SE0850168A1 - Device on a hydraulic cylinder - Google Patents

Device on a hydraulic cylinder

Info

Publication number
SE0850168A1
SE0850168A1 SE0850168A SE0850168A SE0850168A1 SE 0850168 A1 SE0850168 A1 SE 0850168A1 SE 0850168 A SE0850168 A SE 0850168A SE 0850168 A SE0850168 A SE 0850168A SE 0850168 A1 SE0850168 A1 SE 0850168A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
piston
cylinder
piston rod
leakage channel
annular
Prior art date
Application number
SE0850168A
Other languages
English (en)
Other versions
SE533598C2 (sv
Inventor
Gert Gilstring
Marcus Ingemarsson
Original Assignee
Vaederstad Verken Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaederstad Verken Ab filed Critical Vaederstad Verken Ab
Priority to SE0850168A priority Critical patent/SE533598C2/sv
Publication of SE0850168A1 publication Critical patent/SE0850168A1/sv
Publication of SE533598C2 publication Critical patent/SE533598C2/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/002Sealings comprising at least two sealings in succession
  • F16J15/004Sealings comprising at least two sealings in succession forming of recuperation chamber for the leaking fluid
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
  • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
  • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
  • F15B15/149Fluid interconnections, e.g. fluid connectors, passages
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
  • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
  • F15B15/204Control means for piston speed or actuating force without external control, e.g. control valve inside the piston
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
  • F16J15/18Sealings between relatively-moving surfaces with stuffing-boxes for elastic or plastic packings
  • F16J15/182Sealings between relatively-moving surfaces with stuffing-boxes for elastic or plastic packings with lubricating, cooling or draining means
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B7/00Systems in which the movement produced is definitely related to the output of a volumetric pump; Telemotors
  • F15B7/06Details
  • F15B7/10Compensation of the liquid content in a system

Description

15 20 25 30 35 90153 2 Föredragna utföringsforrner av uppfinningen har givits de av underkraven framgående kännetecknen. Preferred embodiments of the invention have been given the features set forth in the subclaims.
Sammanfattning av uppfinningen Genom att i direkt anslutning till läckkanalen anordna en separat backventil av känd typ, d.v.s. en backventil som är separerad från de båda tätningama på kolvens mantelyta, med eventuell separat strypning i läckkanalen eller vid cylinder väggen i enlighet med uppfinningen erhålls en mycket säker och stabil styrning av kolv och kolvstång i cylindem genom att styrband och tätningar samverkar på kolvens mantelyta. Genom att läcktätningen vid kolvväggen bortfaller finns således plats för fler tätningar som har till uppgiften att både täta mellan cylindervägg och cylinder och även att ge kolven en säkrare styrning i cylindern så att s.k. ”lådeffekt” vid kolvens rörelse i cylindem elimineras. Detta har åstadkommits genom att den ytterligare tätningen av stabil typ har anordnats mellan läckkanal och styrband. De båda tätningama på var sida om läckkanalens öppning på kolvens rnantelyta är av typen s.k. kompakttätningar eller lågfriktionstätningar. Genom anpassning av backventilens fjädermotstånd i de master- slav-kopplade hydraulcylindrama kan ett läckflöde strömma förbi det styrband, som är anordnat längst ut på kolven, och in i öppningen för hydraulvätska på kolvstångssidan så att alla hydraulcylindrar som kopplats ihop kan nå sitt ändläge efter det att den första kolven i kopplingen nått sitt ändläge. Anordnandet av läckflödeskanalen har dessutom den fördelen att läckflödets storlek kan regleras med kanalens storlek. Detta minskar slitaget på huvudtätningen p. g.a. att den skärande olj estrålen vid läckspåret kan begränsas. Med en bättre styming av kolven minskas också slitaget på huvudtätningama genom att spelet mellan kolv och cylinderrör blir mer exakt då kolven inte bringas att kantra. Anordningen enligt uppfinningen kan dessutom tillverkas i en repeterbar process med bättre toleranser och till lägre kostnad. Backventilens täthet är inte kritisk, eftersom den endast tätar början av ”minus”-rörelsen (vanligen endast upp mot 10 mm) och inte påverkar cylindems funktion under den resterande slaglängden.Summary of the invention By arranging a separate non-return valve of known type in direct connection with the leakage channel, i.e. a non-return valve separated from the two seals on the circumferential surface of the piston, with any separate throttling in the leakage channel or at the cylinder wall in accordance with the invention, a very safe and stable control of piston and piston rod in the cylinder is obtained by guide straps and seals cooperating on the circumferential surface. Because the leak seal at the piston wall is eliminated, there is thus room for seals which have the task of both sealing between cylinder wall and cylinder and also to give the piston a safer control in the cylinder so that the so-called "Box effect" during the movement of the piston in the cylinder is eliminated. This has been achieved by arranging the additional seal of stable type between leakage channel and guide band. The two seals on each side of the opening of the leakage channel on the rim surface of the piston are of the type so-called compact seals or low friction seals. By adjusting the spring resistance of the non-return valve in the master-slave-coupled hydraulic cylinders, a leakage can flow past the guide belt, which is arranged at the far end of the piston, and into the opening for hydraulic fluid on the piston rod side so that all hydraulic cylinders connected can reach their end position. that the first piston in the coupling has reached its end position. The arrangement of the leakage channel also has the advantage that the size of the leakage can be regulated with the size of the channel. This reduces the wear on the main seal due to that the cutting oil jet at the leakage track can be limited. With a better control of the piston, the wear on the main seals is also reduced by the play between the piston and cylinder tube becoming more precise when the piston is not caused to tip over. The device according to the invention can also be manufactured in a repeatable process with better tolerances and at a lower cost. The tightness of the non-return valve is not critical, as it only seals the beginning of the "minus" movement (usually only up to 10 mm) and does not affect the function of the cylinder during the remaining stroke.
Kort beskrivning av ritningarna Uppfinningen beskrivs närmare i det följande med hänvisning till bifogade ritningar, som visar föredragna utforingsformer.Brief Description of the Drawings The invention is described in more detail below with reference to the accompanying drawings, which show preferred embodiments.
Fig. 1 visar en partiell längdsektionsvy av en forsta utföringsforrn av en anordning enligt uppfinningen . 10 15 20 25 30 35 90153 3 Fig. 2 visar en partiell längdsektionsvy en andra utföringsform av en genom en hydraulcylinder med en anordning enligt uppfinningen.Fig. 1 shows a partial longitudinal sectional view of a first embodiment of a device according to the invention. Fig. 2 shows a partial longitudinal sectional view of a second embodiment of a through a hydraulic cylinder with a device according to the invention.
Fig. 3 visar en partiell längdsektionsvy en andra utföringsforrn av en genom en hydraulcylinder med en anordning enligt uppfinningen.Fig. 3 shows a partial longitudinal sectional view of a second embodiment of one through a hydraulic cylinder with a device according to the invention.
