NL8902052A - A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein. - Google Patents

A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein. Download PDF

Info

Publication number
NL8902052A
NL8902052A NL8902052A NL8902052A NL8902052A NL 8902052 A NL8902052 A NL 8902052A NL 8902052 A NL8902052 A NL 8902052A NL 8902052 A NL8902052 A NL 8902052A NL 8902052 A NL8902052 A NL 8902052A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
container
cleaning
water
cleaning agent
tap
Prior art date
Application number
NL8902052A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Frank Maldonado En Petrus Adri
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Frank Maldonado En Petrus Adri filed Critical Frank Maldonado En Petrus Adri
Priority to NL8902052 priority Critical
Priority to NL8902052A priority patent/NL8902052A/en
Publication of NL8902052A publication Critical patent/NL8902052A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto
  • B08B9/02Cleaning pipes or tubes or systems of pipes or tubes
  • B08B9/027Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages
  • B08B9/032Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages by the mechanical action of a moving fluid, e.g. by flushing
  • B08B9/0321Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages by the mechanical action of a moving fluid, e.g. by flushing using pressurised, pulsating or purging fluid
  • B08B9/0325Control mechanisms therefor
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto
  • B08B9/02Cleaning pipes or tubes or systems of pipes or tubes
  • B08B9/027Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages
  • B08B9/032Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages by the mechanical action of a moving fluid, e.g. by flushing
  • B08B9/0321Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages by the mechanical action of a moving fluid, e.g. by flushing using pressurised, pulsating or purging fluid
  • B08B9/0327Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages by the mechanical action of a moving fluid, e.g. by flushing using pressurised, pulsating or purging fluid the fluid being in the form of a mist
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
  • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
  • B67D1/07Cleaning beverage-dispensing apparatus

Description

Werkwijze en systeem voor het reinigen van een tapinstallatie, houder ten gebruike daarbij en reinigingsmiddel A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein

Het reinigen van tapinstallaties, in het bijzonder bij kleine gelegenheden dient nauwgezet en op gezette tijden plaats te vinden; Cleaning dispensing equipment, particularly in small venues should be done carefully and regularly; de leidingen worden veelal met water gespoeld. the ducts are often flushed with water. In de praktijk is gebleken dat vanwege de omslachtigheid van dergelijke handelingen en daar dit veelal 's nachts moet plaatsvinden, deze reiniging achterwege blijft; In practice, it has been found that because of the cumbersome nature of such acts and, as this generally 's must take place at night, this cleaning is omitted; een door bierbrouwerijen en de Keuringsdienst voor Waren ingestelde zogeheten Bierwacht dient in de prakrijk dan ook de hygiëne van tapinstallaties te controleren. by a beer breweries and the inspection Waren preset so-called Beer Wait should, therefore, to check the cleanliness of dispensing equipment in the practical realm.

Door de werkwijze volgens conclusie 1, kan door een bevoegd persoon op eenvoudige wijze gecontroleerd worden of de reiniging gedurende een voorafbepaalde tijdsspanne (telkens) heeft plaatsgevonden; By the method according to claim 1, can be controlled in a simple manner by an authorized person, or the cleaning has taken place for a predetermined period of time (in each case); een bevoegd persoon behoeft niet meer zelf dergelijke reinigingen uit te voeren, daar onmiddellijk duidelijk zal zijn, dat de gebrekkige hygiëne van de installatie te wijten is aan nalatigheid van het personeel in een bepaald etablissement. an authorized person does not itself perform such cleanings, it will be immediately apparent that due to the lack of hygiene of the plant to negligence of staff in a particular establishment.

Door de werkwijze volgens conclusie 2 wordt een goede menging van reinigingsmiddel en water verkregen, hetgeen van belang is, daar geen sporen van het reinigingsmiddel in de vloeistof, bijv. bier, uit de tapinstallatie mogen voorkomen; By the method according to Claim 2, a good mixing of detergent and water is obtained, which is of importance, since no traces of the cleaning agent in the liquid, eg beer, may occur out of the tap installation.; de houder kan relatief eenvoudig worden gehouden. the holder can be kept relatively simple.

in het bijzonder voor installaties met een relatief groot aantal vloeistofreservoirs, is het systeem volgens conclusie 6 geschikt, waarbij de gehele reiniging automatisch vanaf een nabij een tapkraan opgestelde registratie-eenheid kan plaatsvinden. in particular for installations with a relatively large number of fluid reservoirs, it is the system according to claim 6 suitable, the entire cleaning can take place automatically from a recording unit arranged near a draw-off tap.

Indien als reinigingsmiddel een alkalisch reagerend middel wordt gebruikt, kan, nadat de installatie met water is nagespoeld, met bijv. fenolftaleïne, dat rood kleurt bij reaktie met dit reinigingsmiddel, de afwezigheid van dit reinigingsmiddel in de leiding worden gecontroleerd. If, as a cleaning agent is used an alkaline reacting agent, may, after the installation has been rinsed with water, with e.g. phenolphthalein, which turns red upon reaction with this cleaning agent, the absence of this detergent are controlled in the conduit.

Aan aanvragers zijn de volgende publikaties op dit technische terrein bekend: NL-C-169.856; Applicants to the following publications in this technical field known: NL-C-169 856; US-A-3.486.512 en FR-A-615.111. US-A-3,486,512 and FR-A-615111.

Een verdere automatisering van het voegen van het reinigingsmiddel in een tapinstallatie, wordt verkregen door de werkwijze volgens conclusie 10; A further automation of the joining of the cleaning agent in a tap system, is obtained by the method according to claim 10; een nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel, zonder dat sporen hiervan bij normaal gebruik in de tapinstallatie achterblijven wordt mogelijk gemaakt. a precise dosing of the cleaning agent, without any traces thereof remain behind is made possible under normal use in the tap installation.

Verdere voordelen, kenmerken en details zullen duidelijk worden aan de hand van een beschrijving van een aantal voorkeursuitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding, waarin gerefereerd wordt aan de bij gevoegde tekening, waarin tonen: fig. 1 een schematisch aanzicht van een eerste voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding; Further advantages, features and details will become apparent in the light of a description of a number of preferred embodiments of the present invention, in which reference is made to the accompanying drawing, in which: Figure 1 is a schematic view of a first preferred embodiment of the present invention. ; fig. 2 een schematisch aanzicht van een tweede voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding; FIG. 2 is a schematic view of a second preferred embodiment according to the present invention; fig. 3 een perspectivisch, gedeeltelijk schematisch aanzicht van een detail van een derde voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding; Figure 3 is a perspective, partly schematic view of a detail of a third preferred embodiment according to the present invention; FIG. fig. 4 een perspectivisch, gedeeltelijk weggebroken aanzicht van een detail van een vierde voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding; Figure 4 is a perspective, partly broken away view of a detail of a fourth preferred embodiment according to the present invention; FIG. en fig. 5 een schema van een andere voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvoeringsvorm. and FIG. 5 is a schematic diagram of another preferred embodiment of the present embodiment.

Een tapinstallatie 1 (fig. 1), veelal op gebruikelijke wijze voorzien van een koeler 2, wordt via een leiding 3 leidende naar een algemeen bekende tapkop 4 voorzien van vloeistof, bijv. bier, uit een reservoir 5. Uit een druk-reservoir 6 wordt via een reduceerklep 7 en een leiding 8 via de tapkop 4 druk op de inhoud van het vat 5 gebracht. A tap installation 1 (fig. 1), often in the usual manner provided with a cooler 2, is fed via a line 3 leading to a well-known tapping head 4 is provided with liquid, e.g. beer, from a reservoir 5. From a pressure tank 6- is supplied via a reducing valve 7 and a pipe 8 inserted through the tapping head 4 pressure on the contents of the vessel 5.

Indien de tapinstallatie alsmede de leidingen gereinigd dienen te worden, dient de tapkop 4 op een koppel-element 9, voorzien van een geschikte bajonetaansluiting 11, te worden aangesloten. If the dispensing unit, as well as the pipes are to be cleaned, the tapping head 4 serves to a coupling element 9, provided with a suitable bayonet connection 11, to be connected. Na bediening door een, bij voorkeur elektronische, registratie-eenheid 12 wordt vanuit een waterleiding 14, waarin een veelal geopende afsluiter 15 is opge- nomen, een houder 16 via leiding 17 en driewegklep 13 gevuld met water, waarbij de tapkraan 18 wordt geopend, ten einde het bier in de gehele leiding verdrongen te laten worden door water tot aan de tapkraan 18. Bij voorkeur is de houder 16 uit roestvast staal vervaardigd, dat geen drinkwatervervui-lingen met zich brengt. After actuation by a, preferably electronic, recording unit 12 is supplied from a water pipe 14, in which a usually open valve 15 is incorporated, a container 16 via line 17 and three-way valve 13 is filled with water, in which the faucet 18 is opened, in order that the beer in the entire line to allow of being displaced by water up to the tapping cock 18. preferably, the container 16 made of stainless steel, which do not drinkwatervervui circuits brings with it.

Indien tapkraan 18 in geopende stand is gebracht, kan gecontroleerd worden op welk moment uit uitstroomopening 19 water komt, waarbij de gehele leiding 3 dan eveneens gevuld is met water. When draw-off tap 18 is brought into open position, may be controlled at which time water comes out of outlet opening 19, in which the entire pipe 3 is then also filled with water.

Indien de houder 16 geheel gevuld is met water, wordt - waarbij de tapkraan geopend kan blijven - de drieweg-klep 13 via registratie-eenheid 12, hetzij automatisch hetzij door bediening van een bedieningsknop, omgezet, opdat een met het drukvat 6 gekoppelde leiding 21 via leiding 17 met houder 16 wordt gekoppeld. If the container is filled 16 completely with water, is - in which the tapping cock can remain open - the three-way valve 13 over the recording unit 12, either automatically or converted by operating an operating button, so that one with the pressure vessel 6 coupled to line 21 via line 17 is coupled to container 16. Bij geopende tapkraan 18 wordt vervolgens - onder besturing van het stuurorgaan - gedurende een voorafbepaalde tijd, bijv. 5 sec., met behulp van bijv. C02~gas het bovenste deel van houder 16 leeggeperst. With an opened tapping cock 18 is then - under the control of the control device -., For a predetermined period of time, eg 5 seconds, with the help of, e.g., C02 gas to the upper portion of container 16 emptied... Na het (vanwege eventuele overdruk voorzichtig) openen van schroefdop 22 van de houder, kan via vulopening 23 een voorafbepaalde hoeveelheid alkalisch reagerend reinigingsmiddel, bij voorkeur Hytox Chloor L in de houder 16 worden gebracht. After it (because of any excess pressure cautiously) opening screw cap 22 of the container, may be preferably introduced Hytox Chloro L in the container 16 through the filler neck 23, a predetermined amount of alkaline-reacting detergent.

Hierna wordt door het stuurorgaan opnieuw via driewegklep water vanuit toevoer 14 via leiding 17 door de gaten 25 in staande buis 24 in houder 16 gebracht, waarbij door de wervelingen dit water goed met het reinigingsmiddel vermengd zal worden, opdat geen reinigingsmiddel uiteindelijk zal achterblijven in de houder 16. Nadat de inhoud van de houder 16 geheel via de uitstroomopening 19 door de tapinstallatie is gestuwd, wordt automatisch nagespoeld met water. After this, by the control unit re-introduced via three-way valve of water from supply 14 through line 17, through the holes 25 in the standing tube 24 into container 16, where by the turbulence, this water will be well mixed with the cleaning agent, so that no cleaning agent will ultimately remain in the container 16. After the contents of the container 16, completely through the outflow opening 19 is pushed by the dispensing equipment, will automatically be rinsed with water.

Indien een alkalisch reagerend reinigingsmiddel wordt toegepast, zoals bij voorkeur Hytox Chloor L®, kan in een glas 20 worden gecontroleerd of nog reinigingsmiddel in de leiding is achtergebleven; If an alkaline-reacting cleaning agent is used, such as, preferably Hytox Chloro L®, can be controlled, or even cleaning agent in the pipe is left in a glass 20; indien het water kleurloos blijft na het druppelen van fenolftaleïne in het glas, bevindt zich geen reinigingsmiddel meer in de leidingen. if the water remains colorless after the dripping of phenolphthalein in the glass, there is no more cleaning agent in the pipes. De aanwezigheid van alkalisch reagerend reinigingsmiddel kan ook worden bepaald met behulp van een op het stuurorgaan aangesloten, niet getoonde sensor. The presence of alkaline-reacting cleaning agent can also be determined with the aid of a computer connected to the control device, not shown sensor.

In de registratie-eenheid 12 is een geheugenelement en een (geprogrammeerde) kalender opgenomen, opdat kan worden uitgelezen hoe vaak de reinigingswerkwijze volgens de bovenbeschreven voorkeursuitvoeringsvorm is toegepast. In the recording unit 12 is a memory element, and includes a (programmed) calendar, in order that can be read out how many times the cleaning method is used according to the above-described preferred embodiment. Opdat een gebruiker niet slechts de driewegklep 13 omschakelt zonder de tapinstallatie te reinigen, kan tussen houder 16 en koppel-element 9 een stromingssensor 30 zijn opgenomen, die via leiding 26 elektrisch met de registratie-eenheid is verbonden. In order for a user not only the three-way valve 13 switches over without cleaning the dispensing equipment, may be between holder 16 and coupling element 9, a flow sensor 30 are included, which is connected to the recording unit electrically via line 26.

Bij een andere voorkeursuitvoeringvorm van de uitvinding (fig. 2) zijn op een schematisch aangegeven tapinstallatie 31 via leidingen 32 en tapkoppen 33 met vier veelal in een andere ruimte, bijv. een kelder, opgestelde vloeistof-reservoirs 34 gekoppeld. In another preferred embodiment of the invention (FIG. 2) are on a schematically indicated dispensing unit 31 via lines 32 and 33 with four tapping heads often in another room, e.g. a basement, disposed fluid reservoirs 34 is coupled.

Met behulp van de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm kan de gehele reinigingswerkwijze na koppeling van de tapkoppen 33 in bijv. aan de muur bevestigde console 35 centraal vanuit een stuurorgaan 36 plaatsvinden: na controle en eventuele bediening van een afsluiter 37 in een waterleiding 38 wordt een driewegklep 39 bediend, opdat de leiding 38 met de leiding 40 naar een houder 41 in verbinding wordt gebracht, zodat deze gevuld kan worden met water. By means of the shown preferred embodiment, the entire cleaning process after coupling of the tapping heads 33 in, e.g., on the wall-mounted bracket 35 centrally carried out from a control member 36:. After checking, and any actuation of a shut-off valve 37, a three-way valve 39 is operated in a water pipe 38 , so that the conduit 38 with the conduit 40 to a container 41 is brought into communication, so that it can be filled with water. De houder 41 kan voorzien zijn van een niveausensor 42 die dan het waterniveau in de houder 41 bepaalt, daar nadat het waterpeil de niveausensor heeft bereikt, ogenblikkelijk driewegklep 39 wordt bediend en de watertoevoer wordt gestopt. The holder 41 of a level sensor 42 may be provided which then determines the water level in the container 41, there after the water level has reached the level sensor, instantaneous three-way valve 39 is actuated and the water supply is stopped. De niveausensor 42 is via een actuatie-orgaan 43 met het stuurorgaan 36 gekoppeld. The level sensor 42 is connected through an actuating member 43 coupled to the control member 36. De niveausensor kan een elektrisch schakelelement omvatten, maar eveneens bijv. een mechanisch vlotterelement.Op de houder 41 is voorts een verwisselbare en/of op afstand (her)vulbare doseerinrichting 44 opgenomen, die eveneens vanuit actuatie-orgaan 43 bedienbaar is; The level sensor may comprise an electric switching element, but also for example, a mechanical vlotterelement.Op the holder 41 is further included a removable and / or at a distance (re) fillable metering device 44, which is also 43 operable from the actuating member.; de houder 41 wordt met reinigingsmiddel gevuld, nadat reeds de bovengenoemde, voorafbepaalde hoeveelheid water hierin is gebracht. the container 41 is filled with cleaning agent, already after the above-mentioned, predetermined amount of water has been placed herein. Vervolgens wordt de driewegklep 39 omgeschakeld, opdat via leiding 46 druk bijv. in de vorm van C02~gas uit drukhouder 47 via leiding 48, waarin een stromingsdetector 49 kan zijn opgenomen, met een door op afstand door kleppen 51 bepaalde tapkop naar een desbetreffende leiding 32 en niet getoonde tapkraan van de tapinstallatie 31 wordt gestuurd. Then, the three-way valve 39 is switched over, so that through line 46 pressure e.g. in the form of C02 gas from pressure vessel 47 via line 48, in which a flow detector 49 may be incorporated, with a certain tapping head by lugs 51 at a distance to a respective conduit 32 and not shown, dispensing tap of the dispensing unit 31 is driven. De houder 41 kan zijn voorzien van een klep 52 voor beveiliging tegen overdruk van bijv. instelbare waarden. The container 41 may be provided with a valve 52 for protection against over-pressure of e.g. settable values. De besturingseenheid 36 kan voorts door het omschakelen van driewegklep 39 het naspoelen van de leidingen verzorgen. The control unit 36 ​​may also, by switching the three-way valve 39 take care of the rinsing of the piping. Voorts kunnen in leidingen 32 pH-se;n-soren 53 zijn opgenomen, opdat aan- en/of afwezigheid van reinigingsmiddel door het stuurorgaan 36 kan worden geregistreerd . Furthermore, can be included in lines 32 pH-se; n-sensors 53 are included, so that presence and / or absence of cleaning agent can be registered by the control device 36.

Het stuurorgaan 36 is voorts via een schematisch aangegeven busverbinding 54 koppelbaar met een van een regis-tratie-eenheid 55 voorziene microcomputer 56. Vanzelfsprekend kan het stuurorgaan 36 ook koppelbaar zijn met een afdrukeen-heid. The controller 36 is further connected via a bus connection 54 shown schematically coupled to one of a regis-tration unit 55 provided with micro-computer 56. Of course, the control device 36 may also be coupled to a afdrukeen-ness. Ook kan het geheugenelement uit het stuurorgaan 36 gekoppeld zijn met een niet getoond, magnetisch bandapparaat of via een telefoonlijn met een centraal geheugen gekoppeld zijn. Also, the memory element may be out of the control member 36 are coupled to a not shown, magnetic tape apparatus or are coupled via a telephone line to a central memory.

Bij een derde uitvoeringsvorm (fig. 3) zijn een aantal bajonetkoppelingen 61 in een wandconsole 62 opgenomen, die elk met behulp van actuatie-organen 63 met een hoofdleiding 64 voor toevoer van water al dan niet voorzien van spoelmiddel, zoals schematisch is aangegeven met pijl M. De actuatie-organen kunnen via leidingen 65 op afstand vanaf een (niet getoond) stuurorgaan stuurbaar zijn. In a third embodiment (fig. 3) are a number of bayonet couplings 61 arranged in a wall bracket 62, each of which by means of actuating members 63 with a main duct 64 for the supply of water may or may not be provided with rinsing agent, as is schematically indicated by arrow M. The actuation means may from a (not shown) via lines 65 at a distance control device are controllable. Bij voorkeur is de hoofdleiding als ringleiding (fig. 2) uitgevoerd, daar dan bij het geopend zijn van een klep 66, de gehele ringleiding gespoeld wordt en geen resten reiniginsmiddel hierin achter zullen blijven. Preferably, the main line as a ring line (Fig. 2) is carried out, since then to be opened with a valve 66, the entire ring line is flushed and no residual cleaning agent herein will be left behind.

Indien het water of het mengsel M via pijl M door het actuatie-orgaan 63 geopende klep 66 in ruimte 67 geraakt, wordt de onderzijde van algemeen bekende tapkop 68 gespoeld en wordt het mengsel via binnenleiding 69 naar een (niet getoonde) tapinstallatie afgevoerd, zoals schematisch is aangegeven met pijl 0. Aansluiting 70 in fig. 3 is op niet getoonde wijze met een drukgasreservoir gekoppeld. If the water or the mixture M over the arrow M by the actuating member 63 opened valve 66 hit in space 67, the bottom side of well-known tapping head 68 is rinsed and the mixture is discharged through inner conduit 69 to a (not shown) dispensing equipment, such as schematically indicated by arrow 0. connection 70 in FIG. 3 is a manner not shown is coupled to a compressed-gas reservoir. Bij bediening van hendel 71 kan vanuit drukgasleiding 69 druk in een reservoir, bijv. een biervat, waarop binnenleiding 69 aan te slui- ten is, worden gebracht. Upon actuation of lever 71 can be from a compressed-gas line 69 pressure in a reservoir, e.g., a beer keg, in which inner line 69 to to closure is over, are placed.

Bij een andere uitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding (fig. 4) wordt water of een mengsel van water en reinigingsmiddel via een bij normaal gebruik voor drukgas geschikte leiding 76 van een tapkop 77 in een afgesloten ruimte 78 van een koppelingselement 79 te brengen, door bediening van hendel 81 in de richting van de pijl P. Water of een mengsel van water en reinigingsmiddel kan zodoende, zoals schematisch is aangegeven, bij pijlen Q, R en S via leiding 76 buitenom leiding 82 heen via ruimte 78 door leiding 82 heen de gehele tapkop 77 reinigen, zowel aan de binnen- als buitenzijde van leiding 82. In another embodiment according to the present invention (fig. 4) is water or a mixture of water and cleaning agent by means of a, in normal use for pressurized gas suitable conduit 76 from a tapping head 77 in a closed space 78 of a coupling element to bring 79, by operation of lever 81 in the direction of the arrow P. water or a mixture of water and detergent may thus, as is schematically indicated by arrows Q, R and S from the outside via conduit 76 through conduit 82 via chamber 78 through conduit 82 over the entire tapping head 77 clean, both on the inside and outside of conduit 82.

Koppelingselement 79 kan aan een muur bevestigbaar zijn, maar kan ook los draagbaar uitgevoerd zijn. Coupling element 79 may be attachable to a wall, but can also be carried out independently portable.

Stuurorganen voor het besturen van kleppen en dergelijke, in het bijzonder de beschreven driewegklep tussen drukhouder, waterleiding en houder voor het mengsel van water en reinigingsmiddel, is bij voorkeur programmeerbaar uitgevoerd. Control means for controlling valves and the like, in particular, the above-described three-way valve between the pressure container, water line, and holder for the mixture of water and cleaning agent, is preferably made programmable. Een in de praktijk gerealiseerde uitvoeringsvorm omvat een 80C31 microprocessor voorzien van een RS232 seriële uitgang, een 8K EPROM-geheugen, een 256 BYTES EEPROM-geheugen en een klokorgaan, alsmede de benodigde interfaceschakelingen voor kleppen, lampen en drukknoppen. A practice in the realized embodiment includes an 80C31 microprocessor provided with an RS232 serial output, an 8K EPROM memory, 256 bytes of EEPROM data memory and a clock means, as well as the necessary interface circuits for valves, lamps and pushbuttons. Indien het systeem volgens de uitvinding (vrijwel) geheel geautomatiseerd is, kan in een dergelijk programmeerbaar stuurorgaan bijv. de lengte van de verschillende leidingen uit de tapinstallatie worden ingevoerd, kan vandaar uit een tapkraan 18 te besturen zijn, en zal het de voorkeur hebben indien een dergelijke program-meereenheid nabij de tapkraan is opgesteld, zodat nadat de tapkoppen op de desbetreffende aansluiting zijn gebracht, de gehele spoeloperatie van nabij de tapkraan kan worden uitgevoerd. If the system according to the invention is (almost) completely automated, can provide such a programmable controller for example., The length of the various leads are introduced from the tap installation, can hence be controlled from a faucet 18 may be, and will be preferred if such a program-mer unit is arranged adjacent the tapping cock, so that after the tapping heads have been placed on the corresponding socket, can be carried out throughout the flushing operation from near the tapping cock. Ook kan een reinigingsoperatie worden uitgevoerd met balvormige sponsen die door de leidingen worden geperst, bijv. onder een druk van ongeveer 8 atmosfeer. Also, a cleaning operation can be carried out using ball-shaped sponges which are pressed through the conduits, e.g., under a pressure of about 8 atmospheres.

Opgemerkt wordt, dat bij de in fig. 2 getoonde uitvoeringsvorm een doseerinrichting 44 op de houder 41 is aangebracht; It is noted that a metering device 44 is arranged on the holder 41 at the embodiment shown in Figure 2.; het moge duidelijk zijn dat een dergelijke doseerinrichting of fles onder gas- of waterdruk ook in bijv. toe- voerleiding 40 kan zijn opgenomen. it will be appreciated that such a metering device or bottle can also be incorporated into e.g. supply pipe 40 under gas or water pressure.

Voorts wordt opgemerkt, dat de onderhavige uitvinding niet beperkt is tot de in de uitvoeringsvorm getoonde driewegklep; It is further noted that the present invention is not limited to the three-way valve shown in the embodiment; vanzelfsprekend kan deze vervangen worden door twee afzonderlijke afsluiters. of course, it may be replaced by two separate valves.

Tenslotte wordt opgemerkt, dat naar keuze in de getoonde uitvoeringsvorm op verschillende plaatsen in de leidingen stromings- en/of pH-sensoren kunnen worden opgenomen. Finally it is noted, that, as desired, in the shown embodiment in various places in the flow lines and / or pH sensors can be included. Veelal zullen op een paneel van het zuurorgaan waarschuwingen, zoals een lichtsignaal, gegeven worden, indien één van dergelijke sensoren een niet bij de bepaalde ingestelde procedure behorende waarneming doet. Will often be on a panel of the acid organ warnings, such as a light signal are given, if one of such sensors does not belonging an observation of the certain set procedure. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke foutmeldingen in het geheugenelement geregistreerd worden; Of course, such error messages can be recorded in the memory element; veelal zal het besturingsorgaan wachten op een handmatige bediening, ten einde de foutieve waarneming te corrigeren . often the controller will wait for a manual operation, in order to correct the erroneous perception.

Een verdere voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding omvat een houder 86, voorzien van een vulopening 87, die zoals hieronder zal blijken niet strikt noodzakelijk is. A further preferred embodiment according to the present invention comprises a container 86, provided with a filling opening 87 which as will be seen below, it is not strictly necessary. De houder 86 is voorzien van een vlotterele-ment 88 dat via een plunjer of zuiger 89 met behulp van leiding 91 vanaf een drukreservoir 92 aan te voeren drukmedi-um bedienbaar is. The container 86 is provided with a smooth-element member 88 which is connected via a plunger or piston 89 by means of conduit 91 from a pressure reservoir 92 to feed pressure medi-um operable. Het drukreservoir 92 omvat bijv. een pomp voor het samenpersen van lucht en een tank waarin de lucht op een voorafbepaalde ongeveer constante overdruk wordt gehouden. The pressure reservoir 92 comprises e.g. a pump for compressing air, and a tank in which the air is kept at a predetermined approximately constant pressure. Met behulp van het drukmedium uit het drukorgaan 92 kan via een met een afsluiter 93 afsluitbare leiding 94 een houder 96 - evt. With the aid of the pressure medium from the pressure element 92 can be done via a shut-off valve 93 with a closable conduit 94 a container 96 - if necessary. voorzien van een niveauindicator - voor chemicaliën worden aangestuurd, vanwaaruit via leidingen 97 en 98 deze chemicaliën in de houder 86 worden gestuurd. equipped with a level indicator - for chemicals can be driven, from which via pipes 97 and 98 these chemicals are sent into the container 86. Een stuur-orgaan 99 dat deel kan uitmaken van het eerdergenoemde regi-stratieorgaan kan afsluiters 93, 101 resp. A control-member 99 which may form part of the aforesaid regi-stratieorgaan can be shut-off valves 93, 101, respectively. 102, alsmede een van een klep voorzien T-stuk, waarmee chemicaliën via leidingen 97 en 98 en water via leiding 104 en 98 in de houder 86 gebracht kan worden. 102, as well as an a valve provided with T-pieces, with which chemicals through lines 97 and 98, and water through line 104 and 98 may be introduced into the container 86.

via het enerzijds door middel van het vloeistofniveau in de houder 86 bestuurbare vlotterelement 88 dat anderzijds door middel van het drukorgaan 92 stuurbaar is, kan het vlotterelement 88 gesloten worden bij een vooraf bepaald vloeistofniveau in de H AL/CP/1 Mald. via the one hand, by means of the liquid level in the container 86 controllable float element 88 which on the other hand, by means of the pressure member 92 is steerable, the float element 88 can be closed at a predetermined liquid level in the H AL / CP / 1 Mald.

houder 86, alsmede via een uitlaat 106 ontlucht worden. container 86, and be vented through an outlet 106.

Indien een vooraf bepaalde hoeveelheid chemicaliën met een vooraf bepaalde hoeveelheid water in de houder 96 is gemengd, kan deze bijv. door constante toevoer van water via leiding 107 in een met gebroken lijnen aangegeven tapinstallatie 108 geraken. If a predetermined amount of chemicals with a predetermined quantity of water is mixed in the container 96, this can for example. By getting a constant flow of water via conduit 107 in a tap system 108 indicated with broken lines.

Bij voorkeur wordt de houder 86 allereerst gevuld met water, waarna via drukleiding 91 druk in de houder 86 wordt gebracht en deze via leiding 107 in een vooraf bepaalde mate wordt vrijgemaakt voor het opvolgend via leiding 98 inbrengen van chemicaliën uit de houder 96. Preferably, the container 86 is first filled with water, after which, via pressure line 91 pressure is introduced into the holder 86, and these via line 107 in a predetermined amount is made available for the subsequent via conduit 98 introduction of chemicals from the container 96.

De voordelen van de onderhavige uitvinding omvatten de automatisering van de reiniging van een tapinstallatie, het voorkomen dat reinigingsmiddel in de tapinstallatie achterblijft, alsmede de controle op de uitvoering van een en ander, door welke voordelen tezamen de reiniging frequenter dan voorheen zal worden uitgevoerd. The advantages of the present invention include automation of the cleaning of dispensing equipment, it is possible that cleaning agent remaining in the dispensing equipment, as well as the monitoring of the execution of one and the other, by which advantages together the cleaning more frequently than will be carried out previously.

Claims (11)

1. Werkwijze voor het reinigen van een tapinstallatie, waarbij water en reinigingsmiddel in een houder gemengd worden; 1. Method for cleaning of dispensing equipment, in which water and detergent are mixed in a container; een op een reservoir voor consumeerbare vloeistof aansluitbare tapkop via een koppelingselement met de houder wordt gekoppeld; a to a reservoir for the edible fluid connectable keg coupler is coupled via a coupling element with the container; en waarbij het door de tapinstallatie leiden van het mengsel van water en reinigingsmiddel door middel van een van een uitleesbaar geheugenelement voorziene registratie-eenheid in de tijd wordt geregistreerd. and wherein the lead through the tap installation of the mixture of water and cleaning agent, by means of one of a readable memory element provided with recording unit is recorded in the time.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij met behulp van de registratie-eenheid een driewegkraan tussen een leiding naar de houder enerzijds, en een leiding naar een drukreservoir en een watertoevoer anderzijds wordt bediend. 2. A method according to claim 1, wherein by means of the registration unit comprises a three-way tap between a conduit to the container on the one hand, and a line to a pressure vessel and a water supply on the other hand is operated.
3. Werkwijze voor het reinigen van een tapinstallatie, waarbij water in een houder wordt gebracht, vervolgens gedurende een voorafbepaalde tijd bij geopende tapkraan van de tapinstallatie gasdruk op het zich in de houder bevindende water wordt gebracht, vervolgens het reinigingsmiddel in de houder wordt gebracht en het mengsel van water en reinigingsmiddel door de tapinstallatie heen, onder gasdruk, wordt geleid . 3. A process for the cleaning of dispensing equipment, in which water is introduced into a container, subsequently placed water standing for a predetermined period of time in the opened tap of the tap installation gas pressure on the part of the holder, then put the detergent in the container, and the mixture of water and detergent through the tap installation over, under gas pressure, is guided.
4. Werkwijze voor het reinigen van een tapinstallatie volgens conclusie l, 2 of 3, waarbij de reiniging via een drukgasaansluiting van de tapkop plaatsvindt. 4. A method for cleaning a tapping installation according to claim l, 2 or 3, wherein the cleaning takes place via a pressure gas connection of the tapping head.
5. Systeem voor het uitvoeren van de werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies. 5. A system for carrying out the method according to any one of the preceding claims.
6. Systeem volgens conclusie 4, waarbij in de houder brengen van reinigingsmiddel via een doseerinrichting plaatsvindt, die vanuit een stuurorgaan stuurbaar is. 6. A system as claimed in claim 4, wherein entry into the container of cleaning agent takes place via a metering device, which is controllable from a control device.
7. Houder ten gebruike bij een werkwijze of systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij een inlaat-buis zich staand door de houder uitstrekt en zijdelings is voorzien van relatief kleine gaten op onderlinge afstanden, een uitlaatbuis zich in de richting van het middelpunt van een enigszins concave bodem uitstrekt en een afsluitbare vul opening voor reinigingsmiddel aan de bovenzijde van de houder is aangebracht. 7. A container for use in a method or system as claimed in any one of the preceding claims, wherein an inlet-tube is standing extends through the holder and is laterally provided with relatively small holes at spaced intervals, an exhaust tube extends in the direction of the center point of extending a slightly concave bottom and a closable filling opening for cleaning agent is arranged on the upper side of the container.
8. Werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 3, met het kenmerk dat als reinigingsmiddel een alkalisch reagerend middel wordt toegepast. 8. A method according to any one of claims 1 to 3, characterized in that as cleaning agent is used an alkaline-reacting agent.
9. Alkalisch reagerend reinigingsmiddel voor een tapinstallatie, in het bijzonder Hytox Chloor L®. 9. Alkaline responsive cleaner for a tap installation, in particular Hytox Chloro L®.
10. Systeem volgens conclusie 5 of 6, waarbij de houder voorzien is van een op afstand bedienbaar flotterele-ment. 10. A system according to claim 5 or 6, wherein the container is provided with an operable flotterele-ment at a distance.
11. Houder volgens conclusie 7, voorzien van een flotterelement. 11. A container as claimed in claim 7, provided with a flotterelement.
NL8902052A 1989-08-11 1989-08-11 A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein. NL8902052A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8902052 1989-08-11
NL8902052A NL8902052A (en) 1989-08-11 1989-08-11 A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8902052A NL8902052A (en) 1989-08-11 1989-08-11 A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein.
DE19904025624 DE4025624A1 (en) 1989-08-11 1990-08-13 Cleaning system for pressure fed beer dispenser - has programmable control unit, 3 way valve and cleaning fluid container for efficient hygiene routine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8902052A true NL8902052A (en) 1991-03-01

Family

ID=19855159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8902052A NL8902052A (en) 1989-08-11 1989-08-11 A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein.

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE4025624A1 (en)
NL (1) NL8902052A (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5174354A (en) * 1991-03-20 1992-12-29 Minnesota Valley Engineering, Inc. Delivery system for carbonated beverages
DE9109177U1 (en) * 1991-07-25 1991-10-24 Ladurner, Markus, Marling, Bozen, It
DE9113750U1 (en) * 1991-11-05 1992-01-02 Wagner, Ewald, 5403 Muelheim-Kaerlich, De
WO1994016984A1 (en) * 1993-01-25 1994-08-04 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Dispenser head for soft drink and cleaning device for soft drink pouring system
DE4329784A1 (en) * 1993-09-03 1995-03-09 Erhard Rohrmoser Drinks tapping system having a drinks metering device and a cleaning device
WO1995012543A1 (en) * 1993-11-04 1995-05-11 Geoffrey Miles Furness Gas pressurized liquid delivery system
DE4403222C2 (en) * 1994-02-03 1997-01-16 Friedrich Bersch Device for documentation of the cleaning cycles when cleaning a plurality of beverage conduits
DE4423730C2 (en) * 1994-07-06 1998-02-19 Hans Biermaier Method and apparatus for cleaning endoscopes
EP0764479B1 (en) * 1995-09-22 1999-06-30 GEA Till GmbH & Co. Method for cleaning containers
IT1308653B1 (en) * 1999-03-11 2002-01-09 Drinkatering S R L Equipment for the sanitation of dispensing of drinks machines
US7292914B2 (en) 2001-07-10 2007-11-06 Ecolab Inc. Remote access to chemical dispense system
US6763860B2 (en) 2001-07-10 2004-07-20 Ecolab, Inc. Flow-based chemical dispense system
AT500780B1 (en) * 2004-07-27 2006-12-15 Ramsauer Keg Cleaning & sterilizing adapter for drinking filling plants
US7803321B2 (en) 2005-03-18 2010-09-28 Ecolab Inc. Formulating chemical solutions based on volumetric and weight based control measurements

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7714291A (en) * 1977-12-22 1979-06-26 Meko Holland B V Beer pipe cleaning equipment - has tank connected to water supply and cleaning fluid metering device
DE3538449A1 (en) * 1985-10-29 1987-04-30 Buero Hans Nerb Ing Method and device for monitoring the cleaning state of food lines for free-flowing foods
DE3539165A1 (en) * 1985-11-05 1987-05-07 Gero Manstein Device for preventing beer losses in beer pipes and for automatically cleaning pipes
NL8800139A (en) * 1988-01-21 1989-08-16 Frank Maldonado En Petrus Adri A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein.
NL8802711A (en) * 1988-11-04 1990-06-01 Heineken Technische Beheer Bv A device for tapping a drink from a plurality of attached containers.

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7714291A (en) * 1977-12-22 1979-06-26 Meko Holland B V Beer pipe cleaning equipment - has tank connected to water supply and cleaning fluid metering device
DE3538449A1 (en) * 1985-10-29 1987-04-30 Buero Hans Nerb Ing Method and device for monitoring the cleaning state of food lines for free-flowing foods
DE3539165A1 (en) * 1985-11-05 1987-05-07 Gero Manstein Device for preventing beer losses in beer pipes and for automatically cleaning pipes
NL8800139A (en) * 1988-01-21 1989-08-16 Frank Maldonado En Petrus Adri A method and system for cleaning of dispensing equipment, and cleaning agent container for use therein.
NL8802711A (en) * 1988-11-04 1990-06-01 Heineken Technische Beheer Bv A device for tapping a drink from a plurality of attached containers.

Also Published As

Publication number Publication date
DE4025624A1 (en) 1991-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3352779A (en) Hemodialysis system
US7252034B1 (en) Hot dairy-based beverage dispenser
CN1231287C (en) Water dispensing apparatus with filter integrity testing system
AU2006291158B2 (en) Drain for beverage forming machine
CA1131089A (en) Apparatus for colonic lavage and specimen collection
EP2044964B1 (en) Medical waste fluid collection and disposal system
US5725125A (en) Method of and means for providing multiple flavored beverages from a dispensing valve from a beverage dispensing unit
CA2127808C (en) Apparatus for mixing and dispensing chemical concentrates
US5651398A (en) Chemical solution filling system
KR100494971B1 (en) Liquid transfer system, and method for transferring liquid from a liquid supply tank to a liquid output line
US4785974A (en) System for serving a pre-mix beverage or making and serving a post-mix beverage in the zero gravity conditions of outer space
RU2423907C2 (en) Device and method for creating flow into endoscope channels
EP0723929B1 (en) Multi-product fuel dispensing apparatus employing a common meter
US7115115B2 (en) Medical suction system
US5566732A (en) Beverage dispenser with a reader for size indica on a serving container
DE69532432T2 (en) Device for cleaning and sterilizing endoscopes
US4863446A (en) Combination fluid collection and disposal apparatus
US4789467A (en) Automated disinfection system
US4957491A (en) Combination fluid collection and disposal apparatus
DE60133178T2 (en) Disposal of liquid waste and device and method for rinsing canisters
US5655563A (en) Dispensing apparatus with line pressure diverter
US5540362A (en) Liquid soap supplying device
US6994231B2 (en) System and method for dispensing beverages
US5349992A (en) Liquid distribution and dispensing apparatus and method
US4497348A (en) Apparatus and method for loading syrup and CO2 containers into a portable post-mix beverage dispenser unit

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed