NL9301710A - Tank Container. - Google Patents

Tank Container. Download PDF

Info

Publication number
NL9301710A
NL9301710A NL9301710A NL9301710A NL9301710A NL 9301710 A NL9301710 A NL 9301710A NL 9301710 A NL9301710 A NL 9301710A NL 9301710 A NL9301710 A NL 9301710A NL 9301710 A NL9301710 A NL 9301710A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
tank
container
ft
chassis
compactainers
Prior art date
Application number
NL9301710A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL194160C (en
NL194160B (en
Original Assignee
Hendrik Bernardus Bastiaan Van
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL8902602 priority Critical
Priority to NL8902602A priority patent/NL191688C/en
Application filed by Hendrik Bernardus Bastiaan Van filed Critical Hendrik Bernardus Bastiaan Van
Priority to NL9301710 priority
Priority to NL9301710A priority patent/NL194160C/en
Publication of NL9301710A publication Critical patent/NL9301710A/en
Publication of NL194160B publication Critical patent/NL194160B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL194160C publication Critical patent/NL194160C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D90/0006Coupling devices between containers, e.g. ISO-containers
  • B65D90/0013Twist lock
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D88/00Large containers
  • B65D88/02Large containers rigid
  • B65D88/022Large containers rigid in multiple arrangement, e.g. stackable, nestable, connected or joined together side-by-side
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D88/00Large containers
  • B65D88/02Large containers rigid
  • B65D88/12Large containers rigid specially adapted for transport
  • B65D88/128Large containers rigid specially adapted for transport tank containers, i.e. containers provided with supporting devices for handling
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D90/0033Lifting means forming part of the container
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D2590/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D2590/0008Coupling device between containers
  • B65D2590/0016Lashings means

Abstract

A tank container comprises at least one tank or receptacle 3 which is attached inside or on a frame 1. To accommodate the prongs of a fork-lift truck, the container has two box sections 11 which are located within the three-dimensional limits of the frame 1, above or on the tank or receptacle 3. <IMAGE>

Description

Afgesplitste aanvrage van de Nederlandse octrooiaanvrage No. Divisional application from the Dutch Patent Application No. 8902602 Tnv Hendrik Bemardus Bastiaan van den Engel 8902602 Tnv Bastiaan Hendrik Bemardus van den Engel

Titel: Tankcontainer. Title: Tank Container.

De uitvinding heeft betrekking op een tankcontainer, omvattende ten minste één in of aan een frame bevestigde tank of bak, welke container twee kokers voor het opnemen van de lepels van een vorkheftruck heeft. The present invention relates to a tank container, comprising at least one in or on a frame fixed tank or container, which container has two tubes for receiving the forks of a forklift truck.

Tankcontainers worden gebruikt voor vervoer van vloeistoffen, pasta's, poeders en korrelmateriaal en vertonen ten opzichte van vaten, kleine kunststofcontainers en jerrycans een aantal voordelen. Tank containers are used for transport of liquids, pastes, powders and granular material and have relative to vessels, small plastic containers and cans a number of advantages. De levensduur is nagenoeg onbeperkt en omdat na het ledigen weinig resten achterblijven, zal de reiniging per volume-eenheid relatief goedkoop en eenvoudig zijn. The service life is almost unlimited, and because remain after emptying few remnants, the cleaning per unit volume will be relatively inexpensive and simple. Lekkages zijn zeldzaam. Leaks are rare. Bestaande 10 ft en 20 ft IS0-tankcontainers hebben een lengte van respektievelijk circa 10 ft (3 meter) en circa 20 ft (6 meter) en zowel een breedte als hoogte van circa 8 ft (2.40 meter). Existing 10 ft and 20 ft IS0-tank containers have a length of, respectively, about 10 ft (3 meters) and about 20 ft (6 m), and both of a width and height of about 8 feet (2.40 meters). Ze zijn zo groot en zwaar dat zij slechte door een kraan met containerjuk van een chassis, schip of treinstel kunnen worden afgenomen of daarop kunnen wordt geplaatst. They are so big and heavy that they are poor can be removed or placed thereon by a crane with a chassis containerjuk, ship or train. Wel is er in grote delen van de wereld een ISO-container-infrastruktuur aanwezig, dwz dat containerchassis, schepen en treinstellen zijn voorzien van • bevestigingspunten om 10, 20, 30 en 40 ft ISO-containers vast te zetten. It is, however, there are provided with • attachment points at 10, 20, 30 and 40 ft to secure ISO containers as an ISO container infrastructure present in large parts of the world, that is to say container chassis, ships, and railcars. Bovendien zijn er bij overslagpunten kranen met containerjuk aanwezig. Moreover, there are transfer points cranes containerjuk present. In de Nederlandse moederaanvrage 8902602 is beschreven dat een tankcontainer zodanig compact kan worden uitgevoerd, dat deze door betrekkelijk kleine vorkheftrucks en dergelijke apparatuur hanteerbaar is, terwijl op eenvoudige wijze geschikte clusters van tankcontainers tot stand kunnen worden gebracht, die geheel passen in de bestaande ISO-container infrastruktuur, dwz dat de clusters op de gebruikelijke bevestigingspunten op chassis, containerschepen en treinstellen kunnen worden vastgezet en dat zij met behulp van de gebruikelijke containerkranen met jukken kunnen worden verplaatst. has been described that a tank container in such a way can be made compact, that it can be handled by relatively small fork-lift trucks and the like equipment, while in a simple manner can be effected suitable clusters of tank containers In the Dutch parent application 8902602, which is entirely fit in the existing ISO container infrastructure, that is to say the clusters can be securely put on the conventional fixing points on chassis, container ships and railcars, and that they can be moved with the aid of the conventional container crane with yokes. De breedte van het frame van de tankcontainers is daartoe een zodanig breukdeel van de breedte van een volgens ISO-normen gestandaardiseerde container (circa 8 ft) dat door het koppelen van een aantal naast elkaar staande tankcontainers een cluster ontstaat met genoemde ISO-normbreedte, terwijl de lengte van het frame gelijk is aan de lengte van een volgens ISO-normën gestandaardiseerde container of een zodanig breukdeel daarvan dat door het koppelen van een aantal achter elkaar staande tankcontainers een cluster ontstaat met een lengte van een ISO-normcontai-ner. The width of the frame of the tank container is to this end such a fraction of the width of a container standardized in accordance with ISO standards (about 8 ft) such that coupling of a number of adjacently of tank containers produces a cluster of the said ISO standard width, while the length of the frame is equal to the length of an ISO standard standardized container or such a fraction thereof such that coupling of a number of a row of tank containers located one cluster is created with a length of an ISO-normcontai-ner. Bij voorkeur heeft het frame een lengteafmeting van circa 10 ft (3 meter) en een breedteafmeting van circa k ft (1.20 meter), hoewel een lengteafmeting van het frame van circa 5 ft (1.50 meter) en een breedteafmeting van circa k ft (1.20 meter) ook tot de mogelijkheden behoort, waarbij door het koppelen van twee achter elkaar opgestelde tankcontainers een cluster ontstaat van een bovenbeschreven 10 ft tankcontainer. Preferably, the frame has a longitudinal dimension of approximately 10 ft (3 meters) and a width dimension of approximately k ft (1.20 meter), although a length dimension of the frame of about 5 feet (1.50 meters) and a width dimension of approximately k ft (1.20 meters) also belongs to the possibilities, in which by the coupling of two tank containers arranged behind each other produces a cluster of the above-described tank 10 ft container.

Van groot belang is dat de afzonderlijke' compactainers met een gewone vorkheftruck of met een aan een chassis bevestigbare meeneemvorkhef-truck vervoerd moeten kunnen worden. Of great importance is that the individual 'compactainers an ordinary forklift or with a chassis attachable meeneemvorkhef truck to be transported. Daarom moeten de compactainers twee kokers voor het opnemen van de lepels van een vorkheftruck bezitten. Therefore compactainers must have two sleeves for receiving the forks of a forklift truck. Volgens de uitvinding bevinden de kokers zich boven of op de tank of tanks. According to the invention, the ducts located at the top or on the tank or tanks. Indien een mangat aanwezig is, zullen de kokers aan weerszijden van dat mangat zijn bevestigd. When a manhole is present, the tubes will be secured to either side of said manhole. Door deze specifieke positie van de kokers behoeft de compactainer door de aanwezigheid daarvan niet hoger te zijn, terwijl bovendien de voordelen worden verkregen dat de compactainer in een lekbak met vrij hoge opstaande randen kan worden , geplaatst en dat de kokers de appendages aan de bovenzijde van de container beschermen. Because of this particular position of the ducts requires the compactainer by the presence thereof are not to be higher, while, moreover, the advantages are obtained that the compactainer in a drip tray can be with fairly high upright edges, and in that the tubes, the fittings at the top of protect the container.

Doordat tussen de kokers een morsbak is geplaatst, wordt weglekken van gevaarlijke vloeistoffen tegengegaan. Because a morsbak is disposed between the sleeves, is leakage of hazardous fluids counteracted.

De uitvinding zal nu aan de hand van de figuren nader worden toegelicht. The invention will now be explained in more detail with reference to the figures.

Fig. Fig. 1 toont een perspektivisch aanzicht van een tankcontainer volgens de uitvinding, 1 shows a perspective view of a tank container according to the invention,

Fig. Fig. 2 toont een perspektivisch aanzicht van de koppeling van hoekstukken van tankcontainers volgens de uitvinding. 2 shows a perspective view of the coupling of corner pieces of tank containers according to the invention.

Fig. Fig. 3 toont een doorsnede door twee gekoppelde hoekstukken. 3 shows a cross-sectional view through two coupled corner pieces.

Fig. Fig. 4 toont schematisch op welke plaatsen acht 10 ft tankcontainers volgens de uitvinding met elkaar en met een chassis zijn verbonden. 4 schematically shows points at which eight tank containers are joined 10 ft in accordance with the invention with each other and with a chassis.

Fig. Fig. 5 toont in zijaanzicht de achterzijde van een chassis met tankcontainers volgens de uitvinding. 5 shows a side view of the back side of a chassis with tank containers according to the invention.

Fig. Fig. 6 toont een zijaanzicht van een beladen chassis. 6 shows a side view of a loading chassis.

Fig. Fig. 7 toont een bovenaanzicht van het chassis volgens fig. 6. 7 shows a plan view of the chassis shown in FIG. 6.

Fig. Fig. 8 toont een aanzicht op twee hoekstukken, die met een alternatieve koppelingsconstructie met elkaar zijn verbonden. 8 shows a view of two corner pieces, which are connected to each other with an alternative coupling structure.

Fig. Fig. 9 toont een alternatieve uitvoering van de containertank volgens de uitvinding. 9 shows an alternative embodiment of the container tank according to the invention.

De in fig. 1 weergegeven compacte tankcontainer (zgn. compactainer) omvat een parallellepipedumvormig frame 1 en een daarin door opsluit-platen 2 bevestigde tank 3· Aan elk van de hoekpunten van het frame is een hoekstuk 4 bevestigd, bestaande uit drie loodrecht op elkaar staande platen 5, 6 en 7· Elke opsluitplaat 2 is aan een hoekstuk bevestigd. The in fig. 1 shown compact tank container (so-called. Compactainer) comprises a parallelepiped-shaped frame 1 and a therein by locking-plates 2 secured tank 3 · is attached an angle piece 4, to each of the corner points of the frame, consisting of three orthogonal to each other standing plates 5, 6 and 7 · Each retaining plate 2 is fixed to a corner piece. De twee vertikale platen 6 en 7 zijn aan hun vrije horizontale rand van een insnijding 8 voorzien, terwijl de horizontale plaat een langwerpige opening 9 heeft. The two vertical plates 6 and 7 are provided at their free horizontal edge of a slit 8, while the horizontal plate has an elongate opening 9. De funktie van de insnijdingen 8 en de opening 9 zal worden toegelicht. The function of the cuts 8 and will be explained in the opening 9.

De tank 3 heeft een mangat 10 evenals de gebruikelijke niet weergegeven afsluiters en de veiligheidsventielen. The tank 3 has a manhole 10 as well as the conventional shut-off valves not shown, and the safety valves. Aan weerszijden van het mangat zijn in doorsnede rechthoekige kokers 11 aan het frame aangebracht, bestemd voor het opnemen van een lepel van een vorkheftruck. On both sides of the manhole are arranged in the sectionally rectangular tubes 11 to the frame, adapted to receive from a scoop of a forklift truck. Tussen deze lepels kan een lekbak 12 zijn geplaatst. Between these spoons can be placed a drip pan 12.

Van de in fig. 1 weergegeven compactainer is de lengteafmeting circa 3 meter (10 ft), de breedteafmeting circa 1.20 meter (4 ft) en de hoog-teafmeting circa 1.40 meter (4,7 ft). Of the in fig. 1 shown compactainer is the length dimension approximately 3 meters (10 ft), the width dimension approximately 1.20 meters (4 feet), and the high-teafmeting approximately 1.40 meters (4.7 ft).

Door vier van deze tankcontainers in carré te plaatsen en met elkaar te koppelen ontstaat een cluster met een lengteafmeting van 20 ft en een breedteafmeting van 8 ft. By four of such tank containers be placed in a square and coupling them to one another produces a cluster of a longitudinal dimension of 20 ft and a width dimension of 8 ft. Zo een cluster kan bij transport op een chassis en bij verlading door middel van een containerkraan met standaard juk behandeld worden als een volgens ISO-normen gestandaardiseerde 20 ft container. For example, a cluster may during transport on a chassis and for loading or unloading, by means of a container crane with a standard yoke, are treated as in accordance with ISO-standards, standardized 20 ft container.

Voor het koppelen van steeds twee tankcontainers wordt gebruik gemaakt van koppelstangen 13· Deze hebben aan beide einden een vork 14. Fig. For coupling of in each case two tank containers use is made of coupling rods 13 · These have at both ends a fork 14. Fig. 2 laat in het midden van een carré van vier tankcontainers een bovenste en onderste viertal hoekstukken 4 zien. 2 shows in the middle of four for a square of tank containers, an upper and lower four corner parts 4 to see. Twee aangrenzende platen 6 van het onderste viertal zijn onderling en met twee aangrenzende platen van het bovenste viertal gekoppeld door middel van één enkele koppelstang 13· De onderste vork 14 valt over twee platen 6 ter plaatse van de met elkaar in register liggende insnijdingen 8, waarbij een pen 15 door openingen in de tanden van de vork en door die insnijdingen 8 steekt. Two adjacent plates 6 of the lower four are mutually and with two adjacent plates of the upper four linked by means of a single coupling rod 13. · The lower fork 14 is about two plates 6 at the location of the mutually incisions lying in register 8, in which a pin 15 through apertures in the teeth of the fork and extends through said incisions 8. De bovenste vorm 14 is op dezelfdè wijze met twee aangrenzende platen gekoppeld. The upper mold 14 is coupled in the same manner with two adjacent plates. Voor het aanbrengen van een koppels tang kan één van de vorken 14 met pen 15 in de in lijn liggende insnijdingen 8 van twee hoekstukplaten worden geduwd, waarna de stang kan worden gescharnierd op de andere vork zonder dat pen 15 over twee hoekstukplaten valt, waarna de pen 15 door de in register liggende insnijdingen 8 van die platen en de openingen in de vork wordt gestoken. Prior to the application of a couples rod can be pushed to one of the forks 14 with pin 15 in the notches 8 of two corner part plates lying in a line, after which the rod may be pivoted on the other fork without the pin 15 falls over two corner piece plates, after which the pin 15 through the incisions lying in register 8 of the plates and the openings is inserted into the fork. In het bijzonder bij moeilijk bereikbare plekken is deze wijze van aanbrengen van voordeel. In particular in hard to reach areas, this arrangement is advantageous.

De frames 1 kunnen zijn voorzien van bevestigingsmiddelen om een niet gebruikte vork te bevestigen. The frames 1 may be provided with attachment means for attaching a fork not used.

Het schema van fig. 4 laat bij de kleine streepjes zien waar de 10 ft tankcontainers met elkaar zijn gekoppeld en laat met de kleine rondjes zien waar de twee aldus gevormde clusters aan een chassis zijn verbonden met behulp van gebruikelijke twistlocks. The diagram of FIG. 4 shows, by the short dashes show where 10 ft tank containers are coupled to one another and leave with the small circles show where the two clusters thus formed to a chassis are connected by means of conventional twist locks.

De langwerpige opening 9 in de plaat 5 van elk hoekstuk dient voor het doorlaten van zo een twistlock. The elongated opening 9 in the plate 5 of each corner piece is intended to allow the passage of such a twist-lock.

De fig, 6 en 7 tonen de belading van een chassis met 10 ft tankcontai- ners, waarbij één van die 10 ft tankcontainers is samengesteld uit twee 5 ft compactainers 16, die elk weer acht hoekstukken *4 bezitten en bij aangrenzende hoekstukken met behulp van koppelstangen 13 (of andere koppelmiddelen) met elkaar zijn verbonden. FIGS, 6 and 7 show the loading of a chassis with 10 ft of tank containers, wherein one of those 10 ft tank containers is composed of two 5 ft compactainers 16, each of which has again eight corner pieces 4 and the case of adjacent corner pieces by means of coupling rods 13 (or other engagement means) are connected to each other. Ook elke 5 ft com-pactainer heeft een frame 1 en een tank 3· Also, each 5 ft com-pactainer has a frame 1 and a tank 3 ·

De tank in een 10 ft container kan één enkel compartiment of verscheidene compartimenten hebben. The tank in a 10 ft container may have a single compartment or several compartments. Een 10 ft container met twee afzonderlijke tanks is ook mogelijk. A 10 ft container with two separate tanks is also possible.

Zoals fig. 5 toont is aan het chassis een meeneemheftruck 17 bevestigd, die een 10 ft tankcontainer kan hanteren (fig. 7)· De lepels van de heftruck steken dan in de kokers 11 van de container. As shown in FIG. 5 shows, attached to the chassis a truck mounted forklift 17, which can use a 10-ft container tank (Fig. 7) · The stabbing forks of the lift truck than in the tubes 11 of the container.

Tijdens een transportroute kunnen volle en lege compactainers bij de diverse los- en laadplaatsen op een chassis worden gezet en daarvan afgenomen. During a transport route can compactainers full and empty at the various loading and unloading sites are put on a chassis, and removed therefrom. Dit zou kunnen resulteren in een onevenwichtige belading van het chassis. This could result in an unbalanced loading of the chassis. Met behulp van de meeneemheftruck kan de chauffeur zelf het geheel weer in een veilige balans brengen. Using the forklift, the driver can all put back into safe balance.

Het totaalgewicht van een chassis met daarop acht 10 ft compactainers en een meeneemheftruck is circa 40 ton. The total weight of a chassis with eight 10 ft compactainers thereon and a transportable forklift is approximately 40 tons. Er kan dan ook optimaal gebruik worden gemaakt van het wettelijk maximaal toegestane totaalgewicht op de weg. Therefore optimal use can be made of the statutory maximum permissible weight on the road. Indien maximaal 50 ton totaalgewicht is toegelaten, kunnen met een aangepast chassis nog enige volle en lege compactainers als tweede laag worden vervoerd. If a maximum of 50 tonnes of total weight is allowed, can be transported still only full and empty compactainers as a second layer with an adapted chassis. Compactainers kunnen gestapeld worden zowel in lege als volle toestand, zowel tijdens opslag als tijdens transport. Compactainers can be stacked, both in the empty and full condition, both during storage and during transport. Indien op een chassis waarop de compactainers vervoerd worden, niet voor elke compactainer twistlocks aanwezig zijn, kunnen de compactainers onderling worden gekoppeld om een veilig geheel te krijgen. If, on a chassis to which the compactainers to be transported, are not present for each compactainer twistlocks, the compactainers may be coupled together in order to get a secure whole.

Clusters kunnen gestapeld worden, waarbij voor de verbinding tussen twee op elkaar gestapelde clusters weer van twistlocks gebruik wordt gemaakt, die door de openingen 9 van de hoekstukplaten 5 steken. Clusters can be stacked, wherein for the connection between two clusters again stacked on each other is made of twistlocks use, passing through the openings 9 of the corner piece plates 5 stabbing.

Een cluster van vier 10 ft compactainers kan door een containerkraan met ISO-juk voor 20 ft ISO-containers worden gehanteerd, terwijl een cluster van twee 10 ft compactainers door een containerkraan met ISO-juk voor 10 ft ISO-containers kan worden opgepakt en neergezet. A cluster of four 10 ft compactainers may be handled by a container crane with ISO yoke 20 ft ISO containers, while a cluster of two 10 ft compactainers can be picked up and put down by a container crane with ISO yoke 10 ft ISO containers .

De compactainers kunnen afzonderlijk met een al of niet meegenomen vorkheftruck worden opgepakt en neergezet, terwijl een cluster van compactainers geheel past in grote delen van de wereld aanwezige IS0-infrastruktuur voor 10 en 20 ft ISO-containers. The compactainers can be used alone with a substituted or not captured forklift truck to be picked up and put down, while a cluster of compactainers fits entirely in large parts of the world present IS0-infrastructure for 10 and 20 ft ISO containers.

Fig. Fig. 8 illustreert een alternatieve koppelingsmethode tussen twee hoekstukken 4 door middel van een bout 20 met langwerpige rechte twistlockkop 21 en een op de bout geschroefde moer 22. Van twee aan elkaar grenzende hoekstukplaten 6 is er één van een opneemdeel 23 voorzien, waarin een doorlopend gat 24a van rechthoekige doorsnede is aangebracht, dat uitmondt in een blinde uitsparing 24b van rechthoekige doorsnede doch over 90' ten opzichte van het gat 24a gedraaid. 8 illustrates an alternative coupling method between two angle pieces 4 by means of a bolt 20 having elongated linear twistlockkop 21 and one on the bolt nut screwed 22. Of two adjacent corner piece plates 6 there is provided any one of a receiving portion 23 in which a through-hole 24a of rectangular cross-section is arranged, which opens into a blind recess 24b of rectangular cross section, but about 90 'rotated with respect to the hole 24a. De andere hoekstukplaat omvat een opneemdeel 25 waardoorheen de bout 20 heen en weer verschuifbaar steekt. The other corner piece plate comprises a receiving part 25 through which the bolt 20 protrudes slidable back and forth. Door de houtkop 21 van de ene hoekstukplaat 6 door het gat 24a van het opneemdeel 23 van de andere hoekstukplaat te steken totdat de kop 21 zich voorbij het opneemdeel 23 uitstrekt, en vervolgens de bout over 90° te draaien, kan de kop in de uitsparing 24b vallen. Due to the houtkop 21 of one corner piece of sheet 6, by stabbing the hole 24a of the receiving part 23 of the other angle piece of sheet, until the head 21 extends beyond the receiving portion 23, and then the bolt to rotate through 90 °, the head may be in the recess fall 24b. Een veer 26 trekt de bout 20, indien de vergrendeling niet in gebruik is, binnen het betreffende hoekstuk terug, zodat de bout niet uit het frame uitsteekt. A spring 26 pulls the bolt 20, if the lock is not in use, within the respective corner piece back, so that the bolt does not protrude out of the frame.

Indien de houtkop 21 de in fig. 7 weergegeven stand binnen de blinde uitsparing 24b heeft bereikt, wordt de moer 22 aangedraaid. If the houtkop 21 has reached the illustrated position within the blind opening 24b in FIG. 7, the nut 22 is tightened. Een scharnierende borgpen 27 valt bij aangedraaide moer in een uitsparing van de moer. A hinged locking pin 27 is tightened by nut in a recess of the nut. Om de moer los te kunnen draaien moet de borgpen opgetild worden. In order to be able to loosen the nut, the locking pin has to be lifted.

De platen 7 van de hoekstukken zijn van een soortgelijke constructie voorzien maar op een iets andere plaats. The plates 7 of the corner pieces are provided with a similar structure, but in a slightly different location.

De compactainer volgens fig. 9 verschilt van die van fig. 1 door een andere uitvoering van het frame, dat in dit geval uitsluitend bestaat uit hoekstukken 4 die door de stevig uitgevoerde opsluitplaten 2 op hun plaats worden gehouden. The compactainer shown in FIG. 9 differs from that of Fig. 1, consists solely of corner pieces 4 which are held firmly carried by the closure plates 2 in place by a different embodiment of the frame, which in this case. De kokers zijn aan de tank 3 vastgelast. The tubes are welded to the tank 3.

Clusters van compactainers kunnen vervoerd worden tesamen met 10 ft. Clusters of compactainers can be transported together with 10 ft. 20 ft en 30 ft ISO-containers of een wissellaadbak. 20 ft and 30 ft ISO container or a swap body.

Binnen het kader van de hoofdconclusie zijn verschillende wijzigingen van de beschreven en getoonde compactainer en cluster van compactainers mogelijk. Within the scope of the main claim are different modifications of the described and shown compactainer and cluster compactainers possible. De tank of bak kan velerlei vormen hebben. The tank or container can have many forms.

Claims (3)

1. Container, in het bijzonder tankcontainer, omvattende ten minste één in of aan een frame bevestigde tank of bak, welke container twee kokers voor het opnemen van de lepels van een vorkheftruck heeft, met het kenmerk, dat de kokers (11) zich bevinden boven of op de tank of bak (3). 1. Container, has in particular a tank container, comprising at least one in or on a frame fixed tank or container, which container has two tubes for receiving the forks of a fork lift truck, characterized in that the tubes (11) are located above or on the tank or bin (3).
2. Tankcontainer volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kokers (11) aan weerszijden van een mangat (10) van de tank of bak (3) zijn bevestigd. 2. A tank container according to claim 1, characterized in that the sleeves (11) on both sides of a manhole (10) of the tank or bin (3) are attached.
3. Tankcontainer volgens conclusie 1 of 2,. 3. A tank container according to claim 1 or 2 ,. met het kenmerk, dat tussen de kokers (11) een morsbak (12) is geplaatst. characterized in that it is placed between the tubes (11) has a morsbak (12).
NL9301710A 1989-10-20 1993-10-05 Tank Container. NL194160C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8902602 1989-10-20
NL8902602A NL191688C (en) 1989-10-20 1989-10-20 Cluster of a number of next to and above each other, and coupled to tank containers with each other.
NL9301710 1993-10-05
NL9301710A NL194160C (en) 1989-10-20 1993-10-05 Tank Container.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9301710A NL194160C (en) 1989-10-20 1993-10-05 Tank Container.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9301710A true NL9301710A (en) 1994-02-01
NL194160B NL194160B (en) 2001-04-02
NL194160C NL194160C (en) 2001-08-03

Family

ID=19855491

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8902602A NL191688C (en) 1989-10-20 1989-10-20 Cluster of a number of next to and above each other, and coupled to tank containers with each other.
NL9301710A NL194160C (en) 1989-10-20 1993-10-05 Tank Container.

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8902602A NL191688C (en) 1989-10-20 1989-10-20 Cluster of a number of next to and above each other, and coupled to tank containers with each other.

Country Status (1)

Country Link
NL (2) NL191688C (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3115676A3 (en) * 2015-06-19 2017-04-12 Van Hool NV Tank container with increased volume and load capacity

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2272965B (en) * 1992-11-27 1996-12-18 Yeast Products Company Yeast transportation and storage apparatus
FR2699503B1 (en) * 1992-12-22 2000-01-28 Pierre Richard Support group for carrying sacks of coal on a vehicle.
NL1002776C2 (en) * 1996-04-03 1997-10-06 Hendrik Bernardus Bastia Engel Cluster of a number of coupling rods coupled to each other and tank containers for the building up of such a cluster suitable tank container.

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3446394A (en) * 1968-02-05 1969-05-27 Floyd B Miller Bulk beverage shipping container and protective support therefor
US4144984A (en) * 1977-02-23 1979-03-20 Saunders George D Sectional multi-purpose cargo container
US4577772A (en) * 1985-03-26 1986-03-25 Bigliardi Juan B Collapsible containers

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1556254B2 (en) * 1967-10-04 1976-06-24 Apparatus for coupling two containers
FR2137075B1 (en) * 1971-05-12 1975-07-04 Orval Manutention
US3749273A (en) * 1971-05-17 1973-07-31 Avco Corp Modular container
US3711902A (en) * 1971-12-22 1973-01-23 Budd Co Coupling structure for joining containers
DE2531681A1 (en) * 1975-07-16 1977-01-20 Schering Ag Stacking cradle for pressure vessels - ensures large number of vessels can be transported in one load without inter contact
EP0251991A1 (en) * 1986-06-28 1988-01-07 Dieter Borchardt Method of coupling at least two ISO container bodies to constitute a transport unit, as well as the transport unit

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3446394A (en) * 1968-02-05 1969-05-27 Floyd B Miller Bulk beverage shipping container and protective support therefor
US4144984A (en) * 1977-02-23 1979-03-20 Saunders George D Sectional multi-purpose cargo container
US4577772A (en) * 1985-03-26 1986-03-25 Bigliardi Juan B Collapsible containers

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3115676A3 (en) * 2015-06-19 2017-04-12 Van Hool NV Tank container with increased volume and load capacity

Also Published As

Publication number Publication date
NL194160C (en) 2001-08-03
NL191688B (en) 1995-11-01
NL8902602A (en) 1991-05-16
NL194160B (en) 2001-04-02
NL191688C (en) 1996-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3372829A (en) Portable and collapsible stacking bins or crates
US3480174A (en) Assembly of freight containers and foundation frame for use therewith
US3386600A (en) Demountable shipping gondolas
CN104724407B (en) Intermodal tank container
US3402845A (en) Device for connecting collapsed containers in stacked relation
US6513442B1 (en) Foldable container for vehicles
US3776435A (en) Pallet
DE60123439T2 (en) Transport association under
US3797691A (en) Modular cargo container for transport vehicles
US4591307A (en) Corner fitting with retractable twist lock
US7997623B2 (en) Frac tank storage system
EP0371050B1 (en) Arrangement for a closeable cargo holder of the container type
CA2671791C (en) Collapsible shipping container
US3318473A (en) Portable dispensing bin
US3799384A (en) Collapsible shipping container
US4643314A (en) Container construction
US5810186A (en) Goods transporting platform
CA1284118C (en) Interlocking adapter casting
EP0030074A1 (en) Folding freight carrier
US5507237A (en) Lifting apparatus for use with bulk bags
US5083666A (en) Crates for transporting rubber blocks or sheets
US3966285A (en) Collapsible shipping container
US4845804A (en) Retractable caster
US7708160B2 (en) Collapsible container
US3823973A (en) Refuse container for rear end loader

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20030501