SE536729C2 - Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion - Google Patents

Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion Download PDF

Info

Publication number
SE536729C2
SE536729C2 SE1150117A SE1150117A SE536729C2 SE 536729 C2 SE536729 C2 SE 536729C2 SE 1150117 A SE1150117 A SE 1150117A SE 1150117 A SE1150117 A SE 1150117A SE 536729 C2 SE536729 C2 SE 536729C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
intrusion
camera
control unit
motor vehicle
detected
Prior art date
Application number
SE1150117A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE1150117A1 (en
Inventor
Peter Sundell
Fredrich Claezon
Original Assignee
Scania Cv Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Scania Cv Ab filed Critical Scania Cv Ab
Priority to SE1150117A priority Critical patent/SE536729C2/en
Priority to PCT/SE2012/050137 priority patent/WO2012112105A1/en
Priority to EP12746486.5A priority patent/EP2676252A4/en
Priority to CN2012800086872A priority patent/CN103370734A/en
Priority to BR112013019406A priority patent/BR112013019406A2/en
Publication of SE1150117A1 publication Critical patent/SE1150117A1/en
Publication of SE536729C2 publication Critical patent/SE536729C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
  • G08B13/189Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems
  • G08B13/194Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems
  • G08B13/196Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems using television cameras
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
  • G08B13/189Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems
  • G08B13/194Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems
  • G08B13/196Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems using television cameras
  • G08B13/19695Arrangements wherein non-video detectors start video recording or forwarding but do not generate an alarm themselves
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
  • G08B13/189Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems
  • G08B13/194Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems
  • G08B13/196Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems using television cameras
  • G08B13/19639Details of the system layout
  • G08B13/19647Systems specially adapted for intrusion detection in or around a vehicle
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
  • G08B13/189Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems
  • G08B13/194Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems
  • G08B13/196Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using image scanning and comparing systems using television cameras
  • G08B13/19639Details of the system layout
  • G08B13/19641Multiple cameras having overlapping views on a single scene

Abstract

17 SAM MAN DRAG Uppfinningen hänför sig till ett förfarande för att övervaka ett motorfordon frånintrångssynpunkt innefattande stegen att: att avkänna och påvisa (S1)intrång hos motorfordonet, vidare innefattande steget att vid avkänt ochpåvisat intrång aktivera (S2) detektering och visuell presentation av orsak tilldet sålunda avkända och påvisade intrånget. Uppfinningen hänför sig ocksåtill ett system för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt.Uppfinningen hänför sig dessutom till ett motorfordon. (Fig. 3) SUMMARY The invention relates to a method for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion, comprising the steps of: detecting and detecting (S1) intrusion of the motor vehicle, further comprising the step of activating (S2) detection and visual presentation of the cause of detected intrusion upon detection and detection. thus sensed and demonstrated the intrusion. The invention also relates to a system for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view. The invention further relates to a motor vehicle. (Fig. 3)

Description

20 25 536 729 Ett ytterligare syfte med föreliggande uppfinning är att åstadkomma ett system för att övervaka ett motorfordon från intràngssynpunkt som effektivt förbättrar skydd mot intrång och ökar trygghetskänslan hos förare. A further object of the present invention is to provide a system for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view which effectively improves protection against intrusion and increases the feeling of safety of drivers.

SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Dessa och andra syften, vilka framgår av nedanstående beskrivning, åstadkommes medelst ett förfarande och ett system för att för att övervaka ett motorfordon från intràngssynpunkt samt ett motorfordon av inledningsvis angivet slag och som vidare uppvisar särdragen angivna i den kännetecknande delen av bifogade självständiga patentkrav 1, 7 och 13.SUMMARY OF THE INVENTION These and other objects, which will be apparent from the following description, are accomplished by a method and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion and a motor vehicle of the initial type and further exhibiting the features set forth in the appended independent claims 1, 7 and 13.

Föredragna utföringsformer av förfarandet och systemet är definierade i bifogade osjälvständiga patentkrav 2-6 och 8-12.Preferred embodiments of the method and system are defined in the appended dependent claims 2-6 and 8-12.

Enligt uppfinningen uppnås syftena med ett förfarande för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt innefattande steget att: att avkänna och påvisa intrång hos motorfordonet, vidare innefattande steget att vid avkänt och påvisat intrång aktivera detektering och visuell presentation av orsak till det sålunda avkända och påvisade intrånget. Härigenom möjliggörs förbättrat skydd mot intrång i det att exempelvis föraren kan se orsaken till intrånget. I och med att aktivering av orsaken sker endast då intrång föreligger sker förfarandet effektivt.According to the invention, the objects are achieved with a method for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view, comprising the step of: detecting and detecting intrusion of the motor vehicle, further comprising the step of activating detection and visual presentation of cause of the intrusion thus detected and detected. This enables improved protection against intrusion in that, for example, the driver can see the cause of the intrusion. As activation of the cause takes place only when there is an intrusion, the procedure takes place efficiently.

Vidare inbegriper förfarandet att nämnda visuella presentation görs medelst displaymedel. Genom att presentera orsaken till intrånget visuellt medelst displaymedel möjliggörs för exempelvis föraren att enkelt se orsaken till intrånget samt intrångsgöraren.Furthermore, the method comprises that said visual presentation is made by means of display means. By presenting the cause of the intrusion visually by means of display means, it is possible for the driver, for example, to easily see the cause of the intrusion and the intruder.

Vidare innefattar förfarandet steget att anordna nämnda displaymedel i fordonets förarutrymme. Härigenom möjliggörs för föraren att från förarutrymmet se orsaken till intrånget samt intrångsgöraren. Detta medför en 10 15 20 25 536 729 ökad trygghetskänsla för föraren då denne, exempelvis i en lastbil, vilar eller övernattar i förarutrymmet/hytten.Furthermore, the method comprises the step of arranging said display means in the driver's compartment of the vehicle. This enables the driver to see from the driver's compartment the cause of the intrusion and the intruder. This results in an increased sense of security for the driver when he, for example in a truck, rests or spends the night in the driver's compartment / cab.

Vidare är en kamerastyrenhet anordnad att mottaga signaler från respektive kameraenhet representerande position och vinkel hos kameraenheterna varvid data behandlas hos kamerastyrenheten med viktning så att en virtuell bild sedd uppifrån av intrånget erhålles.Furthermore, a camera control unit is arranged to receive signals from the respective camera unit representing the position and angle of the camera units, the data being processed at the camera control unit with weighting so that a virtual image seen from above of the intrusion is obtained.

Enligt en utföringsform av förfarandet inbegriper steget att detektera och visuellt presentera nämnda orsak kameramedel. Härigenom erhålles möjlighet att vid själva intrånget medelst kameran återge bild av intrångsgöraren och platsen för intrånget.According to one embodiment of the method, the step comprises detecting and visually presenting said cause camera means. In this way, it is possible to reproduce the image of the intruder and the location of the intrusion by means of the camera itself by means of the camera.

Enligt en utföringsforrn innefattar förfarandet steget att sända information om nämnda detektering och visuella presentation till en extern enhet. Härigenom möjliggörs att externt, dvs. utan fysisk närvaro, identifiera och presentera orsaken till intrånget samt den eventuelle intrångsgöraren.According to one embodiment, the method comprises the step of sending information about said detection and visual presentation to an external device. This makes it possible to externally, ie. without physical presence, identify and present the cause of the intrusion as well as the possible intruder.

Enligt en utföringsforrn av förfarandet inbegriper nämnda externa enhet en snabbt förhindra/försvåra att intrånget fullbordas samt underlätta infångande av larmcentral. Härigenom kan åtgärder vidtagas för att intrångsgöraren.According to an embodiment of the method, said external unit comprises a quick prevent / complicate that the intrusion is completed and facilitate the capture of an alarm center. In this way, measures can be taken to the intruder.

Enligt en utföringsform av förfarandet inbegriper nämnda extema enhet Internet. Härigenom möjliggörs att via en lnternetportal på avstånd utan fysisk närvaro identifiera och presentera orsaken till intrånget.According to one embodiment of the method, said extreme device comprises the Internet. This makes it possible to identify and present the cause of the intrusion via a Internet portal at a distance without a physical presence.

Enligt en utföringsform innefattar förfarandet steget att registrera resultat av nämnda detektering och visuella presentation. Härigenom möjliggörs att i efterhand analysera den visuella presentationen för identifiering av orsak och eventuell intrångsgörare.According to one embodiment, the method comprises the step of recording results of said detection and visual presentation. This makes it possible to subsequently analyze the visual presentation to identify the cause and possible infringers.

Enligt uppfinningen uppnås syftena även med ett system för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt innefattande medel för att avkänna och påvisa intrång hos motorfordonet, vidare innefattande medel för att vid 10 15 20 25 536 729 avkänt och påvisat intrång aktivera detektering och visuell presentation av orsak till det sålunda avkända och påvisade intrånget. Härigenom möjliggörs förbättrat skydd mot intrång i det att exempelvis föraren kan se orsaken till intrånget. I och med att aktivering av orsaken sker endast då intrång föreligger sker förfarandet effektivt.According to the invention, the objects are also achieved with a system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion comprising means for detecting and detecting intrusion of the motor vehicle, further comprising means for activating detection and visual intrusion of cause of the intrusion thus sensed and detected. This enables improved protection against intrusion in that, for example, the driver can see the cause of the intrusion. As activation of the cause takes place only when there is an intrusion, the procedure takes place efficiently.

Vidare inbegriper systemet displaymedel för nämnda visuella presentation.Furthermore, the system includes display means for said visual presentation.

Genom att presentera orsaken till intrånget visuellt medelst displaymedel möjliggörs för exempelvis föraren att enkelt se orsaken till intrånget samt intrångsgöraren.By presenting the cause of the intrusion visually by means of display means, it is possible for the driver, for example, to easily see the cause of the intrusion and the intruder.

Vidare innefattar systemet att nämnda displaymedel är anordnade i fordonets förarutrymme. Härigenom möjliggörs för föraren att från förarutrymmet se orsaken till intrånget samt intrångsgöraren. Detta medför en ökad trygghetskänsla för föraren då denne exempelvis i en lastbil vilar eller övernattar i förarutrymmet/hytten.Furthermore, the system comprises that said display means are arranged in the driver's compartment of the vehicle. This enables the driver to see from the driver's compartment the cause of the intrusion and the intruder. This entails an increased feeling of security for the driver when he, for example, rests in a truck or spends the night in the driver's compartment / cab.

Vidare är en kamerastyrenhet anordnad att mottaga signaler från respektive kameraenhet representerande position och vinkel hos kameraenheterna varvid data behandlas hos kamerastyrenheten med viktning så att en virtuell bild sedd uppifrån av intrånget erhålles.Furthermore, a camera control unit is arranged to receive signals from the respective camera unit representing the position and angle of the camera units, the data being processed at the camera control unit with weighting so that a virtual image seen from above of the intrusion is obtained.

Enligt en utföringsform av systemet inbegriper nämnda medel för att detektera och visuellt presentera nämnda orsak kameramedel. Härigenom erhålles möjlighet att vid själva intrånget medelst kameran återge bild av intrångsgöraren och platsen för intrånget.According to one embodiment of the system, said means for detecting and visually presenting said cause includes camera means. In this way, it is possible to reproduce the image of the intruder and the location of the intrusion by means of the camera itself by means of the camera.

Enligt en utföringsform innefattar systemet medel för att sända information om nämnda detektering och visuella presentation till en extern enhet.According to one embodiment, the system comprises means for sending information about said detection and visual presentation to an external device.

Härigenom möjliggörs att externt, dvs. utan fysisk närvaro, identifiera och presentera orsaken till intrånget samt den eventuelle intrångsgöraren.This makes it possible to externally, ie. without physical presence, identify and present the cause of the intrusion as well as the possible intruder.

Enligt en utföringsform av systemet inbegriper nämnda externa enhet en Iarmcentral. Härigenom kan snabbt åtgärder vidtagas för att 10 15 20 536 729 förhindra/försvåra att intrånget fullbordas samt underlätta infångande av intrångsgöraren.According to an embodiment of the system, said external unit comprises an arm center. In this way, measures can be taken quickly to prevent / make it difficult for the intrusion to be completed and to facilitate the capture of the intruder.

Enligt en utföringsform av systemet inbegriper nämnda externa enhet Internet. Härigenom möjliggörs att via en lnternetportal på avstånd utan fysisk närvaro identifiera och presentera orsaken till intrånget.According to one embodiment of the system, said external device includes the Internet. This makes it possible to identify and present the cause of the intrusion via a Internet portal at a distance without a physical presence.

Enligt en utföringsforrn innefattar systemet medel för att registrera resultat av nämnda detektering och visuella presentation. Härigenom möjliggörs att i efterhand analysera den visuella presentationen för identifiering av orsak och eventuell intrångsgörare.According to one embodiment, the system comprises means for recording results of said detection and visual presentation. This makes it possible to subsequently analyze the visual presentation to identify the cause and possible infringers.

FIGURBESKRIVNING Föreliggande uppfinning kommer att förstås bättre med hänvisning till följande detaljerade beskrivning läst tillsammans med de bifogade ritningarna, där lika hänvisningsbeteckningar hänför sig till lika delar genomgående i de många vyerna, och i vilka: Fig. 1 schematiskt illustrerar en sidovy av ett motorfordon; Fig. 2 schematiskt illustrerar ett system för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning; Fig. 3 schematiskt illustrerar ett system för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning; och Fig. 4 schematiskt illustrerar ett förfarande för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt enligt en utföringsforrn av föreliggande uppfinning.DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The present invention will be better understood with reference to the following detailed description read in conjunction with the accompanying drawings, in which like reference numerals refer to like parts throughout the many views, and in which: Fig. 1 schematically illustrates a side view of a motor vehicle; Fig. 2 schematically illustrates a system for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view according to an embodiment of the present invention; Fig. 3 schematically illustrates a system for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view according to an embodiment of the present invention; and Fig. 4 schematically illustrates a method of monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view according to an embodiment of the present invention.

BESKRIVNING AV UTFÖRINGSFORMER 10 15 20 25 30 536 729 Häri hänför sig termen ”länk” till en kommunikationslänk som kan vara en fysisk ledning, såsom en opto-elektronisk kommunikationsledning, eller en icke-fysisk ledning, såsom en trådlös anslutning, till exempel en radio- eller mikrovågslänk.DESCRIPTION OF EMBODIMENTS 10 15 20 25 30 536 729 Herein, the term "link" refers to a communication link which may be a physical line, such as an optoelectronic communication line, or a non-physical line, such as a wireless connection, for example a radio. - or microwave link.

Fig. 1 illustrerar schematiskt en sidovy av ett motorfordon 1 enligt föreliggande uppfinning. Det exemplifierade fordonet 1 utgörs av ett tungt fordon i form av en trailer med en dragbil 2 och ett släp 3. Dragbilen 2 har en hytt 4. Fordonet 1 kan vara vilket som helst lämpligt fordon och kan exempelvis vara en buss, en tung lastbil, en lätt lastbil eller en personbil.Fig. 1 schematically illustrates a side view of a motor vehicle 1 according to the present invention. The exemplary vehicle 1 consists of a heavy vehicle in the form of a trailer with a tractor 2 and a trailer 3. The tractor 2 has a cab 4. The vehicle 1 can be any suitable vehicle and can be, for example, a bus, a heavy truck, a light truck or a car.

Motorfordonet 1 innefattar ett system för att övervaka motorfordonet från intrångssynpunkt enligt föreliggande uppfinning. Övervakningssystemet innefattar ett larmsystem innefattande sensororgan 11, 12, 13, 14, 15 anordnade vid fordonet 1 att avkänna intrång. Övervakningssystemet innefattar vidare ett kamerasystem innefattande kameraenheter 21, 22, 23 anordnade vid fordonet 1 att avbilda påvisat intrång. Larmsystemet är medelst ett eller flera av nämnda sensororgan 11, 12, 13, 14, 15 anordnat att avkänna och påvisa intrång hos motorfordonet 1, varvid vid avkänt och påvisat intrång det med larrnsystemet förbundna kamerasystemet är anordnat att aktiveras för detektering och visuell presentation av orsak till det sålunda avkända och påvisade intrånget medelst en eller flera av kameraenheterna 21, 22, 23, där nämnda visuella presentation enligt en variant sker medelst en displayenhet. Enligt en utföringsform är displayenheten anordnad i hytten hos fordonet så att föraren på displayen kan se orsaken till intrånget.The motor vehicle 1 comprises a system for monitoring the motor vehicle from the point of view of intrusion according to the present invention. The monitoring system comprises an alarm system comprising sensor means 11, 12, 13, 14, 15 arranged at the vehicle 1 to detect intrusions. The surveillance system further comprises a camera system comprising camera units 21, 22, 23 arranged at the vehicle 1 to image detected intrusion. The alarm system is arranged by means of one or more of said sensor means 11, 12, 13, 14, 15 to detect and detect intrusion of the motor vehicle 1, wherein in case of sensed and detected intrusion the camera system connected to the alarm system is arranged to be activated for detection and visual presentation of cause to the intrusion thus sensed and detected by means of one or more of the camera units 21, 22, 23, where said visual presentation according to a variant takes place by means of a display unit. According to one embodiment, the display unit is arranged in the cab of the vehicle so that the driver on the display can see the cause of the intrusion.

Fig. 2 illustrerar schematiskt ett system I för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning.Fig. 2 schematically illustrates a system I for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view according to an embodiment of the present invention.

Systemet l innefattar ett larmsystem 100 innefattande sensormedel 110.System 1 includes an alarm system 100 including sensor means 110.

Nämnda sensormedel inbegriper åtminstone ett sensororgan 111, 112, 113, 114, 115 anordnat att avkänna intrång hos ett motorfordon. Larmsystemet 100 innefattar vidare en larmstyrenhet 120 anordnad att styra larmsystemet 10 15 20 25 536 729 100. Larmstyrenheten 120 är via en respektive länk 121, 122, 123, 124, 125 signalansluten till respektive sensororgan 111, 112, 113, 114, 115 hos nämnda sensormedel. Larmstyrenheten 120 är anordnad att via nämnda respektive länk 121, 122, 123, 124, 125 mottaga en signal från ett 112, 113, 114, Larmstyrenheten 120 är anordnad att behandla nämnda intrångsdata. sensororgan 111, 115 representerande intrångsdata.Said sensor means comprise at least one sensor means 111, 112, 113, 114, 115 arranged to detect intrusion of a motor vehicle. The alarm system 100 further comprises an alarm control unit 120 arranged to control the alarm system 10 536 729 100. The alarm control unit 120 is via a respective link 121, 122, 123, 124, 125 signal connected to the respective sensor means 111, 112, 113, 114, 115 of said sensor means. The alarm control unit 120 is arranged to receive via said respective link 121, 122, 123, 124, 125 a signal from a 112, 113, 114. The alarm control unit 120 is arranged to process said intrusion data. sensor means 111, 115 representing intrusion data.

Systemet innefattar vidare ett kamerasystem 200 innefattande kameramedel 210. Nämnda kameramedel inbegriper åtminstone en kameraenhet 211, 212, 213 anordnad att avbilda objekt på eller i anslutning till fordonet.The system further comprises a camera system 200 comprising camera means 210. Said camera means comprises at least one camera unit 211, 212, 213 arranged to image objects on or in connection with the vehicle.

Kamerasystemet 200 innefattar vidare en kamerastyrenhet 220 anordnad att styra kamerasystemet. Kamerastyrenheten 220 är via en respektive första länk 221, 222, 223 och andra länk 224, 225, 226 signalansluten till respektive kameraenhet 220. Kamerastyrenheten 220 är anordnad att via nämnda respektive första länk 221, 222, 223 sända en signal representerande kameraenhetaktiveringsdata till respektive kameraenhet 211, 212, 213 att aktivera kameraenheten. Kamerastyrenheten 220 är anordnad att via nämnda respektive andra länk 224, 225, 226 mottaga en signal från en kameraenhet 211, 212, 213 representerande avbildningsdata av bilder på och/eller i anslutning till fordonet. Kamerastyrenheten 220 är anordnad att behandla nämnda avbildningsdata.The camera system 200 further includes a camera control unit 220 arranged to control the camera system. The camera control unit 220 is via a respective first link 221, 222, 223 and second link 224, 225, 226 signal connected to the respective camera unit 220. The camera control unit 220 is arranged to send via a respective first link 221, 222, 223 a signal representing camera unit activation data to the respective camera unit 211, 212, 213 to activate the camera device. The camera control unit 220 is arranged to receive via said respective second link 224, 225, 226 a signal from a camera unit 211, 212, 213 representing imaging data of images on and / or in connection with the vehicle. The camera controller 220 is arranged to process said image data.

Systemet I innefattar en elektronisk styrenhet 300 för styrning av övervakning från intrångssynpunkt. Den elektroniska styrenheten 300 är via en länk 301 signalansluten till larmstyrenheten 120. Den elektroniska styrenheten 300 är via länken 301 anordnad att mottaga signaler representerande larmdata att ett eller flera sensororgan 111, 112, 113, 114, 115 aktiverats.System I includes an electronic control unit 300 for controlling monitoring from an intrusion point of view. The electronic control unit 300 is via a link 301 signal connected to the alarm control unit 120. The electronic control unit 300 is arranged via the link 301 to receive signals representing alarm data that one or more sensor means 111, 112, 113, 114, 115 have been activated.

Den elektroniska styrenheten 300 är via en första länk 302 signalansluten till kamerastyrenheten 220. Den elektroniska styrenheten 300 är via nämnda länk 302 kameraaktiveringsdata. första anordnad att sända signaler representerande 10 15 20 25 536 729 Den elektroniska styrenheten 300 är via en andra länk 303 signa|ans|uten till kamerastyrenheten 220. Den elektroniska styrenheten 300 är via nämnda andra länk 303 anordnad att mottaga signaler representerande bilddata.The electronic control unit 300 is via a first link 302 signal connected to the camera control unit 220. The electronic control unit 300 is via said link 302 camera activation data. The electronic control unit 300 is via a second link 303 a signal to the camera control unit 220. The electronic control unit 300 is arranged via said second link 303 to receive signals representing image data.

Systemet innefattar vidare displaymedel 400 i form av en displayenhet 400.The system further comprises display means 400 in the form of a display unit 400.

Den elektroniska styrenheten 300 är via en länk 304 signa|ans|uten till displayenheten 400. Den elektroniska styrenheten 300 är via länken 304 anordnad att sända en signal representerande bilddata. länken 301 signa|ans|uten till larmsystemet 100, där den elektroniska styrenheten 300 Följaktligen är den elektroniska styrenheten 300 via via länken 301 är anordnad att mottaga signaler representerande larmdata att ett eller flera sensororgan 111, 112, 113, 114, 115 aktiverats. Den elektroniska styrenheten 300 är följaktligen vidare via första länken 302 signa|ans|uten till kamerasystemet 200, där den elektroniska styrenheten 300 är anordnad att via nämnda första länk 302 sända signaler representerande kameraaktiveringsdata. Den elektroniska styrenheten 300 är följaktligen vidare via andra länken 303 signa|ans|uten till kamerasystemet 200, där den elektroniska styrenheten 300 är anordnad att via nämnda andra länk 303 mottaga signaler representerande bilddata, där den elektroniska styrenheten 300 är anordnad att via länken 304 sända en signal till displayenheten 400 representerande nämnda bilddata, där nämnda bilddata enligt en variant behandlas hos den elektroniska styrenheten 300 innan den sänts.The electronic control unit 300 is connected via a link 304 to the display unit 400. The electronic control unit 300 is arranged via the link 304 to send a signal representing image data. the link 301 is signaled to the alarm system 100, where the electronic control unit 300 Consequently, the electronic control unit 300 is via via the link 301 arranged to receive signals representing alarm data that one or more sensor means 111, 112, 113, 114, 115 have been activated. Accordingly, the electronic control unit 300 is further transmitted via the first link 302 to the camera system 200, where the electronic control unit 300 is arranged to send signals representing camera activation data via said first link 302. Accordingly, the electronic control unit 300 is further via the second link 303 signaled to the camera system 200, where the electronic control unit 300 is arranged to receive signals representing image data via said second link 303, where the electronic control unit 300 is arranged to transmit via the link 304 a signal to the display unit 400 representing said image data, wherein said image data according to a variant is processed by the electronic control unit 300 before it is transmitted.

Larmsystemet 100 innefattar åtminstone ett sensororgan och kamerasystemet 200 innefattar åtminstone en kameraenhet.The alarm system 100 includes at least one sensor means and the camera system 200 includes at least one camera unit.

Fig. 3 illustrerar schematiskt ett system Il för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning.Fig. 3 schematically illustrates a system II for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view according to an embodiment of the present invention.

Systemet ll innefattar ett larmsystem 500. Larmsystemet 500 innefattar sensormedel 510. Nämnda sensormedel inbegriper sensororgan 511, 512, 513 anordnade att avkänna intrång hos ett motorfordon. Larmsystemet 500 innefattar vidare en larmstyrenhet 520 anordnad att styra larmsystemet 500. 10 15 20 25 536 729 Larmsystemet 500 innefattar enligt denna variant även ett blinkorgan 530 anordnat att vid intrång avge blinkande larm. Larmsystemet 500 innefattar enligt denna variant även ett sirenorgan 540 anordnat att vid intrång avge ljudlarm.The system 11 comprises an alarm system 500. The alarm system 500 comprises sensor means 510. Said sensor means comprise sensor means 511, 512, 513 arranged to detect intrusion of a motor vehicle. The alarm system 500 further comprises an alarm control unit 520 arranged to control the alarm system 500. According to this variant, the alarm system 500 also comprises a flashing means 530 arranged to emit flashing alarms in the event of an intrusion. According to this variant, the alarm system 500 also comprises a siren means 540 arranged to sound an alarm in the event of an intrusion.

Larmstyrenheten 520 är via en respektive länk 521, 522, 523 signalansluten till respektive sensororgan 511, 512, 513 hos nämnda sensormedel.The alarm control unit 520 is via a respective link 521, 522, 523 signal connected to the respective sensor means 511, 512, 513 of said sensor means.

Larmstyrenheten 520 är anordnad att via nämnda respektive länk 521, 522, 523 mottaga en signal från ett sensororgan 511, 512, 513 representerande intrångsdata. Larmstyrenheten 520 är anordnad att behandla nämnda intrångsdata.The alarm control unit 520 is arranged to receive via a respective link 521, 522, 523 a signal from an intrusion data representing a sensor means 511, 512, 513. The alarm control unit 520 is arranged to process said intrusion data.

Larmstyrenheten 520 är via en länk 531 signalansluten till nämnda blinkorgan 530. Larrnstyrenheten 520 är anordnad att via länken 531 sända en signal representerande blinkaktiveringsdata.The alarm control unit 520 is signal-connected to said flashing means 530 via a link 531. The alarm control unit 520 is arranged to send a signal representing flashing activation data via the link 531.

Larmstyrenheten 520 är via en länk 541 signalansluten till nämnda sirenorgan 540. Larmstyrenheten 520 är anordnad att via länken 541 sända en signal representerande sirenaktiveringsdata.The alarm control unit 520 is signal connected via a link 541 to said siren means 540. The alarm control unit 520 is arranged to send via the link 541 a signal representing siren activation data.

Systemet ll innefattar vidare ett kamerasystem 600 innefattande kameramedel 610. Nämnda kameramedel 610 inbegriper kameraenheter 611, 612, 613 anordnade att avbilda objekt på eller i anslutning till fordonet.The system 11 further comprises a camera system 600 comprising camera means 610. Said camera means 610 comprises camera units 611, 612, 613 arranged to image objects on or in connection with the vehicle.

Kamerasystemet 600 innefattar vidare en kamerastyrenhet 620 anordnad att styra kamerasystemet 600.The camera system 600 further includes a camera control unit 620 arranged to control the camera system 600.

Kamerastyrenheten 620 är via en länk 621, 622, 623 signalansluten till respektive kameraenhet. Kamerastyrenheten 620 är respektive anordnad att via nämnda respektive länk 621, 622, 623 sända en signal representerande kameraaktiveringsdata till respektive kameraenhet 611, 612, 613 att aktivera kameraenheten 611, 612, 613.The camera control unit 620 is via a link 621, 622, 623 signal connected to the respective camera unit. The camera control unit 620 is respectively arranged to send via said respective link 621, 622, 623 a signal representing camera activation data to the respective camera unit 611, 612, 613 to activate the camera unit 611, 612, 613.

Kamerastyrenheten 620 är anordnad att via nämnda respektive länk 621, 622, 623 mottaga en signal från en kameraenhet 611, 612, 613 10 15 20 25 536 729 representerande avbildningsdata av bilder på och/eller i anslutning till fordonet. Kamerastyrenheten 620 är anordnad att behandla nämnda avbildningsdata.The camera control unit 620 is arranged to receive via said respective link 621, 622, 623 a signal from a camera unit 611, 612, 613 representing imaging data of images on and / or in connection with the vehicle. The camera controller 620 is arranged to process said image data.

Systemet ll innefattar displaymedel 700 i form av en displaystyrenhet 700 anordnad att styra kamerasystemet 600.The system 11 comprises display means 700 in the form of a display control unit 700 arranged to control the camera system 600.

Systemet innefattar en elektronisk styrenhet 800 för styrning av övervakning från intrångssynpunkt. Den elektroniska styrenheten 800 är via en aktiveringslänk 801 signalansluten till larmstyrenheten 520. Den elektroniska styrenheten 800 är via aktiveringslänken 801 anordnad att mottaga signaler representerande aktiveringsdata att ett eller flera sensororgan 511, 512, 513 aktiverats, varvid den elektroniska styrenheten 800 aktiveras. Den elektroniska styrenheten 800 är via en kommunikationslänk 802 signalansluten till larrnstyrenheten 520. Den elektroniska styrenheten 800 är via kommunikationslänken 802 anordnad att sända signaler representerande informationsdata bland annat om larmet är ett falsklarm eller ej.The system includes an electronic control unit 800 for controlling monitoring from an intrusion point of view. The electronic control unit 800 is signal connected via an activation link 801 to the alarm control unit 520. The electronic control unit 800 is arranged via the activation link 801 to receive signals representing activation data that one or more sensor means 511, 512, 513 have been activated, the electronic control unit 800 being activated. The electronic control unit 800 is signal-connected to the alarm control unit 520 via a communication link 802. The electronic control unit 800 is arranged via the communication link 802 to send signals representing information data, inter alia whether the alarm is a false alarm or not.

Den elektroniska styrenheten 800 är via en aktiveringslänk 803 signalansluten till displaystyrenheten 700. Den elektroniska styrenheten 800 är via aktiveringslänken 803 anordnad att sända signaler representerande aktiveringsdata att aktivera displaystyrenheten 700. Den elektroniska styrenheten 800 är via en kommunikationslänk 804 signalansluten till displaystyrenheten 700. Den elektroniska styrenheten 800 är via kommunikationslänken 804 anordnad att sända signaler representerande informationsdata vilket/vilka sensororgan 511, 512, 513 som aktiverats och följaktligen vilket/vilka intrång som skett.The electronic control unit 800 is signal connected to the display control unit 700 via an activation link 803. The electronic control unit 800 is arranged via the activation link 803 to send signals representing activation data to activate the display control unit 700. The electronic control unit 800 is signal connected to the display control unit 700 via a communication link 804. 800 is arranged via the communication link 804 to send signals representing information data which sensor means 511, 512, 513 have been activated and consequently which (s) intrusion has taken place.

Displaystyrenheten 700 är via en aktiveringslänk 701 signalansluten till kamerastyrenheten 620. Displaystyrenheten 700 är via aktiveringslänken 701 anordnad att sända signaler representerande aktiveringsdata att aktivera kamerastyrenheten 620. 10 10 15 20 25 536 729 Displaystyrenheten 700 är via en kommunikationslänk 702 signalansluten till kamerastyrenheten 620. Displaystyrenheten 700 är via kommunikations- länken 702 anordnad att mottaga signaler representerande bilddata av bilder tagna med en eller flera av nämnda kameraenheter 611, 612, 613.The display controller 700 is signaled to the camera controller 620 via an activation link 701. The display controller 700 is arranged via the activation link 701 to send signals representing activation data to activate the camera controller 620. The display controller 700 is connected to the camera controller 700 via the communication link 702. is arranged via the communication link 702 to receive signals representing image data of images taken with one or more of said camera units 611, 612, 613.

Displaystyrenheten 700 är anordnad att på en displayenhet visa bilder tagna medelst en eller flera av nämnda kameraenheter 611, 612, 613 visande intrång. Displaystyrenheten 700 är anordnad att baserat på förutbestämda kriterier visa nämnda bild/bilder på displayenheten eller ej.The display control unit 700 is arranged to display on a display unit images taken by means of one or more of said camera units 611, 612, 613 showing intrusion. The display control unit 700 is arranged to show said image / images on the display unit or not based on predetermined criteria.

Kamerastyrenheten 620 är via en kommunikationslänk 804' signalansluten till den elektroniska styrenheten 800. Kamerastyrenheten 620 är via kommunikationslänken 804' anordnad att sända en signal representerade bilddata av bilder tagna med en eller flera av nämnda kameraenheter 611, 612, 613.The camera control unit 620 is signal-connected to the electronic control unit 800 via a communication link 804 '. The camera control unit 620 is arranged via the communication link 804' to transmit a signal representing image data of images taken with one or more of said camera units 611, 612, 613.

Systemet innefattar vidare en telematikstyrenhet 900. Den elektroniska styrenheten 800 är via en kommunikationslänk 802' signalansluten till telematikstyrenheten 900. Den elektroniska styrenheten 800 är via kommunikationslänken 802' anordnad att sända en signal representerade bilddata av bilder tagna med en eller flera av nämnda kameraenheter 611, 612,613.The system further comprises a telematics control unit 900. The electronic control unit 800 is signal connected via a communication link 802 'to the telematics control unit 900. The electronic control unit 800 is arranged via the communication link 802' to transmit a signal representing image data of images taken with one or more of said camera units 611. 612,613.

Telematikstyrenheten 900 är anordnad att via telematiklänk 901, 902, 903 sända en signal representerande nämnda bilddata till en extern enhet 910, 920, 930. Enligt en variant inbegriper nämnda externa enhet en larmcentral 910. Enligt en variant inbegriper nämnda externa enhet Internet 920. Enligt en variant inbegriper nämnda externa enhet en mobil enhet 930 såsom en mobiltelefon. Den elektroniska styrenheten 800 är via länken 802' förbunden med telematikstyrenheten 900 via ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt.The telematics control unit 900 is arranged to send via telematics link 901, 902, 903 a signal representing said image data to an external unit 910, 920, 930. According to a variant, said external unit comprises an alarm center 910. According to a variant, said external unit comprises Internet 920. According to a variant, said external unit comprises a mobile unit 930 such as a mobile telephone. The electronic control unit 800 is connected via the link 802 'to the telematics control unit 900 via an electronic communication interface.

Nämnda externa enheter är trådlöst förbundna med telematikstyrenheten 900, exempelvis via GPRS. 11 10 15 20 25 536 729 Vid intrång exempelvis vid lucka för verktygslåda kommer sensororgan för "intrång verktygslåda” att detektera intrång. Larmstyrenheten 520 mottager därvid en signal representerande intràngsdata att intrång i verktygslådan skett. Härvid 800 via aktiveringslänken 801 styrenheten via aktiveras den elektroniska styrenheten varvid den elektroniska kommunikationslänken 804 sänder en signal att aktivera displaystyrenheten 700. Displaystyrenheten 700 är anordnad att aktivera kamerasystemet (600) varvid den eller de kameraenheterna som är anordnade i anslutning till luckan för verktygslådan detekterar/tar bild/filmar själva intrånget i verktygslådan. information om intrånget är anordnad att sändas från den elektroniska styrenheten 800 via länken 804 till displaystyrenheten 700 och vidare via länken 701 till kamerastyrenheten 620, varvid kamerastyrenheten 620 är anordnad att baserat på nämnda information sända signaler för aktivering av en eller flera kameraenheter, där aktivering av kameraenhet eller ej beror på nämnda information.Said external units are wirelessly connected to the telematics control unit 900, for example via GPRS. 11 10 15 20 25 536 729 In the event of an intrusion, for example in the case of a tool box door, sensor means for "intrusion tool box" will detect intrusion. wherein the electronic communication link 804 sends a signal to activate the display control unit 700. The display control unit 700 is arranged to activate the camera system (600), the camera unit or units arranged in connection with the tool box door detecting / taking pictures / filming the intrusion into the tool box itself. the intrusion is arranged to be transmitted from the electronic control unit 800 via the link 804 to the display control unit 700 and further via the link 701 to the camera control unit 620, the camera control unit 620 being arranged to send signals for activating one or more camera units, based on said information. activation of the camera unit or not depends on the said information.

Kamerastyrenheten är sedan anordnad att via kommunikationslänken 702 sända signaler med information rörande nämnda bild representerande intrånget till displaystyrenheten 700 varvid bilden pà intrånget visas på displayenhet hos displaystyrenheten 700.The camera control unit is then arranged to send signals via the communication link 702 with information concerning said image representing the intrusion into the display control unit 700, the image of the intrusion being displayed on the display unit of the display control unit 700.

Informationen rörande intrånget sänds även enligt en variant medelst telematikenheten 900 till en eller flera externa länkar.The information concerning the intrusion is also sent according to a variant by means of the telematics unit 900 to one or more external links.

Vidare aktiveras vid intrånget enligt en variant nämnda blinkorgan 530, varvid larm i form av blinkning sker, och/eller nämnda sirenorgan 540, varvid larm i form av ljud sker.Furthermore, at the intrusion according to a variant, said flashing means 530 are activated, whereby alarms in the form of flashing occur, and / or said siren means 540, whereby alarms in the form of sound occur.

I utföringsformerna enligt fig. 2 och 3 har sensororgan beskrivits. Nämnda sensororgan kan utgöras av vilket som helst lämpligt sensororgan.In the embodiments according to Figs. 2 and 3, sensor means have been described. Said sensor means can be constituted by any suitable sensor means.

Sensororganen kan då det är mer än ett sensororgan vara av samma typ eller av olika typ beroende på applikation, dvs. vilken typ av intrång hos 12 10 15 20 25 536 729 fordonet som sensororganet är anordnat att avkänna. Respektive sensororgan kan vara anordnat att avkänna vilket som helst intrång på fordonet såsom öppnande av dörr till hytt hos fordonet, tanklucka, dörr till förvaring, lucka till verktygslåda etc.The sensor means can when it is more than one sensor means be of the same type or of different type depending on the application, ie. the type of intrusion of the vehicle that the sensor means is arranged to detect. Respective sensor means can be arranged to detect any intrusion on the vehicle, such as opening a door to the cab of the vehicle, tank hatch, door to storage, hatch to tool box, etc.

I utföringsformerna enligt fig. 2 och 3 har kameraenheter beskrivits. Nämnda kameraenheter kan utgöras av vilken som helst lämplig kameraenhet.In the embodiments according to Figs. 2 and 3, camera units have been described. Said camera units can be constituted by any suitable camera unit.

Kameraenheterna kan då det är mer än en kameraenhet vara av samma typ eller av olika typ beroende på applikation, dvs. vilken typ av intrång hos fordonet som kameraenheten är anordnad att detektera/avbilda. Respektive kameraenhet kan vara anordnad att detektera/avbilda vilket som helst intrång på fordonet såsom öppnande av dörr till hytt hos fordonet, tanklucka, dörr till förvaring, lucka till verktygslåda etc. Kameraenheterna kan utgöras av kameror som tar stillbilder och/eller rörliga bilder.The camera units can then be more than one camera unit be of the same type or of different type depending on the application, ie. the type of intrusion of the vehicle that the camera unit is arranged to detect / image. Each camera unit can be arranged to detect / image any intrusion on the vehicle, such as opening a door to the cab of the vehicle, tank hatch, door to storage, door to tool box, etc. The camera units can consist of cameras that take still pictures and / or moving pictures.

Kamerasystemet kan utgöras av ett så kallat bird-view-system varvid respektive kameraenhet har en vidvinkellins, där kameraenheterna är anordnade så att deras synfält överlappar varandra. Kamerastyrenheten är anordnad att mottaga signaler från respektive kameraenhet representerande position och vinkel hos kamerorna varvid data behandlas hos kamerastyrenheten med viktning så att en virtuell bild sedd uppifrån av intrånget erhålles. Enligt en variant är kamerastyrenheten anordnad att identifiera objekt, till exempel för att avgöra huruvida objektet är en människa eller ej.The camera system can consist of a so-called bird-view system, each camera unit having a wide-angle lens, where the camera units are arranged so that their fields of view overlap. The camera control unit is arranged to receive signals from the respective camera unit representing the position and angle of the cameras, the data being processed at the camera control unit with weighting so that a virtual image seen from above of the intrusion is obtained. According to a variant, the camera control unit is arranged to identify objects, for example to determine whether the object is a human or not.

Systemet för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt innefattar medel för att registrera resultat av nämnda detektering och visuella presentation. Lagring/registrering av tagna bilder kan ske i godtycklig enhet.The system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion comprises means for recording results of said detection and visual presentation. Storage / registration of captured images can take place in any device.

Nämnda medel innefattar enligt en variant registreringsanordning hos 200; 600 och/eller displaystyrenheten 600, anordnad att registrera, exempelvis spela in kamerasystemet displayenheten 400, och/eller och/eller lagra de medelst en eller flera kameraenheter tagna bilderna. 13 10 15 20 536 729 Enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning är data representerande en tolkning av bilden anordnad att sändas tillbaka till larmstyrenheten 520 varvid larmstyrenheten är anordnad att baserat på förutbestämda kriterier verifiera om intrånget är sant eller falskt.Said means comprise according to a variant recording device of 200; 600 and / or the display control unit 600, arranged to record, for example record the camera system the display unit 400, and / or and / or store the images taken by means of one or more camera units. According to an embodiment of the present invention, data representing an interpretation of the image is arranged to be sent back to the alarm control unit 520, the alarm control unit being arranged to verify based on predetermined criteria whether the intrusion is true or false.

Fig. 4 illustrerar schematiskt ett förfarande för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning.Fig. 4 schematically illustrates a method for monitoring a motor vehicle from an intrusion point of view according to an embodiment of the present invention.

Enligt en utföringsform innefattar förfarandet för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt ett första steg S2. I detta steg avkänns och påvisas intrång hos motorfordonet.According to one embodiment, the method for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion comprises a first step S2. In this step, intrusion of the motor vehicle is detected and detected.

Enligt en utföringsform innefattar förfarandet för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt ett andra steg S1. l detta steg aktiveras, vid avkänt och påvisat intrång, detektering och visuell presentation av orsak till det sålunda avkända och påvisade intrånget.According to one embodiment, the method for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion comprises a second step S1. In this step, upon detected and detected intrusion, detection and visual presentation of the cause of the intrusion thus detected and detected is activated.

Beskrivningen ovan av de föredragna utföringsformerna av föreliggande uppfinning har tillhandahållits i illustrerande och beskrivande syfte. Den är inte avsedd att vara uttömmande eller begränsa uppfinningen till de beskrivna varianterna. Uppenbarligen kommer många modifieringar och variationer att framgå för fackmannen. Utföringsformerna har valts och beskrivits för att bäst förklara principerna av uppfinningen och dess praktiska tillämpningar, och därmed möjliggöra för en fackman att förstå uppfinningen för olika utföringsformer och med de olika modifieringarna som är lämpliga för det avsedda bruket. 14The above description of the preferred embodiments of the present invention has been provided for illustrative and descriptive purposes. It is not intended to be exhaustive or to limit the invention to the variations described. Obviously, many modifications and variations will occur to those skilled in the art. The embodiments have been selected and described to best explain the principles of the invention and its practical applications, thereby enabling one skilled in the art to understand the invention for various embodiments and with the various modifications appropriate to the intended use. 14

Claims (13)

10 15 20 25 536 729 PATENTKRAV10 15 20 25 536 729 PATENT CLAIMS 1. Förfarande för att övervaka ett motorfordon från intrångssynpunkt innefattande stegen att: avkänna och påvisa (S1) intrång hos motorfordonet, och att vid avkänt och påvisat intrång aktivera (S2) detektering och visuell presentation av orsak till det sålunda avkända och påvisade intrånget, kännetecknat av att detekteringen sker medelst ett kamerasystem innefattande ett antal kameraenheter (21, 22, 23; 211, 212, 213; 611, 612, 613) anordnade längs med fordonets sidor, varvid respektive kameraenhet innefattar en vidvinkellins, varvid kameraenheterna är anordnade så att deras synfält överlappar varandra, steget att anordna ett displaymedel (400; 700) i fordonets förarutrymme för nämnda visuella presentation, och att mottaga signaler från respektive kameraenhet representerande position och vinkel hos kameraenheterna varvid data behandlas hos en kamerastyrenhet med viktning så att en virtuell bild sedd uppifrån av intrånget erhålles.A method for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion, comprising the steps of: detecting and detecting (S1) intrusion of the motor vehicle, and activating (S2) detection and visual presentation of the cause of the intrusion thus detected and detected, characterized by detected and detected intrusion. in that the detection takes place by means of a camera system comprising a number of camera units (21, 22, 23; 211, 212, 213; 611, 612, 613) arranged along the sides of the vehicle, each camera unit comprising a wide angle lens, the camera units being arranged so that their field of view overlapping each other, the step of arranging a display means (400; 700) in the driver's compartment for said visual presentation, and receiving signals from the respective camera unit representing position and angle of the camera units, processing data at a camera control unit with weighting so that a virtual image seen from above of the intrusion is obtained. 2. Förfarande enligt krav 1, varvid steget att detektera och visuellt presentera nämnda orsak inbegriper kameramedel (210; 610).The method of claim 1, wherein the step of detecting and visually presenting said cause includes camera means (210; 610). 3. Förfarande enligt något av kraven 1-2, innefattande steget att sända resultat av nämnda detektering och visuella presentation till en extern enhet (910, 920, 930).A method according to any one of claims 1-2, comprising the step of sending results of said detection and visual presentation to an external device (910, 920, 930). 4. Förfarande enligt krav 3, varvid nämnda externa enhet inbegriper en larmcentral (910).The method of claim 3, wherein said external unit includes an alarm center (910). 5. Förfarande enligt krav 3, varvid nämnda externa enhet inbegriper Internet (920).The method of claim 3, wherein said external device includes the Internet (920). 6. Förfarande enligt något av kraven 1-5, innefattande steget att registrera resultat av nämnda detektering och visuella presentation. 15 10 15 20 25 536 729A method according to any one of claims 1-5, comprising the step of recording results of said detection and visual presentation. 15 10 15 20 25 536 729 7. System (|; ll) för att övervaka ett motorfordon (1) från intrångssynpunkt innefattande medel (100; 500) för att avkänna och påvisa intrång hos motorfordonet, och medel (200, 300, 400; 600, 700, 800) för att vid avkänt och påvisat intrång aktivera detektering och visuell presentation av orsak till det sålunda avkända och påvisade intrånget, kännetecknat av att detekteringen sker medelst ett kamerasystem innefattande ett antal kameraenheter (21, 22, 23; 211, 212, 213; 611, 612, 613) anordnade längs med fordonets sidor, varvid respektive kameraenhet innefattar en vidvinkellins, varvid kameraenheterna är anordnade så att deras synfält överlappar varandra, varvid nämnda visuella presentation inbegriper displaymedel (400, 700) anordnade i fordonets förarutrymme, varvid en kamerastyrenhet är anordnad att mottaga signaler från respektive kameraenhet representerande position och vinkel hos kameraenheterna varvid data behandlas hos kamerastyrenheten med viktning så att en virtuell bild sedd uppifrån av intrånget erhålles.A system (|; ll) for monitoring a motor vehicle (1) from an intrusion point of view comprising means (100; 500) for detecting and detecting intrusion of the motor vehicle, and means (200, 300, 400; 600, 700, 800) for in the case of detected and detected intrusion, activates detection and visual presentation of the cause of the intrusion thus detected and detected, characterized in that the detection takes place by means of a camera system comprising a number of camera units (21, 22, 23; 211, 212, 213; 611, 612, 613) arranged along the sides of the vehicle, each camera unit comprising a wide angle lens, the camera units being arranged so that their fields of view overlap, said visual presentation including display means (400, 700) arranged in the driver's compartment of the vehicle, a camera control unit being arranged to receive signals from each camera unit representing the position and angle of the camera units, the data being processed at the camera control unit by weighting so that a virtual image seen u from which the intrusion is obtained. 8. System enligt krav 7, varvid nämnda medel för att detektera och visuellt presentera nämnda orsak inbegriper kameramedel (210; 610).The system of claim 7, wherein said means for detecting and visually presenting said cause includes camera means (210; 610). 9. System enligt något av kraven 7-8, innefattande medel (900) för att sända resultat av nämnda detektering och visuella presentation till en extern enhet (910, 920, 930).A system according to any one of claims 7-8, comprising means (900) for transmitting results of said detection and visual presentation to an external device (910, 920, 930). 10. System enligt krav 9, varvid nämnda externa enhet inbegriper en larmcentral (910).The system of claim 9, wherein said external unit includes an alarm center (910). 11. System enligt krav 9, varvid nämnda externa enhet inbegriper internet (920).The system of claim 9, wherein said external device includes the Internet (920). 12. System enligt något av kraven 7-11, innefattande medel för att registrera resultat av nämnda detektering och visuella presentation. 16 536 729A system according to any one of claims 7-11, comprising means for recording results of said detection and visual presentation. 16 536 729 13. Motorfordon (1) innefattande ett system (|; II) enligt något av kraven 7-12. 17Motor vehicle (1) comprising a system (|; II) according to any one of claims 7-12. 17
SE1150117A 2011-02-14 2011-02-14 Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion SE536729C2 (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1150117A SE536729C2 (en) 2011-02-14 2011-02-14 Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion
PCT/SE2012/050137 WO2012112105A1 (en) 2011-02-14 2012-02-13 Method and system for intrusion monitoring of a motor vehicle
EP12746486.5A EP2676252A4 (en) 2011-02-14 2012-02-13 Method and system for intrusion monitoring of a motor vehicle
CN2012800086872A CN103370734A (en) 2011-02-14 2012-02-13 Method and system for intrusion monitoring of a motor vehicle
BR112013019406A BR112013019406A2 (en) 2011-02-14 2012-02-13 method and system for intrusion monitoring of a motor vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1150117A SE536729C2 (en) 2011-02-14 2011-02-14 Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1150117A1 SE1150117A1 (en) 2012-08-15
SE536729C2 true SE536729C2 (en) 2014-06-24

Family

ID=46672830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1150117A SE536729C2 (en) 2011-02-14 2011-02-14 Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2676252A4 (en)
CN (1) CN103370734A (en)
BR (1) BR112013019406A2 (en)
SE (1) SE536729C2 (en)
WO (1) WO2012112105A1 (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2509120A (en) * 2012-12-21 2014-06-25 Haldex Brake Products Ltd A security system for a road trailer
SE541541C2 (en) * 2016-03-10 2019-10-29 Scania Cv Ab Method and system for theft detection in a vehicle
TWI607911B (en) * 2016-04-28 2017-12-11 H P B Optoelectronic Co Ltd Vehicle safety protection system and method
JP7057874B2 (en) * 2018-06-29 2022-04-21 バイドゥドットコム タイムズ テクノロジー (ベイジン) カンパニー リミテッド Anti-theft technology for autonomous vehicles to transport cargo
FR3100501B1 (en) * 2019-09-11 2021-07-30 Psa Automobiles Sa PROCEDURE AND DEVICE FOR CONTROL OF A PARKED VEHICLE CONTAINING AT LEAST ONE PASSENGER

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8825446D0 (en) * 1988-10-31 1988-11-30 Lawrence M J Vehicle security camera
US5027104A (en) * 1990-02-21 1991-06-25 Reid Donald J Vehicle security device
CA2155719C (en) * 1994-11-22 2005-11-01 Terry Laurence Glatt Video surveillance system with pilot and slave cameras
US6147598A (en) * 1997-07-03 2000-11-14 Trimble Navigation Limited Vehicle theft system including a handheld computing device
US6831680B1 (en) * 1999-11-18 2004-12-14 Coastal Optical Systems, Inc. Method and system of monitoring an aircraft using a fisheye lens system
WO2001097524A1 (en) * 2000-06-09 2001-12-20 Robert Jeff Scaman Secure, vehicle mounted, surveillance system
GB0111514D0 (en) * 2001-05-11 2001-07-04 Wade Darren G Motor vehicle surveillance
US20040150716A1 (en) 2003-01-31 2004-08-05 Jeffrey Ho Method and apparatus for capturing and recording images of surrounding environment of a vehicle
AT500925A1 (en) 2003-03-05 2006-04-15 Walter Dipl Ing Lorenz METHOD AND DEVICE FOR MONITORING THE ENTRY AREA OF VEHICLES
CN2747805Y (en) * 2004-12-01 2005-12-21 连通达 Multifunctional automobile pick-up device
US7965313B2 (en) * 2005-03-04 2011-06-21 The Boeing Company Airport security system
US20060250501A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-09 Widmann Glenn R Vehicle security monitor system and method
CN101221681A (en) * 2008-01-24 2008-07-16 浙江大学 Vehicle wireless anti-theft monitoring system and method based on panoramic imaging technology

Also Published As

Publication number Publication date
EP2676252A4 (en) 2016-04-06
BR112013019406A2 (en) 2019-09-24
EP2676252A1 (en) 2013-12-25
SE1150117A1 (en) 2012-08-15
WO2012112105A1 (en) 2012-08-23
CN103370734A (en) 2013-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8836784B2 (en) Automotive imaging system for recording exception events
EP3239945A1 (en) Vehicle safety system
US10504302B1 (en) 360 degree vehicle camera accident monitoring system
CN201540600U (en) Vehicular video recording device
CN107487333A (en) Blind area detecting system and method
US10462442B2 (en) Apparatus, systems and methods for monitoring vehicular activity
US8605949B2 (en) Vehicle-based imaging system function diagnosis and validation
CN104966334A (en) Intelligent driving real-time recording system and method
SE536729C2 (en) Procedure and system for monitoring a motor vehicle from the point of view of intrusion
CN110525337B (en) Vehicle safety control device and method
TWI557003B (en) Image based intelligent security system for vehicle combined with sensor
US20150291095A1 (en) Lane departure warning system and method in combination with driving behavior
CN107215302A (en) Car accident prewarning monitoring system
US11265508B2 (en) Recording control device, recording control system, recording control method, and recording control program
US8633834B2 (en) Alarm apparatus and alarming method
WO2013032371A1 (en) Vehicle security system and method for using the same
CN108482307A (en) A kind of auto security system based on mobile Internet
US20220048502A1 (en) Event detection system for analyzing and storing real-time other-user vehicle speed and distance
CN107757472A (en) Door opening alarm method, driving door alarm device and Vehicular system
EP1447780A1 (en) Method and apparatus for capturing and recording images of surrounding environment of a vehicle
US20100054541A1 (en) Driving support system with plural dimension processing units
JP2020132073A (en) Crime prevention system for vehicle and crime prevention device for vehicle
CN108973860A (en) Vehicle-mounted blind area detection system
SE542225C2 (en) A method for facilitating identification of a reckless driver of a road vehicle, a system, a computer program, a computer-readable medium and a vehicle
CN110525547B (en) Electric vehicle anti-theft system based on automobile data recorder

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed