SE516277C2 - Bearing arrangement for a shaft and use of a bearing arrangement - Google Patents

Bearing arrangement for a shaft and use of a bearing arrangement

Info

Publication number
SE516277C2
SE516277C2 SE0001869A SE0001869A SE516277C2 SE 516277 C2 SE516277 C2 SE 516277C2 SE 0001869 A SE0001869 A SE 0001869A SE 0001869 A SE0001869 A SE 0001869A SE 516277 C2 SE516277 C2 SE 516277C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
sleeve
bearing
bellows
shaft
sleeves
Prior art date
Application number
SE0001869A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0001869D0 (sv
SE0001869L (sv
Inventor
Stefan Elmgren
Folke Oestling
Lars Andren
Original Assignee
Skf Sverige Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Skf Sverige Ab filed Critical Skf Sverige Ab
Priority to SE0001869A priority Critical patent/SE516277C2/sv
Publication of SE0001869D0 publication Critical patent/SE0001869D0/sv
Publication of SE0001869L publication Critical patent/SE0001869L/sv
Publication of SE516277C2 publication Critical patent/SE516277C2/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
  • F16C35/00Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers
  • F16C35/04Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers in the case of ball or roller bearings
  • F16C35/06Mounting or dismounting of ball or roller bearings; Fixing them onto shaft or in housing
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/50Sealings between relatively-movable members, by means of a sealing without relatively-moving surfaces, e.g. fluid-tight sealings for transmitting motion through a wall
  • F16J15/52Sealings between relatively-movable members, by means of a sealing without relatively-moving surfaces, e.g. fluid-tight sealings for transmitting motion through a wall by means of sealing bellows or diaphragms
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
  • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
  • F16C19/02Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
  • F16C19/04Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for radial load mainly
  • F16C19/06Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for radial load mainly with a single row or balls

Description

2 enkelt att hantera, och dessa ändamàl har mötts med ett lagerarrangemang i enlighet med innehàllet i de bifogade patentkraven. 2 easy to handle, and these objects have been met with a storage arrangement in accordance with the content of the appended claims.
I det hänvisning till den bifogade ritningen, vars Fig. 1 visar följande kommer uppfinningen att beskrivas med ett parti av en axel lagrad i ett kullager anordnat i ett hus.With reference to the accompanying drawing, of which Fig. 1 shows the following, the invention will be described with a portion of a shaft mounted in a ball bearing arranged in a housing.
Lagerarrangemanget är anordnat vid en roterande axel 1, och innefattar ett standardkullager 2, som har sin innerring inpassad i en första hylsa 3, vilken är anordnad med glid- passning pà axeln 1, och vilken i sin yttre mantelyta har en ansats 4 mot vilken innerringen hos lagret 2 anligger. Den första hylsan 3 har vidare en fläns 5, som sträcker sig radiellt utàt och vid sin bakre ände har en avfasning 6.The bearing arrangement is arranged at a rotating shaft 1, and comprises a standard ball bearing 2, which has its inner ring fitted in a first sleeve 3, which is arranged with a sliding fit on the shaft 1, and which in its outer circumferential surface has a shoulder 4 against which the inner ring at the warehouse 2 abut. The first sleeve 3 further has a flange 5, which extends radially outwards and at its rear end has a chamfer 6.
Ytterringen hos lagret 2 är fäst i en andra hylsa 7, som invändigt har en ansats 8, som bildar ett axiellt stopp för lagrets ytterring. Vid dess fràn lagret vända ände har denna andra hylsa 7 ett snett utàt böjt parti 9, beläget i nivà med avfasningen 6 pà den första hylsan och vilken tillsammans med denna avfasning bildar en labyrinttätning . Mellan lagret 2 och labyrinttätningen 10 innesluter de första och andra hylsorna 3, '7 ett utrymme i. vilket är anordnat en konventionell frikterande tätning 11, som stàr i glidkontakt med den första hylsan 3. Ett ändparti av en flexibel bälg 12 är fast fixerad kring en större axiell del av den andra hylsan 7 genom vulkanisering 13. Lagerhylsorna är företrädesvis formdjuppressade.The outer ring of the bearing 2 is fixed in a second sleeve 7, which internally has a shoulder 8, which forms an axial stop for the outer ring of the bearing. At its end facing away from the bearing, this second sleeve 7 has an obliquely outwardly curved portion 9, located at the level of the chamfer 6 on the first sleeve and which together with this chamfer forms a labyrinth seal. Between the bearing 2 and the labyrinth seal 10 the first and second sleeves 3, 7 enclose a space in which a conventional friction seal 11 is arranged, which is in sliding contact with the first sleeve 3. An end portion of a flexible bellows 12 is fixedly fixed around a larger axial part of the second sleeve 7 by vulcanization 13. The bearing sleeves are preferably deep-formed.
Den motsatta änden av bälgen 12, som företrädesvis är ett gummirör, är fäst kring en cirkulär fläns 14 pà ett hus 15, t.ex. ett motorhus för en vattenskoter. Denna ände av bälgen 12 är fäst till flänsen 14 medelst en cirkulär vulst 16 i innerytan pà bälgen, vilken upptas i ett spar 17 i flänsen 14. En slangklämma 18 av vilken som helst känd typ användes vidare för att säkra änden av bälgen 12 till flänsen 14. 16 2 7 _ -- 3 I omradet för den första hylsan 3 är axeln 1 försedd med periferiella spàr 19, i vilka är anordnat O-ringstätningar för att hindra vatten fràn att tränga in längs axeln 1 och in i motorhuset 15. Vidare är axeln. 1 försedd lned ytterligare ett spàr 21 i vilket är anordnat en làsring 22, som bildar ett stopp för axiell rörelse i en riktning, och därvid samverkar med en periferiell urtagning 23 vid en inre ändkant pà den första hylsan 3. Ãnden pà hylsan 3, som är fastvulkad till den yttre nantelytan hos den andra hylsan 7 slutar med en lutande ände, vilken tillsammans med det utàt böjda partiet 9 pà den andra hylsan 7 bildar en periferiell ränna 24 nära den ände av den andra hylsan 7, som är vänd fràn nwtorhuset. Denna ränna samlar upp vatten och fukt pà den yttre mantelytan hos bälgen 12 och dränerar detta vid dess undre sida, och hindrar därmed detsamma fràn att komma in i den närliggande labyrinttätningen 10.The opposite end of the bellows 12, which is preferably a rubber tube, is attached around a circular flange 14 to a housing 15, e.g. a motor house for a jet ski. This end of the bellows 12 is attached to the flange 14 by means of a circular bead 16 in the inner surface of the bellows, which is received in a groove 17 in the flange 14. A hose clamp 18 of any known type is further used to secure the end of the bellows 12 to the flange 14. 16 2 7 _ - 3 In the area of the first sleeve 3 the shaft 1 is provided with peripheral grooves 19, in which O-ring seals are arranged to prevent water from penetrating along the shaft 1 and into the motor housing 15. Further is the shoulder. 1 is provided with a further groove 21 in which a locking ring 22 is arranged, which forms a stop for axial movement in one direction, and thereby cooperates with a peripheral recess 23 at an inner end edge of the first sleeve 3. The end of the sleeve 3, which is vulcanized to the outer nant surface of the second sleeve 7 terminating with a sloping end, which together with the outwardly curved portion 9 of the second sleeve 7 forms a peripheral groove 24 near the end of the second sleeve 7 facing away from the nwtor housing. This gutter collects water and moisture on the outer mantle surface of the bellows 12 and drains it at its lower side, thereby preventing the same from entering the nearby labyrinth seal 10.
De första och andra hylsorna 3, 7 med tätningar 6, 11, laqer och bälg 12 bildar tillsammans en sammanhållen maskin- komponent, som kan levereras som en enhet fràn tillverkaren till slutanvändaren. Den enda operation som erfordras vid montering är att skjuta upp enheten över axeln 1, varvid man säkerställer att bälgen 12 komprimeras axiellt sà mycket att dess vàgformade parti 25 förspännes för att, via förmedling genom bälgen 12, den yttre hylsan 7 och lagret 2, tvinga den första hylsan 3 mot dess axiella stopp, som bildas av làsringen 22.The first and second sleeves 3, 7 with seals 6, 11, bearings and bellows 12 together form a cohesive machine component, which can be delivered as a unit from the manufacturer to the end user. The only operation required during assembly is to push the unit up over the shaft 1, ensuring that the bellows 12 is compressed axially so much that its wave-shaped portion 25 is biased to force, via mediation through the bellows 12, the outer sleeve 7 and the bearing 2, the first sleeve 3 against its axial stop, which is formed by the locking ring 22.
Det huvudsakliga ändamålet med rullningslagret 2 är sàlunda att halla gummibälgen 12 och tätningarna 10, 11 pá plats, medan gummibälgen överför friktionen för lager och tätning. utformning som givits enligt Genom den arrangemanget uppfinningen har det varit möjligt att använda standardlager s 1 e 277 4 och standardtätning, vilket resulterar i en avsevärd kostnadsminskning jämfört med tidigare lösningar.The main purpose of the rolling bearing 2 is thus to hold the rubber bellows 12 and the seals 10, 11 in place, while the rubber bellows transmits the friction for bearings and seal. design given according To the arrangement of the invention it has been possible to use standard bearings s 1 e 277 4 and standard sealing, which results in a considerable cost reduction compared to previous solutions.
Uppfinningen är inte begränsad till det utföringsexempel som beskrivits och illustrerats i bifogade ritning, utan modifikationer och varianter är möjliga inom ramen för efterföljande patentkrav.The invention is not limited to the exemplary embodiment described and illustrated in the accompanying drawing, but modifications and variants are possible within the scope of the appended claims.

Claims (5)

10 15 20 25 30 35 516 277 5 PATENTKRAV10 15 20 25 30 35 516 277 5 PATENT REQUIREMENTS
1. Ett flexibel, långsträckt tätningsbälg (12) kring en axel på ett sätt, som lagerarrangemang för lagring av en tillåter axiell rörelse och innefattande en första, inre lagerhylsa (3), standard-rullningslager (2) inpassat med sin innerring kring den första hylsan (3) och med en av dess ändytor vid lagrets ena sidoyta i kontakt mot en ansats (4) i den inre hylsan (3), och en andra, yttre lagerhylsa (7), tätningsorgan anordnade i ett utrymme mellan de första och andra lagerhylsorna (3, 7) bredvid rullningslagret, och nämnda bälg (12) avsedd att omsluta ett parti av axeln (1) och vid en av ändarna tätande ansluten till den yttre mantelytan på den andra, yttre lagerhylsan (7), och med organ (16, 18) för anslutning av dess motsatta ände till en fattning (14) hos ett maskinelement (15) från vilket axeln (1) skjuter ut, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att den lagerhylsan (7) är en hylsa av metallplàt försedd Ined ett inátböjt flänsparti (8), som andra, yttre bildar en kontaktyta för den motsatta sidoytan hos rullningslagret (2), varvid bälgen (12) är fast ansluten till den andra, yttre hylsan (7) genom att vara fastvulkad till den yttre mantelytan, varjämte lagerhylsorna (3, 7), lagret (2) med tätningsorgan (10, 11) och bälg (12) bildar ett sammanhållet maskinelement.A flexible, elongate sealing bellows (12) about an axis in a manner as a bearing arrangement for bearing an allowable axial movement and comprising a first, inner bearing sleeve (3), standard rolling bearing (2) fitted with its inner ring around the first the sleeve (3) and with one of its end faces at one side surface of the bearing in contact with a shoulder (4) in the inner sleeve (3), and a second, outer bearing sleeve (7), sealing means arranged in a space between the first and second the bearing sleeves (3, 7) next to the rolling bearing, and said bellows (12) intended to enclose a portion of the shaft (1) and sealingly connected at one of the ends to the outer jacket surface of the second outer bearing sleeve (7), and by means ( 16, 18) for connecting its opposite end to a socket (14) of a machine element (15) from which the shaft (1) projects, characterized in that the bearing sleeve (7) is a sleeve made of sheet metal provided Ined an inwardly bent flange portion (8), like other, outer forms a contact surface for the m exposed side surface of the rolling bearing (2), the bellows (12) being fixedly connected to the second, outer sleeve (7) by being vulcanized to the outer shell surface, and the bearing sleeves (3, 7), the bearing (2) with sealing means (10 , 11) and bellows (12) form a cohesive machine element.
2. Ett lagerarrangemang enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att ändarna av den första hylsan (3) och av den andra hylsan (7), som är vända från bälgen (12) är anordnade att bilda en labyrinttätning (10) dem emellan. 10 15 20 516 277 6A bearing arrangement according to claim 1, characterized in that the ends of the first sleeve (3) and of the second sleeve (7) facing away from the bellows (12) are arranged to form a labyrinth seal (10) them between. 10 15 20 516 277 6
3. Ett lagerarrangemang enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att de första och andra hylsorna (3, 7) är anordnade att bilda en labyrinttätning (10) dem emellan, och att en glidtätning (11) är anordnad mellan labyrinttätningen (10) och rullningslagret (2).A bearing arrangement according to claim 1, characterized in that the first and second sleeves (3, 7) are arranged to form a labyrinth seal (10) between them, and that a sliding seal (11) is arranged between the labyrinth seal (10). ) and the rolling bearing (2).
4. Ett lagerarrangemang enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att den andra hylsan (7) vid dess ände, som är vänd från bälgen (12) är försedd med ett snett uppåt böjt parti (9), vilket tillsammans med en urtagning vid den angränsande bildar uppsamling och dränering av vatten och fukt från den yttre änden av bälgen (12) en periferiell ränna för mantelytan på den andra hylsan (7) och bälgen (12).A bearing arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the second sleeve (7) at its end facing away from the bellows (12) is provided with an obliquely upwardly bent portion (9), which together with a recess at the adjacent one forms the collection and drainage of water and moisture from the outer end of the bellows (12) a peripheral groove for the mantle surface of the second sleeve (7) and the bellows (12).
5. Användning av ett lagerarrangemang enligt något av patentkrav för huvudaxeln (1) hos en bälgen (12) är fäst till en föregående vattenskoter, varvid flänsfattning (14) på motorhuset (15) till skotern.Use of a bearing arrangement according to any one of claims for the main shaft (1) of a bellows (12) is attached to a preceding personal watercraft, the flange socket (14) on the motor housing (15) to the scooter.
SE0001869A 2000-05-18 2000-05-18 Bearing arrangement for a shaft and use of a bearing arrangement SE516277C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001869A SE516277C2 (sv) 2000-05-18 2000-05-18 Bearing arrangement for a shaft and use of a bearing arrangement

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001869A SE516277C2 (sv) 2000-05-18 2000-05-18 Bearing arrangement for a shaft and use of a bearing arrangement
US10/311,697 US6939051B2 (en) 2000-05-18 2001-05-16 Bearing arrangement for a shaft
PCT/SE2001/001082 WO2001088396A1 (en) 2000-05-18 2001-05-16 A bearing arrangement for a shaft
AU6089701A AU6089701A (en) 2000-05-18 2001-05-16 A bearing arrangement for a shaft

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0001869D0 SE0001869D0 (sv) 2000-05-18
SE0001869L SE0001869L (sv) 2001-11-19
SE516277C2 true SE516277C2 (sv) 2001-12-10

Family

ID=20279751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0001869A SE516277C2 (sv) 2000-05-18 2000-05-18 Bearing arrangement for a shaft and use of a bearing arrangement

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6939051B2 (sv)
AU (1) AU6089701A (sv)
SE (1) SE516277C2 (sv)
WO (1) WO2001088396A1 (sv)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20321639U1 (de) * 2003-06-03 2008-09-18 Carl Freudenberg Kg Montageschutzring
US20060237637A1 (en) * 2005-04-25 2006-10-26 Reinhard Beatty Motor-encoder system having a flexible coupling
DE102007020007B4 (de) * 2007-04-27 2016-06-30 Man Truck & Bus Ag Vorrichtung zur Lagerung eines Fahrzeugrades, insbesondere für Nutzfahrzeuge
US8398310B2 (en) * 2008-04-21 2013-03-19 Total Lubrication Management Company Self aligning bearing and seal assembly
CN101696729B (zh) * 2009-11-12 2012-05-30 刘宝林 一种组合密封装置及导向钻井工具的组合密封结构
US9046107B2 (en) * 2011-08-11 2015-06-02 Itt Manufacturing Enterprises Llc. Vertical double suction pump enclosing tube seal
AU2012296526B2 (en) * 2011-08-16 2016-09-22 Weir Floway, Inc. Bearing assembly for a vertical turbine pump
US9882447B2 (en) * 2015-06-09 2018-01-30 Regal Beloit America, Inc. Electric machine, assembly and associated method

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT210688Z2 (it) * 1987-05-11 1989-01-11 Riv Officine Di Villar Perosa Guarnizione di tenuta con cuscinetto per alberi di trasmissione di veicoli
IT217038Z2 (it) 1989-04-28 1991-10-29 Riv Officine Di Villar Perosa Cuscinetto con guarnizione di tenu ta per alberi di trasmissione di autoveicoli
FR2718819B1 (fr) * 1994-04-15 1996-07-19 Nadella Boîtier porte-joint d'étanchéité à palier de guidage et son application notamment à une automobile.
EP0806349B1 (de) * 1996-05-08 2003-09-03 Orgapack Ag Spannvorrichtung
US6467566B1 (en) * 2001-09-24 2002-10-22 Trw Inc. Integral bushing assembly for a rack and pinion steering gear

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001088396A1 (en) 2001-11-22
SE0001869D0 (sv) 2000-05-18
US6939051B2 (en) 2005-09-06
US20040101220A1 (en) 2004-05-27
AU6089701A (en) 2001-11-26
SE0001869L (sv) 2001-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8066287B2 (en) Dynamic seal
DE60213694T2 (de) Dichtungssystem für ein Wälzlager
US4770548A (en) Hydrodynamic seal
US7878714B2 (en) Clutch release bearing device
KR890004033B1 (ko) 레이디얼 오일 시일
US7530870B2 (en) Drive shaft sealing device for small watercraft
US9523454B2 (en) Anti-rotation gripper ring
JP4090800B2 (ja) 自在継手
JP2005140329A (ja) 定速度継手用排気バルブ
US9248715B2 (en) Suspension thrust bearing device and strut equiped with such a device
DE102008010427B4 (de) Bioreaktor
WO2010061688A1 (ja) 密封装置
US4380416A (en) Centrifugal pumps
US6851676B2 (en) Inner seal ring for rolling mill oil film bearing
US20070172163A1 (en) Bearing device with a sensor
US8157450B2 (en) Waveform expansion sleeve for a bearing
US6062734A (en) Bearing seal
JP2004125176A (ja) 軸用リップパッキン
ES2274175T3 (es) Motor de soplador.
EP1004801A3 (en) Rotation shaft seal
EP1898132A1 (en) Sealing device
FR2738886A1 (fr) Dispositif de debrayage a commande hydraulique pour embrayage, notamment pour vehicules automobiles
ITTO980210A1 (it) Dispositivo di tenuta per un cuscinetto di rotolamento
US2243227A (en) Shaft sealing means
DE19843946B4 (de) Riemenscheibeneinheit