NL1018141C2 - Pram. - Google Patents

Pram. Download PDF

Info

Publication number
NL1018141C2
NL1018141C2 NL1018141A NL1018141A NL1018141C2 NL 1018141 C2 NL1018141 C2 NL 1018141C2 NL 1018141 A NL1018141 A NL 1018141A NL 1018141 A NL1018141 A NL 1018141A NL 1018141 C2 NL1018141 C2 NL 1018141C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
frame
position
characterized
baby carriage
hinge
Prior art date
Application number
NL1018141A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Bart Willem Jozef Bost
Original Assignee
All Our Kids Europ B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by All Our Kids Europ B V filed Critical All Our Kids Europ B V
Priority to NL1018141A priority Critical patent/NL1018141C2/en
Priority to NL1018141 priority
Priority claimed from EP20020077150 external-priority patent/EP1260422A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1018141C2 publication Critical patent/NL1018141C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62BHAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS, PERAMBULATORS; SLEDGES
  • B62B7/00Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators
  • B62B7/04Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators having more than one wheel axis; Steering devices therefor
  • B62B7/06Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators having more than one wheel axis; Steering devices therefor collapsible or foldable
  • B62B7/08Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators having more than one wheel axis; Steering devices therefor collapsible or foldable in the direction of, or at right angles to, the wheel axis
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62BHAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS, PERAMBULATORS; SLEDGES
  • B62B2205/00Hand-propelled vehicles or sledges being foldable or dismountable when not in use
  • B62B2205/02Hand-propelled vehicles or sledges being foldable or dismountable when not in use foldable widthwise
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62BHAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS, PERAMBULATORS; SLEDGES
  • B62B7/00Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators
  • B62B7/04Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators having more than one wheel axis; Steering devices therefor
  • B62B7/044Carriages for children; Perambulators, e.g. dolls' perambulators having more than one wheel axis; Steering devices therefor three wheeled

Abstract

A front wheel (9) is connected to both the left and right side frames (1,2) by extending in the plane of symmetry between the frames, in fully unfolded position of baby buggy, so as to take up a stable position with respect to the frame.

Description

Kinderwagen Pram

De uitvinding heeft betrekking op een kinderwagen van het zogenaamde paraplu-buggy type, met een samenvouwbaar frame uit ten minste een linker en een rechter framedeel die door scharen onderling zodanig verbonden zijn dat tijdens 5 het samenvouwen ten minste de breedte van het frame redu- ceerbaar is, en waarbij elk framedeel ten minste een achterwiel draagt. The present invention relates to a baby carriage of the so-called umbrella-cart type, with a collapsible frame from at least one left-hand and a right frame part which by shears are mutually connected such that, during 5 the folding together at least the width of the frame redu- ceerbaar , and wherein each frame part carries at least one rear wheel. Bij de meeste gebruikelijke vorm van dit type kinderwagen draagt elk linker en rechter framedeel tevens een voorwiel. In the most usual form of this type of baby carriage carries each left and right frame members is also a front wheel. Tijdens het samenvouwen van het frame wordt 10 niet alleen de breedte van het frame gereduceerd, doch ook de lengte doordat het linker en rechter framedeel tijdens het samenvouwen worden dubbelgeklapt. During the collapsing of the frame 10 is not only reduced the width of the frame, but also in that the length of the left-hand and right-hand frame part during the folding together are double-folded. Deze beweging is een gevolg van de geometrie van de scharen. This movement is a result of the geometry of the shears.

Een nadeel van dit type kinderwagen is, dat door 15 het grote aantal scharnierpunten tussen de samenstellende delen van het frame het moeilijk is om een exacte uitlijning van de wielen in de volledig uitgevouwen stand van het frame te waarborgen. A disadvantage of this type of baby carriage, in that through 15, the large number of pivot points between the constituent parts of the frame it is difficult to ensure an exact alignment of the wheels in the completely folded-out position of the frame. Een gevolg is, dat soms de vier wielen niet in één vlak liggen, waardoor de kinderwagen een instabiele 20 positie bezit. One consequence is, that sometimes the four wheels do not lie in one plane, so that the stroller an unstable position 20 possesses.

Het is een doelstelling van de onderhavige uitvinding om een kinderwagen van het in de aanhef genoemde type te verschaffen, waarbij het genoemde nadeel op eenvoudige, doch niettemin doeltreffende wijze is opgegeven. It is an object of the present invention to provide a pram of the type mentioned in the preamble, in which the said disadvantage in a simple, but nevertheless effective way has been specified.

25 Hiertoe wordt de kinderwagen volgens de uitvinding gekenmerkt door een met beide framedelen verbonden voorwiel dat zich ten minste in de volledig uitgevouwen stand van het frame in hoofdzaak in het symmetrievlak tussen beide framedelen uitstrekt en dat ten minste in deze volledig uitgevou-30 wen stand van het frame een stabiele positie ten opzichte van het frame inneemt. 25 For this purpose the pram according to the invention is characterized by a having two frame parts connected to front wheel which extends at least in the fully unfolded position of the frame is substantially in the plane of symmetry between the two frame parts, and that wen at least in this fully uitgevou-30 position the frame assumes a stable position relative to the frame. Op deze wijze wordt een kinderwagen verkregen die ten gevolge van zijn driewielige uitvoering onder alle omstandigheden een stabiele stand bezit. In this manner is obtained a stroller that owing to its three-wheeled embodiment, a stable position holds under all circumstances.

_ 1018141 2 _ 2 1018141

Het in het voorgaande genoemde basisidee van de uitvinding kan op diverse manieren verder worden ingevuld. It can further be filled in a variety of ways in the above-mentioned basic idea of ​​the invention. Aldus wordt een de voorkeur genietende uitvoeringsvorm van de kinderwagen van de kinderwagen volgens de uitvinding 5 voorgesteld, waarbij het wiel is gelagerd in een lagerdeel dat door twee koppelstangen is verbonden met de framedelen, waarbij elke koppelstang met zijn ene uiteinde door een eerste scharnier scharnierend met het lagerdeel en met zijn andere uiteinde door een tweede scharnier scharnierend met het 10 desbetreffende framedeel is verbonden, en waarbij in de volledig uitgevouwen stand van het frame beide eerste en/of tweede scharnieren een uiterste scharnierstand innemen. Thus, a preferred embodiment of the infant stroller of the pram proposed according to the invention 5, in which the wheel is mounted in a bearing part by two coupling rods is connected to the frame parts, wherein each said link with its one end by a first hinge hinged with the bearing part and with its other end is connected by a second hinge 10 hingedly connected to the respective frame portion, and wherein in the fully unfolded position of the frame both of the first and / or second hinges occupy an extreme hinge position.

Deze constructie staat toe, dat het voorwiel ook in andere standen dan alleen de volledig uitgevouwen stand 15 van het frame in hoofdzaak in het symmetrievlak tussen de beide framedelen is gelegen. This construction allows that the front wheel also in other positions than just the fully unfolded position 15 of the frame is located substantially in the plane of symmetry between the two frame parts. De uiterste scharnierstand van beide eerste en/of tweede scharnieren in de volledig uitgevouwen stand van het frame bewerkstelligt de stabiele positie van het voorwiel ten opzichte van het frame. The extreme hinge position of both of the first and / or second hinges, in the fully unfolded position of the frame causes the stable position of the front wheel relative to the frame.

20 Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid, dat beide eerste en/of tweede scharnieren in de volledig samengevouwen stand van het frame een uiterste scharnierstand innemen. 20 In addition, there is also the possibility that both of the first and / or second hinges, in the fully collapsed position of the frame occupy an extreme hinge position. Derhalve wordt ook in de volledig samengevouwen stand van het frame een stabiele positie van het voorwiel ten opzichte 25 van het frame bewerkstelligd. Therefore, it is also accomplished with respect to 25 of the frame, a stable position of the front wheel in the fully collapsed position of the frame.

Er bestaan diverse mogelijkheden om de genoemde uiterste scharnierstand van de scharnieren te realiseren. There are various possibilities to realize the mentioned extreme hinge position of the hinges. Te denken valt aan een speciale geometrie van de scharnieren of aan de toepassing van met de scharnieren samenwerkende aan-30 slagen. Examples include a special geometry of the hinges or on the application of, in the hinges cooperating to-30 strokes.

In een specifieke uitvoeringsvorm van de kinderwagen volgens de uitvinding geldt dan, dat de uiterste scharnierstand in de volledig uitgevouwen stand van het frame de eerste scharnieren betreft en wordt bepaald door aanslagen, 35 terwijl de uiterste scharnierstand in de volledig samenge- 1018141 3 vouwen stand van het frame de tweede scharnieren betreft en wordt bepaald door de geometrie daarvan. In a specific embodiment of the stroller according to the invention, it holds, then, that the extreme hinge position to the fully unfolded position, the first pivot of the frame is concerned and is determined by stops 35, while the extreme hinge position into the fully assembled 1,018,141 third deployed position of the frame for the second hinges and is determined by the geometry thereof. In de volledig uit-gevouwen stand van het frame grijpen de eerste scharnieren aan op aanslagen, waardoor hun scharnierbeweging in één 5 richting wordt tegengegaan. In the fully folded-out position of the frame grabbing the first hinges to attacks, so that their pivotal movement in one direction 5 is counteracted. In de volledig samengevouwen stand hebben de tweede scharnieren een door hun geometrie bepaalde uiterste stand bereikt, waardoor een verder scharnieren in één richting wordt tegengegaan. In the fully collapsed position, the second hinges to reach a certain end position by their geometry, providing a further pivoting is prevented in one direction. Aldus wordt in beide uiterste standen van het frame een stabiele positie 10 van het voorwiel ten opzichte van het frame gewaarborgd. Thus, it is ensured in both extreme positions of the frame, a stable position of the front wheel 10 relative to the frame.

Opgemerkt wordt, dat het voorwiel meervoudig uit-gevoerd kan zijn. It is noted that the front wheel can be multiple out-lined. Tevens is het mogelijk, dat ten minste het voorwiel is vervangen door een andersoortige ondersteuning, zoals een bol, ski of dergelijke. It is also possible that at least the front wheel is replaced by a different type of support, such as a sphere, ski or the like. Uiteraard kunnen ook de 15 achterwielen van de kinderwagen op overeenkomstige wijze meervoudig uitgevoerd zijn of zijn vervangen door dergelijke andersoortige ondersteuningen. Naturally, also the rear wheels of the stroller 15 in a corresponding manner are of multiple construction or have been replaced by such other types of supports.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvorm van de kin-20 derwagen volgens de uitvinding is weergegeven. The invention will be explained in more detail with reference to the drawing in which an embodiment of the chin-20 derwagen according to the invention is shown.

Figuur 1 toont perspectivisch een aanzicht van een uitvoeringsvorm van de kinderwagen volgens de uitvinding; Figure 1 shows in perspective a view of an embodiment of the stroller according to the invention; figuur 2 toont, in vooraanzicht, een detail van de in fig. 1 getoonde kinderwagen; Figure 2 shows, in front view, a detail of the baby carriage shown in Fig. 1; 25 figuur 3 toont, schematisch, het in fig. 2 getoon de gedeelte van de kinderwagen in een eerste stand, en figuur 4 toont hetzelfde gedeelte in een tweede stand. 25 Figure 3 shows, schematically, in FIG. 2 getoon the portion of the baby carriage in a first position, and Figure 4 shows the same portion in a second position.

De in figuur 2 perspectivisch weergegeven kinder-30 wagen is van het zogenaamde paraplu-buggy type. The in Figure 2 in perspective view baby-carriage 30 is of the so-called umbrella-type buggy. Een derge-lijk type kinderwagen bezit een samenvouwbaar frame uit ten minste een linker framedeel 1 en een rechter framedeel 2. One such type of stroller body comprises a collapsible frame from at least one left-hand frame part 1 and a right frame part 2.

Dit linker en rechter framedeel zijn onderling zodanig verbonden door scharen 3 en 4, dat het frame in zijn geheel sa-35 menvouwbaar is. This left and right frame members are mutually connected in such a way by the shears 3, and 4 in that the frame as a whole is sa-35 menvouwbaar. Tijdens deze samenvouwbeweging is de breedte 1018H1 4 van het frame (dat wil zeggen de afstand tussen het linker framedeel 1 en het rechter framedeel 2) reduceerbaar. During this folding movement is along the width 1018H1 4 of the frame (i.e., the distance between the left frame part 1 and the right frame part 2) reducible. Ten gevolge van de geometrie van de samenstellende framedelen en de scharen 3 en 4 vindt hierbij tevens een reductie van de 5 lengte van het frame plaats, doordat bovenste framedelen 5 (die handgrepen 6 dragen) dan tevens voorwaarts scharnieren om scharnierpunten 7. As a result of the geometry of the component frame members and the cutters 3 and 4 herein is also a reduction of the 5 length of the frame rather than, that upper frame portions 5 (carrying handles 6) then also forwardly to pivot about pivot points 7.

De beide framedelen 1 en 2 dragen achterwielen 8 die in de getoonde uitvoeringsvorm dubbel zijn uitgevoerd. The two frame parts 1 and 2 bear rear wheels 8 which are designed in twin form, in the illustrated embodiment.

10 Tot dusver is de beschreven uitvoering van de kin derwagen conventioneel. 10 So far, the described embodiment of the chin derwagen conventional.

Met beide framedelen 1 en 2 is een voorwiel 9 verbonden. With the two frame parts 1 and 2, a front wheel 9 is connected. De aard van deze verbinding zal aan de hand van fig. 2 worden toegelicht. The nature of this compound will be explained with reference to FIG. 2.

15 Het voorwiel 9 is door middel van een as 10 gela gerd in een omgekeerd U-vormig lagerdeel 11. Op dit lager-deel 11 bevinden zich twee eerste scharnieren 12 alwaar telkens een koppelstang 13 scharnierend met het lagerdeel 11 is gekoppeld. 15 The front wheel 9 is by means of a shaft 10 journalled in gela an inverted U-shaped bearing member 11. At this lower part 11, there are two first hinges 12 at which in each case a coupling rod 13 is pivotally coupled to the lower part 11. Het telkens tegenovergelegen uiteinde van de kop-20 pelstangen 13 is via een tweede scharnier 14 verbonden met het linker framedeel 1 respectievelijk het rechter framedeel 2. De scharnierasssen van de scharnieren 12 en 14 lopen in het algemeen onderling evenwijdig. The opposite end of each of the head-to-20 pels pliers 13 is connected through a second hinge 14 connected to the left frame member 1, respectively, the right-hand frame portion 2. The scharnierasssen of the hinges 12 and 14 extend generally parallel to each other.

Het werkingsprincipe van de in figuur 2 weergege-25 ven verbinding tussen het voorwiel 9 en het frame van de kinderwagen wordt aan de hand van de figuren 3 en 4 nader toegelicht. The operating principle of the in figure 2 gelatinized 25-ies connection between the front wheel 9 and the frame of the stroller will be explained in more detail with reference to Figures 3 and 4.

Fig. Fig. 3 toont een stand welke overeenkomt met de in fig. 1 weergegeven stand (volledig uitgevouwen stand) van de 30 kinderwagen. 3 shows a position which corresponds to the in FIG. 1, the position shown (fully unfolded position) of the 30 baby carriage. Het linker framedeel 1 en het rechter framedeel 2 bevinden zich op een door de scharen 3 en 4 bepaalde maximale afstand van elkaar. The left-hand frame part 1 and the right frame part 2 are located on one by the shears 3 and 4, certain maximum distance from each other. De koppelstangen 13 zijn ten opzichte van het lagerdeel 11 naar een scharnierstand bewogen, waarin ze worden tegengehouden door met het lagerdeel 11 35 verbonden aanslagen 15. Uitgaande van het feit, dat het lin- 1018141 5 ker framedeel 1 en het rechter framedeel 2 in deze stand (ten gevolge van de werking van de scharen 3 en 4) onderling een vaste positie innemen, zorgen de aanslagen 15 ervoor, dat het voorwiel 9 een stabiele, centrale positie inneemt 5 ten opzichte van het frame. The coupling rods 13 are moved relative to the bearing member 11 to a pivot position, in which they are retained by the bearing portion 11, 35 associated abutments 15. Starting from the fact that the left-1018141 5 ker frame part 1 and the right frame part 2 in this position (as a result of the operation of the claws 3 and 4) with each other to occupy a fixed position, ensuring the stops 15 ensure that the front wheel 9 is a stable, central position occupies 5 with respect to the frame. Hierbij is ook de toepassing van aanslagen denkbaar die in de in fig. 3 getoonde stand voor de scharnieren 14 een uiterste scharnierstand bepalen. Here, the application of attacks it is also conceivable that control in the in Fig. 3, the position shown for the hinges 14, an extreme hinge position.

Wanneer het frame vanuit de in fig. 1 respectievelijk fig. 3 weergegeven stand wordt samengevouwen naar de 10 in fig. 4 weergegeven volledig samengevouwen stand, scharnieren de koppelstangen 13 gelijktijdig om hun scharnierpunten 14 en 15. Wanneer de in fig. 4 getoonde, volledig samengevouwen, stand is bereikt, grijpen de uiteinden van de koppelstangen 13 en de respectievelijke framedelen 1 en 2 zoda-15 nig op elkaar aan, dat hierdoor een uiterste scharnierstand van de scharnieren 14 wordt gedefinieerd. When the frame from the position of FIG. 1 or FIG. 3, the position shown is folded together to the 10 in FIG. 4, shown fully collapsed position, the coupling rods 13 pivot simultaneously about their pivot points 14 and 15. As shown in FIG. 4, fully folded together position is reached, grasping the ends of the coupling rods 13 and the respective frame parts 1 and 2 Zoda-15 nig to one another such that thereby an extreme hinge position of the hinge 14 is defined. Hierdoor wordt ook in deze volledig samengevouwen stand een stabiele positie van het voorwiel 9 ten opzichte van het frame bewerkstelligd. It is this is also accomplished in this fully collapsed position a stable position of the front wheel 9 with respect to the frame. In deze in fig. 4 weergegeven stand zijn de aanslagen 20 15 werkingsloos. In this shown in FIG. 4, the position shown, the stops 15, 20 of charge operation. Uiteraard is het denkbaar, dat de scharnie ren 13 in deze stand ook een uiterste scharnierstand hebben bereikt (bijvoorbeeld door extra aanslagen of door een rechtstreeks aangrijpen op het lagerdeel 11). Of course, it is conceivable that the pivoted run 13 in this position is also reached an extreme hinge position (for example, by additional stops or by an act directly on the bearing member 11).

Tijdens een overgang van de in fig. 3 naar de in 25 fig. 4 weergegeven stand, en omgekeerd, is de positie van het voorwiel 9 ten opzichte van het frame niet stabiel, aangezien dan enerzijds de koppelstangen 13 en de framedelen 1 en 2 niet op elkaar aangrijpen en evenmin de aanslagen 15 werkzaam zijn. During a transition from the in fig. 3 to the position shown in 25 Fig. 4, position, and vice versa, the position of the front wheel 9 with respect to the frame is not stable, since in that case on the one hand, the coupling rods 13 and the frame parts 1 and 2 are not engage each other, nor the stoppers 15 are employed. In de uiterste standen overeenkomstig de fi-30 guren 3 en 4 echter is sprake van een dergelijke stabiele positie, waarbij tevens geldt dat het voorwiel zich in hoofdzaak in het symmetrievlak 16 tussen beide framedelen uitstrekt. In the extreme positions according to the fi-30, Figures 3 and 4, However, there is such a stable position, it also applies that the front wheel extends substantially in the symmetry plane 16 between the two frame parts.

In plaats van de weergegeven enkele uitvoering van 35 het voorwiel 9 kan ook een uitvoeringsvorm van de kinderwa- _ 1018141 6 gen worden toegepast, waarbij het voorwiel meervoudig is uitgevoerd. Instead of the shown single embodiment 35 of the front wheel 9 can also be an embodiment of the kinderwa- 1018141 _ 6 gene can be used, in which the front wheel takes a multiple form. Tevens is het denkbaar, dat ten minste het voorwiel 9 is vervangen door een andersoortige ondersteuning, zoals een bol, ski of dergelijke. It is also conceivable that at least the front wheel 9 has been replaced by a different type of support, such as a sphere, ski or the like. Ook is het mogelijk, dat 5 het voorwiel als zwenkwiel is uitgevoerd. It is also possible that the front wheel 5 as a swiveling wheel has been carried out.

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaande beschreven uitvoeringsvormen, die binnen het door de conclusies bepaalde kader van de uitvinding op velerlei wijze kunnen worden gevarieerd. The invention is not limited to the embodiments described in the foregoing, which can be varied widely within the scope of the invention by the claims in many different ways.

10 1018141 10 1018141

Claims (7)

1. Kinderwagen van het zogenaamde paraplu-buggy type, met een samenvouwbaar frame uit ten minste een linker en een rechter framedeel die door scharen onderling zodanig verbonden zijn dat tijdens het samenvouwen ten minste de 5 breedte van het frame reduceerbaar is, en waarbij elk framedeel ten minste een achterwiel draagt, gekenmerkt door een met beide framedelen verbonden voorwiel dat zich ten minste in de volledig uitgevouwen stand van het frame in hoofdzaak in het symmetrievlak tussen beide framedelen uitstrekt en 10 dat ten minste in deze volledig uitgevouwen stand van het frame een stabiele positie ten opzichte van het frame inneemt . 1. Baby carriage of the so-called umbrella-cart type, with a collapsible frame from at least one left-hand and a right frame part which by shears are mutually connected such that, during the folding together at least the 5 width of the frame is reducible, and wherein each frame part carries at least one rear wheel, characterized by a two frame parts connected to front wheel which is located at least in the fully unfolded position of the frame substantially extends in the plane of symmetry between the two frame parts, and 10 that at least in the fully unfolded position of the frame, a stable position occupies relative to the frame.
2. Kinderwagen volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het wiel is gelagerd in een lagerdeel dat door 15 twee koppelstangen is verbonden met de framedelen, waarbij elke koppelstang met zijn ene uiteinde door een eerste scharnier scharnierend met het lagerdeel en met zijn andere uiteinde door een tweede scharnier scharnierend met het desbetreffende framedeel is verbonden, en waarbij in de volle- 20 dig uitgevouwen stand van het frame beide eerste en/of tweede scharnieren een uiterste scharnierstand innemen. 2. The baby carriage according to claim 1, characterized in that the wheel is journalled in a bearing part which by 15, two coupling rods is connected to the frame parts, wherein each said link with its one end by a first hinge pivotally connected to the bearing part and with its other end by a second hinge is hinged to the respective frame portion, and wherein in the full 20 dig unfolded position of the frame both of the first and / or second hinges occupy an extreme hinge position.
3. Kinderwagen volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat beide eerste en/of tweede scharnieren in de volledig samengevouwen stand van het frame een uiterste schar- 25 nierstand innemen. 3. The baby carriage according to claim 2, characterized in that occupy both of the first and / or second hinges, in the fully collapsed position of the frame 25, an extreme pivot position kidney.
4. Kinderwagen volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat de genoemde uiterste scharnierstand (-standen) wordt (worden) gedefinieerd door de geometrie van het scharnier en/of door met de scharnieren samenwerkende aanslagen. 4. A baby carriage according to claim 2 or 3, characterized in that the said extreme hinge position (balances) is (are) defined by the geometry of the hinge and / or by using the hinged cooperating stops.
5. Kinderwagen volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de uiterste scharnierstand in de volledig uitgevouwen stand van het frame de eerste scharnieren betreft en wordt bepaald door aanslagen, terwijl de uiterste scharnierstand in de 1018141 volledig samengevouwen stand van het frame de tweede scharnieren betreft en wordt bepaald door de geometrie daarvan. 5. The baby carriage according to claim 4, characterized in that, as the extreme hinge position to the fully unfolded position, the first pivot of the frame and is determined by stops, while the extreme hinge position in the 1,018,141 fully collapsed position of the frame to the second hinges and is determined by the geometry thereof.
6. Kinderwagen volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het voorwiel meervoudig is uitge- 5 voerd. 6. A baby carriage according to one of the preceding claims, characterized in that the front wheel 5 is Disabled is carried polysubstituted.
7. Kinderwagen volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste het voorwiel is vervangen door een andersoortige ondersteuning, zoals een bol, ski of dergelijke. 7. A baby carriage according to one of the preceding claims, characterized in that at least the front wheel is replaced by a different type of support, such as a sphere, ski or the like. 10 1018141 10 1018141
NL1018141A 2001-05-23 2001-05-23 Pram. NL1018141C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1018141A NL1018141C2 (en) 2001-05-23 2001-05-23 Pram.
NL1018141 2001-05-23

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1018141A NL1018141C2 (en) 2001-05-23 2001-05-23 Pram.
EP20020077150 EP1260422A1 (en) 2001-05-23 2002-05-22 Baby buggy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1018141C2 true NL1018141C2 (en) 2002-11-26

Family

ID=19773444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1018141A NL1018141C2 (en) 2001-05-23 2001-05-23 Pram.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1018141C2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881739A (en) * 1973-01-12 1975-05-06 Unilando Child{3 s collapsible stroller
US3967833A (en) * 1973-10-15 1976-07-06 Henry Fleischer Baby holding device
FR2310910A2 (en) * 1975-05-14 1976-12-10 Unilando Flexible seat folding frame pushchair - has hinged V-shaped base struts with pivoted columns and folding backrest
FR2378664A1 (en) * 1976-11-23 1978-08-25 Boniface Jacques Folding articulated push chair - has tubular frame with hinges and slides supporting flexible sheet, all mounted on three wheels
US5863061A (en) * 1996-10-25 1999-01-26 Ziegler; Scott William Collapsible three wheeled stroller
US6325406B1 (en) * 1999-10-08 2001-12-04 American Recreation Products, Inc. Collapsible stroller

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881739A (en) * 1973-01-12 1975-05-06 Unilando Child{3 s collapsible stroller
US3967833A (en) * 1973-10-15 1976-07-06 Henry Fleischer Baby holding device
FR2310910A2 (en) * 1975-05-14 1976-12-10 Unilando Flexible seat folding frame pushchair - has hinged V-shaped base struts with pivoted columns and folding backrest
FR2378664A1 (en) * 1976-11-23 1978-08-25 Boniface Jacques Folding articulated push chair - has tubular frame with hinges and slides supporting flexible sheet, all mounted on three wheels
US5863061A (en) * 1996-10-25 1999-01-26 Ziegler; Scott William Collapsible three wheeled stroller
US6325406B1 (en) * 1999-10-08 2001-12-04 American Recreation Products, Inc. Collapsible stroller

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6845991B1 (en) Folding wagon/cart
EP1349769B1 (en) Folding bicycle
US8186706B2 (en) One-hand fold stroller frame
EP2017156A2 (en) Stroller
KR950003219B1 (en) Foldaway baby carriage and folding mechanism employed therein
US7694980B2 (en) Handle for collapsible stroller
US6533311B2 (en) Baby carriage
US8087689B2 (en) Compact collapsible stroller
US8444170B2 (en) Foldable stroller
JP3759878B2 (en) Standing board for the buggy and pram
US3936069A (en) Collapsible baby stroller
US7441794B2 (en) Foldable stroller
EP2052944A1 (en) Canopied foldable baby carriage
EP0027374A2 (en) Baby carriage
US4763911A (en) Foldable baby carriage
EP0672568B1 (en) Shopping trolley for supermarkets and the like
EP0577496A1 (en) Compact collapsible push chair for children
US20040145158A1 (en) Collapsible wheeled shopping container
US6308805B1 (en) Stroller having a brake device
US6918608B2 (en) Collapsible pushchair/carrier
US7562895B2 (en) Foldable chassis for baby carriages
JP2001171586A (en) Collapsible bicycle
CN1437539A (en) Portable and collapsible carts
CA2465870C (en) Foldable chair
CA2504169A1 (en) Folding cycle

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20061201