SE459115B - The device in the valve Foer gasbehaallare - Google Patents

The device in the valve Foer gasbehaallare

Info

Publication number
SE459115B
SE459115B SE8703888A SE8703888A SE459115B SE 459115 B SE459115 B SE 459115B SE 8703888 A SE8703888 A SE 8703888A SE 8703888 A SE8703888 A SE 8703888A SE 459115 B SE459115 B SE 459115B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
valve
sleeve
threads
knob
shaped
Prior art date
Application number
SE8703888A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE8703888L (en
SE8703888D0 (en
Inventor
E T Eriksson
J Larsson
Original Assignee
Gas Control Equipment Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gas Control Equipment Ab filed Critical Gas Control Equipment Ab
Priority to SE8703888A priority Critical patent/SE459115B/en
Publication of SE8703888D0 publication Critical patent/SE8703888D0/en
Priority claimed from DE19883890870 external-priority patent/DE3890870T1/en
Publication of SE8703888L publication Critical patent/SE8703888L/en
Publication of SE459115B publication Critical patent/SE459115B/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
  • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
  • F17C13/00Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
  • F17C13/04Arrangement or mounting of valves
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
  • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
  • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
  • F17C2205/03Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
  • F17C2205/0302Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
  • F17C2205/0323Valves
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
  • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
  • F17C2270/00Applications
  • F17C2270/07Applications for household use
  • F17C2270/0745Gas bottles

Description

459 115 försedd med anordningar enligt uppfinningen och där fig. 3 visar ett tvärsnitt genom fig. 2, övre del. Fig. l visar ett exempel på en ventil för gasbehållare. ventilen omfattar ett ventilhus l med en anslutning 2 till gasbehållaren och en ' anslutning 3 till en förbrukningsledning. I huset l är anord- nat ett ventilsäte 4 och en med detta sammanverkande ventil- kägla 5, som är försedd med en packning 6 av ett plastiskt material som t ex teflon och som är förbunden med en ventil- spindel 7. Denna är sammankopplad med en vredspindel 8, som manövreras medelst ett vred 9. Vredspindeln 8 är medelst gäng- or 10 lagrad i en s k boxmutter ll, som är iskruvad i ventil- huset l. 459 115 provided with devices according to the invention and where Fig. 3 shows a cross section through Fig. 2, upper part. Fig. 1 shows a example of a valve for gas container. the valve comprises one valve housing 1 with a connection 2 to the gas container and a ' connection 3 to a consumption line. In the house l are arranged a valve seat 4 and a valve cooperating therewith. cone 5, which is provided with a gasket 6 of a plastic materials such as Teflon and which are connected to a valve spindle 7. This is connected to a knob spindle 8, which is operated by means of a knob 9. The knob spindle 8 is by means of threaded or 10 stored in a so-called box nut ll, which is screwed into the valve the house l.

På fig. 2 visas en behållarventil som är kompletterad med en anordning enligt uppfinningen. Figuren visar delvis i ge- nomskärning den övre delen av ventilen. Längst ned i figuren visas den övre delen av ventilspindeln 7 och av ventilhuset l. Fig. 2 shows a container valve which is supplemented with a device according to the invention. The figure shows partly in cutting the upper part of the valve. At the bottom of the figure the upper part of the valve stem 7 and of the valve housing 1 are shown.

I detta är iskruvad den sk boxmuttern ll, som utgörs av ett hylsformat organ som även är försett med invändiga gängor 14. In this is screwed in the so-called box nut ll, which consists of a sleeve-shaped means also provided with internal threads 14.

I boxmuttern är anordnat ett inre hylsformat organ 12, som är försett med invändiga och utvändiga gängor 13 resp. 14. I detta hylsformade organ 12 är den med gängor utformade vred- spindeln 8 anordnad. I den övre delen av det hylsformade orga- nets 12 mantelyta är anordnat ett urtag 16. Vidare är i vred- spindeln 8 anordnat ett medbringarorgan 15, t ex ett pinnfor- mat organ, som är vridbart anordnat i urtaget 16. Genom detta arrangemang kan sålunda vredspindeln 8 vridas en viss vinkel i det inre hylsformade organet 12. På figuren visas ett på vred- spindeln anordnat organ 17, vid vilket Vredet eller ratten fastskruvas. Mellan vredspindeln 8 och ventilspindeln 7 är anordnat ett förbindelseorgan, i den visade utföringsformen ett kulformat organ 18. ventilen på fig. 2 är visad i stängt läge. För att öppna ventilen påverkar man vredet l7 i pilens 20 riktning. Vid vridningens början anligger medbringarpinnen mot det ena an- slaget i urtaget 16 i det hylsformade organet l2 (se läge A, fig. 3). Vredspindeln 8 kommer därför under den första delen 3 459 115 av öppningsrörelsen att vrida sig i de inre gängorna på orga- net 12. Då vredspindeln 8 vrider sig, kommer kulan 18 att lätta från ventilspindeln 7. Spindeln 7 trycks då uppåt av gastrycket i behållaren, varvid ventilkäglan lyfts ett visst stycke (några tiondels mm) från ventilsätet. Detta möjliggöres genom att ett visst spel 19 är anordnat mellan ventilspindeln 8 och det inre hylsformade organet 12. Sedan vredet vridits så långt, att medbringarpinnen 15 nått det andra anslaget i urta- get 16 (läge B, fig. 3), kommer medbringarpinnen vid fortsatt vridning att dra med sig det inre hylsformade organet 12.' Detta vrider sig därvid i gängorna 14 mellan det inre och yttre hylsformade organet. Vid vridningen kommer vredspindeln 8 och det inre hylsformade organet 12 att röra sig uppåt. På grund av att den nedre delen av organet 12 ansluter den övre delen av ventilspindeln 7 kommer också denna och ventilkäglan att röra sig uppåt, varvid ventilen öppnas helt.Arranged in the box nut is an inner sleeve-shaped member 12, which is fitted with internal and external threads 13 resp. 14. I this sleeve-shaped member 12 is the threaded knob. the spindle 8 arranged. In the upper part of the sleeve-shaped organism The mantle surface of the net 12 is arranged in a recess 16. Furthermore, in the the spindle 8 arranged a carrier means 15, for example a pin food means, which are rotatably arranged in the recess 16. Through this arrangement, the rotary spindle 8 can thus be rotated at a certain angle the inner sleeve-shaped member 12. The figure shows a rotary member the spindle arranged means 17, at which the knob or knob screwed on. Between the knob spindle 8 and the valve spindle 7 is arranged a connecting means, in the embodiment shown a spherical member 18. the valve in Fig. 2 is shown in the closed position. To open valve, actuate the knob 17 in the direction of the arrow 20. At at the beginning of the rotation, the carrier pin abuts against one of the the stroke of the recess 16 in the sleeve-shaped member 12 (see position A, Fig. 3). The knob spindle 8 therefore comes under the first part 3 459 115 of the opening movement to twist in the internal threads of the net 12. When the knob spindle 8 turns, the ball 18 will light from the valve stem 7. The stem 7 is then pushed upwards the gas pressure in the container, whereby the valve cone lifts a certain piece (a few tenths mm) from the valve seat. This is made possible in that a certain clearance 19 is arranged between the valve stem 8 and the inner sleeve-shaped member 12. After the knob has been turned so far, that the carrier pin 15 has reached the second stop in the goat 16 (position B, fig. 3), the driver pin will continue rotation to pull with it the inner sleeve-shaped member 12. ' This then rotates in the threads 14 between the inner and outer sleeve-shaped member. When rotating, the knob comes 8 and the inner sleeve-shaped member 12 for moving upwards. On due to the fact that the lower part of the member 12 connects the upper one the part of the valve stem 7 also comes this and the valve cone to move upwards, whereby the valve opens completely.

De yttre gängorna 14 på det inre hylsformade organet 12, som är i ingrepp med gängorna på boxmuttern ll, han-en högre gängstigning än de inre gängorna 13, som är i ingrepp med gängorna på vredspindeln. Vridmomentet i de inre gängorna 13 är avsevärt mindre än vridmomentet i de yttre gängorna 14.The outer threads 14 of the inner sleeve-shaped member 12, which is engaged with the threads of the box nut ll, he-a higher thread pitch than the internal threads 13, which are engaged with the threads on the knob. The torque in the internal threads 13 is considerably less than the torque of the outer threads 14.

Under första fasen av öppningsrörelsen, dvs då medbringarpin~ nen 15 rör sig mellan anslagen i urtaget 16, blir därför vrid- momentet mindre än under den fortsatta öppningsrörelsen, dvs då medbringarpinnen 15 drar med sig det inre hylsformade orga- net 12. Som exempel kan nämnas att om för den inre gängan väljes en diameter = 8 mm och en gängstigning = 1 mm och för den yttre gängan en diameter = 14 mm och en gängstigning = 1,5 mm, blir förhållandet mellan momenten ungefär 1:2. Genom variation av stigningen på de inre och yttre gängorna i det inre hylsformade organet 12 är det möjligt att få öppningsmo- mentet att ligga i intervallet 30-70% av stängningsmomentet.During the first phase of the opening movement, ie then the carrier pin ~ 15 moves between the stops in the recess 16, is therefore rotated torque less than during the continued opening movement, ie when the carrier pin 15 carries with it the inner sleeve-shaped organ net 12. As an example it can be mentioned that if for the internal thread choose a diameter = 8 mm and a thread pitch = 1 mm and for the outer thread a diameter = 14 mm and a thread pitch = 1.5 mm, the ratio between the moments becomes approximately 1: 2. Through variation of the pitch of the inner and outer threads in it inner sleeve-shaped member 12, it is possible to obtain the opening to be in the range of 30-70% of the closing moment.

Den inre gängan får dock icke ges en alltför hög stigning, då risk kan föreligga att vredspindeln gängas upp på grund av vibrationer t ex vid transporter av behållarna. En sådan di- mensionering att öppningsmomentet utgör i huvudsak 50% av 459115 4 stängningsmomentet torde vara att föredra. Vidare kan det urtag i vilket medbringarpinnen vrider sig omfatta en vinkel i intervallet 90-12o°.However, the internal thread must not be given too high a rise, then there may be a risk that the knob will be threaded up due to vibrations, for example during transport of the containers. Such a di- dimensioning that the opening moment constitutes mainly 50% of 459115 4 the closing moment should be preferred. Furthermore, it can recesses in which the carrier pin rotates include an angle in range 90-12o °.

Företrädesvis bör denna vinkel ligga i intervallet 100-11o°. vid stängning av ventilen vrids alltså vredet åt motsatt håll. Medbringarpinnen 15 vrids därvid i urtaget 16 tills den når anslaget. Under denna vridning rör sig vredspindeln i det inre hylsformade organet 12. Vid fortsatt vridning drar med- bringarpinnen med sig den inre hylsan 12. så att vredspindel 8 och inre hylsa 12 vrider sig i boxmuttern ll. Efter en viss vridning på vredet kommer käglans 5 packning 6 att nå ventil- sätet 4, och ventilen blir stängd.Preferably this angle should be at range 100-11o °. when closing the valve, turn the knob in the opposite direction hold. The driver pin 15 is then rotated in the recess 16 until it when the estimate. During this rotation, the rotary spindle moves in it inner sleeve-shaped member 12. In the case of continued rotation, the the bringing pin carries with it the inner sleeve 12. so that the knob spindle 8 and inner sleeve 12 rotates in the box nut ll. After a certain rotation of the knob, the gasket 5 of the cone 5 will reach the valve seat 4, and the valve closes.

Med hänvisning till den anordning som beskrivits i det föregående har man alltså med enkla och få detaljer lyckats åstadkomma en ventil för gasbehållare som har ett avsevärt lägre öppningsmoment än stängningsmomentet för densamma. Upp- finningen är icke begränsad till den anordning som beskrivits utan variationer i olika delar är givetvis möjliga inom ramen för uppfinningen.With reference to the device described therein previous, they have thus succeeded with simple and few details provide a valve for gas containers which has a considerable lower opening torque than its closing torque. Up- the finding is not limited to the device described without variations in different parts are of course possible within the framework for the invention.

Claims (2)

 1. s 459 115 PATENTKRAV l. Anordning för att åstadkomma ett lägre öppningsmoment än stängningsmomentet i ventil för gasbehållare omfattande ett ventilhus (1), som innehåller ventilsäte, ventilkägla och ven- tilspindel (7), som är anordnad att påverkas av en till ven- tilvredet hörande vredspindel (8), som medelst gängor är lag- rad i ett i ventilhuset anordnat yttre hylsformat organ (ll), s k boxmutter, varvid mellan vredspindeln (8) och boxmuttern (ll) är anordnat ett inre, med inre och yttre gängor försett hylsformat organ (12), varvid de inre gängorna är anordnade att vara i ingrepp med gängorna på vredspindeln (8) och de yttre med gängorna i boxmuttern (ll), varvid i den övre delen av det inre hylsformade organets (12) mantelyta är anordnat urtag (16) och i vredspindeln (8) är radiellt anordnat ett medbringarorgan (15), som tillsammans med vredspindeln (8) är vridbart anordnat mellan de i nämnda urtag (16) bildade ansla- gen, varvid under första delen av vredets vridningsrörelse vredspindeln (8) vrider sig i de inre gängorna i det inre hylsformade organet (12) så länge medbringarorganet (15) rör sig mellan anslagen, varefter vredspindeln (8) tillsammans med det inre hylsformade organet (12) vrider sig i boxmuttern (ll), k ä n n e t e c k n a d av, att förhållandet mellan stigningen för de inre och de yttre gängorna i det inre hyls- formade organet (12) är sådant, att öppningsmomentet ligger i intervallet 30-70% av stängningsmomentet.A device for achieving a lower opening torque than the closing torque in a valve for a gas container comprising a valve housing (1), which contains a valve seat, valve cone and valve stem (7), which is arranged to be actuated by a valve knob. belonging knob spindle (8), which is mounted by means of threads in an outer sleeve-shaped member (ll) arranged in the valve housing, so-called box nut, wherein between the knob spindle (8) and the box nut (ll) is arranged an inner, provided with inner and outer threads sleeve-shaped member (12), the inner threads being arranged to engage with the threads of the knob spindle (8) and the outer ones with the threads of the box nut (11), the outer surface of the inner sleeve-shaped member (12) being arranged recess (16) and in the knob spindle (8) a driving means (15) is arranged radially, which together with the knob spindle (8) is rotatably arranged between the stops formed in said recess (16), wherein during the first part of the rotational movement of the knob the spindle (8) rotates in the inner threads of the inner sleeve-shaped member (12) as long as the carrier member (15) moves between the stops, after which the knob spindle (8) together with the inner sleeve-shaped member (12) rotates in the box nut (II) , characterized in that the ratio of the pitch of the inner and outer threads of the inner sleeve-shaped member (12) is such that the opening torque is in the range of 30-70% of the closing torque.
 2. 2. Anordning enligt patentkravet l, k ä n n e t e c k - n a d av, att förhållandet mellan gängstigningarna är sådant, att öppningsmomentet är i huvudsak 50% av stängningsmomentet.2. Device according to claim 1, characterized in that the ratio between the thread rises is such that the opening moment is substantially 50% of the closing moment.
SE8703888A 1987-10-08 1987-10-08 The device in the valve Foer gasbehaallare SE459115B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8703888A SE459115B (en) 1987-10-08 1987-10-08 The device in the valve Foer gasbehaallare

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8703888A SE459115B (en) 1987-10-08 1987-10-08 The device in the valve Foer gasbehaallare
GB8912535A GB2217436B (en) 1987-10-08 1988-10-07 Improvements to valves in gas bottles.
EP19880908784 EP0419466A1 (en) 1987-10-08 1988-10-07 Improvements to valves in gas bottles
NL8820742A NL192889C (en) 1987-10-08 1988-10-07 Gas cylinder valve.
PCT/SE1988/000516 WO1989003492A1 (en) 1987-10-08 1988-10-07 Improvements to valves in gas bottles
DE19883890870 DE3890870T1 (en) 1987-10-08 1988-10-07 Improving valves in gas bottles
DE19883890870 DE3890870C2 (en) 1987-10-08 1988-10-07 Gas cylinder valve
AT901088A AT393880B (en) 1987-10-08 1988-10-07 Valve for a gas cylinder with a lower actuating torque for opening than for closing

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8703888D0 SE8703888D0 (en) 1987-10-08
SE8703888L SE8703888L (en) 1989-04-09
SE459115B true SE459115B (en) 1989-06-05

Family

ID=20369800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8703888A SE459115B (en) 1987-10-08 1987-10-08 The device in the valve Foer gasbehaallare

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0419466A1 (en)
DE (1) DE3890870C2 (en)
GB (1) GB2217436B (en)
NL (1) NL192889C (en)
SE (1) SE459115B (en)
WO (1) WO1989003492A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996001964A1 (en) * 1994-07-07 1996-01-25 Aage V. Kjærs Maskinfabrik A/S A shut-off valve

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2668064B1 (en) * 1990-10-23 1994-12-16 Transgene Sa
IT1256076B (en) * 1992-07-29 1995-11-27 Valve with axial movement of shutter, for gas cylinders and similar uses
DE10027598B4 (en) * 2000-06-02 2004-03-25 Pister Kugelhähne GmbH Valve

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1305182A (en) * 1919-05-27 Charles f
DE480327C (en) * 1926-06-27 1929-08-02 Schaeffer & Budenberg Gmbh Moving device for shut-off devices (valves, gate o. The like).
DE656995C (en) * 1936-05-23 1938-02-19 Schaeffer & Budenberg Gmbh Moving device for shut-off devices
DE719570C (en) * 1938-06-02 1942-04-11 Draegerwerk Heinr U Bernh Closure device for Sauerstoffentwicklungsgefaesse
US3687414A (en) * 1970-11-09 1972-08-29 Robert G Robbins Valve assembly
DE2206561A1 (en) * 1972-02-11 1973-08-23 Messer Griesheim Gmbh Valve
GB2140533A (en) * 1983-03-01 1984-11-28 Douglas Diepa Williams Precision valve

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996001964A1 (en) * 1994-07-07 1996-01-25 Aage V. Kjærs Maskinfabrik A/S A shut-off valve
US5829734A (en) * 1994-07-07 1998-11-03 Aage V. Kjaers Maskinfabrik A/S Shut-off valve

Also Published As

Publication number Publication date
SE8703888D0 (en) 1987-10-08
GB2217436A (en) 1989-10-25
SE8703888L (en) 1989-04-09
NL8820742A (en) 1989-09-01
GB8912535D0 (en) 1989-08-02
NL192889B (en) 1997-12-01
WO1989003492A1 (en) 1989-04-20
EP0419466A1 (en) 1991-04-03
DE3890870C2 (en) 1994-04-07
GB2217436B (en) 1992-03-18
NL192889C (en) 1998-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60018584T2 (en) Pump prevention device
EP0590400B1 (en) Rotary fastening device for a sports shoe
DE60320401T2 (en) Method for unloading spherical elements from a container and output device
US7472527B2 (en) Device for screwing caps onto receptacles
US7494108B2 (en) Motor-operated valve
KR100291484B1 (en) Adapter for a dome-shaped butangas container
US4926835A (en) Ball bearing type bow string release
JP2007284054A (en) Aircraft landing device having several electromechanical actuators, and testing method thereof
CN1202776C (en) Device for discharging spreadable material
US2710736A (en) Self-closing faucets
NL8320052A (en) Cyclone separator.
EP0806245B1 (en) Screw centrifuge with centrifugal-force operated valve
CN100565325C (en) A kind of camera trivets
JPH01124561A (en) Container closure cap with metering appliance
SE9401306L (en) A device for a control valve
US3298659A (en) Fluid power actuated butterfly valve or plug cock
JPH02172474A (en) Dilative catheter
US20040113110A1 (en) Electric valve actuator with failsafe apparatus
SE418793B (en) The valve for dispensing vetska from one container
EP0410922A1 (en) Tubular container with non-detachable dispensing cap
JPH02155606A (en) Extruder
US4622150A (en) Overflow outlet for a cyclone separator and method of operation
EP0616156A1 (en) Cartridge for a single handle mixing valve
JPH0260661A (en) Pulse type liquid feeding device
US20070235952A1 (en) Drill

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8703888-1

Format of ref document f/p: F