NL1022737C2 - Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt - Google Patents

Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt Download PDF

Info

Publication number
NL1022737C2
NL1022737C2 NL1022737A NL1022737A NL1022737C2 NL 1022737 C2 NL1022737 C2 NL 1022737C2 NL 1022737 A NL1022737 A NL 1022737A NL 1022737 A NL1022737 A NL 1022737A NL 1022737 C2 NL1022737 C2 NL 1022737C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
dough
pieces
conveyor belt
plate
conveying
Prior art date
Application number
NL1022737A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Gerard Marius Kortlever
Wim Kortlever
Original Assignee
Tech Buro Kortlever B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from NL1022737 external-priority
Application filed by Tech Buro Kortlever B V filed Critical Tech Buro Kortlever B V
Priority to NL1022737A priority Critical patent/NL1022737C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1022737C2 publication Critical patent/NL1022737C2/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A21BAKING; EDIBLE DOUGHS
    • A21CMACHINES OR EQUIPMENT FOR MAKING OR PROCESSING DOUGHS; HANDLING BAKED ARTICLES MADE FROM DOUGH
    • A21C7/00Machines which homogenise the subdivided dough by working other than by kneading
    • A21C7/04Machines which homogenise the subdivided dough by working other than by kneading with moulding cups

Abstract

Pieces of dough (8) are transported on a flat conveyor belt (5-7) extending parallel to a kneading device (10) with spaces (20) in its bottom side for locating the pieces. A kneading apparatus for dough used to make bakery products comprises a transport system (2-4) and a kneading device with spaces for locating the pieces of dough so that the latter are kneaded as the device is moved along at least part of the transport path. The transport system comprises a flat conveyor belt in the kneading device region. The kneading device is located above the belt and extends parallel to it and includes spaces in its bottom side. An independent claim is also included for a production line (1) for kneaded pieces of dough, comprising a system for producing flat dough, a system for dividing the flat dough into individual pieces, a system for spreading the pieces apart and the above kneading apparatus.

Description

Korte aanduiding: Inrichting voor het ophollen van stukken deeg voor bakkersproducten.Short description: Device for hollowing out pieces of dough for bakery products.

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

5 De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opbollen van stukken deeg voor bakkersproducten omvattende een transportsysteem voor het langs een transporttraject transporteren van de stukken deeg, een met uitsparingen voor de stukken deeg uitgevoerd opbolorgaan dat tijdens opbollende werkzaamheid van de inrichting over 10 een deel van het transporttraject ter plaatse van de uitsparingen aangrijpt op buitenoppervlakdelen van de stukken deeg en bewegings-middelen voor het doen bewegen van het opbolorgaan tijdens de aangrijping ervan op de buitenoppervlakdelen van de stukken deeg ten opzichte van de stukken deeg voor het opbollen van de stukken deeg.The invention relates to a device for bulging pieces of dough for bakery products, comprising a conveying system for conveying the pieces of dough along a conveying path, a conveying member provided with recesses for the pieces of dough which, during bulging operation of the device, over a part of the conveying path at the location of the recesses engaged on outer surface parts of the dough pieces and moving means for causing the bulging member to move during its engagement with the outer surface parts of the pieces of dough relative to the pieces of dough for bulging the pieces of dough .

I 15 Een dergelijke inrichting is bekend uit de Internationale I octrooiaanvrage W0-A1-99/01037. Bij deze inrichting volgens de stand van I de techniek is er sprake van een buitenste trommel met in zijn buitenwand I doorgangsopeningen. Aan de binnenzijde van deze buitenwand bevindt zich I een binnenste trommel waarvan de buitenzijde aansluit op de binnenzijde 20 van de wand van de buitenste trommel. Ter plaatse van de openingen in de I buitenste trommel is de binnenste trommel aan zijn buitenzijde voorzien I van verdiepingen. De trommel wordt van ongeveer drie uur tot zes uur I omsloten door een band die daarbij ten dele wordt ondersteund door een I ondersteun!nglichaam. In bedrijf worden stukken deeg door een I 25 transporteur die eindigt boven de buitenste trommel in een opening van I deze trommel die zich bevindt op twaalf uur gebracht. De buitenste I trommel en de binnenste trommel roteren met de klok mee waarbij de I binnenste trommel bovendien een extra beweging ten opzichte van de I buitenste trommel uitvoert waardoor deze een knedende werking op het stuk I 30 deeg uitoefent waardoor opbol ling van het stuk deeg optreedt. Ongeveer I bij drie uur wordt het stuk deeg volledig opgesloten in de ruimte die H wordt omsloten door de binnenste trommel, de wanden van de II doorgangsopening van de buitenste trommel waar het stuk zich in bevindt en de band die de buitenste trommel omgeeft. Aldus wordt voorkomen dat H het stuk deeg uit de opening in de buitenste trommel valt. De band, die 5 overigens ook met de buitenste trommel meebeweegt, strekt zich vanaf zes uur tangentieel horizontaal uit zodat de inmiddels opgebolde stukken deeg onder invloed van de zwaartekracht vrijkomen uit de openingen en verder H worden getransporteerd door de band.Such a device is known from the international I patent application WO-A1-99 / 01037. This state of the art device involves an outer drum with passage openings in its outer wall. On the inside of this outer wall there is an inner drum whose outer side connects to the inner side of the wall of the outer drum. At the location of the openings in the outer drum, the inner drum is provided on its outer side with recesses. The drum is enclosed from about three to six hours by a band which is thereby partially supported by a supporting body. In operation, pieces of dough are brought to twelve o'clock by an conveyor that ends above the outer drum in an opening of this drum. The outer drum and the inner drum rotate clockwise, the inner drum additionally performing an additional movement with respect to the outer drum, so that it exerts a kneading action on the piece of dough, whereby bulging of the piece of dough occurs . Approximately I at three o'clock, the piece of dough is completely enclosed in the space that H is enclosed by the inner drum, the walls of the II passage opening of the outer drum in which the piece is located and the band surrounding the outer drum. Thus, H prevents the piece of dough from falling out of the opening into the outer drum. The belt, which, incidentally, also moves with the outer drum, extends tangentially horizontally from six o'clock so that the pieces of dough that have now been rolled up are released from the openings under the influence of gravity and are further transported through the belt by H.

De bovenstaand beschreven inrichting volgens de stand van H 10 de techniek is relatief complex qua constructie en qua werking ten aanzien van welke aspecten de onderhavige uitvinding een verbetering beoogt te verschaffen. Daarnaast beoogt de inrichting volgens de uitvinding om een inrichting volgens de aanhef te verschaffen die deegsoorten van verschillende typen kan opbollen, met name deegsoorten 15 met een relatief hoog waterpercentage tot wel 80% zoals men onder andere bij kleinbroodjes van Italiaans type aantreft zoals zogenaamde Ciabatta- broodjes. Alhoewel de inrichting volgens de uitvinding met name bestemd is voor toepassing voor kleinbroodproductie waarbij het gewicht van de individuele kleinbroodjes tussen de 25 en 70 gram is gelegen, is ook 20 toepassing bij grotere broden denkbaar. Daarnaast beoogt de uitvinding een inrichting te verschaffen die in staat is om op flexibele wijze stukken deeg van verschillende afmetingen te verwerken waarbij er voor I zover noodzakelijk sprake is van korte omsteltijden.The above-described device according to the state of the art is relatively complex in terms of construction and operation in respect of which aspects the present invention aims to provide an improvement. In addition, the device according to the invention aims to provide a device according to the preamble which can bulge doughs of different types, in particular doughs with a relatively high water percentage up to 80%, as is found among other things with small Italian-style bread rolls such as so-called Ciabatta Sandwiches. Although the device according to the invention is intended in particular for use for small bread production where the weight of the individual small rolls is between 25 and 70 grams, use with larger loaves is also conceivable. In addition, it is an object of the invention to provide an apparatus which is capable of flexibly processing pieces of dough of different dimensions, with short changeover times being necessary as far as necessary.

I Binnen het kader van de bovenbeschreven doelstelling 25 kenmerkt de inrichting volgens de uitvinding zich in eerste instantie I doordat het transportsysteem tenminste ter plaatse van het opbol orgaan I een vlakke transportband omvat en het opbol orgaan zich boven de transportband parallel aan de transportband uitstrekt en aan zijn I onderzijde is voorzien van de uitsparingen. Door het opbollen te doen I 30 plaatsvinden terwijl de stukken deeg zich op een vlakke transportband bevinden kan de inrichting volgens de uitvinding relatief eenvoudig en 3 I dus goedkoop worden geconstrueerd. Vlakke transportbanden zijn immers I standaard producten. Bovendien kan aldus ook het opbolorgaan eenvoudig I worden vormgegeven doordat de hoofdvorm ervan ook vlak zal zijn aangezien I het opbolorgaan zich parallel aan de transportband uitstrekt.Within the scope of the above-described objective 25, the device according to the invention is characterized in the first instance in that the conveying system comprises a flat conveyor belt at least at the location of the conveying element I and the conveying element extends parallel to the conveyor belt above the conveyor belt and its bottom side is provided with the recesses. By allowing the bulging to take place while the pieces of dough are on a flat conveyor belt, the device according to the invention can be constructed relatively simply and therefore inexpensively. Flat conveyor belts are, after all, I standard products. Moreover, the conveying member can thus also be simply designed in that its main shape will also be flat since the conveying member extends parallel to the conveyor belt.

I 5 Uit oogpunt van constructieve eenvoud geniet het de I voorkeur dat de bewegingsmiddelen zijn ingericht voor het ten minste in I een richting loodrecht op de vlakke transportband doen bewegen van het I opbolorgaan. Aldus kan op voordelige wijze de aangrijping door het I opbolorgaan op de buitenoppervlakdelen van de stukken deeg eenvoudig I 10 plaats vinden alsmede worden opgeheven.From the viewpoint of structural simplicity, it is preferable that the moving means are adapted to cause the convex member to move at least in a direction perpendicular to the flat conveyor belt. The engagement by the convex member on the outer surface parts of the pieces of dough can thus easily take place as well as be canceled.

I Teneinde de productiviteit van de inrichting volgens de I uitvinding te verhogen is het zeer voordelig indien de inrichting is I voorzien van een wagen met de bewegingsmiddelen voor het opbolorgaan voor I het repeterend in hoofdzaak synchroon meebewegen van het opbolorgaan met I 15 de transportband en het tegen de verplaatsingsrichting van de transport- I band in bewegen van het opbolorgaan. Dankzij een dergelijke wagen wordt I de inrichting geschikt voor een continu productieproces waarbij het I opbollen van de stukken deeg plaatsvindt tijdens het vanaf een I startpositie in hoofdzaak synchroon meebewegen van het opbolorgaan met de 20 transportband waarbij dan tevens een relatieve beweging van het I opbolorgaan ten opzichte van de stukken deeg plaatsvindt, waarna het opbolorgaan, bij voorkeur in ijlgang, weer terug beweegt naar de startpositie om aldaar aan te grijpen op nog niet opgebolde stukken deeg.In order to increase the productivity of the device according to the invention, it is very advantageous if the device is provided with a carriage with the moving means for the conveying member for repeating, essentially and synchronously, the conveying member along with the conveyor belt and the conveyor belt. moving the conveying member against the direction of movement of the conveyor belt. Thanks to such a trolley, the device becomes suitable for a continuous production process in which the rolling up of the pieces of dough takes place while moving the conveying member from the starting position substantially synchronously with the conveyor belt, whereby a relative movement of the conveying member then also takes place. takes place relative to the pieces of dough, whereafter the convex member, preferably in rapid traverse, moves back to the starting position to engage there on pieces of dough that have not yet been rolled up.

A contrario geredeneerd zal het de lezer overigens duidelijk zijn dat het 25 binnen het kader van de uitvinding niet strikt noodzakelijk is dat de I inrichting volgens de uitvinding in een continu productieproces wordt I bedreven maar dat het tevens mogelijk is om deze in een discontinu productieproces te bewegen waarbij de transportband afwisselend beweegt I en niet beweegt. Het opbollen vindt dan plaats terwijl de transportband 30 stilstaat.A contrario, it will be clear to the reader that within the scope of the invention it is not strictly necessary that the device according to the invention is operated in a continuous production process, but that it is also possible to operate it in a discontinuous production process. moving with the conveyor belt moving alternately and not moving. The bulging then takes place while the conveyor belt 30 is stationary.

Teneinde het productieproces zo stabiel en betrouwbaar H moge!ijk te maken en om bovendien de resultaten van het opbolproces zo gelijkmatig mogelijk te maken geniet het de voorkeur dat de transportband H horizontaal is georiënteerd.In order to make the production process as stable and reliable as possible and, moreover, to make the results of the bulging process as uniform as possible, it is preferable that the conveyor belt H is oriented horizontally.

Een constructief zeer voordelige uitvoeringsvorm wordt H 5 verkregen indien het opbol orgaan een plaat met ten minste één plaat- opening omvat ter plaatse van welke ten minste ene plaatopening H respectievelijk ten minste één uitwisselbaar uitsparingsdeel voorzien van ten minste één uitsparing losmaakbaar met de plaat is verbonden. De H uitwisselbaarheid van het ten minste ene losse uitsparingsdeel maakt het 10 mogelijk om zeer snel de inrichting volgens de uitvinding om te stellen voor het opbollen van verschillende typen stukken deeg waarbij de verschillen zowel gelegen kunnen zijn in de afmetingen van de stukken deeg als in de aard van het deegmateriaal zelf. Binnen het kader van de onderhavige voorkeursuitvoeringsvorm kan het zo zijn dat er slechts één 15 los uitsparingsdeel is voorzien per opbol orgaan in welk uitsparingsdeel alle uitsparingen aanwezig zijn. Daarnaast is het ook denkbaar dat het aantal uitsparingsdelen gelijk is aan het aantal toegepaste uitsparingen.A constructionally very advantageous embodiment is obtained if the bulging member comprises a plate with at least one plate opening at the location of which at least one plate opening H or at least one interchangeable recess part provided with at least one recess is detachably connected to the plate . The H exchangeability of the at least one loose recess part makes it possible to very quickly convert the device according to the invention for bulging different types of pieces of dough, the differences being possible both in the dimensions of the pieces of dough and in the pieces of dough. nature of the dough material itself. Within the scope of the present preferred embodiment it may be that only one separate recess part is provided per bulging member in which recess part all recesses are present. In addition, it is also conceivable that the number of recess parts is equal to the number of recesses used.

Als tussenvorm is het verder denkbaar dat er per opbol orgaan een aantal losse uitsparingsdelen zijn voorzien die ieder weer zijn voorzien van een 20 aantal uitsparingen. De optimale uitvoeringsvorm zal afhangen van de B specifieke producten die met behulp van de inrichting volgens de B uitvinding dienen te worden geproduceerd.As an intermediate form it is further conceivable that a number of separate recess parts are provided per bulging member, each of which is again provided with a number of recesses. The optimum embodiment will depend on the B specific products to be produced with the aid of the device according to the B invention.

B Voor een eenvoudige uitwisselbaarheid geniet het de B voorkeur dat de uitsparingsdelen een flensrand omvatten. Vanwege de I 25 flensrand is het eenvoudig verbinden en losmaken van het ten minste ene I uitsparingsdeel met de plaat mogelijk.B For a simple interchangeability it is preferred that the recess parts comprise a flange edge. Because of the flange edge, simple connection and detachment of the at least one recess part with the plate is possible.

I Een uit oogpunt van constructieve eenvoud nog verdere I voorkeursuitvoeringsvorm verkrijgt men indien het opbol orgaan een I raamwerk omvat waarmee de plaat losmaakbaar is verbonden. Het raamwerk I 30 kan aldus voor de vereiste stijfheid van het opbol orgaan zorg dragen I terwijl daarmee de vereiste stijfheid van de plaat beperkt blijft.A still further preferred embodiment from the viewpoint of structural simplicity is obtained if the bulging member comprises a framework to which the plate is releasably connected. The frame I 30 can thus provide the required stiffness of the bulging member while the required stiffness of the plate is thereby limited.

55

Bij toepassing van een een flensrand omvattend uitsparings-deel in combinatie met een raamwerk en een plaat als bovenstaand omschreven geniet het de voorkeur dat het raamwerk raamopeningen omvat I waarbij flensranden van de uitsparingsdelen worden ingeklemd tussen I 5 raamranden die de raamopeningen omgeven en plaatranden die de plaat- I openingen omgeven. Middels inklemming kan eenvoudig en snel de vereiste I uitwisselbare verbinding van ten minste één los uitsparingsdeel met de I plaat worden bewerkstelligd.When a recess part comprising a flange edge is used in combination with a frame and a plate as described above, it is preferred that the frame comprises window openings, wherein flange edges of the recess parts are clamped between window edges surrounding the window openings and plate edges which surround the window openings. plate openings. By clamping, the required exchangeable connection of at least one separate recess part with the I plate can be achieved simply and quickly.

I Alternatief is het met dezelfde voordelen ook mogelijk I 10 indien het raamwerk raamopeningen omvat waarbij flensranden van de I uitsparingsdelen worden opgesloten tussen raamranden die de raamopeningen I omgeven en plaatranden die de plaatopeningen omgeven.Alternatively, it is also possible with the same advantages if the frame comprises window openings in which flange edges of the recess parts are confined between window edges that surround the window openings I and plate edges that surround the plate openings.

I Teneinde de structuur van het deeg tijdens het opbollen zo I min mogelijk aan te tasten kan het zeer voordelig zijn bij met name I 15 relatief natte deegproducten indien de uitsparingen zijn vervaardigd van I een flexibel materiaal, bij voorkeur met een bepaalde oppervlakte- I structuur om het hechten van deeg te voorkomen.In order to affect the structure of the dough as little as possible during the bulging process, it can be very advantageous in particular for relatively wet dough products if the recesses are made of a flexible material, preferably with a certain surface structure. to prevent the dough from sticking.

I Afhankelijk van de toegepaste deegsoorten kan een zeer I geschikt flexibel materiaal een gaas zijn of bijvoorbeeld een rubber.Depending on the types of dough used, a very suitable flexible material can be a mesh or, for example, a rubber.

I 20 Teneinde de bolvorm van de opgebolde deegproducten zoveel I mogelijk te benaderen geniet het de voorkeur dat de uitsparingen een in I hoofdzaak boogvormige dwarsdoorsnede hebben.In order to approximate the spherical shape of the bulged dough products as much as possible, it is preferred that the recesses have a substantially arcuate cross-section.

I Volgens een constructief zeer voordelige voorkeurs- I uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding omvatten de I 25 bewerkingsmiddelen ten minste één roteerbare as die zich loodrecht op de I transportband uitstrekt voor het excentrisch rondom de as roteren van het opbolorgaan of althans van een deel daarvan. Een dergelijke excentrische I rotatie kan met eenvoudige constructieve middelen worden verwezenlijkt.According to a constructionally very advantageous preferred embodiment of a device according to the invention, the processing means comprise at least one rotatable shaft which extends perpendicular to the conveyor belt for eccentrically rotating the conveying member around the shaft or at least of a part thereof . Such an eccentric rotation can be realized with simple structural means.

I De uitvinding heeft verder betrekking op een productielijn I 30 voor het produceren van opgebolde stukken deeg omvattende middelen voor I het produceren van een plak deeg, verdeelmiddelen voor het verdelen van de plak deeg in individueler stukken deeg, verspreidmiddelen voor het op H afstand van elkaar brengen van de individuele stukken deeg en een inrichting volgens de uitvinding zoals bovenstaand beschreven voor het opbollen van de stukken deeg. De voordelen die aan een dergelijke H 5 productielijn zijn verbonden zijn bovenstaand reeds toegelicht aan de H hand van de beschrijving van de inrichting voor het opbollen van stukken H deeg volgens de uitvinding.The invention further relates to a production line I for producing bulged pieces of dough comprising means for producing a slice of dough, dividing means for dividing the slice of dough into more individual pieces of dough, spreading means for spacing H apart bringing the individual pieces of dough and a device according to the invention as described above for bulging the pieces of dough. The advantages associated with such an H production line have already been explained above with reference to the description of the device for bulging pieces of H dough according to the invention.

Bij voorkeur zijn de verdeelmiddelen ingericht voor het in bovenaanzicht gezien verdelen van de plak deeg in rechtzijdige stukken H 10 deeg. Aldus is het mogelijk om al het deegmateriaal van de plakdeeg op te bollen zonder dat er sprake is van deegmateriaal dat zich tussen de H stukken deeg die worden opgebold bevindt en aldus niet (direct) tot een opgebold deegproduct leidt.The dividing means are preferably adapted to divide the slice of dough into straight-sided pieces of dough, viewed in top view. It is thus possible to inflate all the dough material from the sticky dough without there being any question of dough material being located between the H pieces of dough being rolled up and thus not (directly) leading to a rolled up dough product.

Bij voorkeur zijn de rechtzijdige stukken deeg rechthoekig 15 aangezien rechthoekige stukken deeg eenvoudig zijn te vervaardigen met name indien de rechte zijden zich evenwijdig en loodrecht op de transportrichting uitstrekken.The straight-sided pieces of dough are preferably rectangular since rectangular pieces of dough are easy to manufacture, in particular if the straight sides extend parallel and perpendicular to the direction of transport.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de beschrijving van een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding H 20 alsmede van een aantal varianten. Een en ander is onder andere I weergegeven in navolgende schetsmatige figuren: figuur 1 toont in perspectivisch aanzicht een deel van een I productielijn; I figuur 2 toont in zijaanzicht de schietband volgens figuur I 25 1; I figuur 3 toont in dwarsdoorsnede een opbol orgaan; figuren 4a en 4b tonen twee verschillende opbol cups; I figuren 5a, 5b, 5c tonen drie verschillende opbolcups; figuur 6 toont zone VI in figuur 3 voor een nog verder type 30 opbol cup; en I de figuren 7a, 7b, 7c, 7d tonen achtereenvolgende stappen 7 tijdens het opbollen met behulp van een opbolcup volgens figuur 6.The invention will be further elucidated on the basis of the description of a preferred embodiment of the invention as well as of a number of variants. All this is shown, inter alia, in the following sketchy figures: figure 1 shows a perspective view of a part of a production line; Figure 2 shows the shooting band according to Figure 1 in side view; Figure 3 shows a spherical member in cross section; Figures 4a and 4b show two different bulging cups; Figures 5a, 5b, 5c show three different bulging cups; Figure 6 shows zone VI in Figure 3 for a still further type of ball cup; and Figures 7a, 7b, 7c, 7d show successive steps 7 during the ball-up with the aid of a ball-up cup according to Figure 6.

Figuur 1 toont een deel van een productielijn 1 voor de productie van kleinbroodproducten. De productielijn 1 omvat een aantal op elkaar aansluitende eindloze transportbandsystemen waarvan er in figuur 1 5 een drietal (al dan niet gedeeltelijk) is weergegeven welke zijn aangeduid met de verwijzingscijfers 2, 3, 4. Ieder transportbandsysteem 2, 3, 4 omvat een gesloten vlakke eindloze transportband 5, 6, 7 die geslagen zijn om rollen waarvan er één wordt aangedreven. Het transportsysteem draagt er zorg voor dat vierkante stukken deeg in de richting van 10 pijl 9 worden getransporteerd naar en voorbij een nog nader te beschrijven opbol orgaan 10. Stroomopwaarts ten opzichte van transportsysteem 2 is door een daartoe geschikte machine die deel uitmaakt van de productielijn 1 uit een massa deeg, een platte plak deeg vervaardigd die na zijn vervaardiging is verdeeld in de stukken deeg 8. Hiertoe zijn in 15 de plak deeg op regelmatige afstand van elkaar zowel evenwijdig aan de transportrichting 9 als loodrecht daarop sneden aangebracht. Voor het I zijdelings op afstand van elkaar positioneren van de stukken deeg 8 is I gebruik gemaakt van een op zich de vakman bekende spreidbandtransporteur.Figure 1 shows a part of a production line 1 for the production of small bread products. The production line 1 comprises a number of contiguous endless conveyor belt systems, of which in Figure 1 three (partially or not) are indicated which are designated with the reference numbers 2, 3, 4. Each conveyor belt system 2, 3, 4 comprises a closed plane endless conveyor belt 5, 6, 7 which are wrapped around rolls of which one is driven. The conveying system ensures that square pieces of dough are transported in the direction of arrow 9 to and beyond a conveying member 10 to be described later, upstream of conveying system 2 by a suitable machine forming part of the production line 1. from a mass of dough, a flat slice of dough is produced which after its manufacture is divided into the pieces of dough 8. To this end, slices of dough are arranged in the slice of dough at a regular distance from each other both parallel to the conveying direction 9 and cuts perpendicular thereto. For positioning the pieces of dough 8 at a lateral distance from each other, use is made of a spreader conveyor known per se to a person skilled in the art.

I Voor het op afstand van elkaar brengen van de stukken deeg gezien in de I 20 transportrichting is in eerste instantie gebruik gemaakt van een I bandtransporteur waarop transportbandsysteem 2 aansluit waarbij de snelheid van transportband 5 van transportbandsysteem 2 hoger is dan die I van de transportband gelegen stroomopwaarts ten opzichte van transport- I systeem 2. Aldus wordt een eerste zekere afstand in de transportrichting I 25 9 tussen de stukken deeg 8 verkregen.For spacing apart the pieces of dough as seen in the conveying direction, use has first been made of a belt conveyor to which conveyor belt system 2 connects, wherein the speed of conveyor belt 5 of conveyor belt system 2 is higher than that of the conveyor belt upstream of transport system 2. A first certain distance between the pieces of dough 8 is thus obtained in the transport direction.

Transportbandsysteem 3 is van het schietband principe welke I aan de hand van figuur 2 nader zal worden toegelicht. In de in figuur 2 I getoonde situatie strekt een deel van transportband 6 van transportband- I systeem 3 zich uit boven transportband 7 van transportbandsysteem 4. Het I 30 boven transportband 7 uitstrekkende deel van transportband 6 is geslagen I om omlooprol 11 dat tezamen met omlooprol 12 draagbaar is opgenomen in een niet nader getoond framewerk dat verplaatsbaar is volgens pijl 13 met een snelheid gelijk aan die van transportband 6. Vanuit de in figuur 2 getoonde positie schiet het gestel en dus omlooprollen 11 en 12 terug in H de richting van pijl 14 naar de posities 1Γ en 121, zodat de voorste rij H 5 stukken deeg 8 loskomt van zijn ondergrond en op de transportband 7 valt H (verwijzingscijfer 8'). Ook tijdens de teruggaande beweging van het H gestel met de omlooprollen 11, 12 blijft overigens transportband 6 H continu doorlopen waardoor continu toevoer van nieuwe stukken deeg 8 van H transportband 5 naar transportband 6 plaatsvindt. Indien nu de snelheid H 10 van transportband 7 afwijkt van die van transportband 6 kan aldus de H afstand tussen rijen van stukken deeg 8 worden beïnvloed en in dit geval verder worden vergroot.Conveyor belt system 3 is based on the shooting belt principle, which I will be explained in more detail with reference to Figure 2. In the situation shown in Figure 2 I, a part of conveyor belt 6 of conveyor belt system 3 extends above conveyor belt 7 of conveyor belt system 4. The part of conveyor belt 6 extending above conveyor belt 7 is wrapped around circulation roller 11 which, together with circulation roller 12 is received in a portable manner in a framework (not shown) that is displaceable according to arrow 13 at a speed equal to that of conveyor belt 6. From the position shown in figure 2, the frame and thus circulating rollers 11 and 12 shoot back in H in the direction of arrow 14 to the positions 1Γ and 121, so that the front row H 5 of dough pieces 8 comes loose from its substrate and H falls on the conveyor belt 7 (reference numeral 8 '). Also during the return movement of the H frame with the bypass rollers 11, 12, conveyor belt 6 continues to run H continuously, whereby continuous supply of new pieces of dough 8 from H conveyor belt 5 to conveyor belt 6 takes place. If now the speed H10 of conveyor belt 7 deviates from that of conveyor belt 6, the H distance between rows of pieces of dough 8 can thus be influenced and in this case be further increased.

Boven een deel van transportband 7 strekt zich het opbol orgaan 10 uit. Dit opbol orgaan 10 is in figuur 1 slechts schematisch 15 weergegeven en omvat een plaatvormig deel 15 met aan weerszijden van transportband 7 twee oren 16. Ieder oor 16 is voorzien van een boring 17 waardoorheen zich een naaf 18 uitstrekt. Onder de oren 16 is de naaf aangebracht op een niet nader getoonde schijf. Deze schijf is roteerbaar om een as die zich uitstrekt door het middelpunt van de schijf en 20 loodrecht op het vlak van de transportband 7 waarbij de naaf 18 zich in dezelfde richting uitstrekt, maar op afstand van het middelpunt van de schijf met deze schijf is verbonden. Voor ieder oor 16 is een dergelijke I excentrische aandrijving voorzien welke is ondergebracht in een behuizing 19. Behuizing 19 is in de richting van dubbele pijl 20 loodrecht op het I 25 vlak van de transportband 7 verplaatsbaar middels een daartoe geschikt I niet nader getoond parallel geleidingssysteem.The conveying element 10 extends above a part of conveyor belt 7. This bulging member 10 is only shown diagrammatically in Figure 1 and comprises a plate-shaped part 15 with two ears 16 on either side of conveyor belt 7. Each ear 16 is provided with a bore 17 through which a hub 18 extends. Below the ears 16 the hub is mounted on a disc (not shown). This disc is rotatable about an axis extending through the center of the disc and perpendicular to the plane of the conveyor belt 7 with the hub 18 extending in the same direction but connected to this disc at a distance from the center of the disc . For each ear 16 such an eccentric drive is provided which is accommodated in a housing 19. Housing 19 is displaceable in the direction of double arrow 20 perpendicular to the plane of the conveyor belt 7 by means of a parallel guidance system not suitable for this purpose .

I In het plaatvormig deel 15 zijn aan de onderzijde vier achter elkaar gelegen rijen van zes holten 20 voorzien. Ten behoeve van I de duidelijkheid is het plaatvormig deel 15 in figuur 1 voor wat betreft I 30 deze holten 20 transparant weergegeven zodat deze zichtbaar zijn. In werkelijkheid zullen de bovenzijden van deze holten 20 op enige afstand 9 onder het bovenoppervlak van het plaatvormig deel 15 zijn gelegen.In the plate-shaped part 15 on the underside four rows of six cavities 20 located one behind the other are provided. For the sake of clarity, the plate-shaped part 15 in Figure 1 is transparent with respect to these cavities 20 so that they are visible. In reality, the tops of these cavities 20 will be located at some distance 9 below the upper surface of the plate-shaped part 15.

Behalve in de richting van dubbele pijl 21 is behuizing 19 ook nog verplaatsbaar volgens dubbele pijl 22. Hierdoor is het mogelijk om het opbol orgaan 10 van een startpositie naar een eindpositie mee te 5 doen laten bewegen met de transportband 7 tijdens welke synchrone beweging tevens de beschreven excentrische beweging wordt uitgevoerd zodat de opbollende werkzaamheid tijdens transport van de stukken deeg 8 op transportband 7 wordt verkregen. Ter plaatse van de eindpositie beweegt behuizing 19 omhoog volgens pijl 21, verplaatst zich terug I 10 volgens pijl 22 en beweegt omlaag volgens pijl 21 waarna de cyclus zich I kan herhalen voor een volgende groep van zes bij vier stukken deeg 8.Besides in the direction of double arrow 21, housing 19 is also movable according to double arrow 22. This makes it possible for the ball member 10 to move from a starting position to an end position with the conveyor belt 7 during which synchronous movement also the eccentric movement described above is carried out so that the bulging action during transport of the pieces of dough 8 on conveyor belt 7 is obtained. At the end position, housing 19 moves upwards according to arrow 21, moves backwards according to arrow 22 and moves downwards according to arrow 21, after which the cycle I can repeat itself for a next group of six by four pieces of dough 8.

I In figuur 1 is het opbol orgaan 10 min of meer weergegeven I als te bestaan uit één integraal stuk met oren 16 en een plaatvormig deel I 15 met aan de onderzijde holten 20. In figuur 3 is een alternatieve I 15 uitvoeringsvorm van een opbol orgaan 23 weergegeven. De getoonde dwars- I doorsnede is genomen in een vlak loodrecht op transportband 7 evenwijdig I aan de transportrichting 9. Het opbolorgaan 23 omvat een rechthoekig I raamwerk 24 dat is opgebouwd uit kokers 25. De onderzijde van het gat dat wordt gevormd door het raamwerk 24 wordt afgesloten middels een afsluit- 20 plaat 26 dat volgens een regelmatig patroon is voorzien van vier bij zes openingen 27. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld is de afsluitplaat 26 I vast gelast aan het raamwerk 24, echter binnen het kader van de I uitvinding is het eveneens denkbaar dat afsluitplaat 26 uitwisselbaar is I verbonden met het raamwerk 24 bijvoorbeeld om de getoonde afsluitplaat 26 I 25 te vervangen door een afsluitplaat 26 met vijf achterelkaar gelegen rijen I van zeven openingen. Raamwerk 24 is verder aan twee tegenover gelegen I buitenzijden voorzien van oren zoals oren 16 in figuur 1. Deze verbinding I kan eveneens losmaakbaar zijn zodat het ook mogelijk is om een compleet raamwerk 24 met afsluitplaat 26 te vervangen door een raamwerk met I 30 afsluitplaat van een ander type. Bovenop de afsluitplaat 26 is een I klemplaat 28 voorzien met een overeenkomstig patroon van openingen 29. De afsi uitplaat 26 en de klemplaat 28 zijn met elkaar verbonden middels bout moer combinaties 30. Bij iedere combinatie van bij elkaar horende openingen 27, 29 zijn tussen de afsluitplaat 26 en de klemplaat 28 de rondgaande flensranden 31 van cup 32 (zie figuur 4a) geklemd. Cup 32 is H 5 vervaardigd van een hard kunststof materiaal maar zou alternatief ook van H een kunststof flexibel weefsel materiaal gevormd kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat de buitendiameter D van de rondgaande flensrand 31 groter is dan de diameter van de openingen 27, 29 teneinde de gewenste klemming H van de flensrand 31 te verkrijgen.In figure 1 the bulging member 10 is more or less represented as consisting of one integral piece with lugs 16 and a plate-shaped part I with cavities 20 on the underside. In figure 3 an alternative embodiment of a bulging member is shown. 23. The shown cross-section is taken in a plane perpendicular to conveyor belt 7 parallel I to the conveying direction 9. The convex member 23 comprises a rectangular I frame 24 which is made up of tubes 25. The underside of the hole formed by the frame 24 is closed by means of a closing plate 26 which, according to a regular pattern, is provided with four by six openings 27. In the exemplary embodiment shown, the closing plate 26 is welded to the frame 24, but within the scope of the invention it is also it is conceivable that closing plate 26 is interchangeably connected to the frame 24, for example to replace the shown closing plate 26 by a closing plate 26 with five rows I of seven openings located one behind the other. Frame 24 is furthermore provided on two opposite outer sides with lugs such as lugs 16 in figure 1. This connection I can also be releasable so that it is also possible to replace a complete frame 24 with closing plate 26 by a frame with closing plate of another type. A clamping plate 28 is provided on top of the closing plate 26 with a corresponding pattern of openings 29. The afsi plate 26 and the clamping plate 28 are connected to each other by means of bolt-nut combinations 30. With each combination of associated openings 27, 29 are between the closing plate 26 and clamping plate 28 clamping the circumferential flange edges 31 of cup 32 (see figure 4a). Cup 32 is H 5 made of a hard plastic material, but could alternatively be made of H a plastic flexible fabric material. It goes without saying that the outer diameter D of the circumferential flange edge 31 is larger than the diameter of the openings 27, 29 in order to obtain the desired clamping H of the flange edge 31.

10 Zuiver ter illustratie is in figuur 3 in de rechter positie een ander type cup 33 weergegeven (overeenkomstig die volgens figuur 4b) H die met een bredere flensrand 34 is uitgevoerd echter met dezelfde buitendiameter als flensrand 31 van cup 32. Vanwege de bredere flensrand 34 is er minder ruimte over voor het bol vormig deel 35 van cup 33 15 waardoor cup 33 geschikt is voor kleinere stukken deeg 8.For the sake of illustration, in figure 3 another type of cup 33 is shown in the right-hand position (similar to that according to figure 4b) H which is designed with a wider flange edge 34, but with the same outer diameter as flange edge 31 of cup 32. Because of the wider flange edge 34 there is less space left for the convex part 35 of cup 33, making cup 33 suitable for smaller pieces of dough 8.

De figuren 5a tot en met 5c tonen drie varianten van alternatieve cups 36, 37, 38. De cups 36, 37, 38 zijn vervaardigd uit roestvast staal en hebben rondgaande flensranden 39, 40, 41 waarmee de cups 36, 37, 38 kunnen worden ingeklemd of worden opgesloten tussen een 20 afsluitplaat 42 en een klemplaat 43 zoals weergegeven in figuur 5a. De I cups 36, 37, 38 verschillen van elkaar vanwege de vorm van de holten ervan. Deze holte is bij cup 36 rond van vorm, bij cup 37 zeskantig van I vorm en bij cup 38 afgerond van vorm waarbij er tevens sprake is van I rechte delen.Figures 5a to 5c show three variants of alternative cups 36, 37, 38. The cups 36, 37, 38 are made of stainless steel and have circumferential flange edges 39, 40, 41 with which the cups 36, 37, 38 can be attached. clamped or trapped between a closing plate 42 and a clamping plate 43 as shown in figure 5a. The I cups 36, 37, 38 differ from each other because of the shape of their cavities. This cavity is round in shape at cup 36, hexagonal in shape at cup 37 and rounded in shape at cup 38, where I also have straight parts.

I 25 Figuur 6 toont een deel van een nog verdere uitvoeringsvorm I van een mogelijke cup die kan worden toegepast bij een inrichting volgens I de uitvinding waarbij een gebied overeenkomstig gebied VI in figuur 3 in figuur 6 is weergegeven. De cup wordt hierbij gevormd door een bol gevormd I al dan niet (enigszins) flexibel gaas 44 van kunststof met een rondgaande I 30 flensrand 45 met aan het uiteinde daarvan een rondgaande verdikking 46 min of meer in de vorm van een kabel. Deze verdikking 46 is opgesloten 11 in een rondgaande kamer 47. Deze kamer 47 is gevormd tussen een afsluitplaat 48 en een opsluitplaat 49. Zonder enige klemming van het gaas of van delen van de desbetreffende cup kan aldus correcte positionering van de desbetreffende cup in het desbetreffende opbol orgaan 5 worden bewerkstelligd.Figure 6 shows a part of a still further embodiment I of a possible cup that can be used with a device according to the invention in which an area corresponding to area VI in figure 3 is shown in figure 6. The cup is in this case formed by a sphere formed, optionally (slightly) flexible mesh 44 of plastic with a circumferential flange edge 45 with a circumferential thickening 46 more or less in the form of a cable at the end thereof. This thickening 46 is enclosed 11 in a circumferential chamber 47. This chamber 47 is formed between a closure plate 48 and a closure plate 49. Without any clamping of the mesh or parts of the cup in question, correct positioning of the cup in question in the relevant cup bulging member 5.

De figuren 7a tot en met 7d tonen achtereenvolgens hoe het opbollen met behulp van een cup volgens figuur 6 kan plaatsvinden. In eerste instantie wordt een rechthoekig stuk deeg 8 op transportband 7 onder cup 50 gepositioneerd. Het bijbehorende opbol orgaan wordt in de 10 richting van transportband 7 verplaatst waardoor het binnenoppervlak van cup 50 in aangrijping komt met een deel van het buitenoppervlak van het stuk deeg 8. Gelijktijdig wordt gestart met een cirkelvormige beweging volgens pijl 51 evenwijdig aan het vlak van de transportband 7. Deze beweging wordt voortgezet totdat het stuk deeg 8 vanwege de knedende 15 werking tussen cup 50 en de transportband 7 een bolle vorm heeft aangenomen (zie figuur 7c) waarna het desbetreffende opbol orgaan en dus cup 50 omhoog wordt bewogen zodat een nieuw stuk nog niet opgebold deeg 8 onder de cup 50 kan worden geplaatst.Figures 7a to 7d show successively how the ball can be rolled up with the aid of a cup according to Figure 6. Initially, a rectangular piece of dough 8 is positioned on conveyor belt 7 under cup 50. The associated bulging member is moved in the direction of conveyor belt 7, whereby the inner surface of cup 50 comes into engagement with a part of the outer surface of the piece of dough 8. At the same time, a circular movement according to arrow 51 is started parallel to the plane of the conveyor belt 7. This movement is continued until the piece of dough 8 has assumed a convex shape due to the kneading action between cup 50 and the conveyor belt 7 (see figure 7c), whereafter the respective conveying member and thus cup 50 is moved upwards so that a new piece dough 8 not yet rolled up can be placed under the cup 50.

I Binnen het kader van de uitvinding kan men hierbij denken I 20 aan een discontinue proces waarbij de transportband 7 stilstaat tijdens I het opbollen volgens de figuren 7b en 7c dan wel dat cup 50 met I transportband 7 meebeweegt zodat er sprake is van een continue proces.Within the scope of the invention, one can think here of a discontinuous process in which the conveyor belt 7 stands still during the bulging according to figures 7b and 7c or that cup 50 moves with conveyor belt 7 so that there is a continuous process .

Claims (16)

1. Inrichting voor het opbollen van stukken deeg voor bakkers- producten omvattende een transportsysteem voor het langs een transport-5 traject transporteren van de stukken deeg, een met uitsparingen voor de H stukken deeg uitgevoerd opbolorgaan dat tijdens opbollende werkzaamheid H van de inrichting over een deel van het transporttraject ter plaatse van H de uitsparingen aangrijpt op buitenoppervlakdelen van de stukken deeg en H bewegingsmiddelen voor het doen bewegen van het opbolorgaan tijdens de H 10 aangrijping ervan op de buitenoppervlakken van de stukken deeg ten opzichte van de stukken deeg voor het opbollen van de stukken deeg, met het kenmerk, dat het transportsysteem tenminste ter plaatse van het opbolorgaan een vlakke transportband omvat en het opbolorgaan zich boven de transportband parallel aan de transportband uitstrekt en aan zijn 15 onderzijde is voorzien van de uitsparingen.CLAIMS 1. Device for rounding pieces of dough for bakery products comprising a conveying system for transporting the pieces of dough along a conveying path, a conveying member provided with recesses for the H pieces of dough which during bulging operation H of the device over a part of the conveying path at the location of H engages the recesses on outer surface parts of the dough pieces and H moving means for causing the bulging member to move during its H engagement on the outer surfaces of the pieces of dough relative to the pieces of dough for bulging the pieces of dough, characterized in that the conveying system comprises a flat conveyor belt at least at the location of the conveying member and the conveying member extends above the conveyor belt parallel to the conveyor belt and is provided with the recesses on its underside. 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bewegingsmiddelen zijn ingericht voor het ten minste in een richting loodrecht op de vlakke transportband doen bewegen van het opbolorgaan.Device as claimed in claim 1, characterized in that the moving means are adapted to cause the conveying member to move at least in a direction perpendicular to the flat conveyor belt. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat I 20 de inrichting is voorzien van een wagen met de bewegingsmiddelen voor het opbolorgaan voor het repeterend in hoofdzaak synchroon meebewegen van het opbolorgaan met de transportband en het tegen de verplaatsingsrichting van de transportband in bewegen van het opbolorgaan.3. Device as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the device is provided with a carriage with the moving means for the conveying member for repetitively and synchronously moving the conveying member along with the conveyor belt and countering the direction of movement of the conveyor belt in moving the spherical member. 4. Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, 25 dat de transportband horizontaal is georiënteerd.4. Device as claimed in claim 1, 2 or 3, characterized in that the conveyor belt is oriented horizontally. 5. Inrichting volgens conclusie 1, 2, 3 of 4, met het kenmerk, I dat het opbolorgaan een plaat met ten minste één plaatopening omvat ter I plaatse van welke ten minste ene plaatopening respectievelijk ten minste I één uitwisselbaar uitsparingsdeel voorzien van ten minste één uitsparing 30 losmaakbaar met de plaat is verbonden.5. Device as claimed in claim 1, 2, 3 or 4, characterized in that the spherical member comprises a plate with at least one plate opening at the location of which at least one plate opening or at least I one exchangeable recess part provided with at least one recess 30 is releasably connected to the plate. 6. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de uitsparingsdelen een flensrand omvatten.Device as claimed in claim 6, characterized in that the recess parts comprise a flange edge. 7. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat het opbol orgaan een raamwerk omvat waarmee de plaat losmaakbaar is verbonden.Device as claimed in claim 5 or 6, characterized in that the spherical member comprises a frame to which the plate is releasably connected. 8. Inrichting volgens conclusie 6 en conclusie 7, met het kenmerk, dat het raamwerk raamopeningen omvat waarbij flensranden van de uitsparingsdelen worden ingeklemd tussen raamranden die de raamopeningen omgeven en plaatranden die de plaatopeningen omgeven.Device as claimed in claim 6 and claim 7, characterized in that the frame comprises window openings wherein flange edges of the recess parts are clamped between window edges that surround the window openings and plate edges that surround the plate openings. 9. Inrichting volgens conclusie 6 en conclusie 7, met het 10 kenmerk, dat het raamwerk raamopeningen omvat waarbij flensranden van de uitsparingsdelen worden opgesloten tussen raamranden die de raamopeningen omgeven en plaatranden die de plaatopeningen omgeven.9. Device as claimed in claim 6 and claim 7, characterized in that the frame comprises window openings in which flange edges of the recess parts are enclosed between window edges that surround the window openings and plate edges that surround the plate openings. 10. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de uitsparingen zijn vervaardigd van een flexibel 15 materiaal.10. Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the recesses are made of a flexible material. 11. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het flexibel materiaal een gaas is.Device as claimed in claim 10, characterized in that the flexible material is a mesh. 12. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het flexibel materiaal een rubber is.Device as claimed in claim 10, characterized in that the flexible material is a rubber. 13. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de uitsparingen een in hoofdzaak boogvormige dwarsdoorsnede hebben.Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the recesses have a substantially arcuate cross-section. 14. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de bewegingsmiddelen tenminste één roteerbare as omvat 25 die zich loodrecht op de transportband uitstrekt voor het excentrisch rondom de as roteren van het opbol orgaan of althans van een deel daarvan.14. Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the moving means comprise at least one rotatable axis which extends perpendicular to the conveyor belt for eccentrically rotating the bulging member or at least a part thereof around the axis. 15. Productielijn voor het produceren van opgebolde stukken deeg omvattende middelen voor het produceren van een plak deeg, verdeelmiddel en voor het verdelen van de plak deeg in individuele stukken 30 deeg, verspreidmiddelen voor het op afstand van elkaar brengen van de individuele stukken deeg en een inrichting volgens één van de voorgaande conclusies voor het ophollen van de stukken deeg.15. Production line for producing bulged pieces of dough comprising means for producing a slice of dough, dividing means and for dividing the slice of dough into individual pieces of dough, spreading means for spacing the individual pieces of dough and a device as claimed in any of the foregoing claims for hollowing out the pieces of dough. 16. Productielijn volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de verdeelmiddelen zijn ingericht voor het in bovenaanzicht gezien verdelen van de plak deeg in rechthoekige stukken deeg.16. Production line as claimed in claim 15, characterized in that the dividing means are adapted for dividing the slice of dough as seen in top view into rectangular pieces of dough.
NL1022737A 2003-02-19 2003-02-19 Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt NL1022737C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022737A NL1022737C2 (en) 2003-02-19 2003-02-19 Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022737 2003-02-19
NL1022737A NL1022737C2 (en) 2003-02-19 2003-02-19 Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1022737C2 true NL1022737C2 (en) 2004-08-23

Family

ID=33029086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1022737A NL1022737C2 (en) 2003-02-19 2003-02-19 Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1022737C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011033086A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Iaws Technology & Global Services Limited Dough shaping apparatus and process
US11059677B2 (en) 2017-09-05 2021-07-13 Hubertus Theodorus Wilhelmus SLEEGERS Conveyor device

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL124500C (en) *
US979675A (en) * 1910-10-15 1910-12-27 Herkules Patent Verwertungsgesellschaft Mit Beschraenkter Haftung Kneading apparatus.
DE504490C (en) * 1926-11-25 1930-08-04 Otto Kaiser Dough molding machine
US1881364A (en) * 1929-10-26 1932-10-04 Lieselotte Kremmling Apparatus for the mechanical kneading of dough
DE569291C (en) * 1929-07-17 1933-02-01 G L Eberhardt Dough molding machine
GB658627A (en) * 1948-11-01 1951-10-10 Ormeau Bakery Ltd Improvements in or relating to apparatus for moulding dough
DE1257073B (en) * 1964-01-22 1967-12-28 Baker Perkins Ltd Dough forming machine
US4511318A (en) * 1983-03-16 1985-04-16 The Procter & Gamble Company Dough rolling apparatus for laminated cookies
DE3700091C1 (en) * 1987-01-03 1987-08-27 Winkler Kg F Dough-plaiting apparatus
JPH02124053A (en) * 1988-11-01 1990-05-11 Oshikiri:Kk Method for rounding bread dough or the like and apparatus therefor
WO1999001037A1 (en) 1997-06-30 1999-01-14 Koenig Elisabeth Device for circular kneading of dough pieces
EP1020116A1 (en) * 1999-01-12 2000-07-19 A. FRITSCH GMBH & CO. KG Production method and system for bread roll dough pieces

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL124500C (en) *
US979675A (en) * 1910-10-15 1910-12-27 Herkules Patent Verwertungsgesellschaft Mit Beschraenkter Haftung Kneading apparatus.
DE504490C (en) * 1926-11-25 1930-08-04 Otto Kaiser Dough molding machine
DE569291C (en) * 1929-07-17 1933-02-01 G L Eberhardt Dough molding machine
US1881364A (en) * 1929-10-26 1932-10-04 Lieselotte Kremmling Apparatus for the mechanical kneading of dough
GB658627A (en) * 1948-11-01 1951-10-10 Ormeau Bakery Ltd Improvements in or relating to apparatus for moulding dough
DE1257073B (en) * 1964-01-22 1967-12-28 Baker Perkins Ltd Dough forming machine
US4511318A (en) * 1983-03-16 1985-04-16 The Procter & Gamble Company Dough rolling apparatus for laminated cookies
DE3700091C1 (en) * 1987-01-03 1987-08-27 Winkler Kg F Dough-plaiting apparatus
JPH02124053A (en) * 1988-11-01 1990-05-11 Oshikiri:Kk Method for rounding bread dough or the like and apparatus therefor
WO1999001037A1 (en) 1997-06-30 1999-01-14 Koenig Elisabeth Device for circular kneading of dough pieces
EP1020116A1 (en) * 1999-01-12 2000-07-19 A. FRITSCH GMBH & CO. KG Production method and system for bread roll dough pieces

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 334 (C - 0742) 18 July 1990 (1990-07-18) *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011033086A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Iaws Technology & Global Services Limited Dough shaping apparatus and process
US11059677B2 (en) 2017-09-05 2021-07-13 Hubertus Theodorus Wilhelmus SLEEGERS Conveyor device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4975039A (en) Food molding and portioning apparatus
US7316556B2 (en) Apparatus for cutting dough with nested pattern cutters
EP1511386B1 (en) An apparatus and method for beating and rolling a food dough belt
NL1022737C2 (en) Kneading apparatus comprises kneading device with spaces in its bottom side located above flat conveyor belt
EP0427337A1 (en) Conveyor for a treatment unit
NL1005537C2 (en) Apparatus for slicing bread and the like bakery products.
CN1115105C (en) Apparatus and method for handling dough pieces
EP0841009B1 (en) A device for shaping portions of bread dough or the like
GB1344103A (en) Process and apparatus for the continuous manufacture of a multilayered food product
KR100626824B1 (en) Rice cake and confectionery of material a automatic cutting machine
CZ298988B6 (en) Apparatus for producing small tortillas
US3685313A (en) Dough pan assembly for conveying, freezing and discharging solidly frozen dough loaves
EP1192863A2 (en) Apparatus for the automatic rotation of bakery doughs during their manufacture
CA2926360A1 (en) Device for forming a continuous strip of dough
US4427357A (en) Dough ball rolling apparatus
JP3557259B2 (en) Method for producing melon bread
US3602155A (en) Automatic machines for shaping foodstuffs such as corncakes and the like
US2971216A (en) Apparatus for manufacturing meat products
CN212502321U (en) Dumpling production is with antiseized board of vibration
RU2671535C2 (en) Automated line for producing ossetian pies
CN209931392U (en) Walking stick candy conveying and forming mechanism
CN209931393U (en) Walking stick candy conveying and forming mechanism with feeding mechanism
JP2021083338A (en) Proofer apparatus and conveying system
JP2016131527A (en) Rolling pin node noodle collecting device
DE813021C (en) Method and device for the production of bread and similar cereal products

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
RC Pledge established

Free format text: DETAILS LICENCE OR PLEDGE: RIGHT OF PLEDGE, ESTABLISHED

Name of requester: ABN AMRO BANK N.V.

Effective date: 20180514

PD Change of ownership

Owner name: KORTLEVER INDUSTRIES BEHEER B.V.; NL

Free format text: DETAILS ASSIGNMENT: CHANGE OF OWNER(S), ASSIGNMENT; FORMER OWNER NAME: TECHNISCH BURO KORTLEVER B.V.

Effective date: 20200925