NL1038557A - ROAD CONSTRUCTION. - Google Patents

ROAD CONSTRUCTION. Download PDF

Info

Publication number
NL1038557A
NL1038557A NL1038557A NL1038557A NL1038557A NL 1038557 A NL1038557 A NL 1038557A NL 1038557 A NL1038557 A NL 1038557A NL 1038557 A NL1038557 A NL 1038557A NL 1038557 A NL1038557 A NL 1038557A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
layer
road construction
granular
filter cloth
foregoing
Prior art date
Application number
NL1038557A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1038557C2 (en
Inventor
Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
Slot Albert Bruins
Original Assignee
Spekpannekoek B V
Abs Infradvies B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Spekpannekoek B V, Abs Infradvies B V filed Critical Spekpannekoek B V
Priority to NL1038557 priority Critical
Priority to NL1038557A priority patent/NL1038557C2/en
Publication of NL1038557A publication Critical patent/NL1038557A/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1038557C2 publication Critical patent/NL1038557C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/224Surface drainage of streets
  • E01C11/225Paving specially adapted for through-the-surfacing drainage, e.g. perforated, porous; Preformed paving elements comprising, or adapted to form, passageways for carrying off drainage
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/224Surface drainage of streets
  • E01C11/225Paving specially adapted for through-the-surfacing drainage, e.g. perforated, porous; Preformed paving elements comprising, or adapted to form, passageways for carrying off drainage
  • E01C11/226Coherent pavings
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
  • C02F1/004Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using large scale industrial sized filters
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
  • C02F1/281Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using inorganic sorbents
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/40Devices for separating or removing fatty or oily substances or similar floating material
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F2101/00Nature of the contaminant
  • C02F2101/30Organic compounds
  • C02F2101/32Hydrocarbons, e.g. oil
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F2101/00Nature of the contaminant
  • C02F2101/30Organic compounds
  • C02F2101/32Hydrocarbons, e.g. oil
  • C02F2101/327Polyaromatic Hydrocarbons [PAH's]
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
  • C02F2103/001Runoff or storm water
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F3/34Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
  • C02F3/344Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used for digestion of mineral oil

Description

WegconstructieRoad construction
ACHTERGROND VAN DE UITVINDINGBACKGROUND OF THE INVENTION
De uitvinding heeft betrekking op een wegconstructie met een wegdek, in het bijzonder verhard wegdek, en een daaraan grenzende berm.The invention relates to a road construction with a road surface, in particular paved road surface, and a roadside adjoining it.
Op een verhard wegdek vallend hemelwater stroom door het zijwaartse afschot af naar de berm. Aldaar kan het in de natuurlijke bodem dringen, bijvoorbeeld via zogenoemde doorgroeiblokken en grasbetonblokken die in de berm gelegd zijn om deze te stabiliseren. Het afstromende hemelwater neemt bij het afstromen echter op het wegdek aanwezige verontreinigingen mee, zodat deze ook in de bodem kunnen komen en het grondwater en het bodemmateriaal kunnen schaden. Vooral na een periode van droogte is de belasting van het afstromende water hoog. Deze verontreinigingen zijn in het bijzonder afkomstig van motorvoertuigen en omvatten minerale oliën.Rainwater falling on a paved road surface flows down the sideways slope to the verge. It can penetrate the natural soil there, for example via so-called growth blocks and grass concrete blocks that are laid in the roadside to stabilize them. However, the rainwater running off takes contaminants present on the road surface during the run-off, so that they can also get into the soil and damage the groundwater and the soil material. Especially after a period of drought the load of the running water is high. These contaminants come in particular from motor vehicles and include mineral oils.
In Nederlands octrooi 1033155 wordt hiervoor een oplossing verschaft in de vorm van het in de bermconstructie opnemen van een filtrerend materiaal dat gebroken schelpen, schelpkalk en/of zeoliet omvat. Dit granulair materiaal kan in de gaten van de in de berm gelegde doorgroeiblokken geplaatst zijn en/of in een laag daar direct onder. De doorgroeiblokken zijn voorzien van geprofileerde randen om in elkaar te grijpen zodat ze goed op hun plaats blijven. De doorgroeiblokken zijn geplaatst op een geotextiel dat een filterdoek vormt en in een uitvoering de doorgroeiblokken direct ondersteunt, in een andere uitvoering indirect onder tussenkomst van de laag granulair materiaal.Dutch patent 1033155 provides a solution for this in the form of incorporating into the roadside construction a filtering material comprising broken shells, shell lime and / or zeolite. This granular material can be placed in the holes of the growth blocks placed in the roadside and / or in a layer directly below. The growth blocks are provided with profiled edges to engage with each other so that they stay securely in place. The growth blocks are placed on a geotextile that forms a filter cloth and in one embodiment directly supports the growth blocks, in another embodiment indirectly through the layer of granular material.
SAMENVATTING VAN DE UITVINDINGSUMMARY OF THE INVENTION
Een doel van de uitvinding is een wegconstructie van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen waarmee op vergaande wijze kan worden tegengegaan dat minerale oliën in de bodem en/of het grondwater kunnen komen.An object of the invention is to provide a road construction of the type mentioned in the preamble with which it can be prevented in a far-reaching manner that mineral oils can get into the soil and / or the groundwater.
Een doel van de uitvinding is een wegconstructie van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen die het in de bodem en grondwater dringen van minerale oliën tegengaat en die eenvoudig aan te brengen is.An object of the invention is to provide a road construction of the type mentioned in the preamble which prevents mineral oils from penetrating into the soil and groundwater and which is easy to apply.
Een doel van de uitvinding is een wegconstructie van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen die het in de bodem en grondwater dringen van minerale oliën tegengaat en die voor lange duur effectief kan zijn.An object of the invention is to provide a road construction of the type mentioned in the preamble which prevents the penetration of mineral oils into the soil and groundwater and which can be effective for a long time.
Voor het bereiken van althans één van deze doelen voorziet de uitvinding in een wegconstructie met een wegdek en een daaraan grenzende berm, waarbij de berm een bovenlaag van lucht- en waterdoorlatende betonblokken omvat, welke betonblokken direct op een filterdoeklaag van tenminste één waterdoorlatende filterdoek (woven of non-woven) zijn geplaatst, welke filterdoeklaag geplaatst is op een -in het bijzonder in situ aangebrachte-laag granulair materiaal en minerale-olie-absorberende en -afbrekende eigenschappen bezit. Dergelijke filterdoeken zijn op zich bekend en in de handel verkrijgbaar (bijvoorbeeld bij Drain Products Europe BV, Amsterdam), onder meer onder de naam Permafilter ®. Dit filterdoek is een non-woven, needle punched geotextiel met een oppervlaktevergrotende structuur, vervaardigd van een mengsel van kunststof vezels met respectievelijk hydrofiele en hydrofobe eigenschappen. Het geotextiel kan een bovenlaag hydrofobe vezels en een onderlaag hydrofiele vezels omvatten. De vastgehouden koolwaterstoffen worden afgebroken (biodegradatie) door natuurlijke en/of toegevoegde micro-organismen, die eventueel in de vorm van een door het hydrofiele materiaal ondersteunde biofilm aanwezig zijn. Verwezen kan ook worden naar de onderliggende octrooiaanvrage, WO 2006/021756.To achieve at least one of these objects, the invention provides a road construction with a road surface and an adjacent shoulder, the shoulder comprising an upper layer of air and water-permeable concrete blocks, which concrete blocks directly onto a filter cloth layer of at least one water-permeable filter cloth (woven or non-woven), which filter cloth layer is placed on a layer of granular material which is applied in particular and has mineral-oil-absorbing and degrading properties. Such filter cloths are known per se and commercially available (for example from Drain Products Europe BV, Amsterdam), inter alia under the name Permafilter ®. This filter cloth is a non-woven, needle punched geotextile with a surface-enlarging structure, made from a mixture of plastic fibers with hydrophilic and hydrophobic properties, respectively. The geotextile may comprise an upper layer of hydrophobic fibers and a lower layer of hydrophilic fibers. The retained hydrocarbons are broken down (biodegradation) by natural and / or added microorganisms, which may be present in the form of a biofilm supported by the hydrophilic material. Reference can also be made to the underlying patent application, WO 2006/021756.
Het water dat de verontreinigingen aanvoert komt vrijwel direct na het verlaten van de betonblokken in aanraking met genoemd filterdoek waar de verontreinigingen worden opgevangen en kunnen worden afgebroken. De biodegradatie van de minerale oliën wordt hierbij sterk bevorderd doordat lucht gemakkelijk kan toetreden van bovenaf, door de betonblokken.Almost immediately after leaving the concrete blocks, the water supplying the contaminants comes into contact with the filter cloth where the contaminants are collected and can be broken down. The biodegradation of the mineral oils is strongly promoted here because air can easily enter from above through the concrete blocks.
De filterdoeklaag kan voor stabiliteit van de bermconstructie een filterdoek omvatten met een treksterkte in twee loodrecht op elkaar staande richtingen (in het bijzonder ketting en inslag) van tenminste 90 kN/m (meter randlengte). Een dergelijke sterkte-eis kan gewoonlijk gesteld worden aan geotextielen die in een bermconstructie worden opgenomen.For stability of the roadside construction, the filter cloth layer may comprise a filter cloth with a tensile strength in two perpendicular directions (in particular chain and weft) of at least 90 kN / m (meter edge length). Such a strength requirement can usually be imposed on geotextiles that are incorporated in a roadside construction.
In een eenvoudige uitvoering bezit één en hetzelfde filterdoek de genoemde minerale-olie-absorberende en -afbrekende eigenschappen en genoemde treksterkte. Hiervoor kan bijvoorbeeld het doek PF90 verkrijgbaar bij Aquaflow BV, Amsterdam, gebruikt worden.In a simple embodiment, one and the same filter cloth has the said mineral oil-absorbing and degrading properties and said tensile strength. For this, for example, the cloth PF90 available from Aquaflow BV, Amsterdam, can be used.
In een andere uitvoering omvat de filterdoeklaag twee filterdoeken, waarvan de bovenste genoemde minerale-olie-absorberende en -afbrekende eigenschappen en de onderste genoemde treksterkte bezit. Deze onderste laag kan bijvoorbeeld HP 90/90 LL zijn, verkrijgbaar bij Altena Groep, ’t Harde.In another embodiment, the filter cloth layer comprises two filter cloths, the upper of which has said mineral oil-absorbing and degrading properties and the lower of said tensile strength. This lower layer can be, for example, HP 90/90 LL, available from Altena Groep, 't Harde.
In een uitvoering omvat de laag granulair materiaal lava, olivijn, zeoliet en/ of gebroken schelpen. Hiermee kan de afbraak van minerale olién worden bevorderd en/of ook andere verontreinigingen, zoals zware metalen, kunnen worden opgevangen en mogelijk worden afgebroken.In one embodiment, the layer of granular material comprises lava, olivine, zeolite and / or broken shells. With this, the degradation of mineral oils can be promoted and / or other contaminants, such as heavy metals, can be collected and possibly degraded.
In een eenvoudige uitvoering, waarin slechts een geringe hoeveelheid bestaand bodemmateriaal hoeft te worden afgegraven, bedraagt de dikte van de laag granulair materiaal minder dan ongeveer 5 cm.In a simple embodiment, in which only a small amount of existing bottom material needs to be dug off, the thickness of the layer of granular material is less than about 5 cm.
In een uitgebreidere uitvoering is de laag granulair materiaal aangebracht op een in situ aangebrachte onderlaag granulair materiaal, in het bijzonder met een dikte van één of meer dm, bij voorkeur hoogstens 3 dm. Hiermee wordt een berging gerealiseerd onder de berm. Indien de onderlaag granulair materiaal lava, olivijn, zeoliet en/ of gebroken schelpen omvat kan het water tijdens de berging verder worden gezuiverd.In a more extensive embodiment, the layer of granular material is applied to a bottom layer of granular material applied in situ, in particular with a thickness of one or more dm, preferably at most 3 dm. This creates a storage room under the roadside. If the bottom layer of granular material comprises lava, olivine, zeolite and / or broken shells, the water can be further purified during storage.
In een uitvoering zijn de betonblokken voorzien zijn van doorgaande gaten, zoals voornoemde doorgroeiblokken. Een geschikt betonblok is het Ronabermverbandblok, verkrijgbaar bij Altena Groep, ’t Harde. Deze betonblokken zijn voorzien van geprofileerde randen met opneemruimtes en daarin passende uitsteeksels voor onderlinge ineengrijping.. De gaten bevorderen de luchttoetreding tot het filterdoek. Deels overeenkomstig de leer van NL octrooi 1033155 kunnen ter bevordering van de reiniging de gaten althans deels gevuld zijn met granulair materiaal dat lava, olivijn, zeoliet en/ of gebroken schelpen omvat.In one embodiment, the concrete blocks are provided with through holes, such as the aforementioned growth blocks. A suitable concrete block is the Ronaberm dressing block, available from Altena Groep, 't Harde. These concrete blocks are provided with profiled edges with receiving spaces and corresponding protrusions for mutual engagement. The holes promote the entry of air into the filter cloth. Partly in accordance with the teachings of NL patent 1033155, to promote cleaning, the holes can be at least partly filled with granular material comprising lava, olivine, zeolite and / or broken shells.
In een alternatieve of aanvullende uitvoering is het beton van de betonblokken lucht- en waterdoorlatend.In an alternative or additional embodiment, the concrete of the concrete blocks is air and water permeable.
De in deze beschrijving en conclusies van de aanvrage beschreven en/of de in de tekeningen van deze aanvrage getoonde aspecten en maatregelen kunnen waar mogelijk ook afzonderlijk van elkaar worden toegepast. Die afzonderlijke aspecten kunnen onderwerp zijn van daarop gerichte afgesplitste octrooiaanvragen. Dit geldt in het bijzonder voor de maatregelen en aspecten welke op zich zijn beschreven in de volgconclusies.The aspects and measures described in this description and claims of the application and / or shown in the drawings of this application can, where possible, also be applied separately from each other. These individual aspects can be the subject of split-off patent applications that are aimed at this. This applies in particular to the measures and aspects that are described per se in the subclaims.
KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGENBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand van een aantal in de bijgevoegde tekeningen weergegeven voorbeelduitvoeringen. Getoond wordt in:The invention will be elucidated on the basis of a number of exemplary embodiments shown in the accompanying drawings. Shown is:
Figuur 1 een schematische doorsnede door een eerste voorbeelduitvoering van een wegconstructie volgens de uitvinding; enFigure 1 shows a schematic section through a first exemplary embodiment of a road construction according to the invention; and
Figuur 2 een schematische doorsnede door een tweede voorbeelduitvoering van een wegconstructie volgens de uitvinding.Figure 2 shows a schematic section through a second exemplary embodiment of a road construction according to the invention.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGENDETAILED DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
De wegconstructie 1 is in figuur 1 vooral weergegeven voor wat betreft het bermgebied. Een verhardingsconstructie 2 omvat een onder afschot staande bovenlaag 3 van asfaltbeton, een daaronder gelegen fundering 4 van steenslag en een aardebaan 5, omgeven/aangevuld met grond/aarde 6. Langs de langsranden 7 van de lagen 3,4 is een bermverharding 8 geplaatst, opgebouwd uit een reeks betonnen doorgroeiblokken of grasbetonblokken 9.The road construction 1 is mainly shown in Figure 1 with regard to the roadside area. A paving construction 2 comprises a sloping top layer 3 of asphalt concrete, an underlying foundation 4 of crushed stone and an earth lane 5, surrounded / supplemented with soil / earth 6. Alongside the longitudinal edges 7 of the layers 3,4 a roadside paving 8 is placed, composed of a series of concrete growth blocks or grass concrete blocks 9.
De betonblokken 9 kunnen Rona bermverbandblokken zijn, voornoemd, met afmetingen I x b x h van 40 x 40 x 12 en 20 x 40 x 12 [cm], in verband gelegd met, in rijrichting, opeenvolgend twee blokken 40 x 40 en een blok 20 x 40, een blok 40 x 40 en een blok 20 x 40. Aan de langsrand 7 bezitten zij een gestrekte rand, aan naar elkaar toe gekeerde randen respectievelijk uitsteeksels en uitsparingen, voor hol/dol ineenpassing. De blokken 9 kunnen vervaardigd zijn van beton B45 en bezitten verticaal doorgaande gaten 11 die een openruimte van 13% of meer bepalen. De blokken kunnen ook vervaardigd zijn van waterdoorlatend betonmateriaal.The concrete blocks 9 may be Rona roadside dressing blocks, aforementioned, with dimensions I x W x H of 40 x 40 x 12 and 20 x 40 x 12 [cm], associated with, in the direction of travel, successively two blocks 40 x 40 and a block 20 x 40 , a block 40 x 40 and a block 20 x 40. At the longitudinal edge 7, they have a stretched edge, on mutually facing edges or on protrusions and recesses, for concave fit. The blocks 9 can be made of concrete B45 and have vertically through holes 11 which define an open space of 13% or more. The blocks can also be made of water-permeable concrete material.
De blokken 9 zijn koud gelegd op filterdoeklaag 10, in dit voorbeeld vergroot weergegeven en omvattend een bovenste filterdoek 10a voor opvang en biodegradatie van minerale oliën, zoals Permafilter ®, zoals hiervoor beschreven, en een onderste filterdoek 10b, HP 90/90 LL, ook hiervoor genoemd. In een uitvoering zijn de doeken 10a en 10b met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door needle punching.The blocks 9 are cold laid on filter cloth layer 10, shown enlarged in this example and comprising an upper filter cloth 10a for collection and biodegradation of mineral oils, such as Permafilter ®, as described above, and a lower filter cloth 10b, HP 90/90 LL, also previously mentioned. In one embodiment, the cloths 10a and 10b are connected to each other, for example by needle punching.
De filterdoeklaag 10 is koud gelegd op een 5 cm dikke laag 12 van olivijnhoudend granulair materiaal, sortering 0-3 mm. Deze laag 12 kan ook gebroken schelpen en/of zeoliet en/of lava bevatten. Het materiaal van laag 12 is ook aangebracht inde gaten 11 van de blokken 9.The filter cloth layer 10 is cold laid on a 5 cm thick layer 12 of oliviferous granular material, sorting 0-3 mm. This layer 12 can also contain broken shells and / or zeolite and / or lava. The material of layer 12 is also provided in holes 11 of blocks 9.
Aldus hoeft voor het aanleggen van de bermconstructie volgens de uitvinding slechts ongeveer 17 cm te worden afgegraven naast de verharding 2.Thus, for the construction of the roadside construction according to the invention, only about 17 cm needs to be dug off next to the paving 2.
In figuur 2 is de afgravingshoogte groter, omdat onder de laag 12 nog een laag 13 van waterbergend funderingsmateriaal is aangebracht, bijvoorbeeld puin of lava, bijvoorbeeld sortering 4-32, over een hoogte van 10-25 cm.In figure 2 the excavation height is greater, because underneath the layer 12 a layer 13 of water-storing foundation material is provided, for example rubble or lava, for example sorting 4-32, over a height of 10-25 cm.
Voorts is in figuur 2 gebruik gemaakt van één samengesteld doek 110, dat overeenkomt met doek 10a maar tevens een hoge treksterkte bezit, zoals voornoemd PF90.Furthermore, in Figure 2 use is made of one composite fabric 110, which corresponds to fabric 10a but also has a high tensile strength, such as the aforementioned PF90.
In beide uitvoeringen stroomt neerslag P zijwaarts in richting B naar de berm, onder meevoering van minerale oliën en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Het daarmee verontreinigde water stroomt/sijpelt in de richting C door de gaten 11, al dan niet gevuld met het materiaal van laag 12, en komt terecht in filterdoek 10a (of gecombineerd doek 110), alwaar althans de minerale oliën worden opgevangen en door micro-organismen op anaërobe wijze worden afgebroken. Het daarvan gezuiverde water treedt vervolgens in de laag 12 (pijl D, figuur 2), alwaar het verder gezuiverd wordt op zware metalen. Door de schelpkalk wordt de pH verhoogd, mogelijk groter dan 7, zodat eventueel aanwezige zuren worden geneutraliseerd.In both versions, precipitation P flows sideways in direction B to the verge, carrying mineral oils and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The water contaminated with it flows / seeps in the direction C through the holes 11, whether or not filled with the material of layer 12, and ends up in filter cloth 10a (or combined cloth 110), where at least the mineral oils are collected and micro - organisms are degraded in an anaerobic manner. The water purified therefrom then enters the layer 12 (arrow D, figure 2), where it is further purified on heavy metals. The pH is raised by the shell lime, possibly greater than 7, so that any acids present are neutralized.
In figuur 2 treedt het water vervolgens (richting E) in de bergingslaag 13, om later uit te treden in richtingen F in de oorspronkelijke bodem 6.In figure 2, the water then enters (direction E) in the storage layer 13, to subsequently exit in directions F in the original bottom 6.
De bovenstaande beschrijving is opgenomen om de werking van voorkeursuitvoeringen van de uitvinding te illustreren, en niet om de reikwijdte van de uitvinding te beperken. Uitgaande van de bovenstaande uiteenzetting zullen voor een vakman vele variaties duidelijk zijn die vallen onder de geest en de reikwijdte van de onderhavige uitvinding.The above description is included to illustrate the operation of preferred embodiments of the invention, and not to limit the scope of the invention. Starting from the above explanation, many variations will be apparent to those skilled in the art that fall within the spirit and scope of the present invention.

Claims (14)

1. Wegconstructie met een wegdek en een daaraan grenzende berm, waarbij de berm een bovenlaag van lucht- en waterdoorlatende betonblokken omvat, welke betonblokken direct op een filterdoeklaag van tenminste één waterdoorlatende filterdoek (woven of non-woven) zijn geplaatst, welke filterdoeklaag geplaatst is op een -in het bijzonder in situ aangebrachte- laag granulair materiaal en minerale-olie-absorberende en -afbrekende eigenschappen bezit.A road construction with a road surface and an adjacent shoulder, wherein the shoulder comprises an upper layer of air and water-permeable concrete blocks, which concrete blocks are placed directly on a filter cloth layer of at least one water-permeable filter cloth (woven or non-woven), which filter cloth layer is placed on a layer of granular material, especially applied in situ, and has mineral oil-absorbing and degrading properties.
2. Wegconstructie volgens conclusie 1, waarbij de filterdoeklaag een filterdoek omvat met een treksterkte in twee loodrecht op elkaar staande richtingen van tenminste ongeveer 90 kN/m.Road construction as claimed in claim 1, wherein the filter cloth layer comprises a filter cloth with a tensile strength in two perpendicular directions of at least about 90 kN / m.
3. Wegconstructie volgens conclusie 2, waarbij één en hetzelfde filterdoek genoemde minerale-olie-absorberende en -afbrekende eigenschappen en genoemde treksterkte bezit.A road construction as claimed in claim 2, wherein one and the same filter cloth has said mineral oil-absorbing and degrading properties and said tensile strength.
4. Wegconstructie volgens conclusie 1 of 2, waarbij de laag twee filterdoeken omvat, waarvan de bovenste genoemde minerale-olie-absorberende en -afbrekende eigenschappen en de onderste genoemde treksterkte bezit.Road construction as claimed in claim 1 or 2, wherein the layer comprises two filter cloths, the upper of which has said mineral oil-absorbing and degrading properties and the lower said tensile strength.
5. Wegconstructie volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de laag granulair materiaal lava, olivijn, zeoliet en/ of gebroken schelpen omvat.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the layer of granular material comprises lava, olivine, zeolite and / or broken shells.
6. Wegconstructie volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dikte van de laag granulair materiaal minder dan ongeveer 5 cm bedraagt.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the thickness of the layer of granular material is less than approximately 5 cm.
7. Wegconstructie volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de laag granulair materiaal aangebracht is op een in situ aangebrachte onderlaag granulair materiaal, in het bijzonder met een dikte van één of meer dm, bij voorkeur hoogstens 3 dm.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the layer of granular material is applied to a bottom layer of granular material, in particular with a thickness of one or more dm, preferably at most 3 dm.
8. Wegconstructie volgens conclusie 7, waarbij de onderlaag granulair materiaal lava, olivijn, zeoliet en/ of gebroken schelpen omvat.Road construction as claimed in claim 7, wherein the bottom layer of granular material comprises lava, olivine, zeolite and / or broken shells.
9. Wegconstructie volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de betonblokken voorzien zijn van doorgaande gaten.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the concrete blocks are provided with through holes.
10. Wegconstructie volgens conclusie 9, waarbij de gaten althans deels gevuld zijn met granulair materiaal dat lava, olivijn, zeoliet en/ of gebroken schelpen omvat.Road construction as claimed in claim 9, wherein the holes are at least partially filled with granular material comprising lava, olivine, zeolite and / or broken shells.
11. Wegconstructie volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het beton van de betonblokken lucht- en waterdoorlatend is.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the concrete of the concrete blocks is air and water permeable.
12. Wegconstructie volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de betonblokken voorzien zijn van geprofileerde randen met opneemruimtes en daarin passende uitsteeksels voor onderlinge ineengrijping.12. Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the concrete blocks are provided with profiled edges with receiving spaces and protrusions fitting therein for mutual engagement.
13. Wegconstructie voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen.13. Road construction provided with one or more of the characterizing measures described in the attached description and / or shown in the attached drawings.
14. Werkwijze voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen.14. Method provided with one or more of the characterizing measures described in the attached description and / or shown in the attached drawings.
NL1038557A 2011-01-31 2011-01-31 ROAD CONSTRUCTION. NL1038557C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1038557 2011-01-31
NL1038557A NL1038557C2 (en) 2011-01-31 2011-01-31 ROAD CONSTRUCTION.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1038557A NL1038557C2 (en) 2011-01-31 2011-01-31 ROAD CONSTRUCTION.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1038557A true NL1038557A (en) 2012-08-01
NL1038557C2 NL1038557C2 (en) 2013-07-01

Family

ID=45420887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1038557A NL1038557C2 (en) 2011-01-31 2011-01-31 ROAD CONSTRUCTION.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1038557C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104358203A (en) * 2014-11-14 2015-02-18 铁道第三勘察设计院集团有限公司 Reinforced concrete floor type lateral drainage ditch structure utilizing gabion waste stones

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106087636B (en) * 2016-08-05 2018-10-02 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 Permafrost Area freeze thawing resistance heat accumulation horizontal proliferation ventilation curb structure
CN112064447B (en) * 2020-09-11 2021-06-11 江苏千城生态科技有限公司 Sponge type road drainage ditch structure and construction method thereof

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006021756A1 (en) * 2004-08-21 2006-03-02 Permavoid Limited Product for retention and degradation of pollutant substances
NL1033017C2 (en) * 2006-12-07 2008-07-15 Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them
EP2071079A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-17 Astral Property Pty Ltd Infiltration system
KR100939173B1 (en) * 2009-10-19 2010-01-28 유흥식 Superhigh speed permeability paving system and construction method for the prevention of flood, drought, global warming, desertification, elevation of sea level and for the recovery of the underground water

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006021756A1 (en) * 2004-08-21 2006-03-02 Permavoid Limited Product for retention and degradation of pollutant substances
NL1033017C2 (en) * 2006-12-07 2008-07-15 Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them
EP2071079A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-17 Astral Property Pty Ltd Infiltration system
KR100939173B1 (en) * 2009-10-19 2010-01-28 유흥식 Superhigh speed permeability paving system and construction method for the prevention of flood, drought, global warming, desertification, elevation of sea level and for the recovery of the underground water

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104358203A (en) * 2014-11-14 2015-02-18 铁道第三勘察设计院集团有限公司 Reinforced concrete floor type lateral drainage ditch structure utilizing gabion waste stones
CN104358203B (en) * 2014-11-14 2016-08-24 铁道第三勘察设计院集团有限公司 The reinforced concrete floor formula gabion side's of abandoning lateral drainage groove structure

Also Published As

Publication number Publication date
NL1038557C2 (en) 2013-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6779946B1 (en) Drainage structures
AU2002217305B2 (en) A reinforced permeable paving structure
EP2071079A1 (en) Infiltration system
NL1038557C2 (en) ROAD CONSTRUCTION.
KR100879402B1 (en) Eco-filter pavement technology in parking lots
KR100855630B1 (en) Underground construction for collecting and storing rainwater
CN105544342A (en) Permeable pavement based urban road time-delay drainage structure
CN204266137U (en) A kind of novel municipal porous pavement road drainage structure
AU2006212015B2 (en) A water detention system incorporating a composite drainage membrane
CN107044081A (en) Environmental street drainage structure
CN107604786A (en) A kind of full impregnated pavement structure
KR20090129292A (en) The water run-through-base combine armature mat with invisible water punctured pipe and its construction process
CN204023762U (en) A kind of compound rain rill and rainwater comprehensive utilization system
CN104179242B (en) A kind of compound rain rill and rainwater comprehensive utilization system
KR101020718B1 (en) Seepaging structure using absorbent pavement geo-cell for material and rainforced of ground
NL1039661C2 (en) ROAD CONSTRUCTION.
CN111535098A (en) Rainwater drainage system for green belts and sidewalks of town roads and construction method
CN105544340A (en) Water permeable pavement
CN207749382U (en) A kind of drainage pavement structure in sponge city
KR100926539B1 (en) Temperature and humidity control apparatus of stone block sidewalk by geothermy and rainwater circulation, using the same Eco-friendly stone block sidewalk constructing
AU2003204302B2 (en) Transport corridor drainage system
NL1039181C2 (en) ARTIFICIAL GRASS SPORT FIELD.
Ferguson Porous pavements: the making of progress in technology and design
CN215253347U (en) Road drainage water collection structure
CN204343127U (en) The permeable floor slab structure of a kind of town road