NL1033017C2 - Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them - Google Patents

Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them Download PDF

Info

Publication number
NL1033017C2
NL1033017C2 NL1033017A NL1033017A NL1033017C2 NL 1033017 C2 NL1033017 C2 NL 1033017C2 NL 1033017 A NL1033017 A NL 1033017A NL 1033017 A NL1033017 A NL 1033017A NL 1033017 C2 NL1033017 C2 NL 1033017C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
concrete
road construction
roadside
water permeability
blocks
Prior art date
Application number
NL1033017A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1033017A1 (en
Inventor
Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
Jan Bockhoven
Original Assignee
Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
Jan Bockhoven
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek, Jan Bockhoven filed Critical Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
Priority to NL1033017A priority Critical patent/NL1033017C2/en
Priority to NL1033017 priority
Publication of NL1033017A1 publication Critical patent/NL1033017A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1033017C2 publication Critical patent/NL1033017C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/224Surface drainage of streets
  • E01C11/225Paving specially adapted for through-the-surfacing drainage, e.g. perforated, porous; Preformed paving elements comprising, or adapted to form, passageways for carrying off drainage
  • E01C11/226Coherent pavings
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/221Kerbs or like edging members, e.g. flush kerbs, shoulder retaining means ; Joint members, connecting or load-transfer means specially for kerbs
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/224Surface drainage of streets
  • E01C11/225Paving specially adapted for through-the-surfacing drainage, e.g. perforated, porous; Preformed paving elements comprising, or adapted to form, passageways for carrying off drainage
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
  • E01C11/00Details of pavings
  • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
  • E01C11/224Surface drainage of streets
  • E01C11/227Gutters; Channels ; Roof drainage discharge ducts set in sidewalks
  • E01C11/228Gutters for porous pavings

Abstract

The construction comprises a top layer (3) of an extremely open material with a void content of at least 10% voids, especially extremely open asphalt concrete, and a row of concrete roadside blocks (9) next to the length edge of the road surface (2), especially next to the top layer. The blocks are designed to allow plants to grow through them and are made from water-permeable concrete material.

Description

WegconstructieRoad construction

ACHTERGROND VAN DE UITVINDINGBACKGROUND OF THE INVENTION

De uitvinding heft betrekking op een wegconstructie omvattend een verhard wegdek en een daarlangs gelegen 5 verharde berm.The invention relates to a road construction comprising a paved road surface and a paved roadside situated along it.

Meer en meer worden wegdekken voorzien van een bovenlaag met een hoge waterafvoercapaciteit. Een bekend voorbeeld daarvan is zogenoemd Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) , een asfaltbeton met een hoog gehalte aan holle 10 ruimtes, doorgaans 20%. Het voordeel van een dergelijk materiaal is dat bij grote neerslag het water niet lang op het rijoppervlak verblijft en aqua-planing wordt tegengegaan, alsook opspattend water wordt voorkomen.More and more road surfaces are provided with a top layer with a high water drainage capacity. A well-known example of this is so-called Very Open Asphalt Concrete (ZOAB), an asphalt concrete with a high content of hollow spaces, usually 20%. The advantage of such a material is that in the case of large precipitation the water does not remain on the riding surface for a long time and aqua-planning is prevented, as well as splashing water is prevented.

Het in de bovenlaag gezakte water kan zijwaarts, 15 horizontaal afstromen naar de berm, eventueel na eerst door een vluchtstrook te zijn gestroomd. Indien de berm bestaat uit grond, derhalve een zachte berm, kan het water doorgaans zonder problemen worden opgenomen, zonder de doorstroming door de bovenlaag te hinderen.The water settled in the upper layer can flow sideways, horizontally to the verge, possibly after having first flowed through an emergency lane. If the roadside consists of soil, therefore a soft roadside, the water can usually be absorbed without problems, without impeding the flow through the top layer.

2 0 In buitengebieden kan na enige tijd de wens ontstaan om langs het wegdek van een autoweg een verharde berm aan te leggen als vluchtstrook of calamiteitenstrook. Dezelfde wens kan ontstaan bij autosnelwegen indien de vluchtstrook een functie als spitsstrook heeft gekregen en 1033017 2 een calamiteitenvoorziening moet worden gerealiseerd. Daartoe plaatst men een strook van verticale openingen voorziene betonblokken naast het wegdek. Dergelijke betonblokken, die door de openingen plaats kunnen bieden aan 5 vegetatie, worden ook wel doorgroeiblokken of grasbetonblokken genoemd.2 0 In rural areas, a desire may arise after a while to lay a paved roadside along the road surface of a motorway as an escape lane or emergency lane. The same wish can arise on motorways if the emergency lane has been given a function as a rush-hour lane and an emergency provision must be realized. To this end, a strip of concrete blocks provided with vertical openings is placed next to the road surface. Such concrete blocks, which can accommodate vegetation through the openings, are also referred to as growth blocks or grass concrete blocks.

Een probleem kan zich nu voordoen dat de betonblokken aan de langsrand van de bovenlaag een barrière vormen voor het door de bovenlaag afstromende water, met 10 als gevolg dat water langer kan blijven staan op het rij-oppervlak.A problem can now arise that the concrete blocks on the longitudinal edge of the upper layer form a barrier for the water flowing out through the upper layer, with the result that water can remain on the riding surface longer.

Een oplossing hiervoor heeft men proberen te vinden in het bijvoorbeeld 5 cm beneden het rijoppervlak leggen van de bermbetonblokken. Het nadeel daarvan is 15 echter dat de daardoor ontstane langskant gevaar kan opleveren voor voertuigen die met de banden over die langskant bewegen. Ongelukken zijn dan mogelijk.A solution for this has been sought in, for example, laying the roadside concrete blocks 5 cm below the riding surface. However, the disadvantage of this is that the longitudinal side created as a result can pose a danger to vehicles moving with that tire over that longitudinal side. Accidents are then possible.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDINGSUMMARY OF THE INVENTION

2020

Een doel van de uitvinding is een alternatieve oplossing hiervoor te verschaffen.An object of the invention is to provide an alternative solution to this.

Een doel van de uitvinding is een veilige, van een open bovenlaag voorziene wegconstructie te verschaffen 25 met bermbetonblokken, met een voldoende waterafvoercapaci-teit.An object of the invention is to provide a safe road construction provided with an open top layer with roadside concrete blocks, with a sufficient water drainage capacity.

Vanuit een aspect voorziet de uitvinding in een wegconstructie met een, één of meer rijbanen vormend wegdek met een bovenlaag van zeer open materiaal met een holle-30 ruimtegehalte van 10% of meer, in het bijzonder zeer open asfaltbeton (ZOAB) , en een op de langsrand van het wegdek, in het bijzonder de bovenlaag, aansluitende reeks bermbetonblokken voor het vormen van een verharde bermstrook, waarbij de bermbetonblokken uitgevoerd zijn als zogenoemde 35 doorgroeiblokken en vervaardigd zijn van waterdoorlatend betonmateriaal.From one aspect the invention provides a road construction with a road surface forming one or more roadways with an upper layer of very open material with a hollow space content of 10% or more, in particular very open asphalt concrete (ZOAB), and a the series of roadside concrete blocks connecting the longitudinal edge of the road surface, in particular the top layer, to form a paved roadside strip, wherein the roadside concrete blocks are designed as so-called growth blocks and are made of water-permeable concrete material.

Als gevolg hiervan vormen de langs de langsrand 3 van de bovenlaag gelegen bermbetonblokken geen dicht of nagenoeg dicht vlak voor het door de bovenlaag aanstromende water. Het water kan door het betonmateriaal zelf stromen en hoeft niet alleen door de overgang tussen bermbetonblok-5 ken en bovenlaag danwel door eventueel aanwezige verticale doorgroeigaten weg te stromen. De waterafvoer van het wegdek wordt hierdoor bevorderd, zonder dat niveauverschillen tussen rijoppervlak en bermoppervlak nodig zijn.As a result, the roadside concrete blocks located along the longitudinal edge 3 of the upper layer do not form a dense or substantially dense surface for the water flowing through the upper layer. The water can flow through the concrete material itself and does not only have to flow away through the transition between roadside concrete blocks and top layer or through any vertical growth holes present. Water drainage from the road surface is thereby promoted, without the need for level differences between the driving surface and the roadside surface.

Opgemerkt wordt dat er betonnen straatklinkers 10 bekend zijn die vervaardigd zijn van een waterdoorlatend betonmateriaal. Deze klinkers zijn geschikt en bestemd voor gebruikelijke rijwegoppervlakken, waarbij zij enkel verticaal water dienen door te laten. Zij zijn niet bestemd voor gebruik in bermverhardingen. Zij zijn niet voorzien van 15 doorgroeigaten.It is noted that concrete street vowels 10 are known that are made from a water-permeable concrete material. These vowels are suitable and intended for conventional roadway surfaces, where they only have to let through vertical water. They are not intended for use in roadside paving. They are not provided with 15 growth holes.

Bij voorkeur bezit het betonmateriaal een water-doorlatendheid bezit van meer dan 50 1/s/ha, bij voorkeur van meer dan 250 1/s/ha, eventueel zelfs van meer dan 500 1/s/ha.The concrete material preferably has a water permeability of more than 50 l / s / ha, preferably of more than 250 l / s / ha, possibly even of more than 500 l / s / ha.

20 In een waterafvoerbevorderende uitvoering benade ren de waterdoorlatendheid van het betonmateriaal en de waterdoorlatendheid van de bovenlaag elkaar.In a water discharge enhancing embodiment, the water permeability of the concrete material and the water permeability of the upper layer approximate each other.

In een uitvoering strekken de bermbetonblokken zich in verticale richting uit tot naast een direct onder 25 de bovenlaag gelegen onderlaag. De bovenlaag kan dan over de volledige hoogte daarvan afwateren naar de bermbetonblokken.In one embodiment, the roadside concrete blocks extend in a vertical direction to next to a bottom layer located directly below the top layer. The top layer can then drain over its entire height to the roadside concrete blocks.

In een uitvoering kan de bovenlaag meerlaags zijn, met een bovenste laag en een onderste laag, die beide 30 een holle-ruimtegehalte van meer dan 10%, bij voorkeur 20% of meer, bezitten.In one embodiment, the top layer can be multi-layered, with an upper layer and a lower layer, both of which have a cavity content of more than 10%, preferably 20% or more.

De onderste laag en bovenste laag kunnen beide een ZOAB omvatten. Een bekende uitvoering is tweelaags ZOAB, waarin de bovenlaag fijn ZOAB is en de onderlaag grof 3 5 ZOAB.The lower layer and upper layer can both comprise a ZOAB. A known embodiment is two-layer ZOAB, in which the top layer is fine ZOAB and the bottom layer is coarse ZOAB.

Beneden de bermbetonblokken kan een geotextiel gelegen zijn, waarbij de betonblokken direct op het geotex- 4 tiel kunnen rusten.A geotextile may be located below the roadside concrete blocks, the concrete blocks being able to rest directly on the geotextile.

In de wegconstructie volgens de uitvinding ligt het bovenoppervlak van de bermbetonblokken in een vlak met het wegdekoppervlak.In the road construction according to the invention, the upper surface of the roadside concrete blocks lies in a plane with the road surface.

5 Vanuit een verder aspect voorziet de uitvinding in een bermbetonblok voor het vormen van een verharde bermstrook, waarbij het bermbetonblok uitgevoerd is als zogenoemde doorgroeiblok en vervaardigd is van waterdoorla-tend betonmateriaal.From a further aspect the invention provides a roadside concrete block for forming a paved roadside strip, wherein the roadside concrete block is designed as a so-called growth block and is made of water-permeable concrete material.

10 Bij voorkeur bezit het betonmateriaal een water- doorlatendheid van meer dan 50 1/s/ha, bij voorkeur van meer dan 250 1/s/ha, eventueel zelfs van meer dan 500 1/s/ha.The concrete material preferably has a water permeability of more than 50 l / s / ha, preferably of more than 250 l / s / ha, optionally even of more than 500 l / s / ha.

De in deze beschrijving en conclusies van de 15 aanvrage beschreven en/of de in de tekeningen van deze aanvrage getoonde aspecten en maatregelen kunnen waar mogelijk ook afzonderlijk van elkaar worden toegepast. Die afzonderlijke aspecten en andere aspecten kunnen onderwerp zijn van daarop gerichte afgesplitste octrooiaanvragen. Dit 20 geldt in het bijzonder voor de maatregelen en aspecten welke op zich zijn beschreven in de volgconclusies.The aspects and measures described in this description and claims of the application and / or shown in the drawings of this application can, where possible, also be applied separately from each other. Those individual aspects and other aspects may be the subject of split-off patent applications directed to them. This applies in particular to the measures and aspects that are described per se in the subclaims.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN 25BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 25

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand van een aantal in de bijgevoegde tekeningen weergegeven voorbeelduitvoeringen. Getoond wordt in: figuur 1 een schematische doorsnede door een 3 0 voorbeelduitvoering van een wegconstructie volgens de uitvinding; figuur 2 een bovenaanzicht op het bermgebied van de wegconstructie van figuur 1; figuur 3 een detail in doorsnede een voor-35 beelduitvoering van een bermgebied van een wegconstructie volgens de uitvinding; figuur 4 een doorsnede door een tweede voor- 5 beelduitvoering van een bermgebied voor een wegconstructie volgens de uitvinding; en figuur 5 bovenaanzicht en zijaanzichten van een voorbeelduitvoering van een bermbetonblok volgens de 5 uitvinding.The invention will be elucidated on the basis of a number of exemplary embodiments shown in the accompanying drawings. Figure 1 shows a schematic section through an exemplary embodiment of a road construction according to the invention; figure 2 shows a top view of the roadside area of the road construction of figure 1; figure 3 shows a detail in cross-section an exemplary embodiment of a roadside area of a road construction according to the invention; figure 4 shows a section through a second exemplary embodiment of a roadside area for a road construction according to the invention; and figure 5 shows a top view and side views of an exemplary embodiment of a roadside concrete block according to the invention.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGENDETAILED DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

10 De wegconstructie 1 in figuur 1 toont een verhar- dingconstructie 2 omvattend een bovenlaag 3 van bijvoorbeeld Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB), een daaronder gelegen onderlaag van bijvoorbeeld grindasfaltbeton en daaronder een fundering 5 van steen, omgeven/aangevuld met 15 grond/aarde 6. Langs de langsranden 7 van de bovenlaag 3 / onderlaag 4 is een bermverharding 8 geplaatst, opgebouwd uit een reeks betonnen doorgroeiblokken of grasbetonblokken 9, geplaatst op een laag geotextiel 10.The road construction 1 in figure 1 shows a paving construction 2 comprising an upper layer 3 of, for example, Very Open Asphalt Concrete (ZOAB), an underlying layer of, for example, gravel asphalt concrete and below that a foundation 5 of stone, surrounded / supplemented with soil / earth 6 Along the longitudinal edges 7 of the top layer 3 / bottom layer 4, a roadside hardening 8 is placed, built up from a series of concrete growth blocks or grass concrete blocks 9, placed on a layer of geotextile 10.

De grasbetonblokken 9 zijn nader weergegeven in 20 figuren 5A-C, en kunnen afmetingen bezitten van 1 x b x h van 61 x 41 x 12 cm of 40 x 40 x 12 of elke andere maat, bijvoorbeeld Ronaton (geregistreerd handelsmerk) verbandblokken. De grasbetonblokken 9 zijn voorzien van doorgaande gaten 11 en zijn langs -althans drie- van de 25 zijden 12a, 12b, 12c min of meer zigzagvormig, en aldaar op afstand van elkaar gelegen plaatsen voorzien van een kop-pelreliëf, in de vorm van hol- respectievelijk dol-verbindingen, op zich bekend. De zijde 12d is in dit voorbeeld recht, om goed aangelegd te kunnen worden tegen 30 de langsrand 7 van de wegverharding 2. De zijde 12d kan eventueel ook uitgevoerd zijn als zijde 12a, 12b of 12c, waarbij dan drainagebevorderend materiaal in de tegen de langsrand 7 gelegen gaten 11 aangebracht kan zijn.The grass concrete blocks 9 are further shown in Figures 5A-C, and can have dimensions of 1 x w x h of 61 x 41 x 12 cm or 40 x 40 x 12 or any other size, for example Ronaton (registered trademark) dressing blocks. The grass concrete blocks 9 are provided with through-holes 11 and are more or less zigzag-shaped along the sides 12a, 12b, 12c and at places spaced apart from each other with a head-relief, in the form of a hollow - respectively dol connections, known per se. In this example, the side 12d is straight so that it can be properly laid against the longitudinal edge 7 of the road pavement 2. The side 12d can optionally also be designed as side 12a, 12b or 12c, wherein drainage-promoting material is then inserted into the against the longitudinal edge Holes 11 can be provided.

De grasbetonblokken 11 kunnen in verband als 35 bermverharding 8 worden geplaatst, op het geotextiel 10, waarna aanvulling plaats kan vinden met teelaarde, ingébracht in de gaten 11.The grass concrete blocks 11 can be placed on the geotextile 10 in connection with roadside hardening 8, after which replenishment can take place with soil introduced into the holes 11.

66

De bermbetonblokken 9 zijn in dit voorbeeld vervaardigd van beton B45, waarbij de gaten 11 een open ruimte van 13% of meer bepalen. De fijne grind- of steenfractie kan in hoofdzaak weggelaten zijn uit de 5 toeslagstoffen, zodat die voornamelijk gevormd worden door matig grof grind (NEN 5104).In this example, the roadside concrete blocks 9 are made of concrete B45, wherein the holes 11 define an open space of 13% or more. The fine gravel or stone fraction can be essentially omitted from the aggregates, so that they are mainly formed by moderately coarse gravel (NEN 5104).

Het betonmateriaal is zodanig samengesteld, dat een significante waterdoorlatendheid wordt verschaft, in aanvulling op de doorlatendheid verschaft door de gaten 11. 10 De waterdoorlatendheid van het betonmateriaal zelf kan meer dan 50 1/s/ha bedragen, bij voorkeur meer dan 250 1/s/ha, in het bijzonder meer dan 500 1/s/ha.The concrete material is composed such that a significant water permeability is provided, in addition to the permeability provided by the holes 11. The water permeability of the concrete material itself can be more than 50 l / s, preferably more than 250 l / s / ha, in particular more than 500 1 / s / ha.

In figuur 3 is een voorbeeld van een wegconstructie met bermbetonblokken 9 weergegeven, waarbij de boven-15 laag 3 bestaat uit een enkel laags ZOAB, met een percentage holle ruimte van ongeveer 20%. De langsrand 7 hiervan sluit direct aan op de zijde 12d van de bermbetonblokken 9.Figure 3 shows an example of a road construction with verge concrete blocks 9, the upper layer 3 consisting of a single layer of ZOAB, with a percentage of hollow space of approximately 20%. The longitudinal edge 7 of this directly connects to the side 12d of the roadside concrete blocks 9.

De laag ZOAB 3 is geplaatst op een tussenlaag 4 dicht asfaltbeton, die zelf gelegd is op funderingslaag 20 steenslag of puin 5. In dit voorbeeld heeft de laag 3 een hoogte van bijvoorbeeld 6 cm en de laag dicht asfaltbeton 4 een hoogte van 25 cm. Als tussenlaag kan ook gebruik worden gemaakt van open asfaltbeton, afhankelijk van het gewenste ontwerp. Het open asfaltbeton kan dan met de langsrand 25 drainerend aansluiten aan de reeks bermbetonblokken volgens de uitvinding.The layer of ZOAB 3 is placed on an intermediate layer 4 of dense asphalt concrete, which itself is laid on foundation layer 20 of crushed stone or rubble 5. In this example, the layer 3 has a height of, for example, 6 cm and the layer of dense asphalt concrete 4 has a height of 25 cm. Open asphalt concrete can also be used as an intermediate layer, depending on the desired design. The open asphalt concrete can then connect drainingly with the longitudinal edge 25 to the series of roadside concrete blocks according to the invention.

Wanneer neerslag P op de bovenlaag 3 valt zal deze als gevolg van het hoge percentage holle ruimten in de laag 3 daarin opgenomen worden, en als gevolg van het 3 0 afschot in de richting B door de laag 3 af stromen naar de langsranden 7. Aldaar kan het water zonder veel moeite door stromen (C) door het betonmateriaal van de bermbetonblokken 9, en daar doorheen zakken of in de gaten 11 geraken en ook daar zakken, uiteindelijk door het 35 geotextiel 10 neerwaarts stromen (D) tot in de daaronder gelegen grond 6. De grond kan ook deels bestaan uit drainagematerialen (puin).When precipitate P falls on the upper layer 3, it will be absorbed therein by the high percentage of cavities in the layer 3, and as a result of the slope in the direction B, flow down through the layer 3 to the longitudinal edges 7. There the water can flow without difficulty through (C) through the concrete material of the roadside concrete blocks 9, and drop through it or get into the holes 11 and also drop there, eventually flowing downwards through the geotextile 10 (D) into the subsurface soil 6. The soil can also partly consist of drainage materials (rubble).

77

Te zien is in figuur 3 dat het rijoppervlak 15 vloeiend aansluit op het bovenoppervlak 16 van de berm-betonblokken 9.It can be seen in Figure 3 that the driving surface 15 is flush with the upper surface 16 of the roadside concrete blocks 9.

In figuur 4 is een alternatieve opbouw van de 5 wegverharding 2 weergegeven, waarin gebruik wordt gemaakt van zogenaamd tweelaags ZOAB. De bovenlaag 3 is hierbij opgebouwd uit een bovenste laag 17 van fijn ZOAB, met een hoogte van bijvoorbeeld 3 cm, en een daaronder gelegen laag 18 van grof ZOAB, van bijvoorbeeld 5 cm hoogte. Beneden die 10 laag kan weer een onderlaag dicht asfaltbeton 4 zijn aangebracht .Figure 4 shows an alternative construction of the road pavement 2, in which use is made of so-called two-layer ZOAB. The upper layer 3 is in this case built up from an upper layer 17 of fine ZOAB, with a height of, for example, 3 cm, and a layer 18 below of coarse ZOAB, of, for example, 5 cm height. Below that layer, an underlayer of dense asphalt concrete 4 can again be provided.

Ook in dit geval zal neerslag P door de bovenlaag 3 kunnen af stromen (B) naar de langsranden 7, door het betonmateriaal (C) van de bermbetonblokken 9, uiteindelijk 15 door het geotextiel 10 (D) tot in de daaronder gelegen grond 6.In this case too, precipitate P will be able to flow through the upper layer 3 (B) to the longitudinal edges 7, through the concrete material (C) of the roadside concrete blocks 9, eventually through the geotextile 10 (D) into the soil 6 below.

Opgemerkt wordt dat in plaats van ZOAB de bovenlaag en eventueel direct daaronder gelegen lagen ook van een ander, zeer waterdoorlatende opbouw kunnen zijn.It is noted that instead of ZOAB, the top layer and possibly layers directly beneath it can also be of a different, highly water-permeable structure.

20 De bovenstaande beschrijving is opgenomen om de werking van voorkeursuitvoeringen van de uitvinding te illustreren, en niet om de reikwijdte van de uitvinding te beperken. Uitgaande van de bovenstaande uiteenzetting zullen voor een vakman vele variaties evident zijn die 25 vallen onder de geest en de reikwijdte van de onderhavige uitvinding.The above description is included to illustrate the operation of preferred embodiments of the invention, and not to limit the scope of the invention. Starting from the above explanation, many variations will be evident to those skilled in the art that fall within the spirit and scope of the present invention.

10330171033017

Claims (17)

1. Wegconstructie met een, één of meer rijbanen vormend wegdek met een bovenlaag van zeer open materiaal met een holle-ruimtegehalte van 10% of meer, in het bijzonder zeer open asfaltbeton (ZOAB) , en een op de langsrand 5 van het wegdek, in het bijzonder de bovenlaag, aansluitende reeks bermbetonblokken voor het vormen van een verharde bermstrook, waarbij de bermbetonblokken uitgevoerd zijn als zogenoemde doorgroeiblokken en vervaardigd zijn van water-doorlatend betonmateriaal.Road construction with a road surface forming one or more roadways with an upper layer of very open material with a hollow space content of 10% or more, in particular very open asphalt concrete (ZOAB), and one on the longitudinal edge 5 of the road surface, in particular the top layer, contiguous series of roadside concrete blocks for forming a hardened roadside strip, wherein the roadside concrete blocks are designed as so-called growth blocks and are made of water-permeable concrete material. 2. Wegconstructie volgens conclusie 1, waarbij het betonmateriaal een waterdoorlatendheid bezit van meer dan 50 1/s/ha.Road construction as claimed in claim 1, wherein the concrete material has a water permeability of more than 50 l / s / ha. 3. Wegconstructie volgens conclusie 2, waarbij het betonmateriaal een waterdoorlatendheid bezit van meer 15 dan 250 1/s/ha.3. Road construction as claimed in claim 2, wherein the concrete material has a water permeability of more than 250 l / s / ha. 4. Wegconstructie volgens conclusie 3, waarbij het betonmateriaal een waterdoorlatendheid bezit van meer dan 500 1/s/ha.4. Road construction as claimed in claim 3, wherein the concrete material has a water permeability of more than 500 l / s / ha. 5. Wegconstructie volgens een der voorgaande 20 conclusies, waarbij de waterdoorlatendheid van het betonmateriaal en de waterdoorlatendheid van de bovenlaag elkaar benaderen.5. Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the water permeability of the concrete material and the water permeability of the upper layer approach each other. 6. Wegconstructie volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bermbetonblokken zich in verticale 25 richting uitstrekken tot naast een direct onder de bovenlaag gelegen onderlaag.6. Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the roadside concrete blocks extend in a vertical direction to next to a bottom layer located directly below the top layer. 7. Wegconstructie volgens conclusie 6, waarbij de bovenlaag meerlaags is, waarbij beide lagen een holle-ruimtegehalte van meer dan 10% bezitten.Road construction as claimed in claim 6, wherein the top layer is multi-layered, both layers having a hollow space content of more than 10%. 8. Wegconstructie volgens conclusie 6 of 7, waarbij de beide lagen een ZOAB omvatten. 1033017Road construction as claimed in claim 6 or 7, wherein the two layers comprise a ZOAB. 1033017 9. Wegconstructie volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bovenlaag een holle-ruimtegehalte van 20% of meer bezit.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the top layer has a hollow space content of 20% or more. 10. Wegconstructie volgens een der voorgaande 5 conclusies, waarbij een geotextiel gelegen beneden de bermbetonblokken.10. Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein a geotextile located below the roadside concrete blocks. 11. Wegconstructie volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het bovenoppervlak van de bermbetonblokken in een vlak ligt met het wegdekoppervlak.Road construction as claimed in any of the foregoing claims, wherein the upper surface of the roadside concrete blocks lies in a plane with the road surface surface. 12. Bermbetonblok voor het vormen van een ver harde bermstrook, waarbij het bermbetonblok uitgevoerd is als zogenoemde doorgroeiblok en vervaardigd is van water-doorlatend betonmateriaal.12. Verge concrete block for forming a hardened verge strip, wherein the verge concrete block is designed as a so-called growth block and is made of water-permeable concrete material. 13. Bermbetonblok volgens conclusie 12, waarbij 15 het betonmateriaal een waterdoorlatendheid bezit van meer dan 50 1/s/ha.13. Verge concrete block according to claim 12, wherein the concrete material has a water permeability of more than 50 l / s / ha. 14. Bermbetonblok volgens conclusie 13, waarbij het betonmateriaal een waterdoorlatendheid bezit van meer dan 250 1/s/ha.Verge concrete block according to claim 13, wherein the concrete material has a water permeability of more than 250 l / s / ha. 15. Bermbetonblok volgens conclusie 14, waarbij het betonmateriaal een waterdoorlatendheid bezit van meer dan 500 1/s/ha.Verge concrete block according to claim 14, wherein the concrete material has a water permeability of more than 500 l / s / ha. 16. Wegconstructie voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de 25 bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen.16. Road construction provided with one or more of the characterizing measures described in the attached description and / or shown in the attached drawings. 17. Bermbetonblok voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen. -o-o-o-o-o-o-o-o- 103301717. Verge concrete block provided with one or more of the characterizing measures described in the attached description and / or shown in the attached drawings. -o-o-o-o-o-o-o-1033017
NL1033017A 2006-12-07 2006-12-07 Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them NL1033017C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033017A NL1033017C2 (en) 2006-12-07 2006-12-07 Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them
NL1033017 2006-12-07

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033017A NL1033017C2 (en) 2006-12-07 2006-12-07 Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1033017A1 NL1033017A1 (en) 2008-06-10
NL1033017C2 true NL1033017C2 (en) 2008-07-15

Family

ID=39712835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1033017A NL1033017C2 (en) 2006-12-07 2006-12-07 Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1033017C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2964097A1 (en) * 2010-08-26 2012-03-02 Lafarge Sa System for filtering water e.g. rainwater, comprises permeable concrete block comprising water receiving face and filtered water supplying face, substrate layer covering water receiving face, plant, and edge surrounding the substrate layer
NL1038557A (en) * 2011-01-31 2012-08-01 Spekpannekoek B V ROAD CONSTRUCTION.

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4719738A (en) * 1982-11-22 1988-01-19 Lee Chang Y Block
NL9301951A (en) * 1993-11-10 1994-12-01 Stevin Wegenbouw Road surface of bituminous material
NL1014974C2 (en) * 2000-04-18 2001-10-19 Hollandsche Betongroep Nv Reinforcing construction, especially for roadside verges, comprises a foundation supporting a layer of a mixture of stone and asphalt
NL1028441C2 (en) * 2005-02-16 2006-11-01 Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek Roadside protection.

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4719738A (en) * 1982-11-22 1988-01-19 Lee Chang Y Block
NL9301951A (en) * 1993-11-10 1994-12-01 Stevin Wegenbouw Road surface of bituminous material
NL1014974C2 (en) * 2000-04-18 2001-10-19 Hollandsche Betongroep Nv Reinforcing construction, especially for roadside verges, comprises a foundation supporting a layer of a mixture of stone and asphalt
NL1028441C2 (en) * 2005-02-16 2006-11-01 Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek Roadside protection.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2964097A1 (en) * 2010-08-26 2012-03-02 Lafarge Sa System for filtering water e.g. rainwater, comprises permeable concrete block comprising water receiving face and filtered water supplying face, substrate layer covering water receiving face, plant, and edge surrounding the substrate layer
NL1038557A (en) * 2011-01-31 2012-08-01 Spekpannekoek B V ROAD CONSTRUCTION.

Also Published As

Publication number Publication date
NL1033017A1 (en) 2008-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7425105B2 (en) Overside drain system for roadways and like surface areas
NL1039548C2 (en) TERMINAL COVERAGE AND USE THEREOF.
NL1033017C2 (en) Road construction, has roadside blocks made from water permeable concrete and designed to allow plants to grow through them
RU2573892C1 (en) Road structure
US20120269573A1 (en) Systems and Methods for Diverting Sub-surface Water
NL193068C (en) Roundabout and concrete slabs therefor.
CN204898464U (en) Highway curb drainage device
JP3909112B2 (en) Road structure
EP3480360B1 (en) Road surface comprising one or more porous strips
RU2135673C1 (en) Separate grade crossing of moscow ring highway and shosse entuziastov and gorkovskoye shosse
CN211256548U (en) Curb drainage structures
RU2516408C1 (en) Road structure
NL1033155C2 (en) Road construction, has reinforced verge with concrete plant blocks and filter material chosen from shells and zeolite
EP3519631B1 (en) Process of flash floods drainage from gravel roads
JP3553899B2 (en) Gutter for drainage pavement
RU76346U1 (en) CONSTRUCTION OF THE ROAD
CN111395231B (en) Road surface water blocking and draining system at opening of central separation belt of ultrahigh road section
BE1019528A5 (en) VALLEY AND METHOD FOR MANUFACTURING A VALLEY AND HEAVEN WATER DRAIN SYSTEM WITH SUCH VALLEY.
CN216786743U (en) Wisdom sponge city bituminous paving structure that permeates water entirely
CN212895755U (en) Urban road sidewalk drainage device
CN110004784B (en) Roadbed structure next to highway pier
CN211312037U (en) Roadbed and pavement structure for preventing uneven settlement of motor vehicle lane under viaduct
CN214459333U (en) Road structure permeates water with curbstone
RU166298U1 (en) HIGHWAY
JP2017096079A (en) L-shaped street gutter block with precast concrete subchannel for asphalt pavement of apron

Legal Events

Date Code Title Description
AD1B A search report has been drawn up
PD2B A search report has been drawn up