NL7905871A - Spectrophotometer. - Google Patents

Spectrophotometer.

Info

Publication number
NL7905871A
NL7905871A NL7905871A NL7905871A NL7905871A NL 7905871 A NL7905871 A NL 7905871A NL 7905871 A NL7905871 A NL 7905871A NL 7905871 A NL7905871 A NL 7905871A NL 7905871 A NL7905871 A NL 7905871A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
light
spectra
grid
output
spectrograph
Prior art date
Application number
NL7905871A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Jan Willem Frederikse
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
  • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
  • G01J3/02Details
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
  • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
  • G01J3/02Details
  • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
  • G01J3/0218Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using optical fibers
  • G01J3/0221Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using optical fibers the fibers defining an entry slit
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
  • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
  • G01J3/02Details
  • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
  • G01J3/0229Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using masks, aperture plates, spatial light modulators or spatial filters, e.g. reflective filters
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
  • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
  • G01J3/02Details
  • G01J3/0294Multi-channel spectroscopy

Abstract

The spectro-photometer includes a spectrograph (1) with an input plate (2) with a number of slot openings (3) connected by fibre-optic conductors (13,14) to a standard light source (15). Inside the spectrograph are flat and concave mirrors (5,6,7,8), two on the input side and two on the output side of a grid (9). The output light beams emerge as two separate spectra from an outlet opening (4) through a masking plate (17) to an optical detector (16), an interface (18) and a data processor (19). In use, one of the spectra is used for measurement and the other is a reference. The effect of the mask is to cut out the higher orders of the spectra. The grid typically has a spacing of 150 lines per mm and is suitable for a light wave-length range of 400 to 700 mm.

Description

* # . * #. ' ijk t | 'Verification t | VO 8135 - 1 - VO 8135-1 -

Jan Willem Frederikse en Muharrem Elmas Zeist en Maam Jan Willem Frederikse and Muharrem Elmas Zeist and Maam

Uitvinder: Muharrem Elmas Inventor: Muharrem Elmas

Spectrofotometer. Spectrophotometer.

De uitvinding heeft "betrekking op een spectrofotometer, voorzien van een spectrograaf met een ingangsopening en een uitgang, welke spectrograaf is ingericht :om vanrop de ingangsopening gericht licht de spectrale energieverdeling te bepalen en de desbetreffende infor-5 matie in de vorm van een spectrum aan de uitgang aan te bieden, en voorzien van een detectieorgaan dat het aan de uitgang van de spectrograaf aangeboden spectrum 'detecteert en omzet in voor verdere verwerking geschikte signalen. The present invention 'relates to a spectrophotometer equipped with a spectrograph with an entrance opening and an exit, said spectrograph is arranged: to determine the spectral energy distribution focused light vanrop the inlet opening and the corresponding informed-5 mation in the form of a spectrum of to provide the output, and provided with a detection member that detects at the output of the spectrograph spectrum offered 'and converts them into appropriate signals for further processing.

t · t ·

Dergelijke spectrofotometers zijn algemeen bekend en dienen 10 voor het analyseren van de spectrale energieverdeling van een lichtbron of van een absorberend medium. Such spectrophotometers are generally known and serve 10 for the analysis of the spectral energy distribution of a light source or of an absorbent medium. Met de spectrograaf wordt een dergelijke spectrale energieverdeling bepaald en met een geschikte detector wordt het door de spectrograaf geleverde spectrum gedetecteerd en omgezet in geschikte signalen. With the spectrograph such a spectral power distribution is determined, and with a suitable detector, the detected spectrum delivered by the spectrograph and converted into suitable signals. Deze signalen kunnen bijvoorbeeld αχεί 5 nen voor weergave van het opgenomen spectrum op een televisiescherm of voor het anderszins weergeven van het spectrum. These signals may, for example, 5 αχεί lines for playback of the recorded spectrum on a television screen or to otherwise displaying the spectrum. Om enige uitspraak te kunnen doen over de spectrale energieverdeling van een bepaalde lichtbron is het nodig het van deze lichtbron opgenomen spectrum te vergelijken met een spectrum van een standaard-lichtbron. In order to be able to make any statement about the spectral energy distribution of a particular light source, it is necessary to compare the recorded spectrum of this light source having a spectrum of a standard light source. Zonder een 20 dergelijke calibratie is de verkregen informatie van de onderzochte lichtbron of het onderzochte absorberende medium van beperkte waarde. Without such calibration 20 is the information obtained from the examined light source or the examined absorbing medium of limited value.

In de praktijk wordt een spectrofotometer bijvoorbeeld gebruikt voor het vergelijken van de kleur van een produkt met een standaard, teneinde kleurverloop tijdens de produktie te kunnen tegengaan. In practice, it is, for example, using a spectrophotometer for comparing the color of a product with a standard, in order to be able to counteract gradient during production. Dit is 25 van belang in de textielindustrie om slechts een voorbeeld te noemen; This is 25 important in the textile industry, to name just one example;

Calibratie bij bekende spectrofotometers vindt gewoonlijk plaats door toepassing van een chopper-spiegel om achtereenvolgens het te onderzoeken monster en de standaard af te tasten, terwijl tegelijkertijd een optisch verwerkingsorgaan van de spectrograaf, meestal in 30 de vorm van een rooster, mechanisch wordt bewogen voor het bewerken 790 58 71 if* 'f* - 2 - van een golflengteselectie, of vindt plaats door eerst de. Calibration with known spectrophotometers is usually carried out by use of a chopper mirror to sequentially to be scanned sample and the standard to be examined, while at the same time, an optical processing device of the spectrograph, usually being moved mechanically in 30 the form of a grid for the Edit 790 58 71 if * 'f * - 2 - of a wavelength selection, or is carried out by first removing the. standaard over het gewenste gebied van golflengten te meten en de gegevens "betreffende de .spectrale energieverdeling op te slaan om later daarmee te kunnen vergelijken. standard to be measured over the desired range of wavelengths, and to store the data "relating to the .spectrale energy distribution in order to be able to later compare therewith.

5 Een nadeel van de eerste methode is dat daarbij mechanische bewegingen met grote frequentie nodig zijn, hetgeen problemen kan opleveren met betrekking tot betrouwbaarheid, juiste werking en ali-neëring. 5 A disadvantage of the first method is that it uses mechanical movement with high frequency are required, which can cause problems with respect to reliability and for correct operation and ali-Neering. Een nadeel van de tweede methode is de stabiliteit op slechts korte termijn van de achtergeschakelde elektronica. A disadvantage of the second method, the stability is only short-term downstream electronics. Hiérdoor is de be- \. This is the working \.

10 trouwbaarheid beperkt en de reproduceerbaarheid van de meetresultaten eveneens. 10 reliability limited and the reproducibility of the measuring results as well. Daarnaast is het bij geen van beide typen spectrofotometers mogelijk snelle veranderingen te volgen, aangezien zij te langzaam responderen. Furthermore, it is possible to follow rapid changes in neither type of spectrophotometers as they responding too slowly.

De uitvinding nu heeft tot doel een spectrofotometer te ver-15 schaffen waarbij zich de bovengenoemde problemen niet voordoen en die in staat is de spectrale ener giever deling van een emitterend of absorberend medium binnen een zeer kleine fractie van een seconde vast te stellen en vast te. The invention now has for its object a spectrophotometer too far-15-purchase which does not present the above-mentioned problems and that is able to determine the spectral listener giever division of an emitting or absorbing medium within a very small fraction of a second and fixed to . leggen. lay.

Het gestelde doel wordt bereikt met een spectrofotometer waar-20 pij de ingangsopening van de spectrograaf is ingericht om licht van twee verschillende bronnen afzonderlijk en gescheiden tegelijkertijd ' te ontvangen. The stated object is achieved with a spectrophotometer where pij-20 the inlet opening of the spectrograph is arranged to receive light from two different sources at the same time separate and apart '. Op geschikte wijze bestaat daarbij de ingangsopening uit een plaatje van voor licht ondoorlaatbaar materiaal., waarin twee spleten zijn voorzien. Suitably, thereby consists of the entrance opening of a plate of light-impermeable material., In which two slits are provided. Bij voorkeur is daarbij de minimale afstand 25 tussen de twee spleten in het plaatje zodanig dat aan de uitgang van de spectrograaf nog gescheiden spectrums worden voortgebracht van licht dat op de ene spleet wordt gericht en van licht dat op de andere spleet wordt gericht. Preferably, thereby, the minimum distance 25 between the two slots in the plate so as to be generated still segregated spectrums at the spectrograph output of light which is directed onto the one gap, and of light which is directed onto the other slit. Voorts kan de spectrofotometer Volgens de uitvinding op geschikte wijze zijn voorzien van twee fiberoptische 30 organen, die aan hun uiteinde zijn aangesloten op de ingangsopening van de spectrograaf om daarop afzonderlijk en gescheiden licht te werpen. In addition, the spectrophotometer according to the invention in a suitable manner be provided with two fiber optic 30 can bodies, which are connected at their ends on the inlet opening of the spectrograph on which to cast separate and distinct light. Het andere uiteinde van de fiberoptische organen zal daarbij respectievelijk gericht zijn op een te meten monster en op een refe-rentiestandaard in een te onderzoeken experiment. The other end of the fiber optical means, respectively, will be directed at a sample to be measured and to a refe-rentiestandaard in an experiment to be examined.

35 Bij een voorkeursuitvoeringsvorm van de spectrofotometer vol- 79 0 5 8 71 * - 3 - •5. 35 In a preferred embodiment of the full-spectrophotometer 79 0 5 8 71 * - 3 - • 5.

geus de uitvinding is tussen spectrograaf en deteetieorgaan een masker opgesteld met zodanige vorm en afmetingen, dat wordt verhinderd dat hogere buigingsorden van het ene spectrum het andere spectrum beïnvloeden en omgekeerd hogere buigingsorden van. Geus, the invention is between spectrograph and deteetieorgaan prepared a mask having such a shape and dimensions that it is prevented that higher orders of diffraction spectrum of the one affecting the other spectrum, and vice versa from higher diffraction orders. het andere spectrum 5 het ene spectrum beïnvloeden. the other spectrum 5 affect the one spectrum.

Een voordeel van de spectrofótometer volgens de uitvinding is dat daarin geen mechanisch bewegende delen voorkomen. An advantage of the spectrophotometer according to the invention is that they contain no mechanical moving parts. Door bijvoor- < beeld met behulp van fiberoptische organen zowel het monsteroppervlak als het referentieoppervlak te projecteren op de ingangsopening van 10 een spectrograaf met gewenst scheidend vermogen en golflengtegebied en de "gescheiden spectrums van het monster en van de referentiestan-daard op de uitgang van de spectrograaf af te beelden kunnen de ener-gieverdelingen van het spectrum van zowel de standaard als het monster met een en dezelfde detector worden gedetecteerd. De responsivi-15 teit van de detector kan daarbij worden gekozen aanpassend aan het golflengtegebied van de spectrograaf en het experiment. De detector is daarbij een enkel orgaan met meer· detectie-elementen, bijvoorbeeld een vidicontype opneembuis, image disectorbuis of een diodestelsel. By example, <image using fiber optical means, both the sample surface and to project the reference surface on the inlet opening of 10, a spectrograph with desired resolution and wavelength range and the "segregated spectrums of the sample and the reference standard at the output of the spectrograph to be imaged, the listener-gieverdelingen of the spectrum of both the standard and the sample with an and can be detected the same detector. the responsivi-15, capacity of the detector can then be chosen adaptively to the wavelength range of the spectrograph and the experiment. the detector is then a single body with more · detection elements, for instance a pick-up tube vidicontype, image disectorbuis or a diode array.

Aangezien zowel het meetspectrum als het referenti'espectrum met een en 20 dezelfde detector worden gedetecteerd zijn detector-detector variaties automatisch uitgesloten. Since both the measured spectrum as the referenti'espectrum with one and the same detector 20 to be detected are detector-detector variations automatically excluded. Nauwkeurige calibratie vindt daarbij automatisch plaats. Accurate calibration thereby takes place automatically. Aangezien voorts het meetspectrum en het referentie-spectrum tegelijkertijd worden gedetecteerd over het gehele spectrale gebied dat wordt bepaald door de combinatie van detector en spectro-25 graaf kunnen gebeurtenissen worden geregistreerd die plaats vinden binnen minder dan 500 nanoseconde. Furthermore, since the measured spectrum and the reference spectrum can be detected at the same time over the entire spectral range which is determined by the combination of detector 25 and spectro-Count can be registered events that are taking place within less than 500 nanoseconds. Wanneer een vidiconbuis als detector wordt toegepast kunnen de twee spectrums worden weergegeven en waargenomen op een televisiebeeldscherm. When a vidicon tube is used as the detector, the two spectra can be displayed and observed on a television screen. Van de detector afkomstige signalen kunnen worden verwerkt met behulp van een geschikte datapro— 30 cessor. From the detector signals can be processed with the aid of a suitable processor 30 datapro-. Daarmee is, zoals bekend, opslag, eventueel optische weergave op een scherm of weergave op andere wijze mogelijk. That is, as is known, storage, possibly optical display on a display screen or in any other way as possible.

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de tekening,· waarin: figuur 1 een schematische weergave is van een uitvoeringsvorm 35 van de spectrofotometer volgens de uitvinding, en 790 5 8 71 ν'· . The invention will be elucidated on the basis of the drawing, · in which: Figure 1 is a schematic representation of an embodiment 35 of the spectrophotometer according to the invention, and 790 5 8 71 ν '·. ' - u - figuur 2 een bovenaanzicht is van een. '- u - figure 2 is a plan view of a. plaatje met ingangsspleten voor de inrichting volgens figuur 1. plate with slits for the input device shown in Figure 1.

In figuur 1 is een uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding schematisch -weergegeven. In Figure 1, an embodiment of the device according to the invention diagrammatically -weergegeven. De inrichting bevat als hoofd-5 bestanddeel een geschikt type spectrograaf 1, die is voorzien van een ingangsplaatje 2 met openingen 3 daarin, en van een uitgangsopening h. The device comprises as its essential component a suitable type of 5-spectrograph 1 which is provided with an input plate 2 with holes 3 therein, and with an exit opening h.

• In de spectrograaf 1die schematisch in doorsnede is weergegeven bevinden zich een aantal optische organen om licht dat. • In the spectrograph 1die schematic cross-sectional view is shown there are a plurality of optical means for light. op de openingen 3 van het plaatje 2 valt te analyseren en een spectrum van dat licht 10 af te beelden op de uitgangsopening ^. on is to analyze the openings 3 of the plate 2 and a spectrum of the light 10 to be imaged on the exit orifice ^ off. De uitgangsopening kan evenals de ingang bestaan uit een van geschikte openingen voorzien plaatje. The exit orifice can as well as the input consist of a suitable apertured plate.

De optische organen in de spectrograaf 1 omvatten bijvoorbeeld een stel geschikte vlakke en holle spiegels 5, 6, 7 en 8' en een optisch rooster 9· Op de openingen 3 in het plaatje 2 vallend licht wordt door 15 de vlakke spiegel 5 gereflecteerd naar de holle spiegel 6 en door deze naar het rooster 9·.Het rooster 9 is het eigenlijke analyseorgaan van de spectrograaf, die het invallende licht scheidt in deelbundels met verschillende golflengte, zodat een spectrum van het licht wordt gevormd. The optical bodies in the spectrograph 1, for example, comprise a set of suitable flat, and concave mirrors 5, 6, 7, and 8 ', and an optical grating 9 · On the openings 3 in the second transmitted light image is reflected by 15, the plane mirror 5 to the concave mirror 6, and through it to the grid 9 · .The grid 9 is the actual analysis organ of the spectrograph, which separates the incident light into sub-beams with different wavelength, so that a spectrum of the light is formed. De door het rooster 9 gevormde deelbundels worden via de hol-20 le spiegel 7 en de vlakke spiegel 8 op de uitgangsopening U geprojecteerd. The will be through the grate 9 sub-beams formed by the hollow-20 le mirror 7 and the plane mirror 8 at the outlet opening U projected. ' '

In de inrichting volgens de uitvinding is het ingangsplaatje 2 en zijn de optische organen zodanig geconstrueerd dat licht dat op de ene opening 3 valt in de spectrograaf gescheiden blijft van licht dat 25 op de andere opening 3 valt. In the device according to the invention, the input plate 2 and the optical means is constructed such that light incident on the one opening 3 remains separated in the spectrograph of light 25 incident on the other opening 3. Aldus worden twee gescheiden spectrums op de uitgangsopening ^ geprojecteerd, die vervolgens verder kunnen worden verwerkt. Thus, two separate spectrums projected on to the outlet opening ^, which can then be further processed.

In figuur 2 is een bovenaanzicht weergegeven van een geschikt plaatje 2, dat in de inrichting volgens figuur 1 kan worden toegepast. In figure 2 there is shown a top plan view of a suitable plate 2, which can be used in the apparatus according to figure 1.

o . o. 30 De openingen hebben bij dit plaatje de vorm van nauwe spleten 10 en 11. De vertikale en horizontale afstand tussen de spleten, alsmede de relatieve hoekoriëntatie wordt'afhankelijk van de experimentele vereisten gekozen. The openings 30 have at this image in the form of narrow slits 10 and 11. The vertical and horizontal distance between the slits, as well as the relative angular orientation selected wordt'afhankelijk of the experimental requirements. De minimale afstand dient zodanig te zijn dat aan de uitgang van de spectrograaf nog gescheiden spectrums worden geprodu-35 ceerd door de optische organen van de spectrograaf en de maximale 790 5 8 71 - 5 - The minimum distance should be such that still be separated in the spectrums of the spectrograph output produced 35-ed by the optical bodies of the spectrograph and the maximum 790 5 8 71-5 -

A a

afstand dient zodanig te zijn dat de gescheiden spectrums nog door het actieve oppervlak van een enkel detectieorgaan kunnen worden opgevangen. distance should be such that the separated spectrums can still be absorbed by the active area of ​​a single detection means.

In figuur 1 is de stralengang in de speetrograaf van op de in-5 gangsopeningen 3 van het overigens ondoorlatende plaatje 2 vallende licht schematisch aangegeven door de onderbroken lijnen 12. In Figure 1, the beam path in the teat trough Raven on the in-5 passage openings 3 of the otherwise impermeable plate 2 for the light indicated schematically by the broken lines 12.

Bij de weergegeven uitvoeringsvorm wordt te analyseren licht gericht op de openingen in het plaatje 2 met behulp van twee fiber-optische lichtgeleiders 13 en 1U. In the illustrated embodiment, is to analyze light is directed at the openings in the plate 2 by means of two fiber-optic light guides 13 and 1U. Deze zijn ieder zodanig opgesteld 10 dat een uiteinde zich nabij een opening in 'het plaatje 2 bevindt. These are each disposed such that one end 10 is located adjacent an aperture in 'the plate 2. De lichtgeleider 13 kan bijvoorbeeld aldus optisch zijn aangesloten op - · - tt spleet 10 (figuur 2) en lichtgeleider 1¾ op spleet 11 (figuur 2). The light guide 13 may, for example, thus be connected optically by - · - tt gap 10 (Figure 2) and light guide 1¾ on the gap 11 (Figure 2). De lichtgeleiders kunnen op geschikte wijze vast met de ingangsopeningen en derhalve met de speetrograaf zijn verbonden, maar noodzakelijk is 15 dit niet. The light guides may suitably be fixed to the entrance apertures and, therefore, are connected to the teat trough raven, but it is necessary 15 not. Aan.het andere uiteinde van de lichtgeleiders 13 en 1k bevinden zich in bedrijf de te analyseren lichtbron en de referentie-lichtbron, die het staMaardspectrum verschaft'. Aan.het other end of the light guides 13 and 1k in operation there are to be analyzed, the light source and the reference-light source, which provides the stem nature spectrum '. In figuur 1 is dit schematisch weergegeven door de rechthoek 15, die het experiment zou kunnen worden genoemd. In Figure 1, this is schematically represented by the rectangle 15, which could be called the experiment. Het experiment 15 bevat de standaard lichtbron 20 of oppervlak en de monster lichtbron of oppervlak. The experiment 15, the standard light source 20, or surface light source and the sample or surface. In het geval dat het te onderzoeken monster en het referentieoppervlak niet-emitterende oppervlakken zijn kan voor lichtafname door de fiberoptische lichtgeleiders een diffuse lichtbron in de vorm van een zogenaamde Ulbrich-bol worden toegepast, waarbinnen de standaard en het te onderzoeken 25 oppervlak worden opgesteld, en op openingen waarvan de lichtgeleiders zijn aangesloten. In the event that the test sample and the reference surface are may be non-emissive surfaces are used a diffuse light source in the form of a so-called Ulbrich-sphere by the fiber optic light guides for light loss, in which the standard and to examine the 25 surface can be drawn up, and at openings of which the optical conductors are connected.

De door de speetrograaf gevormde gescheiden spectrums verlaten de speetrograaf via de uitgang k en worden geprojecteerd op de optische detector 16. De optische detector 16, met een responsiviteit die 30 aangepast dient te zijn aan het golflengtegebied van het rooster 9, kan een op zichzelf bekende vidicon-opneembuis zijn of een diodestel-sel. The in through the teat trough Raven formed separated spectrums leave the teat trough raven through the output k and are projected onto the optical detector 16. The optical detector 16, with a responsivity which is 30 adapted needs to be on the wavelength region of the grating 9, of a can known per se vidicon camera tube or a pair of diode-sel. Eventueel kan tussen de uitgang U van de speetrograaf 1 en de optische detector 16 een geschikt masker 17 zijn opgesteld. Optionally, between the output U of the teat raven trough 1 and the optical detector 16, an appropriate mask 17 are arranged. Dit facultatieve masker 17, waarvan de vorm wordt voorgeschreven door het 35 type detector dat wordt toegepast en dat eventueel een geheel met de 790 5 8 71 - 6 - detector 1β kan vormen, voorziet in een gescheiden houden van het meet-spectrum en referentie spectrum. This optional mask 17, the shape of which is dictated by the 35 type of detector which is used, and which is optionally integral with the 790 5 8 71-6 - detector 1β can form, provides for a separation of the measured spectrum and reference spectrum . Bij toepassing van een enkele uit een groot aantal dioden opgebouwde detector kan een dergelijk masker 17 hijvoorheeld worden gebruikt om de hogere buigingsorden van de spec-5 trums af te schermen. With the use of a single from a large number of diodes can be built-up detector 17 hijvoorheeld such a mask can be used to shield the higher diffraction orders of the spec-5 trums.

De uitgangssignalen van de detector 16 worden via het interface 18 doorgegeven aan de inrichting 19 voor verdere verwerking. The output signals of the detector 16 are passed through the interface 18 to the device 19 for further processing. De inrichting 19 kan bijvoorbeeld een dataprocessor zijn, die de gegevens betreffende referentiespectrum en meetspectrum berekent en op een ge-110 wenste wijze aan de gebruiker van.de inrichting presenteert. The device 19 may for instance be a data processor, which calculates the data relating to a reference spectrum and measured spectrum and in a desired manner ge-110 presents to the user van.de device.

Bij een in de praktijk beproefde spectrofotometer volgens de uitvinding werd een spectrograaf toegepast die was voorzien van een rooster met '150 lijnen per mm en èen minimale refleetiehoek van 2°36*. In case of a spectrograph was used, in practice, proven spectrophotometer according to the invention which was provided with a grating with '150 lines per mm, and a minimum refleetiehoek of 2 * 36 °. Met deze spectrograaf werd een golflengtegebied van ^00-700 nm bestre-15 ken, terwijl het scheidend vermogen 1 nm bedroeg. With this spectrograph ^ a wavelength range of 00 to 700 nm was ken contested-15, while the resolving power was 1 nm. Twee fiberoptische lichtgeleiders van geschikte glasvezels met de juiste lichttransmis-sieeigenschappen wierpen licht op twee op afstand van elkaar aange·*· brachte spleten in het ingangsplaatje. Two fiber-optic light guides of suitable glass fibers with the appropriate lichttransmis-sieeigenschappen shed light on two spaced-apart laid * · · brachte gaps in the input image. De spleten hadden ieder een lengte van 5 nm en een breedte van 25 ƒ urn. The slots each had a length of 5 nm and a width of 25 microns ƒ. Met een diodest elsel als 20 detector en een dataprocessor als gegevensverwerkend apparaat bleek het met deze spectrofotometer mogelijk spectrale gebeurtenissen die plaats vonden binnen 500 nanoseconde te registreren, 790 5S 71 With diodest Elsel 20 detector and a data processor and data processor proved possible with this spectrophotometer spectral events that occurred registering within 500 nanoseconds, 790 5S 71

Claims (6)

 1. 5 - 7 - «s CONCLUSIES : 5-7 - «s is claimed is:
 2. 1. Spectrofotometer voorzien van een spectrograaf met een in-gangsopening en een uitgang, welke spectrograaf is ingericht om van op de ingangsopening gericht licht de spectrale energieverdeling te 5 "bepalen en de desbetreffende informatie in de vorm van een spectrum aan de uitgang aan te bieden, en van een detectieorgaan dat het aan de uitgang van de spectrograaf aangeboden spectrum, detecteert en omzet in voor verdere bewerking geschikte signalen, met het kenmerk, dat de ingangsopening van de spectrograaf is ingericht om licht van 10 twee verschillende bronnen afzonderlijk en gescheiden tegelijkertijd te ontvangen. 1. A spectrophotometer equipped with a spectrograph with an entrance opening and an exit, said spectrograph is arranged from the inlet opening directed light to determine the spectral energy distribution to 5 'and to provide the relevant information, in the form of a spectrum at the output , and with a detection device that detects at the output of the spectrograph spectrum offered, and converts it into for further processing suitable signals, characterized in that the inlet opening of the spectrograph is arranged to simultaneously separate and distinct light of 10 two different sources to be receive.
 3. 2. Spectrofotometer volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de ingangsopening bestaat uit een plaatje van voor licht ondoorlaat-baar materiaal waarin twee spleten zijn voorzien. 2. A spectrophotometer as claimed in claim 1, characterized in that the inlet opening is composed of a plate of light-ondoorlaat material in which two slits are provided.
 4. 3. Spectrofotometer volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de minimale afstand tussen de twee spleten in het plaatje zodanig is dat aan ds uitgang van de spectrograaf nog gescheiden spectrums wor-. 3. A spectrophotometer as claimed in claim 2, characterized in that the minimum distance between the two slots in the plate in such a way that is still separated spectrums THE- ORY to ds output of the spectrograph. den voortgebracht van licht dat op de ene spleet wordt gericht en van . the produced of light that is directed at the gap and of one. · licht dat op de andere spleet wordt gericht. · Light that is directed at the other slit.
 5. 20. Spectrofotometer volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat deze is voorzien van twee fiberoptische organen, welke fiberop-tische organen aan hun ene uiteinde zijn aangesloten op de ingangsopening van de spectrograaf om daarop afzonderlijk en gescheiden licht te werpen. 20. A spectrophotometer as claimed in claims 1-3, characterized in that it is provided with two fiber optic means, said fiber optic members are connected at their one end to the inlet opening of the spectrograph on which to cast separate and distinct light.
 6. 5. Spectrofotometer volgens conclusies 1-^, met het kenmerk, dat tussen Spectrograaf en detectieorgaan een masker is opgesteld met zodanige vorm en afmetingen dat wordt verhinderd dat hogere buigings-orden van het ene spectrum het andere spectrum beïnvloeden en omgekeerd hogere buigingsorden van het andere spectrum het ene spectrum 30 beïnvloeden. 5. A spectrophotometer according to claim 1 ^, characterized in that between Spectrograph and detection means is a mask is arranged with such shape and dimensions as to prevent that higher orders of diffraction from the one spectrum affect the other spectrum, and vice versa, higher diffraction orders of the other spectrum influencing the one spectrum 30. 790 51 71 790 51 71
NL7905871A 1979-07-30 1979-07-30 Spectrophotometer. NL7905871A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7905871A NL7905871A (en) 1979-07-30 1979-07-30 Spectrophotometer.
NL7905871 1979-07-30

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7905871A NL7905871A (en) 1979-07-30 1979-07-30 Spectrophotometer.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7905871A true true NL7905871A (en) 1981-02-03

Family

ID=19833620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7905871A NL7905871A (en) 1979-07-30 1979-07-30 Spectrophotometer.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL7905871A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2588656A1 (en) * 1985-10-16 1987-04-17 Bertin & Cie Spectro-colorimetry apparatus has optical fibers
EP0301329A2 (en) * 1987-07-31 1989-02-01 Roggero, Paolo Lighting installation for spectroscopic observation of minerals, juwels, or equivalent
US4841140A (en) * 1987-11-09 1989-06-20 Honeywell Inc. Real-time color comparator
US4875773A (en) * 1988-05-06 1989-10-24 Milton Roy Company Optical system for a multidetector array spectrograph
US4966458A (en) * 1988-05-06 1990-10-30 Milton Roy Company Optical system for a multidetector array spectrograph
US4983039A (en) * 1988-06-24 1991-01-08 Hitachi, Ltd. Spectrometer
US6690468B1 (en) * 1999-08-11 2004-02-10 Wavetek Wandel Goltermann Eningen Gmbh & Co. Arrangement for simultaneous analysis of several optical lines

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2588656A1 (en) * 1985-10-16 1987-04-17 Bertin & Cie Spectro-colorimetry apparatus has optical fibers
WO1987002454A1 (en) * 1985-10-16 1987-04-23 Bertin & Cie Spectro-colorimetry apparatus of the optical fiber type
EP0225210A1 (en) * 1985-10-16 1987-06-10 BERTIN &amp; CIE Spectro-colorimetric arrangement using optical fibres
US4758085A (en) * 1985-10-16 1988-07-19 Bertin & Cie Optical fiber spectrometer/colorimeter apparatus
EP0301329A2 (en) * 1987-07-31 1989-02-01 Roggero, Paolo Lighting installation for spectroscopic observation of minerals, juwels, or equivalent
EP0301329A3 (en) * 1987-07-31 1990-08-01 Roggero, Paolo Lighting installation for spectroscopic observation of minerals, juwels, or equivalent
US4841140A (en) * 1987-11-09 1989-06-20 Honeywell Inc. Real-time color comparator
US4875773A (en) * 1988-05-06 1989-10-24 Milton Roy Company Optical system for a multidetector array spectrograph
US4966458A (en) * 1988-05-06 1990-10-30 Milton Roy Company Optical system for a multidetector array spectrograph
US4983039A (en) * 1988-06-24 1991-01-08 Hitachi, Ltd. Spectrometer
US6690468B1 (en) * 1999-08-11 2004-02-10 Wavetek Wandel Goltermann Eningen Gmbh & Co. Arrangement for simultaneous analysis of several optical lines

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5929986A (en) Synchronous spectral line imaging methods and apparatus
US5461477A (en) Method and apparatus for imaging
US7433552B2 (en) Obtaining analyte information
US5892583A (en) High speed inspection of a sample using superbroad radiation coherent interferometer
US6204919B1 (en) Double beam spectrometer
US4822169A (en) Measuring assembly for analyzing electromagnetic radiation
US5835214A (en) Method and apparatus for spectral analysis of images
US5905572A (en) Sample inspection using interference and/or correlation of scattered superbroad radiation
US7315667B2 (en) Propagating light to be sensed
US5767976A (en) Laser diode gas sensor
US5754289A (en) Raman scattered light measuring apparatus
US6351306B1 (en) Optical measurement probe calibration configurations
US4191473A (en) Method of and apparatus for measuring the absolute wavelength of a source of unknown frequency radiation
US6108082A (en) Spectral imaging apparatus and methodology
US6198531B1 (en) Optical computational system
US5165063A (en) Device for measuring distances using an optical element of large chromatic aberration
US6067156A (en) Wavelength calibration and tracking methods and apparatus
US5192980A (en) Apparatus and method for method for spatially- and spectrally-resolved measurements
US6717668B2 (en) Simultaneous imaging and spectroscopy apparatus
US5479258A (en) Image multispectral sensing
US5870188A (en) Measuring method and measuring apparatus by light scattering
US20100195105A1 (en) Improved stability for optical computing system
US7834999B2 (en) Optical analysis system and optical train
US7196789B2 (en) Light processor providing wavelength control and method for same
US5777736A (en) High etendue imaging fourier transform spectrometer

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed