SE500517C2 - Ways to clean filter hoses in a hose filter system - Google Patents

Ways to clean filter hoses in a hose filter system

Info

Publication number
SE500517C2
SE500517C2 SE9203567A SE9203567A SE500517C2 SE 500517 C2 SE500517 C2 SE 500517C2 SE 9203567 A SE9203567 A SE 9203567A SE 9203567 A SE9203567 A SE 9203567A SE 500517 C2 SE500517 C2 SE 500517C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
filter
row
hoses
cleaned
filter hoses
Prior art date
Application number
SE9203567A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9203567D0 (en
SE9203567L (en
Inventor
Leif Lindau
Anders Wiktorsson
Original Assignee
Flaekt Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flaekt Ab filed Critical Flaekt Ab
Priority to SE9203567A priority Critical patent/SE500517C2/en
Publication of SE9203567D0 publication Critical patent/SE9203567D0/en
Priority to JP6513049A priority patent/JPH08503654A/en
Priority to AU55829/94A priority patent/AU670348B2/en
Priority to EP94901140A priority patent/EP0670749A1/en
Priority to PCT/SE1993/001016 priority patent/WO1994012264A1/en
Publication of SE9203567L publication Critical patent/SE9203567L/en
Publication of SE500517C2 publication Critical patent/SE500517C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
  • B01D46/02Particle separators, e.g. dust precipitators, having hollow filters made of flexible material
  • B01D46/04Cleaning filters
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
  • B01D46/0084Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours provided with safety means
  • B01D46/0086Filter condition indicators
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
  • B01D46/56Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with multiple filtering elements, characterised by their mutual disposition
  • B01D46/58Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with multiple filtering elements, characterised by their mutual disposition connected in parallel
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
  • B01D46/66Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter
  • B01D46/70Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter
  • B01D46/71Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter with pressurised gas, e.g. pulsed air

Abstract

In a method for cleaning filter bags (9) in a bag-filter installation (1), in which the filter bags (9) are arranged in a plurality of rows and the dust content of the filtered gas is monitored by means of a monitoring unit (8), cleaning is carried out by blowing a pressure medium into the filter bags. The pressure medium is blown into the filter bags (9) row by row, the filter bags (9) in one and the same row being cleaned simultaneously, and the rows being successively cleaned at a time interval exceeding the time it takes for conveying the filtered gas from the cleaned row to the monitoring unit (8).

Description

15 20 25 30 35 2 att filteranläggningen innehåller en eller flera defekta filterslangar, men han erhåller ingen information om i vilken kammare som den eller de defekta filterslangarna finns. För att erhålla denna information måste han ta en kammare i taget ur drift och med hjälp av övervaknings- enhetens reaktion härpå sluta sig till vilken kammare som innehåller en eller flera defekta filterslangar. Då opera- tören har fastställt eller tror sig ha fastställt vilken kammare som innehåller en eller flera defekta filterslang- ar, tar han denna kammare ur drift och öppnar den från rengassidan för att leta rätt på den eller de slangar som är defekta och därför förorsakat en ökad stoftemission. 15 20 25 30 35 2 that the filter system contains one or more defective filter hoses, but he does not receive any information as to which chamber the defective filter hose or hoses are located. To obtain this information, he must take one chamber out of operation at a time and, with the help of the monitoring unit's response to this, conclude which chamber contains one or more defective filter hoses. When the operator has determined or thinks he has determined which chamber contains one or more defective filter hoses, he takes this chamber out of operation and opens it from the cleaning gas side to look for the hose or hoses that are defective and therefore caused a increased dust emission.

Det ovan beskrivna förfarandet är naturligtvis om- ständligt och tidsödande. Ändamålet med föreliggande upp- finning är därför att åstadkomma ett sätt att rensa fil- terslangar i en slangfilteranläggning med hjälp av tryck- medium, vilket sätt gör det möjligt att på ett enkelt och snabbt vis identifiera den filterslangrad som innehåller en eller flera defekta filterslangar.The procedure described above is, of course, cumbersome and time consuming. The object of the present invention is therefore to provide a way of cleaning filter hoses in a hose filter system with the aid of pressure medium, which method makes it possible to identify in a simple and fast manner the filter hose row which contains one or more defective filter hoses.

Detta ändamål uppnås enligt föreliggande uppfinning med ett sätt, som är av det inledningsvis angivna slaget och kännetecknas därav, att tryckmediet inbláses i filter- slangarna rad för rad, varvid filterslangarna i en och samma rad rensas samtidigt och raderna rensas successivt med ett tidsmellanrum som är större än den tid det tar för den filtrerade gasen att transporteras från den rensade raden till övervakningsenheten.This object is achieved according to the present invention in a method which is of the kind indicated in the introduction and is characterized in that the pressure medium is blown into the filter hoses row by row, the filter hoses in one and the same row being cleaned simultaneously and the rows being cleaned successively at a time interval which is greater than the time it takes for the filtered gas to be transported from the purified line to the monitoring unit.

Genom att tryckmediet endast inbláses i filterslang- arna i en rad i taget (och inte i en rad i varje kammare i taget) och den tid som förflyter mellan det att successiva rader rensas är tillräcklig för att den filtrerade gasen ska hinna transporteras från den senast rensade raden till övervakningsenheten, innan nästa rad rensas, kan en av övervakningsenheten registrerad emissionstopp, som markant överskrider ett förutbestämt referensvärde som motsvarar den emissionstopp som erhålles då en felfri filterslangrad rensas, paras ihop med den rad som förorsakat emissions- 10 15 20 25 30 35 3 toppen och således innehåller en eller flera defekta fil- terslangar. Därigenom kan den en eller flera defekta fil- terslangar innehållande raden identifieras på ett enkelt och snabbt sätt. Den eller de defekta filterslangarna lo- kaliseras och bytes ut eller tages ur drift genom att pluggas igen.By only blowing the pressure medium into the filter hoses in one row at a time (and not in one row in each chamber at a time) and the time that elapses between the successive rows being cleaned is sufficient for the filtered gas to be transported from the last cleaned line to the monitoring unit, before the next row is cleaned, an emission peak registered by the monitoring unit, which significantly exceeds a predetermined reference value corresponding to the emission peak obtained when an error-free filter hose row is cleaned, can be paired with the row that caused the emission 10 15 20 25 30 35 3 top and thus contains one or more defective filter hoses. Thereby, the one or more defective filter hoses containing the row can be identified in a simple and fast way. The defective filter hose or hoses are located and replaced or taken out of service by plugging again.

Uppfinningen ska nu beskrivas närmare under hänvis- ning till bifogade ritning.The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawing.

Fig l är en schematisk planvy och visar en slangfil- teranläggning, vid vilken sättet enligt föreliggande upp- finning kan utnyttjas.Fig. 1 is a schematic plan view showing a hose filter system in which the method according to the present invention can be used.

Pig 2 är en delsidovy och visar en vid anläggningen enligt fig l utnyttjad enhet för anslutning av trycklufts- pulser.Fig. 2 is a partial side view and shows a unit used at the plant according to Fig. 1 for connecting compressed air pulses.

Den i fig l visade slangfilteranläggningen l består av fyra likadana, parallellt anordnade kamrar 2a, 2b, 2c och 2d, genom vilka en av stoft förorenad gas ledes för att filtreras. Den förorenade gasen inledes i kamrarna 2a, 2b, 2c och 2d via en till respektive kammare ansluten in- loppsledning 3a, 3b, 3c resp 3d. Inloppsledningarna 3a, 3b, 3c och 3d är via ett avstängningsspjäll 4a, 4b, 4c resp 4d anslutna till en gemensam huvudledning 5 för för- orenad gas. Den filtrerade gasen avledes från kamrarna 2a, 2b, 2c och 2d via en till respektive kammare ansluten ut- loppsledning 6a, 6b, 6c resp 6d. Utloppsledningarna 6a, 6b, 6c och 6d är anslutna till en gemensam huvudledning 7 för filtrerad gas.The hose filter system 1 shown in Fig. 1 consists of four identical, arranged chambers 2a, 2b, 2c and 2d arranged in parallel, through which a dust contaminated with dust is passed to be filtered. The polluted gas is introduced into the chambers 2a, 2b, 2c and 2d via an inlet line 3a, 3b, 3c and 3d connected to the respective chamber. The inlet lines 3a, 3b, 3c and 3d are connected via a shut-off damper 4a, 4b, 4c and 4d respectively to a common main line 5 for polluted gas. The filtered gas is diverted from the chambers 2a, 2b, 2c and 2d via an outlet line 6a, 6b, 6c and 6d connected to the respective chamber. The outlet lines 6a, 6b, 6c and 6d are connected to a common main line 7 for filtered gas.

En opacitetsmätare 8, som kontinuerligt övervakar stoftinnehållet i den filtrerade gasen, är anordnad i huvudledningen 7.An opacity meter 8, which continuously monitors the dust content of the filtered gas, is arranged in the main line 7.

Varje kammare 2a-2d innehåller ett flertal vertikala filterslangar 9, som är anordnade i ett flertal rader av bredvid varandra placerade filterslangar. Filterslangarna 9 är påsformiga och anordnade med “påsöppningen" vänd upp- åt. Varje kammare 2a-2d har i det i fig 1 visade exemplet sju parallella rader med fem filterslangar 9 i varje rad.Each chamber 2a-2d contains a plurality of vertical filter hoses 9, which are arranged in a plurality of rows of filter hoses placed next to each other. The filter hoses 9 are bag-shaped and arranged with the "bag opening" facing upwards. In the example shown in Fig. 1, each chamber 2a-2d has seven parallel rows with five filter hoses 9 in each row.

Det bör här noteras, att en kammare i en modern filter- 10 15 20 25 30 35 4 anläggning innehåller nägra hundra slangar och att det i fig l visade exemplet med ett mycket begränsat antal fil- terslangar endast utnyttjas för att illustrera uppfin- ningstanken.It should be noted here that a chamber in a modern filter system contains several hundred hoses and that the example shown in Fig. 1 with a very limited number of filter hoses is only used to illustrate the inventive concept.

Varje kammare 2a-2d har vidare en ovanför filter- slangarna 9 i varje rad anordnad enhet för anslutning av tryckluftspulser till filterslangarna. Varje sådan enhet utgöres av ett rör 10, som sträcker sig parallellt med respektive rad av filterslangar 9 och har ett flertal (i det visade exemplet fem) nedåt utskjutande rörstutsar ll, som är belägna rakt ovanför varsin filterslangs 9 "pås- mynning". Varje rör 10 är tillslutet vid sin ena ände och är vid sin andra ände förbundet med en för samtliga rör i en och samma kammare 2a-2d gemensam tryckluftskammare 12 via en normalt stängd ventilanordning 13. Ventilanordning- en 13 kan vara en ventilanordning av det slag som beskri- ves i WO 91/19922. Ventilanordningen 13 kan öppnas tempo- rärt för att upprätta en förbindelse mellan trycklufts- kammaren l2 och röret 10 och därvid via röret och dess rörstutsar ll ansluta en tryckluftspuls till var och en av filterslangarna 9 i den rad ovanför vilken röret är place- rat. En sådan tryckluftspuls utnyttjas för att pà känt sätt rensa filterslangarna 9 genom att frigöra stoft som under anläggningens drift fastnat i och på filterslangar- nas 9 väggar.Each chamber 2a-2d further has a unit arranged above the filter hoses 9 in each row for connecting compressed air pulses to the filter hoses. Each such unit consists of a pipe 10, which extends parallel to the respective row of filter hoses 9 and has a plurality (in the example shown five) of downwardly projecting pipe spouts 11, which are located directly above each "hose" of filter hose 9. Each pipe 10 is closed at its one end and is connected at its other end to a compressed air chamber 12 common to all pipes in one and the same chamber 2a-2d via a normally closed valve device 13. The valve device 13 may be a valve device of the type as described in WO 91/19922. The valve device 13 can be opened temporarily to establish a connection between the compressed air chamber 12 and the pipe 10 and thereby via the pipe and its pipe sockets 11 connect a compressed air pulse to each of the filter hoses 9 in the row above which the pipe is located. Such a compressed air pulse is used to clean the filter hoses 9 in a known manner by releasing dust which has become stuck in and on the walls of the filter hoses 9 during the operation of the plant.

Det torde inses, att kamrarna 2b och 2d i fig l visas med kammarens tak anbringat på respektive kammare, att kammaren 2c i fig 1 visas utan tak och att kammaren 2a i fig l visas utan tak och med borttagna enheter för anslut- ning av tryckluftspulser.It will be appreciated that the chambers 2b and 2d in Fig. 1 are shown with the roof of the chamber mounted on each chamber, that the chamber 2c in Fig. 1 is shown without a roof and that the chamber 2a in Fig. 1 is shown without a roof and with removed units for connecting compressed air pulses .

Vid rensning av slangfilteranläggningens filterslang- ar 9 anslutes rören lO i en förutbestämd ordningsföljd ett i taget via respektive ventilanordning 13 till respektive tryckluftskammare 12 för att ansluta en tryckluftspuls till var och en av filterslangarna 9 i den rad ovanför vilken röret ifråga är placerat. Härvid styres ventilan- ordningarna 13 pà sådant sätt, att den tid som förflyter 10 15 20 25 30 35 5 mellan det att två i den förutbestämda ordningsföljden på varandra följande rader rensas är tillräcklig för att den filtrerade gasen ska hinna transporteras från den senast rensade raden till övervakningsenheten 8 innan nästföljan- de rad rensas.When cleaning the filter hoses 9 of the hose filter system, the pipes 10 are connected in a predetermined order one at a time via the respective valve device 13 to the respective compressed air chamber 12 to connect a compressed air pulse to each of the filter hoses 9 in the row above the pipe in question. In this case, the valve devices 13 are controlled in such a way that the time which elapses between two consecutive rows in the predetermined order being cleaned is sufficient for the filtered gas to have time to be transported from the last cleaned row. to the monitoring unit 8 before the next row is cleared.

Dá övervakningsenheten 8 registrerar en sådan ökning av stoftinnehàllet i den filtrerade gasen som överskrider ett förutbestämt referensvärde, som är betydligt högre än det värde som erhålles då en rad med felfria filterslangar kan således den rad som förorsakar denna ökning och därmed innehåller en eller flera defekta filterslangar identifieras pá ett säkert sätt. Operatören får sàledes direkt information om i vilken kammare och i vilken rad i rensas, denna kammare som den eller de defekta filterslangarna finns.When the monitoring unit 8 registers such an increase in the dust content of the filtered gas which exceeds a predetermined reference value, which is significantly higher than the value obtained when a row of faultless filter hoses can thus be the row which causes this increase and thus contains one or more defective filter hoses identified in a secure manner. The operator thus receives direct information about in which chamber and in which row it is cleaned, this chamber as the defective filter hose or hoses is located.

Claims (1)

1. 0 15 20 25 30 35 PATENTKRAV Sätt att rensa filterslangar (9) i en stoftavskil- jande slangfilteranläggning (1) för gasfiltrering, i vil- ken filterslangarna är anordnade i ett flertal rader av bredvid varandra placerade filterslangar och vid vilken den filtrerade gasens stoftinnehàll övervakas med hjälp av en övervakningsenhet (8), vid vilket sätt rensningen utfö- res genom att ett tryckmedium inbláses i filterslangarna, k ä n n e t e c k n a t därav, att tryckmediet inbláses i filterslangarna (9) rad för rad, varvid filterslangarna (9) i en och samma rad rensas samtidigt och raderna rensas successivt med ett tidsmellanrum som är större än den tid det tar för den filtrerade gasen att transporteras från den rensade raden till övervakningsenheten (8).1. 0 15 20 25 30 35 PATENT REQUIREMENTS Method of cleaning filter hoses (9) in a dust separating hose filter system (1) for gas filtration, in which the filter hoses are arranged in a plurality of rows of filter hoses placed next to each other and in which the filtered gas dust content is monitored by means of a monitoring unit (8), in which way the cleaning is carried out by blowing a pressure medium into the filter hoses, characterized in that the pressure medium is blown into the filter hoses (9) row by row, the filter hoses (9) in a and the same row is cleaned at the same time and the rows are cleaned successively at a time interval which is greater than the time it takes for the filtered gas to be transported from the cleaned row to the monitoring unit (8).
SE9203567A 1992-11-26 1992-11-26 Ways to clean filter hoses in a hose filter system SE500517C2 (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9203567A SE500517C2 (en) 1992-11-26 1992-11-26 Ways to clean filter hoses in a hose filter system
JP6513049A JPH08503654A (en) 1992-11-26 1993-11-25 Method for cleaning a filter bag of a bag filter device
AU55829/94A AU670348B2 (en) 1992-11-26 1993-11-25 Method for cleaning the filter bags of a bag-filter installation
EP94901140A EP0670749A1 (en) 1992-11-26 1993-11-25 Method for cleaning the filter bags of a bag-filter installation
PCT/SE1993/001016 WO1994012264A1 (en) 1992-11-26 1993-11-25 Method for cleaning the filter bags of a bag-filter installation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9203567A SE500517C2 (en) 1992-11-26 1992-11-26 Ways to clean filter hoses in a hose filter system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9203567D0 SE9203567D0 (en) 1992-11-26
SE9203567L SE9203567L (en) 1994-05-27
SE500517C2 true SE500517C2 (en) 1994-07-11

Family

ID=20387951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9203567A SE500517C2 (en) 1992-11-26 1992-11-26 Ways to clean filter hoses in a hose filter system

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0670749A1 (en)
JP (1) JPH08503654A (en)
AU (1) AU670348B2 (en)
SE (1) SE500517C2 (en)
WO (1) WO1994012264A1 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT1072U1 (en) * 1996-03-20 1996-10-25 Scheuch Alois Gmbh METHOD FOR CONTROLLING THE CLEANING OF FILTERS AND DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD
AT402799B (en) * 1996-03-20 1997-08-25 Scheuch Alois Gmbh Method for controlling the cleaning of filters, and apparatus for implementing this method
PT1255773E (en) 1999-12-28 2009-04-28 Bayer Bioscience Nv Insecticidal proteins from bacillus thuringiensis
PT1988099E (en) 2001-01-09 2013-01-31 Bayer Cropscience Nv Bacillus thuringiensis insecticidal proteins
JP2010094588A (en) * 2008-10-15 2010-04-30 Nippon Spindle Mfg Co Ltd Bag type dust collector, method for using the same and method for planning bag type dust collector
US8210056B2 (en) 2009-04-20 2012-07-03 General Electric Company Air filtration sampling point adaptor
EP2913091B1 (en) 2014-02-26 2018-07-18 General Electric Technology GmbH Method for cleaning a fabric filter system
WO2017162394A1 (en) * 2016-03-21 2017-09-28 Primetals Technologies Austria GmbH Identification of sleeve defects in filter sleeves

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4618352A (en) * 1982-10-22 1986-10-21 Nelson Robert T Dust collector
US4507130A (en) * 1983-03-21 1985-03-26 General Electric Environmental Services, Inc. Staggered method cleaning cycle for fabric filter system including multiple-baghouses
DE3336487C2 (en) * 1983-10-07 1986-07-03 Hölter, Heinz, Dipl.-Ing., 4390 Gladbeck Method and device for monitoring the function of a controlled filter cleaning system

Also Published As

Publication number Publication date
EP0670749A1 (en) 1995-09-13
AU670348B2 (en) 1996-07-11
SE9203567D0 (en) 1992-11-26
WO1994012264A1 (en) 1994-06-09
SE9203567L (en) 1994-05-27
JPH08503654A (en) 1996-04-23
AU5582994A (en) 1994-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3057137A (en) Gas filter construction
SE500517C2 (en) Ways to clean filter hoses in a hose filter system
CN1311708A (en) Air filter assembly for filtering air with particulate matter
KR920007667A (en) Filtration
SE507239C2 (en) Device for cleaning filter elements
US4113449A (en) Baghouse cleaning method
US4692173A (en) Process for cleaning filter elements
CN112362118A (en) Micro-charge induction device, dust removal system and monitoring method, equipment and device thereof
US5328492A (en) Filtration apparatus
US3097938A (en) Gas-material separator
EP0083169B1 (en) Filter apparatus having secondary gas discharge system
SE521828C2 (en) Ejector
US4610704A (en) Downflow dust filter
US7390340B1 (en) Filtration apparatus
HU224583B1 (en) Method of monitoring air flow in a fire-detection device and fire-detection device for carrying out the method
EP0704234A1 (en) Dust removing apparatus
US3199488A (en) Dust and liquid detector
JPH0757295B2 (en) Method and apparatus for detecting abnormality of filter element assembly type dust collecting equipment
US7951215B2 (en) Filtering plant for removing dusts from gases
JPH0777487A (en) Inspection method and inspection unit for dust collecting device
US4016927A (en) Condenser contamination removal arrangement
JPH11221415A (en) Protection of capacity of filter plant for removing dust from gas
JPS583620A (en) Filter apparatus
SU784897A1 (en) Filter
CN111032190B (en) Device and method for separating a dust layer from a thin-walled hollow filter body

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed