SE515552C2 - Apparatus for separating solid objects from a flowing fluid - Google Patents

Apparatus for separating solid objects from a flowing fluid

Info

Publication number
SE515552C2
SE515552C2 SE9804364A SE9804364A SE515552C2 SE 515552 C2 SE515552 C2 SE 515552C2 SE 9804364 A SE9804364 A SE 9804364A SE 9804364 A SE9804364 A SE 9804364A SE 515552 C2 SE515552 C2 SE 515552C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
flow
holes
downstream
fluid
objects
Prior art date
Application number
SE9804364A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9804364L (sv
SE9804364D0 (sv
Inventor
Johan Westin
Rolf Karlsson
Mats Henriksson
Anders Lundstroem
Tapio Kaipainen
Original Assignee
Vattenfall Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vattenfall Ab filed Critical Vattenfall Ab
Priority to SE9804364A priority Critical patent/SE515552C2/sv
Publication of SE9804364D0 publication Critical patent/SE9804364D0/sv
Publication of SE9804364L publication Critical patent/SE9804364L/sv
Publication of SE515552C2 publication Critical patent/SE515552C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
  • B04C3/00Apparatus in which the axial direction of the vortex (flow following a screw-thread type line) remains unchanged Also devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
  • B04C3/06Construction of inlets or outlets to the vortex chamber
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
  • B04C3/00Apparatus in which the axial direction of the vortex (flow following a screw-thread type line) remains unchanged Also devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
  • B04C3/00Apparatus in which the axial direction of the vortex (flow following a screw-thread type line) remains unchanged Also devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
  • B04C2003/006Construction of elements by which the vortex flow is generated or degenerated

Description

W U 20 25 30 35 @ ~ | » n 5152 552 bildningar, i det huvudvattenflöde som passerar genom avskil- jaranordningen. Även det biflöde som tas ut via ringspalten störs i hög grad. Sålunda uppstår i samlingsutrymmet utanför innerväggen tämligen intensiva virvelbildningar och turbulens, som i praktiken leder till att de objekt som förts ut i sam- lingsutrymmet efter kortare eller längre tid rycks med av vatt- net och àterförs till huvudflödet. Med andra ord blir anord- ningens avskiljningsförmäga medioker och stundom obefintlig, framför allt med avseende på lättare objekt. W U 20 25 30 35 @ ~ | 5152 552 formations, in the main water flow passing through the separator device. The tributary that is taken out via the ring gap is also disturbed to a great extent. Thus, in the collection space outside the inner wall, rather intense vortex formations and turbulence occur, which in practice leads to the objects that have been taken out of the collection space after a shorter or longer period of time being carried away by the water and returned to the main flow. In other words, the separability of the device becomes mediocre and sometimes non-existent, especially with respect to lighter objects.
Genom EP O 162 44l är vidare känd en avskiljaranordning som i första hand låter sig användas för separering av ånga från vatten. Även i detta fall sker avskiljningen via en ring- formig spalt, vartill kommer att anordningen icke inbegriper något samlingsutrymme i vilket fasta objekt skulle kunna upp- fångas och ackumuleras.EP 0 162 441 further discloses a separator device which can primarily be used for separating steam from water. Also in this case the separation takes place via an annular gap, in addition to which the device does not include any collecting space in which solid objects could be captured and accumulated.
Uppfinninqens syften och särdrag Föreliggande uppfinning tar sikte pà att undanröja ovan- nämnda olägenheter hos den tidigare kända avskiljaranordningen och skapa en förbättrad avskiljaranordning. Ett grundläggande syfte med uppfinningen är att skapa en avskiljaranordning som kan icke blott fånga de fasta objekt som medföljer huvudflödet på ett effektivt sätt, utan även säkerställa att de fångade ob- jekten tillförlitligt kvarblir i samlingsutrymmet under lång tid, företrädesvis under den tid som förflyter mellan två på varandra följande reaktorrevisioner. Ett annat syfte är att skapa en avskiljaranordning som då den passeras av huvudfluid- flödet ej ger upphov till flödesstörningar, såsom virvelbild- ningar, turbulens och liknande, vilka i sin tur kan ge upphov till skadliga vibrationer i ledningssystemet nedströms anord- ningen. Ett ytterligare syfte med uppfinningen är att skapa en avskiljaranordning med en mekanisk uppbyggnad som är så enkel som möjlig, varvid anordningen skall kunna monteras in i be- fintliga ledningsrör. Ännu ett syfte är att skapa en avskiljar- anordning som ej ger upphov till nämnvärt tryckfall i huvud- fluidflödet då detta passerar anordningen.OBJECTS AND FEATURES OF THE INVENTION The present invention aims at eliminating the above-mentioned disadvantages of the prior art separator device and creating an improved separator device. A basic object of the invention is to create a separating device which can not only capture the solid objects which accompany the main flow in an efficient manner, but also ensure that the captured objects remain reliably in the collecting space for a long time, preferably during the time which elapses between two consecutive reactor revisions. Another object is to create a separator device which, when passed by the main fluid flow, does not give rise to flow disturbances, such as vortex formation, turbulence and the like, which in turn can give rise to harmful vibrations in the pipe system downstream of the device. A further object of the invention is to create a separator device with a mechanical construction which is as simple as possible, whereby the device should be able to be mounted in existing conduits. Another object is to create a separator device which does not give rise to a appreciable pressure drop in the main fluid flow as this passes the device.
Enligt uppfinningen nås åtminstone det grundläggande syftet medelst de särdrag som är angivna i patentkravets 1 kän- netecknande del. Fördelaktiga utföranden av den uppfinnings- N H 20 25 30 35 f., m. 51š@ššéh enliga anordningen är vidare definierade i de osjälvständiga -v-u. kraven.According to the invention, at least the basic object is achieved by means of the features stated in the characterizing part of claim 1. Advantageous embodiments of the device according to the invention are further defined in the dependent -v-u. the requirements.
Kortfattad ytterligare belysning av teknikens ståndpunkt Centrifugalavskiljaranordningar för allmänna industri- ella ändamål är tidigare kända genom exempelvis US 1 931 193, US 2 425 110, US 2 512 253, US 2 616 563, US 2 986 278, US 4 834 887, EP 0 005 494, EP 0 162 441 och EP 0 267 285.Brief Further Disclosure of the Prior Art Centrifugal separators for general industrial purposes are previously known from, for example, US 1,931,193, US 2,425,110, US 2,512,253, US 2,616,563, US 2,986,278, US 4,834,887, EP 0 005 494, EP 0 162 441 and EP 0 267 285.
Ingen av dessa anordningar grundar sig emellertid på användning av tangentiellt åtskilda, avlånga hål av det slag som karakte- riserar föreliggande uppfinning. Av detta skäl lämpar sig de tidigare kända anordningarna icke för avskiljning av skrot ur matarvattnet till kärnreaktorer.However, none of these devices is based on the use of tangentially spaced, elongate holes of the type which characterize the present invention. For this reason, the prior art devices are not suitable for separating scrap from the feed water to nuclear reactors.
Kort beskrivning av bifogade ritningar På ritningarna är: Fig 1 en längdsektion genom ett första utförande av en avskil- jaranordning enligt uppfinningen, Fig 2 en tvärsektion A-A i fig 1, Fig 3 en tvärsektion B-B i fig 1, Fig 4 en förstorad tvärsektion av enbart en i anordningen in- gående innervägg, närmare bestämt i sektionsplanet A-A i fig 1, Fig 5 en analog förstoring av en tvärsektion genom samma in- nervägg i sektionsplanet B-B i fig 1, Fig 6 en schematisk vy illustrerande geometrin hos två närbe- lägna passagehàl i förutnämnda innervägg, Fig 7 en förstorad partiell vy av nämnda innervägg i ett tänkt, utbrett tillstànd betraktad från centrum, Fig 8 en förstorad detaljsektion C-C (se fig 4 och 5) genom samma innervägg, Fig 9 en mot fig 1 svarande sektion som visar ett andra, al- ternativt utförande av den uppfinningsenliga anord- ningen, Fig 10 en tvärsektion A-A genom avskiljaranordningen enligt fig 9, och Fig 11 en sektion visande tredje och fjärde utföranden av upp- finningen.Brief description of the accompanying drawings In the drawings: Fig. 1 is a longitudinal section through a first embodiment of a separator device according to the invention, Fig. 2 a cross section AA in Fig. 1, Fig. 3 a cross section BB in Fig. 1, Fig. 4 an enlarged cross section of only an inner wall included in the device, more specifically in the sectional plane AA in Fig. 1, Fig. 5 an analogous enlargement of a cross section through the same inner wall in the sectional plane BB in Fig. 1, Fig. 6 a schematic view illustrating the geometry of two adjacent passage holes in the aforesaid inner wall, Fig. 7 is an enlarged partial view of said inner wall in an imaginary, widespread condition viewed from the center, Fig. 8 an enlarged detail section CC (see Figs. 4 and 5) through the same inner wall, Fig. 9 a section corresponding to Fig. 1 showing a second, alternative embodiment of the device according to the invention, Fig. 10 a cross section AA through the separator device according to Fig. 9, and Fig. 11 a section showing third and fourth embodiments of the invention.
W Ü 20 25 30 35 - 1 . . . .W Ü 20 25 30 35 - 1. . . .
. . . . - . . . . , ., Detalíerad beskrivning av föredragna utföranden av uppfinningen I fig 1 betecknar 1 generellt en uppfinningsenlig av- skiljaranordning vilken är monterad i ett vattenledningsrör 2, närmare bestämt mellan en första rördel 2' på anordningens upp- strömssida, och en andra rördel 2" på anordningens nedströms- sida. Såsom illustreras medelst de två kraftiga, axiella pi- larna passerar vattenflödet genom ledningsröret i riktning ned- ifrån och uppåt, varvid röret fördelaktigast är vertikalt ori- enterat. y Avskiljaranordningen 1 innefattar ett hus som inbegriper en rörformig yttre vägg 3 och en likaledes rörformig inre vägg 4. Åtminstone innerväggen 4 - men med fördel även ytterväggen 3 - har rotationssymmetrisk grundform. I exemplet enligt fig 1 är de båda väggarna närmare bestämt cylindriska. Var och en av de båda väggarna är förbundna med särskilda ändstycken 5, 6, vilka i sin tur är förbundna med de båda rördelarna 2' och 2". Såsom antyds på ritningen kan nämnda detaljer vara inbördes förbundna medelst svetsar 7, ehuru även andra förbindningsalternativ är tänkbara. Mellan de båda väggarna 3, 4 avgränsas ett ringfor- migt, runtomgående utrymme 8. Detta utrymme har till uppgift att mottaga och uppsamla fasta skrotobjekt 9 som avskiljs ur huvudvattenflödet i rörledningen. I fortsättningen kommer detta utrymme därför att benämnas samlingsutrymme. Uppåt avgränsas detta samlingsutrymme av en ovanyta 10 utformad i det övre ändstycket 6. Nedåt avgränsas utrymmet av en bottenyta 11 ut- formad i det undre ändstycket 5.. . . . -. . . . DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS OF THE INVENTION In Fig. 1, 1 generally denotes a separator device according to the invention which is mounted in a water pipe 2, more particularly between a first pipe part 2 'on the upstream side of the device, and a second pipe part 2 "on As illustrated by the two strong, axial arrows, the flow of water passes through the pipe in the downward and upward direction, the pipe being most advantageously vertically oriented.The separator device 1 comprises a housing comprising a tubular outer wall 3. and a similarly tubular inner wall 4. At least the inner wall 4 - but advantageously also the outer wall 3 - has a rotationally symmetrical basic shape.In the example according to Fig. 1, the two walls are more specifically cylindrical.Each of the two walls is connected to special end pieces 5, 6, which in turn are connected to the two pipe parts 2 'and 2 ". As indicated in the drawing, said details can be interconnected by means of welds 7, although other connection alternatives are also conceivable. Between the two walls 3, 4 a circular, circumferential space 8 is delimited. This space has the task of receiving and collecting solid scrap objects 9 which are separated from the main water flow in the pipeline. In the future, this space will therefore be called a collection space. Upwards, this collecting space is delimited by an upper surface 10 formed in the upper end piece 6. Downwards, the space is delimited by a bottom surface 11 formed in the lower end piece 5.
Inuti huset är anordnad en centralt placerad kropp 12 med rotationssymmetrisk grundform. Denna centralkropp är kon- centrisk med innerväggen 4 och kan ha en diameter inom området 50-70% av innerväggens diameter. Kroppen är långsmal och har en centrumaxel som sammanfaller med huvudrörledningens 2 centrum- axel. Vid sin uppströmsände uppvisar centralkroppen 12 en av- smalnande änddel 13 med rotationssymmetrisk form, vilken ändar i en uttalad spets. I allt väsentligt är änddelens 13 mantelyta konisk, ehuru med något välvd form. Vid sin nedströmsände upp- visar centralkroppen 12 en andra änddel 14 som i likhet med den första änddelen har rotationssymmetrisk, avsmalnande form. Här är dock mantelytan med fördel genuint konisk, varjämte änddelen ändar i en plan gavelyta i stället för i en spets. 10 15 20 25 30 35 515 55?sx@;:m3.Inside the housing, a centrally located body 12 with a rotationally symmetrical basic shape is arranged. This central body is concentric with the inner wall 4 and can have a diameter in the range 50-70% of the diameter of the inner wall. The body is elongated and has a center axis that coincides with the center axis 2 of the main pipeline. At its upstream end, the central body 12 has a tapered end portion 13 with a rotationally symmetrical shape, which ends in a pronounced tip. Essentially, the mantle surface 13 of the end portion is conical, albeit with a slightly arched shape. At its downstream end, the central body 12 has a second end portion 14 which, like the first end portion, has a rotationally symmetrical, tapered shape. Here, however, the mantle surface is advantageously genuinely conical, and the end part ends in a flat end surface instead of in a tip. 10 15 20 25 30 35 515 55? Sx @ ;: m3.
. . - . . . - . - . U 5 Med var och en av centralkroppens 12 båda ändar samver- kar flödeskonverteringsdon 15, 16. Av dessa båda don verkar uppströmsdonet 15 såsom en rotationsalstrare som har till upp- gift att omvandla ett axiellt ankommande vattenflöde till ett åtminstone partiellt roterande flöde i det med 17 betecknade, ringformiga utrymmet mellan centralkroppens 12 utsida och in- nerväggens 4 insida. Donet 15 utgörs av en sats åtskilda blad vilka vid sina uppströmsändar är väsentligen plana för att suc- cessivt krökas (i flera plan) i riktning mot sina nedströmsän- dar. När det ankommande axiella huvudvattenflödet ankommer till bladsatsen kommer vattnet att på ett progressivt sätt länkas av i sidled och underkastas en roterande rörelse som medför att vattnet, av centrifugalkraften, pressas ut mot innerväggens 4 insida. Även det andra flödeskonverteringsdonet 16 består av en sats åtskilda blad. Dessa blad är emellertid utformade med krökta uppströmspartier vilka successivt övergår i väsentligen plana nedströmspartier. När det roterande vätskeflödet ankommer till denna sats av blad omvandlas därför flödet till ett vä- sentligen axiellt flöde.. . -. . . -. -. With each of the two ends of the central body 12, flow converters 15, 16 cooperate. Of these two devices, the upstream device 15 acts as a rotary generator which has the task of converting an axially arriving water flow into an at least partially rotating flow in that with 17, the annular space between the outside of the central body 12 and the inside of the inner wall 4. The device 15 consists of a set of separated blades which at their upstream ends are substantially flat to be successively curved (in several planes) in the direction of their downstream ends. When the incoming axial main water flow arrives at the blade set, the water will be progressively deflected laterally and subjected to a rotating movement which causes the water, by the centrifugal force, to be forced out against the inside of the inner wall 4. The second flow converter 16 also consists of a set of separated blades. However, these blades are formed with curved upstream portions which gradually merge into substantially planar downstream portions. Therefore, when the rotating fluid flow arrives at this set of blades, the flow is converted to a substantially axial flow.
I praktiken tjänar bladen i nämnda don 15, 16 även såsom medel för fixering av centralkroppen 12. Närmare bestämt är varje blad utmed motsatta längskanter fastsvetsade mot utsidan av centralkroppen resp. insidan av ledningsröret 2.In practice, the blades in said devices 15, 16 also serve as means for fixing the central body 12. More specifically, each blade along opposite longitudinal edges is welded to the outside of the central body resp. inside of the conduit 2.
Det skall vidare påpekas att det uppströms befintliga, undre ändstycket 5 inbegriper ett utlopp 18 för evakuering av uppsamlat skrot, företrädesvis i samband med revision av kärn- reaktorn. Utloppet 18 är med fördel förbundet med en evakue- ringsledning 19 med ventiler för bortförsel av skrotobjekten under kontrollerade former. Samlingsutrymmets 8 bottenyta 11 kan luta relativt horisontalplanet och ha sin lägsta punkt lokaliserad vid utloppet 18.It should further be pointed out that the upstream existing lower end piece 5 includes an outlet 18 for evacuating collected scrap, preferably in connection with an overhaul of the nuclear reactor. The outlet 18 is advantageously connected to an evacuation line 19 with valves for removing the scrap objects under controlled conditions. The bottom surface 11 of the collection space 8 may be inclined relative to the horizontal plane and have its lowest point located at the outlet 18.
Enligt ett för uppfinningen karakteristiskt särdrag ut- görs erforderliga passager eller öppningar för avdrag av skrot- objekten ur huvudvätskeflödet till samlingsutrymmet 8 av en sats tangentiellt åtskilda hål 20 med avláng form. Dessa hål kan vara placerade i samma avsnitt av innerväggen såtillvida att samtliga uppströmsändar av hålen är lokaliserade i ett ge- mensamt tvärsnittsplan samtidigt som hälens nedströmsändar är 10 15 20 25 30 35 515 552::æ:;§æ¿ 6 . . ~ | - | « . - . u lokaliserade i ett gemensamt tvärsnittsplan. Dock kan närbe- lägna hål även vara axialförskjutna relativt varandra. Antalet hål 20 kan i och för sig variera, men bör ligga inom området 3- 8. I det visade, föredragna utförandet uppgår antalet hål till sex.According to a feature characteristic of the invention, the required passages or openings for subtracting the scrap objects from the main liquid flow to the collecting space 8 are constituted by a set of tangentially spaced holes 20 with an elongate shape. These holes may be located in the same section of the inner wall insofar as all the upstream ends of the holes are located in a common cross-sectional plane while the downstream ends of the heel are 10 15 20 25 30 35 515 552 :: æ:; §æ¿ 6. . ~ | - | «. -. u located in a common cross-sectional plane. However, nearby holes can also be axially offset relative to each other. The number of holes 20 can vary per se, but should be in the range 3- 8. In the preferred embodiment shown, the number of holes is six.
I fig 1 betecknar 21 ett antal fina kanaler, vilka har till uppgift att åstadkomma ett begränsat returvattenflöde från samlingsutrymmet 8 tillbaka in i huvudvattenflödet. Dessa kana- ler 21 är placerade i ett gemensamt tvärsnittsplan i området mellan hälsatsen 20 och det andra flödeskonverteringsdonet 16.In Fig. 1, 21 denotes a number of fine channels, which have the task of providing a limited return water flow from the collection space 8 back into the main water flow. These channels 21 are located in a common cross-sectional plane in the area between the heel set 20 and the second flow converter 16.
I praktiken kan kanalerna 21 ha cylindrisk form med en diameter inom området 6-10 mm. Fördelaktigast har kanalerna en diameter av ca 8 mm.In practice, the channels 21 can have a cylindrical shape with a diameter in the range 6-10 mm. Most advantageously, the channels have a diameter of about 8 mm.
Nu hänvisas även till de ritningsfigurer 2-8 som åskåd- liggör olika detaljer hos det utförande av anordningen som vi- sas i fig 1. Av fig 2 och 3 framgår att centralkroppen 12 kan bestå av ett cylindriskt rör. Detta rör år i praktiken förbun- det med änddelar 13, larna i fig 2 framgår vidare hurusom det roterande, 14 av gediget, kraftigt utförande. Av pi- skruvfor- miga huvudvattenflödet genom avskiljarhuset i exemplet tänkes röra sig medsols i ett plan betraktat uppifrån. I och med att vattnet av centrifugalkraften pressas ut mot insidan av inner- väggen 4 kommer en viss del av flödet att länkas av in i sam- lingsutrymmet 8, varvid de skrotobjekt som medföljer vattnet och som har större densitet än detta kommer att kastas ut radi- ellt och tangentiellt genom hålen 20. Genom förekomsten av ka- nalerna 21 nedströms hålen 20 bibringas det i samlingsutrymmet 8 inkommande biflödet även en viss axiell hastighetskomponent.Reference is now also made to the drawing figures 2-8 which illustrate various details of the embodiment of the device shown in Fig. 1. From Figs. 2 and 3 it appears that the central body 12 may consist of a cylindrical tube. This pipe is in practice connected to end parts 13, the joints in Fig. 2 further show how the rotating, 14 of solid, strong design. Of the helical main water flow through the separator housing in the example, it is intended to move clockwise in a plane viewed from above. As the water is forced out by the centrifugal force towards the inside of the inner wall 4, a certain part of the flow will be diverted into the collecting space 8, whereby the scrap objects which accompany the water and which have a greater density than this will be thrown out radii. or tangentially through the holes 20. Due to the presence of the channels 21 downstream of the holes 20, the tributary entering the collection space 8 is also imparted to a certain axial velocity component.
Till följd av det faktum att kanalerna 21 är diminutiva begrän- I förhållande till det in- som i fallet matarvatten kan sas dock detta biflöde i hög grad. tensiva axiella huvudvattenflödet, kan därför vattnet i ha en hastighet av ca 10 m/s eller mer, samlingsutrymmet 8 betraktas såsom närmelsevis stillastående, ehuru svagt roterande. I fig 3 antyds det måttliga biflödet eller returvattenflödet från samlingsutrymmet 8 till huvudväts- keflödet medelst små, Av fig 4 framgår dels hurusom antalet hål 20 uppgår till inåtriktade pilar. sex, dels hurusom hålens kantytor med fördel är snedfasade.Due to the fact that the channels 21 are diminutive limiting In relation to the in- as in the case of feed water, however, this tributary can be said to a great extent. tensile axial main water flow, therefore, the water in may have a velocity of about 10 m / s or more, the collection space 8 is considered to be approximately stationary, although slightly rotating. Fig. 3 indicates the moderate tributary flow or return water flow from the collection space 8 to the main liquid flow by means of small ones. Fig. 4 shows partly how the number of holes 20 amounts to inwardly directed arrows. six, partly because the edge surfaces of the holes are advantageously bevelled.
Närmare bestämt visas i fig 4 hurusom hålkantytan 22 utmed det 10 15 20 25 30 35 515i552§@æw=¿=; . . . . 1. 7 enskilda hàlets ena långsidokant sträcker sig obruten i jämfö- relsevis flack vinkel (t ex inom området O-lO°) relativt en tänkt tangent på innerväggens 4 mantelyta, medan den motsatta (t ex 20-40°) mot en tänkt tangent. Hålkantytan 22 är belägen uppströms betraktat hålkantytan 23 sträcker sig i brantare vinkel i tangentialriktningen, medan hålkantytan 23 är belägen ned- ströms, såsom framgår av pilen i fig 4. Det må noteras att ytan 23 i omedelbar närhet av sin uppströmskant är bruten i viss vinkel. _ Av fig 5 framgår tydligt hurusom antalet returflödeska- naler 21 uppgår till arton. Härav följer att delningsvinkeln W uppgår till 20°. Av fig 5 framgår vidare hurusom den enskilda kanalen är snedställd med en vinkel K i förhållande till ett tänkt radialplan. I praktiken kan denna vinkel Ä uppgå till ca 45°. Såsom framgår av fig 8 är den enskilda kanalen 21 sned- ställd även i axiell riktning med en vinkel Q. Även denna vin- kel S2 kan med fördel uppgå till 45°. Närmare bestämt är kanalen 21 snedställd på ett sådant sätt att dess utvändiga mynning lokaliseras uppströms den invändiga mynningen betraktat i hu- vudvätskeflödets riktning.More specifically, Fig. 4 shows how the hollow edge surface 22 along the 515i552§ @ æw = ¿=; . . . . 1. One longitudinal side edge of the individual hole extends unbroken at a comparatively flat angle (eg in the range 0-110 °) relative to an imaginary tangent on the mantle surface of the inner wall 4, while the opposite (eg 20-40 °) to an imaginary tangent . The hollow edge surface 22 is located upstream when the hollow edge surface 23 extends at a steeper angle in the tangential direction, while the hollow edge surface 23 is located downstream, as can be seen from the arrow in Fig. 4. It should be noted that the surface 23 is broken at a certain angle. . Fig. 5 clearly shows how the number of return flow channels 21 amounts to eighteen. It follows that the division angle W amounts to 20 °. Fig. 5 further shows how the individual channel is inclined at an angle K in relation to an imaginary radial plane. In practice, this angle kan can amount to about 45 °. As can be seen from Fig. 8, the individual channel 21 is also inclined in the axial direction by an angle Q. This angle S2 can also advantageously amount to 45 °. More specifically, the channel 21 is inclined in such a way that its outer mouth is located upstream of the inner mouth viewed in the direction of the main liquid flow.
Av fig 7 framgår vidare hurusom icke blott hålkantytorna 22 och 23 utmed hàlets långsidokanter är snedfasade, utan även hålkantytorna 24 och 25 vid hàlets båda motsatta kortändar. Så- som framgår av fig 8 divergerar de båda hålkantytorna 24, 25 i riktning utåt relativt varandra. På så sätt säkerställs god vattensläppning vid hålets uppströmsände i anslutning till hål- kantytan 24, varjämte vattenflödet kommer att effektivt skäras av den skarpa kanten i anslutning till den nedströms befintliga hålkantytan 25. Samma effekt erhålls medelst de snedfasade långsidokantytorna 22, 23 av vilka den förstnämnda säkerställer att tangentiellt ankommande vatten smidigt följer ytan, medan den skarpa kanten i anslutning till hålkantytan 23 effektivt skär igenom det ankommande vattenflödet.Fig. 7 further shows how not only the hollow edge surfaces 22 and 23 along the long side edges of the hole are bevelled, but also the hollow edge surfaces 24 and 25 at both opposite short ends of the hole. As can be seen from Fig. 8, the two hollow edge surfaces 24, 25 diverge in an outward direction relative to each other. In this way good water discharge is ensured at the upstream end of the hole adjacent to the hollow edge surface 24, and the water flow will be effectively cut by the sharp edge adjacent to the downstream existing hollow edge surface 25. The same effect is obtained by the oblique longitudinal side edge surfaces 22, 23 of which ensures that tangentially arriving water smoothly follows the surface, while the sharp edge adjacent to the hollow edge surface 23 effectively cuts through the arriving water flow.
I fig 6 och 7 visas innerväggen 4 jämte tillhörande hål 20 i ett tänkt, plant utbrett tillstånd. Ehuru hålens 20 form och placering kan variera föredras i det visade exemplet en i förhållande till avskiljarhusets längdaxel snedställd place- ring, varvid det enskilda hålet är i allt väsentligt parallel- logramformat, dock med det undantaget att hàlets motsatta kort- 10 15 20 25 30 35 1515 =:ï;»ïí;. .=:=;1I. 8 sidokanter ej är absolut parallella (vilket är fallet med lång- sidokanterna).Figures 6 and 7 show the inner wall 4 together with the associated holes 20 in an imaginary, flat extended state. Although the shape and location of the holes 20 may vary, in the example shown a location inclined relative to the longitudinal axis of the separator housing is preferred, the individual hole being substantially parallel logogram format, with the exception that the opposite short side of the hole 10 15 20 25 30 35 1515 =: ï; »ïí ;. . =: =; 1I. 8 side edges are not absolutely parallel (which is the case with the long side edges).
Innerväggen 4 kan ha en ytterdiameter av inom området 400-500 mm, t ex 450 mm, varvid väggtjockleken kan ligga inom området 5-10 mm. Den i fig 6 med "h" betecknade höjden eller nivåskillnaden mellan det enskilda hàlets diametralt motsatta hörn uppgår då till 300-450 mm, t ex 380 mm, varvid den med "b" betecknade bredden hos den undre kortsidokantytan (i projek- tionsplanet) kan uppgå till 60-100 mm, t ex 83 mm. I praktiken är de olika hålen 20 ekvidistant åtskilda, varvid delningsav- ståndet "d" kan uppgå till 200-250 mm, t ex 235 mm. Lutnings- vinkeln B mellan det enskilda hålets undre kortsidokantyta och t ex 15°. Lut- I det konkreta exemplet ett tänkt horisontalplan kan uppgå till 10-20°, ningsvinkeln 7 kan uppgå till 20-40°. är vinkeln 30°. Båda dessa vinklar kan emellertid variera såväl uppåt som nedåt. I synnerhet kan vinkeln y reduceras i riktning mot noll. I ett ytterlighetsfall, som exemplifieras i fig 9, kan sålunda hålen vara lokaliserade axiellt i innerväggen.The inner wall 4 can have an outer diameter of in the range 400-500 mm, eg 450 mm, whereby the wall thickness can be in the range 5-10 mm. The height or level difference between the diametrically opposite corners of the individual hole indicated by "h" in Fig. 6 then amounts to 300-450 mm, eg 380 mm, the width of the lower short side edge surface denoted by "b" (in the projection plane) can amount to 60-100 mm, eg 83 mm. In practice, the different holes 20 are equidistantly separated, whereby the dividing distance "d" can amount to 200-250 mm, eg 235 mm. The angle of inclination B between the lower short side edge surface of the individual hole and eg 15 °. In the concrete example, an imaginary horizontal plane can amount to 10-20 °, the angle of inclination 7 can amount to 20-40 °. the angle is 30 °. However, both of these angles can vary both upward and downward. In particular, the angle γ can be reduced in the direction of zero. Thus, in an extreme case exemplified in Fig. 9, the holes may be located axially in the inner wall.
Såsom vidare framgår av fig 6 sträcker sig en tänkt för- längning 26 av hàlets 20 övre kortsidokantyta 25 genom det un- dersta hörnet hos varje närbeläget hål. Snedställningsvinkeln d mellan avskiljaranordningens längdaxel "x" och förlängnings- linjen 26 resp. den övre kortsidokantytan kan uppgå till ca 50°, ehuru avvikelser såväl uppåt som (främst) nedåt från detta värde är tänkbara.As further shown in Fig. 6, an imaginary extension 26 of the upper short side edge surface 25 of the hole 20 extends through the lower corner of each adjacent hole. The angle of inclination d between the longitudinal axis "x" of the separator device and the extension line 26 resp. the upper short side edge surface can amount to about 50 °, although deviations both upwards and (mainly) downwards from this value are conceivable.
I fig 6 betecknar 9', 9" resp. 9'” tre olika tunga skrotobjekt av vilka den tyngsta 9' underkastas den största centrifugalkraften. Detta innebär att detta objekt slungas ut med jämförelsevis flack vinkel hos rörelsevektorn. Det något lättare objektet 9" rör sig tangentiellt utåt i större vinkel i och med att detta objekt ej påverkas lika kraftigt av centrifu- galkraften. Det vinkel, dvs den axiella rörelsevektorn är här större än mot- lättaste objektet 9'” rör sig i ännu brantare svarande vektor för tyngre objekt. Dock sker även denna rörelse i en vinkel som är mindre än ovannämnda vinkel a. Genom den visade geometrin erhålls långa trajektorier för en given hål- area. Genom att partier av innerväggen 4 förefinns mellan par av närbelägna hål låter sig huvudvattenflödet genom utrymmet 17 delvis stöda mot väggen i samband med att hålen passerats; nå- 10 U 20 25 30 35 2.. u. . . .. .. . - e» .u . » u» 1 ' . n» - u 4 - .f u u ~ ~ | m f, n, fun . n n .a . 1 I - . . H - » « - n 9 got som i hög grad bidrar till att stabilisera flödet och mot- verka störningar i detta.In Fig. 6, 9 ', 9 "and 9'", respectively, denote three different heavy scrap objects of which the heaviest 9 'is subjected to the greatest centrifugal force. This means that this object is thrown out with a comparatively flat angle of the motion vector. The slightly lighter object 9 "moves tangentially outwards at a larger angle in that this object is not as strongly affected by the centrifugal force. The angle, ie the axial motion vector is here larger than the lightest object 9 '”moves in an even steeper corresponding vector for heavier objects. However, this movement also takes place at an angle which is smaller than the above-mentioned angle a. Due to the geometry shown, long trajectories are obtained for a given hole area. Because portions of the inner wall 4 are present between pairs of adjacent holes, the main water flow through the space 17 can be partially supported against the wall in connection with the holes being passed; now- 10 U 20 25 30 35 2 .. u.. . .. ... - e ».u. »U» 1 '. n »- u 4 - .f u u ~ ~ | m f, n, fun. n n .a. 1 I -. . H - »« - n 9 got which greatly contributes to stabilizing the flow and counteracting disturbances in it.
I fig 9 och 10 illustreras ett alternativt utförande vid vilket de enskilda, avlånga hålen 20 är orienterade axiellt. Även i detta fall kan hålen ha parallellogramliknande form. Vid detta utförande är vidare anordnade skenor eller stavar 27 på utsidan av innerväggen 4, närmare bestämt på den del av väggen som är belägen uppströms (dvs under) hålen 20. Skenorna kan vara raka och ekvidistant åtskilda samt sträcka sig i axiell riktning. Skenornas höjd kan vara begränsad (t ex inom området 5-10 mm). förekommande rotationsrörelse i vätskemassan i samlingsutrymmet Genom förekomsten av dessa skenor kan eventuellt 8 bromsas i syfte att förbättra samlingsutrymmets förmåga att kvarhàlla skrotobjekt. Ehuru dylika skenor illustrerats enbart i fig 9 och 10 kan desamma med fördel användas även vid övriga utföranden.Figures 9 and 10 illustrate an alternative embodiment in which the individual, elongate holes 20 are oriented axially. Even in this case, the holes may have a parallelogram-like shape. In this embodiment, rails or rods 27 are further arranged on the outside of the inner wall 4, more specifically on the part of the wall which is located upstream (ie below) the holes 20. The rails can be straight and equidistantly separated and extend in axial direction. The height of the rails may be limited (eg in the range 5-10 mm). occurring rotational movement in the liquid mass in the collection space Due to the presence of these rails, 8 can possibly be braked in order to improve the collection space's ability to retain scrap objects. Although such rails are illustrated only in Figures 9 and 10, the same can be used to advantage also in other embodiments.
Beträffande såväl utförandet enligt fig 1 som utförandet enligt fig 9 skall påpekas att innerväggarna 4 båda är cylind- riska och har en diameter som är större än rördelarnas 2', 2" diameter. Närmare bestämt är innerväggens 4 diameter så mycket större än rördelarnas diameter att tvärsnittsarean hos det an- nulära utrymmet 17 (dvs innerväggens tvärsnittsarea minskad med centralkroppens 12 tvärsnittsarea) är ungefär lika stor som eller eventuellt något mindre än tvärsnittsarean hos rördelarna 2', 2". flöde genom utrymmet. Det må vidare påpekas att husets båda Även detta bidrar till ett mer störningsfritt vätske- ändstycken 5, 6 uppvisar koniskt avsmalnande innerytor 28, 29, vilka säkerställer en jämn och stabil vätskeöverföring mellan ledningsröret och det ringformiga utrymmet 17. Notabelt är att dessa koniska ytor är lokaliserade i nivå med centralkroppens båda koniskt avsmalnande änddelar 13, 14.Regarding both the embodiment according to Fig. 1 and the embodiment according to Fig. 9, it should be pointed out that the inner walls 4 are both cylindrical and have a diameter which is larger than the diameter of the pipe parts 2 ', 2 ". More specifically, the diameter of the inner wall 4 is so much larger than the diameter of the pipe parts the cross-sectional area of the annular space 17 (ie the cross-sectional area of the inner wall reduced by the cross-sectional area of the central body 12) is approximately equal to or possibly slightly smaller than the cross-sectional area of the pipe sections 2 ', 2 ". flow through space. It should also be pointed out that the two of the housing also contribute to a more disturbance-free liquid end pieces 5, 6 having conically tapered inner surfaces 28, 29, which ensure a smooth and stable liquid transfer between the pipe and the annular space 17. It is noteworthy that these conical surfaces are located at the level of the two conically tapered end portions 13, 14 of the central body.
Nu hänvisas till fig 11 som i en och samma bild illust- rerar tvá olika, ytterligare utföranden av uppfinningen. På den vänstra sidan av centrumaxeln exemplifieras hurusom innerväggen 4 inbegriper icke blott en cylindrisk del 4', utan även en ko- niskt avsmalnande del 4". Den cylindriska delen 4' är belägen uppströms den koniska delen 4". Genom att innerväggens diameter reduceras i området nedströms cylinderväggen 4' ernås en ytter- 10 15 .- o- u- » v v» v. . 1- >| . 1 .- . . .f e | . u .f n - - ~ . .u i, U, _.,. - n n I | | a : n _ .. U ' | » . .- 10 ligare stabilisering av strömningen under bibehållande eller ökning av skrotobjektens tangentiella rörelsekomponent.Reference is now made to Fig. 11, which in one and the same image illustrates two different, further embodiments of the invention. On the left side of the center axis, it is exemplified that the inner wall 4 includes not only a cylindrical part 4 ', but also a conically tapered part 4 ". The cylindrical part 4' is located upstream of the conical part 4". By reducing the diameter of the inner wall in the area downstream of the cylinder wall 4 ', an outer wall is obtained. 1-> | . 1 .-. . .f e | . u .f n - - ~. .u i, U, _.,. - n n I | | a: n _ .. U '| ». .- 10 stabilization of the flow while maintaining or increasing the tangential movement component of the scrap object.
Till höger om centrumlinjen illustreras ett utförande vid vilket innerväggen 4 är i sin helhet koniskt formad. När- mare bestämt konvergerar väggen 4 i riktning nedströms (liksom även den koniska väggdelen 4"), vilket även kan vara fallet med ytterväggen 3.To the right of the center line, an embodiment is illustrated in which the inner wall 4 is in its entirety conically shaped. More specifically, the wall 4 converges in the downstream direction (as well as the conical wall part 4 "), which may also be the case with the outer wall 3.
Tänkbara modifikationer av unbfinninqen Uppfinningen är ej begränsad till de ovan beskrivna och på ritningarna visade utförandena. Sålunda är det tänkbart att tillämpa uppfinningen i samband med andra fluider än just vat- ten, t ex andra vätskor eller till och med gasformiga fluider.Conceivable modifications of the invention The invention is not limited to the embodiments described above and shown in the drawings. Thus, it is conceivable to apply the invention in connection with fluids other than water, for example other liquids or even gaseous fluids.
Vidare kan geometrin hos i anordningen ingående detaljer modi- fieras pá allehanda sätt inom ramen för efterföljande patent- krav.Furthermore, the geometry of details included in the device can be modified in all sorts of ways within the framework of the following patent claims.

Claims (8)

W 20 25 30 35 Es 2 u» .u u | H u av n « . v ». . . n, o 1 1 n u» v » « » « v: v. n. e v o u v: 1 - ~ w u . .l . H PatentkravW 20 25 30 35 Es 2 u ».u u | H u av n «. v ». . . n, o 1 1 n u »v» «» «v: v. n. e v o u v: 1 - ~ w u. .l. H Patent claims
1. Anordning för avskiljning av fasta objekt ur en i ett led- ningsrör (2) strömmande fluid, innefattande ett mellan åtskilda delar (2', 2") av röret monterat hus, vilket inbegriper en rör- formig yttre vägg (3) och en rörformig inre vägg (4) med rota- tionssymmetrisk grundform, varvid mellan sagda väggar avgränsas (8), tivt innerväggen (4) placerad centralkropp (12) med rotations- ett ringformigt samlingsutrymme samt en koncentriskt rela- symmetrisk grundform, vilken vid en inloppsände samverkar med ett första flödeskonverteringsdon (15) med uppgift att omvandla ett ankommande axiellt fluidflöde till ett i huvudsak roterande flöde i ett ringformigt utrymme (17) mellan centralkroppen (12) och innerväggen (4), och vid en utloppsände samverkar med ett andra flödeskonverteringsdon (16) med uppgift att omvandla det roterande fluidflödet till ett utgående, axiellt flöde i rörde- len nedströms huset, varvid innerväggen (14) uppvisar passager genom vilka fluiden medföljande objekt (9) med större densitet än fluiden kan passera radiellt utåt för att samlas upp i ringutrymmet (8), k ä n n e t e c k n a d därav, att sagda (20) med avlång form, vilka är placerade i en nedströms befintlig del av passager utgörs av en sats tangentiellt åtskilda hål innerväggen (4), medan en uppströms befintlig del av denna vägg saknar dylika hål, och att en från hålen (20) (ll) fjärmad botten i samlingsutrymmet (8) är sluten under drift.Device for separating solid objects from a fluid flowing in a conduit (2), comprising a housing mounted between spaced parts (2 ', 2 ") of the pipe, which comprises a tubular outer wall (3) and a tubular inner wall (4) with a rotationally symmetrical basic shape, wherein (8) is delimited between said walls, a central body (12) placed rotatably within the inner wall (4) with a rotationally annular collecting space and a concentric rela-symmetrical basic shape, which at an inlet end cooperates with a first flow converter (15) for converting an incoming axial fluid flow into a substantially rotating flow in an annular space (17) between the central body (12) and the inner wall (4), and at an outlet end cooperates with a second flow converter ( 16) with the task of converting the rotating fluid flow into an outgoing, axial flow in the pipe part downstream of the housing, the inner wall (14) having passages through which the fluid accompanying objects (9) lower density than the fluid can pass radially outwards to be collected in the annulus (8), characterized in that said (20) of elongate shape, which are placed in a downstream part of passages, consist of a set of tangentially spaced holes inside (4), while an upstream existing part of this wall lacks such holes, and that a bottom remote from the holes (20) (II) in the collection space (8) is closed during operation.
2. Anordning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att det enskilda hålet (20) är axiellt orien- i innerväggen (4) terat.Device according to claim 1, characterized in that the individual hole (20) is axially oriented in the inner wall (4).
3. Anordning enligt krav 1 , k ä n n e t e c k n a d därav, att det enskilda hålet är snedställt re- (20) i innerväggen (4) lativt husets längsaxel. k ä n n e - (20)Device according to claim 1, characterized in that the individual hole is inclined re- (20) in the inner wall (4) relative to the longitudinal axis of the housing. k ä n n e - (20)
4. Anordning enligt något av föregående krav, att det enskilda hålet i innerväggen t e c k n a d därav, (4) har parallellogramliknande form. 10 15 20 515 552%; :Ia så; , | . . n 12Device according to one of the preceding claims, in that the individual hole in the inner wall, as a result thereof, (4) has a parallelogram-like shape. 10 15 20 515 552%; : Ia so; , | . . n 12
5. Anordning enligt något av föregående krav, k ä n n e - t e c k n a d därav, att kantytor (22, 23, 24, 25) som avgrän- sar det enskilda hålet (20) är snedfasade.Device according to one of the preceding claims, characterized in that edge surfaces (22, 23, 24, 25) delimiting the individual hole (20) are inclined.
6. Anordning enligt något av föregående krav, k ä n n e - t e c k n a d därav, att i den del av innerväggen (4) som är belägen nedströms satsen av hål (20), finns en mångfald fina kanaler (21) för att åstadkomma ett begränsat returfluidflöde från samlingsutrymmet (8) tillbaka in i huvudfluidflödet i led- ningsröret (2). A A 4Device according to one of the preceding claims, characterized in that in the part of the inner wall (4) which is located downstream of the set of holes (20), there are a plurality of fine channels (21) for providing a limited return fluid flow. from the collection space (8) back into the main fluid flow in the pipe (2). A A 4
7. Anordning enligt krav 6, k ä n n e t e c k n a d därav, att den enskilda returfluidkanalen (21) är snedställd icke blott relativt innerväggens (4) axiella utsträckning, utan även relativt dess tangentiella utsträckning.Device according to claim 6, characterized in that the individual return fluid channel (21) is inclined not only relative to the axial extent of the inner wall (4), but also relative to its tangential extent.
8. Anordning enligt något av föregående krav, k ä n n e - t e c k n a d därav, att de avlånga hålen (20) är placerade i ett och samma avsnitt av den nedströms befintliga delen av in- nerväggen (4).Device according to one of the preceding claims, characterized in that the elongate holes (20) are located in one and the same section of the downstream part of the inner wall (4).
SE9804364A 1998-12-15 1998-12-15 Apparatus for separating solid objects from a flowing fluid SE515552C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9804364A SE515552C2 (sv) 1998-12-15 1998-12-15 Apparatus for separating solid objects from a flowing fluid

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9804364A SE515552C2 (sv) 1998-12-15 1998-12-15 Apparatus for separating solid objects from a flowing fluid
US09/868,250 US6666338B1 (en) 1998-12-15 1999-12-02 Device for the separation of solid objects from a flowing fluid
AU20160/00A AU2016000A (en) 1998-12-15 1999-12-02 Device for the separation of solid objects from a flowing fluid
ES99963791T ES2258348T3 (es) 1998-12-15 1999-12-02 Dispositivo para la separacion de objetos solidos de un fluido fluyente.
PCT/SE1999/002251 WO2000035589A1 (en) 1998-12-15 1999-12-02 Device for the separation of solid objects from a flowing fluid
EP19990963791 EP1152834B1 (en) 1998-12-15 1999-12-02 Device for the separation of solid objects from a flowing fluid
DE1999630159 DE69930159T2 (de) 1998-12-15 1999-12-02 Vorrichtung zur trennung von feststoffen aus einem fliessmedium

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9804364D0 SE9804364D0 (sv) 1998-12-15
SE9804364L SE9804364L (sv) 2000-06-16
SE515552C2 true SE515552C2 (sv) 2001-08-27

Family

ID=20413694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9804364A SE515552C2 (sv) 1998-12-15 1998-12-15 Apparatus for separating solid objects from a flowing fluid

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6666338B1 (sv)
EP (1) EP1152834B1 (sv)
AU (1) AU2016000A (sv)
DE (1) DE69930159T2 (sv)
ES (1) ES2258348T3 (sv)
SE (1) SE515552C2 (sv)
WO (1) WO2000035589A1 (sv)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10148405A1 (de) * 2001-10-01 2003-04-10 Otto Altmann Doppelwand-Zyklon-System als Abtrennvorrichtung
US7014756B2 (en) * 2003-04-18 2006-03-21 Genoil Inc. Method and apparatus for separating immiscible phases with different densities
US7929718B1 (en) 2003-05-12 2011-04-19 D2Audio Corporation Systems and methods for switching and mixing signals in a multi-channel amplifier
DE102004036568A1 (de) * 2004-07-28 2006-02-16 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh Wasserabscheider für Klimaanlagen
US7713035B2 (en) * 2004-10-15 2010-05-11 Michael Brant Ford Cyclonic debris removal device and method for a pumping apparatus
JP4854408B2 (ja) * 2006-07-12 2012-01-18 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 気固分離器の設計方法
JP4852364B2 (ja) * 2006-07-12 2012-01-11 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 気固分離器
JP4852365B2 (ja) * 2006-07-12 2012-01-11 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 気固分離器
WO2008039491A2 (en) * 2006-09-26 2008-04-03 Dresser-Rand Company Improved static fluid separator device
AT508900B1 (de) 2010-01-19 2011-05-15 Univ Wien Tech Vorrichtung und verfahren zum entfernen von schwebstoffteilchen
US8590713B2 (en) 2010-05-26 2013-11-26 Claude Laval Corporation Centrifugal separator
US8439070B2 (en) 2010-07-23 2013-05-14 Hamilton Sundstrand Corporation Piston valve with built in filtration
CN102553311A (zh) * 2010-12-31 2012-07-11 厦门松霖科技有限公司 一种离心过滤器
US8678204B2 (en) 2011-06-26 2014-03-25 Claude Laval Corporation Centrifugal separator
CN102423549B (zh) * 2011-08-02 2013-12-18 中国科学院力学研究所 一种管道式导流片型油水分离器的除水装置和油水旋流分离器
US9248456B2 (en) * 2013-02-05 2016-02-02 Claude Laval Corporation Centrifugal separator with extended post
CN103785948B (zh) * 2014-01-21 2016-08-17 大族激光科技产业集团股份有限公司 激光加工系统及其废料回收装置
DE102015009084A1 (de) * 2015-07-17 2017-01-19 Kemper Gmbh Vorrichtung zum Trennen von Feinstaub und Grobstaub
CN106439317B (zh) * 2016-12-13 2018-05-22 大连凯泓科技有限公司 一种多级缩径液体输入管接头
US10744437B2 (en) * 2017-07-10 2020-08-18 Hamilton Sunstrand Corporation Vented dynamic pressure recovery module for aircraft ECS
EP3793708A1 (en) * 2018-05-18 2021-03-24 Donaldson Company, Inc. Precleaner arrangement for use in air filtration and methods
WO2020035139A1 (en) * 2018-08-15 2020-02-20 Thyssenkrupp Industrial Solutions (Australia) Pty. Ltd. Inline swirl tube device for liquid droplet coalescence in lean gas application

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3204696A (en) 1963-09-16 1965-09-07 California Research Corp Apparatus for exhausting from downhole burner
DE3571771D1 (en) 1984-05-23 1989-08-31 Stein Industrie Centrifugal separator for mixtures
US4654061A (en) 1985-05-31 1987-03-31 Union Oil Company Of California Geothermal steam separator
FR2771029B1 (fr) * 1997-11-18 2000-01-28 Total Sa Dispositif pour la separation des constituants d'un melange heterogene
US6143175A (en) * 1999-05-28 2000-11-07 Claude Laval Corporation Injection of a solids-laden water stream into a centrifugal separator

Also Published As

Publication number Publication date
ES2258348T3 (es) 2006-08-16
SE9804364L (sv) 2000-06-16
WO2000035589A1 (en) 2000-06-22
US6666338B1 (en) 2003-12-23
DE69930159T2 (de) 2006-11-23
DE69930159D1 (de) 2006-04-27
AU2016000A (en) 2000-07-03
EP1152834A1 (en) 2001-11-14
EP1152834B1 (en) 2006-03-01
SE9804364D0 (sv) 1998-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6468426B1 (en) Cyclone separator
US6896720B1 (en) Cleaning apparatus
EP1819411B1 (en) Improved rotary separator and method
US6419719B2 (en) Cyclonic vacuum cleaner
US3802570A (en) Cyclone separator
CA1182760A (en) Centrifugal separator
FI92154B (sv) Gasreningsanordning i form av ett virvelrör eller partikeltillvaratagningsanordning
US8852330B2 (en) Separator tank for separating oil and gas from water
JP3323781B2 (ja) ガス移送配管
US3915679A (en) Vortex air cleaner array
US4576724A (en) Cyclone separator
US7811347B2 (en) Centrifugal separator
US4162906A (en) Side outlet tube
CA2705127C (en) Revolution vortex tube gas/liquids separator
NL1028238C2 (nl) Cycloonscheider en werkwijze voor het scheiden van een mengsel van vaste stof, vloeistof en/of gas.
US6277278B1 (en) Cyclone separator having a variable longitudinal profile
AU2002354406B2 (en) Cyclone separator, liquid collecting box and pressure vessel
CA2537649C (en) Gas/liquid separator
US3898068A (en) Cyclonic separator
US3884660A (en) Gas-liquid separator
EP1028811B1 (en) Cyclone separator
DK2106297T4 (en) Device and procedure for separation of a liquid mixture with a stationary cyclon
US3725271A (en) Apparatus and method for separating particles from a flow of fluid
CA2841826C (en) Pipeline type oil-water separator and cyclone generator for the same
US6540918B2 (en) Hydrocyclone separator

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed