SE466785B - SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT - Google Patents

SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT

Info

Publication number
SE466785B
SE466785B SE9002293A SE9002293A SE466785B SE 466785 B SE466785 B SE 466785B SE 9002293 A SE9002293 A SE 9002293A SE 9002293 A SE9002293 A SE 9002293A SE 466785 B SE466785 B SE 466785B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
fluid
brush
filter means
passage
container
Prior art date
Application number
SE9002293A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9002293D0 (en
SE9002293L (en
Inventor
Nils Stormby
Original Assignee
Nils Stormby
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nils Stormby filed Critical Nils Stormby
Priority to SE9002293A priority Critical patent/SE466785B/en
Publication of SE9002293D0 publication Critical patent/SE9002293D0/en
Priority to PCT/SE1991/000468 priority patent/WO1992000039A1/en
Priority to AU82092/91A priority patent/AU8209291A/en
Publication of SE9002293L publication Critical patent/SE9002293L/en
Publication of SE466785B publication Critical patent/SE466785B/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B10/00Other methods or instruments for diagnosis, e.g. instruments for taking a cell sample, for biopsy, for vaccination diagnosis; Sex determination; Ovulation-period determination; Throat striking implements
  • A61B10/0045Devices for taking samples of body liquids
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B2217/00General characteristics of surgical instruments
  • A61B2217/002Auxiliary appliance
  • A61B2217/005Auxiliary appliance with suction drainage system

Description

15 20 25 30 35 466 78.5 Vad gäller aspiration av celler via tunn nål in- nebär detta, att en liten mängd fluid med celler frän ett organ eller en förändring i ett organ sugs ut med en spruta och att aspiratet efter att ha deponerats pà ett objektglas sprids sà jämnt som möjligt över detta med hjälp av ett annat objektglas eller ett täckglas. 78.5 In the case of aspiration of cells via a thin needle, this means that a small amount of fluid with cells from an organ or a change in an organ is sucked out with a syringe and that the aspirate, after being deposited on a slides are spread as evenly as possible over this using another slide or coverslip.

Förfarandet har tvà nackdelar: för det första kommer ofta en del av det utsugna cellmaterialet upp i själva sprutan vid aspirationen och làter sig endast med svårighet avlägsnas därifrån, vilket innebär förlust av celler och risk för minskad diagnostisk 64' träffsäkerhet, och för det andra mäste för närvarande utstrykningen av aspiratet göras omedelbart av den läkare, som gör ingreppet, varvid det är viktigt att cellmaterialet stryks ut tunt och jämnt utan att krossas. I ovana händer blir emellertid materialet ofta defekt pá grund av oriktig behandling. Ett defekt cellmaterial kommer självfallet att i hög grad päverka den diagnostiska precisionen.The method has two disadvantages: firstly, some of the aspirated cell material often enters the syringe itself during aspiration and can only be removed with difficulty from it, which means loss of cells and risk of reduced diagnostic 64 'accuracy, and secondly most at present the aspiration of the aspirate is done immediately by the doctor performing the procedure, it being important that the cell material is spread out thinly and evenly without being crushed. In unfamiliar hands, however, the material often becomes defective due to improper handling. A defective cell material will, of course, greatly affect the diagnostic precision.

Uppfinningen eliminerar nackdelen och risken med posthantering av biologiska vätskor och minskar avsevärt transportkostnaden.The invention eliminates the disadvantage and risk of mail handling of biological fluids and significantly reduces the cost of transportation.

Uppfinningen syftar också till att undanröja de ovan relaterade nackdelarna. I angivet syfte föreslas ett sätt av ovan angivet slag med de kännetecken som framgàr av patentkravet 1.The invention also aims to eliminate the above-related disadvantages. For the stated purpose, a method of the above kind is proposed with the features set forth in claim 1.

För utövning av sättet föreslàs ett instrument enligt patentkravet 5.An instrument according to claim 5 is proposed for practicing the method.

Uppfinningen beskrives nedan med avseende pà utföringsexempel, som visas pä bifogade ritning, pà vilken FIG. 1 är en sidovy av ett instrument enligt upp- CI finningen för aspirationscytologi under upptag- ning av ett prov frán ett vävnadsomràde, FIG. 2 är en sidovy i större skala av en i 10 15 20 25 30 35 466 785 instrumentet ingående behållare med ett av en borste bildat filterorgan i behållaren, vilken är delad för uttagning av borsten, FIG. 3 är en sidovy av den öppnade behållaren under utdragning av borsten därifrån medelst sär~ skilt verktyg, FIG. 4 är en sidovy som visar hur det i borsten uppsamlade materialet avstrykes på ett objektglas, och FIG 5 är en fragmentarisk sidovy, delvis i axialsektion, av ett instrument i modifierat utförande för uppsugning av vätska.The invention is described below with reference to exemplary embodiments, which are shown in the accompanying drawing, in which FIG. 1 is a side view of an instrument according to the invention for aspiration cytology while taking a sample from a tissue area, FIG. 2 is a side view on a larger scale of a container included in the instrument with a filter member formed by a brush in the container, which is divided for removing the brush, FIG. 3 is a side view of the opened container while pulling out the brush therefrom by means of a special tool, FIG. Fig. 4 is a side view showing how the material collected in the brush is smeared on a slide, and Fig. 5 is a fragmentary side view, partly in axial section, of an instrument in a modified embodiment for sucking up liquid.

I FIG. 1 visas en injektionsspruta 10, som kan vara av helt konventionellt slag och som har en ut- loppsstuts 11 i form av en Luer-koppling. Till denna är en cylindrisk behållare 12 kopplad i sin ena ände, medan behållaren i sin andra ände har en Luer-koppling 13 för anslutning av en tunn kanyl 14. Behållaren 12 innefattar två delar, en större 12A och en mindre 12B, som kan vara lösbart hopfästa med varandra eller kan vara permanent hopfästa men på sådant sätt, att delen 12B kan brytas eller vridas av från delen 12A, såsom är åskådliggjort i FIG. 2. Inuti behållaren 12 finns ett filterorgan 15, som i detta fall visas bestå av en borste, lämpligen av en borste av den typ som användes för cervikal provtagning och som är utförd med ett skaft 16 av tvinnade metalltrådar med däri infästa strån 17. En sådan borste är visad och beskriven i US-A-4 759 376. Filterorganet kan emellertid också vara utfört på annat sätt och kan exempelvis utgöras av en kropp med velouriserad yta enligt WO 89/10724 eller av en sudd av bomull eller liknande material.In FIG. 1 shows a syringe 10, which may be of a completely conventional type and which has an outlet nozzle 11 in the form of a Luer coupling. To this a cylindrical container 12 is connected at one end, while the container at its other end has a Luer coupling 13 for connecting a thin cannula 14. The container 12 comprises two parts, a larger 12A and a smaller 12B, which may be releasably fastened together or may be permanently fastened but in such a way that the part 12B can be broken or twisted off from the part 12A, as illustrated in FIG. Inside the container 12 there is a filter member 15, which in this case is shown to consist of a brush, suitably of a brush of the type used for cervical sampling and which is made with a shaft 16 of twisted metal wires with strands 17 fixed therein. such a brush is shown and described in US-A-4 759 376. However, the filter means can also be designed in another way and can for instance consist of a body with a velorized surface according to WO 89/10724 or of an eraser of cotton or similar material.

Det är väsentligt, att filterorganet huvudsakligen helt utfyller behållaren 12.It is essential that the filter means substantially completely fill the container 12.

När kanylen 14 enligt FIG. 1 stuckits in i orga- 466 785 10 15 20 25 30 35 nismen, varifrån ett prov skall tagas, exempelvis ett vävnadsomràde 18 i ett organ eller en sjuklig föränd- ring i ett organ, varifrån en fluid, d v s vätska och medföljande celler (inbegripet cellfragment), skall uppsugas, manipuleras injektionssprutan 10 för uppsug- ning av fluiden i sprutan. Fluiden passerar genom ka- nylen 14 och behållaren 12 och därifrån in i sprutan 10, varvid fluiden under sin passage genom behållaren 12 tvingas följa labyrintartade banor mellan sträna på borsten 15, innebärande att celler och cellfragment ansamlas i borsten, vilken fungerar som ett filter.When the cannula 14 of FIG. 1 has been inserted into the organism 466 785 10 15 20 25 30 35 35 from which a sample is to be taken, for example a tissue area 18 in an organ or a pathological change in an organ from which a fluid, i.e. liquid and accompanying cells (including cell fragment), should be aspirated, the syringe 10 is manipulated to aspirate the fluid into the syringe. The fluid passes through the cannula 14 and the container 12 and from there into the syringe 10, the fluid during its passage through the container 12 being forced to follow labyrinthine paths between the strands of the brush 15, causing cells and cell fragments to accumulate in the brush, which acts as a filter.

När tillräckligt med fluid har fått passera genom behållaren 12, kopplas denna bort från sprutan 10 och öppnas genom att delen 12B skiljes från delen 12A, så att borsten 15 blir åtkomlig. På skaftet 16 kan nu fastsättas ett lämpligt handtag 19 antingen genom att skaftet 16 med lätt presspassning fastgöres i handta- get eller genom att handtaget är försett med chuck eller liknande för fastklämning av skaftet 16 i hand- taget. Borsten drages sedan ut ur behållardelen 12A, såsom visas i FIG. 3, och de i borsten uppsamlade cel- lerna och cellfragmenten kan nu enligt FIG. 4 avstry- kas på ett objektglas 20 på det sätt som är allmänt brukligt vid cervikal provtagning med borste av det här beskrivna slaget.When sufficient fluid has passed through the container 12, it is disconnected from the syringe 10 and opened by separating the part 12B from the part 12A, so that the brush 15 becomes accessible. A suitable handle 19 can now be fastened to the shaft 16 either by fastening the shaft 16 with a light press fit in the handle or by the handle being provided with a chuck or the like for clamping the shaft 16 in the handle. The brush is then pulled out of the container portion 12A, as shown in FIG. 3, and the cells and cell fragments collected in the brush can now, according to FIG. 4 is smeared on a slide 20 in the manner commonly used in cervical sampling with a brush of the type described herein.

Fluiden kan också utgöras av kroppsvätska eller spolvätska av inledningsvis angivet slag, som direkt från organismen eller från ett kärl, i vilket vätskan uppsamlats, suges upp i en spruta eller annan uppsam- lingsanordning genom behållaren 12 med däri anordnad borste 15. Vätskan kan alternativt under tappning från organismen få passera genom denna behållare.The fluid can also consist of body fluid or flushing fluid of the type initially indicated, which is sucked directly from the organism or from a vessel in which the fluid is collected, into a syringe or other collecting device through the container 12 with a brush 15 arranged therein. bottling from the organism may pass through this container.

FIG. 5 visar ett instrument för uppsugning av kroppsvätskor, spolvätskor och liknande, vid vilket till en spruta 10 vid en Luer-koppling 11 är anslutet får 10 15 20 25 30 35 466 785 ett stelt eller böjligt, företrädesvis genomsynligt rör (slang) 21 med sin ena ände, medan frän den andra änden är i röret införd en borste 15, vars skaft 16 lämpligen skjuter ut frán denna ände av röret för att kunna gripas vid utdragning av borsten frán röret.FIG. 5 shows an instrument for sucking up body fluids, flushing fluids and the like, to which a syringe 10 at a Luer coupling 11 is connected, a rigid or flexible, preferably transparent tube (hose) 21 with its one end, while from the other end a brush 15 is inserted into the tube, the shaft 16 of which conveniently projects from this end of the tube in order to be able to be gripped when the brush is pulled out of the tube.

Borsten kan i samtliga utföranden av uppfinningen utgöras av en borste med strän, som är infästa i ett skaft, eller med stràn, som genom flockulering är anbragta pà skaftet, men den kan också utgöras av en sudd av bomull eller liknande material, med eller utan skaft.The brush can in all embodiments of the invention consist of a brush with strands, which are attached to a shaft, or with strands, which are applied to the shaft by flocculation, but it can also consist of a wipe of cotton or similar material, with or without shaft.

Fördelen med att förfara pä det här beskrivna sättet är först och främst att man pà effektivt sätt kan uppsamla och koncentrera celler, som finns i den aspirerade fluiden, och att man sedan kan överföra cellerna pá ett enkelt och effektivt sätt frän borsten 15 till objektglaset 20 utan att cellerna förstöres En annan och kanske lika viktig fördel är emellertid, att utstrykning av provet pä objektglaset 20 inte behöver ske i samband med provtagningen och framför allt inte behöver utföras av den som tar provet utan kan göras av vid förfarandet van personal pä det mottagande laboratoriet. Behällaren 12 kan nämligen tjäna som förvarings- och transportemballage för den däri inneslutna borsten med därpä förefintliga celler, skilda fràn vätskan, för försändning av borsten till det laboratorium, där det tagna provet skall undersö- kas och diagnostiseras.The advantage of proceeding in the manner described here is first of all that one can efficiently collect and concentrate cells contained in the aspirated fluid, and that one can then transfer the cells in a simple and efficient manner from the brush 15 to the slide 20. without destroying the cells Another and perhaps equally important advantage is, however, that smearing of the sample on the slide 20 does not have to take place in connection with the sampling and above all does not have to be performed by the person taking the sample but can be done by staff at the receiving reception. the laboratory. Namely, the container 12 can serve as storage and transport packaging for the brush contained therein with cells present thereon, separate from the liquid, for sending the brush to the laboratory where the sample taken is to be examined and diagnosed.

För förbättring av vidhäftningen av celler i exempelvis urin resp. spolvätskor kan tillsats av ett flytande äggviteämne vara lämplig. Likaså kan dä längre transporttider förväntas, tillsats av intibiotikum vara att rekommendera. Tillsättningen kan ske i behållaren eller röret. Ett ytterligare alternativ bestàr i att borsten kan vara behandlad med äggvitemedium eller antibiotikum.To improve the adhesion of cells in, for example, urine resp. rinsing liquids, the addition of a liquid egg white may be suitable. Likewise, when longer transport times can be expected, the addition of an antibiotic may be recommended. The addition can take place in the container or tube. An additional alternative is that the brush can be treated with egg white medicine or antibiotic.

Claims (9)

10 15 20 25 30 466 785 PATENTKRÄV (410 15 20 25 30 466 785 PATENT REQUIREMENTS (4 1. Sätt för uppsamling och koncentrering av celler i en fluid, såsom kroppsvätska, spolvätska eller aspirationscytologiskt material, vid vilket fluiden bringas att passera genom ett filterorgan (15) för uppsamling av förekommande celler på filterorganet och cellerna från filterorganet deponeras på ett objektglas (20) eller liknande, k ä n n e t e c k n a t av att som filterorgan användes en borste (15) eller en sudd av bomull eller liknande material, vilken är anordnad i strömningspassagen för fluiden.A method of collecting and concentrating cells in a fluid, such as body fluid, lavage fluid or aspiration cytological material, in which the fluid is passed through a filter means (15) for collecting any cells on the filter means and the cells from the filter means are deposited on a slide (20 ) or the like, characterized in that a brush (15) or a cotton swab or similar material is used as the filter means, which is arranged in the flow passage for the fluid. 2. Sätt enligt krav 1, vid vilket uppsamligen av fluiden sker under tillsats av äggvitemedium och/eller antibiotikium.A method according to claim 1, in which collection of the fluid takes place during the addition of egg white medium and / or antibiotic. 3. Sätt enligt krav 1, vid vilket borsten (15) eller bomullssudden efter fluidens passage får kvarstanna i behållaren (12), som får tjäna som temporärt förvarings- och/eller transportemballage för densamma.A method according to claim 1, wherein the brush (15) or cotton swab after the passage of the fluid is allowed to remain in the container (12), which is to serve as temporary storage and / or transport packaging for the same. 4. Instrument för uppsamling och koncentrering av celler i en fluid, såsom kroppsvätska, spolvätska eller aspirationscytologiskt material, k ä n n e t e c k n a t av ett till en uppsamlingsanordning (10) för fluiden anslutet organ (12, 21) som bildar en passage för fluiden och har en däri som filterorgan anordnad, passagens tvärsektion huvudsakligen utfyllande borste (15) eller sudd av bomull eller liknande material för filtrering av den genom passagen till uppsamlingsanordningen passerande fluiden. HärAn instrument for collecting and concentrating cells in a fluid, such as body fluid, lavage fluid or aspiration cytological material, characterized by a means (12, 21) connected to a fluid collecting device (10) which forms a passage for the fluid and has a arranged therein as a filter means, the cross-section of the passage substantially filling brush (15) or a cotton swab or similar material for filtering the fluid passing through the passage to the collecting device. Here 5. Instrument enligt krav 4, vid vilket organet ' Å utgöres av en behållare (12), som är anordnad att i ändarna förbindas med en kanyl (14) respektive en som uppsamlingsanordning anordnad injektionsspruta (10),An instrument according to claim 4, wherein the means Å consists of a container (12), which is arranged to be connected at the ends to a cannula (14) and a syringe (10) arranged as a collecting device, respectively, 6. Instrument enligt krav 5, vid vilket behållaren 10 466 785 (12) är delbar i en tvärsektion för uttagning av filterorganet (15).An instrument according to claim 5, wherein the container 466 785 (12) is divisible into a cross section for removing the filter means (15). 7. Instrument enligt krav 4, vid vilket organet utgöres av ett stelt eller böjligt rör (21).An instrument according to claim 4, wherein the member is a rigid or flexible tube (21). 8. Instrument enligt något av krav 4-7, vid vilket filterorganet utgöres av en borste (15) med från ett skaft (16) radiellt utskjutande strån (17) och med skaftet anordnat axiellt i passagen.An instrument according to any one of claims 4-7, wherein the filter means consists of a brush (15) with straws (17) radially projecting from a shaft (16) and with the shaft arranged axially in the passage. 9. Instrument enligt något av krav 4-8, vid vilket borsten (15) är konisk.An instrument according to any one of claims 4-8, wherein the brush (15) is conical.
SE9002293A 1990-06-29 1990-06-29 SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT SE466785B (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9002293A SE466785B (en) 1990-06-29 1990-06-29 SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT
PCT/SE1991/000468 WO1992000039A1 (en) 1990-06-29 1991-06-28 Method and instrument for cytological examination of body fluids and fine-needle aspirates
AU82092/91A AU8209291A (en) 1990-06-29 1991-06-28 Method and instrument for cytological examination of body fluids and fine-needle aspirates

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9002293A SE466785B (en) 1990-06-29 1990-06-29 SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9002293D0 SE9002293D0 (en) 1990-06-29
SE9002293L SE9002293L (en) 1991-12-30
SE466785B true SE466785B (en) 1992-04-06

Family

ID=20379899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9002293A SE466785B (en) 1990-06-29 1990-06-29 SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU8209291A (en)
SE (1) SE466785B (en)
WO (1) WO1992000039A1 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998008561A1 (en) * 1996-08-29 1998-03-05 Rafael Tovar Gutierrez New needle for injectable products
IL177550A0 (en) 2006-08-17 2006-12-31 Sialo Technology Israel Ltd All-in-one optical microscopic handle
US9782565B2 (en) 2008-10-01 2017-10-10 Covidien Lp Endoscopic ultrasound-guided biliary access system
US11298113B2 (en) 2008-10-01 2022-04-12 Covidien Lp Device for needle biopsy with integrated needle protection
US9186128B2 (en) 2008-10-01 2015-11-17 Covidien Lp Needle biopsy device
US8968210B2 (en) 2008-10-01 2015-03-03 Covidien LLP Device for needle biopsy with integrated needle protection
GB2499665A (en) * 2012-02-27 2013-08-28 Exmoor Innovations Ltd A device for obtaining cell block samples

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3224434A (en) * 1962-11-06 1965-12-21 Waldemar Medical Res Foundatio Cell collector
US4366822A (en) * 1979-12-03 1983-01-04 Applied Medical Devices, Inc. Method and apparatus for bone marrow cell separation and analysis
US4620548A (en) * 1980-04-21 1986-11-04 Accupap, Inc. Pap smear T-zone sampler

Also Published As

Publication number Publication date
AU8209291A (en) 1992-01-23
WO1992000039A1 (en) 1992-01-09
SE9002293D0 (en) 1990-06-29
SE9002293L (en) 1991-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5471994A (en) Method and apparatus for obtaining a cytology monolayer
US20090156962A1 (en) Pap smear sampling device and system
US7666667B2 (en) Safe self-contained bio-molecular sampling and transportation system utilizing a docking mechanism
CN1950688B (en) Filter assembly for molecular testing
US20140066807A1 (en) Sampling System
EP2741675B1 (en) Device for the collection of biological samples, and corresponding method
JP2003507719A (en) Disposable test bottle with sample transfer device to drain sample into reagent
SE466785B (en) SET AND INSTRUMENTS FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATION OF BODY FLUIDS AND FINAL SPIRIT
JP3586531B2 (en) Specimen preparation equipment using a filter with filter
EP4027894A1 (en) Oral fluid, saliva & sputum collection device and method
US5952239A (en) Cytology chamber with port to receive collection bottle and method of use
US6106483A (en) Apparatus for obtaining a cytology monolayer
Bauer Cytological collection techniques and sample preparation
EP2052231B1 (en) Device and method for the preparation of biological samples for cytological and histological analyses
EP0092914A2 (en) Method and apparatus for collecting and washing sputum specimens for clinical diagnosis
CN210293813U (en) Device suitable for urine sample collection
CN112912015A (en) Fluid collecting device
SU1502035A1 (en) Arrangement for collecting aspirate
CN206026357U (en) Medical liquid collector
CN213345662U (en) Finger blood collection and storage device for blood morphology examination and PCR detection
CN219104432U (en) Urine specimen collection device
CN218512101U (en) Glass sampling tube for medical examination
CN207798478U (en) A kind of resampling filter device
CN216248000U (en) H5 type avian influenza detection kit
US8747334B1 (en) Method for specimen sample collection

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 9002293-0

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 9002293-0

Format of ref document f/p: F