SE533598C2 - Device on a hydraulic cylinder - Google Patents

Device on a hydraulic cylinder

Info

Publication number
SE533598C2
SE533598C2 SE0850168A SE0850168A SE533598C2 SE 533598 C2 SE533598 C2 SE 533598C2 SE 0850168 A SE0850168 A SE 0850168A SE 0850168 A SE0850168 A SE 0850168A SE 533598 C2 SE533598 C2 SE 533598C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
piston
cylinder
piston rod
leakage channel
hydraulic cylinder
Prior art date
Application number
SE0850168A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0850168A1 (sv
Inventor
Gert Gilstring
Marcus Ingemarsson
Original Assignee
Vaederstad Verken Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaederstad Verken Ab filed Critical Vaederstad Verken Ab
Priority to SE0850168A priority Critical patent/SE533598C2/sv
Publication of SE0850168A1 publication Critical patent/SE0850168A1/sv
Publication of SE533598C2 publication Critical patent/SE533598C2/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/002Sealings comprising at least two sealings in succession
  • F16J15/004Sealings comprising at least two sealings in succession forming of recuperation chamber for the leaking fluid
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
  • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
  • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
  • F15B15/149Fluid interconnections, e.g. fluid connectors, passages
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
  • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
  • F15B15/204Control means for piston speed or actuating force without external control, e.g. control valve inside the piston
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
  • F16J15/18Sealings between relatively-moving surfaces with stuffing-boxes for elastic or plastic packings
  • F16J15/182Sealings between relatively-moving surfaces with stuffing-boxes for elastic or plastic packings with lubricating, cooling or draining means
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B7/00Systems in which the movement produced is definitely related to the output of a volumetric pump; Telemotors
  • F15B7/06Details
  • F15B7/10Compensation of the liquid content in a system

Description

15 20 25 30 35 533 598 Föredragna utfóringsformer av uppfinningen har givits de av underkraven framgående kännetecknen. Preferred embodiments of the invention have been given the features set out in the subclaims.

Sammanfattning av uppfinningen Genom att i direkt anslutning till läckkanalen anordna en separat backventil av känd typ, d.v.s. en backventil som är separerad från de båda tätningarna på kolvens mantelyta, med eventuell separat strypning i lâckkanalen eller vid cylinder väggen i enlighet med uppfinningen erhålls en mycket säker och .stabil styrning av kolv och kolvstång i cylindern genom att styrband och tätningar samverkar på kolvens mantelyta. Genom att läcktätningen vid kolvväggen bortfaller finns således plats ßr fler tätningar som har till uppgiften att både täta mellan cylindervägg och cylinder och även att ge kolven en säkrare styrning i cylindern så att s.k. ”lådeiïekt” vid kolvens rörelse i cylindem elimineras. Detta har åstadkommits genom att den ytterligare tätningenav stabil typ har anordnats mellan läckkanal och styrband. De båda 'mätningarna på var sida om läckkanalens öppning på kolvens mantelyta är av typen s.k. kompakttätningar eller lågfriktionstätningar. Genom anpassning av backventilens tjädermotstånd i de master~ slav-kopplade hydraulcylindrarna kan ett låckflöde strömma förbi det styrband, som är anordnat längst ut på kolven, och in i öppningen för hydraulvätska på kolvstångssidan så att alla hydraulcylindrar som kopplats ihop kan nå sitt ändläge efter det att den första kolven i kopplingen nått sitt ändläge. Anordnandet av läckflödeskanalen har dessutom den fördelen att läckflödets storlek kan regleras med kanalens storlek. Detta minskar slitaget på huvudtätningen p.g.a. att den skärande oljestrålen vid läckspåret kan begränsas. Med en bättre styrning av kolven minskas också slitaget på huvudtätningarna genom att spelet mellan kolv och cylinder-rör blir mer exakt då kolven inte bringas att kantra. Anordningen enligt uppfinningen kan dessutom tillverkas i en repeterbar process med bättre toleranser och till lägre kostnad. Backventilens täthet är inte kritisk, eftersom den endast tätar böfian av ”minus”-rörelsen (vanligen endast upp mot 10 mm) och inte påverkar cylinderns funktion under den resterande slaglängden.Summary of the invention By arranging a separate non-return valve of known type in direct connection with the leakage channel, i.e. a non-return valve which is separated from the two seals on the circumferential surface of the piston, with possible separate throttling in the leakage channel or at the cylinder wall in accordance with the invention, a very safe and stable control of piston and piston rod in the cylinder is obtained by guide bands and seals cooperating on the circumferential surface . As the leak seal at the piston wall is eliminated, there are thus space seals which have the task of both sealing between cylinder wall and cylinder and also to give the piston a safer control in the cylinder so that the so-called "Box object" when the piston moves in the cylinder is eliminated. This has been achieved by arranging the further stable type seal between the leakage channel and the guide band. The two 'measurements on each side of the opening of the leakage channel on the circumferential surface of the piston are of the type so-called compact seals or low friction seals. By adjusting the tether resistance of the non-return valve in the master-slave-connected hydraulic cylinders, a lid de can flow past the guide band, which is arranged at the far end of the piston, and into the opening for hydraulic fluid on the piston rod side so that all hydraulic cylinders connected can reach their end position after that. that the first piston in the coupling has reached its end position. The arrangement of the leakage channel also has the advantage that the size of the leakage can be regulated with the size of the channel. This reduces the wear on the main seal due to that the cutting oil jet at the leakage track can be limited. With better control of the piston, the wear on the main seals is also reduced by the play between the piston and the cylinder tube becoming more precise when the piston is not caused to tip over. The device according to the invention can also be manufactured in a repeatable process with better tolerances and at a lower cost. The tightness of the non-return valve is not critical, as it only seals the bending of the "minus" movement (usually only up to 10 mm) and does not affect the function of the cylinder during the remaining stroke.

Kort beskrivning av rigLng' arna Uppfmningen beskrivs närmare i det följande med hänvisning till bifogade ritningar, som visar föredragna utiöringsforrner.Brief Description of the Regulations The invention is described in more detail below with reference to the accompanying drawings, which show preferred embodiments.

Fig. 1 visar en partiell längdsektionsvy av en första uttöringsfornt av en anordning enligt uppfinningen . 10 15 20 25 30 35 533 598 Fig. 2 visar en partiell längdsektionsvy en andra utföringsform av en genom en hydraulcylinder med en anordning enligt uppfmningen.Fig. 1 shows a partial longitudinal sectional view of a first embodiment of a device according to the invention. Fig. 2 shows a partial longitudinal sectional view of a second embodiment of a through a hydraulic cylinder with a device according to the invention.

Fíg. 3 visar en partiell längdsektionsvy en andra utföríngsforni av en genom en hydraulcylirider med en anordning enligt uppfirmingen.Fig. 3 shows a partial longitudinal sectional view of a second embodiment of one through a hydraulic cylinder with a device according to the invention.

Beskrivning av föredragna utföringsforrner I fig. 1 visas en första utföringsform av en anordning enligt uppfmningen vid en hydraulcylinder 100 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE-A-530 030. Hydraulcylíndern 100 har en kolv 101 och en vid kolven fäst kolvstång 102. Kolven 101 är förbar utmed ett cylinderrör 103 och en cylinderänddel 104 är fäst, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 103 ände 105.Description of preferred embodiments I fi g. 1 shows a first embodiment of a device according to the invention with a hydraulic cylinder 100 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE-A-530 030. The hydraulic cylinder 100 has a piston 101 and a piston rod 102 attached to the piston. The piston 101 is movable along a cylinder tube 103 and a cylinder end portion 104 is attached, preferably screwed, to the end 105 of the cylinder tube 103.

Vid cylinderns ände 105 är ett parti 107 med en port 107a för hydraulolja företrädesvis fastsvetsat vid 106. Kolven 101 innefattar en ringfonnig, yttre del 108, som vid 110 är fastsvetsad vid en förlängning 111 av kolvstången 102. Kolven 101 utgörs således av den ringformiga delen 108 och förlängningen 1 11 av kolvstången 102. En tätningsring l 12 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 110.At the end 105 of the cylinder, a portion 107 with a port 107a for hydraulic oil is preferably welded to 106. The piston 101 comprises an annular outer part 108, which at 110 is welded to an extension 111 of the piston rod 102. The piston 101 is thus constituted by the annular part 108 and the extension 11 of the piston rod 102. A sealing ring 12 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 110.

En ringforrnig avstrykningstätning 113 är anordnad i en urtagning i cylinderånddelens 104 från kolven 101 vända ände 114, vilken tätning 113 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 102. Ett ringformigt styrband 115 för kolvstången 102 är anordnat i en ringformig urtagning vid cylinderänddelens 104 mot kolven 101 vända ringforrniga yta 116 och står i beröring med kolvstången 102. Mellan avstrykningstätningen 113 och det ringfonniga styrbandet 115 är ytterligare en tätning 117 anordnad i en ringformig urtagning i cylinderänddelen 104.An annular wiper seal 113 is provided in a recess in the end 114 of the cylinder end 104 facing the piston 101, which seal 113 is intended for wiping against the piston rod 102. An annular guide band 115 for the piston rod 102 is arranged in an annular recess at the cylinder end 104 facing the piston 101. annular surface 116 and is in contact with the piston rod 102. Between the wiper seal 113 and the annular guide band 115, a further seal 117 is arranged in an annular recess in the cylinder end portion 104.

En första ringformig tätning 118 är anordnad i en urtagning vid kolvens 101 mot kolvstångssidan vända ände 119 avsedd att fiingera såsom en kolvring mot cylinderväggen 120. Ett ringformigt styrband 121 för kolven 101 är anordnat i en ringforrnig urtagriing i kolvens 101 ringformiga del 108 vid kolvens från kolvstången vända yta 122 och står i beröring med cylinderrörets 103 innervägg 120. En andra ringforrnig tätning 123 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvvâggen mellan den första tämingen 118 och styrbandet 121. Kolvens 101 diameter är något mindre än cylinderrörets 103 inre diameter så att en spalt 124 bildas mellan dessa. Styrbandet 121 och tätningarna 118 och 123 bildar styrning och tätning mellan kolven 101 och cylindern 103. 10 15 20 25 30 35 533 598 Åtminstone en förbikopplad låckkanal 125 är upptagen i kolven från kolvens rnantelyta 126 mellan den första och den andra tätningen 118 resp. 123 och löper törbi styrbandet 121 för kolven 101 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 122. En backventil 127 av känd typ med en fjäderbelastad kula eller liknande och möjligen en strypning 128 är anordnade i läckkanalen 125.A first annular seal 118 is arranged in a recess at the end 119 of the piston 101 facing the piston rod side intended to act as a piston ring against the cylinder wall 120. An annular guide band 121 for the piston 101 is arranged in an annular recess in the annular part 108 of the piston 101 from the piston rod facing surface 122 and is in contact with the inner wall 120 of the cylinder tube 103. A second annular seal 123 is arranged in an annular recess in the piston wall between the first bore 118 and the guide band 121. The diameter of the piston 101 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 103. column 124 is formed between them. The guide band 121 and the seals 118 and 123 form a guide and seal between the piston 101 and the cylinder 103. At least one bypassed lid channel 125 is received in the piston from the piston surface 126 between the first and the second seal 118 and 123, respectively. 123 and runs through the guide belt 121 for the piston 101 and opens into the surface 122 facing away from the piston rod. A non-return valve 127 of known type with a spring-loaded ball or the like and possibly a throttle 128 are arranged in the leakage channel 125.

Porten 107a för hydraulolja är ansluten till en anslutningsöppning 129 igenom cylinder-ns 103 vägg så att då kolven 101 befinner sig i det läge som visas i fig. 1 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 125 via backventilen 127 in i spalten 124 mellan kolvens 101 mantelyta 126 och cylinderns 103 inre vägg 120 och- därifrån vidare igenom öppningen 129 in i porten 107. Öppningen 129 sträcker sig på kolvstångssidan, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, till en ringforrnig urtagning 130 på kolvens 101 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 107 leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktorn. Öppníngen 129 kan utforrnas så att läckkanalen 125, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma Hydraulcylinderns funktion med avseende på läckflödet ßrbi backventilen 127 och samverkan med tätningarna 118 och 123 ska här förklaras närmare. När kolven 101 ska förflytta sig åt vänster från det i fig. 1 visade läget, strömmar hydraulolja in igenom porten 107a och trycker mot ytan 130 på kolvstångssidan 119 av kolven 101. Tätningen 123 och backventilen 127 hindrar flöde mot kolvens 101 kolvsida. Efter det att kolven 101 rört sig några millimeter i cylindern 103 hindras flödet av tätningen 1 18 istället.The port 107a for hydraulic oil is connected to a connection opening 129 through the wall of the cylinder 103 so that when the piston 101 is in the position shown in fi g. 1 hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 125 via the check valve 127 into the gap 124 between the jacket surface 126 of the piston 101 and the inner wall 120 of the cylinder 103 and thence further through the opening 129 into the port 107. The opening 129 extends on the piston rod side. almost reached its end position, to an annular recess 130 on the piston rod side of the piston 101, whereby the initial movement of the piston towards its piston side is facilitated. From port 107, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 129 can be designed so that the leakage channel 125, when the piston has almost reached its end position, opens directly into the function of the hydraulic cylinder with respect to the leakage flow ßrbi the non-return valve 127 and the interaction with the seals 118 and 123 will be explained in more detail here. When the piston 101 is to move to the left of it in fi g. 1, hydraulic oil flows in through the port 107a and presses against the surface 130 on the piston rod side 119 of the piston 101. The seal 123 and the check valve 127 prevent fl fate against the piston side of the piston 101. After the piston 101 has moved a few millimeters in the cylinder 103, the fate of the seal 1 18 is prevented instead.

Detta betyder att backventilen 127 inte längre belastas av oljetryck från kolvens 101 kolvstångssida utan att under kolvens 101 fortsatta slag åt vänster i fig. 1 tåtningen 118 tätar mot kolvens 101 kolvsida. Då istället kolven rör sig åt höger i fig. 1 och närmar sig ändläget där kolven 101 kommer till anliggning mot cylindems ändyta 116 glider tätningen 118 över öppningen 129 i cylindervåggen så att spalten 124 intill låckkanalens 125 mynning ansluts till öppningen 129. Ett läckflöde av hydraulolja kan då p.g.a. hydraultrycket på kolens 101 kolvsida passera förbi backventilen 127 och igenom porten 107a till kolvens kolvsida hos nästa cylinder för att åstadkomma en optimal master-slav-verkan, där alla hydraulcylindrar i systemet når sina ändlägen. Det ska här påpekas, att denna beskrivning av kolvens rörelse i början och slutet av slaget i närheten av cylinderns kolvstångsände är likartad med avseende på deövriga, nedan beskrivna utföringsformema av anordningen enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder. 10 1st _20 25 30 35 saa 598 Genom att placera styrbandet 121 för kolven vid kolvens 101 mot hydraulcylinderns kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 121 och 115 kommer så långt bort från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylindems ândyta l 16. Därigenom säkerställs att kolven 101 och kolvstången 102 löper säkrare och risk för kärvning av kolven 101 resp. kolvstången 102 minskas. 1 fig. 2 visas en andra utföringsform av en anordning enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder 200 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE 1530 030. Hydraulcylindem 200 har en kolv 201 och en vid kolven fäst kolvstång 202. Kolven 201 är förbar utmed ett cylinderrör 203 och en cylinderänddel 204 är fast, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 203 ände 205.This means that the non-return valve 127 is no longer loaded by oil pressure from the piston rod side of the piston 101, but during the continued stroke of the piston 101 to the left in fi g. In the seal 118 seals against the piston side of the piston 101. Then instead the piston moves to the right in fi g. 1 and approaches the end position where the piston 101 comes into contact with the end surface 116 of the cylinder, the seal 118 slides over the opening 129 in the cylinder wall so that the gap 124 next to the mouth of the cover channel 125 is connected to the opening 129. A leakage of hydraulic oil can then due to the hydraulic pressure on the piston side of the piston 101 passes the check valve 127 and through the port 107a to the piston side of the piston of the next cylinder to achieve an optimal master-slave action, where all hydraulic cylinders in the system reach their end positions. It should be noted here that this description of the movement of the piston at the beginning and end of the stroke in the vicinity of the piston rod end of the cylinder is similar with respect to the other embodiments of the device according to the invention of a hydraulic cylinder described below. 598 By placing the guide belt 121 of the piston at the end of the piston 101 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 121 and 115 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position. 16. This ensures that the piston 101 and the piston rod 102 run more safely and there is a risk of jamming of the piston 101 resp. the piston rod 102 is reduced. 1 fi g. 2 shows a second embodiment of a device according to the invention at a hydraulic cylinder 200 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE 1530 030. The hydraulic cylinder 200 has a piston 201 and a piston rod 202 attached to the piston. is movable along a cylinder tube 203 and a cylinder end portion 204 is fixed, preferably screwed, to the end 205 of the cylinder tube 203.

Vid cylinderns ände 205 är ett parti 207 med en port 207a för hydraulolja företrädesvis fastsvetsat vid 206. Kolven 201 innefattar en ringformig, yttre del 208, som vid 210 är fastsvetsad vid en förlängning 211 av kolvstången 202. Kolven 201 utgörs således av den ringformiga delen 208 och förlängningen 211 av kolvstången 202. En tätningsring 212 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 210.At the end 205 of the cylinder, a portion 207 with a port 207a for hydraulic oil is preferably welded to 206. The piston 201 comprises an annular outer part 208, which at 210 is welded to an extension 211 of the piston rod 202. The piston 201 is thus constituted by the annular part 208 and the extension 211 of the piston rod 202. A sealing ring 212 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 210.

En ringformig avstrylcriingstäming 213 är anordnad i en urtagning i cylinderânddelens “ 204 från kolven 201 vända ände 214, vilken tätning 213 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 202. Ett ringformigt styrband 215 för kolvstången 202 är anordnat i en ringformig urtagning vid cylinderäriddelens 204 mot kolven 201 vända ringformiga yta 216 och står i beröring med kolvstången 202. Mellan avstrykníngstätningen 213 och det ringforrníga styrbandet 215 är ytterligare en tätning 217 anordnad i en ringformig urtagníng i cylinderänddelen 204.An annular stripping ring 213 is provided in a recess in the end 214 of the cylinder end portion 204 facing away from the piston 201, which seal 213 is intended for wiping against the piston rod 202. An annular guide band 215 for the piston rod 202 is arranged in an annular recess 20 against the cylindrical member 201 facing annular surface 216 and contacting the piston rod 202. Between the wiper seal 213 and the annular guide band 215, a further seal 217 is provided in an annular recess in the cylinder end portion 204.

En första ringformig tätning 218 är anordnad i en urtagriing vid kolvens 201 mot kolvstångssidan vända ände 219 avsedd att fungera såsom en kolvring mot cylinderväggen 220. Ett ringformigt styrband 221 för kolven 201 är anordnat i en ringformig urtagriing i kolvens 201 ringformiga del 208 vid kolvens från kolvstângen vända yta 222 och står i beröring med cylinderrörets 203 innervägg 220. En andra ringformig tätning 223 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvväggen mellan den första tätningen 218 och styrbanclet 221. Kolvens 201 diameter är något mindre än cylinderrörets 203 inre diameter så att en spalt 224 bildas mellan dessa. Styrbandet 221 r och tätningarna 218 och 223 bildar styrning och tätning mellan kolven 201 och cylindern 203. 10 15 20 25 30 35 533 598 Åtminstone en iörbikopplad läckkanal 225 är upptagen i kolven från kolvens mantelyta 226 mellan den första och den andra tärningen 218 resp. 223 och löper förbi styrbandet 221 för kolven 201 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 222. En backventil 227 av känd typ med en fiäderbelastad kula eller liknande och möjligen en strypning 228 är anordnade i lâckkanalen 225.A first annular seal 218 is provided in a recess at the end of the piston 201 facing the piston rod side 219 intended to act as a piston ring against the cylinder wall 220. An annular guide band 221 for the piston 201 is arranged in an annular recess in the annular portion 208 of the piston from the piston rod facing surface 222 and is in contact with the inner wall 220 of the cylinder tube 203. A second annular seal 223 is arranged in an annular recess in the piston wall between the first seal 218 and the guide beam 221. The diameter of the piston 201 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 203. column 224 is formed between them. The guide band 221r and the seals 218 and 223 form a guide and seal between the piston 201 and the cylinder 203. 533 598 At least one interconnected leakage channel 225 is received in the piston from the piston surface 226 of the piston 226 between the first and second cubes 218 and 228, respectively. 223 and runs past the guide belt 221 for the piston 201 and opens into the surface 222 facing away from the piston rod. A non-return valve 227 of known type with a spring-loaded ball or the like and possibly a choke 228 are arranged in the leakage channel 225.

Porten 207a tör hydraulolja är via ett utvidgat utrymme 207b ansluten till två anslutningsöppningar 229a och 229b igenom cylindems 203 vägg så att då kolven 201 befinner sig i det läge som visas i fig. 2 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 225 via backventilen 227 in i spalten 224 mellan kolvens 201 marrtelyta 226 och cylindems 203 inre vägg 220 och därifrån vidare igenom öppningen 229a, igenom utrymmet 207b och in i porten 207a. Öppningen 229b är på kolvstångssidan, då kolven i det nmnaste nått sitt ändläge, ansluten till en ringformig urtagning 230 på kolvens 201 kolvstângssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i mot dess kolvsida underlättas. Från porten 207a leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktom. Öppningen 229a kan utformas så att läckkanalen 225, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma.The port 207a dry hydraulic oil is connected via an expanded space 207b to two connection openings 229a and 229b through the wall of the cylinder 203 so that when the piston 201 is in the position shown in fi g. 2 hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 225 via the non-return valve 227 into the gap 224 between the groove surface 226 of the piston 201 and the inner wall 220 of the cylinder 203 and thence further through the opening 229a, through the space 207b and into the port 207a. The opening 229b is on the piston rod side, when the piston has almost reached its end position, connected to an annular recess 230 on the piston rod side of the piston 201, whereby the initial movement of the piston towards its piston side is facilitated. From port 207a, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 229a can be designed so that the leakage channel 225, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it.

Genom att placera styrbandet 221 för kolven vid kolvens 201 mot hydraulcylinderns kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 221 och 215 kommer så långt bort från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylindems ändyta 216. Därigenom säkerställs att kolven 201 och kolvstången 202 löper säkrare och risk rör kärvning av kolven 201 resp. kolvstången 202 minskas.By placing the guide belt 221 of the piston at the end of the piston 201 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 221 and 215 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position against the cylinder end surface 216. the piston 201 and the piston rod 202 run more safely and there is a risk of jamming of the piston 201 resp. piston rod 202 is reduced.

I fig. 3 visas en tredje' uttöringsform av en anordning enligt uppfinriingen vid en hydraulcylinder 300 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE 530 030. Hydraulcylindern 300 har en kolv 301 och en vid kolven fäst kolvstång 302. Kolven 301 är törbar utmed ett cylinderrör 303 och en cylinderänddel 304 är fäst, íöreträdesvis fastskruvad, vid cylínderrörets 303 ände 305.I fi g. 3 shows a third embodiment of a device according to the invention with a hydraulic cylinder 300 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE 530 030. The hydraulic cylinder 300 has a piston 301 and a piston rod 302 attached to the piston. 301 is rotatable along a cylinder tube 303 and a cylinder end portion 304 is attached, preferably screwed, to the end 305 of the cylinder tube 303.

Vid cylinderns ände 305 är ett parti 307 med en port 307a för hydraulolja företrädesvis fastsvetsat vid 306. Kolven 301 innefattar en ringformig, yttre del 308, som vid 310 är fastsvetsad vid en förlängning 311 av kolvstången 302. Kolven 301 utgörs således av den ringformiga delen 308 och förlängningen 311 av kolvstången 302. En tätningsring 312 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 310. 10 15 20 25 30 35 533 598 En ringformig avstrylcriingstätning 313 är anordnad i en urtagning i cylinderänddelens 304 från kolven 301 vända ände 314, vilken tätning 313 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 302. Ett ringforniigt styrband 315 för kolvstången 302 år anordnat i en ringforrnig urtagning vid cylinderänddelens 304 mot kolven 301 vända ringforrniga yta 316 och står i beröring med kolvstången 302. Mellan avstrykningstätningen 313 och det ringforrniga styrbandet 315 är ytterligare en tätning 317 anordnad i en ringforrnig urtagning i cylinderänddelen 304. ' En första ringformig tätning 318 är anordnad i en urtagning vid kolvens 301 mot kolvstângssidan vända ände 319 avsedd att fungera såsom en kolvring mot cylinderväggen 320. Ett ringformigt styrband 321 för kolven 301 är anordnat i en ringforrriig urtagning i kolvens 301 ringformigadel 308 vid kolvens från kolvstången vända yta 322 och står i beröring med cylinderrörets 303 innervägg 320. En andra ringformig tätning 323 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvvâggen mellan den första tätningen 318 och styrbandet 321. Kolvens 301 diameter är något mindre än cylinderrörets 303 inre diameter så att en spalt 324 bildas mellan dessa. Styrbandet 321 och tätningarna 318 och 323 bildar styming och tätning mellan kolven 301 och cylindern 303. Åtminstone en íörbikopplad läckkanal 325 är upptagen dels i kolvens ringformigas del, dels i kolvstångens 302 förlängning 311 från kolvens mantelyta 326 mellan den forsta och den andra tätningen 318 resp. 323 och löper törbi styrbandet 321 för kolven 301 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 322a av kolvens inittdel resp. förlängningen 311. En backventil 327 av känd typ med en tjäderbelastad kula eller liknande och möjligen en strypníng 328 är anordnade i läckkanalen 325. i Porten 307a för hydraulolja är ansluten till en anslutningsöppning 329 igenom cylinderns 303 vägg så att då kolven 301 befinner sig i det läge som visas i tig. 3 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 325 via backventilen 327 in i spalten 324 mellan kolvens 301 mantelyta 326 och cylindems 303 inre vägg 320 och därifrån vidare igenom öppningen 329 in i porten 307. Öppningen 329 sträcker sig på kolvstångssidan, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, till en ringfonnig urtagning 330 på kolvens 301 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 307 leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktorn. Öppningen 329 kan utformas så att låckkarialen 325, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma. 10 15 20 25 30 35 533 598 Förutom tätningen 312 mellan kolvens förlängning 311 och kolvens ringformiga del 308 är ytterligare en tätningsring 330 anordnad på läckkanalens 325 andra sida för att förhindra läckage från läckkanalens 325 övergång från förlängningen 311 till kolvens soi drrgfdrrrrrga der sos. Denna "övergång är så anordnad att en rrrrgfdrrrrrgr spår 331 är upptaget i den ringformiga delens 311 lnneryta. Därigenom ges större toleranser vid monteringen av kolvens ringformiga del 308, d.v.s. den inbördes vinkeln mellan dessa delar vid montering faller bort och dessutom är ínpassningen i längdled enkelt utförbar på så sätt att läckkanalens 325 och det ringfonniga spårets 331 avstånd till avsatsen 332 på kolvstången 302 vid övergången till dess förlängning 311 anpassas och är i huvudsak lika.At the end 305 of the cylinder, a portion 307 with a port 307a for hydraulic oil is preferably welded to 306. The piston 301 includes an annular outer portion 308 which at 310 is welded to an extension 311 of the piston rod 302. The piston 301 thus constitutes the annular portion. 308 and the extension 311 of the piston rod 302. A sealing ring 312 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 310. An annular stripping ring seal 313 is provided in a recess in the cylinder end portion 304 from the end of the piston 301. 314, which seal 313 is intended for wiping against the piston rod 302. An annular guide band 315 for the piston rod 302 is arranged in an annular recess at the annular surface 316 of the cylinder end portion 304 facing the piston 301 and is in contact with the piston rod 302. Between the ring and the ring the guide band 315 is a further seal 317 arranged in an annular recess in the cylinder end portion 304. ' A first annular seal 318 is provided in a recess at the piston rod side of the piston 301 facing the piston rod side intended to act as a piston ring against the cylinder wall 320. An annular guide band 321 for the piston 301 is arranged in an annular recess in the piston 308 of the piston 308 at the piston portion of the piston. facing surface 322 and is in contact with the inner wall 320 of the cylinder tube 303. A second annular seal 323 is provided in an annular recess in the piston wall between the first seal 318 and the guide band 321. The diameter of the piston 301 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 303 so that a gap 324 are formed between these. The guide band 321 and the seals 318 and 323 form a guide and seal between the piston 301 and the cylinder 303. At least one interconnected leakage channel 325 is received partly in the annular part of the piston and partly in the extension 311 of the piston rod 302 from the piston surface 326 between the first and the second seal 318. . 323 and runs along the guide belt 321 for the piston 301 and opens into the surface 322a facing away from the piston rod of the inner part resp. the extension 311. A non-return valve 327 of known type with a capillary-loaded ball or the like and possibly a throttle 328 are arranged in the leakage channel 325. The port 307a for hydraulic oil is connected to a connection opening 329 through the wall 303 of the cylinder so that when the piston 301 is in mode shown in fig. Hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 325 via the check valve 327 into the gap 324 between the jacket surface 326 of the piston 301 and the inner wall 320 of the cylinder 303 and thence further through the opening 329 into the port 307. The opening 329 extends on the piston rod side. reached its end position, to an annular recess 330 on the piston rod side of the piston 301, thereby facilitating the initial movement of the piston towards its piston side. From port 307, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 329 can be designed so that the lid material 325, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it. In addition to the seal 312 between the piston extension 311 and the annular portion 308 of the piston, a further sealing ring 330 is provided on the other side of the leak passage 325 to prevent leakage from the passage of the leak passage 325 from the extension 311 to the soi drrgfdrrrrga of the piston. This transition is arranged so that a rrrrgfdrrrrrgr groove 331 is received in the inner surface of the annular part 311. Thereby greater tolerances are given in the mounting of the annular part 308 of the piston, i.e. the mutual angle between these parts during mounting falls away and moreover the longitudinal fitting is easy feasible in such a way that the distance of the leakage channel 325 and the annular groove 331 to the ledge 332 on the piston rod 302 at the transition to its extension 311 is adapted and is substantially equal.

Genom att placera styrbandet 321 för kolven vid kolvens 301 mot hydraulcylinderns kolvsida vända ände uppnås att de båda styr-banden 321 och 315 kommer så långt bort “från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylinderns ändyta 316. Därigenom säkerställs att kolven 301 och kolvstången 302 löper säkrare och risk för kärvning av kolven 301 resp. kolvstången 302 minskas.By placing the guide belt 321 of the piston at the end of the piston 301 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 321 and 315 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position against the end surface 316 of the cylinder. This ensures that the piston 301 and the piston rod 302 run more safely and there is a risk of jamming of the piston 301 resp. piston rod 302 is reduced.

I fig. 4 visas en fjärde utföringsform av en anordning enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder 400 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE 1530 030. Hydraulcylindem 400 har en kolv 401 och en vid kolven fäst kolvstång 402. Kolven 401 är förbar utmed ett cylinderrör 403 och en cylinderänddel 404 är fäst, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 403 ände 405.Fig. 4 shows a fourth embodiment of a device according to the invention with a hydraulic cylinder 400 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE 1530 030. The hydraulic cylinder 400 has a piston 401 and a piston rod 402 attached to the piston. The piston 401 is movable along a cylinder tube 403 and a cylinder end portion 404 is attached, preferably screwed, to the end 405 of the cylinder tube 403.

Vid cylinderns ände 405 är ett parti 407 med en port 407a för hydraulolja företrädesvis fastsvetsat vid 406. Kolven 401 innefattar en ringforrnig, yttre del 408, som vid 410 är fastsvetsad vid en förlängning 411 av kolvstången 402. Kolven 401 utgörs således av den ringformiga delen 408 och ñrlängningen 411 av kolvstângen 402. En tätningsring i 412 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 410.At the end 405 of the cylinder, a portion 407 with a port 407a for hydraulic oil is preferably welded to 406. The piston 401 includes an annular outer portion 408 which at 410 is welded to an extension 411 of the piston rod 402. The piston 401 thus constitutes the annular portion. 408 and the extension 411 of the piston rod 402. A sealing ring in 412 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 410.

En ringfonnig avstrykningstätning 413 är anordnad i en urtagning i cylinderänddelens 404 från kolven 401 vända ände 414, vilken tätning 413 är avsedd för avstrykning mot ' kdlvsrårrgerr 402. En drrgforrrrigr smb-and 41 s för kdlvsarrgerr 402 är anordnar i arr rlngformig urtagning vid cylinderänddelens 404 mot kolven 401 vända ringformiga yta 416 och står i beröring med kolvstången 402. Mellan avstrykriingstätrlirigen 413 och det ringforrniga styrbandet 415 är ytterligare en tätning 417 anordnad i en ringformig urtagning i cylinderänddelen 404. 10 154 20 25 30 35 533 598 En första ringformig tätning 418 är anordnad i en urtagning vid kolvens 401 mot kolvstångssidan vända ände 419 avsedd att fimgera såsom en kolvring mot cylinderväggen 420. Ett ringforrnigt styrband 421 för kolven 401 är anordnat i en ringforrnig urtagriing i kolvens 401 ringformiga del 408 vid kolvens från kolvstången vända yta 422 och står i beröring med cylinderrörets 403 innervägg420. En andra ringfonnig tätning 423 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvväggen mellan den första tätningen 418 och styrbandet 421. Kolvens 401 diameter är något mindre än cylinderrörets 403 inre diameter så att en spalt 424 bildas mellan dessa. Styrbandet 421 och tätningama 418 och 423 bildar styrning och tätning mellan kolven 401 och cylindern 403. Åtminstone en förbikopplad läckkanal 425 är upptagen i kolven från kolvens mantelyta- 426 mellan den första och den andra tätningen 418 resp. 423 och löper förbi styrbandet 421 för kolven 401 och mynnar i den från kolvstângen vända ytan 422. En ställbar backventil 427 av känd typ med en íjäderbelastad kula eller liknande är anordnad i partiet 407 och är ansluten till en anslutningsöppning 429a i cylinderväggen 403. En strypníng 428 är möjligen anordnad i läckkanalen 425.An annular wiper seal 413 is provided in a recess in the end 414 of the cylinder end portion 404 facing away from the piston 401, which seal 413 is intended for wiping against the piston tube 402. annular surface 416 facing the piston 401 and is in contact with the piston rod 402. Between the wiper sealing ring 413 and the annular guide band 415, a further seal 417 is arranged in an annular recess in the cylinder end portion 404. A first annular seal 4 is arranged in a recess at the end 419 of the piston 401 facing the piston rod side intended to act as a piston ring against the cylinder wall 420. An annular guide band 421 for the piston 401 is arranged in an annular recess in the annular portion 408 of the piston 401 at the end of the piston is in contact with the inner wall 420 of the cylinder tube 403. A second annular seal 423 is provided in an annular recess in the piston wall between the first seal 418 and the guide band 421. The diameter of the piston 401 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 403 so that a gap 424 is formed therebetween. The guide belt 421 and the seals 418 and 423 form a guide and seal between the piston 401 and the cylinder 403. At least one bypassed leakage channel 425 is received in the piston from the piston surface surface 426 between the first and the second seal 418 and 423, respectively. 423 and passes the guide belt 421 for the piston 401 and opens into the surface 422 facing away from the piston rod. An adjustable non-return valve 427 of known type with a spring-loaded ball or the like is arranged in the portion 407 and is connected to a connection opening 429a in the cylinder wall 403. 428 is possibly provided in the leakage channel 425.

Porten 407a för hydraulolja är ansluten till öppningen 429a igenom cylinderns 403 vägg via ett utrymme 407b så att då kolven 401 befinner sig i det läge som visas i fig. 4 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 425 in i spalten 424 mellan kolvens 401 mantelyta 426 och cylindems 403 inre vägg 420 och därifiån vidare igenom öppningen 429a in i porten 407a via backventilen 427 i utrymmet 407b i partiet 407. En öppningen 429b fiån utrymmet 407b är upptagen i cylinderväggen 403 och mynnar, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, in i en ringformig urtagning 430 på kolvens 401 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse í riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 407 leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktom. Öppningen 429a kan utformas så att läckkanalen 425, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma.The port 407a for hydraulic oil is connected to the opening 429a through the wall of the cylinder 403 via a space 407b so that when the piston 401 is in the position shown in fi g. 4 hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 425 into the gap 424 between the jacket surface 426 of the piston 401 and the inner wall 420 of the cylinder 403 and thence further through the opening 429a into the port 407a via the non-return valve 427 in the space 407b in the portion 407. An opening 429b of the space 407 is accommodated in the cylinder wall 403 and, when the piston has almost reached its end position, opens into an annular recess 430 on the piston rod side of the piston 401, thereby facilitating the initial movement of the piston towards its piston side. From port 407, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 429a can be designed so that the leakage channel 425, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it.

Genom att placera styrbandet 421 ñr kolven vid kolvens 401 mot hydraulcylinderns kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 421 och 415 kommer så långt bort fi-ån varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nätt sitt ändläge mot cylinderns ändyta 416. Därigenom säkerställs att kolven 401 och kolvstången 402 löper säkrare och risk rör kärvning av kolven 401 resp. kolvstången 402 minskas. 10 15 20 25 30 35 533 593 10 De båda tätningarna 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223 323, 423 är av typen kompakttämingar eller lågfriktionstätningar eller liknande, vilka har den egenskapen att de dels tätar tillfredsställande i spalten mellan kolv och cylinder och dessutom är slitstarka och inte så efiergivliga att de bringas att nötas genom kolvslaget och de lcrafier som hydrauloljan utsätter dem för i spalten. En typisk sådan tätning kan vara tillverkad som en ring med väsentligen rektangulär tvärsektion, där det radiellt sett yttre skiktet är av ett styvare material, såsom hårdplast, medan det radiellt sett inre skiktet är av ett material med förutbestämd tätande efiergivlighet, såsom grmnrií. Tätningarna är företrädesvis isatta i resp. ringspår i kolven med en förutbestämd ßrspänriing för att erhålla bästa tätningsförrnåga och hållbarhet.By placing the guide belt 421 on the piston at the piston side of the piston 401 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 421 and 415 come as far apart as possible, especially in the position where the piston reaches its end position against the end surface 416. it is ensured that the piston 401 and the piston rod 402 run more safely and there is a risk of jamming of the piston 401 resp. piston rod 402 is reduced. 10 15 20 25 30 35 533 593 10 The two seals 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223 323, 423 are of the type compact bearings or low-friction seals or the like, which have the property that they seal satisfactorily in the gap between piston and cylinder and are also durable and not so flexible that they are caused to wear by the piston stroke and the like hydraulic oil. exposes them to in the column. A typical such seal may be made as a ring of substantially rectangular cross-section, where the radially outer layer is of a stiffer material, such as hard plastic, while the radially inner layer is of a material of predetermined sealing resilience, such as green. The seals are preferably inserted in resp. ring groove in the piston with a predetermined tension to obtain the best sealing ability and durability.

Vid de fyra utfóringsfornierna är hålet 129, 229a, 329 och 429a, som står i förbindelse med tillhörande läckkanal 125, 225, 325 resp. 425 då kolven 101, 201, 301 resp. 401 nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylinderns kolvstångssida, så utformat antingen med eller utan försänkning på kolvsídan, att dess axiella utsträckning medger en tidig förbindelse med läckkanalen för att därigenom påskynda att kolvamai master-slav-systemet snabbt når sina ändlägen i slaget.At the four discharge formations, the hole 129, 229a, 329 and 429a, which are connected to the associated leakage channel 125, 225, 325 and 425 when the piston 101, 201, 301 resp. 401 has reached or almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder, so designed either with or without countersinking on the piston side, that its axial extent allows an early connection to the leakage channel to thereby accelerate the piston master slave system quickly reaching its end positions in stroke .

Läckflödet hos de ovan beskrivna utföringsfornierna kan anpassas till lämplig nivå medelst strypnirigarna 128, 228, 328, 428.The leakage flow of the embodiments described above can be adapted to a suitable level by means of the throttling rigs 128, 228, 328, 428.

Hydraulcylindrarna enligt fig. 1 - 4 är konstruerade för att kimna användas vid sådana master-slav-kopplíngssytem som beskrivits i SE-A-530 030 och SE-A-441 117. Ett läclcflöde, såsom beskrivits ovan, igenom kanalerna 125, 225, 325 resp. 425, har åstadkommits mellan hydraulcylindrarna. Enligt det som visas och beskrivs i SE-A- 5 30 030 leder en hydraulledning, som är kopplad till en traktors hydrauliksystem, till en första hydraulcylinderns kolvsida och från dennas kolvstångssida via en ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida på samma vis igenom det erforderliga antalet hydraulcylindrar i master-slav-kopplingen i lantbruksmaskinen. Slutligen leder en ledning från den sista hydraulcylinderns kolvstångssida tillbaka till traktorns hydrauliksystem. Även om vid den ovan beskrivna utföringsformen visas en enda läckkanal 125, 225, 325 eller 425 förbi styrbandet 121, 221, 321 resp. 421 på kolven är det möjligt inom ramen för bifogade patentkrav att uppta två eller flera kanaler utmed kolvens omkrets. Detta kan vara fördelaktigt för att säkerställa driften om en kanal sätts igen av smuts eller andra partiklar. En viktig aspekt på uppfinningen är att backventilen är separerad fiån 533 598 11 tätningen, vilket uppnås genom att läckkanalen mynnar på kolvens mantelyta på ett íörutbestämt avstånd från var och en av de båda tätningarna 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223, 323, 423.The hydraulic cylinders according to fi g. 1-4 are designed to be used in such master-slave coupling systems as described in SE-A-530 030 and SE-A-441 117. A leakage path, as described above, through channels 125, 225, 325 and 326, respectively. 425, has been provided between the hydraulic cylinders. As shown and described in SE-A-5 30 030, a hydraulic line connected to a hydraulic system of a tractor leads to the piston side of a first hydraulic cylinder and from its piston rod side via a line to the piston side of the next hydraulic cylinder in the same way through the required number of hydraulic cylinders in the master-slave coupling in the agricultural machine. Finally, a line from the piston rod side of the last hydraulic cylinder returns to the hydraulic system of the tractor. Although in the above-described embodiment, a single leakage channel 125, 225, 325 or 425 is shown past the guide belt 121, 221, 321 and 421 on the piston, it is possible within the scope of the appended claims to accommodate two or more channels along the circumference of the piston. This can be advantageous to ensure operation if a duct is blocked by dirt or other particles. An important aspect of the invention is that the non-return valve is separated from the seal, which is achieved by the leakage channel opening onto the circumferential surface of the piston at a predetermined distance from each of the two seals 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223, 323, 423.

Uppfinningen kan naturligtvis tillämpas på olika slags lantbruksmaskiner.The invention can of course be applied to different types of agricultural machinery.

Fastän fyra utfóringsformer av uppfinningen har beskrivits ovan kan anordningen enligt uppfmníngen modifieras genom kombinafion av särdrag hos dessa uttöringsformer inom ramen för de bifogade patentkraven.Although four embodiments of the invention have been described above, the device according to the invention may be modified by combining features of these embodiments within the scope of the appended claims.

Claims (1)

1. 0 20 25 30 35 533 598 12 PATENTKRAV . Anordning vid en hydraulcylinder' (100, 200, 300, 400)fi5r styrning av ett hydrauliskt master-slav-system innefattande en cylinder (103, 203, 303, 403), en kolv (101, 201, 301, 401), en vid kolven fast kolvstång (102, 202, 302, 402), styrband (121, 221, 321, 421 och 115, 215, 315, 415) anordnade utmed kolvens mantelyta (126, 226, 326, 426) och utmed kolvstången i ändamål att styra kolven och kolvstången i hydraulcylindern och två tätningar (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) anordnade utmed kolvens mantelyta, varvid en läckkanal (125, 225, 325, 425) är upptagen igenom kolven och sträcker sig från ett ställe på kolvens mantelyta och mynnar på ett ställe i kontakt med cylindems kolvsida, kännetecknad därav, att en backventil (127, 227, 327, 427) är anordnad i direkt anslutning till nämnda läckkanal (125, 225, 325, 425) och att läckkanalen sträcker sig från nämnda ställe på kolvens mantelyta (126, 226, 326, 426) mellan och på ett iörutbestämt avstånd från nämnda två tätningar (1 18, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423), som är av likartad typ och är belägna på cylindems kolvstångssida om nämnda styrband, varigenom nämnda backventil är anordnad att, vid ett törutbestämt tryck, läcka igenom nämnda läckkanal från hydraulcylinderns (100, 200, 300, 400) kolvsida till hydraulcylindems kolvstångssida, då kolven (101, 201, 301, 401) nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylindems kolvstångssida. . Anordning enligt lcravet 1, kännetecknad därav, att nänmda två likartade tätningar (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) utgöres av sådana tätningar som har åtminstone två skikt, där det yttre skiktet i radiell riktning har mindre eftergivlighet, såsom hårdplast, och det inre skiktet har större efiergivlighet, såsom gummi. . Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att kolvens (101, 201, 301, 401) diameter är något mindre än cylinderns (103, 203, 303, 403) inre diameter så att en spalt (124, 224, 324, 424) är bildad mellan dessa, varvid . låckkanalen (125, 225, 325, 425) mynnar i nämnda spalt. . Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknar! därav, att backventilen (127, 227, 327) år anordnad i lâckkanalen (125, 225, 325). . Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att backventilen (427) är anordnad i ett anslutningshål (429a) i nämnda cylinders (403) vägg och att 10 15 20 25 30 35 533 598 13 nämnda läckkanal (425) är anordnad att ansluta sig till nämnda hål, då kolven i (401) nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylinderns (400) 10. 11. kolvstångssida. Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att nämnda styrband (121, 221, 321, 421) på kolven har ett avbrott utmed sin omkretsriktrring för att medge läckage förbi densamma och att läckkanalen (125, 225, 325, 425) mynnar på ett ställe mellan kolvstyrbandet ooh den närmaste (123, 223, 323, 423) av nämnda två tätningar. Anordning enligt något. av kraven 1 - 6, kännetecknar! därav, att läckkanalen (125, 225, 325, 425) sträcker sig igenom en ringforrnig del (108, 208, 408) av kolven, vilken del är monterad på en förlängning av kolvstången (102, 202, 402). Anordning enligt något av kraven 1 - 6, kännetecknar! därav, att läckkanalen (325) är sträcker sig igenom dels en ringformig del (308) av kolven, vilken del är monterad på en förlängning av kolvstången (102, 202, 402), dels nämnda förlängning (311) av kolvstången (302). Anordning enligt något av lcraven 1 - 8, kännetecknas! därav, att läckkanalen (125, 225, 325, 425), då kolven (101, 201, 301, 401) nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylindems kolvstångssida, mynnar i en öppning (129, 229a, 329, 429a) igenom cylinderns (103, 203, 303, 403) vägg. Anordning enligt något av kraven 1 - 9, kännetecknad därav, att genomgående öppningar (129, 229b, 329, 429b) i cylinderns (103, 203, 303, 403) vägg är anslutna till dels en port (107a, 207a, 307a, 407a) ansluten till hydraulcylinderns (100, 200, 300, 400) kolvstångssida, dels en ringformig urtagníng (130, 230, 330, 430) på kolvens (101, 201, 301, 401) kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Anordning enligt något av kraven 1 - 10, kännetecknad därav, att en strypning (128, 228, 328, 428) af anordnad i iaekkanaten (125, 225, 325, 425).1. 0 20 25 30 35 533 598 12 PATENT REQUIREMENTS. Device at a hydraulic cylinder (100, 200, 300, 400) is controlled by a hydraulic master-slave system comprising a cylinder (103, 203, 303, 403), a piston (101, 201, 301, 401), a piston rod (102, 202, 302, 402) fixed to the piston, guide straps (121, 221, 321, 421 and 115, 215, 315, 415) arranged along the circumferential surface of the piston (126, 226, 326, 426) and along the piston rod for purposes guiding the piston and piston rod in the hydraulic cylinder and two seals (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) arranged along the circumferential surface of the piston, a leakage channel (125, 225, 325, 425) being received through the piston and extending from a place on the circumferential surface of the piston and opens at a place in contact with the piston side of the cylinder, characterized in that a non-return valve (127, 227, 327, 427) is arranged in direct connection with said leakage channel (125, 225, 325, 425). and that the leakage channel extends from said location on the circumferential surface (126, 226, 326, 426) of the piston between and at a predetermined distance from said two seals (1 18, 2 18, 318, 418; 123, 223, 323, 423), which are of a similar type and are located on the piston rod side of the cylinder about said guide belt, whereby said non-return valve is arranged to, at a dry determined pressure, leak through said leakage channel from the hydraulic cylinder (100, 200, 300, 400 ) piston side to the piston rod side of the hydraulic cylinder, when the piston (101, 201, 301, 401) has reached or almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder. . Device according to claim 1, characterized in that said two similar seals (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) are constituted by seals having at least two layers, the outer layer having less resilience in the radial direction , such as hard plastic, and the inner layer has greater elasticity, such as rubber. . Device according to claim 1 or 2, characterized in that the diameter of the piston (101, 201, 301, 401) is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder (103, 203, 303, 403) so that a gap (124, 224, 324, 424) ) is formed between them, wherein. the lid channel (125, 225, 325, 425) opens into said gap. . Device according to claim 1 or 2, characterized! due to the fact that the non-return valve (127, 227, 327) is arranged in the leakage channel (125, 225, 325). . Device according to claim 1 or 2, characterized in that the non-return valve (427) is arranged in a connection hole (429a) in the wall of said cylinder (403) and in that said leakage channel (425) is arranged to connect to said hole, when the piston in (401) has reached or almost reached its end position on the hydraulic cylinder (400) 10. 11. piston rod side. Device according to claim 1 or 2, characterized in that said guide band (121, 221, 321, 421) on the piston has a break along its circumferential direction ring to allow leakage past it and that the leakage channel (125, 225, 325, 425) opens a location between the piston guide band and the nearest (123, 223, 323, 423) of said two seals. Device according to any. of claims 1 - 6, characterize! from the fact that the leakage channel (125, 225, 325, 425) extends through an annular part (108, 208, 408) of the piston, which part is mounted on an extension of the piston rod (102, 202, 402). Device according to one of Claims 1 to 6, characterized in! in that the leakage channel (325) extends through partly an annular part (308) of the piston, which part is mounted on an extension of the piston rod (102, 202, 402), and partly said extension (311) of the piston rod (302). Device according to one of Claims 1 to 8, characterized in! from the fact that the leakage channel (125, 225, 325, 425), when the piston (101, 201, 301, 401) has reached or almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder, opens into an opening (129, 229a, 329, 429a) through the wall of the cylinder (103, 203, 303, 403). Device according to one of Claims 1 to 9, characterized in that through-openings (129, 229b, 329, 429b) in the wall of the cylinder (103, 203, 303, 403) are connected in part by a port (107a, 207a, 307a, 407a). ) connected to the piston rod side of the hydraulic cylinder (100, 200, 300, 400), and an annular recess (130, 230, 330, 430) on the piston rod side of the piston (101, 201, 301, 401), whereby the initial movement of the piston towards its piston side facilitated. Device according to one of Claims 1 to 10, characterized in that a throttle (128, 228, 328, 428) is arranged in the surface (125, 225, 325, 425).
SE0850168A 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder SE533598C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0850168A SE533598C2 (sv) 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0850168A SE533598C2 (sv) 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder
PCT/SE2009/051402 WO2010071557A1 (en) 2008-12-19 2009-12-11 Device at a hydraulic cylinder
EP09833721.5A EP2359013A4 (en) 2008-12-19 2009-12-11 DEVICE ON A HYDRAULIC CYLINDER

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0850168A1 SE0850168A1 (sv) 2010-06-20
SE533598C2 true SE533598C2 (sv) 2010-11-02

Family

ID=42269018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0850168A SE533598C2 (sv) 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2359013A4 (sv)
SE (1) SE533598C2 (sv)
WO (1) WO2010071557A1 (sv)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR993199A (fr) * 1949-06-10 1951-10-29 Perfectionnement aux servo-moteurs hydrauliques ou pneumatiques et application de ces servo-moteurs perfectionnés à la liaison d'outils portés avec un engin tracteur
US3229589A (en) * 1964-12-07 1966-01-18 Signode Corp Impact tool and pneumatic piston return system therefor
SE441117C (sv) * 1982-08-20 1987-12-10 Stark Crister DEVICE FOR SYNCHRONIZATION OF CYLINDER PISTON
US6186043B1 (en) * 1999-04-05 2001-02-13 Deere & Company Cushion hydraulic cylinder
AT500161B8 (de) * 2004-04-05 2007-02-15 Hoerbiger Automatisierungstech Arbeitszylinder mit endlagendämpfung
SE530030C2 (sv) * 2006-06-29 2008-02-12 Vaederstad Verken Ab Device on a hydraulic cylinder

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010071557A1 (en) 2010-06-24
SE0850168A1 (sv) 2010-06-20
EP2359013A4 (en) 2013-07-10
EP2359013A1 (en) 2011-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5941603B2 (ja) 2段階可変圧縮比用コネクティングロッド
US6077040A (en) Control system for blades for a variable pitch propeller
US8485224B2 (en) Adjustable damping valve device
EP3266538B1 (en) Piston for a die-casting maching
DE60214626T2 (de) Spritzdüse für Kolbenkühlung
US7219495B2 (en) Hydraulic cylinder
DE10190272B4 (de) Kraftstoffinjektor mit einer Steuerkammer mit schwimmender Buchse
EP1566490B1 (de) Anordnung zum Verbinden von Energieleitungen, insbesondere Druckleitungen
RU2062733C1 (ru) Уплотнительная система гребных валов на судах
CA2390370C (en) Quick-action coupling of a flat design
DE69002268T4 (de) Kühleinheit mit fluidbetätigter Dichtung.
RU175843U1 (ru) Гидро (пневмо) цилиндр
EP2480806B1 (en) Spool valve
EP2321501B1 (de) Vorrichtung zur variablen einstellung der steuerzeiten von gaswechselventilen einer brennkraftmaschine
KR101498749B1 (ko) 유압 부품
EP1646799A1 (de) Kupplungsanordnung in einem automatgetriebe mit bauraumsparender kühlmittelversorgung
RU2009139647A (ru) Выдачной клапан с сопротивлением к гидравлическому удару
US5273007A (en) Arrangement for distributing oil in a camshaft
US20080089627A1 (en) Spherical Slide Bearing System
DE102004059363A1 (de) Befestigungsvorrichtung und Befestigungsverfahren für einen Zylinderpositionssensor
JP4473243B2 (ja) 漏出センサ付きロータリージョイント
EP1197692A1 (en) Proportional pilot-operated directional valve
DE3616234A1 (de) Vorrichtung zur relativen drehlagenaenderung zweier in antriebsverbindung stehender wellen, insbesondere zwischen in einem maschinengehaeuse einer brennkraftmaschine gelagerten kurbelwelle und nockenwelle
EP1462687A1 (en) A lip seal
KR20090031790A (ko) 엔지니어링 차량의 온보드 유압 서킷과 탈착 가능한 유압 설비 사이에 위치 가능한, 압력 배출 컨트롤을 갖는 유압 연결 조립체

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed