BE1014994A3 - Parquet floor, comprises wood strips with male and female profiles and extruded polyethylene foam underlay - Google Patents

Parquet floor, comprises wood strips with male and female profiles and extruded polyethylene foam underlay Download PDF

Info

Publication number
BE1014994A3
BE1014994A3 BE2000/0785A BE200000785A BE1014994A3 BE 1014994 A3 BE1014994 A3 BE 1014994A3 BE 2000/0785 A BE2000/0785 A BE 2000/0785A BE 200000785 A BE200000785 A BE 200000785A BE 1014994 A3 BE1014994 A3 BE 1014994A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
parquet
strips
polyethylene foam
extruded polyethylene
floor
Prior art date
Application number
BE2000/0785A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Gevens Francois
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gevens Francois filed Critical Gevens Francois
Priority to BE2000/0785A priority Critical patent/BE1014994A3/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1014994A3 publication Critical patent/BE1014994A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/02005Construction of joints, e.g. dividing strips
  • E04F15/02033Joints with beveled or recessed upper edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/026Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with rabbets, e.g. being stepped
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/028Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections connected by tongues and grooves with triangular shape
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/03Undercut connections, e.g. using undercut tongues or grooves

Abstract

The floor comprises solid wood strips with interlocking male and female profiles laid on top of an extruded polyethylene foam underlay. An independent claim is also included for a method of laying a parquet floor using solid wood strips with interlocking male and female profiles. The strips are laid on top of an extruded polyethylene foam underlay to form a floating construction.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
 
 EMI1.1 EMI1.1 
   ZWEVENDE PLAATS [M!¯¯{\I\! FLOATING PLACE [M! ¯¯ {\ I \! HUN MASSÏHVH HOUTEN PLANKENVLOER 1 . THEIR MASSÏHVH WOOD PLANK 1. Beschrijving : A. Technisch vakgebied : De uitvinding heeft betrekking op een nieuwe plaatsings- wijze voor het plaatsen van een massief houtparket. Description: A. Technical Field: The present invention relates to a novel manner for locating the placement of a solid wood parquet.    De parketvloer wordt zwevend geplaatst en de parket- stroken worden dmv een klikverbinding aan elkaar bevestigd. The floating parquet floor is placed and the parquet strips are attached by means of a click-fit connection to one another.    Terminologie : * massief houtparket : geheel van houten stroken die de vloerbedekking vormen ; Terminology: * solid wood parquet: entirely of wood strips forming the flooring; * parketstrook : bewerkt stuk houtmet een effen boven- vlak, een regelmatige dikte en een constant profiel ; * Parquet strip: houtmet machined piece of a plain upper surface, a uniform thickness and a constant profile; * bovenvlak : zichtbaar vlak van de parketstrook ; * Upper face: visible surface of the flooring strip; * ondervlak : vlak tegenover het bovenvlak ; * Lower surface: surface opposite the top surface; * messing :doorlopend uitsteeksel in de langszijde van een parketstrook bestemd om in de groefvan de aangrenzende strook te worden geklikt ; * Brass: continuous projection in the longitudinal side of the parquet strip intended to be clipped to the adjacent strip in the groefvan; B. B.

  Relevante stand van zaken : De verschillende plaatsingswijzen om massief houtparket te plaatsen zijn : * nagelen van de parketstroken op een bestaande ( nagelbare ) vloer ; Relevant state of affairs: the different placement modes to post solid wood flooring are: nailing the flooring strips to an existing (nail separately) floor; * nagelen van de parketstroken op houten regels ; * Nailing the flooring strips on wooden rails; * nagelen en/of lijmen van de parketstroken op een houten onderparket ( welke gelijmd is op de ondervloer ) * vol plaatsen van de parketstroken in bitumen op een harde effen ondervloer in monolitisch of niet- monolitisch beton of' op aardewerktegels ; * Nailing and / or gluing of the parquet strips on a wooden sub-flooring (which is glued to the subfloor) * full areas of the parquet strips in bitumen on a hard flat subfloor in monolithic or non-monolithic concrete, or "on earthenware tiles; * zwevend plaatsen met messing en groef : met een ver- lijming in de groef ; * Floating places with tongue and groove: using a multiple sizing in the groove; 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 C. Voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van Parketvloeren C. 1 Algemeen . C. Precautions when inserting Parquet C.1 General.    Hout is een levend materiaal dat, rekening houdend met zijn heterogene natuurlijke structuur, zeer gevoelig is voor vochtigheid. Since wood is a living material, which, taking into account its heterogeneous natural structure, it is very sensitive to humidity.   Belangrijk zijn daarbij de vochtigheid van : * het hout * de omgeving * de ondergrond De vochtigheid voor het evenwicht van het hout moet liggen tussen de 7 % en de 11 % ( bij een relatieve luchtvochtig- heid (RV) van 40 % met de houtvochtigheid 7 a 8 % zijn ; bij een RV van 50 % moet de houtvochtigheid 9 à 10 % zijn ; bij een RV van 60 % moet de houtvochtigheid 11 % zijn ) ; Important are thereby the moisture of: * the timber * Area * the substrate The humidity must be for the balance of the wood between 7% and 11% (at a relative humidity (RH) of 40%, with the wood humidity 7 to 8% are, are at a RH of the moisture content between 9 and 10% should be 50%, are at a RH of 60%, the moisture content should be 11%); De omringende relatieve vochtigheid van de luchtmoet liggen tussen de 40 % en 60 %. The ambient relative humidity of the air should be between 40% and 60%. De vochtigheid in de ondergrond mag niet hoger zijn dan 2,5 % voor cementchape, 2,5 % voor egalisatie, 0,5 % voor anhyrietchape ; The moisture content in the substrate should not be higher than 2.5% for cement screed, 2.5% for equalization, 0.5% for anhyrietchape; Tussen vertikale wanden en parketvloer moet om het werken van de houten vloer mogelijk te maken, een voeg van 8 a 10 mm. should be between vertical walls and parquet flooring in order to allow the working of the wooden floor, a gap of 8 to 10 mm. worden gelaten. are left.

  Deze voeg wordt met een plint bedekt. This joint is covered with a plinth.    C. 2. Bouwplaats : Parketvloeren mogen slechts worden gelegd na beëindiging van de tegelvloeren en wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : * de muur- en plafondbepleistering moet afgewerkt en volledig droog zijn ( maximale vochtigheid van het metselwerk : 2,5 %, van de bepleistering : 5 % ) ; C. 2. Construction site: Parquet floors may only be given after the termination of the tile floors, and where the following conditions are fulfilled: * the plaster wall and ceiling needs to be finished and fully dry (maximum moisture content of the brickwork: 2.5%, of the plastering: 5%); * de lokalen waarin de parketvloer wordt gelegd moeten van hun beglazing gekontroleerd zijn ; * The rooms where the parquet is laid must be checked out of their windows; 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 * de waterdichtheid van de sanitaire en verwarmings- installaties moeten gekontroleerd zijn ; * The water tightness of the plumbing and heating systems should be checked; * in de lokalen moet een temperatuur van meer dan + 8 C heersen ; * Must prevail a temperature of more than + 8 ° C within the premises; * er mag geen belangrijke herbevochtiging van de lokalen plaatsgrijpen ; * There should take place no significant rewetting of the premises; . . C. 3. C. 3.

  Vochtigheid van lokalen na plaatsing : Humidity, of the premises after installation: 
 Wanneer parket wordt gelegd in lokalen die worden ver- warmd met niet bevochtigde warme lucht of met een ander . When flooring is laid in classrooms that are heated with non-humidified hot air, or with another. systeem dat de hygrometrische toestand van de lucht vaak beneden de 40 % RV zou kunnen doen dalen, kan dit leiden tot een slecht gedrag van de parketvloer. system hygrometric state of the air often could decrease below 40% RH, it can lead to bad behavior of the parquet.   Indien die lokalen uitgerust zijn met een vloerverwar- . If these premises are equipped with an underfloor. ming moet men, minstens 48 uur voor het begin van het werk, zich ervan vergewissen dat de temperatuur van de vloer tussen de +10 en +15 C ligt ( verwarmingsin- stallatie op nachtregime). ming one should, for at least 48 hours before the beginning of the work, to satisfy itself that the temperature of the floor between +10 and + 15 ° C is (heating installation at night regime).   . . De RV in de geparketeerde lokalen wordt best tussen de 50 % tot 65 % gehouden. The RH in the premises is held geparketeerde best between 50% to 65%.   D. Uiteenzetting van de uitvinding : D. Explanation of the invention:  
 Door een speciaal ontwikkelde profilering van de langs- zijden van de houten parketstroken, kunnen deze dmv een kliksysteem droog aan elkaar worden bevestigd, zodat een zwevende massieve parketvloer wordt verkregen. By a specially developed profiling of the longitudinal sides of the wooden parquet strips, this by means of a snap-in system can be dry fixed to each other, so that a floating parquet flooring solid is obtained.   Dl Voordelen : . Dl Advantages:. Deze massief houten vloer kan worden geplaatst door ervaren vaklui maar ook, door zijn eenvoudige verwerking, door elke doe het zelver. The solid wood floor can be installed by experienced professionals but also by its simple processing, by any do it yourselfer. Bij plaatsing moet er niet gespijkerd en gelijmd te worden. Upon placement should not be nailed and to be glued there.    @ Door de speciale profilering van de parketstroken kan deze parketvloer zwevend worden geplaatst zonder dat de parketstroken, bij het belopen en gebruiken van de bevloering, onderling uit elkaar kunnen getrokken worden. @ Due to the special profiling of the flooring strips this parquet floor can be placed without the floating parquet strips, when they are walked and use of the flooring may be mutually drawn apart. 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

   De parketstroken kunnen meermaals herbruikt worden omdat zij zonder beschadiging kunnen worden gedemonteerd. The parquet strips may be repeatedly re-used because they can be disassembled without being damaged.   Eventueel kunnen beschadigde delen verwijderd en ver- vangen worden. Optionally, damaged parts removed and replaced to be.   D. 2. Beschrijving van de bijzondere profilering : De parketstroken worden aan één langse zijde voorzien van een profilering met groef en aan de tegenoverliggende langszijde een profilering met messing. D. 2. Description of the special profiling: The parquet strips are at one longitudinal side provided with a profile with a groove and on the opposite longitudinal side with a profiling with brass.   Door niet enkel te werken met een messing en groef, maar bijkomend een schuine messing en een bijkomende schuine groef te voorzien, is het mogelijk de parketstroken koud in elkaar te klikken en blijven de parketstroken stevig tegen elkaar getrokken. By not only to cooperate with a tongue and groove, but in addition an inclined tongue and to provide a further oblique groove, it is possible to click the parquet strips cold in each other, and continue to be the parquet strips firmly drawn against each other.   Het principe van dit kliksysteem is het voorwerp van deze octrooiaanvraag. The principle of this locking system is the subject matter of this patent application.   Op hijgevoegde tekening figuur 1 is te zien hoe de parketstroken in elkaar worden geklikt. On hijgevoegde drawing Figure 1, it can be seen how the parquet strips are snapped together. Op figuur 2 werd een uitvergroting gemaakt van de profielen, met toe- voeg ing van de maten. In Figure 2, an enlargement was made of the profiles, with additions ing on the sizes.   D.3. D.3. Plaatsingswijze : Vooreerst zullen de voorzorgsmaatregelen opgesomd in art. Installation method: First, the precautions are listed in art. C in verband met het hout, omgeving en de onder- grond worden toegepast. C can be used in connection with the timber, the environment, and the under ground.    Om te verhinderen dat mogelijk opstijgend vocht invloed zou hebben op het parket en om het parket zwevend op een contactgeluidsisolatie te plaatsen, wordt vooraf een licht soepel geëxtrudeerd polyethyleenschuim van 3 of 5 mm uitgerold. In order to prevent possible rising moisture would have an effect on the flooring, and in order to place the parquet floating on a contact sound insulation, is pre-rolled a 3 or 5 mm light smoothly extruded polyethylene foam. De panden worden tegen elkaar geplaatst en de naden worden met een PVC-kleefband dichtgekleefd. The buildings are placed against each other and the seams are sealed with a PVC tape.   Deze isolatie wordt tegen de wanden 10 cm omhoog ge- plaatst, en wordt bij de plaatsing van de plinten gelijk met de bovenzijde van het parket afgesneden. This insulation is pressed against the walls 10 cm up Issued, and is in the placement of the skirting boards flush cut with the upper side of the parquet.   Daarop wordt op 8 à 10 mm van de vertikale waand een eerste rij parketstroken geplaatst. Thereon is placed a first row of parquet strips on 8 to 10 mm of the vertical waand. De zichtbare langse zijde van de parketstroken hebben een profilering met groef. The visible long side of the parquet strips have a profile with a groove. De kopse zijden worden gewoon koud naast elkaar gelegd. The cold-end sides are simply laid side by side. Bij het plaatsen van de tweede rij parketstroken worden deze met de langse zijde met profilering met When placing the second row of parquet strips are those having the long side with profiling with 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 messing in de vorige ri j geklikt, waarbij de kopse voegen steeds worden overlapt ( wi ld verband of halfstrooks verband ) . brass snapped into the previous ri j, wherein the end joints are always overlapped by (wi Id halfstrooks bandage or dressing).    Door deze zwevende plaatsing is het mogelijk de vloer nog een weinig te verdraaien of is het mogelijk minder goede vloerdelen terug uit te klikken en te vervangen. Due to this floating arrangement, it is possible to rotate the floor even a little or less good, it is possible to click back out and floor parts to be replaced.   Na plaatsing wordt de parketvloer geschuurd tot een continu en glad oppervlak wordt bekomen. After placement, the parquet floor is sanded to a continuous and smooth surface is obtained. Het schuren gebeurtin verschillende fasen totals laatste met een korrel nr. 100 wordt geschuurd. Sanding gebeurtin different phases totals latter with a grit no. 100 is sanded. Daarna wordt de parket vloer ontstoft. Thereafter, the parquet floor is dedusted.    Verder wordt overgeaan tot het afwerken van het parket en wordt een minimale slijtlaag aangebracht. Further, overgeaan to the finishing of the flooring, and a minimal wear layer is applied. Deze afwerking kan gebeuren met boenwas of met oliën. This finish can be done with wax or oil.   Daarna worden de afgewerkte plinten geplaatst. Thereafter, the finished skirting boards to be placed. 

Claims (1)

 1. II. II. Conclusie : Door tiet toepassen van de beschreven profilering op massieve parketstroken, is een eenvoudige plaatsing zonder lijm of nagels mogelijk. Conclusion: By tit applying the described profiling on massive parquet strips, is a simple installation without adhesive or nails as possible. Hierdoor komt de plaatser niet in contact met lijmen waarbij meestal de lijmdampen voor de gezondheid schadelijk zijn. This allows the installer does not come into contact with adhesives which usually glue fumes are harmful to health.
  De parketvloer kan steeds terug opgebroken en elders herbruikt worden. The parquet can always back broken and reused elsewhere. Door de zwevende plaatsing op de ge- ëxtrudeerd polyethyleenschuim ondervloer worden contactgeluiden gedempt. The floating installation are damped contact sounds on the extruded polyethylene foam underlay. Dit is een pluspunt voor de plaatsing van de parketvloeren in appartementsgebouwen. This is a plus for the placement of the parquet floor in apartment buildings.
  III. III. Tekeningen : ( in bijlage 3 figuren ) Drawings: (in annex 3 figures)
BE2000/0785A 2000-12-14 2000-12-14 Parquet floor, comprises wood strips with male and female profiles and extruded polyethylene foam underlay BE1014994A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2000/0785A BE1014994A3 (en) 2000-12-14 2000-12-14 Parquet floor, comprises wood strips with male and female profiles and extruded polyethylene foam underlay

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2000/0785A BE1014994A3 (en) 2000-12-14 2000-12-14 Parquet floor, comprises wood strips with male and female profiles and extruded polyethylene foam underlay

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1014994A3 true BE1014994A3 (en) 2004-08-03

Family

ID=33034755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2000/0785A BE1014994A3 (en) 2000-12-14 2000-12-14 Parquet floor, comprises wood strips with male and female profiles and extruded polyethylene foam underlay

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1014994A3 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6006486A (en) * 1996-06-11 1999-12-28 Unilin Beheer Bv, Besloten Vennootschap Floor panel with edge connectors
EP0974713A1 (en) * 1998-07-24 2000-01-26 Unilin Beheer B.V. Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
DE20001788U1 (en) * 2000-02-02 2000-06-29 Kronospan Tech Co Ltd Panel with male profile
WO2000063510A1 (en) * 1999-04-20 2000-10-26 Patt S.R.L. Floor covering consisting of floor panels and method for the assembly thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6006486A (en) * 1996-06-11 1999-12-28 Unilin Beheer Bv, Besloten Vennootschap Floor panel with edge connectors
EP0974713A1 (en) * 1998-07-24 2000-01-26 Unilin Beheer B.V. Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
WO2000063510A1 (en) * 1999-04-20 2000-10-26 Patt S.R.L. Floor covering consisting of floor panels and method for the assembly thereof
DE20001788U1 (en) * 2000-02-02 2000-06-29 Kronospan Tech Co Ltd Panel with male profile

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3447430A (en) Expansion joint cover
US5501754A (en) Method of assembling raised dry-floor
US5205091A (en) Modular-accessible-units and method of making same
US7197855B2 (en) Paving system for floor tiles
US5788152A (en) Floor heating system
US7322159B2 (en) Floor plank
US7458191B2 (en) Floor tile
CA2419486C (en) Radiant heating system pipe mounting plate
US3717247A (en) Prefabricated flooring
US8239974B2 (en) Elongated shower drain
US6021615A (en) Wood flooring panel
US4546024A (en) Modular-accessible-tiles providing accessibility to conductors and piping with improved sound isolation
US3936551A (en) Flexible wood floor covering
US6725616B1 (en) Insulated concrete wall system and method for its manufacture
US5438809A (en) Modular tile flooring system
CA1296157C (en) Plastic sheet for lining building surfaces
US6354058B1 (en) Method and apparatus for laying tile
CA2244491C (en) Glue-down prefinished wood flooring product
KR100387661B1 (en) System for joining building boards
EP1169529B1 (en) Constructional kit for floating flooring
US8607532B2 (en) Building component for forming a floor or wall coverings
US5685124A (en) Wall, ceiling or roof elements with heat insulation properties on one side and sound insulation properties on the other
US20030110721A1 (en) Method of making drywall bead with knurled paper flaps
US3251163A (en) Clamp joint construction for prefabricated panels
US5137764A (en) Floor structure incorporating a vapor and gas barrier

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20031231