Beskrivning av föredragna utföringsforrner I fig. 1 visas en första utföringsform av en anordning enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder 100 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE-A-530 030. Hydraulcylindem 100 har en kolv 101 och en vid kolven fast kolvstång 102. Kolven 101 är förbar utmed ett cylinderrör 103 och en cylinderänddel 104 är fast, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 103 ände 105.Description of preferred embodiments Fig. 1 shows a first embodiment of a device according to the invention at a hydraulic cylinder 100 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE-A-530 030. The hydraulic cylinder 100 has a piston 101 and a piston rod 102 fixed to the piston. The piston 101 is movable along a cylinder tube 103 and a cylinder end portion 104 is fixed, preferably screwed, to the end 105 of the cylinder tube 103.
Vid cylindems ände 105 är ett parti 107 med en port 107a för hydraulolj a företrädesvis fastsvetsat vid 106. Kolven 101 innefattar en ringformig, yttre del 108, som vid 110 är fastsvetsad vid en förlängning 111 av kolvstången 102. Kolven 101 utgörs således av den ringforrniga delen 108 och förlängningen 111 av ko lvstången 102. En tätningsring 112 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 110.At the end 105 of the cylinder, a portion 107 with a port 107a for hydraulic oil a is preferably welded to 106. The piston 101 comprises an annular outer part 108, which at 110 is welded to an extension 111 of the piston rod 102. The piston 101 is thus constituted by the annular the portion 108 and the extension 111 of the piston rod 102. A sealing ring 112 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 110.
En ringforrnig avstrykningstätning 113 är anordnad i en urtagning i cylinderänddelens 104 från kolven 101 vända ände 114, vilken tätning 113 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 102. Ett ringformigt styrband 115 för kolvstången 102 är anordnat i en ringforrnig urtagning vid cylinderänddelens 104 mot kolven 101 vända ringforrniga yta 116 och står i beröring med ko lvstången 102. Mellan avstrykningstätningen 113 och det ringforrniga styrbandet 115 är ytterligare en tätning 117 anordnad i en ringforrnig urtagning i cylinderänddelen 104.An annular wiper seal 113 is provided in a recess in the end 114 of the cylinder end portion 104 from the piston 101, which seal 113 is intended for wiping against the piston rod 102. An annular guide band 115 for the piston rod 102 is arranged in an annular recess at the end of the cylinder end 104 towards the piston 101. annular surface 116 and is in contact with the piston rod 102. Between the wiper seal 113 and the annular guide band 115, a further seal 117 is arranged in an annular recess in the cylinder end portion 104.
En första ringformig tätning 118 är anordnad i en urtagning vid kolvens 101 mot kolvstångssidan vända ände 119 avsedd att fungera såsom en ko lvring mot cylinderväggen 120. Ett ringformigt styrband 121 för kolven 101 är anordnat i en ringforrnig urtagning i kolvens 101 ringformiga del 108 vid kolvens från kolvstången vända yta 122 och står i beröring med cylinderrörets 103 innervägg 120. En andra ringformig tätning 123 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvväggen mellan den forsta tätningen 118 och styrbandet 121. Kolvens 101 diameter är något mindre än cylinderrörets 103 inre diameter så att en spalt 124 bildas mellan dessa. Styrbandet 121 och tätningama 118 och 123 bildar styming och tätning mellan kolven 101 och cylindern 103. 10 15 20 25 30 35 90153 4 Åtminstone en förbikopplad läckkanal 125 är upptagen i kolven från kolvens mantelyta 126 mellan den första och den andra tätningen 118 resp. 123 och löper förbi styrbandet 121 för kolven 101 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 122. En backventil 127 av känd typ med en fiäderbelastad kula eller liknande och möjligen en strypning 128 är anordnade i läckkanalen 125.A first annular seal 118 is arranged in a recess at the end 119 of the piston 101 facing the piston rod side intended to function as a piston ring against the cylinder wall 120. An annular guide band 121 for the piston 101 is arranged in an annular recess in the annular part 108 of the piston 101 at the piston. surface 122 facing away from the piston rod and is in contact with the inner wall 120 of the cylinder tube 103. A second annular seal 123 is arranged in an annular recess in the piston wall between the first seal 118 and the guide band 121. The diameter of the piston 101 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 103. a gap 124 is formed between them. The guide band 121 and the seals 118 and 123 form a guide and seal between the piston 101 and the cylinder 103. At least one bypassed leakage channel 125 is received in the piston from the piston surface 126 between the first and the second seal 118 and 123, respectively. 123 and runs past the guide belt 121 for the piston 101 and opens into the surface 122 facing away from the piston rod.
Porten 107a för hydraulolja är ansluten till en anslutningsöppning 129 igenom cylindems 103 vägg så att då kolven 101 befinner sig i det läge som visas i fig. 1 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 125 via backventilen 127 in i spalten 124 mellan kolvens 101 mantelyta 126 och cylindems 103 inre vägg 120 och därifrån vidare igenom öppningen 129 in i porten 107. Öppningen 129 sträcker sig på kolvstångssidan, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, till en ringforrnig urtagning 130 på kolvens 101 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 107 leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktom. Öppningen 129 kan utformas så att läckkanalen 125, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma.The hydraulic oil port 107a is connected to a connection opening 129 through the wall 103 of the cylinder 103 so that when the piston 101 is in the position shown in Fig. 1 hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 125 via the non-return valve 127 into the gap 124 between the piston surface 126 and the inner wall 120 of the cylinder 103 and thence further through the opening 129 into the port 107. The opening 129 extends on the piston rod side, when the piston has almost reached its end position, to an annular recess 130 on the piston rod side of the piston 101, whereby the initial movement of the piston towards its piston side is facilitated. From port 107, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 129 can be designed so that the leakage channel 125, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it.
Hydraulcylindems funktion med avseende på läckflödet förbi backventilen 127 och samverkan med tätningama 118 och 123 ska här förklaras nännare. När kolven 101 ska förflytta sig åt vänster från det i fig. 1 visade läget, strömmar hydraulolja in igenom porten 107a och trycker mot ytan 130 på kolvstångssidan 119 av kolven 101. Tätningen 123 och backventilen 127 hindrar flöde mot kolvens 101 kolvsida. Efter det att kolven 101 rört sig några millimeter i cylindem 103 hindras flödet av tätningen 118 istället.The function of the hydraulic cylinder with respect to the leakage past the non-return valve 127 and the interaction with the seals 118 and 123 will be explained in more detail here. When the piston 101 is to move to the left from the position shown in Fig. 1, hydraulic oil flows in through the port 107a and presses against the surface 130 on the piston rod side 119 of the piston 101. The seal 123 and the check valve 127 prevent flow towards the piston side of the piston 101. After the piston 101 has moved a few millimeters in the cylinder 103, the flow of the seal 118 is hindered instead.
