NL1000738C2 - Infrared Spectrometer. - Google Patents

Infrared Spectrometer.

Info

Publication number
NL1000738C2
NL1000738C2 NL1000738A NL1000738A NL1000738C2 NL 1000738 C2 NL1000738 C2 NL 1000738C2 NL 1000738 A NL1000738 A NL 1000738A NL 1000738 A NL1000738 A NL 1000738A NL 1000738 C2 NL1000738 C2 NL 1000738C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
radiation
ir
spectrometer
detection system
plate
Prior art date
Application number
NL1000738A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Berend Jan Kip
Edo Augustinus Titus Peters
Original Assignee
Dsm Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
  • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
  • G01J3/28Investigating the spectrum
  • G01J3/30Measuring the intensity of spectral lines directly on the spectrum itself
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible or ultra-violet light
  • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
  • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
  • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
  • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infra-red light
  • G01N21/3563Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infra-red light for analysing solids; Preparation of samples therefor
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
  • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
  • G01J3/02Details
  • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
  • G01J3/0229Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using masks, aperture plates, spatial light modulators or spatial filters, e.g. reflective filters

Description

- 1 - 5 - 1-5

INFRAROODSPECTROMETER infrared spectrometer

De uitvinding heeft betrekking op een Xnfrarood(IR)-spectrometer, omvattende een bron van IR-straling, middelen om een voorwerp te belichten met de IR-straling, selectiemiddelen om uit de door het voorwerp 10 gereflecteerde of doorgelaten straling de straling in een aantal discrete golflengtes te selecteren en een detectiesysteem voor IR-straling. The present invention relates to a Xnfrarood (IR) spectrometer, comprising a source of IR-radiation, means for illuminating an object with the IR-radiation, selection means to get out of the through the object 10 reflected or transmitted radiation, the radiation in a number of select discrete wavelengths and a detection system for IR radiation.

Een bekend voorbeeld van een dergelijke spectrometer is de Technicon R 400TX InfraAnalyzer. A well-known example of such a spectrometer is the Technicon R 400TX Infra Analyzer. In 15 deze spectrometer vindt de selectie van de discrete golflengtes plaats door de gereflecteerde of doorgelaten straling door verschillende filters te leiden, die slechts doorlaatbaar zijn voor een bepaald golflengtegebied. 15 In this spectrometer, the selection of the place by discrete wavelengths, the reflected or transmitted radiation by passing various filters, which are only permeable to a certain wavelength range.

Een nadeel van deze selectietechniek is de 20 relatief brede respons van dergelijke filters waardoor naast straling van de gewenste golflengte ook een aanmerkelijke hoeveelheid straling van nabijgelegen golflengtes wordt doorgelaten, hetgeen de spectrometer een lage resolutie geeft. A disadvantage of this technique is the selection 20 is relatively wide response of such filters through which is transmitted a considerable amount of radiation from nearby wavelengths in addition to radiation of the desired wavelength, which is the spectrometer will give a low resolution. Bovendien is het niet eenvoudig voor 25 elke gewenste golflengte een filter te vervaardigen. Moreover, it is not easy to 25, any desired wavelength to manufacture a filter.

IR-spectrometers, zowel voor het nabij-infraroodgebied (800-2500 nm) als ook voor het mid-infraroodgebied (2500-25000 nm), worden veelvuldig toegepast om materialen zowel te identificeren als te 30 kwantificeren aan de hand van hun absorptie of reflectie van bepaalde, voor dat materiaal karakteristieke, golflengtes cq frequenties. IR spectrometers, both to the near-infrared region (800-2500 nm), as well as for the mid-infrared region (from 2500 to 25000 nm), are often used to identify materials, as well as to 30, quantify, on the basis of their absorption or reflection of certain, characteristic for that material, wavelengths or frequencies. Deze karakteristieke frequenties verschillen in veel gevallen onderling maar weinig voor verschillende stoffen. These characteristic frequencies differ in many cases mutually few different substances. In het bijzonder 35 wanneer men met IR-spectroscopie de verschillende materialen die in een zelfde stroom door elkaar voorkomen wil onderscheiden is het van belang dat naast de gewenste 1°00738 - 2 - geselecteerde golflengte zo weinig mogelijk andere golflengten mede worden doorgelaten. In particular, when 35, one by IR spectroscopy, the various materials that would like to distinguish, it is important that in addition to the desired 1 ° 00738 by one another in one and the same flow - are co-transmitted as little as possible other wavelengths selected wavelength - 2.

IR-spectroscopie kan zowel worden uitgevoerd aan transparante materialen, waarbij de doorgelaten straling 5 wordt geanalyseerd, als aan voor IR-straling ondoorlaatbare stoffen, waarbij de diffuus gereflecteerde straling wordt geanalyseerd. IR spectroscopy can be carried out both in transparent materials, wherein the transmitted radiation 5 is analyzed, as well as to for IR-radiation impermeable material, that analyzes the diffusely reflected radiation.

Zoals gebruikelijk in de optica zal in deze aanvrage als regel van licht worden gesproken in plaats 10 van van IR-straling. As is common in the optics will be discussed in this application as a line of light, rather than 10 of IR radiation.

De uitvinding stelt zich ten doel een IR-spectrometer te verschaffen die het nadeel van de bekende spectrometer niet of in aanmerkelijk mindere mate vertoont en die een aantal discrete golflengtes met een betere 15 resolutie dan met de bekende spectrometer mogelijk is kan meten. The invention has for its object to provide an IR spectrometer, which are not or exhibits a considerably lesser extent, the disadvantage of the known spectrometer, and which may be a number of discrete wavelengths with a better resolution than 15, with the known spectrometer is capable of measuring.

Dit doel wordt volgens de uitvinding bereikt doordat de selectiemiddelen middelen omvatten om de straling te dispergeren en middelen om de discrete 20 golflengtes te selecteren uit de gedispergeerde straling. This object is achieved according to the invention in that the selection means comprise means in order to disperse the radiation, and means to select the 20 discrete wavelengths of the dispersed radiation.

Met de IR-spectrometer volgens de uitvinding is het mogelijk gebleken nauwere golflengtegebieden te selecteren dan met de bekende spectrometer. The IR spectrometer according to the invention it has proved possible to select wavelength ranges narrower than with the known spectrometer.

Van de Power scan R van de firma LT Industries is 25 weliswaar bekend om een bundel gereflecteerde IR-straling te dispergeren en de gedispergeerde bundel op een diode-array te laten vallen. Of the power R of the scan, while LT Industries firm 25 is known to disperse a beam of reflected IR radiation and to drop the dispersed beam onto a diode-array. Dergelijke diode arrays met het gewenste scheidende vermogen zijn evenwel zeer kostbaar en bovendien moet de selectie van de gewenste golflengte uit 30 het opgenomen spectrum alsnog achteraf in de nageschakelde verwerkingsapparatuur worden uitgevoerd. Such diode arrays with the desired resolving power are, however, very expensive and moreover, the selection of the desired wavelength from the recorded spectrum 30 must still be subsequently performed in the downstream processing equipment.

Een IR-spectrometer is in het algemeen opgebouwd uit een bron, die straling in het gewenste golflengtegebied uitzendt en optische hulpmiddelen zoals 35 lenzen en spiegels om de straling te vormen tot een bundel van geschikte vorm en afmetingen en langs een gewenst lichtpad te geleiden. An IR spectrometer is generally built up from a source, which emits radiation in the desired wavelength range and optical devices, such as 35 lenses and mirrors for guiding to form the radiation to a beam of suitable shape and dimensions, and along a desired light path. Als regel zijn alle voorzieningen i 1000738 - 3 - die de spectrometer vormen opgenomen in een huis dat bij voorkeur stofdicht is uitgevoerd. As a rule, all the services i 1000738-3 - which form the spectrometer incorporated in a housing which is preferably dust-tight.

De lichtbron is bij voorkeur in een reflectorhuis geplaatst om een zo groot mogelijke 5 lichtopbrengst te verkrijgen. The light source is preferably in a reflector housing is placed in order to obtain an as large as possible 5 light output. Het optische systeem is bij voorkeur opgenomen in een optische behuizing. The optical system is preferably incorporated in an optical housing. Het licht verlaat dan de spectrometer via een optisch transparant venster om dan op het te onderzoeken materiaal te vallen. The light then exits the spectrometer through an optically transparent window and then to fall onto the material to be examined. Het transparante venster kan bijvoorbeeld van glas of hoge 10 kwaliteit kwarts zijn, of bijvoorbeeld vervaardigd zijn uit KBr, KC1, ZnSe, KRS5, CaF2 of MgF2 voor het mid-infraroodgebied. The transparent window may, for example, be made of glass or high-quality quartz 10, or be made for example, from KBr, KC1, ZnSe, KRS5, CaF 2 or MgF 2 for the mid-infrared region.

De bundel wordt op enige plaats in het lichtpad op het te onderzoeken materiaal gestuurd. The beam is directed at any point in the light path to the material to be tested. De doorgelaten 15 dan wel de gereflecteerde straling wordt opgevangen, de gewenste bundelgeometrie gegeven en uiteindelijk gestuurd op een detectiesysteem. The transmitted 15, or is picked up the reflected radiation, given the desired beam geometry and eventually directed to a detection system. Dit detectiesysteem omvat normaal een detector, welke de intensiteit van de opvallende straling kan meten. This detection system normally comprises a detector, which may measure the intensity of the incident radiation. Als detector voor het nabij-20 infraroodgebied kan bijvoorbeeld een PbS- of InGaAs- detector worden toegepast en voor het mid-infraroodgebied bijvoorbeeld een gedeutereerde triglycinesulfaat (DTGS)— detector. If, for example, the detector for near-infrared region 20 can be a PBS or InGaAs detector are applied, and for the mid-infrared region, for example, a deuterated triglycine sulfate (DTGS) - detector.

Het verband tussen de intensiteit en de 25 golflengte van het gereflecteerde of doorgelaten licht wordt het spectrum genoemd. The relationship between the intensity 25 and the wavelength of the reflected or transmitted light is referred to as the spectrum. De detector is gekoppeld aan een verwerkingssysteem dat de signalen van de detector omzet in een voor de mens of een computer toegankelijke vorm van het spectrum, bijvoorbeeld in de vorm van een 30 grafiek of als een rij getallenparen. The detector is coupled to a processing system which converts the signals from the detector in a for humans or a computer accessible form of the spectrum, for example in the form of a graph 30, or as a row of pairs of numbers.

De spectrometer volgens de uitvinding bevat middelen om de straling te dispergeren. The spectrometer according to the invention comprises means to disperse the radiation. Onder dispergeren wordt verstaan het in een vlak ruimtelijk uiteenleggen van de verschillende in de stralingsbundel voorkomende 35 golflengtes. Under the dispersion is defined as the lay in a plane spatially apart from the different in the radiation beam 35 occurring wavelengths. Een hiervoor algemeen uit de optica bekend en geschikt middel is een rooster. A previously generally from optics known and suitable means is a grating. Het rooster is in de spectrometer volgens de uitvinding vaststaand bevestigd en '1000738 - 4 - heeft tussen 100-4000 lijnen/mm. The grid is mounted in the spectrometer according to the invention, a fixed amount and '1000738-4 - has between 100-4000 lines / mm. Het gereflecteerde of doorgelaten licht wordt, eventueel met behulp van een lenzenstelsel, geconvergeerd zodat het door een intreespleet met een grootte tussen de 100 en 1000 μτα op 5 het rooster valt. The reflected or transmitted light, if necessary with the aid of a system of lenses, so that it is converged by an entrance slit of a size between 100 and 1000 μτα 5 falls on the grating.

Op elke afstand achter het rooster correspondeert een positie in het vlak loodrecht op de stralingsrichting met een bepaalde golflengte. At each distance behind the grille corresponds to a position in the plane perpendicular to the direction of radiation of a particular wavelength. Selectie van een bepaalde gewenste golflengte kan nu worden 10 uitgevoerd door alleen de op de corresponderende plaats in een in de bundelrichting gezien achter het rooster gelegen, vlak invallende straling door te laten of op te vangen. Selection of a particular desired wavelength can now be carried out by only the 10 at the corresponding place in a location in the beam direction, behind the grating, flat incident radiation to pass or absorb. Het rooster kan in het optische systeem zijn geplaatst in de door het materiaal gereflecteerde of 15 doorgelaten bundel. The grid can be placed in the optical system in the beam transmitted or reflected by the material 15. De doorgelaten straling kan bijvoorbeeld worden opgevangen in een aantal op de juiste plaatsen gepositioneerde detectoren. For example, the transmitted radiation may be collected in a number of detectors positioned in the right places. Een probleem hierbij is de minimale afmeting van de beschikbare detectoren die met zich brengt dat naast de gewenste golflengte ook 20 nabijgelegen golflengtes door de detector worden waargenomen. A problem here is the minimum dimension of the available detectors which implies that also 20 neighboring wavelengths are detected by the detector in addition to the desired wavelength. In een voorkeursuitvoering van de IR-spectrometer volgens de uitvinding wordt dit probleem opgelost doordat de middelen om de discrete golflengtes te selecteren een voor IR-straling ondoordringbare plaat 25 omvatten, die zodanig tussen bron en detectiesysteem is geplaatst dat geen straling het detectiesysteem kan bereiken dan door openingen in de plaat en dat de plaat is voorzien van openingen op plaatsen die corresponderen met de posities van te selecteren discrete golflengtes in de 30 gedispergeerde straling. In a preferred embodiment of the IR spectrometer according to the invention, this problem is solved in that the means for selecting the discrete wavelengths, an IR-radiation include impermeable plate 25, which is placed in such a way between the source and detection system that no radiation can reach the detection system than through openings in the plate, and that the plate is provided with openings at locations corresponding to the positions of selecting discrete wavelengths in the 30 dispersed radiation.

De openingen in de plaat kunnen zeer klein worden gemaakt, in elk geval aanmerkelijk kleiner dan de minimale afmetingen van de beschikbare detectoren en bovendien kan de positionering van de openingen in de 35 plaat met zeer grote nauwkeurigheid plaatsvinden. The openings in the plate can be made very small, in any event considerably smaller than the minimum dimensions of the available detectors and, moreover, the positioning of the openings 35 in the plate with very great accuracy occur. Op deze manier is het daarom mogelijk met een hoge resolutie en zeer nauwkeurig de gewenste golflengtes te selecteren uit i 1000738 - 5 - de gedispergeerde stralingsbundel. In this way, therefore, it is possible with a high resolution and very accurately to select the desired wavelengths from i 1000738 to 5 - the dispersed beam of radiation. De plaat wordt zodanig in de gedispergeerde bundel geplaatst dat de posities van de openingen corresponderen met de posities van de gewenste golflengten. The plate is placed in the dispersed beam to the positions of said openings correspond to the positions of the desired wavelengths.

5 In deze uitvoeringsvorm worden de intensiteiten van de verschillende golflengtes apart gemeten. 5 In this embodiment, the intensities of the different wavelengths may be measured separately. Detectie kan bijvoorbeeld gebeuren door achter elke opening een detector te plaatsen. Detection can occur by placing a detector behind each opening. Het is ook mogelijk om een beweegbare detector te gebruiken die voor elke opening kan 10 worden geplaatst. It is also possible to use a movable detector 10 may be placed in front of each opening. Het hiervoor genoemde probleem van de eindige afmetingen van de detector is in deze gevallen niet aanwezig omdat de plaats en grootte van de opening reeds voor de vereiste selectie en hoge resolutie zorgen. The above-mentioned problem to the finite dimensions of the detector is in such cases does not exist, since the location and size of the opening already provide the required selection, and high resolution. Een andere mogelijkheid, welke constructief meer 15 speelruimte biedt, is het aansluiten van een lichtgeleider op elk van de openingen en het via deze geleiders transporteren van de straling naar het detectiesysteem. Another possibility, which structurally offers more room for maneuver 15, is the connection of a light guide at each of the openings, and conveying through these conductors of the radiation to the detection system. Hierbij kunnen opnieuw afzonderlijke detectoren worden gebruikt maar ook kunnen de afzondelijke lichtgeleiders 20 worden aangesloten op bijvoorbeeld een carroussel- of railsysteem waarmee de afzonderlijke geleiders voor een detector kunnen worden gedraaid. It can be re-used, but also the individual detectors afzondelijke light conductors 20 can be connected to, for example, a carroussel- or track system which can be rotated about the individual conductors in front of a detector. In een alternatieve uitvoeringsvorm wordt een spiegelbeeldige constructie gehanteerd, waarbij de detector beweegbaar is en steeds 25 voor een van de lichtgeleiders kan worden geplaatst. In an alternative embodiment employs a mirror-image construction, in which the detector is movable and more and 25 can be placed in front of one of the light guides. De bewegingen van de detector of het schuif- of carrousselsysteem worden bij voorkeur verzorgd door een computersysteem dat tevens de meetgegevens kan verwerken. The movements of the detector or the slide or turret system are preferably provided by a computer system that is also able to process the measurement data. De resultaten kunnen bijvoorbeeld on-line worden 30 weergegeven op een display. The results may, for example, on-line 30 to be displayed on a display. In een scheidingssysteem voor materiaalstromen kan dan een operator ingrijpen op basis van de getoonde waarde. In a separation system for material flow can then engage an operator based on the value. Ook kan de computer zelf met een mechanisch volgsysteem zijn verbonden en dit aansturen. Also, the computer can itself be connected with a mechanical tracking system, and this control.

Met behulp van de meetresultaten kan ook een 35 productieproces worden gestuurd. Using the measurement results can also be sent 35 production.

In een tweede uitvoeringsvorm kan het rooster in het optische systeem zijn geplaatst voor de 1000738 - 6 - stralingsbundel op het materiaal valt. In a second embodiment, the grid may be placed in the optical system for the 1000738-6 - radiation beam is incident on the material. In dat geval is de spectrometer voorzien van middelen, bijvoorbeeld lichtgeleiders, om de geselecteerde golflengtes afzonderlijk op het materiaal te sturen en het 5 gereflecteerde of doorgelaten deel daarvan te meten. In that case, the spectrometer is provided with means, for example, light guides, in order to control the selected wavelengths separately to the material and measuring the reflected or transmitted portion 5 thereof.

De combinatie van rooster en plaat kan in het optische systeem geplaatst zijn voor de stralingsbundel op het materiaal valt. The combination of grid and plate may be disposed in the optical system for the radiation beam falls on the material. Door elke opening wordt licht van een van de gewenste golflengten doorgelaten. Through each opening is of a light of the desired wavelengths to pass through. Elke opening is 10 dan aangesloten op een uiteinde van een lichtgeleider, waarvan het andere einde zo gepositioneerd is dat de doorgaande straling op het materiaal kan worden gericht. Each opening 10 is then connected to an end of a light guide, of which the other end of which is positioned so that the through-going radiation can be directed at the material. Dit kan bijvoorbeeld door de uiteinden van de lichtgeleiders te doen uitmonden in een carroussel die bij 15 draaiing steeds een lichtgeleider het materiaal laat zien, terwijl de andere optisch zijn geïsoleerd van het materiaal. This can, for example, by making the ends of the light guides open into a carousel which at rotation 15 always shows a light guide, the material, while the other is being optically isolated from the material. Door de carroussel achtereenvolgens verschillende posities te laten innemen, bijvoorbeeld door aansturing met een stappenmotor, kan het materiaal 20 achtereenvolgens worden bestraald met de verschillende golflengtes, waarvan dan steeds de intensiteit afzonderlijk wordt gemeten. Because of the turret to be successively occupy several positions, for example via control with a stepping motor, the material 20 may be irradiated sequentially with the different wavelengths, which then remains the intensity is measured separately. Eventueel kan een lenzenstelsel aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het te onderzoeken materiaal voldoende wordt belicht. Optionally, a lens system may be present in order to ensure that it is properly exposed material to be examined.

25 Als lichtgeleiders komen optische vezels, bijvoorbeeld glasvezels in aanmerking met een doorlaatvenster voor het infraroodgebied tussen 1000-2000 nm. 25 When light conductors are optical fibers, for example glass fibers into consideration, with a passage window for the infrared region between 1000 to 2000 nm. Hoge kwaliteit glasvezels met een laag SiOH-gehalte zijn geschikt voor het infraroodgebied tussen 2000-2500 30 nm. High quality optical fibers with a layer of SiOH content are suitable for the infrared region between 2000-2500 30 nm. Voor het mid-infraroodgebied zijn chalcogenide of Ag-halidevezels geschikt. For the mid-infrared region have been chalcogenide or Ag-halidevezels suitable. Ook andere soorten optische vezels die transparant zijn in het gewenste golflengtegebied kunnen worden toegepast. Also other types of optical fibers that are transparent may be used in the desired wavelength range. De diameter van deze vezels kan liggen tussen 100 en 1000 μτα. The diameter of these fibers may be between 100 and 1000 μτα.

35 De absorptiewaarden verkregen door de detectorrespons voor de gekozen golflengtes van het te bestuderen materiaal worden vergeleken met de i 1000738 - 7 - detectorrespons van een referentiemateriaal. 35, the absorbance values ​​obtained by the detector responses for the selected wavelengths of the material to be studied are compared with the i 1000738-7 - detector response of a reference material. Voor diffuse reflectie in het nabij-infraroodgebied kan dit bijvoorbeeld een keramisch plaatje of een teflon plaatje zijn. For diffuse reflection in the near-infrared region, for example, this may be a ceramic plate or a Teflon plate. De absorptie wordt verkregen door de volgende 5 mathematische bewerking: Αχ — ( ^X (mons ter )/^X( referent ie materiaal))' Waarbij A^ de absorptie bij golflengte λ is en Ιλ de lichtintensiteit bij golflengte λ is. The absorbance is obtained by the following mathematical operation 5: Αχ - (X ^ (mons ab) / ^ X (ie referent material)) "where A ^ is the absorbance at wavelength λ, and Ιλ is the intensity of light at wavelength λ. Met behulp van standaard mathematische methodes wordt op basis van de absorpties 10 bij de verschillende golflengtes een analyseresultaat verkregen. Using standard mathematical methods to obtain an analysis result on the basis of the absorbances 10 at the different wavelengths. Met behulp van chemometrische methoden kan men de analyseresultaten gebruiken om monsters te identificeren en/of te kwantificeren. With the help of chemometric methods, one can use the analysis to identify samples and / or to quantify. Chemometrische methodes voor identificatie staan oa beschreven in Gosh 15 et al., Melliand Textilberichte 5 (1988) 361. Chemometric for identification methods are for example described in Gosh et 15 al., Melliand Textilberichte 5 (1988) 361.

De posities van de openingen worden berekend uit de gewenste golflengtes, de geometrie van de spectrometer en de karakteristieken van het rooster. The positions of the holes can be calculated from the desired wavelengths, the geometry of the spectrometer and the characteristics of the grating. De gewenste golflengtes hangen samen met de materialen die men wil 20 detecteren en scheiden. The desired wavelengths are related to the materials which it is desired to detect and 20 separate.

Afhankelijk van de toepassing, dat wil zeggen, de materialen die men wil analyseren, wordt bepaald waar de gaatjes in de plaat dienen te zitten. Depending on the application, ie, the materials that are to analyze, determine where the holes in the plate should sit. Door uitwisseling van de plaat met een andere kan de spectrometer ook voor 25 een andere toepassing geschikt worden gemaakt. By exchange of the plate with another, the spectrometer can also be made suitable for a different application 25. De positie van de gaatjes wordt bepaald met behulp van zgn. clusteranalyse. The position of the holes is determined with the aid of so-called. Cluster analysis.

Bij een clusteranalyse gaat men als volgt te werk. In a cluster analysis, proceed as follows.

30 Van een serie monsters, afhankelijk van de toepassing voor de infraroodspectrometer volgens de uitvinding, worden spectra opgenomen in het nabij-infraroodgebied of het mid-infraroodgebied met behulp van een gebruikelijke hoge-resolutiespectrometer. 30 From a series of samples, depending on the use for the infra-red spectrometer in accordance with the invention, be recorded spectra in the near-infrared region, or the mid-infrared region with the aid of a conventional high-resolution spectrometer. Deze hoge-resolutiespectra worden 35 gebruikt om te bepalen bij welke combinatie van absorpties bij verschillende golflengtes de informatie die voldoende scheiding levert tussen de polymeren. This high-resolution spectra 35 are used to determine in which combination of absorbances at different wavelengths, the information that provides sufficient separation between the polymers. In het geval van 1000738 - 8 - tapijtrecycling bijvoorbeeld zou men willen weten of het een polypropeen, een nylon-6, een nylon-6,6 of een polyetheentereftalaattapijt is. In the case of 1000738 to 8 - carpet recycling, for example, one might want to know if it is a polypropylene, a nylon-6, nylon-6,6, or a polyetheentereftalaattapijt.

Om nu het monster te kunnen identificeren wordt 5 wiskundig geanalyseerd welke combinatie van golflengtes de beste scheiding tussen de verschillende te identificeren materialen bewerkstelligt. In order to now be able to identify the sample is analyzed mathematically 5 which combination of wavelengths brings about the best separation of the different materials to be identified. Voor een serie gebruikte en ongebruikte tapijten kunnen spectra worden opgenomen in het nabij-infraroodgebied met een resolutie van 2 nm. For an array and unused carpets used may spectra are recorded in the near-infrared region with a resolution of 2 nm. Voor 10 alle mogelijke combinaties van bijvoorbeeld 3 golflengtes, (λΐ, λ2, λ3) wordt de scheiding berekend dmv clusteranalyse. For all the 10 possible combinations of 3 wavelengths, for example, (λΐ, λ2, λ3), the separation is calculated using cluster analysis. Hiertoe worden bijvoorbeeld de waarden Α(λ2)-Α(λ1) en Α(λ3)-Α(λ2) berekend, waarbij Αλ de absorptie is bij de aangegeven golflengtes. For this purpose, for example, the values ​​Α (λ2) -Α (λ1) and Α (λ3) -Α (λ2) is calculated, wherein Αλ is the absorbance at the specified wavelengths. Wanneer deze 15 waarden in een grafiek worden uitgezet blijken voor bepaalde combinaties van golflengtes aparte clusters te ontstaan voor de verschillende materialen. When these 15 values ​​are plotted on a graph prove for certain combinations of wavelengths to emerge separate clusters for the different materials. De kwaliteit van de scheiding is groter naarmate de clusters beter gescheiden van elkaar liggen. The quality of the separation is greater as the clusters are better separated from one another. Een maat voor deze scheiding 20 is de zogenaamde Mahalanobis afstand. A measure of this separation 20, the so-called Mahalanobis distance. Deze geeft de afstand tussen de centra van de verschillende clusters aan in relatie tot de spreiding binnen de clusters. This represents the distance between the centers of the different clusters in relation to the dispersion within the clusters. Een Mahalanobis afstand van ca. 6 is wenselijk voor een goede scheiding. A Mahalanobis distance of about 6 is desirable for a good separation.

25 Door nu die combinatie van bijvoorbeeld 3 golflengtes te kiezen waarbij de Mahalanobis afstanden tussen de 4 clusters maximaal zijn (6 verschillende Mahalanobis afstanden) wordt een optimale scheiding bewerkstelligd. 25 Now, by choosing that combination of three wavelengths, for example, where the Mahalanobis distances between the four clusters have a maximum of (6 different Mahalanobis distances) an optimal separation is effected. Voor de scheiding tussen nylon-6, nylon-6,6, 30 polyetheentereftalaat en polypropeen blijkt een combinatie van de absorpties bij 2432, 2452 en 2478 nm optimaal te zijn. For the separation of nylon-6, nylon-6,6, 30, polyethylene terephthalate, and polypropylene proves to be a combination of the absorptions at 2432, 2452 and 2478 nm to be optimal. Op deze wijze kan voor een bepaalde specifieke toepassing worden bepaald bij welke discrete golflengten gemeten moet worden om met de spectrometer volgens de 35 uitvinding de verschillende materialen eenduidig te onderscheiden. In this way it can be determined for a given specific application, in which discrete wavelengths should be measured in order to unambiguously distinguish the various materials of the spectrometer 35 according to the present invention. Met behulp van standaard optische rekenmethoden kan vervolgens bepaald worden welke 1000738 - 9 - combinatie van rooster, intreespleet, afstand rooster-plaat gebruikt moet worden en kan bepaald worden waar de gaatjes in de plaat aangebracht dienen te worden. Using standard optical methods of calculation can then be determined what 1000738-9 - combination of grid entrance slit, spacer grid plate is to be used and can be determined, where the holes in the plate are to be made.

In de navolgende tekeningen is een tweetal 5 uitvoeringsvormen van de spectrometer als toelichting van de uitvinding opgenomen. In the following drawings, a pair of fifth embodiments of the spectrometer taken as illustrative of the invention. Hierin geeft figuur 1 het lichtpad in een eerste uitvoeringsvorm van een spectrometer volgens de uitvinding weer en figuur 2 het lichtpad in een tweede uitvoeringsvorm. Herein, Figure 1 shows the light path, in a first embodiment of a spectrometer according to the invention, and Figure 2 shows the light path in a second embodiment. In de figuren zijn 10 de begrenzingen van de stralingsbundels aangeduid met streep-stippellijnen. In the figures, 10, the boundaries of the radiation beams are indicated by dash-dotted lines. Individuele lichtstralen zijn aangeduid met stippellijnen. Individual rays of light are indicated by dotted lines. In figuur 1 is 1 een lichtbron die in een reflectorhuis 2 is geplaatst. In Figure 1, 1 is a light source which is disposed in a reflector housing 2. Het uitgezonden licht wordt op het te onderzoeken materiaal 3 15 gestuurd. The emitted light is directed onto the material 15, 3 to be examined. De gereflecteerde straling wordt met behulp van een lens 4 geconvergeerd waarna de centrale bundel door een intreespleet 5 op een rooster 6 valt. The reflected radiation is by means of a lens 4 is converged and then the center beam passes through an entrance slit 5 on a grid 6. De straling wordt door het rooster gedispergeerd in verschillende golflengten. The radiation is dispersed by the grating into different wavelengths. In de gedispergeerde stralingsbundel is een 20 plaat 7 geplaatst die voorzien is van openingen 8 welke corresponderen met de posities van de te selecteren golflengten. In the dispersed radiation beam 20 is a plate 7 is placed which is provided with openings 8, which correspond to the positions of the wavelengths to be selected. In de openingen 8 zijn met hun ene uiteinde 1ichtgeleiders 9 aangebracht. In the openings 8 are arranged with their one end 1ichtgeleiders 9. De andere uiteinden van de lichtgeleiders zijn elk gestoken in een opening in 25 selectieplaat 10, waarbij de lichtgeleiders eindigen in het oppervlak 11 van de plaat. The other ends of the light conductors are each inserted into an opening 25 in the selection plate 10, in which the light guides terminate in the surface 11 of the plate. De selectieplaat 10 kan zodanig worden bewogen met behulp van een stappenmotor (niet weergegeven in de figuur) dat de detector 12 steeds slechts het licht uit één lichtgeleider ziet door opening 30 13 in de tussen selectieplaat 10 en detector 12 geplaatste ondoorzichtige plaat 14. De detector is verbonden met een niet in de figuur weergegeven verwerkingssysteem. The selection plate 10 can be moved in such a way with the aid of a stepper motor (not shown in the figure) that the detector 12 always sees only the light from one light guide through opening 30, 13 in the intermediate selection plate 10 and detector 12 positioned opaque plate 14. The detector is connected to a processing system not shown in the figure.

In figuur 2 is 201 een lichtbron die in een reflectorhuis 202 is geplaatst. In Figure 2, 201 is a light source which is disposed in a reflector housing 202. Het licht wordt met behulp 35 van een lens 204 geconvergeerd zodat het door een intreespleet 205 op een rooster 206 valt. The light is 35 with the aid of a lens 204 so that it is converged by an entrance slit 205 is incident on a grating 206. De straling wordt door het rooster gedispergeerd in verschillende 1000738 - 10 - golflengten. The radiation is dispersed by the grating in different 1000738-10 - wavelengths. In de gedispergeerde stralingsbundel is een plaat 207 geplaatst die voorzien is van openingen 208 welke corresponderen met de posities van de te selecteren golflengten. In the dispersed beam of radiation is a plate 207 placed, which is provided with openings 208 which correspond to the positions of the wavelengths to be selected. In de openingen zijn met hun ene uiteinde 5 1ichtgeleiders 209 aangebracht. In the openings are arranged with their one end 5 1ichtgeleiders 209. De andere uiteinden van de lichtgeleiders zijn gestoken in een selectieplaat 210, waarbij de lichtgeleiders eindigen in het oppervlak 211 van de plaat. The other ends of the light conductors are inserted in a selection plate 210, in which the light guides terminate in the surface 211 of the plate. Achter deze selectieplaat is een ondoorzichtige plaat 214 met opening 213 geplaatst. Behind this selection plate is an opaque plate 214 disposed with opening 213. Deze 10 plaat 214 kan zodanig worden bewogen met behulp van een stappenmotor (niet weergegeven in de figuur) dat steeds slechts het licht uit één lichtgeleider door opening 213 wordt doorgelaten. This 10-plate 214 can be moved in such a way with the aid of a stepper motor (not shown in the figure) that always only the light from one light guide is transmitted through opening 213. Het doorgelaten licht wordt gedivergeerd met behulp van een lens 216 waarna de 15 gedivergeerde straling op het te onderzoeken materiaal 203 valt. The transmitted light is diverged by means of a lens 216, after which the 15 diverged radiation falls on the material 203 to be examined. De door het materiaal gereflecteerde straling wordt geconvergeerd met behulp van lens 217 en valt dan op detector 212. De detector is verbonden met een niet in de figuur weergegeven verwerkingssysteem. The is converged radiation reflected by the material with the help of lens 217 and is then incident on the detector 212. The detector is connected to a processing system not shown in the figure.

20 De IR-spectrometer volgens de uitvinding kan zeer compact worden uitgevoerd zodat deze makkelijk hanteerbaar is. 20 The IR spectrometer according to the invention can be made very compact, so that it is easy to handle.

Toepassingen van de IR-spectrometer volgens de uitvinding zijn gelegen om ter plekke te kunnen bepalen 25 met welke chemische stoffen men te maken heeft bij bodemvervuiling, in recycling projecten, zoals bijvoorbeeld tapijtrecycling, voor identificatie en scheiding van de tapijten op basis van de gebruikte materialen, in de chemische en farmaceutische industrie 30 voor identificatie en kwalificatie van grondstofstromen, en voor kwalificatie en kwantificatie ten behoeve van processtur ing. Applications of the IR spectrometer according to the invention are located in order to be able to determine on the spot 25 with the chemicals which it has to deal with soil pollution, in the recycling projects, such as, for example, carpet recycling, for identification and separation of the carpets, on the basis of the materials used , in the chemical and pharmaceutical industries 30 for identification and classification of raw material streams, and for qualification and quantification for the purpose of processtur ing.

1000738 1000738

Claims (9)

 1. 1. IR spectrometer, omvattende een bron van IR-straling, 5 middelen om een voorwerp te belichten met de IR- straling, selectiemiddelen om uit de door het voorwerp gereflecteerde of doorgelaten straling de straling in een aantal discrete golflengtes te selecteren en een detectiesysteem voor IR-straling, 10 met het kenmerk, dat de selectiemiddelen middelen omvatten om de straling te dispergeren en middelen om de discrete golflengtes te selecteren uit de gedispergeerde straling. 1. IR spectrometer, comprising a source of IR radiation, 5 means to illuminate an object with the IR radiation, selection means to get out of the to select the radiation in a plurality of discrete wavelengths reflected by the object or transmitted radiation and a detection system for IR-radiation, to 10, characterized in that the selection means comprise means in order to disperse the radiation, and means for selecting the discrete wavelengths from the dispersed radiation.
 2. 2. IR-spectrometer volgens conclusie 1, waarin de 15 middelen om de discrete golflengtes te selecteren een voor IR-straling ondoordringbare plaat omvatten, die zodanig tussen bron en detectiesysteem is geplaatst dat geen straling het detectiesysteem kan bereiken dan door openingen in de plaat en dat de plaat is 20 voorzien van openingen op plaatsen die corresponderen met de posities van te selecteren discrete golflengtes in de gedispergeerde straling. 2. IR-spectrometer according to claim 1, wherein the means 15 to select a discrete wavelengths to IR-radiation include impermeable plate which is placed in such a way between the source and detection system that no radiation can reach the detection system then through openings in the plate, and that the plate is provided with apertures 20 at locations that correspond to the positions of selecting discrete wavelengths in the dispersed radiation.
 3. 3. IR-spectrometer volgens conclusie 2, waarin achter elke opening een detector aanwezig is. 3. IR-spectrometer according to claim 2, wherein a detector is provided behind each aperture.
 4. 4. IR-spectrometer volgens conclusie 2, waarin een beweegbare detector aanwezig is die steeds achter een opening kan worden geplaatst. 4. IR-spectrometer according to claim 2, in which a movable detector is present which always can be placed behind an aperture.
 5. 5. IR-spectrometer volgens conclusie 2, waarin op elke opening een lichtgeleider is aangesloten, die de 30 geselecteerde straling toevoert aan een detectiesysteem. 5. IR-spectrometer according to claim 2, wherein a light guide is connected to each opening, which feeds the 30 selected radiation to a detection system.
 6. 6. IR-spectrometer volgens conclusie 5, waarin elke lichtgeleider op een afzonderlijke detector is aangesloten. 6. The IR spectrometer of claim 5, wherein each light conductor is connected to a separate detector.
 7. 7. IR-spectrometer, volgens conclusie 5, waarin het detectiesysteem en de lichtgeleiders ten opzichte van elkaar zodanig beweegbaar zijn dat de afzonderlijke 1000738 - 12 - 1ichtgeleiders achtereenvolgens op het detectiesysteem kunnen worden aangesloten. 7. The IR-spectrometer, as claimed in claim 5, wherein the detection system and the light conductors in such a way as to be movable relative to one another that the individual 1000738-12 - 1ichtgeleiders successively can be connected to the detection system.
 8. 8. Toepassing van de IR-spectrometer volgens een der conclusies 1-7 voor het karakteriseren van materiaal. 8. Use of the IR spectrometer according to any one of claims 1-7 for characterization of the material. 5 5
 9. 9. IR-spectrometer en de toepassing daarvan zoals in hoofdzaak beschreven in de beschrijving en de figuren. 9. IR spectrometer, and the use thereof as substantially described in the specification and the figures. f000738 f000738
NL1000738A 1995-07-06 1995-07-06 Infrared Spectrometer. NL1000738C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1000738A NL1000738C2 (en) 1995-07-06 1995-07-06 Infrared Spectrometer.
NL1000738 1995-07-06

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1000738A NL1000738C2 (en) 1995-07-06 1995-07-06 Infrared Spectrometer.
CN 96196689 CN1221799C (en) 1995-07-06 1996-07-05 Method for identifying waste carpet of consumer or from industry using hand-held infrared spectrometer
PCT/NL1996/000280 WO1997002481A1 (en) 1995-07-06 1996-07-05 Identifying recycable carpet materials using a hand-held infrared spectrometer
EP19960922283 EP0836705A1 (en) 1995-07-06 1996-07-05 Identifying recycable carpet materials using a hand-held infrared spectrometer
MX9800206A MX9800206A (en) 1995-07-06 1996-07-05 Identifying recycable carpet materials using a hand-held infrared spectrometer.
JP50503197A JPH11508689A (en) 1995-07-06 1996-07-05 Method for identifying a recyclable carpet by using a hand-held infrared spectrometer
CA 2226095 CA2226095A1 (en) 1995-07-06 1996-07-05 Method of identifying post consumer or post industrial waste carpet utilizing a hand-held infrared spectrometer
MY118331A MY118331A (en) 1995-07-06 1996-07-06 Method of identifying post consumer or post industrial waste carpet utilizing a hand-held infrared spectrometer
TW85108557A TW298614B (en) 1995-07-06 1996-07-15
US09003502 US5952660A (en) 1995-07-06 1998-01-06 Method of identifying post consumer or post industrial waste carpet utilizing a hand-held infrared spectrometer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1000738C2 true NL1000738C2 (en) 1997-01-08

Family

ID=19761275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1000738A NL1000738C2 (en) 1995-07-06 1995-07-06 Infrared Spectrometer.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0836705A1 (en)
JP (1) JPH11508689A (en)
CN (1) CN1221799C (en)
CA (1) CA2226095A1 (en)
NL (1) NL1000738C2 (en)
WO (1) WO1997002481A1 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3181596B2 (en) * 1995-08-31 2001-07-03 インフラレッド ファイバー システムス,インク. Handheld infrared spectrometer
US6031233A (en) * 1995-08-31 2000-02-29 Infrared Fiber Systems, Inc. Handheld infrared spectrometer
NL1006686C2 (en) 1997-07-30 1999-02-02 Tno Method and apparatus for sorting carpet or similar pieces of textile.
DE19820861B4 (en) * 1998-05-09 2004-09-16 Bruker Axs Gmbh Simultaneous X-ray fluorescence spectrometer
WO2000064871A1 (en) 1999-04-23 2000-11-02 Dsm N.V. Process for nylon depolymerization
DE10011254C2 (en) * 2000-02-28 2003-08-28 Gusa Mbh A method for identification of the pile of textile materials, in particular for the identification of PA 6 and PA 66 in carpeting
JP4054854B2 (en) * 2000-10-17 2008-03-05 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 Analysis of the liquid sample using near-infrared spectroscopy
KR100390567B1 (en) 2000-12-30 2003-07-07 주식회사 동진쎄미켐 method of controlling photoresist stripping process and method of regenerating photoresist stripping composition using near infrared spectrometer
US8044354B2 (en) * 2008-12-04 2011-10-25 The Boeing Company Method for classifying resins types in carbon fiber reinforced plastic materials using IR spectroscopy
CN102680416A (en) * 2012-04-19 2012-09-19 江苏大学 Method and device for fast detecting caffeine content of summer and autumn tea
JP6235886B2 (en) * 2013-01-08 2017-11-22 キヤノン株式会社 The image display apparatus using the reconstruction method, apparatus, and biological tissue image of the tissue image
CN104535526A (en) * 2014-12-17 2015-04-22 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 Linear gradual filter type handheld intelligent spectrometer based on microcomputer Edison

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1034328A (en) * 1951-03-22 1953-07-22 Cie Radio Cinema An apparatus for chemical analyzes spectrally
US2823577A (en) * 1951-08-10 1958-02-18 Leeds & Northrup Co Multiple slit spectrograph for direct reading spectrographic analysis
US3696247A (en) * 1970-11-12 1972-10-03 Lionel D Mcintosh Vehicle exhaust emissions analyzer
US3880523A (en) * 1972-08-17 1975-04-29 Rank Organisation Ltd Multiple channel colorimeter
JPS61120023A (en) * 1984-11-15 1986-06-07 Shimadzu Corp Spectrophotometer

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4043668A (en) * 1975-03-24 1977-08-23 California Institute Of Technology Portable reflectance spectrometer
US4345840A (en) * 1980-04-08 1982-08-24 California Institute Of Technology Method and apparatus for instantaneous band ratioing in a reflectance radiometer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1034328A (en) * 1951-03-22 1953-07-22 Cie Radio Cinema An apparatus for chemical analyzes spectrally
US2823577A (en) * 1951-08-10 1958-02-18 Leeds & Northrup Co Multiple slit spectrograph for direct reading spectrographic analysis
US3696247A (en) * 1970-11-12 1972-10-03 Lionel D Mcintosh Vehicle exhaust emissions analyzer
US3880523A (en) * 1972-08-17 1975-04-29 Rank Organisation Ltd Multiple channel colorimeter
JPS61120023A (en) * 1984-11-15 1986-06-07 Shimadzu Corp Spectrophotometer

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 305 (P - 507)<2361> 17 October 1986 (1986-10-17) *
S. GHOSH ET AL: "Schnelle Identifizierung von hitzefixierten Teppichgarnen durch Reflexionsanalyse im nahen Infrarotgebiet", MELLIAND TEXTILBERICHTE, vol. 5, pages 361 - 364 *

Also Published As

Publication number Publication date Type
CN1195402A (en) 1998-10-07 application
JPH11508689A (en) 1999-07-27 application
WO1997002481A1 (en) 1997-01-23 application
CA2226095A1 (en) 1997-01-23 application
CN1221799C (en) 2005-10-05 grant
EP0836705A1 (en) 1998-04-22 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5506676A (en) Defect detection using fourier optics and a spatial separator for simultaneous optical computing of separated fourier transform components
US4176916A (en) Cam filter wheel
US5258825A (en) Optical compositional analyzer apparatus and method for detection of ash in wheat and milled wheat products
US5407638A (en) Detector-cell adapted for continuous-flow absorption detection
US4060327A (en) Wide band grating spectrometer
US6124937A (en) Method and device for combined absorption and reflectance spectroscopy
US5319200A (en) Rapid near-infrared measurement of nonhomogeneous samples
US7623233B2 (en) Optical analysis systems and methods for dynamic, high-speed detection and real-time multivariate optical computing
US20100328669A1 (en) Tablet analysis and measurment system
US6583873B1 (en) Optical devices having a wavelength-tunable dispersion assembly that has a volume dispersive diffraction grating
US6862092B1 (en) Spectrometer
US6940604B2 (en) Thin-film inspection method and device
US4966458A (en) Optical system for a multidetector array spectrograph
US7369233B2 (en) Optical system for measuring samples using short wavelength radiation
US7286221B2 (en) Arrayed sensor measurement system and method
US20080309930A1 (en) Calibration for Spectroscopic Analysis
Carr Resolution limits for infrared microspectroscopy explored with synchrotron radiation
US5210590A (en) Rapid scanning spectrographic analyzer
US8049881B2 (en) Optical analysis system and methods for operating multivariate optical elements in a normal incidence orientation
US20090097024A1 (en) Optical analysis system and method for real time multivariate optical computing
US5748308A (en) Programmable standard for use in an apparatus and process for the noninvasive measurement of optically absorbing compounds
US20050236554A1 (en) Optical interrogation system and method for 2-D sensor arrays
US4081215A (en) Stable two-channel, single-filter spectrometer
Mohsenin Electromagnetic radiation properties of foods and agricultural products
US4285596A (en) Holographic diffraction grating system for rapid scan spectral analysis

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20000201