New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL8102279A - High-frequency heating device. - Google Patents

High-frequency heating device. Download PDF

Info

Publication number
NL8102279A
NL8102279A NL8102279A NL8102279A NL8102279A NL 8102279 A NL8102279 A NL 8102279A NL 8102279 A NL8102279 A NL 8102279A NL 8102279 A NL8102279 A NL 8102279A NL 8102279 A NL8102279 A NL 8102279A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
high
seal
frequency
door
heating device
Prior art date
Application number
NL8102279A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL189894B (en
NL189894C (en
Original Assignee
Bosch Siemens Hausgeraete
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to JP7326880U priority Critical patent/JPS6116637Y2/ja
Priority to JP7326880 priority
Application filed by Bosch Siemens Hausgeraete filed Critical Bosch Siemens Hausgeraete
Publication of NL8102279A publication Critical patent/NL8102279A/en
Publication of NL189894B publication Critical patent/NL189894B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL189894C publication Critical patent/NL189894C/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24COTHER DOMESTIC STOVES OR RANGES; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
  • F24C15/00Details
  • F24C15/16Shelves, racks, rotisserie spits, or trays inside ovens; Supports therefor
  • F24C15/162Co-operating with a door, e.g. operated by the door
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
  • F16J15/06Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces
  • F16J15/10Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces with non-metallic packing
  • F16J15/12Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces with non-metallic packing with metal reinforcement or covering
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24COTHER DOMESTIC STOVES OR RANGES; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
  • F24C15/00Details
  • F24C15/02Doors specially adapted for stoves or ranges
  • F24C15/021Doors specially adapted for stoves or ranges sealings for doors or transparent panels
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B6/00Heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields
  • H05B6/64Heating using microwaves
  • H05B6/642Cooling of the microwave components and related air circulation systems
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B6/00Heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields
  • H05B6/64Heating using microwaves
  • H05B6/647Aspects related to microwave heating combined with other heating techniques
  • H05B6/6482Aspects related to microwave heating combined with other heating techniques combined with radiant heating, e.g. infra-red heating
  • H05B6/6485Aspects related to microwave heating combined with other heating techniques combined with radiant heating, e.g. infra-red heating further combined with convection heating
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B6/00Heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields
  • H05B6/64Heating using microwaves
  • H05B6/72Radiators or antennas
  • H05B6/725Rotatable antennas
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B6/00Heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields
  • H05B6/64Heating using microwaves
  • H05B6/76Prevention of microwave leakage, e.g. door sealings
  • H05B6/763Microwave radiation seals for doors
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B6/00Heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields
  • H05B6/64Heating using microwaves
  • H05B6/76Prevention of microwave leakage, e.g. door sealings
  • H05B6/766Microwave radiation screens for windows

Description

V V

ft* . ft *.

VO 18V1 . VO 18V1.

Titel : hoogfrequentie-verhittingsinrichting. Title: high-frequency heating device.

1—— i— — II— r1^—*——i—Ml »1——» 1-- i- - II-r1 ^ - * - i-M »1--»

De uitvinding Heeft betrekking op en beoogt te voorzien in een eenvoudige en doeltreffende wijze om te beletten, dat warmte en hoogfrequente straling uit de ruimte tussen een deur en een verhittingska-mer van een hoogfrequentie-verhittingsinrichting, die van een elektrisch 5 verhittingselement is voorzien, lekt. The present invention relates to and is intended to provide a simple and effective manner to prevent that heat and high-frequency radiation from the space between a door and a verhittingska-mer of a high-frequency-heating device, which is provided with an electrical 5 heating element, leaking.

. . .. Bij de bekende combinaties van elektrisch verhittingselement en hoogfrequentie^verhittingsinrichting en meer in het bijzonder bij een toepassing hiervan op'zelf-reinigende inrichtingen is het nodig het inwendige van een verhittingskamer tijdens het reinigen op een temperatuur TO van ongeveer 500° C te houden. .. On to maintain the known combinations of electrical heating element, and high-frequency ^ heating device and, more particularly, in an application of this op'zelf-cleaning devices, it is necessary, the interior of a heating chamber during the cleaning operation at a temperature TO of about 500 ° C . Men gebruikt een afdichting, bestaande • uit geweven glasvezels om te beletten, dat warmte tussen een deur en een voorwand van de kamer tijdens de werking weglekt.' One uses a seal • consisting of woven glass fibers to prevent that heat between a door and a wall of the chamber during operation leaks. " In het geval evenwel, dat een dergelijk diëlektrisch onderdeel als de glasvezelaf-dichting tussen de voorwand van de kamer en de deur wordt aangebracht, 15 bedraagt de dikte van het diëlektrische onderdeel 3 - ^ mm of meer, zodat een grote hoeveelheid hoogfrequente straling kan weglekken. However, in the case where such a dielectric component as the glasvezelaf-seal is provided between the front wall of the room and the door 15, the thickness of the dielectric member 3 - ^ mm or more, so that a large amount of leakage high frequency radiation . Er zijn verschillende pogingen gedaan om een oplossing voor dit probleem te geven. There have been several attempts to solve this problem.

Zo zijn reeds (a) een afdichting, bestaande uit glasvezels, 20 omgeven door metalen draden of stroken, en (b) een afdichting van geweven glasvezels, bekleed met een net van metalen draden, voorgesteld en gebruikt. For instance, have already been (a) a sealing, consisting of glass fibers, 20 surrounded by metal wires or strips, and (b) a seal made of woven glass fibers, is coated with a grid of metal wires, proposed and used.

De eerste methode (a) heeft evenwel de volgende bezwaren. The first method (a), however, has the following drawbacks. Wanneer de metalen draden om de glasvezels worden gewikkeld en. When the metal wires to be wound, and the glass fibers. in de afdichting 25 worden geweven, hebben de metalen draden zelf de neiging om in de glasvezels weg te zinken tengevolge van de mechanische trekspanning en wel omdat de metalen draden dun en stijf zijn, doch de glasvezels zacht. in the seal 25 can be woven, the metal wires themselves have a tendency to be in the glass fibers to sink due to the mechanical tension, and this because the metal wires are thin and stiff, but the glass fibers soft. Er zijn aan het oppervlak van de afdichting geen metalen draden aanwezig. There are no metal wires are on the surface of the seal present. Door het aantal metalen draden te vergroten of metalen stroken te ge-30 bruiken, is een klein aantal metalen onderdelen aan het oppervlak aanwezig, doch. By increasing the number of metal wires or metal strips to-use ge-30, is a small number of metal components on the surface, however. het blijkt, dat hiermede geen bevredigende resultaten worden verkregen bij het afschermen van hoogfrequente straling. it appears that here also, no satisfactory results are obtained when the shielding of high-frequency radiation. De afdichting wordt in zijn geheel betrekkelijk stijf en weinig buigzaam, zodat de afdichting moeilijk kan worden gebogen om zich aan te passen aan het 35 oppervlak van de deur. The seal is as a whole relatively rigid and little flexible, so that the seal can be bent difficult to adapt to the surface 35 of the door.

8102279 - 2 - 8102279-2 -

Waimeer de dikte van de afdichting meer dan 10 mm bedraagt en de afdichting zeer buigz.aam is, is het bij de bovengenoemde tweede methode (b) mogelijk warmte en gassen, die tijdens de zelf-reiniging vrijkomen, in enige mate af te schermen. Waimeer the thickness of the sealant is greater than 10 mm, and the seal is highly buigz.aam, it is in the above-mentioned second method (b) may heat and gases, which are released during the self-cleaning, to shield to some extent. Aangezien een smoorinrichting als middel 5 voor het afdichten van hoogfrequente straling het gewoonlijk niet mogelijk maakt, dat de afdichting voldoende dik is,, is de afdichting op zichzelf minder'buigzaam, zodat er grote kans is, dat warmte en gassen gemakkelijk weglekken, zelfs wanneer de afdichting met het metalen net is bekleed. As a throttle device as the means 5 for sealing the high-frequency radiation is usually does not allow that the seal is sufficiently thick ,, is the seal itself minder'buigzaam, so that there is high possibility that heat and gases leak away easily, even when the seal with the metal net is coated.

10 Gezien het bovenstaande worden aan de afdichting de volgende eisen gesteld : (1) de afdichting moet zeer buigzaam zijn, (2) de mazen van de afdichting moeten voldoende fijn z-ijn om gassen en warmte tegen te houden, (3) het oppervlak van de afdichting moet elektrisch geleidend zijn, (k) de afdichting moet zacht zijn en aangepast aan de deur 15 kunnen worden gebogen, enz. 10 In view of the above, to meet the following requirements on the seal: (1) the seal must be very flexible, (2), the meshes of the seal must be sufficiently fine to retain gases and heat, (3) the surface of the seal must be electrically conductive, (k), the seal must be soft and adapted to be bent around the door 15, etc.

Gezien het bovenstaande beoogt de uitvinding te voorzien in een eenvoudige afdichting, waarbij zich de problemen .van de bekende afdichtingen niet voordoen en welke afdichting aan de bovenstaande eisen voldoet. In view of the above, aims to provide the invention in a simple sealing, which does not present the problems .of the known seals and the seal meets the above requirements.

20 De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder ver wijzing naar de tekening. 20 The invention will now be explained in more detail by way of reference to the drawing. Daarbij toont : fig. 1 'een perspectivisch aanzieht van een uitvoeringsvorm van een heogfrequentie^verhittingsinrichting volgens de uitvinding; In the drawings: FIG 1 'aanzieht is a perspective view of an embodiment of a heogfrequentie ^ heating device according to the invention; Fig. fig. 2 een vertikale dwarsdoorsnede van de inrichting; FIG. 2 is a vertical cross-sectional view of the device; en 25 fig. 3 en k vergrote dwarsdoorsneden van een belangrijk deel van de inrichting. and 25 FIG. 3, and k is an enlarged cross-sectional views of an important part of the apparatus.

De in fig·.' · In FIG. ' afgebeelde verhittingsinrichting is van het inbouw-type, aan de bovenzijde waarvan voor kookdoeleinden vier elektrische branders 1 aanwezig zijn. illustrated heating device is of the recessed type, at the upper side of which for cooking purposes four electric heating elements 1 are present. De elektrische branders 1 kunnen worden gere-3Q geld door knoppen 2, die op een voorpaneel van de verhittingsinrichting zijn bevestigd, op welk'paneel tevens regelknoppen 3 voor het bedrijven van de verhittingsinrichting zijn aangebracht. The electric burners 1 can be re-3Q money by two buttons, which are mounted on a front panel of the heater, on welk'paneel also controls 3 are provided for operating the heater.

Onder het regelpaneel en boven een deur 6 met een handgreep 5 bevinden zich ventilatiei-openingen U voor koellucht. Under the control panel and above a door 6 having a handle 5 are located ventilatiei U-openings for cooling air. Onder het lichaam 35 van de verhittingsinrichting bevindt zich een lade J voor het opnemen van extra onderdelen en andere kleine artikelen. Among the body 35 of the heating apparatus is a tray J for the inclusion of additional components and other small articles.

Zoals uit fig. 2 blijkt, is de deur 6 van het glijdbare type 81 0 2 2 7 9 τ ~ - 3 - en kan de deur op een rail 8 glijden. . As shown in Figure 2, the door 6 of the sliding type is 81 0 2 2 7 9 τ ~ - 3 - and of the door can slide on a rail 8. De deur é is aan de "binnenzijde daarvan voorzien van een plateau 9» waarop voedsel of dergelijke kan worden geplaatst. The door E is provided to the "inner side thereof with a platform 9» in which food or the like can be placed.

Het verdient zeer de voorkeur het voedsel aan te "brengen en te 5 verwijderen, indien het plateau 9 naar buiten wordt "bewogen wanneer de deur 6 wordt geopend. It is most preferred to be in the food "placing and removal to 5, where the plateau 9 to the outside" is moved when the door 6 is opened. De verhittingskamer 10 is voorzien van een bovenste verhittingselement 11," dat in hoofdzaak evenwijdig aan de bovenwand van de kamer verloopt, en een onderste verhittingselement 11f bij de buitenste bodemwand van de kamer voor het verhitten van voedsel. The heating chamber 10 is provided with an upper heating element 11, "which is substantially parallel to the upper wall of the chamber, and a lower heating element 11f at the outer bottom wall of the chamber for heating of food.

10 Achter de kamer 10 is een warme-luchtcireulatieventilator 12 op gesteld om de temperatuurverdeling in de kamer' te egaliseren. 10 Behind the chamber 10 is a hot-luchtcireulatieventilator set at 12 in order to equalize the temperature distribution in the room. Aan de ontrek van de kamer 10' bevindt zich een warmte-isolator 13 om te beletten, dat warmte uit de buitenwanden van de kamer ontsnapt en om een hoger rendement te verzekeren. On the ontrek of the chamber 10 'there is a heat-insulator 13 in order to prevent that heat from escaping from the outer walls of the chamber and in order to ensure a higher efficiency. Een hoogfrequentie-oscillator 14 of een 15 magnetron levert hoogfrequente energie via een Z-vormige golfgeleider 15, waarvan êên uiteinde in verbinding staat met een. A high frequency oscillator 14 or a microwave oven 15, supplies high-frequency energy through a Z-shaped waveguide 15, one end of which is in communication with a. toevoeropening ié, die in hoofdzaak in het midden van de bovenwand van. iE supply opening, which is substantially in the middle of the top wall of it. de kamer 10 is gevormd. the chamber 10 is formed. Door de opening 16' strekt zich een roteerbare antenne 17 uit, die hoogfrequente energie via de golfgeleider naar- het inwendige van 20 de kamer richt. Due to the opening 16 'extends from a rotatable antenna 17, which directs high-frequency energy through the waveguide to-the interior of the chamber 20.

Een koelventilator 32 voor het magnetron 14 dient cm via een luchtleiding 33 en de ventilatie-openingen k lucht aan en af te voeren. A cooling fan 32 for magnetron 14 serves cm to carry in and out via an air conduit 33 and the ventilation openings k of air.

Een smooronderdeel 18" met een groef, waarvan de diepte gelijk is aan een kwart golflengte van de hier gebruikte hoogfrequente straling, 25 is aan de deur 6 bevestigd om weglekken van hoogfrequente straling te beletten. A throttle member 18 'with a groove, whose depth is equal to a quarter wavelength of the radiation used here, high-frequency, 25 is attached to the door 6 in order to prevent leakage of high frequency radiation.

Buiten de smoorinrichting bevindt.zich een afdichting"19 om warmte en hoogfrequente straling vanuit de binnenzijde van de kamer af te schermen, waarbij deze afdichting bestaat uit een geweven mengsel 21 30 van glasvezels 20 en vezelachtig roestvrij staal met een juiste verhouding, zoals êet best uit fig. U blijkt. Omdat de beide componenten vezelachtig zijn, wordt het -mengsel niet stijf en verliest dit ook zijn flexibiliteit niet, zelfs wanneer het gehalte aan roestvrij staal wordt vergroot. Het mengsel kan derhalve op een eenvoudige wijze worden ver-35 werkt bij het aan de deur bevestigen daarvan en is zeer doeltreffend voor de afscherming' van warmte. Bovendien verzekert, aangezien het metaal niet in het glasvezelmateriaal kruipt, slechts een kleine hoeveelheid 8102279 « bm roestvrij staal een goedé'opperylaktegeleiding, terwijl tevens een bijzonder goede bescherming van de hoogfrequente energie, wordt verkregen. In addition to the throttling device bevindt.zich to shield a seal "19, to provide heat and high-frequency radiation from the inside of the chamber, which sealing is composed of a woven blend 21, 30 of glass fibers 20 and fiber-like stainless steel having a proper ratio, such as dining best from Fig. U turns. as the two components are fiber-like, it -mixture is not stiff, and it also loses its flexibility is not, even when the content is increased to stainless steel. the mixture may therefore be in a simple manner far-35 acts when attaching to the door thereof, and is very effective for the blocking 'of heat. in addition, ensures, since the metal does not creep into the glass fiber material, only a small amount 8102279 «bm goedé'opperylaktegeleiding a stainless steel, while at the same time a particularly good protection of the high-frequency energy, is obtained.

In het geval dat draden, handen.'of dergelijke worden gebruikt voor het • t verkrijgen van een vergelijkbare afscherming, is een grote hoeveelheid 5 materiaal nodig met dien overeenkomstig hogere kosten. In the event that threads, handen.'of the like can be used to obtain a comparable • t shielding, a large amount of material is needed 5 with the correspondingly higher costs. De uitvinding daarentegen vóórziet in een goedkope, doch bijzonder goede hoogfrequentie-afscheming. In contrast, the present invention prior to see at a low cost, but particularly good high-frequency-afscheming. Bovendien kunnen, in het geval van draden en dergelijke, deze bij een herhaald openen en 3luiten van de deur met een minimale duurzaamheid worden gedeformeerd of gebroken. In addition, in the case of wires and the like, they will be deformed or broken by a repeated opening and 3luiten of the door with a minimum durability. In het geval evenwel to van het vezelachtige roestvrij staal, vertoont de afdichting over de gehele bedrijfsduur van de inrichting een stabiele werking zonder dat er gevaar bestaat, zoals dit zich voordoet bij draden. In the case, however, to the fibrous stainless steel, the sealing over the entire operating time of the device has a stable operation without there being a risk, such as this occurs in wires.

Zoals reeds is· vermeld, voorziet de uitvinding in een afdichting met de volgende voordelen t een eenvoudige opbouw,, bijzonder goede warmt e-15 en hoogfrequentie-afscherming, gemakkelijke manipulatie, gemakkelijk te bewerken, geringe kosten, grote duurzaamheid en grote .betrouwbaarheid. As has already been stated ·, the invention provides a seal with the following advantages t a simple structure ,, particularly good heat e-15, and radio-frequency shielding, ease of manipulation, easy to process, low cost, high durability and high .betrouwbaarheid.

81 0 2 2 79 81 0 2 2 79

Claims (1)

 1. ' .--5- ·» C onc 1 usie . '.-- 5- · »C 1 onc usion. Gecombineerde afdichting tegen thermische en hoogfrequente straling, meer in het bijzonder voor het af dichten van bijvoorbeeld tussen bakovendeuren en bakovenkamers van een hoogfrequentie-inrichting aanwezige spleten, in de vorm van een elastisch inzet stuk, gekenmerkt door een 5 gemengd vlechtwerk (21) van hittebestendige vezels (20) uit een diëleetrisch, warmte slecht geleidend materiaal, zoals glasvezels of dergelijke, en vezelachtige metaaldraden uit een niet corroderend materiaal, zoals roestvrij staal. Combined seal against thermal and high-frequency radiation, in particular for off seal, for example, between the oven door and oven chambers of a high-frequency device present gaps, in the form of an elastic insert, characterized by a 5 mixed braid (21) of heat resistant fibers (20) from a diëleetrisch, poor heat conducting material, such as glass fibers or the like, and metal fiber-like wires of a non-corroding material, such as stainless steel. 8102279 8102279
NL8102279A 1980-05-28 1981-05-08 Bak_ and microwave oven, as well as flexible strap forth therein apply. NL189894C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7326880U JPS6116637Y2 (en) 1980-05-28 1980-05-28
JP7326880 1980-05-28

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8102279A true NL8102279A (en) 1981-12-16
NL189894B NL189894B (en) 1993-03-16
NL189894C NL189894C (en) 1993-08-16

Family

ID=13513244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8102279A NL189894C (en) 1980-05-28 1981-05-08 Bak_ and microwave oven, as well as flexible strap forth therein apply.

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JPS6116637Y2 (en)
CH (1) CH658562A5 (en)
DE (1) DE3116664C2 (en)
FR (1) FR2485676B1 (en)
GB (1) GB2076530B (en)
NL (1) NL189894C (en)
SE (1) SE449131B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4576081A (en) * 1983-07-04 1986-03-18 Hoogovens Groep B.V. Ceramic sealing rope

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3224734C2 (en) * 1982-07-02 1989-10-26 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt, De
DE3723628C2 (en) * 1987-07-17 1992-04-30 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt, De
DE3904217A1 (en) * 1989-02-13 1990-08-16 Miele & Cie Baking and roasting oven
JP2002093571A (en) * 2000-09-14 2002-03-29 Tanico Corp Door shielding structure of microwave heating equipment
CN100473282C (en) 2004-09-24 2009-04-01 乐金电子(天津)电器有限公司 Structure for covering door of electric oven
JP4505437B2 (en) * 2006-07-06 2010-07-21 シャープ株式会社 Drawer-type heating cooker
US8217315B2 (en) 2008-02-07 2012-07-10 Sharp Kabushiki Kaisha Pull-out heat cooking device
JP5147617B2 (en) * 2008-09-24 2013-02-20 シャープ株式会社 Heating cooker
WO2011118198A1 (en) * 2010-03-23 2011-09-29 パナソニック株式会社 Heating device and refrigerator
US9119234B2 (en) 2010-03-23 2015-08-25 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Drawer-type heating apparatus
DE102013225400A1 (en) * 2013-12-10 2015-06-25 BSH Hausgeräte GmbH Cooking appliance
KR101692636B1 (en) * 2015-09-02 2017-01-03 엘지전자 주식회사 Cooker with gasket

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE87425C (en) *
FR2389811A1 (en) * 1977-05-04 1978-12-01 Fressynet Jean Flexible sealing strip for furnaces, kilns or domestic ovens - is woven or plaited from heat insulating material thread and metallic thread
DE2849601A1 (en) * 1977-11-25 1979-05-31 Raytheon Co Stove or oven for composite operation with microwave energy and resistive heater
DE2848658A1 (en) * 1977-11-25 1979-05-31 Raytheon Co Microwave or oven

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1571838A (en) * 1977-02-09 1980-07-23 Litton Industries Inc Combination cooking apparatus with microwave door seal

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE87425C (en) *
FR2389811A1 (en) * 1977-05-04 1978-12-01 Fressynet Jean Flexible sealing strip for furnaces, kilns or domestic ovens - is woven or plaited from heat insulating material thread and metallic thread
DE2849601A1 (en) * 1977-11-25 1979-05-31 Raytheon Co Stove or oven for composite operation with microwave energy and resistive heater
DE2848658A1 (en) * 1977-11-25 1979-05-31 Raytheon Co Microwave or oven

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4576081A (en) * 1983-07-04 1986-03-18 Hoogovens Groep B.V. Ceramic sealing rope

Also Published As

Publication number Publication date
JPS6116637Y2 (en) 1986-05-22
JPS56173907U (en) 1981-12-22
CH658562A5 (en) 1986-11-14
NL189894B (en) 1993-03-16
SE8102647L (en) 1981-11-29
FR2485676A1 (en) 1981-12-31
FR2485676B1 (en) 1987-02-20
DE3116664C2 (en) 1983-08-18
SE449131B (en) 1987-04-06
DE3116664A1 (en) 1982-02-25
NL189894C (en) 1993-08-16
GB2076530A (en) 1981-12-02
GB2076530B (en) 1983-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5958274A (en) Jet impingement batch oven
US5928541A (en) High speed oven using a jet of heated air
US4410779A (en) Combination microwave oven control system
US20100176123A1 (en) Microwave heating apparatus
US3867605A (en) Microwave oven
US3936627A (en) Microwave oven with special rack designs
US6384392B1 (en) Microwave oven for uniform heating
US2920174A (en) Microwave ovens
US3177334A (en) Oven door window
US5796080A (en) Microwave apparatus for controlling power levels in individual multiple cells
US4246462A (en) Microwave tunnel oven for the continuous processing of food products
US6712063B1 (en) Ovens with catalytic converters
US3810248A (en) Microwave heating apparatus
US3974354A (en) Microwave utensil with reflective surface handle
US6927374B2 (en) Door assembly of microwave oven
US3373259A (en) Electronic oven
US6803551B2 (en) Cooking vessel used with microwave ovens
DE3733108C1 (en) Circuit arrangement for a pot (saucepan) recognition system with a pot recognition sensor
US3480753A (en) Electronic oven
US3692968A (en) Electronic oven
US6153868A (en) Microwave application device, particularly for baking products on a metal carrier
EP0429822A1 (en) Combined microwave and forced convection oven
US5036171A (en) Electromagnetic wave energy seal arrangement
US4584447A (en) Electromagnetic wave energy seal arrangement
US5958275A (en) Method and apparatus for electromagnetic exposure of planar or other materials

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee