NL9300030A - Method and gaming machine system with identification code. - Google Patents

Method and gaming machine system with identification code. Download PDF

Info

Publication number
NL9300030A
NL9300030A NL9300030A NL9300030A NL9300030A NL 9300030 A NL9300030 A NL 9300030A NL 9300030 A NL9300030 A NL 9300030A NL 9300030 A NL9300030 A NL 9300030A NL 9300030 A NL9300030 A NL 9300030A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
gaming machine
characterized
identification code
player
system according
Prior art date
Application number
NL9300030A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Specialiteiten B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Specialiteiten B V filed Critical Specialiteiten B V
Priority to NL9300030A priority Critical patent/NL9300030A/en
Priority to NL9300030 priority
Priority claimed from NL9400033A external-priority patent/NL9400033A/en
Publication of NL9300030A publication Critical patent/NL9300030A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F7/00Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus
  • G07F7/08Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means
  • G07F7/10Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means together with a coded signal, e.g. in the form of personal identification information, like personal identification number [PIN] or biometric data
  • G07F7/1008Active credit-cards provided with means to personalise their use, e.g. with PIN-introduction/comparison system
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/30Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices
  • G06Q20/34Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices using cards, e.g. integrated circuit [IC] cards or magnetic cards
  • G06Q20/346Cards serving only as information carrier of service
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/30Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices
  • G06Q20/36Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices using electronic wallets or electronic money safes
  • G06Q20/363Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices using electronic wallets or electronic money safes with the personal data files for a user
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
  • G07C9/00Individual entry or exit registers
  • G07C9/00007Access-control involving the use of a pass
  • G07C9/00031Access-control involving the use of a pass in combination with an identity-check of the pass-holder
  • G07C9/00071Access-control involving the use of a pass in combination with an identity-check of the pass-holder by means of personal physical data, e.g. characteristic facial curves, hand geometry, voice spectrum, fingerprints
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/0014Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for vending, access and use of specific services not covered anywhere else in G07F17/00
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/32Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for games, toys, sports or amusements, e.g. casino games, online gambling or betting
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F7/00Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus
  • G07F7/08Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means
  • G07F7/0866Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means by active credit-cards adapted therefor
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F9/00Details other than those peculiar to special kinds or types of apparatus
  • G07F9/08Counting total of coins inserted

Description

Titel: Werkwijze en speelautomaatsysteem met identificatiecode. Title: Method and gaming machine system with identification code. Beschrijving. Description.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze, waarbij de mogelijkheid wordt verschaft om op een speelautomaat te spelen. The present invention relates to a method in which the possibility is provided in order to play on a gaming machine.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een speelautomaatsysteem voor in het bijzonder kansspelen voorzien van authorisatiemiddelen voor het verschaffen van de mogelijkheid om op de speelautomaat te spelen. The invention further relates to a gaming system for games of chance, in particular, equipped with authorization means for the provision of the ability to play on the gaming machine.

Een dergelijk speelautomaatsysteem, dat in het algemeen is samengesteld uit speelautomaten, die staan opgesteld op voor een zeer breed publiek gemakkelijk toegankelijke gelegenheden, zijn algemeen bekend. Such a gaming machine system, which, in general, is composed of slots, which are arranged on a very wide audience easily accessible occasions, are well known. Ook is de werkwijze bekend met behulp waarvan het mogelijk wordt om op de speelautomaat te spelen. Also, the method is known by means of which it is possible to play on the gaming machine. In het algemeen moet geld of dienen te kopen munten in de automaat te worden gestopt, waarna het spel kan worden begonnen. In general, money or need to buy coins in the machine to be stopped, and the game can begin.

Op een groot aantal plaatsen staan de automaten opgesteld, zoals in horeca- en eetgelegenheden, kantines, speelhallen, club-en buurthuizen ed Op veelal interesse wekkende en nieuwsgierig makende wijze zijn de speelautomaten qua vorm, kleur en op audio- visuele wijze uitgevoerd, hetgeen er mede toe leidt, dat naast een meerderheid van veelal jonge mensen, die af en toe spelen, ook de jeugd beneden de 16 a 18 jaar aan het spelen slaat, naast een relatief kleine groep van mensen, voor wie het spelen tot een verslaving lijkt te zijn geworden en die zèer grote hoeveelheden geld verspelen. On a large number of places are lined up, the vending machines, such as in catering establishments and restaurants, canteens, arcades, club-community centers and the like, often on-inspiring interest and curiosity-making manner, the gaming machines in terms of shape, color, and carried out in the audio-visual manner, which leads to part, that in addition to a majority of mostly young people, who sometimes play to even the youth under 16 a 18 beats playing, appears next to a relatively small group of people for whom playing an addiction to become very large amounts of money and lose.

Teneinde de negatieve effecten van het spelen door de genoemde jeugd teniet te doen en hen in het belang van de volksgezondheid enigszins te beschermen, wordt hen het spelen soms rigoreus verboden door met name, door de onderscheiden locale overheden, uitgevaardigde besluiten. To the negative effects of playing by the said youth to destroy and somewhat protect them in the interest of public health, sometimes playing them rigorously forbidden by mainly by the respective local authorities, issued decisions.

De controle op nakoming van de besluiten is echter gebrekkig en de daaruit voortvloeiende bijeffecten zijn derhalve navenant. However, monitoring of fulfillment of decisions is flawed and the resulting side effects are therefore correspondingly. Daarnaast komt de groep van gokverslaafden veelal in een isolement en glijden zij, sociaal gezien, af, hetgeen bijdraagt tot een verslechterend imago van de betreffende branche. The group of gamblers is often in isolation and they slide, socially, off, contributing to a deteriorating image of the relevant industry.

De onderhavige uitvinding beoogt de geschetste nadelige ontwikkeling te keren, op een wijze die de toegankelijkheid tot de speelautomaten niet wezenlijk verkleint, tenminste niet voor die personen voor wie deze bedoeld zijn. The present invention aims to reverse the negative development outlined in a manner that does not significantly reduce the accessibility to the slot machines, at least not for those people for whom they are intended.

Daartoe bezit de werkwijze overeenkomstig de uitvinding het kenmerk, dat een aan een speler toegewezen identificatiecode in de speelautomaat wordt ingevoerd, dat informatie vanaf een informatiedrager zoals een speelpas wordt gelezen en wordt vergeleken met de identificatiecode, waarna bij een gebleken overeenkomst de mogelijkheid wordt verschaft om te spelen. To this end, the method according to the invention is characterized in that an assigned identification code is entered into the gaming machine to the player, in that information from an information carrier such as a speelpas is read and is compared with the identification code, whereafter in case of a contract, the possibility is provided to to play.

Het voordeel van de werkwijze overeenkomstig de uitvinding is, dat door middel van het al of niet toewijzen van een individuele indentificatiecode en/of informatiedrager aan een speler, de groep van personen kan worden beïnvloed, aan wie wordt toegestaan om op de speelautomaat te mogen spelen. The advantage of the method according to the invention is that through it or not assigning an individual identification code and / or information carrier can be influenced to a player, the group of persons who are allowed to play at the slot machines .

In het bijzonder wordt dan alleen aan een speler een identificatiecode toegewezen indien deze voldoet aan in principe vrij te kiezen eisen. In particular, it is then only an identification code assigned to a player if it meets the requirements, in principle, to choose freely.

Deze eisen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de leeftijd van de speler. For example, these requirements may relate to the age of the player. In het algemeen wordt deze leeftijd zodanig door de overheid in samenspraak met de Vereniging Automatenhandel Nederland, vastgesteld, dat het reëele gevaar voor de jeugd minimaal is. In general, this age is such by the government in consultation with the Association of Trade dispensers Netherlands, found that the risk of Product typical youth is minimal.

Bij voorkeur wordt overeenkomstig de werkwijze volgens de uitvinding in de speelautomaat bijgehouden, hoeveel spelen per toegewezen code worden gespeeld. Preferably, is kept in the gaming machine in accordance with the method according to the present invention, how many games are played in an assigned code.

Het voordeel daarvan is, dat desgewenst per regio zicht kan worden gekregen op het feitelijk aantal spelende personen en het aantal spelen per code, zodat desgewenst bij toewijzing van de individuele code, dan wel door de speelpas afgevende instantie hiermede kan worden rekening gehouden. The advantage is that, if desired, can be obtained by region view the actual number of people playing and the number of games per code, so if required by assignment of the individual code, or can be taken into account by the issuing authority speelpas therewith.

Overeenkomstig een verdere uitvoeringsvorm wordt bij overschrijding van een maximaal aantal spelen het spelen op de speelautomaat onmogelijk gemaakt. According to another embodiment, when exceeding a maximum number of games to play on the slot machines impossible.

In een volgende uitvoeringsvorm van de werkwijze overeenkomstig de uitvinding, worden in de speelautomaat statistische gegevens en controlegegevens, die voor de toewijzing van de individuele code aan een bepaalde speler van belang worden geacht, opgeslagen in de speelautomaat en/of de speelpas. In a further embodiment of the method according to the invention, statistical data, and control data, which are considered to a particular player of interest to the allocation of the individual code in the gaming machine, is stored in the gaming machine and / or the speelpas.

Bij de opslag van statistische gegevens kan naast gegevens omtrent het spel, gedacht worden aan branche eigen gegevens, gegevens met betrekking tot de klasse en het type speelautomaat, gegevens met betrekking tot de locatie en de hoeveelheid van de in een bepaalde periode ingeworpen munten etc. When storing statistical data alongside data on the game, think of industry's own data, data on the class and type of slot machine, data on the location and amount of the coins inserted in a given period etc.

Overeenkomstig de uitvinding, bezit het speelautomaatsysteem het kenmerk dat de authorisatiemiddelen een identificatie-inrichting bezitten, en een op de identificatie-inrichting aangesloten invoerorgaan voor de invoer van een speleridentificatiecode, en het systeem is voorzien van een informatiedrager annex speelpas met daarop informatie met betrekking tot ondermeer de speler-identificatiecode, en de authorisatiemiddelen een speelpas uitleesinrichting bezitten, alsmede een vergelijkingsorgaan bezitten voor het na het vergelijken van de speler- indentificatiecode met de ingevoerde code en na gebleken correspondentie afgeven van een spel authorisatiesignaal. According to the invention, the gaming machine system has the characteristic that the authorization means have an identification device, and an input device connected to the identification device for the input of a player identification code, and the system is provided with an information carrier annex speelpas containing information with respect to among other things, the player identification code, and the authorization means have a speelpas readout device, as well as having a comparison means for, after the comparison of the player-identification code with the entered code and, after been found correspondence outputting a game authorization signal.

Een dergelijke uitvoering van het systeem overeenkomstig de uitvinding, bezit het voordeel dat deze eenvoudig te realiseren is. Such an embodiment of the system according to the invention, has the advantage that it is simple to realize.

In een verdere uitvoeringsvorm van het speelautomatensysteem overeenkomstig de uitvinding, bezit dit het kenmerk dat de identificatie-inrichting een geheugen bevat, waarin per identificatiecode gegevens over bijvoorbeeld het aantal spelen, de afloop van het spel, het aantal ingeworpen munten, de duur, het tijdstip ed worden opgeslagen. In one further embodiment of the gaming machine system in accordance with the present invention, own this characterized in that the identification device comprises a memory in which an identification code information on, for example, play, the number, the outcome of the game, the number of inserted coins, duration, time of day and such are stored.

Bij voorkeur is in een verdere uitvoering de speelautomaat voorzien van op het geheugen aangesloten uitlees- en uitvoermiddelen, waardoor deze gegevens beschikbaar komen aan de de identificatiecode toewijzende instantie, alsmede voor bijvoorbeeld de vergunningen verlenende instantie. Preferably, in a further embodiment, the gaming device provided with memory connected to the read-out and output means, so that this information becomes available to the identification code, the allocation body, as well as, for example, the licenses granting authority. De gegevens kunnen afzonderlijk per speelautomaat worden uitgelezen, doch het is ook mogelijk om een groep speelautomaten met een electronische verwerkingsinrichting te koppelen, zodat centraal de gegevens beschikbaar zijn. The data can be read out separately for each gaming machine, but it is also possible to link a group of gaming machines with an electronic processing device, so that the data is available centrally.

Bij voorkeur is het speelautomaatsysteem overeenkomstig de uitvinding zodanig ingericht, dat het gevolg van het uitlezen en vergelijken van gegevens kan zijn, het voor of na beëindiging van het spel niet door de speelautomaat teruggeven van de speelpas is. Preferably, the gaming machine system is arranged in such a manner in accordance with the invention that the result of reading and comparing of data may be, either before or after termination of the game is not rendering of the speelpas by the gaming machine.

Op die wijze ontstaat de mogelijkheid om malversaties en geknoei met de speelpas en de gegevens die daarop staan te verkomen. In this way, the possibility arises of malpractice and tampering with the speelpas and the data that is to avoid it thereon. In het bijzonder kan een speler een verbod op worden gelegd om te spelen. In particular, a player can a ban be put on to play. Bijvoorbeeld bij het binnen een zekere tijdsspanne overschrijden van een bepaald geldbedrag aan gespeelde spelletjes. For example, when the crossing within a certain time span of a certain amount of money to games played.

In een bijzondere uitvoeringsvorm is de speelpas uitgevoerd als een zogeheten "Smart Card" (IC-card), waarbij de gewenste gegevens op de kaart zelf zijn opgeslagen. In a particular embodiment, the speelpas is constructed as a so-called "Smart Card" (IC card), in which the desired data is stored on the card itself.

Daarmede kunnen dan bij het inleveren of omwisselen van de kaart de opgeslagen gegevens worden uitgelezen en kan de pas geschikt gemaakt worden voor hergebruik. It is thereby compared to the drop off or exchange of the card, the stored data is read out and can only be made suitable for re-use.

Teneinde desgewenst ook te voorkomen dat al of niet opzettelijk niet correcte gegevens aan bijvoorbeeld de belastingdienst worden verschaft is de speelautomaat of desgewenst een groep speelautomaten te voorzien van een speciaal geheugen dat te verbinden is met munttel/selectiemiddelen in de automaten teneinde de hiermede gerealiseerde omzet op betrouwbare en te controleren wijze te doen registreren. In order, if desired, also to ensure that may or may not be provided intentionally incorrect data to, for example, the tax office is the gaming machine, or, if desired, a group of gaming machines is to provide a special memory connectable with coin counter / selection means in the vending machines in order, the thus realized sales on and reliable way to check register to do.

De uitvinding zal te zamen met de bijbehorende voordelen nader worden toegelicht aan de hand van de bijgaande figuur, waarin schematisch een uitvoeringsvorm is weergegeven van deel van het speelautomaatsysteem overeenkomstig de uitvinding uitmakende authorisatiemiddelen, te zamen met een speelpas. The invention will, together with the associated advantages will be further elucidated with reference to the accompanying figure, in which schematically an embodiment is shown of part of the gaming machine system in accordance with the invention, forming authorization means, together with a speelpas.

Een niet weergegeven speelautomaatsysteem omvat naast authorisatiemiddelen 1 een speelpas 2. De authorisatiemiddelen 1 bezitten een uitgang 3, waaraan op nog nader toe te lichten wijze een authorisatie of vrijgave signaal kan worden opgewekt, op basis waarvan te zamen met een signaal, dat op op zich bekende wijze in de automaat wordt opgewekt na het inwerpen van een geldstuk of een andere munt, ertoe dient om de speelautomaat of kansspel-automaat gereed te maken voor het spelen. A non-display gaming machine system comprises, in addition authorization means 1 a speelpas 2. The authorization means 1 have an output 3, which on still further to be explained manner, an authorization or enable signal may be generated, based on which, together with a signal, which in a per se known way the machine is generated after inserting a coin or other currency, serves to prepare the slot machines or gaming-machine for playing.

De authorisatiemiddelen 1 bevatten een indentificatie-inrichting 4, welke in het algemeen van een geheugen 5 is voorzien, een op de identificatie-inrichting 4 aangesloten invoerorgaan 6, en een eveneens op de identificatie-inrichting 4 aangesloten speelpas uitleesinrichting 7, ten behoeve van de in de inrichting 7 te steken speelpas 2. The authorization means 1 contain an identification device 4, which is provided, in general, a memory 5, a computer connected to the identification device 4, input device 6, and a speelpas reading device is also connected to the identification device 4 7, the benefit of the in the device 7 for stabbing speelpas 2.

In de identificatie-inrichting 4 bevindt zich voorts een vergelijkingsorgaan 8. In het algemeen zal op het geheugen 5 een invoer- uitvoerorgaan 9 zijn aangesloten, teneinde de in het geheugen 5 opgeslagen gegevens te kunnen uitlezen, dan wel teneinde nieuwe gegevens, in het geheugen te kunnen invoeren. In the identification device 4, there is also a comparison device 8. In general, an input-output device 9 are connected to the memory 5 in order to be able to read out the data stored in the memory 5, or to new data, in the memory to be introduced.

De werkwijze waarmede het mogelijk wordt om op de speelautomaat te kunnen spelen kan bijvoorbeeld de volgende zijn. The process by which it becomes possible to be able to play on the gaming machine may be the following, for example. Uitgaande van het vertrouwde systeem, waarbij in de speelautomaat een muntstuk wordt ingeworpen, teneinde aan een eerste eis te voldoen voor het om te spelen vrijgeven van de speelautomaat, is een tweede eis voor vrijgave dat aan de uitgang 3 een vrijgave signaal wordt opgewekt door de identificatie-inrichting 4. Voor afgifte van de speelpas 2 is hierop, bijvoorbeeld op mechanische wijze door het aanbrengen van een of meerdere sneden aan bijvoorbeeld de omtrek van de pas 2, dan wel met behulp van een barcode of met behulp van een magnetische strip of anderszins, op de pas 2 informatie aangebracht, waarin althans tenminste een speler- indentificatiecode is vervat. On the basis of the trusted system, in which is inserted a coin into the slot machine, so as to satisfy a first requirement for it to clear display of the gaming machine, it is a second requirement for the release which is generated an enabling signal at the output 3 through the identification device 4. For release of the speelpas 2 this is, for example, in a mechanical manner by the application of one or more cuts to, for example, the periphery of the pass 2, or with the aid of a bar code or by means of a magnetic strip, or otherwise, arranged on the pass 2 information, which at least is contained at least a player- identification code. De pas 2 wordt in de uitleesinrichting 7 ingebracht en hier uitgelezen. The pass 2 is inserted into the reading device 7, and is read out here. Tenminste de gelezen spelerindentificatiecode wordt toegevoerd aan de indentificatie-inrichting 4 en nadat de speler op het invoerorgaan 6 zijn persoonlijk toegewezen indentificatiecode heeft ingetikt, cq heeft ingegeven, vindt in het vergelijkingsorgaan 8 een vergelijking van beide codes plaats. At least the read spelerindentificatiecode is supplied to the identification device 4 and after the player on the input device 6 are assigned a personal identification code is entered, or has entered, be found in the comparison device 8, a comparison of the two codes place. Overigens kan desgewenst het invoeren van de identificatiecode met behulp van een als vingerafdruk aftaster uitgevoerd invoerorgaan 6 plaatsvinden. Incidentally, if desired, can input the identification code by means of a fingerprint scanner as carried out input device 6 take place. Ook elke speler draagt namlijk al zijn hoogst persoonlijke code mee in de vorm van zijn vingerafdruk. Also, each player wears namlijk already highly personal code it in the form of his fingerprint. In dat geval zet de aftaster het electronische vingerafdruksignaal om in een bepaalde code, die vervolgens aan het vergelijkingsorgaan 8 wordt toegevoerd. In this case, the scanner converts the electronic fingerprint signal to a certain code, which is then supplied to the comparison device 8. Natuurlijk kan het invoerorgaan 6 (ook) een toetsenbord omvatten, maar noodzakelijk is dat niet. Of course, the inlet device 6 may (also) comprise a keyboard, but this is not necessary. Bij wijze van alternatief kan ook aan andere lichaamskenmerken als middel van unieke identificatie worden gedacht. As an alternative, one may also think of other body characteristics such as unique means of identification. Te noemen is bijvoorbeeld het aftasten van de iris van het oog van de speler. Mention for example scanning the iris of the eye of the player. Desgewenst kan de code geverifieerd worden in het geheugen 5, teneinde te controleren of het aan de speler überhaupt wordt toegestaan om te spelen en teneinde te verifiëren of de code inderdaad is ingebracht en beschikbaar is. If desired, the code can be verified in the memory 5 in order to check whether it is at all allowed the player to play and to verify that the code was indeed introduced and available. Nadat in het vergelijkingsorgaan 8 is vastgesteld dat beide codes corresponderen, wordt het vrijgavesignaal aan uitgang 3 opgewekt, en kan de speler het spel op de automaat aanvangen. After the comparator 8 is determined that both codes correspond, the enable signal is generated to output 3, and the player can start the game on the machine.

Desgewenst kunnen van de kaart ook verdere gegevens worden afgelezen, zoals bijvoorbeeld een branche eigen identificatie. If desired, the map as further data are read, such as a branch own identification. Deze gegevens kunnen eventueel met verdere gegevens, zoals het type speelautomaat, het tijdstip waarop gespeeld wordt, de duur van het spel, het gewonnen of verloren bedrag etc., worden opgeslagen in het geheugen 5, welke gegevens eventueel kunnen worden uitgelezen met behulp van het orgaan 9. Via het orgaan 9, dat zonodig met een centrale verwerkingseenheid is verbonden, kan desgewenst in het geheugen 5 informatie worden opgeslagen met betrekking tot bijvoorbeeld nieuw in te brengen codes. This data can optionally with further information, such as the type of gaming machine, the date when played, the duration of the game, the won or lost, amount, etc., are stored in the memory 5, which data can possibly be read by means of the member 9. Via the member 9, which, if necessary, is connected to a central processing unit, may, if desired, be stored in the memory 5, for example, information pertaining to newly to be introduced codes.

Afhankelijk van het type toe te passen speelpas 2, kan eventueel informatie aan de inrichting 7 ter beschikking worden gesteld, welke informatie, indien de inrichting 7 daartoe is ingericht wordt teruggeschreven op de speelpas 2. Deze zal dan in het algemeen onder meer een geheugen bevatten, waarin bijvoorbeeld een bij uitgifte van de pas 2 toegekend tegoed kan worden af geboekt. Depending on to apply the type of speelpas 2, can if appropriate, information on the device 7 to be made available, which information, when the device 7 is to this end is arranged is written back to the speelpas 2. This will then generally contain, inter alia, a memory which for example can be booked on an issue at the two newly granted credit. Dit af boeken kan op destructieve w.ijze plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat een bepaalde positie op de pas 2 wordt weggebrand, doch dit af boeken kan ook op niet-destructieve wijze plaatsvinden, waarbij de betreffende op de speelpas opgeslagen informatie in de aangegeven zin wordt gewijzigd. This off books can take place in a destructive w.ijze, for example, that a given position is burnt on the pass 2, but this books off can also take place in a non-destructive manner, wherein the respective speelpas on the stored information is changed in the indicated meaning . Is dan het volledige tegoed op de pas 2 opgebruikt, dan zal deze opnieuw ververst dienen te worden, en zal de kaart terugkomen bij de afgevende instantie, teneinde na betaling van een betreffend geldbedrag, de gegevens op de kaart 2 op te frissen, zodat de speler hiermede weer kan spelen. Is then the full credit used up at the pass 2, then this will have to be re-changed, and will return to the card by the issuing authority, in order to refresh the data on the card 2, after payment of a particular amount of money, so that the player thus can play again. Het voordeel van een en ander is, dat daarmede in principe op de groep spelenden vat wordt gekregen, waarmede de basis wordt gelegd om eventuele probleemgroepen te weren door het weigeren van het afgeven van de pas, dan wel indien gokverslaving vermoed wordt, de gelegenheid bij het afgeven van de pas te benutten om met de speler in kwestie in contact te treden. The advantage of the foregoing is that, therewith, in principle, be given playing people barrel on the group, to which the foundation is laid in order to keep out any problem groups by the refusal of the transfer of the pass, or if compulsive gambling is suspected, the opportunity to dispensing to use the pass to come into question in contact with the player. Op deze wijze kan dan een brug geslagen worden naar een stuk hulpverlening ten behoeve van de gokverslaafde. In this manner, then a bridge can be beaten to a piece of aid for the purpose of the compulsive gambler.

In een in de figuur nader uitgewerkte uitvoering is de uitgang 3 van een muntselector 10 aangesloten op een muntteller 11. In de muntselector kunnen munten worden geworpen, die alleen dan geaccepteerd worden en niet worden teruggegeven in een retourbakje 12 als op uitgang 3 een vrijgavesignaal aanwezig is. In a in the figure, more detailed embodiment, the output 3 of a coin selector 10 connected to a coin counter 11. In the coin selector may be cast coins, which shall only be accepted, and will not be returned in a return tray 12 as well as on output 3 an enabling signal is present is. In dat geval wordt door een signaal naar teller 11 de munt geteld en wordt de speelautomaat eerst definitief vrijgegeven aan de speler door het opwekken van een vrijgavesignaal op uitgang 13. Het tellen van de munt wordt in een in het algemeen geselecteerd geheugen genoteerd, dat daarmede informatie bevat omtrent de met de speelautomaat gerealiseerde omzet. In that event is counted, the coin by a signal to the counter 11, and the gaming machine definitively released to the player by the generation of an enabling signal at output 13. The counting of the coin is recorded in a generally selected memory, which therewith contains the information about the slot machine turnover. In een verdere uitvoering kan in de muntteller 11 een door het kansspelautomaat opgewekt signaal verwerkt worden, welke een winstuitkeringsinrichting aanstuurt. In a further embodiment can be processed in the currency counter 11 a signal, generated by the gaming device, which controls a distribution of profits device. Op basis van deze signalen kunnen de gegevens zodanig verwerkt worden, dat de exacte opbrengst van de kansspelautomaat in een bepaalde periode vastgesteld kan worden. On the basis of these signals, the data can be processed in such a way, that the exact yield of the gaming machine can be determined in a given period of time. In de weergeven uitvoering verschaft de teller 11 deze informatie aan (een gedeelte) van het geheugen 5, dat desgewenst regelmatig kan worden uitgelezen voor het op correcte wijze doen van belastingaangifte op basis van gegevens met een vermoed hoog waarheidsgehalte. In the illustrated embodiment, the counter 11 this information to (a part) of the memory 5, which, if desired, can be regularly read to do correct manner of tax on the basis of data with a suspected high veracity. Vanzelfsprekend zullen op basis van oa een real-time clock in het systeem ook datum en tijd onvervalsbaar zijn vast te leggen in het geheugen. Course will be based on such a real-time clock in the system also date and time are tamper-proof record in memory.

De authorisatiemiddelen 1 in het speelautomaatsysteem zijn desgewenst zodanig in te richten dat een door bijvoorbeeld de authorisatie verlenende instantie in te stellen tijd na het verstrijken van het eerste gespeelde spel een verder inwerpen van geld ter verwerving van vrije spelen op die betreffende automaat door dezelfde speler niet mogelijk is. The authorization means 1 in the gaming machine system are desired so to arrange a time for example by setting the authorization granting authority after the expiry of the first game played a further inserting money to acquire free games on that particular machine by the same player is possible. Bijvoorbeeld kan een verdere tijdspanne daarna wel weer een spel door eenzelfde speler worden aangevangen. For example, a further time span may then be again a game be started by the same player. Vanzelfsprekend zijn varianten, gegeven de technische inrichting van het systeem, in te bouwen en toe te passen. Obviously variants, given the technical design of the system to incorporate and apply.

Het voordeel van het onderhavige systeem is dat het zeer wel aansluit bij de belevingswereld en de acceptatiegraad van het systeem zeer hoog is. The advantage of the present system is that it is very well matches the perception of the environment and the degree of acceptance of the system is very high. Het moge duidelijk zijn dat binnen de geest van de in het voorgaande omschreven vinding varianten mbt tot in het bijzonder de inrichting van het systeem binnen de beschermingsomvang van de navolgende conclusies zijn gelegen. It will be understood that, within the spirit of the invention as defined in the foregoing variants with regard to, in particular, the device of the system are within the scope of protection of the following claims.

Claims (16)

1. Werkwijze waarbij de mogelijkheid wordt verschaft om op een speelautomaat te spelen, met het kenmerk, dat een aan een speler toegewezen identificatiecode in de speelautomaat wordt ingevoerd, dat informatie vanaf een informatiedrager, zoals een speelpas, wordt gelezen en wordt vergeleken met de identificatiecode, waarna bij een gebleken overeenkomst de mogelijkheid wordt verschaft om te spelen. 1. A method whereby the possibility is provided in order to play on a gaming machine, characterized in that an assigned identification code is entered into the gaming machine to the player, in that information from an information carrier, such as a speelpas, is read and is compared with the identification code , after which, if an agreement has been found the possibility is provided to play.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat aan een speler alleen dan een identificatiecode wordt toegewezen, indien deze voldoet aan in pricipe vrij te kiezen eisen. 2. A method according to claim 1, characterized in that only then, an identification code is assigned to a player, if this satisfies be freely selected in pricipe requirements.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat in de speelautomaat wordt bijgehouden hoeveel spelen per toegewezen code worden gespeeld. 3. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that is recorded how many games are played in an assigned code in the gaming machine.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk dat bij overschrijding van een maximaal aantal spelen het spelen op de speelautomaat onmogelijk wordt gemaakt. 4. A method according to claim 3, characterized in that at a transgression of a maximum number of playing game play on the gaming machine is made impossible.
5. Werkwijze volgens een van de conclusies 1-4, met het kenmerk, dat statistische- en/of controlegegevens, die voor de toewijzing van de identificatiecode aan een bepaalde speler van belang worden geacht, worden opgeslagen in de speelautomaat en/of op de speelpas. 5. A method according to any one of claims 1-4, characterized in that statistical and / or control data, which are considered to a certain player is important for the assignment of the identification code, are stored in the gaming machine and / or on the speelpas.
6. Werkwijze volgens een van de conclusies 1-5, met het kenmerk dat de aan een speler toegewezen identificatiecode wordt bepaald op basis van zijn vingerafdruk, dan wel op basis van een scan van zijn oog. 6. A method according to any one of claims 1-5, characterized in that the identification code assigned to a player is determined on the basis of his fingerprint, or on the basis of a scan of his eye.
7. Speelautomaatsysteem voor kans- of behendigheidsspelen, voorzien van authorisatiemiddelen voor het verschaffen van de mogelijkheid om op de speelautomaat te spelen, met het kenmerk dat de authorisatiemiddelen een identificatie-inrichting bezitten, en een op de identificatie-inrichting aangesloten invoerorgaan voor de invoer van een speleridentificatiecode, en het systeem is voorzien van een speelpas met daarop informatie met betrekking tot onder meer de spelerindentificatiecode, de authorisatiemiddelen een speelpas uitleesinrichting, alsmede een vergelijkingsorgaan bevatten voor het na het vergelijken van de speleridentificatiecode met de ingevoerde code en na gebleken correspondentie, afgeven van een spelauthorisatiesignaal. 7. A gaming machine system for games of chance or skill games, equipped with authorization means for the provision of the ability to play on the gaming machine, characterized in that the authorization means have an identification device, and an input device connected to the identification device for the importation of a player identification code, and the system is provided with a speelpas that includes information relating to, inter alia, the spelerindentificatiecode, the authorization means comprise a speelpas read-out device, and a comparison means for, after the comparison of the player's identification code with the entered code and, after been shown correspondence, outputting a game authorization signal.
8. Systeem volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de identificatie-inrichting een geheugen bevat, waarin per identificatiecode gegevens over bijvoorbeeld het aantal spelen, de afloop van het spel, de duur, het tijdstip etc. worden of zijn opgeslagen. 8. A system according to claim 7, characterized in that the identification device comprises a memory, in which an identification code, for example, data on the number of play, the outcome of the game, the duration, time etc., are or have been recorded.
9. Systeem volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de speelautomaat is voorzien van op het geheugen aangesloten uitlees- en uitvoermiddelen. 9. A system according to claim 8, characterized in that the gaming machine is provided connected to the memory readout and output means.
10. Systeem volgens een van de conclusies 7-9, met het kenmerk, dat de speelautomaat zodanig is ingericht dat het gevolg van het uitlezen en vergelijken van gegevens het na beëindiging van het spel niet door de speelautomaat teruggeven van de speelpas is. 10. A system according to any one of claims 7-9, characterized in that the gaming machine is arranged such that the result of reading and comparing of the data after the termination of the game is not rendering of the speelpas by the gaming machine.
11. Systeem volgens een van de conclusies 7-10, met het kenmerk dat de speelpas is uitgevoerd als een "Smart Card", waarbij gewenste gegevens zowel van de kaart zijn af te lezen, als op de kaart kunnen worden opgeslagen. 11. A system according to any one of the claims 7-10, characterized in that the speelpas is designed as a "Smart Card", wherein both desired data from the card can be read, as can be stored on the card.
12. Systeem volgens een van de conclusies 7-11, met het kenmerk dat de authorisatiemiddelen een serieschakeling van de identificatie-inrichting en munttel/selectiemiddelen omvatten voor het eerst bij een positieve identificatie en na controle en registreren van een betreffende geldeenheid de speelautomaat wordt vrijgegeven voor een spel. 12. A system according to any one of claims 7-11, characterized in that the authorization means comprise a series circuit of the identification device and coin counter / selection means comprise means for the first time, when a positive identification, and, after verification and registration of a respective monetary unit, the gaming machine is released for a game.
13. Systeem volgens conclusie 12, met het kenmerk dat de munttel/selectiemiddelen zijn aangesloten op een geheugen, waarin gegevens worden opgeslagen met betrekking tot de getelde geldeenheden op basis waarvan op een speelautomaat is gespeeld. 13. A system according to claim 12, characterized in that the coin counter / selection means are connected to a memory, in which data is stored with respect to the counted units of money on the basis of which is played on a gaming machine.
14. Systeem volgens conclusie 13, met het kenmerk dat het geheugen zich in een mobiele datadrager, bijvoorbeeld een "Smart-Card", bevindt, waarin een unieke code is opgeslagen die overeenkomt met een in de speelautomaat opgeslagen code en die alleen door geauthoriseerde instanties cq personen, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst uitgelezen en verwerkt kan worden. 14. A system according to claim 13, characterized in that the memory is situated in a mobile data carrier, for example, a "Smart-Card", is located, in which a unique code has been stored corresponding to a code stored in the game machine and which is only by authorized agencies or persons, such as, for example, the tax office is read out and can be processed.
15. Systeem volgens een van de conclusies 12-14, met het kenmerk dat de munttelmiddelen zich in de speelautomaat bevinden. 15. A system according to any one of claims 12-14, characterized in that the munttelmiddelen be located in the gaming machine.
16. Systeem volgens een van de conclusies 12-15, met het kenmerk dat een in de speelautomaat middelen aanwezig zijn om een winstuitkeringssignaal te benutten ten behoeve van de statistische gegevens, teneinde naast de gerealiseerde omzet tevens de opbrengst te registeren. 16. A system according to any one of claims 12-15, characterized in that means are present in the gaming machine to take advantage of a pay-out signal for the purpose of the statistical information, so as to register also the yield in addition to the turnover.
NL9300030A 1993-01-07 1993-01-07 Method and gaming machine system with identification code. NL9300030A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300030A NL9300030A (en) 1993-01-07 1993-01-07 Method and gaming machine system with identification code.
NL9300030 1993-01-07

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300030A NL9300030A (en) 1993-01-07 1993-01-07 Method and gaming machine system with identification code.
AU58670/94A AU5867094A (en) 1993-01-07 1994-01-07 Method and arcade game system with identification code
PCT/NL1994/000004 WO1994016416A1 (en) 1993-01-07 1994-01-07 Method and arcade game system with identification code
NL9400033A NL9400033A (en) 1993-01-07 1994-01-07 Method and gaming machine system with identification code.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9300030A true NL9300030A (en) 1994-08-01

Family

ID=19861883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9300030A NL9300030A (en) 1993-01-07 1993-01-07 Method and gaming machine system with identification code.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU5867094A (en)
NL (1) NL9300030A (en)
WO (1) WO1994016416A1 (en)

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2724036B1 (en) * 1994-08-31 1997-01-03 Gemplus Card Int card reader for gaming machine.
FR2726418B1 (en) * 1994-10-28 1997-01-17 Gottesman Victor A method of performing a transaction between a user with a terminal and a server
GB2298508B (en) * 1995-03-02 1999-02-10 Barcrest Ltd Entertainment machines
JPH103568A (en) * 1996-06-14 1998-01-06 Hitachi Ltd Electronic purse application system and transaction device using ic card
FR2756951B1 (en) * 1996-12-11 1999-03-26 Gemplus Card Int lots of distribution management system or winnings through smart cards
JP3679906B2 (en) * 1997-08-28 2005-08-03 株式会社オールビジョン Network game system
DE19756693B4 (en) * 1997-12-19 2008-06-19 Bally Wulff Entertainment Gmbh Using an image pickup device of slots
ES2152886B1 (en) * 1999-03-26 2002-02-01 Proindumar Sl RAISING control system for recreational and similar machines.
ES2152898B1 (en) * 1999-07-09 2001-12-16 Proindumar Sl Operating control system for recreational and similar machines.
US8243929B2 (en) 1999-09-13 2012-08-14 Igt Gaming terminal and system with biometric identification
CA2331976C (en) * 2000-01-27 2010-06-01 International Game Technology Gaming terminal and system with biometric identification
AU782746B2 (en) * 2001-01-25 2005-08-25 Igt Gaming terminal and system with biometric identification
US6935951B2 (en) 2001-09-04 2005-08-30 Igt Electronic signature capability in a gaming machine
US7506172B2 (en) * 2002-01-07 2009-03-17 Igt Gaming device with biometric system
US6905411B2 (en) * 2002-02-27 2005-06-14 Igt Player authentication for cashless gaming machine instruments
US7976384B2 (en) 2002-02-27 2011-07-12 Igt Contactless card reading in a gaming machine
US6979264B2 (en) * 2002-09-12 2005-12-27 Igt Method and system for verifying entitlement to play a game using biometric identifier
GB2393554B (en) * 2002-09-25 2006-06-07 David Jones Amusement machine player recognition system
US8123616B2 (en) * 2003-03-25 2012-02-28 Igt Methods and apparatus for limiting access to games using biometric data
AU2003903111A0 (en) 2003-06-19 2003-07-03 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd Cashless reservation system
AU2008201090B2 (en) * 2004-06-18 2013-06-13 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd Cashless reservation system
AU2011204790B2 (en) * 2003-06-19 2014-12-18 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited Cashless reservation system
AU2004248208C1 (en) * 2003-06-19 2008-05-15 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd Cashless reservation system
AU2007202920B2 (en) * 2003-06-19 2009-10-29 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited A gaming system with a cashier terminal
US8512118B2 (en) 2003-06-19 2013-08-20 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited Cashless reservation system
US7828652B2 (en) 2004-02-12 2010-11-09 Igt Player verification method and system for remote gaming terminals
US8616967B2 (en) 2004-02-25 2013-12-31 Cfph, Llc System and method for convenience gaming
AU2012227255C1 (en) * 2006-05-05 2016-10-27 Aristocrat Technologies Australia Pty Limited Cashless Reservation System
US7534169B2 (en) 2005-07-08 2009-05-19 Cfph, Llc System and method for wireless gaming system with user profiles
US8070604B2 (en) 2005-08-09 2011-12-06 Cfph, Llc System and method for providing wireless gaming as a service application
US20070060358A1 (en) 2005-08-10 2007-03-15 Amaitis Lee M System and method for wireless gaming with location determination
US7976025B2 (en) 2006-05-04 2011-07-12 Waterleaf Limited Domino roulette
US8939359B2 (en) 2006-05-05 2015-01-27 Cfph, Llc Game access device with time varying signal
US7549576B2 (en) 2006-05-05 2009-06-23 Cfph, L.L.C. Systems and methods for providing access to wireless gaming devices
US9306952B2 (en) 2006-10-26 2016-04-05 Cfph, Llc System and method for wireless gaming with location determination
US8510567B2 (en) 2006-11-14 2013-08-13 Cfph, Llc Conditional biometric access in a gaming environment
US9411944B2 (en) 2006-11-15 2016-08-09 Cfph, Llc Biometric access sensitivity
US9183693B2 (en) 2007-03-08 2015-11-10 Cfph, Llc Game access device
US8956231B2 (en) 2010-08-13 2015-02-17 Cfph, Llc Multi-process communication regarding gaming information
US8974302B2 (en) 2010-08-13 2015-03-10 Cfph, Llc Multi-process communication regarding gaming information

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1558521A (en) * 1977-01-25 1980-01-03 Bell Fruit Mfg Co Ltd Amusement machines
AT369175B (en) * 1980-10-31 1982-12-10 Patentgemeinschaft Ges Buerger slots
GB8525161D0 (en) * 1985-10-11 1985-11-13 Blackwell V C Personalised identification device
GB2207268B (en) * 1987-07-24 1991-09-18 Conimaster Mfg Ltd Improvements in or relating to a game machine
DE3802186C2 (en) * 1987-11-02 1996-03-28 Nsm Ag System for evaluating data from a coin-operated game machine
US5179517A (en) * 1988-09-22 1993-01-12 Bally Manufacturing Corporation Game machine data transfer system utilizing portable data units
US4993068A (en) * 1989-11-27 1991-02-12 Motorola, Inc. Unforgeable personal identification system
US5038022A (en) * 1989-12-19 1991-08-06 Lucero James L Apparatus and method for providing credit for operating a gaming machine
NL9100256A (en) * 1991-02-14 1992-09-01 Jac Van Ham Nederland B V A method for use in the operation of a gaming machine, provided with means for use of such agents in the process, and slot machines.

Also Published As

Publication number Publication date
WO1994016416A1 (en) 1994-07-21
AU5867094A (en) 1994-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7934990B2 (en) Method and apparatus for employing flat rate play
US6358151B1 (en) System for facilitating game play in an electronic lottery game network
US5080364A (en) Gaming method
CA2049776C (en) Computerized gaming device
US5628684A (en) Game system including an instant win game and a second game initialized by a winning instant win game ticket
US5809482A (en) System for the tracking and management of transactions in a pit area of a gaming establishment
US8348743B2 (en) Methods and apparatus for lottery game play aggregation
US5722526A (en) Dispensing security system for a vending machine
US7311599B2 (en) Instant-win lottery ticket allowing keyless validation and method for validating same
US6872138B2 (en) System and method for tracking game of chance proceeds
CA2472565C (en) Gaming device with biometric system
US8235825B2 (en) Smart card holder for automated gaming system and gaming cards
JP2574538B2 (en) Game method
US8167705B2 (en) Gaming token having a variable value
US4993714A (en) Point of sale lottery system
US9061197B2 (en) Read and write playing card system and method
US5595538A (en) Electronic gaming machine and method
AU720678B2 (en) Personal computer lottery game
US5038022A (en) Apparatus and method for providing credit for operating a gaming machine
US5620182A (en) Expected value payment method and system for reducing the expected per unit costs of paying and/or receiving a given ammount of a commodity
CA2189532C (en) Multi token gaming method
US8028904B2 (en) Radio frequency identifiers in game tickets
US8579703B2 (en) Cashless computerized video game system and method
RU2424574C2 (en) Method and system for conducting instant lottery
JP2625521B2 (en) Online prize payment system for the game

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed