NL1023430C2 - Beverage dispenser with a columnar cooling chamber. - Google Patents

Beverage dispenser with a columnar cooling chamber. Download PDF

Info

Publication number
NL1023430C2
NL1023430C2 NL1023430A NL1023430A NL1023430C2 NL 1023430 C2 NL1023430 C2 NL 1023430C2 NL 1023430 A NL1023430 A NL 1023430A NL 1023430 A NL1023430 A NL 1023430A NL 1023430 C2 NL1023430 C2 NL 1023430C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
holder
cooling chamber
opening
tapping head
assembly according
Prior art date
Application number
NL1023430A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Engbert Hermannes Pakkert
Quintijn Innikel
Original Assignee
Heineken Tech Services
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Heineken Tech Services filed Critical Heineken Tech Services
Priority to NL1023430A priority Critical patent/NL1023430C2/en
Priority to PCT/NL2004/000331 priority patent/WO2004101425A2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1023430C2 publication Critical patent/NL1023430C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
  • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
  • B67D1/06Mountings or arrangements of dispensing apparatus in or on shop or bar counters
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
  • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
  • B67D1/08Details
  • B67D1/0857Cooling arrangements
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
  • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B67D2210/00Indexing scheme relating to aspects and details of apparatus or devices for dispensing beverages on draught or for controlling flow of liquids under gravity from storage containers for dispensing purposes
  • B67D2210/00028Constructional details
  • B67D2210/00128Constructional details relating to outdoor use; movable; portable
  • B67D2210/00133Constructional details relating to outdoor use; movable; portable wheeled

Landscapes

 • Devices For Dispensing Beverages (AREA)

Description

Drankafgifte-inrichting met een kolomvormige koelkamerBeverage dispenser with a columnar cooling chamber

De uitvinding heeft betrekking op een samenstel van een drankafgifte-inrichting en een houder met koolzuurhoudende drank, waarbij de houder aan zijn bovenzijde is 5 voorzien van een uitstroomkanaal, en waarbij de afgifte-inrichting een koelkamer omvat met aan een bovenzijde een opening voor het opnemen van de houder, alsmede van een tapkop met een uitstroomopening en een handgreep voor opening en sluiting van de uitstroomopening, waarbij zich tijdens gebruik tussen de handgreep en het uitstroomkanaal een drankafgiftekanaal bevindt.The invention relates to an assembly of a beverage dispensing device and a container with carbonated beverage, wherein the container is provided at its upper side with an outflow channel, and wherein the dispensing device comprises a cooling chamber with an opening for receiving at an upper side of the container, as well as of a tapping head with an outflow opening and a handle for opening and closing the outflow opening, wherein during use there is a beverage dispensing channel between the handle and the outflow channel.

10 De uitvinding heeft tevens betrekking op een drankafgifte-inrichting en op een tapkop voor toepassing in een dergelijk samenstel.The invention also relates to a beverage dispensing device and to a tapping head for use in such an assembly.

Een dergelijke drankafgifte-inrichting voor koolzuurhoudende drank, met name voor bier, is bekend uit WO 00/03944 en uit NL 1019054 ten name van aanvraagster.Such a beverage dispensing device for carbonated beverage, in particular for beer, is known from WO 00/03944 and from NL 1019054 in the name of the applicant.

De bekende afgifte-inrichting omvat een koelkamer met een deksel en met een 15 taphandel. Een luchttoevoer, welke is verbonden met een compressor, is in het deksel opgenomen. De houder wordt gevormd door een kunststof container met daarin een flexibele zak met koolzuurhoudende drank. De houder is aan de bovenzijde voorzien van een vul- en uitstroomkanaal dat wordt afgesloten door een veeibelaste klep, en van een luchtinlaat, alsmede van een luchtaansluiting. Een afgifteleiding wordt gevormd 20 door een kunststof kniestuk dat is verbonden met een flexibele afgifteleiding. Aan het einde van de afgifteleiding is een kunststof afsluiter bevestigd. Het kniestuk is in het uitstroomkanaal geplaatst en kan daarin neerwaarts worden verplaatst. Bij plaatsing van de houder in de afgifte-inrichting wordt de kunststof afsluiter in de tapkop geplaatst, om via een met de taphandel verbonden bedieningsorgaan te worden geopend en i 25 gesloten.The known dispensing device comprises a cooling chamber with a lid and with a tapping handle. An air supply, which is connected to a compressor, is included in the lid. The container is formed by a plastic container with a flexible bag containing carbonated drinks. The container is provided on the top with a filling and outflow channel which is closed by a leveling-on valve, and with an air inlet, as well as with an air connection. A delivery line is formed by a plastic elbow that is connected to a flexible delivery line. A plastic valve is attached to the end of the dispensing line. The elbow has been placed in the outflow channel and can be moved downwards therein. When the container is placed in the dispensing device, the plastic valve is placed in the tapping head to be opened and closed via an operating member connected to the tapping handle.

Bij plaatsing van de houder in de afgifte-inrichting en bij sluiting van het deksel wordt de luchttoevoer van de afgifte-inrichting verbonden met de luchtaansluiting van de houder. Tevens wordt via een aanslag in het deksel het kniestuk neerwaarts in het uitstroomkanaal verplaatst voor opening van de veeibelaste klep. Hierdoor kan 30 koolzuurhoudende drank in de afgifteleiding stromen tot aan de kunststof afsluiter. Via de luchtaansluiting wordt lucht toegevoerd in de ruimte tussen de flexibele zak en de wand van de houder, zodat de drank uit de houder wordt gestuwd. Bij opening van de 1 023 4 9 n 2 kunststof afsluiter door bediening van de taphandel wordt koolzuurhoudende drank via de tapkop afgegeven.When the container is placed in the dispensing device and when the lid is closed, the air supply of the dispensing device is connected to the air connection of the container. The stopper is also moved downwards in the outflow channel via a stop in the cover for opening the leveling-loaded valve. This allows carbonated drink to flow into the dispensing line up to the plastic valve. Air is supplied via the air connection into the space between the flexible bag and the wall of the container, so that the beverage is pushed out of the container. Upon opening of the 1 023 4 9 n 2 plastic valve by operating the tapping handle, carbonated beverage is dispensed via the tapping head.

Verder is uit WO 01/92144 een koelkamer bekend waarin meerdere biervaten kunnen worden geplaatst, waarvan er een is aangesloten op de tapkop. De bekende 5 inrichting wordt onder een bar geplaatst en staat in verbinding met een vast op de bar bevestigde, met lucht gekoelde tapzuil.Furthermore, a cooling chamber is known from WO 01/92144 in which several beer kegs can be placed, one of which is connected to the tapping head. The known device is placed under a bar and is connected to a fixed, air-cooled tap column mounted on the bar.

Het is een doel van de uitvinding te voorzien in een drankafgifte-inrichting waarbij de koelkamer geschikt is voor opslag van meerdere houders. Het is een verder doel te voorzien in een drankafgifte-inrichting met een koelkamer die relatief weinig 10 ruimte inneemt, en die op eenvoudige en relatief goedkope wijze kan worden geproduceerd. Het is verder een doel van de uitvinding te voorzien in een drankafgifte-inrichting met een afgiftekop waarin een geringe opwarming - of zelfs koeling - van de drank plaatsvindt, en die op makkelijke wijze kan worden gereinigd.It is an object of the invention to provide a beverage dispensing device wherein the cooling chamber is suitable for storing multiple containers. It is a further object to provide a beverage dispensing device with a cooling chamber that occupies relatively little space, and which can be produced in a simple and relatively inexpensive manner. It is a further object of the invention to provide a beverage dispensing device with a dispensing head in which a slight heating - or even cooling - of the beverage takes place, and which can be cleaned in an easy manner.

Hiertoe is het samenstel van drankafgifte-inrichting en houder volgens de 15 uitvinding gekenmerkt doordat de koelkamer een bovenste deel en een onderste deel omvat, waarbij tijdens gebruik een houder in het bovenste deel is geplaatst, welke houder is aangesloten op de tapkop, en waarbij ten minste een houder, in hoofdzaak in lijn met de bovenste houder, in het onderste deel is geplaatst welke onderste houder niet is aangesloten op de tapkop.To this end, the assembly of beverage dispensing device and holder according to the invention is characterized in that the cooling chamber comprises an upper part and a lower part, wherein during use a holder is placed in the upper part, which holder is connected to the tapping head, and wherein at least one holder, substantially in line with the upper holder, is placed in the lower part, which lower holder is not connected to the tapping head.

20 Door plaatsing van meerdere houders boven elkaar, waarbij de bovenste is verbonden met de tapkop, kan een compacte, kolomvormige tapzuil worden verkregen. De diameter van de tapzuil is bij voorkeur niet groter dan bij voorbeeld twee maal de diameter van de in de zuil geplaatste houders. De tapzuil heeft een voldoende hoogte om gemakkelijk door een gebruiker te kunnen worden bediend, bij voorkeur zonder op 25 een verhoging te hoeven worden geplaatst. Na gebruik kan de tapzuil gemakkelijk naar een positie worden verplaatst waar deze geen ruimte inneemt, zoals een hoek in een keuken.By placing a plurality of holders one above the other, the upper being connected to the tapping head, a compact, columnar tapping column can be obtained. The diameter of the tapping column is preferably no greater than, for example, twice the diameter of the holders placed in the column. The tapping column has a sufficient height to be easily operated by a user, preferably without having to be placed on an elevation. After use, the tapping column can easily be moved to a position where it does not occupy space, such as a corner in a kitchen.

Doordat de houders via de opening het topvlak van de koelkamer in de koelkamer worden geplaatst, kan een relatief complexe deurconstructie achterwege blijven.Because the holders are placed via the opening the top surface of the cooling chamber in the cooling chamber, a relatively complex door construction can be dispensed with.

30 De houders kunnen op elkaar zijn gestapeld in de koelkamer. Bij voorkeur is iedere houder aan de bovenzijde is voorzien van een ophangorgaan, waarbij de koelkamer nabij de bovenzijde is voorzien van een complementair ophangorgaan voor het positioneren van de bovenste houder in de koelkamer. Door de bovenste houder op 3 een gedefinieerde positie op te hangen in de koelkamer, is de aansluiting van de uitstroomopening van de bovenste houder op de tapkop niet afhankelijk van de aanwezigheid van onderliggende houders, of van toleranties en/of afwijkingen van de vorm van de onderliggende houders.The holders can be stacked on top of each other in the cooling chamber. Preferably, each holder is provided with a suspension member on the upper side, wherein the cooling chamber is provided near the upper side with a complementary suspension member for positioning the upper holder in the cooling chamber. By suspending the upper holder at 3 in a defined position in the cooling chamber, the connection of the outlet opening of the upper holder to the tapping head is not dependent on the presence of underlying holders, or on tolerances and / or deviations of the shape of the underlying holders.

5 De houders kunnen aan hun bovenzijde zijn voorzien van twee zijwaarts uitstekende wangen. Het ophangorgaan van de koelkamer heeft in een uitvoeringsvorm een eerste paar, zich vanaf een bovenvlak in een langsrichting van koelkamer uitstrekkende opneemsleuven die eindigen in een aanslagvlak voor samenwerking met het ophangorgaan van de houders, alsmede een tweede paar gelijksoortig gevormde 10 opneemsleuven die zich vanaf een bovenvlak in een langsrichting van houder uitstrekken en die de houder tot in het onderste deel van de koelkamer laten passeren.The holders can be provided on their upper side with two laterally projecting cheeks. The suspension member of the cooling chamber has, in one embodiment, a first pair of receiving slots extending from an upper surface in a longitudinal direction of the cooling chamber and ending in a stop surface for cooperation with the mounting member of the holders, as well as a second pair of similarly shaped receiving slots extending from a extending the upper surface in a longitudinal direction of the holder and allowing the holder to pass into the lower part of the cooling chamber.

Door rotatie van de wangen van de houders ten opzichte van de koelkamer kunnen deze in het onderste deel van de koelkamer worden overgebracht, of kan de bovenste houder in een nauwkeurig gedefinieerde stand met het bovenste deel van de 1 s koelkamer worden verbonden voor afgifte van drank.By rotating the cheeks of the holders relative to the cooling chamber, they can be transferred to the lower part of the cooling chamber, or the upper holder can be connected in a precisely defined position to the upper part of the 1 s cooling chamber for dispensing beverage. .

In een verdere uitvoeringsvorm is de tapkop losneembaar met het uitstroomkanaal van de bovenste houder verbonden. Doordat de tapkop niet vast is verbonden met de koelkamer, maar losneembaar met de bovenste houder, is de aansluiting van de houder op de tapkop relatief eenvoudig, bijvoorbeeld via een 20 bajonetaansluiting, te realiseren. Door de losneembaarheid van de tapkop kan deze gemakkelijk worden gereinigd, hetgeen de smaak verbetert en de houdbaarheidsduur verlengt, in het geval de koolzuurhoudende drank bier omvatIn a further embodiment, the tapping head is releasably connected to the outflow channel of the upper container. Because the tapping head is not fixedly connected to the cooling chamber, but detachable with the upper holder, the connection of the holder to the tapping head can be realized relatively easily, for instance via a bayonet connection. The detachability of the tapping head makes it easy to clean, which improves the taste and extends the shelf life, in case the carbonated beverage comprises beer

In een bijzonder gemakkelijk te reinigen uitvoeringsvorm omvat de tapkop een cilindrisch lichaam waarin een langs de hartlijn daarvan verlopende duwstang is 25 opgenomen die aan de bovenzijde uit het lichaam treedt, welk lichaam aan de bovenzijde is voorzien van de uitstroomopening, alsmede van een glijdend langs de wand van het lichaam met de duwstang verbonden afsluitorgaan voor het openen en vrijgeven van de uitstroomopening. De duwstang grijpt direct aan op de veerbelaste afsluitklep van de houder voor opening en sluiting daarvan.In a particularly easy to clean embodiment, the tapping head comprises a cylindrical body in which a push rod extending along the axis thereof is received which emerges from the body at the top, which body is provided at the top with the outflow opening and with a sliding along the closing member connected to the push bar for opening and releasing the outflow opening. The push rod engages directly with the spring-loaded shut-off valve of the holder for opening and closing thereof.

30 Bij voorkeur kan zowel de duwstang als het afsluitorgaan ter reiniging uit het cilindrisch lichaam worden losgenomen.Preferably both the push rod and the closing member can be detached from the cylindrical body for cleaning.

De bovenzijde van de koelkamer kan afsluitbaar zijn met een in ten minste twee delen gevormde koelplaat, met een centrale opening voor het opnemen van de tapkop.The top of the cooling chamber can be closed with a cooling plate formed in at least two parts, with a central opening for receiving the tapping head.

1023430 I De cilindrische tapkop wordt gekoeld door de koelplaten, die bij voorkeur een dikte I hebben die overeenstemt met een substantieel deel van de hoogte van de cilindrische I tapkop. Het koellichaam kan worden afgedekt met een deksel met daarin een drank- I opvangreservoir voor het opvangen van gemorste drank.1023430 I The cylindrical tapping head is cooled by the cooling plates, which preferably have a thickness I corresponding to a substantial part of the height of the cylindrical tapping head. The cooling body can be covered with a lid containing a beverage collection reservoir for collecting spilled beverage.

I 5 De drankafgifte-inrichting kan eenvoudig gereed worden gemaakt voor drankafgifte, door de onderste houders daarin in te plaatsen voor koeling. De I cilindrische tapkop wordt met de bovensten houder verbonden, waarna deze in de I koelkamer wordt opgehangen. Daarna worden de koelplaten om de cilindrische tapkolom gelegd en wordt het deksel met opvangreservoir op de koelplaten gelegd.The beverage dispensing device can easily be made ready for beverage dispensing by placing the lower containers therein for cooling. The I cylindrical tapping head is connected to the upper holder, after which it is suspended in the cooling chamber. The cooling plates are then placed around the cylindrical tapping column and the lid with collecting reservoir is placed on the cooling plates.

I 10 Enkele uitvoeringsvormen van een drankafgiftesamenstel volgens de uitvinding I zullen nader worden toegelicht aan de hand van de bijgevoegde tekening. In de I tekening toont: I Fig. 1 een houder met daaraan bevestigd een tapkop volgens de uitvinding, I Fig. 2 een perspectivische weergave Van een samenstel van een tapkolom en een drietal I 15 houders volgens de uitvinding, I Fig. 3-5 een schematisch bovenaanzicht en twee langsdoorsnedeaanzichten van het I bovenste deel van een tapkolom volgens de uitvinding, I Fig. 6 een langsdoorsnede door een tapkop en het bovenste deel van een houder I volgens de uitvinding en 20 Fig. 7 een detail van een bovenuiteinde van de tapkop volgens Fig. 6.Some embodiments of a beverage dispensing assembly according to the invention will be further elucidated with reference to the appended drawing. In the I drawing: FIG. 1 shows a holder with a tapping head according to the invention attached thereto, FIG. 2 shows a perspective view of an assembly of a tapping column and three containers according to the invention, FIG. 3-5 show a schematic top view and two longitudinal sectional views of the upper part of a tapping column according to the invention, Figs. 6 a longitudinal section through a tapping head and the upper part of a holder I according to the invention and FIG. 7 shows a detail of an upper end of the tapping head according to FIG. 6.

I Fig. 1 toont een houder 1 met koolzuurhoudende drank, zoals bier. Dergelijke houders zijn beschreven in NL 1 015 411 en NL 1 019 054 ten name van aanvraagster, I welke referenties hierin zijn opgenomen door verwijzing. De houder 1 omvat een I kunststof buitenmantel 2 en een flexibele zak 3 met daarin de koolzuurhoudende drank.FIG. 1 shows a container 1 with carbonated beverage, such as beer. Such containers are described in NL 1 015 411 and NL 1 019 054 in the name of the applicant, which references are incorporated herein by reference. The container 1 comprises an outer plastic jacket 2 and a flexible bag 3 containing the carbonated beverage.

25 Via een veerbelaste afgifteklep 11 kan de drank via een stijgleiding 22 en I uitstroomkanaal 10 uit de houder 1 worden afgegeven. Hiertoe kan een drukmiddel, I zoals lucht, worden toegevoerd aan de ruimte tussen de zak 3 en de buitenste mantel 2, I via een niet nader getoonde luchttoevoer in de buitenmantel 2. Het is echter tevens I mogelijk om een gebruikelijke koolzuurgasaansluiting te voorzien voor drukopbouw in 30 de houder 1. De houder 1 is voorzien van zijdelings uitstekende wangen 5,7 voor I positionering en ophanging van de houder 1 ineen koelkamer.Via a spring-loaded dispensing valve 11, the beverage can be dispensed from the container 1 via a riser line 22 and outflow channel 10. For this purpose, a pressure means, such as air, can be supplied to the space between the bag 3 and the outer jacket 2, I via an air supply in the outer jacket 2, not shown in more detail. However, it is also possible to provide a conventional carbon dioxide gas connection for pressure build-up. in the holder 1. The holder 1 is provided with laterally projecting cheeks 5,7 for positioning and suspension of the holder 1 in a cooling chamber.

I Een tapkop 47 is losneembaaar verbonden met de houder 1. De tapkop 47 omvat H een cilindrisch lichaam 60 en een uitstroomdeel 52. Door neerdrukken van de » 5 handgreep 48 kan een duwstang 61 in aangrijping met de afgifieklep 11 worden gebracht om deze in te drukken en bier toe te laten in de ruimte 66 van de ruimte 66 van de holle cilinder 60, en via deze ruimte 66 toe te voeren aan uitstroomdeel 52.A tapping head 47 is detachably connected to the holder 1. The tapping head 47 comprises a cylindrical body 60 and an outlet part 52. By pushing down the handle 48 a push rod 61 can be brought into engagement with the dispensing valve 11 for insertion thereof. pressures and beer into the space 66 of the space 66 of the hollow cylinder 60, and through this space 66 to feed outflow part 52.

Zoals blijkt uit Fig. 2 omvat de afgifte-inrichting een kolomvoimige koelkamer 5 40 waarin een aantal, bijvoorbeeld een drietal, houders 49,50 en 51 is opgeslagen. De koelkamer kan zijn voorzien van een niet nader weergegeven gebruikelijke expansiekoeling of kan een niet nader aangeduide peltierkoeling hebben.As appears from FIG. 2, the dispensing device comprises a column-like cooling chamber 40 in which a number, for example three, of containers 49, 50 and 51 are stored. The cooling chamber may be provided with a conventional expansion cooling (not shown) or may have a peltier cooling (not specified).

De houders kunnen door een opening 41 in het topvlak 41’van de kolomvormige koelkamer 40 daarin worden geplaatst, waarbij de houders 50, 51 in een onderste deel 10 40’van de koelkamer 40 belanden en de bovenste houder 49 met zijn wangen 53 in aangrijping komt met een bovenste deel 40 “van de koelkamer. De zijdelings uitstekende wangen 53 van de bovenste houder 49 zijn een kwart slag gedraaid ten opzichte van de wangen 54 van de onderste houders 50, 51, en zijn afgesteund op een ophanging 57, 58 aan de bovenzijde van de kolom, zodanig dat de bovenste houder 49 15 vrij is opgehangen ten opzichte van de houders 50, 51, met zijn bovenzijde op een gedefinieerde positie.The holders can be placed through an opening 41 in the top surface 41 'of the columnar cooling chamber 40 therein, the holders 50, 51 landing in a lower part 40' of the cooling chamber 40 and the upper holder 49 with its cheeks 53 in engagement comes with an upper part 40 "of the cooling chamber. The laterally projecting cheeks 53 of the upper holder 49 are rotated a quarter turn with respect to the cheeks 54 of the lower holders 50, 51 and are supported on a suspension 57, 58 on the top of the column such that the upper holder 49 is freely suspended relative to the holders 50, 51, with its top side at a defined position.

Fig. 3 toont een bovenaanzicht van de opening 41 in de koelkamer 40, met de uitsparingen 55-58. Zoals blijkt uit Fig. 4 zijn de uitsparingen 57 en 58 relatief kort in vergelijking met de lengte van de koelkamer 40 en zijn deze voorzien van een onderste 20 aanslag 81, 82 waarop de wangen 53, 54 van de houders kunnen worden afgesteund. Zoals blijkt uit Fig. 5 verlopen de uitsparingen 55, 56 langs de gehele lengte van de koelkamer 40 en worden de wangen van de houders door deze uitsparingen slechts in positie geleid maar niet in verticale richting afgesteund.FIG. 3 shows a top view of the opening 41 in the cooling chamber 40, with the recesses 55-58. As appears from FIG. 4, the recesses 57 and 58 are relatively short compared to the length of the cooling chamber 40 and are provided with a lower stop 81, 82 on which the cheeks 53, 54 of the holders can be supported. As appears from FIG. 5, the recesses 55, 56 extend along the entire length of the cooling chamber 40 and the cheeks of the holders are guided through these recesses only in position but not supported in the vertical direction.

De onderste houders 50, 51 worden in de kolom 40 neergelaten door ze zodanig 25 te oriënteren ten opzichte van de kolom 40, dat hun wangen 54 vrij door uitsparingen 55,56 treden.The lower holders 50, 51 are lowered into the column 40 by orienting them relative to the column 40 such that their cheeks 54 pass freely through recesses 55,56.

Voorafgaand aan plaatsing van de bovenste houder 49 in de kolom 40, wordt de tapkop 47 via een bajonetsluiting met het uitstroomkanaal 10 van de houder 49 verbonden, en worden koelblokken 42 en 43 rondom de tapkop 47 aangebracht ter 30 afsluiting van de bovenzijde van de kolom en koeling van de tapkop 47. De koelblokken kunnen warmtegeleidend zijn uitgevoerd en via geleiding de warmte van de cilinder 60 aan de koelkamer toevoeren. Het is tevens mogelijk om de koelblokken 42, 43 actief te koelen, via bijvoorbeeld een kanalenstelsel waardoorheen een i 0 9 Q a n _ I koelmedium wordt geleid om door middel van Peltier elementen. De koelblokken 42, I 43 worden afgedekt met een deksel 44, welke een lekbak 45 omvat die wordt I afgesloten door een rooster 46.Prior to placing the upper holder 49 in the column 40, the tapping head 47 is connected via a bayonet closure to the outflow channel 10 of the holder 49, and cooling blocks 42 and 43 are arranged around the tapping head 47 to close off the top of the column. and cooling the tapping head 47. The cooling blocks can be thermally conductive and supply the heat from the cylinder 60 to the cooling chamber via conduction. It is also possible to actively cool the cooling blocks 42, 43 via, for example, a channel system through which a cooling medium is guided, for example, by means of Peltier elements. The cooling blocks 42, 43 are covered with a lid 44, which comprises a drip tray 45 which is closed by a grid 46.

I Zoals duidelijk wordt uit Fig. 6 en Fig. 7, omvat de tapkop 47 een cilinder 60 die 5 via een bajonetveibinding gevormd door een sleuf 59’in de cilinder en een nok 59 op I de buitenomtrek van een bovenzijde 10’van het uitstroomkanaal 10, met de houder 49 I wordt verbonden. De duwstang 61 is aan de bovenzijde van de cilinder 60 verbonden I met een afsluiter 63 voor afsluiten ai vrijgeven van het uitstroomuiteinde 52, en grijpt aan de onderzijde van de cilinder 60 aan op de afgifteklep 11 van de houder 49. De I 10 afsluiter 63 is voorzien van een ontluchtingskanaal 64, dat in de gesloten stand zoals I getoond in Fig. 6. het kanaal van het uitstroomuiteinde 52 verbindt met een I ontluchtingsopening 70. In de geopende stand, zoals getoond in Fig. 7 is de I ontluchtingsopening 70 afgesloten door een met de afsluiter 63 verplaatsbare nok 72.As is clear from FIG. 6 and FIG. 7, the tapping head 47 comprises a cylinder 60 which is connected to the holder 49 I through a bayonet locking connection formed by a slot 59 'in the cylinder and a cam 59 on the outer circumference of an upper side 10' of the outflow channel 10. The push rod 61 is connected at the top of the cylinder 60 to a shut-off valve 63 for releasing the outflow end 52, and engages at the bottom of the cylinder 60 on the dispensing valve 11 of the holder 49. The shut-off valve 63 is provided with a vent channel 64 which, in the closed position as shown in FIG. 6. connects the channel of the outflow end 52 to an air vent opening 70. In the open position, as shown in FIG. 7, the vent opening 70 is closed by a cam 72 displaceable with the valve 63.

I Een handgreep 48 is verbonden met de duwstang 61. De slag van de afgifteklep 11 en I IS de kracht benodigd voor het openen van de afgifteklep zijn instelbaar door verplaatsing I van een nok 65, die door middel van schroefdraad langs de duwstang 61 beweegbaar is, ten opzichte van vaste aanslag 73.A handle 48 is connected to the push rod 61. The stroke of the dispensing valve 11 and the force required to open the dispensing valve are adjustable by displacement I of a cam 65, which is movable along the push rod 61 by means of screw thread. , compared to fixed assessment 73.

I 1023430I 1023430

Claims (12)

1. Samenstel van een drankafgifte-inrichting en een houder (1, 49, 50, 51) met koolzuurhoudende drank, waarbij de houder aan zijn bovenzijde is voorzien van een 5 uitstroomkanaal (10), en waarbij de afgifte-inrichting een koelkamer (40) omvat met aan een bovenzijde (4Γ) een opening (41) voor het opnemen van de houder, alsmede van een tapkop (47) met een uitstroomopening (52) en een handgreep (48) voor opening en sluiting van de uitstroomopening, waarbij zich tijdens gebruik tussen de handgreep en het uitstroomkanaal een drankafgiitekanaal (66) bevindt, met het 10 kenmerk, dat de koelkamer een bovenste deel (40”) en een onderste deel (40’) omvat, waarbij tijdens gebruik een houder (49) in het bovenste deel (40”) is geplaatst, welke houder is aangesloten op de tapkop (47), en waarbij ten minste een onderste houder (50, 51), in hoofdzaak in lijn met de bovenste houder, in het onderste deel (40’) is geplaatst welke onderste houder (50,51) niet is aangesloten op de tapkop (47). 15An assembly of a beverage dispensing device and a container (1, 49, 50, 51) with carbonated beverage, the container being provided on its upper side with an outflow channel (10), and wherein the dispensing device comprises a cooling chamber (40 ) having an opening (41) for receiving the holder on an upper side (4Γ), as well as a tapping head (47) with an outflow opening (52) and a handle (48) for opening and closing the outflow opening, a drink outlet channel (66) is present during use between the handle and the outflow channel, characterized in that the cooling chamber comprises an upper part (40 ") and a lower part (40 '), wherein during use a holder (49) in the upper part (40 ”) is placed, which holder is connected to the tapping head (47), and wherein at least one lower holder (50, 51), substantially in line with the upper holder, in the lower part (40 ') is placed which lower holder (50,51) is not connected to the tapping head (47). 15 2. Samenstel volgens conclusie 1, waarbij de houder (1, 49, 50, 51) aan de bovenzijde is voorzien van een ophangorgaan (5, 7, 53, 54), en waarbij de koelkamer (40) nabij de bovenzijde is voorzien van een complementair ophangorgaan (57,58, 81, 82) voor het positioneren van de houder in het bovenste deel (40”) van de koelkamer. 20An assembly according to claim 1, wherein the holder (1, 49, 50, 51) is provided with a suspension member (5, 7, 53, 54) at the top, and wherein the cooling chamber (40) is provided near the top with a complementary suspension member (57,58, 81, 82) for positioning the holder in the upper part (40 ") of the cooling chamber. 20 3. Samenstel volgens conclusie 2, waarbij het ophangorgaan van de koelkamer (40) een eerste paar, zich vanaf een bovenvlak in een langsrichting van houder uitstrekkende opneemsleuven (57, 58) omvat die eindigen in een aanslagvlak (81, 82) voor samenwerking met het ophangorgaan (5,7,53,54) van de houders, alsmede een tweede 25 paar gelijksoortig gevormde opneemsleuven (55, 56) die zich vanaf een bovenvlak (41 ’) in een langsrichting van koelkamer (40) uitstrekken en die de houders tot in het onderste deel (40’) van de koelkamer laten passeren.An assembly according to claim 2, wherein the cooling member suspension member (40) comprises a first pair of receiving slots (57, 58) extending from an upper surface in a longitudinal direction of container and terminating in a stop surface (81, 82) for cooperation with the suspension member (5,7,53,54) of the holders, as well as a second pair of similarly shaped receiving slots (55, 56) extending from an upper surface (41 ') in a longitudinal direction of cooling chamber (40) and which the holders pass into the lower part (40 ') of the cooling chamber. 4. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de tapkop (47) 30 losneembaar met het uitstroomkanaal (10) van de bovenste houder (49) is verbonden.Assembly as claimed in any of the foregoing claims, wherein the tapping head (47) is releasably connected to the outflow channel (10) of the upper holder (49). 5. Samenstel volgens conclusie 4, waarbij de tapkop (47) een cilindrisch lichaam (60) omvat dat in het verlengde van een hartlijn van de houder, met de houder is 1023430- t t verbonden, in welk lichaam (60) een langs de hartlijn daarvan verlopende duwstang (61) is opgenomen die aan de bovenzijde uit het lichaam treedt, welk lichaam aan de bovenzijde is voorzien van de uitstroomopening (52), alsmede van een glijdend langs de wand van het lichaam met de duwstang verbonden afsluitorgaan (63) voor het 5 openen en vrijgeven van de uitstroomopening (52).An assembly according to claim 4, wherein the tapping head (47) comprises a cylindrical body (60) which is connected to the holder 1023430-t in line with a center line of the holder, in which body (60) a along the center line a push rod (61) extending therefrom is received and exits from the body at the top, which body is provided at the top with the outflow opening (52) and with a closing member (63) slidably connected along the wall of the body to the push rod opening and releasing the outflow opening (52). 6. Samenstel volgens conclusie 5, waarbij een in de langsrichting van de duwstang (61) verstelbare verbreding (65) aan de duwstang is bevestigd, en waarbij een met de verbreding in aangrijping te brengen aanslag (73) aan de binnenzijde (66) van het 10 cilindrisch lichaam (60) is opgenomen.An assembly according to claim 5, wherein a widening (65) adjustable in the longitudinal direction of the push rod (61) is attached to the push rod, and wherein a stop (73) to be engaged with the widening on the inner side (66) of the cylindrical body (60) is included. 7. Samenstel volgens conclusie 5 of 6, waarbij het afsluitorgaan (63) is voorzien van een ontluchtingskanaal (64) dat in de gesloten stand van de handgreep (40) enerzijds in verbinding staat met de uitstroomopening (52) en anderzijds met een 15 ontluchtingsopening (70) in het cilindrisch lichaam (60).7. Assembly as claimed in claim 5 or 6, wherein the closing member (63) is provided with a venting channel (64) which in the closed position of the handle (40) is on the one hand in communication with the outflow opening (52) and on the other hand with a venting opening (70) in the cylindrical body (60). 8. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bovenzijde (40’) van de koelkamer (40) afsluitbaar is met een in ten minste twee delen gevormde koelplaat (42,43), met een centrale opening voor het opnemen van de tapkop (47). 20An assembly according to any one of the preceding claims, wherein the upper side (40 ') of the cooling chamber (40) can be closed with a cooling plate (42,43) formed in at least two parts, with a central opening for receiving the tapping head ( 47). 20 9. Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bovenzijde (40*) van de koelkamer (40) met een afdekplaat (44,45) afdekbaar is, welke is voorzien van een centrale opening voor het opnemen van de tapkop (47), en welke is voorzien van een vloeistof opvangreservoir (45). 25An assembly according to any one of the preceding claims, wherein the top (40 *) of the cooling chamber (40) can be covered with a cover plate (44, 45), which is provided with a central opening for receiving the tapping head (47), and which is provided with a liquid collection reservoir (45). 25 10. Drankafgifte-inrichting (40,47) voor toepassing in een samenstel volgens één der conclusies 1 tot en met 9.A beverage dispenser (40,47) for use in an assembly according to any one of claims 1 to 9. 11. Tapkop (47) voor toepassing in een samenstel volgens een der conclusies 5 tot en 30 met 7.A tapping head (47) for use in an assembly according to any one of claims 5 to 30 with 7. 1. O O 4 Λ1. O O 4 Λ
NL1023430A 2003-05-14 2003-05-14 Beverage dispenser with a columnar cooling chamber. NL1023430C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1023430A NL1023430C2 (en) 2003-05-14 2003-05-14 Beverage dispenser with a columnar cooling chamber.
PCT/NL2004/000331 WO2004101425A2 (en) 2003-05-14 2004-05-14 Drink dispenser with a columnar chill chamber

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1023430A NL1023430C2 (en) 2003-05-14 2003-05-14 Beverage dispenser with a columnar cooling chamber.
NL1023430 2003-05-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1023430C2 true NL1023430C2 (en) 2004-11-16

Family

ID=33448521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1023430A NL1023430C2 (en) 2003-05-14 2003-05-14 Beverage dispenser with a columnar cooling chamber.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1023430C2 (en)
WO (1) WO2004101425A2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1031105C2 (en) * 2006-02-08 2007-08-10 Heineken Supply Chain Bv Method and device for distributing beverage.

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1332870A (en) * 1962-08-29 1963-07-19 Brasserie Du Pecheur Movable refrigerated counter for the service of draft beer
US4164853A (en) * 1977-03-30 1979-08-21 Mcdonough John Cooler
US4350267A (en) * 1979-12-26 1982-09-21 Nelson Richard E Portable modular beverage dispenser
EP0224293A1 (en) * 1985-11-08 1987-06-03 Heineken Technisch Beheer B.V. A beer tapping installation
DE19545674A1 (en) * 1995-04-20 1996-10-24 Joachim Mogler Heat insulating container for drinks kegs
WO2000003944A1 (en) 1998-07-15 2000-01-27 Heineken Technical Services B.V. Valve assembly for a beverage container, container for beverage and method for filling and emptying a beverage container
WO2001092144A2 (en) 2000-05-31 2001-12-06 Heineken Technical Services B.V. Tapping device and container therefor, and method for the manufacture thereof
NL1015411C2 (en) 2000-06-09 2001-12-14 Heineken Tech Services Beverage container provided with a chamber with a flexible dispensing line and with positioning means.
NL1019054C2 (en) 2001-09-28 2003-03-31 Heineken Tech Services Beverage dispensing device provided with a double closure.

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2001040A (en) * 1934-01-10 1935-05-14 Sweeney David Beer dispensing equipment
US4220258A (en) * 1978-08-04 1980-09-02 Gruenewald Manufacturing Company, Inc. Dispensing device
DE9302058U1 (en) * 1993-02-13 1994-06-16 Dreher Bernd Mobile catering unit for parties, garden parties and family celebrations etc.
JP4044650B2 (en) * 1997-09-01 2008-02-06 サッポロビール株式会社 Carbonated beverage pouring method and carbonated beverage pouring device
US6622510B2 (en) * 2000-11-01 2003-09-23 Grindmaster Crathco Systems, Inc. Frozen beer product, method and apparatus

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1332870A (en) * 1962-08-29 1963-07-19 Brasserie Du Pecheur Movable refrigerated counter for the service of draft beer
US4164853A (en) * 1977-03-30 1979-08-21 Mcdonough John Cooler
US4350267A (en) * 1979-12-26 1982-09-21 Nelson Richard E Portable modular beverage dispenser
EP0224293A1 (en) * 1985-11-08 1987-06-03 Heineken Technisch Beheer B.V. A beer tapping installation
DE19545674A1 (en) * 1995-04-20 1996-10-24 Joachim Mogler Heat insulating container for drinks kegs
WO2000003944A1 (en) 1998-07-15 2000-01-27 Heineken Technical Services B.V. Valve assembly for a beverage container, container for beverage and method for filling and emptying a beverage container
WO2001092144A2 (en) 2000-05-31 2001-12-06 Heineken Technical Services B.V. Tapping device and container therefor, and method for the manufacture thereof
NL1015411C2 (en) 2000-06-09 2001-12-14 Heineken Tech Services Beverage container provided with a chamber with a flexible dispensing line and with positioning means.
NL1019054C2 (en) 2001-09-28 2003-03-31 Heineken Tech Services Beverage dispensing device provided with a double closure.

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004101425A2 (en) 2004-11-25
WO2004101425A3 (en) 2005-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1023429C2 (en) Beverage dispenser.
EP1473271B1 (en) Drink dispenser
US7076966B2 (en) Refrigerated liquid dispensing system
AU2001264403A1 (en) Drink dispenser assembly and container for drink and drink dispensing line
CN101511689A (en) Chilled topping dispenser
NL1023430C2 (en) Beverage dispenser with a columnar cooling chamber.
EP2455326A1 (en) Improved, portable beverage-dispensing device for use by groups
EP3189001B1 (en) Liquid dispensing device and valve assembly for use therewith
EP0524193A1 (en) A hot beverage dispensing arrangement.
CN110974063B (en) Seasoning platform
DK200600085U3 (en) Beverage Dispensing Unit and Beverage Container and Beverage Dispensing Hose
CA2310399A1 (en) Liquid dispensing apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20141201