Detta betyder att backventilen 127 inte längre belastas av olj etryck från kolvens 101 kolvstångssida utan att under kolvens 101 fortsatta slag åt vänster i fig. 1 tätningen 118 tätar mot kolvens 101 kolvsida. Då istället kolven rör sig åt höger i fig. 1 och närmar sig ändläget där kolven 101 kommer till anliggning mot cylindems ändyta 116 glider tätningen 118 över öppningen 129 i cylinderväggen så att spalten 124 intill läckkanalens 125 mynning ansluts till öppningen 129. Ett läckflöde av hydraulolja kan då p.g.a. hydraultrycket på kolens 101 kolvsida passera förbi backventilen 127 och igenom porten 107a till kolvens kolvsida hos nästa cylinder för att åstadkomma en optimal master-slav-verkan, där alla hydraulcylindrar i systemet når sina ändlägen. Det ska här påpekas, att denna beskrivning av kolvens rörelse i början och slutet av slaget i närheten av cylindems kolvstångsände är likartad med avseende på de övriga, nedan beskrivna utföringsforrnema av anordningen enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder. 10 15 20 25 30 35 90153 5 Genom att placera styrbandet 121 för kolven vid kolvens 101 mot hydraulcylindems kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 121 och 115 kommer så långt bort från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylindems ändyta 116. Därigenom säkerställs att kolven 101 och kolvstången 102 löper säkrare och risk för kärvning av kolven 101 resp. kolvstången 102 minskas.This means that the non-return valve 127 is no longer loaded by oil pressure from the piston rod side of the piston 101, but during the continued stroke of the piston 101 to the left in Fig. 1 the seal 118 seals against the piston side of the piston 101. Instead, as the piston moves to the right in Fig. 1 and approaches the end position where the piston 101 abuts against the end surface 116 of the cylinder, the seal 118 slides over the opening 129 in the cylinder wall so that the gap 124 adjacent the mouth of the leak channel 125 connects to the opening 129. A leak of hydraulic oil can then due to the hydraulic pressure on the piston side of the piston 101 passes the check valve 127 and through the port 107a to the piston side of the piston of the next cylinder to achieve an optimal master-slave action, where all hydraulic cylinders in the system reach their end positions. It should be pointed out here that this description of the movement of the piston at the beginning and end of the stroke in the vicinity of the piston rod end of the cylinder is similar with respect to the other embodiments of the device according to the invention described below in a hydraulic cylinder. By placing the guide band 121 of the piston at the end of the piston 101 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide bands 121 and 115 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position. against the end surface 116 of the cylinder. This ensures that the piston 101 and the piston rod 102 run more securely and there is a risk of jamming of the piston 101 resp. the piston rod 102 is reduced.
I fig. 2 visas en andra utföringsforrn av en anordning enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder 200 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE 530 030. Hydraulcylindem 200 har en kolv 201 och en vid kolven fäst kolvstång 202. Ko lven 201 är förbar utmed ett cylinderrör 203 och en cy1inderändde1204 är fäst, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 203 ände 205.I fi g. 2 shows a second embodiment of a device according to the invention with a hydraulic cylinder 200 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE 530 030. The hydraulic cylinder 200 has a piston 201 and a piston rod 202 attached to the piston. 201 is movable along a cylinder tube 203 and a cylinder end end 1204 is attached, preferably screwed, to the end 205 of the cylinder tube 203.
Vid cylinderns ände 205 är ett parti 207 med en port 207a för hydraulo lj a företrädesvis fastsvetsat vid 206. Kolven 201 innefattar en ringformig, yttre del 208, som vid 210 är fastsvetsad vid en förlängning 211 av ko lvstången 202. Kolven 201 utgörs således av den ringformiga delen 208 och förlängningen 211 av ko lvstången 202. En tätningsring 212 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 210.At the end 205 of the cylinder, a portion 207 with a port 207a for hydraulics is preferably welded to 206. The piston 201 comprises an annular outer part 208, which at 210 is welded to an extension 211 of the piston rod 202. The piston 201 is thus constituted by the annular portion 208 and the extension 211 of the piston rod 202. A sealing ring 212 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 210.
En ringformig avstrykningstätning 213 är anordnad i en urtagning i cylinderänddelens 204 från kolven 201 vända ände 214, vilken tätning 213 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 202. Ett ringforrnigt styrband 215 för kolvstången 202 är anordnat i en ringformig urtagning vid cylinderänddelens 204 mot kolven 201 vända ringforrniga yta 216 och står i beröring med ko lvstången 202. Mellan avstrykningstätningen 213 och det ringforrniga styrbandet 215 är ytterligare en tätning 217 anordnad i en ringformig urtagning i cylinderänddelen 204.An annular wiper seal 213 is arranged in a recess in the end 214 of the cylinder end portion 204 facing away from the piston 201, which seal 213 is intended for wiping against the piston rod 202. An annular guide band 215 for the piston rod 202 is arranged in an annular recess at the end of the cylinder end 201 annular surface 216 and is in contact with the piston rod 202. Between the wiper seal 213 and the annular guide band 215, a further seal 217 is arranged in an annular recess in the cylinder end portion 204.
En första ringforrnig tätning 218 är anordnad i en urtagning vid kolvens 201 mot kolvstångssidan vända ände 219 avsedd att fungera såsom en ko lvring mot cylinderväggen 220. Ett ringformigt styrband 221 för kolven 201 är anordnat i en ringfonnig urtagning i kolvens 201 ringforrniga del 208 vid kolvens från kolvstången vända yta 222 och står i beröring med cylinderrörets 203 innervägg 220. En andra ringforrnig tätning 223 är anordnad i en ringforrnig urtagning i kolvväggen mellan den första tätningen 218 och styrbandet 221. Kolvens 201 diameter är något mindre än cylinderrörets 203 inre diameter så att en spalt 224 bildas mellan dessa. Styrbandet 221 och tätningama 218 och 223 bildar styrning och tätning mellan kolven 201 och cylindem 203. 10 15 20 25 30 35 90153 6 Åtminstone en forbikopplad läckkanal 225 är upptagen i kolven från kolvens mantelyta 226 mellan den första och den andra tätningen 218 resp. 223 och löper forbi styrbandet 221 for kolven 201 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 222. En backventil 227 av känd typ med en fjäderbelastad kula eller liknande och möjligen en strypning 228 är anordnade i läckkanalen 225.A first annular seal 218 is provided in a recess at the end 219 of the piston 201 facing the piston rod side intended to function as a piston ring against the cylinder wall 220. An annular guide band 221 for the piston 201 is arranged in an annular recess in the annular portion 208 of the piston 201 at the piston. surface 222 facing the piston rod and is in contact with the inner wall 220 of the cylinder tube 203. A second annular seal 223 is disposed in an annular recess in the piston wall between the first seal 218 and the guide band 221. The diameter of the piston 201 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 203. a gap 224 is formed between them. The guide band 221 and the seals 218 and 223 form a guide and seal between the piston 201 and the cylinder 203. At least one bypass leakage channel 225 is received in the piston from the piston surface 226 of the piston 226 between the first and the second seal 218 and 223, respectively. 223 and runs past the guide belt 221 for the piston 201 and opens into the surface 222 facing away from the piston rod. A non-return valve 227 of known type with a spring-loaded ball or the like and possibly a throttle 228 are arranged in the leakage channel 225.
Porten 207a för hydraulo lj a är via ett utvidgat utrymme 207b ansluten till två anslutningsöppningar 229a och 229b igenom cylindems 203 vägg så att då kolven 201 befinner sig i det läge som visas i fig. 2 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 225 via backventilen 227 in i spalten 224 mellan kolvens 201 mantelyta 226 och cylindems 203 inre vägg 220 och därifrån vidare igenom öppningen 229a, igenom utrymmet 207b och in i porten 207a. Öppningen 229b är på kolvstångssidan, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, ansluten till en ringformig urtagning 230 på kolvens 201 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 207a leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktom. Öppningen 229a kan utformas så att läckkanalen 225, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma.The port 207a for hydraulics 11a is connected via an expanded space 207b to two connection openings 229a and 229b through the wall of the cylinder 203 so that when the piston 201 is in the position shown in Fig. 2 hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 225 via the non-return valve 227 into the gap 224 between the jacket surface 226 of the piston 201 and the inner wall 220 of the cylinder 203 and thence further through the opening 229a, through the space 207b and into the port 207a. The opening 229b is on the piston rod side, when the piston has almost reached its end position, connected to an annular recess 230 on the piston rod side of the piston 201, whereby the initial movement of the piston towards its piston side is facilitated. From port 207a, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 229a can be designed so that the leakage channel 225, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it.
Genom att placera styrbandet 221 för kolven vid kolvens 201 mot hydraulcylindems kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 221 och 215 kommer så långt bort från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylindems ändyta 216. Därigenom säkerställs att kolven 201 och kolvstången 202 löper säkrare och risk for kärvning av kolven 201 resp. kolvstången 202 minskas.By placing the guide belt 221 for the piston at the end of the piston 201 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 221 and 215 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position against the cylinder end surface 216. the piston 201 and the piston rod 202 run more securely and there is a risk of jamming of the piston 201 resp. piston rod 202 is reduced.
I fig. 3 visas en tredje utforingsforrn av en anordning enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder 300 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE 530 030. Hydraulcylindem 300 har en kolv 301 och en vid kolven fäst kolvstång 302. Ko lven 301 är förbar utmed ett cylinderrör 303 och en cylinderänddel 304 är fäst, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 303 ände 305.I fi g. 3 shows a third embodiment of a device according to the invention at a hydraulic cylinder 300 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE 530 030. The hydraulic cylinder 300 has a piston 301 and a piston rod 302 attached to the piston. 301 is movable along a cylinder tube 303 and a cylinder end portion 304 is attached, preferably screwed, to the end 305 of the cylinder tube 303.
Vid cylindems ände 305 är ett parti 307 med en port 307a for hydraulolja företrädesvis fastsvetsat vid 306. Kolven 301 innefattar en ringformig, yttre del 308, som vid 310 är fastsvetsad vid en förlängning 311 av ko lvstången 302. Kolven 301 utgörs således av den ringformiga delen 308 och förlängningen 311 av ko lvstången 302. En tätningsring 312 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 310. 10 15 20 25 30 35 90153 7 En ringforrnig avstrykningstätning 313 är anordnad i en urtagning i cylinderänddelens 304 från kolven 301 vända ände 314, vilken tätning 313 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 302. Ett ringforrnigt styrband 315 för kolvstången 302 är anordnat i en ringformig urtagning vid cylinderänddelens 304 mot kolven 301 vända ringformiga yta 316 och står i beröring med kolvstången 302. Mellan avstrykningstätningen 313 och det ringfonniga styrbandet 315 är ytterligare en tätning 317 anordnad i en ringforrnig urtagning i cylinderänddelen 304.At the end 305 of the cylinder, a portion 307 with a port 307a for hydraulic oil is preferably welded to 306. The piston 301 includes an annular outer portion 308 which at 310 is welded to an extension 311 of the piston rod 302. The piston 301 is thus constituted by the annular the portion 308 and the extension 311 of the piston rod 302. A sealing ring 312 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 310. An annular wiper seal 313 is provided in a recess in the cylinder end portion 304 from the piston 301 facing end 314, which seal 313 is intended for wiping against the piston rod 302. An annular guide band 315 for the piston rod 302 is arranged in an annular recess at the annular surface 316 of the cylinder end portion 304 facing the piston 301 and is in contact with the piston rod 302. Between the wiper 31 the annular guide band 315 is a further seal 317 arranged in an annular recess in the cylinder end portion 304.
En första ringforinig tätning 318 är anordnad i en urtagning vid kolvens 301 mot kolvstångssidan vända ände 319 avsedd att fimgera såsom en ko lvring mot cylinderväggen 320. Ett ringformigt styrband 321 för kolven 301 är anordnat i en ringforrnig urtagning i kolvens 301 ringforrniga del 308 vid kolvens från kolvstången vända yta 322 och står i beröring med cylinderrörets 303 innervägg 320. En andra ringforrnig tätning 323 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvväggen mellan den första tätningen 318 och styrbandet 321. Kolvens 301 diameter är något mindre än cylinderrörets 303 inre diameter så att en spalt 324 bildas mellan dessa. Styrbandet 321 och tätningama 318 och 323 bildar styrning och tätning mellan kolven 301 och cylindem 303. Åtminstone en förbikopplad läckkanal 325 är upptagen dels ikolvens ringformigas del, dels i kolvstångens 302 förlängning 311 från kolvens mantelyta 326 mellan den första och den andra tätningen 318 resp. 323 och löper förbi styrbandet 321 för kolven 301 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 322a av kolvens mittdel resp. förlängningen 311. En backventil 327 av känd typ med en fjäderbelastad kula eller liknande och möjligen en strypning 328 är anordnade i läckkanalen 325.A first annular seal 318 is provided in a recess at the end 319 of the piston 301 facing the piston rod side intended to act as a piston ring against the cylinder wall 320. An annular guide band 321 for the piston 301 is arranged in an annular recess in the annular portion 308 of the piston 301 surface 322 facing the piston rod and is in contact with the inner wall 320 of the cylinder tube 303. A second annular seal 323 is disposed in an annular recess in the piston wall between the first seal 318 and the guide band 321. The diameter of the piston 301 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 303 so that a gap 324 is formed between them. The guide band 321 and the seals 318 and 323 form a guide and seal between the piston 301 and the cylinder 303. At least one bypassed leakage channel 325 is received partly in the annular part of the piston and partly in the extension 311 of the piston rod 302 from the piston surface 326 between the first and second seals 318. 323 and runs past the guide belt 321 for the piston 301 and opens into the surface 322a facing away from the piston rod of the middle part of the piston resp. the extension 311. A non-return valve 327 of known type with a spring-loaded ball or the like and possibly a throttle 328 are arranged in the leakage channel 325.
Porten 307a för hydraulolja är ansluten till en anslutningsöppning 329 igenom cylindems 303 vägg så att då kolven 301 befinner sig i det läge som visas i fig. 3 hydraulo lj a kan bringas att strömma igenom läckkanalen 325 via backventilen 327 in i spalten 324 mellan kolvens 301 mantelyta 326 och cylindems 303 inre vägg 320 och därifrån vidare igenom öppningen 329 in i porten 307. Öppningen 329 sträcker sig på kolvstångssidan, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, till en ringformig urtagning 330 på kolvens 301 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 307 leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktom. Öppningen 329 kan utformas så att läckkanalen 325, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma. 10 15 20 25 30 35 90153 8 Förutom tätningen 312 mellan kolvens förlängning 311 och kolvens ringformiga del 308 är ytterligare en tätningsring 330 anordnad på läckkanalens 325 andra sida för att förhindra läckage från läckkanalens 325 övergång från förlängningen 311 till kolvens 301 ringformiga del 308. Denna övergång är så anordnad att ett ringformigt spår 331 är upptaget i den ringforrniga delens 311 inneryta. Därigenom ges större toleranser vid monteringen av kolvens ringformiga del 308, d.v.s. den inbördes vinkeln mellan dessa delar vid montering faller bort och dessutom är inpassningen i längdled enkelt utförbar på så sätt att läckkanälens 325 och det ringformiga spårets 331 avstånd till avsatsen 332 på kolvstången 302 vid övergången till dess förlängning 311 anpassas och är i huvudsak lika.The port 307a for hydraulic oil is connected to a connection opening 329 through the wall of the cylinder 303 so that when the piston 301 is in the position shown in Fig. 3 hydraulic oil a can be caused to flow through the leakage channel 325 via the non-return valve 327 into the gap 324 between the piston 301 mantle surface 326 and inner wall 320 of cylinder 303 and thence further through opening 329 into port 307. The opening 329 extends on the piston rod side, when the piston has almost reached its end position, to an annular recess 330 on the piston rod side of the piston 301, whereby the initial movement of the piston direction towards its piston side is facilitated. From port 307, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 329 can be designed so that the leakage channel 325, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it. In addition to the seal 312 between the extension 311 of the piston and the annular portion 308 of the piston, a further sealing ring 330 is provided on the other side of the leak passage 325 to prevent leakage from the transition of the leak passage 325 from the extension 311 to the annular portion 308 of the piston 301. transition is arranged so that an annular groove 331 is received in the inner surface of the annular part 311. Thereby, greater tolerances are given in the mounting of the annular part 308 of the piston, i.e. the mutual angle between these parts during assembly is omitted and in addition the longitudinal fit is easily feasible in such a way that the distance of the leakage channel 325 and the annular groove 331 to the ledge 332 on the piston rod 302 at the transition to its extension 311 is adjusted and is substantially equal.
Genom att placera styrbandet 321 för kolven vid kolvens 301 mot hydraulcylindems kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 321 och 315 kommer så långt bort från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylindems ändyta 316. Därigenom säkerställs att kolven 301 och kolvstången 302 löper säkrare och risk för kärvning av kolven 301 resp. kolvstången 302 minskas.By placing the guide belt 321 for the piston at the end of the piston 301 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 321 and 315 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position against the cylinder end 316. the piston 301 and the piston rod 302 run more securely and there is a risk of jamming of the piston 301 resp. piston rod 302 is reduced.
I fig. 4 visas en fjärde utföringsform av en anordning enligt uppfinningen vid en hydraulcylinder 400 hos ett lantbruksredskap, exempelvis en harv eller en kultivator av en typ som visas i SE 530 030. Hydraulcylindem 400 har en kolv 401 och en vid kolven fäst kolvstång 402. Ko lven 401 är förbar utmed ett cylinderrör 403 och en cylinderänddel 404 är fäst, företrädesvis fastskruvad, vid cylinderrörets 403 ände 405.Fig. 4 shows a fourth embodiment of a device according to the invention at a hydraulic cylinder 400 of an agricultural implement, for example a harrow or a cultivator of a type shown in SE 530 030. The hydraulic cylinder 400 has a piston 401 and a piston rod 402 attached to the piston. The piston 401 is movable along a cylinder tube 403 and a cylinder end portion 404 is attached, preferably screwed, to the end 405 of the cylinder tube 403.
Vid cylindems ände 405 är ett parti 407 med en port 407a för hydraulolja företrädesvis fastsvetsat vid 406. Kolven 401 innefattar en ringforrnig, yttre del 408, som vid 410 är fastsvetsad vid en förlängning 411 av ko lvstången 402. Kolven 401 utgörs således av den ringformiga delen 408 och förlängningen 411 av ko lvstången 402. En tätningsring 412 är anordnad för att förhindra inre läckage som kan uppstå igenom svetsen 410.At the end 405 of the cylinder, a portion 407 with a port 407a for hydraulic oil is preferably welded to 406. The piston 401 includes an annular outer portion 408 which at 410 is welded to an extension 411 of the piston rod 402. The piston 401 thus consists of the annular the portion 408 and the extension 411 of the piston rod 402. A sealing ring 412 is provided to prevent internal leakage which may occur through the weld 410.
En ringforrnig avstrykningstätning 413 är anordnad i en urtagning i cylinderänddelens 404 från kolven 401 vända ände 414, vilken tätning 413 är avsedd för avstrykning mot kolvstången 402. Ett ringforrnigt styrband 415 för kolvstången 402 är anordnat i en ringformig urtagning vid cylinderänddelens 404 mot kolven 401 vända ringforrniga yta 416 och står i beröring med ko lvstången 402. Mellan avstrykningstätningen 413 och det ringformiga styrbandet 415 är ytterligare en tätning 417 anordnad i en ringformig urtagning i cylinderänddelen 404. 10 15 20 25 30 35 90153 9 En första ringformig tätning 418 är anordnad i en urtagning vid kolvens 401 mot kolvstångssidan vända ände 419 avsedd att fungera såsom en ko lvring mot cylinderväggen 420. Ett ringformigt styrband 421 for kolven 401 är anordnat i en ringforrnig urtagning i kolvens 401 ringforrniga del 408 vid kolvens från kolvstången vända yta 422 och står i beröring med cylinderrörets 403 innervägg 420. En andra ringformig tätning 423 är anordnad i en ringformig urtagning i kolvväggen mellan den första tätningen 418 och styrbandet 421. Kolvens 401 diameter är något mindre än cylinderrörets 403 inre diameter så att en spalt 424 bildas mellan dessa. Styrbandet 421 och tätningama 418 och 423 bildar styrning och tätning mellan kolven 401 och cylindem 403. Åtminstone en förbikopplad läckkanal 425 är upptagen i kolven från kolvens mantelyta 426 mellan den första och den andra tätningen 418 resp. 423 och löper förbi styrbandet 421 för kolven 401 och mynnar i den från kolvstången vända ytan 422. En ställbar backventil 427 av känd typ med en fjäderbelastad kula eller liknande är anordnad i partiet 407 och är ansluten till en anslutningsöppning 429a i cylinderväggen 403. En strypning 428 är möjligen anordnad i läckkanalen 425.An annular wiper seal 413 is provided in a recess in the end 414 of the cylinder end portion 404 facing away from the piston 401, which seal 413 is intended for wiping against the piston rod 402. An annular guide band 415 for the piston rod 402 is arranged in an annular recess 4 of the piston end portion 40 at the cylinder end portion 40. annular surface 416 and is in contact with the piston rod 402. Between the wiper seal 413 and the annular guide band 415 a further seal 417 is arranged in an annular recess in the cylinder end portion 404. A first annular seal 418 is arranged in a recess at the piston rod side of the piston 401 facing the piston rod side 419 intended to function as a piston ring against the cylinder wall 420. An annular guide band 421 for the piston 401 is arranged in an annular recess in the annular portion 408 of the piston 401 at the piston rod facing surface 422 and stands in contact with the inner wall 420 of the cylinder tube 403. A second annular seal 423 is provided formed in an annular recess in the piston wall between the first seal 418 and the guide band 421. The diameter of the piston 401 is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder tube 403 so that a gap 424 is formed between them. The guide band 421 and the seals 418 and 423 form a guide and seal between the piston 401 and the cylinder 403. At least one bypassed leakage channel 425 is received in the piston from the piston surface 426 of the piston between the first and the second seal 418 and 423, respectively. 423 and passes the guide belt 421 for the piston 401 and opens into the surface 422 facing away from the piston rod. An adjustable non-return valve 427 of known type with a spring-loaded ball or the like is arranged in the portion 407 and is connected to a connection opening 429a in the cylinder wall 403. 428 is possibly provided in the leakage channel 425.
Porten 407a för hydraulolja är ansluten till öppningen 429a igenom cylindems 403 vägg via ett utrymme 407b så att då kolven 401 befinner sig i det läge som visas i fig. 4 hydraulolja kan bringas att strömma igenom läckkanalen 425 in i spalten 424 mellan kolvens 401 mantelyta 426 och cylindems 403 inre vägg 420 och därifrån vidare igenom öppningen 429a in i porten 407a via backventilen 427 i utrymmet 407b i partiet 407. En öppningen 429b från utrymmet 407b är upptagen i cylinderväggen 403 och mynnar, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, in i en ringformig urtagning 430 på kolvens 401 kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Från porten 407 leder en icke visad ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida eller tillbaks till traktom. Öppningen 429a kan utformas så att läckkanalen 425, då kolven i det närmaste nått sitt ändläge, mynnar direkt in i densamma.The hydraulic oil port 407a is connected to the opening 429a through the wall of the cylinder 403 via a space 407b so that when the piston 401 is in the position shown in Fig. 4 hydraulic oil can be caused to flow through the leakage channel 425 into the gap 424 between the piston surface 426 and the inner wall 420 of the cylinder 403 and thence further through the opening 429a into the port 407a via the non-return valve 427 in the space 407b in the portion 407. An opening 429b from the space 407b is received in the cylinder wall 403 and opens when the piston has almost reached its end position. in an annular recess 430 on the piston rod side of the piston 401, thereby facilitating the initial movement of the piston towards its piston side. From port 407, a line (not shown) leads to the piston side of the next hydraulic cylinder or back to the tractor. The opening 429a can be designed so that the leakage channel 425, when the piston has almost reached its end position, opens directly into it.
Genom att placera styrbandet 421 för kolven vid kolvens 401 mot hydraulcylindems kolvsida vända ände uppnås att de båda styrbanden 421 och 415 kommer så långt bort från varandra som möjligt, speciellt i det läge, där kolven nått sitt ändläge mot cylindems ändyta 416. Därigenom säkerställs att kolven 401 och kolvstången 402 löper säkrare och risk för kärvning av kolven 401 resp. kolvstången 402 minskas. 10 15 20 25 30 35 90153 10 De båda tätningarna 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223 323, 423 är av typen kompakttätningar eller lågfriktionstätningar eller liknande, vilka har den egenskapen att de dels tätar tillfredsställande i spalten mellan kolv och cylinder och dessutom är slitstarka och inte så eftergivliga att de bringas att nötas genom kolvslaget och de krafter som hydraulolj an utsätter dem för i spalten. En typisk sådan tätning kan vara tillverkad som en ring med väsentligen rektangulär tvärsektion, där det radiellt sett yttre skiktet är av ett styvare material, såsom hårdplast, medan det radiellt sett inre skiktet är av ett material med förutbestämd tätande eftergivlighet, såsom gummi. Tätningama är företrädesvis isatta i resp. ringspår i kolven med en förutbestämd förspänning för att erhålla bästa tätningsförrnåga och hållbarhet.By placing the guide belt 421 for the piston at the end of the piston 401 facing the piston side of the hydraulic cylinder, it is achieved that the two guide belts 421 and 415 come as far apart as possible, especially in the position where the piston has reached its end position against the cylinder end surface 416. the piston 401 and the piston rod 402 run more securely and there is a risk of jamming of the piston 401 resp. piston rod 402 is reduced. 10 15 20 25 30 35 90153 10 The two seals 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223 323, 423 are of the type compact seals or low friction seals or the like, which have the property that they seal satisfactorily in the gap between piston and cylinder and are also durable and not so resilient that they are caused to wear by the piston stroke and the forces of hydraulic oil. an exposes them to in the column. A typical such seal may be made as a ring of substantially rectangular cross-section, where the radially outer layer is of a stiffer material, such as hard plastic, while the radially inner layer is of a material of predetermined sealing resilience, such as rubber. The seals are preferably inserted in resp. ring groove in the piston with a predetermined preload to obtain the best sealing ability and durability.
Vid de fyra utföringsforrnema är hålet 129, 229a, 329 och 429a, som står i förbindelse med tillhörande läckkanal 125, 225, 325 resp. 425 då kolven 101, 201, 301 resp. 401 nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylindems kolvstångssida, så utformat antingen med eller utan försänkning på kolvsidan, att dess axiella utsträckning medger en tidig förbindelse med läckkanalen for att därigenom påskynda att kolvama i master-slav-systemet snabbt når sina ändlägen i slaget.In the four embodiments, the hole 129, 229a, 329 and 429a, which are connected to the associated leakage channel 125, 225, 325 and 425 when the piston 101, 201, 301 resp. 401 has reached or almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder, so designed either with or without countersinking on the piston side that its axial extent allows an early connection to the leakage channel to thereby accelerate the pistons in the master-slave system quickly reach their end positions in the battle.
Läckflödet hos de ovan beskrivna utföringsforrnerna kan anpassas till lämplig nivå medelst strypningama 128, 228, 328, 428.The leakage rate of the above-described embodiments can be adjusted to the appropriate level by means of the throttles 128, 228, 328, 428.
Hydraulcylindrama enligt fig. 1 - 4 är konstruerade för att kunna användas vid sådana master-slav-kopplingssytem som beskrivits i SE-A-530 030 och SE-A-441 117. Ett läckflöde, såsom beskrivits ovan, igenom kanalerna 125, 225, 325 resp. 425, har åstadkommits mellan hydraulcylindrama. Enligt det som visas och beskrivs i SE-A- 530 030 leder en hydraulledning, som är kopplad till en traktors hydrauliksystem, till en första hydraulcylinderns kolvsida och från dennas kolvstångssida via en ledning till nästa hydraulcylinders kolvsida på samma vis igenom det erforderliga antalet hydraulcylindrar i master-slav-kopplingen i lantbruksmaskinen. Slutligen leder en ledning från den sista hydraulcylindems kolvstångssida tillbaka till traktoms hydrauliksystem. Även om vid den ovan beskrivna utföringsforrnen visas en enda läckkanal 125, 225, 325 eller 425 förbi styrbandet 121, 221, 321 resp. 421 på kolven är det möjligt inom ramen för bifogade patentkrav att uppta två eller flera kanaler utmed kolvens omkrets. Detta kan vara fördelaktigt för att säkerställa driften om en kanal sätts igen av smuts eller andra partiklar. En viktig aspekt på uppfinningen är att backventilen är separerad från 10 90153 11 tätningen, vilket uppnås genom att läckkanalen mynnar på kolvens mantelyta på ett förutbestämt avstånd från var och en av de båda tätningama 118, 218, 318, 418 resp. 123, 223, 323, 423.The hydraulic cylinders according to Figs. 1-4 are designed to be used in such master-slave coupling systems as described in SE-A-530 030 and SE-A-441 117. A leakage, as described above, through the channels 125, 225, 325 resp. 425, has been provided between the hydraulic cylinders. As shown and described in SE-A-530 030, a hydraulic line connected to the hydraulic system of a tractor leads to the piston side of a first hydraulic cylinder and from its piston rod side via a line to the piston side of the next hydraulic cylinder in the same way through the required number of hydraulic cylinders in the master-slave coupling in the agricultural machine. Finally, a line from the piston rod side of the last hydraulic cylinder leads back to the hydraulic system of the tractor. Although in the embodiment described above, a single leakage channel 125, 225, 325 or 425 is shown past the guide belt 121, 221, 321 and 421 on the piston, it is possible within the scope of the appended claims to accommodate two or more channels along the circumference of the piston. This can be advantageous to ensure operation if a duct is blocked by dirt or other particles. An important aspect of the invention is that the non-return valve is separated from the seal, which is achieved by the leakage channel opening onto the circumferential surface of the piston at a predetermined distance from each of the two seals 118, 218, 318, 418 and 418, respectively. 123, 223, 323, 423.
Uppfinningen kan naturligtvis tillämpas på olika slags lantbruksmaskiner.The invention can of course be applied to various kinds of agricultural machinery.
Fastän fyra utforingsforrner av uppfinningen har beskrivits ovan kan anordningen enligt uppfinningen modifieras genom kombination av särdrag hos dessa utforingsforrner inom ramen for de bifogade patentkraven.Although four embodiments of the invention have been described above, the device according to the invention can be modified by combining features of these embodiments within the scope of the appended claims.

Claims (1)

1. 0 15 20 25 30 35 90153 12 PATENTKRAV 1. Anordning vid en hydraulcylinder (100, 200, 300, 400) innefattande en cylinder (103, 203, 303, 403), en kolv (101, 201, 301, 401), en vid kolven fäst kolvstång (102, 202, 302, 402), styrband (121, 221, 321, 421 och 115, 215, 315, 415) anordnade utmed kolvens mantelyta (126, 226, 326, 426) och utmed kolvstången i ändamål att styra kolven och kolvstången i hydraulcylindern och två tätningar (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) anordnade utmed kolvens mantelyta, varvid en läckkanal (125, 225, 325, 425) är upptagen igenom kolven och sträcker sig från ett ställe på kolvens mantelyta och mynnar på ett ställe i kontakt med cylindems kolvsida, kännetecknad därav, att en backventil (127, 227, 327, 427) är anordnad i direkt anslutning till nämnda läckkanal (125, 225, 325, 425) och att läckkanalen sträcker sig från nämnda ställe på kolvens mantelyta (126, 226, 326, 426) mellan och på ett förutbestämt avstånd från nämnda två tätningar (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423), som är av likartad typ och är belägna på cylindems kolvstångssida om nämnda styrband, varigenom nämnda backventil är anordnad att, vid ett forutbestämt tryck, läcka igenom nämnda läckkanal från hydraulcylindems (100, 200, 300, 400) kolvsida till hydraulcylindems kolvstångssida, då kolven ( 101, 201, 301, 401) nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylindems kolvstångssida. _ Anordning enligt kravet 1, kännetecknad därav, att nämnda två likartade tätningar (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) utgöres av sådana tätningar som har åtminstone två skikt, där det yttre skiktet i radiell riktning har mindre eftergivlighet, såsom hårdplast, och det inre skiktet har större eftergivlighet, såsom gummi. . Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att kolvens (101, 201, 301, 401) diameter är något mindre än cylinderns (103, 203, 303, 403) inre diameter så att en spalt (124, 224, 324, 424) är bildad mellan dessa, varvid läckkanalen (125, 225, 325, 425) mynnar i nämnda spalt. Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att backventilen (127, 227, 327) är anordnad i läckkanalen (125, 225, 325). Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att backventilen (427) är anordnad i ett anslutningshål (429a) inämnda cylinders (403) vägg och att nämnda läckkanal (425) är anordnad att ansluta sig till nämnda hål, då kolven 10 15 20 25 30 35 90153 10. 11. 13 (401) nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylindems (400) kolvstångssida. . Anordning enligt kravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att nämnda styrband (121, 221, 321, 421) på kolven har ett avbrott utmed sin omkretsriktning för att medge läckage förbi densamma och att läckkanalen (125, 225, 325, 425) mynnar på ett ställe mellan kolvstyrbandet och den närmaste (123, 223, 323, 423) av nämnda två tätningar. Anordning enligt något av kraven 1 - 6, kännetecknad därav, att läckkanalen (125, 225, 325, 425) sträcker sig igenom en ringforrnig del (108, 208, 408) av kolven, vilken del är monterad på en förlängning av kolvstången (102, 202, 402). Anordning enligt något av kraven 1 - 6, kännetecknad därav, att läckkanalen (325) är sträcker sig igenom dels en ringformig del (308) av kolven, vilken del är monterad på en förlängning av kolvstången (102, 202, 402), dels nämnda förlängning (311) av kolvstången (302). Anordning enligt något av kraven 1 - 8, kännetecknad därav, att läckkanalen (125, 225, 325, 425), då kolven (101, 201, 301, 401) nått eller i det närmaste nått sitt ändläge på hydraulcylindems kolvstångssida, mynnar i en öppning (129, 229a, 329, 429a) igenom cylindems (103, 203, 303, 403) vägg. Anordning enligt något av kraven 1 - 9, kännetecknad därav, att genomgående öppningar (129, 229b, 329, 429b) i cylindems (103, 203, 303, 403) vägg är anslutna till dels en port (107a, 207a, 307a, 407a) ansluten till hydraulcylindems (100, 200, 300, 400) kolvstångssida, dels en ringformig urtagning (130, 230, 330, 430) på kolvens (101, 201, 301, 401) kolvstångssida, varigenom kolvens begynnande rörelse i riktning mot dess kolvsida underlättas. Anordning enligt något av kraven 1 - 10, kännetecknad därav, att en strypning (128, 228, 328, 428) är anordnad i läckkanalen (125, 225, 325, 425).CLAIMS 1. Device of a hydraulic cylinder (100, 200, 300, 400) comprising a cylinder (103, 203, 303, 403), a piston (101, 201, 301, 401) , a piston rod (102, 202, 302, 402) attached to the piston, guide straps (121, 221, 321, 421 and 115, 215, 315, 415) arranged along the circumferential surface of the piston (126, 226, 326, 426) and along the piston rod for the purpose of guiding the piston and the piston rod in the hydraulic cylinder and two seals (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) arranged along the circumferential surface of the piston, a leakage channel (125, 225, 325, 425) being received through the piston and extends from a place on the circumferential surface of the piston and opens at a place in contact with the piston side of the cylinder, characterized in that a non-return valve (127, 227, 327, 427) is arranged in direct connection with said leakage channel (125, 225, 325, 425) and that the leakage channel extends from said location on the circumferential surface (126, 226, 326, 426) of the piston between and at a predetermined distance from said two seals (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423), which are of a similar type and are located on the piston rod side of the cylinder about said guide band, whereby said non-return valve is arranged to, at a predetermined pressure, leak through said leakage channel from the hydraulic cylinder (100, 200, 300, 400 ) piston side to the piston rod side of the hydraulic cylinder, when the piston (101, 201, 301, 401) has reached or almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder. Device according to claim 1, characterized in that said two similar seals (118, 218, 318, 418; 123, 223, 323, 423) are constituted by such seals having at least two layers, the outer layer having a radial direction having less resilience, such as hard plastic, and the inner layer has greater resilience, such as rubber. . Device according to claim 1 or 2, characterized in that the diameter of the piston (101, 201, 301, 401) is slightly smaller than the inner diameter of the cylinder (103, 203, 303, 403) so that a gap (124, 224, 324, 424) ) is formed between them, the leakage channel (125, 225, 325, 425) opening into said gap. Device according to Claim 1 or 2, characterized in that the non-return valve (127, 227, 327) is arranged in the leakage channel (125, 225, 325). Device according to claim 1 or 2, characterized in that the non-return valve (427) is arranged in a wall (429a) of said cylinders (403) in said cylinder (403) and in that said leakage channel (425) is arranged to connect to said hole, when the piston 10 90 303 90153 10. 11. 13 (401) reached or almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder (400). . Device according to claim 1 or 2, characterized in that said guide band (121, 221, 321, 421) on the piston has a break along its circumferential direction to allow leakage past it and that the leakage channel (125, 225, 325, 425) opens a location between the piston guide band and the nearest (123, 223, 323, 423) of said two seals. Device according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the leakage channel (125, 225, 325, 425) extends through an annular part (108, 208, 408) of the piston, which part is mounted on an extension of the piston rod (102 , 202, 402). Device according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the leakage channel (325) extends through an annular part (308) of the piston, which part is mounted on an extension of the piston rod (102, 202, 402), and said extension (311) of the piston rod (302). Device according to one of Claims 1 to 8, characterized in that the leakage channel (125, 225, 325, 425), when the piston (101, 201, 301, 401) has reached or has almost reached its end position on the piston rod side of the hydraulic cylinder, opens into a opening (129, 229a, 329, 429a) through the wall of the cylinder (103, 203, 303, 403). Device according to one of Claims 1 to 9, characterized in that through-openings (129, 229b, 329, 429b) in the wall of the cylinder (103, 203, 303, 403) are connected in part by a port (107a, 207a, 307a, 407a ) connected to the piston rod side of the hydraulic cylinder (100, 200, 300, 400), and an annular recess (130, 230, 330, 430) on the piston rod side of the piston (101, 201, 301, 401), whereby the initial movement of the piston towards its piston side facilitated. Device according to one of Claims 1 to 10, characterized in that a choke (128, 228, 328, 428) is arranged in the leakage channel (125, 225, 325, 425).
SE0850168A 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder SE533598C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0850168A SE533598C2 (sv) 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0850168A SE533598C2 (sv) 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder
EP09833721.5A EP2359013A4 (en) 2008-12-19 2009-12-11 DEVICE ON A HYDRAULIC CYLINDER
PCT/SE2009/051402 WO2010071557A1 (en) 2008-12-19 2009-12-11 Device at a hydraulic cylinder

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0850168A1 true SE0850168A1 (sv) 2010-06-20
SE533598C2 SE533598C2 (sv) 2010-11-02

Family

ID=42269018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0850168A SE533598C2 (sv) 2008-12-19 2008-12-19 Device on a hydraulic cylinder

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2359013A4 (sv)
SE (1) SE533598C2 (sv)
WO (1) WO2010071557A1 (sv)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR993199A (fr) * 1949-06-10 1951-10-29 Perfectionnement aux servo-moteurs hydrauliques ou pneumatiques et application de ces servo-moteurs perfectionnés à la liaison d'outils portés avec un engin tracteur
US3229589A (en) * 1964-12-07 1966-01-18 Signode Corp Impact tool and pneumatic piston return system therefor
SE441117C (sv) * 1982-08-20 1987-12-10 Stark Crister DEVICE FOR SYNCHRONIZATION OF CYLINDER PISTON
US6186043B1 (en) * 1999-04-05 2001-02-13 Deere & Company Cushion hydraulic cylinder
AT500161B8 (de) * 2004-04-05 2007-02-15 Hoerbiger Automatisierungstech Arbeitszylinder mit endlagendämpfung
SE530030C2 (sv) * 2006-06-29 2008-02-12 Vaederstad Verken Ab Device on a hydraulic cylinder

Also Published As

Publication number Publication date
SE533598C2 (sv) 2010-11-02
WO2010071557A1 (en) 2010-06-24
EP2359013A1 (en) 2011-08-24
EP2359013A4 (en) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9322331B2 (en) Connecting rod for two stage variable compression
JP4990269B2 (ja) 油圧駆動ポンプのためのダイアフラムの位置の制御
US7350484B2 (en) Controlled leakage valve for piston cooling nozzle
DE602004009042T3 (de) Drehmomentübertragungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug
TWI589474B (zh) 自行車座管總成
DE69911786T2 (de) Luftgetriebene pumpen und ihre bauteile
DE10228051B4 (de) Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem für Kraftfahrzeug-Reibungskupplung
DE102010016718B4 (de) Motorbremseinrichtung mit kombinierter Ölpassage
US6523513B2 (en) Camshaft timing device for internal combustion engines
US6119829A (en) Hydraulic shock absorber with variable damping resistance
US7219495B2 (en) Hydraulic cylinder
US6619183B2 (en) Electrohydraulic valve assembly
JP4267079B2 (ja) 圧力制御弁
EP1288517A1 (en) Hydraulic clutch assembly
DE10311960B4 (de) Manschette für Universalgelenk
US4398561A (en) Quick disconnect coupling with locked valving
EP1564460A1 (en) Relief valve
KR101934686B1 (ko) 개선된 댐핑 거동을 갖는 게이트형 압력 조절 밸브
EP1860328A1 (de) Einrichtung zur Steuerung eines pneumatischen, insbesondere doppelwirkenden, Zylinders
EP2321501B1 (de) Vorrichtung zur variablen einstellung der steuerzeiten von gaswechselventilen einer brennkraftmaschine
DE10224106B4 (de) Kupplungsbetätigungseinrichtung
EP1898126B1 (en) Gearshift lever
DE69936849T2 (de) Steuerungssystem für die blätter eines propellers mit verstellbaren anstellwinkel
US9194506B2 (en) Central valve for pivot motor actuator
DK161850B (da) Hydraulisk ventilindretning

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed