SE527289C2 - Handbrake handle for lorry or motor home, has ergonomic shape with raised grip position and includes geared lever arm for operating handbrake button - Google Patents

Handbrake handle for lorry or motor home, has ergonomic shape with raised grip position and includes geared lever arm for operating handbrake button

Info

Publication number
SE527289C2
SE527289C2 SE0402690A SE0402690A SE527289C2 SE 527289 C2 SE527289 C2 SE 527289C2 SE 0402690 A SE0402690 A SE 0402690A SE 0402690 A SE0402690 A SE 0402690A SE 527289 C2 SE527289 C2 SE 527289C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
handbrake
handle
grip handle
lever
ordinary
Prior art date
Application number
SE0402690A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0402690L (en
SE0402690D0 (en
Inventor
Anders Hagman
Original Assignee
Anders Hagman
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anders Hagman filed Critical Anders Hagman
Priority to SE0402690A priority Critical patent/SE0402690L/en
Publication of SE0402690D0 publication Critical patent/SE0402690D0/en
Publication of SE527289C2 publication Critical patent/SE527289C2/en
Publication of SE0402690L publication Critical patent/SE0402690L/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
  • B60T7/00Brake-action initiating means
  • B60T7/02Brake-action initiating means for personal initiation
  • B60T7/08Brake-action initiating means for personal initiation hand actuated
  • B60T7/10Disposition of hand control
  • B60T7/102Disposition of hand control by means of a tilting lever
  • B60T7/104Disposition of hand control by means of a tilting lever with a locking mechanism
  • B60T7/105Disposition of hand control by means of a tilting lever with a locking mechanism the lock being released by means of a push button

Abstract

The handle has an ergonomic shape with a raised grip position and is designed to be fitted onto an existing handbrake. The handbrake button is operated using a lever arm which is geared so that the force needed to operate it is less compared with that normally applied with the thumb. A guard prevents the brake being accidentally released with the foot when the driver is getting into or out of the vehicle.

Description

Det kan efter företagna undersökningar på marknaden konstateras att någon anordning som avhj älper de ovan nämnda problemen inte förefinnes eller eljest är känd i litteraturen. After market research, it can be stated that no device that solves the above-mentioned problems is known or otherwise known in the literature.

KORT BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Det ovan angivna problemet och de förknippade önskemålen uppfylls i alla avseenden med föreliggande uppfinningstanke och därur härflytande tänkbara modifikationer, på så vis att ett grepphandtag är fast eller löstagbart monterat på handbromsspakens yttre ände och så utformat att grepphandtagets handgrepp har ett i förhållande till förarsätet och förarens hand i väsentlig grad förhöjt och i ergonomiskt avseende mera lättillgängligt läge och att handbromsspakens ordinarie tryckknapp för dess frigörings- eller lägesspärr kan utlösas i fordonets frontriktning medelst tryck med ett finger mot ett tumläge.BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION The above problem and the associated desires are met in all respects with the present inventive concept and hence here possible modifications, in such a way that a grip handle is fixedly or releasably mounted on the outer end of the parking brake lever and so that the handle has a grip handle to the driver's seat and the driver's hand significantly raised and in an ergonomically more accessible position and that the handbrake lever's ordinary push button for its release or position lock can be released in the front of the vehicle by means of a one-inch push.

Den enligt uppfmningen särskilda frigöringsanordningen för lägesspärren kan enkelt manövreras med ena handens tumme eller annat finger med ett lätt tryck i samma riktning som fordonets normala körriktning, vilket är både ergonomiskt och fömuflsmässigt adekvat. Tack vare att spärr- eller lägesfi-igöraren företrädesvis kan utgöras av en vipparm eller dubbelsidig hävarm, kan dennas utväxling göras mångfaldig så att handbromsspakens frigöring underlättas i väsentlig grad.According to the invention, the special release device for the position lock can be easily operated with the thumb of one hand or other with a light pressure in the same direction as the normal direction of travel of the vehicle, which is both ergonomically and formally adequate. Thanks to the fact that the locking or positioning actuator can preferably consist of a rocker arm or double-sided lever, its gear ratio can be multiplied so that the release of the parking brake lever is significantly facilitated.

För att grepphandtaget skall kunna fästas på enklaste sätt på de vanligast förekommande handbromshandtagen eller manöverspakama, är grepphandtaget försett med ett företrädesvis ovalt hål av erforderlig storlek, vilket kan förminskas med hjälp av en eller flera klämskruvar eller genom mellanbussningar eller mellanringar av avpassad dimension.In order for the grip handle to be attached in the simplest way to the most common handbrake handles or control levers, the grip handle is provided with a preferably oval hole of the required size, which can be reduced by means of one or more clamping screws or by intermediate bushings or intermediate rings of adapted dimension.

För att nedbringa tillverkningskostnaden är det att föredra om grepphandtaget och frigöringsarmen för handbromsspärren formsprutas av glasfiberarmerad termoplast.To reduce the manufacturing cost, it is preferable if the grip handle and the release arm for the parking brake latch are injection molded from glass-reinforced thermoplastic.

E27 289 3 KORTFATTAD BESKRIVNING AV RITNINGARNA Uppfinningen skall nedan förklaras närmare med hänvisning till tre figurer på bifogade figurblad.E27 289 3 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention will be explained in more detail below with reference to three urer gures on the attached ur gur sheets.

Figur 1 visar en sidovy av en förarstol med en intill denna och vid golvet placerad handbromsspak försedd med ett grepphandtag enligt uppfinningen.Figure 1 shows a side view of a driver's seat with a handbrake lever placed next to it and placed on the floor provided with a grip handle according to the invention.

Figur 2 visar en utföringsform av grepphandtaget enligt uppfinningen i vy från sidan eller vinkelrätt mot fordonets ordinarie handbromsspak.Figure 2 shows an embodiment of the grip handle according to the invention in side view or perpendicular to the vehicle's ordinary handbrake lever.

Figur 3 visar utföringsfonnen enligt figur 2 i vy i handbromsspakens längdriktning.Figure 3 shows the embodiment according to Figure 2 in view in the longitudinal direction of the parking brake lever.

BESKRIVNING AV EN FÖREDRAGEN UTFÖRINGSFORM Grepphandtaget 1 enligt den föredragna utföringsformen av uppfinningen som i detalj visas i figurema 2 -3 innefattar ett tillnärrnelsevis ovalt infistiiirigshål 2 med tre klämskruvar 3 för fastsättning på en manöverarm eller på fordonet redan befintlig handbromsspak 4 jämte ett efter handen bekvämt format handgrepp 5 anordnat ovanför ett mellanstycke 6 ovanför infástningshålet 2. För att på ett bekvämare sätt fi-igöra den befintliga lägesspäiren i handbromsspaken 4 är en håvarm 7 anordnad kring en led 8 med ett intill handgreppet placerat tuniläge 9 och ett på motsatt sida av leden 8 lämpligt utformad tryckplatta 10 som är avsedd att ha direktkontakt med och verka mot handbromsspakens befintliga tryckknapp 11. Vid monteringen av grepphandtaget 1 på den befintliga handbronisspaken 4 är det tänkt att grepphandtaget 1 monteras så att tryckplattan 10 får direktkontakt med tryckknappen l 1. I vissa fall kan dock erfordras en i grepphandtaget 1 integrerad fjäder 12, som kan hålla tumläget 9 dikt an mot mellanstycket 6 och sj älva handgreppet 5. Beroende av konstruktionen. på fordonets förarsäte och sittdynans 13 höjd och avstånd i vertikalled ned till handbromsspakens 4 fi-iläge eller lägsta läge, kan mellanstycket 6 tillverkas i olika storlek och utsträckning. Åtskilliga modifikationer och utformningar kan självfallet utformas inom ramen för uppfinningstanken. Andra ergonomiska och utseendemässiga krav kan således tillgodoses med en annan design än den här visade och beskrivnaDESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT The gripping handle 1 according to the preferred embodiment of the invention shown in detail in Figures 2 -3 comprises a substantially oval infistle hole 2 with three clamping screws 3 for attachment to a control arm or to a vehicle already attached to the vehicle. handle 5 arranged above an intermediate piece 6 above the fastening hole 2. In order to more conveniently ig- make the pivotal positioning bar in the parking brake lever 4, a rake arm 7 is arranged around a joint 8 with a tuna position 9 placed next to the handle and one on the opposite side of the joint 8 suitably designed push plate 10 which is intended to have direct contact with and act on the handbrake lever's permanent pushbutton 11. When mounting the grip handle 1 on the deadly handbrush lever 4, it is intended that the grip handle 1 be mounted so that the push plate 10 has direct contact with pushbutton 1 1. In some cases however, one can be integrated in the grip handle 1 d spring 12, which can hold the thumb position 9 close to the intermediate piece 6 and the handle itself 5. Depending on the construction. on the driver's seat of the vehicle and the height and distance of the seat cushion 13 in the vertical direction down to the position of the parking brake lever 4 fi or the lowest position, the intermediate piece 6 can be manufactured in different sizes and extents. Several modifications and designs can, of course, be made within the scope of the inventive concept. Other ergonomic and appearance requirements can thus be met with a different design than the one shown and described here

Claims (3)

F27 239 Li PATENTKRAVF27 239 Li PATENTKRAV 1. Grepphandtag (1) till en manöverarm eller ett motorfordons ordinarie handbromsspak (4) för blockering av hjulbromsar, där handbromsspakens (4) normala placering och fiiläge är lågt placerad i förhållande till föraren på grund av törarsätets (13) höjd och läge, kännetecknar av att grepphandtaget (1) är fast eller löstagbart monterat på handbromsspakens (4) yttre ände och så utformat att grepphandtagets (l) handgrepp (5) har ett i förhållande till förarsätet (13) och förarens hand i väsentlig grad förhöjt läge och att handbromsspakens (4) ordinarie tryckknapp (1 1) för dess frigörings- eller lägesspärr kan utlösas medelst tryck med ett finger mot ett tumläge (9) i fordonets färdriktning.Grip handle (1) for a control arm or a motor vehicle's ordinary handbrake lever (4) for blocking wheel brakes, where the normal position and position of the handbrake lever (4) is low in relation to the driver due to the height and position of the dryer seat (13), that the grip handle (1) is fixedly or releasably mounted on the outer end of the handbrake lever (4) and designed so that the handle (5) of the grip handle (1) has a substantially elevated position relative to the driver's seat (13) and the driver's hand and that the handbrake lever (4) ordinary pushbutton (1 1) for its release or position lock can be released by pressing with one finger against a thumb position (9) in the direction of travel of the vehicle. 2. Grepphandtag (1) enligt patentkrav 1, kännetecknat av att grepphandtaget (1) har en frigöringsspärr (7-10), som är anordnad likt en ledad (8) vipparm eller hävarm (7) med ett tumläge (9) i anslutning till handgreppet (S) upptill och med en tryckyta (10) nedtill, verkande mot handbromsspakens (4) ordinarie tryckknapp (1 1) för handbromsspakens frigörings- eller lägesspärr med ett sådant hävstångsförhållande att frigöringskraften för handens fnger reduceras och kan verka i samma riktning som fordonets normala körriktning.Grip handle (1) according to claim 1, characterized in that the grip handle (1) has a release latch (7-10), which is arranged like an articulated (8) rocker arm or lever (7) with a thumb position (9) adjacent to the handle (S) at the top and with a pressure surface (10) at the bottom, acting against the ordinary brake button (1 1) of the parking brake lever (4) for the release or position lock of the parking brake lever with such a lever ratio that the release force of the hand catcher is reduced and can act in the same direction normal direction of travel. 3. Grepphandtag (1) enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknar av att grepphandtaget (1) är anordnat med ett klänrfáste (2, 3) passande utanpå den ordinarie handbromsspakens gripyta med eller utan användning av klämskruvar eller mellanliggande bussning och klämhylsa.Grip handle (1) according to claim 1 or 2, characterized in that the grip handle (1) is arranged with a clamp bracket (2, 3) fitting on the outside of the gripping surface of the ordinary handbrake lever with or without the use of clamping screws or intermediate bushing and clamping sleeve.
SE0402690A 2004-11-05 2004-11-05 Grip handle for motor vehicles SE0402690L (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0402690A SE0402690L (en) 2004-11-05 2004-11-05 Grip handle for motor vehicles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0402690A SE0402690L (en) 2004-11-05 2004-11-05 Grip handle for motor vehicles

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0402690D0 SE0402690D0 (en) 2004-11-05
SE527289C2 true SE527289C2 (en) 2006-02-07
SE0402690L SE0402690L (en) 2006-02-07

Family

ID=33488162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0402690A SE0402690L (en) 2004-11-05 2004-11-05 Grip handle for motor vehicles

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE0402690L (en)

Also Published As

Publication number Publication date
SE0402690L (en) 2006-02-07
SE0402690D0 (en) 2004-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6131712A (en) Brake pedal actuator for bleeding brakes
US9352669B2 (en) Adjustable child seat base
AU2018207133B2 (en) Industrial vehicle armrest
WO2007039738A1 (en) Suction device
EP1642823A3 (en) Bicycle brake control device with electrical operating member
EP1588931A3 (en) Vehicle steering handle device
US10308114B2 (en) Hand control throttle system
EP1950130A4 (en) Steering device of small-sized electric vehicle
JP2006298157A (en) Auxiliary powered vehicle for cart
US20030230161A1 (en) Thumb-accessible control housing for steering device
SE527289C2 (en) Handbrake handle for lorry or motor home, has ergonomic shape with raised grip position and includes geared lever arm for operating handbrake button
CN201842078U (en) Auto hand brake handle
US6167776B1 (en) Auxiliary throttle for snow mobiles and the like
US7000498B2 (en) Adjustable universal operating lever extension
JP4653872B2 (en) Pushed floor stripper
JP5512765B2 (en) Stepping error prevention device
WO2004064946A3 (en) Bi-directional snow sled with steering/braking levers
GB2264350A (en) Handbrake operating mechanism for an industrial truck.
HK1108106A1 (en) Wiping mop and foot pedal therefor
CA2243684C (en) Brake pedal actuator for bleeding brakes
JPH09226661A (en) Hand brake device for handlebar vehicle
TWI395680B (en) Car foot pad and holder (2)
AU2006100581A4 (en) Fixed-Direction Wheel Control Mechanism For Baby Stroller
KR100209054B1 (en) Fixing device for auxiliary mat
USRE28943E (en) Lever for brake and clutch operation on cycle handlebars

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed