) is automatically under a lip (39) comes to be seated bordering the upper side of the groove (36).
 56. 58. Werkwijze volgens conclusie 57, daardoor gekenmerkt dat bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging (W), minstens gedurende een gedeelte van deze wentelbeweging (W), de voornoemde tip van de tand (35) ter plaatse van het eerste hoekpunt onder de voornoemde lip wordt gebracht en gehouden. 58. The method according to claim 57, characterized in that in carrying out the above-mentioned rotation (W), at least during a portion of this spiral movement (W), the above-mentioned tip of the tooth (35) at the location of the first corner point among the above-mentioned lip is accommodated and held.
 57. 59. Werkwijze volgens conclusie 58, daardoor gekenmerkt dat bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging (W), de voornoemde tip van de tand (35) systematisch over de volledige lengte van de eerste rand (4) onder de voornoemde lip (39) van het in de vorige rij gelegen paneel (1) wordt gebracht. 59. The method according to claim 58, characterized in that under the above-mentioned lip (39) when performing the above-mentioned rotation (W), the above-mentioned tip of the tooth (35) systematically over the entire length of the first edge (4) of it is brought panel situated in the last row (1).
 58. 60. Werkwijze volgens één van de conclusies 56 tot 59, daardoor gekenmerkt dat panelen worden aangewend die onderling aan hun eerste rand (4) en tweede rand (5) aan elkaar kunnen worden bevestigd door een paneel (1) vanuit een positie waarbij het uit het vlak van een ander paneel (1) gewenteld is met zijn eerste rand (4) langsheen de tweede rand (5) van het andere paneel (1) te presenteren en vervolgens in het vlak te wentelen van het andere paneel (1). 60. The method according to any one of claims 56 to 59, characterized in that panels are used which are mutually at their first edge (4) and second edge (5) can be attached to each other by a panel (1) from a position in which the out the face of another panel (1) rotated with its first edge (4) along to present the second edge (5) of the other panel (1) and then to pass in the plane of the other panel (1).
 59. 61. Werkwijze volgens conclusie 60, daardoor gekenmerkt dat zulk paneel (1) met zijn eerste rand (4) aan de tweede rand (5) van een paneel (1) in de vorige rij wordt verbonden door het ietwat uit het vlak van de bekleding (2) te draaien en vervolgens terug te draaien zodanig dat een verbinding wordt gemaakt, waarbij het vorige paneel (1) dat zich in dezelfde rij bevindt en met zijn vierde rand aan de derde rand van het laatste paneel (1A) is gekoppeld, tijdens deze verdraaiing kortstondig mee heen en weer verdraaid wordt. 61. The method according to claim 60, characterized in that such panel (1) is connected with its first edge (4) to the second edge (5) of a panel (1) in the previous row by the somewhat out of the plane of the coating (2) to rotate, and then rotate back in such a way that a connection is made, in which the last panel (1) which is located in the same row, and is coupled with its fourth edge to the third edge of the last panel (1A), during this rotation is momentarily turned it back and forth. 62, - Werkwijze volgens één van de conclusies 50 tot 61, daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend voor het vormen van een bekleding (2) in de vorm van een vloerbedekking, waarbij de panelen bestaan uit vloerpanelen; 62, - Method according to any one of claims 50 to 61, characterized in that it is applied to form a coating (2) in the form of a floor covering, whereby the panels consist of floor panels; en dat bij het uitvoeren van de voornoemde wentelbeweging (W) een nieuw te installeren paneel (1A) minstens gedeeltelijk over de ondergrond wordt verschoven. and in that at least in part, is moved over the substrate in the practice of the above-mentioned rotation (W) to install a new panel (1A).
 60. 63. Werkwijze volgens één van de conclusies 50 tot 61, daardoor gekenmerkt dat hierbij gebruik wordt gemaakt van panelen volgens één van de conclusies 1 tot 49. 64, - Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen aan minstens twee tegenoverliggende randen worden voorzien met koppeldelen (13-14) die toelaten dat twee van dergelijke panelen (1A-1B) aan deze randen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (13-14) een eerste vergrendelsysteem (15) vormen waardoor gekoppelde panelen verhinderd worden uit elkaar te komen volgens een richting loodrecht op hun vlak, en een tweede vergrendelsysteem (16) vormen dat in een onderlinge vergrendeling volgens een richting loodrecht op de betreffende randen en in het vlak van de panelen voorziet, met vergrendelgedeelten (19-20) die het uit elkaar schuiven van de panelen volgens laatstgenoemde richting verhinderen; 63. A method according to any one of claims 50 to 61, characterized in that this use is made of panels according to any one of claims 1 to 49. 64 - Method for the production of panels, whereby these panels are provided at least on two opposite edges with coupling parts (13-14) which allow that two of such panels (1A-1B) may be coupled to these edges to each other, whereby these coupling parts (13-14) form a first locking system (15) through which the coupled panels will be prevented from one another to arrive according to a direction perpendicular to their plane, and a second locking system (16) form, in a mutual interlocking in a direction perpendicular to the related edges and provides for the plane of the panels, with interlock portions (19-20) from which the sliding each of the panels to prevent the latter according to the direction; waarbij de koppeldelen (13-14) aan deze randen een onderlinge verplaatsing van de panelen over minstens een welbepaalde lengte hoofdzakelijk in de lengterichting van deze randen toelaten, waarbij de voornoemde vergrendelgedeelten (19-20) als geleidingvormende gedeelten fungeren die de panelen (1A-1B) als een gevolg van de voornoemde verplaatsing van een eerste toestand in een tweede toestand brengen waarbij de vloerpanelen in de tweede toestand meer sluitend en/of nauwer aan elkaar gekoppeld zijn dan in de eerste toestand; whereby the coupling parts (13-14) at these edges a mutual displacement of the panels along at least a well-defined length substantially permitting in the longitudinal direction of these edges, in which the aforesaid interlock portions (19-20) as the guide-forming portions act which the panels (1A- 1B) as a result of the above-mentioned movement from a first state to transfer to a second state in which the floor panels in the second state more fitting and / or are more closely coupled to each other than in the first state; en waarbij minstens één van de geleidingvormende gedeelten volgens zijn lengterichting met een verloop wordt uitgevoerd dat afwijkt van de bijhorende eigenlijke rand van het paneel (1), daardoor gekenmerkt dat minstens voornoemd geleidingvormend gedeelte, met het afwijkend verloop, wordt verwezenlijkt door middel van een roterende frees (55; 57), waarbij de frees (55; 57) en het paneel (1) een relatieve beweging uitvoeren en waarbij de as van de frees volgens een zicht loodrecht op het vlak van het paneel (1), gedurende het grootste gedeelte van het freesproces voor het vormen van het betreffend geleidingvormend gedeelte, een hoek (A) met de richting van de eigenlijke rand van het paneel (1) vormt die afwijkt van 90 graden. and wherein at least one of the guide-forming portions along its longitudinal direction with a gradient is carried out that is different from the corresponding actual edge of the panel (1), characterized in that at least said guide forming portion, with the deviating course, is accomplished by means of a rotating milling cutter (55; 57), wherein the cutter (55; 57) and the panel (1) carry out a relative movement, and wherein the axis of the milling cutter according to a view perpendicular to the plane of the panel (1), during the main part of the milling process to form the respective guide forming portion, forms an angle (a) with the direction of the actual edge of the panel (1) which deviates from 90 degrees.
 61. 65. Werkwijze volgens conclusie 64, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde hoek (A) hoofdzakelijk constant wordt gehouden. 65. The method according to claim 64, characterized in that the aforesaid angle (A) is maintained substantially constant.
 62. 66. Werkwijze volgens conclusie 65, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde hoek zodanig wordt ingesteld dat de snijlijn van het vlak waarin de frees roteert en het vlak van het paneel (1) overeenstemt of vrijwel overeenstemt met een gemiddelde helling van het geleidingvormend gedeelte. 66. A method according to claim 65, characterized in that the above-mentioned angle is set in such a way that the line of intersection of the plane in which the milling cutter rotates and the plane of the panel (1) corresponds to or nearly corresponds to an average slope of the guide forming portion.
 63. 67. Werkwijze volgens conclusie 64, daardoor gekenmerkt dat hierbij een geleidingvormend gedeelte wordt gevormd met een verloop dat afwijkt van een rechte, en dat de voornoemde hoek tijdens het frezen van het geleidingvormend gedeelte wordt aangepast in functie van het voornoemde verloop. 67. A method according to claim 64, characterized in that hereby a guide forming portion is formed with a course which deviates from a straight line, and in that the said angle is adjusted during milling of the guide-forming part as a function of the above-mentioned gradient.
 64. 68. Werkwijze volgens één van de conclusies 64 tot 67, daardoor gekenmerkt dat zulk geleidingvormend gedeelte volgens een boogvormige kromme wordt gerealiseerd. 68. A method according to any one of claims 64 to 67, characterized in that such guiding-forming part is realized in accordance with an arc-shaped curve.
 65. 69. Werkwijze volgens één van de conclusies 64 tot 68, daardoor gekenmerkt dat hiermee panelen worden gerealiseerd volgens één van de conclusies 1 tot 49. 69. A method according to any one of claims 64 to 68, characterized in that this panel be realized according to any one of claims 1 to 49.
 66. 70.- Paneel, meer speciaal vloerpaneel (1), daardoor gekenmerkt dat het volgens één van de conclusies 64 tot 69 is verwezenlijkt. 70.- Panel, more particularly floor panel (1), characterized in that it is realized according to any one of claims 64 to 69.
BE200900616A 2009-10-09 2009-10-09 Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels. BE1018949A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900616 2009-10-09
BE200900616A BE1018949A3 (en) 2009-10-09 2009-10-09 Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900616A BE1018949A3 (en) 2009-10-09 2009-10-09 Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels.
PCT/IB2010/054540 WO2011042878A2 (en) 2009-10-09 2010-10-07 Panel, covering composed of such panels, method for installing panels and method for manufacturing panels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018949A3 true BE1018949A3 (en) 2011-11-08

Family

ID=42357769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200900616A BE1018949A3 (en) 2009-10-09 2009-10-09 Panel, covering composed of such panels, a process for installing panels and method for manufacturing panels.

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1018949A3 (en)
WO (1) WO2011042878A2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012101171A1 (en) * 2011-01-28 2012-08-02 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Panel

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015104680A1 (en) * 2014-01-09 2015-07-16 Flooring Industries Limited, Sarl Floor panel for forming a floor covering

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4538392A (en) * 1983-02-09 1985-09-03 Horner Flooring Company Portable sectional flooring system
US5546720A (en) * 1995-03-10 1996-08-20 Color & Design Exhibits Panel assembly system
US20030041542A1 (en) * 2001-08-13 2003-03-06 Ron Martin Interlocking floor panels
WO2004048716A1 (en) * 2002-11-25 2004-06-10 Flooring Industries Ltd. Floor panel for floor coverings, placing and manufacture thereof
WO2005003489A1 (en) * 2003-07-02 2005-01-13 Kaindl Flooring Gmbh Panels comprising interlocking snap-in profiles

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4426820A (en) 1979-04-24 1984-01-24 Heinz Terbrack Panel for a composite surface and a method of assembling same
SE9301595L (en) 1993-05-10 1994-10-17 Tony Pervan Fog for thin liquid hard floor
DE19622108A1 (en) 1996-06-01 1997-12-04 Zahnradfabrik Friedrichshafen Method for controlling a CVT
BE1010487A6 (en) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
SE515789C2 (en) 1999-02-10 2001-10-08 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising floor elements which are intended to be joined vertically
DK199901455A (en) 1999-10-12 2001-04-13 Junckers Ind As flooring
SE518184C2 (en) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
DE202008011589U1 (en) 2008-09-01 2008-11-27 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Floor panel made of plastic with mechanical locking edges

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4538392A (en) * 1983-02-09 1985-09-03 Horner Flooring Company Portable sectional flooring system
US5546720A (en) * 1995-03-10 1996-08-20 Color & Design Exhibits Panel assembly system
US20030041542A1 (en) * 2001-08-13 2003-03-06 Ron Martin Interlocking floor panels
WO2004048716A1 (en) * 2002-11-25 2004-06-10 Flooring Industries Ltd. Floor panel for floor coverings, placing and manufacture thereof
WO2005003489A1 (en) * 2003-07-02 2005-01-13 Kaindl Flooring Gmbh Panels comprising interlocking snap-in profiles

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012101171A1 (en) * 2011-01-28 2012-08-02 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Panel
US9695851B2 (en) 2011-01-28 2017-07-04 Akezenta Paneele + Profile Gmbh Panel

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011042878A2 (en) 2011-04-14
WO2011042878A3 (en) 2012-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7658048B2 (en) Floor panels with edge connectors
US8613826B2 (en) Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
CN101617092B (en) Panel and floor covering
CN1333143C (en) Panels comprising interlocking snap-in profile
ES2700355T3 (en) Mechanical blocking of floor panels
JP4938031B2 (en) Water-resistant floor board assembly and flooring
JP5602804B2 (en) Panel, in particular floor panel
JP6480491B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP2405078B1 (en) System comprising mechanically interconnectable building panels
JP5415937B2 (en) Laying method of the floor panel and flooring systems and flooring systems
EP1674638A2 (en) Flooring
CN100523404C (en) Roof plate
EP2407608A1 (en) Locking system for floor covering
CN102844506B (en) Floor assembly
US20030084636A1 (en) Floorboards and methods for production and installation thereof
US20140053497A1 (en) Mechanical locking of floor panels with a flexible tongue
US7641414B1 (en) Furniture and joint systems
US7788871B2 (en) Flooring and method for laying and manufacturing the same
US8302367B2 (en) Floor covering and installation method
US20140305065A1 (en) Mechanical locking of floor panels with vertical folding
ES2206232T3 (en) Locking system, floor plate comprising such a locking system, as well as method for manufacturing floorboards.
BE1017157A3 (en) Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements.
BE1019747A3 (en) A coating, as well as panels and fittings thereby utilized.
US8640424B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
DE60224499T3 (en) Flooring system comprising a plurality of mechanically connected floorboards

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20121031