LT4741B - Windshield de-icing - Google Patents

Windshield de-icing Download PDF

Info

Publication number
LT4741B
LT4741B LT2000007A LT2000007A LT4741B LT 4741 B LT4741 B LT 4741B LT 2000007 A LT2000007 A LT 2000007A LT 2000007 A LT2000007 A LT 2000007A LT 4741 B LT4741 B LT 4741B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
vessel
fluid
temperature
liquid
vehicle
Prior art date
Application number
LT2000007A
Other languages
Lithuanian (lt)
Other versions
LT2000007A (en
Inventor
Shlomi Franco
Jossef Wodnik
Vyshislav Ivanov
Original Assignee
Micro-Heat, Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Micro-Heat, Inc. filed Critical Micro-Heat, Inc.
Publication of LT2000007A publication Critical patent/LT2000007A/en
Publication of LT4741B publication Critical patent/LT4741B/en

Links

Abstract

The device for cleaning vehicle windscreen glass includes a tank and has an opening vent where the cleaning liquid is received from the reservoir and an outlet vent where the liquid is discharged for cleaning the windows. The tank includes a heating element for heating the liquid. This element warms up the tank in advance before the cleaning liquid arrives, so at least the primary amount of the liquid is quickly heated and released from the tank.

Description

Ši paraiška reikalauja apsaugos US laikinajai patentinei paraiškai 60/076,730, kuri perduota šios patentinės paraiškos savininkui ir čia įterpta nuorodomis.This application claims protection for U.S. Provisional Patent Application 60 / 076,730, which is assigned to the holder of this patent application and is hereby incorporated by reference.

Išradimo sritisField of the Invention

Šis išradimas paprastai susijęs su skysčių šildymu ir ypač su skysčių šildymu automobilių langų valymui arba apledėjimo pašalinimui.The present invention relates generally to the heating of liquids, and in particular to heating of liquids for cleaning or de-icing car windows.

Technikos lygio aprašymasDescription of the Related Art

Technikos lygiu žinomi įvairūs būdai ir įrenginiai, pateikiantys pašildyto vandens arba kito plovimo skysčio išpurškimą ant transporto priemonės lango. Pašildytas skystis yra ypatingai naudingas pašalinant ledą nuo transporto priemonės priekinio stiklo, esant šaltam orui. Ši ledo pašalinimo funkcija reikalauja, kad transporto priemonės vairuotojas, prieš nutirpdant ledą nuo priekinio stiklo, lauktų, kol skystis pašildomas. Technikos lygiu žinomi būdai ir įrenginiai yra nepraktiški šiam tikslui, be to, nors jie paprastai naudoja šilumą arba transporto priemonės variklio generuotą elektrą skysčio pašildymui, vairuotojui reikia laukti nepriimtinai ilgai, kol skystis pasiekia tinkamą temperatūrą.Various techniques and devices for spraying heated water or other washer fluid onto a vehicle window are known in the art. Heated liquid is particularly useful for removing ice from the vehicle windscreen in cold weather. This de-icing feature requires the vehicle driver to wait for the liquid to warm up before defrosting the windscreen. Techniques and devices known in the art are impractical for this purpose, and although they typically use heat or the power generated by the vehicle engine to heat the fluid, the driver has to wait an unacceptably long time for the fluid to reach the correct temperature.

Naudojant transporto priemonės bateriją skysčiui šildyti, nepriklausomą nuo transporto priemonės variklio, yra taip pat problematiška, kadangi sunaudojama daug srovės, reikalingos pašildyti tinkamą kiekį skysčio efektyviam apledėjimo pašalinimui nuo priekinio stiklo. Paprastai baterijos negali suteikti pakankamai srovės sušildyti per priimtiną laiką transporto priemonės viso plovimo skysčio rezervuaro. Nors pasiūlyti būdai ir įrenginiai tiesioginiam skysčio šildymui, kadangi turi būti purškiama ant priekinio stiklo, bet baterijos taip pat negali pateikti pakankamai srovės sušildyti pakankamą išpurškiamą tūri iki pakankamai aukštos temperatūros, kad pasiektų efektyvų apledėjimo pašalinimą.Using a vehicle battery to heat the fluid, independent of the vehicle engine, is also problematic because it consumes a large amount of current to heat the right amount of fluid to effectively defrost the windshield. Generally, batteries cannot provide enough current to warm up the vehicle's entire washer fluid reservoir within a reasonable time. Although techniques and devices for direct fluid heating are proposed, since they must be sprayed on the windshield, batteries also cannot provide enough current to warm enough spray volume to high enough temperatures to achieve effective de-icing.

US patente 5,509,606 aprašytas automobilio priekinio stiklo karšto plovimo įrenginys, kurį sudaro konteineris, į kurį pumpuojamas plovimo skystis iš rezervuaro ir kuriame skystis, prieš išpurškiant ant priekinio stiklo, šildomas elektriniu šildymo elementu. Konteineris yra izoliuotas ir turi termostatą, kuris naudojamas užtikrinti, kad skysčio temperatūra neviršytų nustatytą temperatūrą. Konteineris laikomas pilnas, šildomas, kai reikia pripumpuotą šaltą skysti i konteinerį pašildyti iki reikiamos temperatūros.U.S. Patent No. 5,509,606 describes a car windshield hot washer comprising a container for pumping washer fluid from a reservoir and wherein the fluid is heated by an electric heating element before being sprayed onto the windscreen. The container is insulated and has a thermostat which is used to ensure that the temperature of the liquid does not exceed the set temperature. The container is kept full, heated when it is necessary to warm the pumped cold liquid into the container to the required temperature.

US patente 5,118,040 aprašytas elektrinis transporto priemonės langų stiklų io plovimo aparatas. Izoliuotas konteineris išdėstomas tarp šalto plovimo skysčio rezervuaro ir purškimo angų ant transporto priemonės langų, žemesnėje negu rezervuaras padėtyje taip, kad būtų pilnas skysčio. Kai transporto priemonės uždegimas įjungiamas, elektrinis šildytuvas šildo skystį konteineryje ir lieka aktyvus, kol transporto priemonė naudojama. Nėra apsaugos priemonių nuo staigaus įjungimo ir šildymo transporto priemonės lango apledėjimo šalinimui.U.S. Patent 5,118,040 describes an electric vehicle window windscreen washer. The insulated container shall be positioned between the cold washer fluid reservoir and the spray openings on the vehicle windows in a position below the reservoir to fill the liquid. When the vehicle ignition is switched on, the electric heater heats the liquid in the container and remains active while the vehicle is in use. There are no safeguards against sudden start-up and de-icing of the vehicle window.

US patente 4,090,668 aprašytas priekinio stiklo plovimo ir apledėjimo šalinimo sistema, kuri apima rezervuarą, turintį užsandarintą konteineri jame. Siurblys perkelia plovimo skysti iš rezervuaro į konteinerį ir iš konteinerio į daugybę purkštukų. Pašildytas variklio aušinamasis skystis praeina per vamzdyną rezervuare. Elektrinis varžinis laidas šildo skystį konteineryje, kai tik temperatūra nukrinta žemiau nustatyto minimumo. Solenoidiniai vožtuvai nukreipia purškimą iš indo į priekinį arba užpakalinį transporto priemonės langą, bet nėra pasiūlymo, kaip naudoti vožtuvus bet kurioms kitoms skysčio kontrolės paskirtims.U.S. Patent 4,090,668 describes a windscreen washer and de-icer system which includes a container having a container sealed therein. The pump moves the washer fluid from the reservoir to the container and from the container to a plurality of nozzles. The heated engine coolant passes through the pipeline in the reservoir. An electric resistance wire heats the liquid in the container as soon as the temperature drops below the set minimum. Solenoid valves direct the spray from the vessel to the front or rear window of the vehicle, but there is no suggestion of using the valves for any other fluid control applications.

US patente 5,012,977 aprašytas transporto priemonės lango valiklis, kuriame plovimo skystis rezervuare šildomas ir kuriame skysčio purškimo ant transporto priemonės lango siurblys turi kitą ištekėjimo slėgi. Skysčio temperatūra rezervuare registruojama, ir siurblio ištekėjimo slėgis yra keičiamas atvirkštiniu būdu plovimo skysčio temperatūrai, taip, kad butų išlaikytas pastovesnis skysčio kiekis ant lango, kai skysčio klampumas keičiasi nuo temperatūros.U.S. Patent No. 5,012,977 discloses a vehicle window cleaner wherein the washer fluid in the reservoir is heated and wherein the fluid spray pump on the vehicle window has another outlet pressure. The fluid temperature in the reservoir is recorded, and the pump outlet pressure is reversed to the washer fluid temperature so that a more constant amount of fluid on the window is maintained as the viscosity of the fluid changes with temperature.

US patente 5,354,965 aprašyta sistema priekinio stiklo valymo skysčio talpai automobilyje elektriškai šildyti. Indas pripildytas skysčiu, kuris turi būti pašildytas naudojant PTC termistorių arba kitus elektrinius šildymo elementus. Kontrolės grandinė reguliuoja skysčio šildymo laiką pagal vyraujančią aplinkos temperatūrą prieš išpurškiant skystį ant priekinio stiklo. Grandinė taip pat apsaugo skysčio šildymo operaciją, kai transporto priemonės variklis nedirba.U.S. Patent No. 5,354,965 describes a system for electrically heating a windshield washer fluid reservoir in a car. The vessel is filled with liquid, which must be heated using a PTC thermistor or other electric heating elements. The control circuit regulates the heating time of the liquid according to the prevailing ambient temperature before spraying the liquid onto the windscreen. The circuit also protects the fluid heating operation when the vehicle engine is not running.

Išradimo esmėThe essence of the invention

Šio išradimo tikslas yra pateikti patobulintą prietaisą ir būdus transporto priemonės langui valyti arba ledui tirpinti.The object of the present invention is to provide an improved device and means for cleaning a vehicle window or de-icing.

Šio išradimo kai kurių aspektų kitas tikslas yra pateikti prietaisą ir būdus, kurie galėtų staigiai pradėti tirpinti ledą nuo transporto priemonės lango.It is another object of some aspects of the present invention to provide a device and methods that can rapidly begin to melt ice from a vehicle window.

Šio išradimo tinkamesniuose įgyvendinimuose indas pateikiamas plovimo skysčio šildyti prieš tai, kai skystis išleidžiamas link transporto priemonės lango. Prieš skystį patalpinant inde, indas pašildomas, dažniausiai praleidžiant elektros srovę per šildymo elementą inde apie vieną minutę arba trumpiau. Kai išankstinis šildymas atliktas, skystis įleidžiamas j indą ir skubiai šildomas kontaktiniu būdu, lydimu slėgio kilimu inde dėl skysčio dalies garavimo. Tada skysti išleidžia reikiamos temperatūros ir slėgio, kad valytų arba tirpdytų ledą nuo lango.In more preferred embodiments of the present invention, the container is provided for heating the washer fluid before the fluid is discharged toward the vehicle window. Before placing the liquid in the container, the container is heated, usually by passing an electric current through the heating element in the container for about one minute or less. When preheating is completed, the liquid is introduced into the vessel and heated immediately by contact, accompanied by a pressure rise in the vessel due to evaporation of the liquid portion. The liquid then releases the required temperature and pressure to clean or melt the ice from the window.

Nors išankstinis indo pašildymas išgaunamas tik saikingomis elektros sąnaudomis iš transporto priemonės baterijų, bet tai leidžia generuoti pakankamą karšto skysčio kiekį ledo tirpinimui nuo stiklo prieš paleidžiant transporto priemonę daug greičiau, negu bet kurioje praktinėje langų valymo sistemoje, žinomoje technikos lygiu. Be to, slėgis, generuotas skysčio garavimu, padeda valyti ledą arba kitas kliūtis, kurios gali susiformuoti vamzdžiuose arba purkštukuose, per kuriuos skystis purškiamas ant lango. Taip pat pastebėta, kad pašildyto skysčio purškimas ant lango išorinio paviršiaus taip pat efektyviai nuvalo aprasojusį vidinį paviršių.Although preheating the vessel is only obtained at a modest electrical cost from the vehicle's batteries, it allows generating a sufficient amount of hot liquid to defrost the glass before starting the vehicle much faster than any practical window cleaning system known in the art. In addition, the pressure generated by the evaporation of the liquid helps to clear ice or other obstructions that may form in the pipes or nozzles through which the liquid is sprayed on the window. It has also been found that spraying heated liquid on the outer surface of the window also effectively wipes out the damp inner surface.

Šio išradimo keliuose tinkamesniuose įgyvendinimuose pašildžius pradinį skysčio tūrj ir išleidus jj iš indo, papildomas tūris įleidžiamas į indą ir tuojau pat pašildomas. Kai papildoma masė pasiekia reikiamą temperatūrą, ji taip pat išleidžiama, geriau, kai po kelių sekundžių gaišties. Šis procesas tęsiasi pasikartojančiais šildymo/išleidimo ciklais, kol langas visiškai nuvalomas ir pašalinamas apledėjimas. Geriau, kai vienas po kito einantiems šildymo/išleidimo ciklams nustatomas laikas šių parametrų, pavyzdžiui, išleidimo trukmė ir intervalai tarp išleidimų, šie parametrai keičiami priklausomai nuo transporto priemonę supančios temperatūros ir nepašildyto skysčio.In several more preferred embodiments of the present invention, after heating the initial volume of the liquid and discharging it from the vessel, the additional volume is injected into the vessel and immediately heated. When the extra mass reaches the required temperature, it is also released, preferably after a few seconds of delay. This process continues with repeated heating / venting cycles until the window is completely cleaned and de-iced. Preferably, the timing of successive heating / discharging cycles for these parameters, such as discharge duration and intervals between discharges, is varied depending on the temperature of the vehicle and the unheated fluid.

Turi būti suprantama, kad terminas “transporto priemonė”, kaip naudojama šios patentinės paraiškos tekste ir apibrėžtyje, gali liesti bet kokio tipo ratines transporto priemones, turinčias langus, pavyzdžiui, automobilius, sunkvežimius, taip pat valtis arba lėktuvus. Be to, terminas “langas”, nors paprastai liečia transporto priemonės priekinį stiklą, gali būti susijęs su bet kokiu permatomu paviršiumi, apimant šoninius ir užpakalinius langus ir išorinius veidrodžius, taip pat žibintų gaubtus ir panašiai. Dar, kai tik terminas “valymas” naudojamas šioje paraiškoje ir apibrėžtyje reikšme veiksmo, apimančio pašildyto skysčio purškimą ant lango, terminas turi būti suprastas apimantis apledėjimo pašalinimą taip pat.It is to be understood that the term "vehicle" as used in the text and the definition of this patent application may refer to any type of wheeled vehicle having windows, such as cars, trucks, as well as boats or airplanes. In addition, the term "window", while generally touching the windshield of a vehicle, may refer to any transparent surface, including side and rear windows and exterior mirrors, as well as headlamp covers and the like. Further, whenever the term "cleaning" is used in this application and in the definition of an action involving the spraying of heated liquid on a window, the term should be understood to include de-icing as well.

vv

Šios srities specialistai turi suprasti, kad šio išradimo principai gali būti pritaikyti valymui ir ledo atšildymui nuo kitų paviršių, apimant vidinius langus ir veidrodžius, pavyzdžiui, taip pat tiekti pašildytą vandenį ir skystį kitoms reikmėms.It will be appreciated by those skilled in the art that the principles of the present invention can be applied to cleaning and defrosting ice from other surfaces, including interior windows and mirrors, for example, to supply heated water and liquid for other purposes.

Pagal šio išradimo tinkamesnį įgyvendinimą pateikiamas transporto priemonių lango valymo prietaisas, apimantis:According to a more preferred embodiment of the present invention there is provided a vehicle window cleaning device comprising:

indą, turintį įėjimą, per kurį plovimo skystis paimamas iš rezervuaro, ir išėjimą, per kurį skystis išleidžiamas langui valyti; ir šildymo elementą skysčiui inde šildyti, kurio elementas prieš paimant plovimo skystį į indą pastarąjį pašildo, tuo būdu bent pradinis skysčio tūris yra greitai pašildomas ir išleidžiamas iš indo.a vessel having an inlet for receiving the washing fluid from the reservoir and an outlet for cleaning the window; and a heating element for heating the liquid in the vessel, the element for heating the latter before the washing liquid is drawn into the vessel, whereby at least the initial volume of the liquid is rapidly heated and discharged from the vessel.

Geriau, kai prieš indo pakaitinimą elementu, skystis iš indo bent iš dalies išleidžiamas, tokiu būdu indas turi išleidimo vožtuvą, veikiantį kartu su šildymo elemento veikimu, per kurį indas bent iš dalies nusausinamas. Geriau, kai nusausinimo vožtuvas turi vienos krypties vožtuvą. Be to, geriau, kai skystis išleidžiamas į rezervuarą, iš esmės nepriklausomą nuo rezervuaro aukščio indo atžvilgiu.Preferably, before the vessel is heated by the element, the liquid is at least partially discharged from the vessel, such that the vessel has an outlet valve which operates in conjunction with the operation of the heating element, during which the vessel is at least partially drained. Preferably, the drain valve has a one-way valve. Further, it is preferable for the liquid to be discharged into a reservoir substantially independent of the height of the reservoir relative to the vessel.

Geriau, kai prietaisas turi siurblį, kuris perkelia skystį iš rezervuaro į indą, kai elementas pašildo indą, geriau, kai jame siurblys ir rezervuaras yra dalis jau egzistuojančios transporto priemonės langų valymo sistemos, kurioje indas ir šildymo elementas naujai įrengiami. Panašiai visas prietaisas gali būti pagamintas kaip vieningas mazgas, turintis siurblį. Geriau, kai pradinio skysčio tūrio skubus pašildymas priklauso nuo išleidžiamo skysčio iš esmės aukštesnio slėgio negu slėgis, sudarytas siurbliu prie indo išėjimo.Preferably, the device has a pump for transferring fluid from the reservoir to the vessel when the element heats the vessel, preferably where the pump and reservoir are part of an existing vehicle window cleaning system in which the vessel and heating element are newly installed. Similarly, the entire device may be constructed as a unitary unit having a pump. Preferably, the instantaneous heating of the initial volume of the liquid depends on the pressure of the discharged liquid being substantially higher than the pressure exerted by the pump at the outlet of the vessel.

Geriau, kai prietaisas turi vieną arba daugiau vožtuvų, kurie reguliuoja skysčio kanalą per indą, reaguojantį į šildymo elemento veikimą, kuriame vienas arba daugiau vožtuvų atsidaro ir užsidaro kartu su šildymo elemento veikimu. Geriau, kai vienas arba daugiau vožtuvų turi selenoidinį vožtuvą arba kitaip, hidraulinį, pneumatinį arba vakuuminį vožtuvą. Mažiausiai vienas iš vieno arba daugiau vožtuvų geriau, kai pritvirtintas prie indo įėjimo arba antraip - prie indo išėjimo, kuriame mažiausiai vienas vožtuvas pritvirtintas prie išėjimo atsidaro reaguodamas j slėgio pakilimą inde dėl kontakto tarp skysčio ir iš anksto pašildyto indo.Preferably, the device has one or more valves that control the fluid passage through a vessel responsive to the operation of the heating element, wherein one or more valves open and close together with the operation of the heating element. Preferably, the one or more valves have a selenoid valve or otherwise a hydraulic, pneumatic, or vacuum valve. At least one of the one or more valves is preferably provided at the inlet of the vessel or alternatively at the outlet of the vessel in which at least one valve attached to the outlet opens in response to pressure rise in the vessel due to contact between the liquid and the preheated vessel.

Tinkamesnio įgyvendinimo prietaisas turi vieną arba daugiau temperatūrinių daviklių, kurie generuoja signalus, priklausomus nuo prietaiso veikimo temperatūros, ir reguliatorių, kuris priima signalus ir reguliuoja skysčio išleidimą iš indo priklausomai nuo jų. Geriau, kai po to, kai išleistas pradinis skysčio tūris, vienas arba daugiau papildomų skysčio tūrių vėl užpildo indą ir išleidžiami iš jo protarpiais, priklausomai nuo temperatūros signalų, tūriai išleidžiami, kai temperatūros signalai rodo, kad skysčio temperatūra inde yra virš iš anksto nustatyto slenksčio, ir išleidimas nutraukiamas, kai skysčio temperatūra nukrinta žemiau šio slenksčio. Kitaip ir papildomai, tūriai yra kontroliuojami pagal iš anksto nustatytą laiko parinkimo eilę, kuri parinkta atitinkanti temperatūros signalus, slenksčio temperatūra gali keistis tūrių eilėje.A more preferred embodiment of the device comprises one or more temperature sensors which generate signals dependent on the operating temperature of the device and a controller which receives the signals and regulates the discharge of the liquid from the vessel depending on them. Preferably, after the initial volume of liquid has been discharged, one or more additional volumes of liquid are refilled and discharged at intervals depending on temperature signals, when the temperature signals indicate that the temperature of the liquid in the vessel is above a predetermined threshold. , and discharge is stopped when the liquid temperature drops below this threshold. Alternatively and additionally, the volumes are controlled by a predetermined time selection sequence selected to correspond to temperature signals, the threshold temperature may vary in the order of volumes.

Kitame tinkamesniame įgyvendinime reguliatorius analizuoja signalus, kad nustatytų prietaiso veikimo sutrikimą ir nutrauktų šildymo elemento veikimą, kai nustatomas veikimo sutrikimas.In another more preferred embodiment, the controller analyzes the signals to detect a malfunction of the device and to terminate the heating element when a malfunction is detected.

Geriau, kai mažiausiai vienas iš vieno arba daugiau temperatūrinių daviklių yra indo išorėje. Geriau, kai mažiausiai vienas daviklis įmerktas j skysti inde. Kitaip, mažiausiai vienas daviklis išdėstytas taip, kad būtų iš esmės virš skysčio inde, kai šildymo elementas šildo indą. Geriau, kai šildymo elemento veikimas nutraukiamas, kai temperatūra indo išorėje viršija nustatytą maksimumą.Preferably, at least one of the one or more temperature sensors is located outside the vessel. Preferably, at least one sensor is immersed in a liquid container. Alternatively, at least one sensor is disposed so as to be substantially above the liquid in the container when the heating element heats the container. Preferably, the heating element is interrupted when the outside temperature of the vessel exceeds a set maximum.

Tinkamesniame įgyvendinime mažiausiai vienas iš vieno arba daugiau temperatūrinių daviklių pritvirtinti ant indo išorinio paviršiaus. Papildomai ir kitaip, mažiausiai vienas iš vieno arba daugiau temperatūrinių daviklių pritvirtinti prie rezervuaro arba ant transporto priemonės išorinio paviršiaus, geriausia, kai ant valomo lango išorinio paviršiaus, padengto mažiausiai iš dalies atspindinčia danga tam, kad iš esmės neutralizuotų saulės spinduliavimo poveikį į jį. Geriau, kai skystis inde šildomas iki temperatūros, kuri keičiama priklausomai nuo signalų, generuotų mažiausiai vienu davikliu, pritvirtintu ant transporto priemonės išorinio paviršiaus, arba kitur, priklausomai nuo temperatūros transporto priemonės išorėje.In a more preferred embodiment, at least one of the one or more temperature sensors is mounted on the outer surface of the vessel. Additionally and otherwise, at least one of the one or more temperature sensors is mounted on the reservoir or on the exterior surface of the vehicle, preferably on the exterior surface of the window being cleaned, at least partially reflective to substantially counteract the effects of sunlight on it. Preferably, the fluid in the vessel is heated to a temperature that is varied depending on the signals generated by at least one sensor mounted on the exterior surface of the vehicle or else depending on the temperature on the exterior of the vehicle.

Geriau, kai indas turi vidinę kamerą, susisiekiančią su išėjimu, kurioje išdėstyta šildymo elemento kamera, ir išorinę kamerą, paprastai supančią vidinę kamerą, susisiekiančią su įėjimu. Geriau, kai indas turi izoliacinį išorinį gaubtą, iš esmės supantį išorinę kamerą, ir sienelę tarp vidinės ir išorinės kamerų, kuri iš anksto pašildoma šildymo elementu. Kitaip, išorinė kamera apsupta viena arba daugiau papildomų skysčio kamerų iš išorės.Preferably, the vessel has an internal chamber communicating with an outlet containing the heating element chamber and an external chamber typically surrounding an internal chamber communicating with the entrance. Preferably, the vessel has an insulating outer enclosure substantially surrounding the outer chamber and a wall between the inner and outer chambers which is preheated by the heating element. Alternatively, the outer chamber is surrounded by one or more additional fluid chambers from the outside.

Geriau, kai prietaisas turi aplenkiamąjį kanalą, aplenkiantį indą, per kurį skystis paduodamas valyti langą be skysčio pašildymo, kuriame, kai reikia nuvalyti langą, kol elementas šildo indą, skystis nukreipiamas aplenkiamuoju kanalu. Geriau, kai valdantis transporto priemonę parenka, ar šildymo prietaisas veiks taip, kad, kai prietaisas neveikia, skystis paduodamas per aplenkiamąjį kanalą. Be to, geriau, kai aparatas automatiškai įsijungia tarp skysčio padavimo per indą ir per aplenkiamąjį kanalą, priklausomai nuo indo šildymo ciklo. Kai skysčio nereikia iš indo, geriau, kai nepašildytas skystis paduodamas per aplenkiamąjį kanalą.Preferably, the device has a bypass passage which bypasses the vessel through which the liquid is fed to clean the window without preheating the liquid, in which, when it is necessary to clean the window while the element warms the vessel, the It is preferable for the vehicle operator to select whether the heating device will operate in such a way that, when the device is inoperative, the liquid is fed through a bypass channel. Furthermore, it is preferable for the apparatus to automatically switch between the supply of liquid through the vessel and the bypass pass depending on the heating cycle of the vessel. When no liquid is required from the vessel, it is preferable that the unheated liquid is fed through the bypass.

Tinkamesniame įgyvendinimo variante prietaisas turi nuotolini Įėjimo Įrenginį, kuris paleidžiamas transporto priemonės naudotojo, kad įjungtų išankstini indo pašildymą prieš užvedant transporto priemonę.In a more preferred embodiment, the device comprises a remote Input Device which is actuated by the vehicle user to enable the preheating of the vessel prior to starting the vehicle.

Geriau, kai šildymo elementas turi varžinį kaitinimo laidą. Kitaip arba papildomai, šildymo elementas perduoda šilumą iš šildymo šaltinio transporto priemonėje skysčiui inde.Preferably, the heating element has a resistive heating cable. Alternatively or additionally, the heating element transfers heat from the heating source in the vehicle to the liquid in the vessel.

Sutinkamai su šio išradimo tinkamesnio įgyvendinimo variantu taip pat pateikiamas prietaisas transporto priemonės langams valyti, turintis: indą, turintį įėjimą, per kuri plovimo skystis paimamas iš rezervuaro, ir išėjimą, per kurį skystis išleidžiamas langui valyti;According to a more preferred embodiment of the present invention there is also provided a device for cleaning windows of a vehicle, comprising: a vessel having an inlet for receiving the washing fluid from the reservoir and an outlet for cleaning the window;

šildymo elementą skysčiui inde šildyti;a heating element for heating the liquid in the vessel;

temperatūrinį daviklį, kuris registruoja temperatūrą inde; ir vožtuvą skysčio srautui per indą valdyti, kuris su pertrūkiais išleidžia nustatytos temperatūros skysčio kiekius per išėjimą, priklausomai nuo temperatūros, užregistruotos davikliu.a temperature sensor which registers the temperature of the vessel; and a valve for controlling the flow of liquid through the vessel, which intermittently discharges a set amount of fluid at the outlet, depending on the temperature recorded by the sensor.

Geriau, kai priekinio stiklo valytuvas veikia su pertrūkiais valydamas langą, priklausomai nuo nutrūkstamu skysčio išleidimu.Preferably, the windscreen wiper operates intermittently while cleaning the window, depending on the intermittent discharge of fluid.

Geriau, kai prietaisas turi reguliatorių, kuris reguliuoja nutrūkstamą skysčio išleidimą pagal duotą laiko parinkimo eilę, geriau, kai iš anksto nustatytą arba užprogramuotą eilę, laiko parinkimo eilė keičiama priklausomai nuo supančios temperatūros transporto priemonėje arba kitaip ir papildomai, nuo lango išorinio paviršiaus temperatūros.Preferably, the device has a regulator that controls the intermittent discharge of fluid according to a given timing sequence, preferably a predetermined or programmed sequence, the timing sequence being varied depending on the ambient temperature in the vehicle or otherwise and additionally on the outside surface temperature of the window.

Geriau, kai pradinis skysčio tūris išleidžiamas iš esmės aukštesnio slėgio negu kiti tūriai paeiliui.Preferably, the initial volume of fluid is discharged at a substantially higher pressure than the other volumes in succession.

Sutinkamai su šio išradimo tinkamesnio jgyvendinimo variantu papildomai pateikiamas transporto priemonės langų valymo būdas, naudojant plovimo skystį, apimantis:In accordance with a more preferred embodiment of the present invention, there is further provided a method for cleaning vehicle windows using a washer fluid comprising:

Išankstini indo pašildymą;Pre-heating the pan;

skysčio kiekio įvedimą į iš anksto pašildytą indą, tokiu būdu pakeliant skysčio temperatūrą ir slėgį; ir skysčio išleidimą ant lango, esant pakeltai temperatūrai ir slėgiui.introducing a quantity of liquid into the preheated vessel, thereby increasing the temperature and pressure of the liquid; and discharging the liquid onto the window at elevated temperature and pressure.

Geriau, kai prieš šildant indą, iš jo išleidžiamas skystis.Preferably, the container is drained of liquid prior to heating.

Be to, geriau, kai skysčio padavimas apima skysčio pumpavimą į indą siurbimo slėgiu, kai pakeltas slėgis, kuriuo skystis išleidžiamas, yra iš esmės didesnis negu siurbimo slėgis.Further, it is preferable that the fluid supply include pumping the liquid into the vessel at suction pressure, wherein the elevated pressure at which the liquid is discharged is substantially greater than the suction pressure.

Tinkamesniame įgyvendinimo variante būdas apima skysčio temperatūros matavimą, kuriame skysčio išleidimas apima skysčio išleidimo reguliavimą priklausomai nuo temperatūros išmatavimų. Kitaip arba papildomai, matuojama transporto priemonės išorinio paviršiaus temperatūra, kuriame skysčio išleidimas apima skysčio išleidimo reguliavimą priklausomai nuo išorinio paviršiaus temperatūros.In a more preferred embodiment, the method comprises measuring the temperature of the fluid, wherein the discharge of the fluid comprises regulating the discharge of the fluid depending on the temperature measurements. Alternatively or additionally, the temperature of the outer surface of the vehicle, where the discharge of the fluid comprises the adjustment of the discharge of the fluid in relation to the temperature of the outer surface, is measured.

Be to, sutinkamai su šio išradimo tinkamesnio įgyvendinimo variantu, pateikiamas transporto priemonės langų valymo būdas, naudojant plovimo skystį, apimantis kartojimą daugelį kartų paeiliui šių etapų:In addition, in accordance with a more preferred embodiment of the present invention, there is provided a method of cleaning a vehicle's windows using a washing liquid comprising repeating several successive steps:

skysčio tūrio šildymas;volume volume heating;

skysčio tūrio temperatūros tikrinimas; ir kiekio išleidimas, kai pasiekiama iš anksto nustatytų skysčio šildymo savybių.checking the temperature of the liquid volume; and volume release when predetermined fluid heating properties are achieved.

Tinkamesnių atveju, iš anksto nustatytos savybės patenkinamos, kai skysčio kiekio temperatūra pasiekia parinktą lygi. Kitaip arba papildomai, iš anksto nustatytos savybės patenkinamos, kai iš anksto nustatytas laiko periodas baigiasi prieš šildymo pradžią.More preferably, the predetermined properties are satisfied when the fluid volume temperature reaches the selected level. Alternatively or additionally, the predefined properties are satisfied when the predefined time period ends before the start of heating.

Be to, sutinkamai su šio išradimo tinkamesnio įgyvendinimo variantu pateikiamas transporto priemonės priekinio stiklo ledo atitirpinimo prietaisas, apimantis: daugybę savarankiškų šildymo mazgų; ir korpusą su daugeliu gaubtų, kuriame kiekvienas gaubtas supa vieną šildymo mazgą, gaubtai sujungti skysčių vamzdžiais, turinčiais įėjimo ir išėjimo angas, korpusas prie įėjimo angos sujungtas su priekinio stiklo plovimo skysčio šaltiniu ir prie išėjimo angos su priekinio stiklo purškimo galvute, šildymo mazgai veikia šildydami plovimo skysti tekėjimo į priekinio stiklo purškimo galvutę metu, pašildytas purškimo skystis duoda priekinio stiklo ledo tirpinimo efektą.Furthermore, in accordance with a more preferred embodiment of the present invention, there is provided a windshield ice defrosting device for a vehicle comprising: a plurality of independent heating units; and a housing with a plurality of enclosures in which each enclosure surrounds a single heating unit, the enclosures being connected by fluid pipes having inlet and outlet ports, the housing at the inlet being connected to a windscreen washer fluid source and the outlet with a windscreen spray head When the washer fluid is flowing into the windscreen spray head, the heated spray fluid provides the windscreen ice melting effect.

Sutinkamai su šio išradimo tinkamesnio įgyvendinimo variantu papildomai pateikiamas elektra maitinamas priekinio stiklo ledo atitirpinimo įrenginys transporto priemonėms, apimantis šildomą konteinerį priekinio stiklo plovimo skysčiui, prijungtą tarp plovimo skysčio rezervuaro ir purškimo galvučių prieš priekini stiklą, pateikiamas su įėjimo ir išėjimo angomis skysčiui, ir turintis elektrini šildymo elementą, išdėstytą viduje šildomo konteinerio, liekantis skysčio kiekis šildomame konteineryje neviršija 300 ml, šildymo elementas, sujungtas su transporto priemonės baterija ir yra parinkto dydžio, kad pašildytų skystį, esantį šildomame konteineryje, iki ledo tirpinimo temperatūros, Įjungus ne daugiau kaip vieną minutę.According to a more preferred embodiment of the present invention, there is further provided an electrically powered windshield ice defrost device for vehicles comprising a heated container for the windshield washer fluid connected between the washer fluid reservoir and the spray heads upstream of the windshield, provided with an inlet and outlet fluid. a heating element disposed inside the heated container having a residual fluid volume in the heated container not exceeding 300 ml, a heating element connected to the vehicle battery and of a size selected to bring the fluid contained in the heated container to the ice melting temperature for a maximum of one minute.

Šis išradimas bus geriau suprastas iš tolesnio detalaus tinkamesnių jo įgyvendinimų variantų aprašymo kartu su brėžiniais.The present invention will be better understood from the following detailed description of preferred embodiments thereof, together with the drawings.

Trumpas brėžinių figūrų aprašymasBrief description of the drawing figures

Fig. 1 yra schematinė, vaizdinė iliustracija, rodanti prietaisą automobilio priekiniam stiklui valyti pašildytu plovimo skysčiu pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 1 is a schematic, pictorial illustration showing a device for wiping a windshield of a vehicle with a heated washer fluid according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 2 yra schematinė diagrama, rodanti valymo prietaiso iš Fig. 1 detales pagal tinkamesni šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 2 is a schematic diagram showing the cleaning device of FIG. 1 according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 3 yra schematinė iliustracija, rodanti temperatūrinį daviklį ant automobilio iš Fig. 1 priekinio stiklo pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 3 is a schematic illustration showing a temperature sensor on the car of FIG. 1 windshield according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 4 yra schematinė blokinė diagrama, iliustruojanti elektrinio reguliatoriaus funkcijas prietaise iš Fig. 1 pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 4 is a schematic block diagram illustrating the functions of an electric regulator in the device of FIG. 1 according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 5 yra laiko parinkimo diagrama, iliustruojanti prietaiso iš Fig. 1 veikimą pagal tinkamesni šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 5 is a timing diagram illustrating the device of FIG. 1 according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 6 yra schematinė diagrama, rodanti priekinio stiklo valymo prietaiso detales pagal kitą tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 6 is a schematic diagram showing details of a windscreen wiper device in accordance with another preferred embodiment of the present invention;

Fig. 7 yra šildomo indo, naudojamo priekinio stiklo valymo prietaise, dalinio pjūvio vaizdas pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 7 is a partial sectional view of a heated container for use in a windscreen wiper according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 8 yra šildomo indo, naudojamo priekinio stiklo valymo prietaise, dalinio pjūvio vaizdas pagal kitą tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 8 is a partial sectional view of a heated vessel used in a windscreen wiper in accordance with another preferred embodiment of the present invention;

Fig. 9 yra šildomo indo, naudojamo priekinio stiklo valymo prietaise, perspektyvinis vaizdas pagal vis dar kitą tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 9 is a perspective view of a heated vessel used in a windscreen wiper according to a still further preferred embodiment of the present invention;

Fig. 10 yra elektrinė schematinė diagrama, rodanti šildymo elementų sujungimą inde pagal Fig. 9, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 10 is an electrical schematic diagram showing the connection of heating elements in a vessel according to FIG. 9, according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 11 yra vidinės indo pagal Fig. 10 dalies šoninis vaizdas pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 11 is a view of the inner vessel of FIG. 10 is a side view of a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 12 yra indo pagal Fig. 11 išilgai linijos ΧΙ1-ΧΙΙ skersinio pjūvio vaizdas;FIG. 12 is a container according to FIG. 11 is a cross-sectional view along the line ΧΙ1-;;

Fig. 13A ir 13B yra atitinkamai vaizdas iš viršaus ir indo pjūvio šoninis vaizdas pagal Fig. 11, pjūvio vaizdas paimtas išilgai linijos XI11Β-ΧΙΙIB;FIG. 13A and 13B are a top plan view and a side elevation view of the vessel, respectively, in FIG. 11, a sectional view taken along the line XI11Β-ΧΙΙIB;

Fig. 14 yra schematinė vaizdinė iliustracija, rodanti langų valymo prietaisą kito išpildymo, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 14 is a schematic illustration showing another embodiment of a window cleaning device according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 15 yra schematinė iliustracija šildomo indo, naudojimo langų valymo prietaise, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą;FIG. 15 is a schematic illustration of a heated vessel for use in a window cleaner according to a more preferred embodiment of the present invention;

Fig. 16 yra schematinė iliustracija, rodanti kaitinimo laidą, naudojamą inde pagal 20 Fig. 15, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą; irFIG. 16 is a schematic illustration showing a heating wire used in a container according to FIG. 15, according to a more preferred embodiment of the present invention; and

Fig. 17A-L yra schematinės iliustracijos, rodančios indo pagal Fig. 15 veikimą ir prietaisą, kuriame indas naudojamas, pagal tinkamesni šio išradimo įgyvendinimo variantą.FIG. 17A-L are schematic illustrations showing the container according to FIG. 15 and a device in which the vessel is used according to a more preferred embodiment of the present invention.

Pageidautinų įgyvendinimų smulkus aprašymasDetailed description of preferred embodiments

Dabar nagrinėjama Fig. 1, kuri yra schematinė vaizdinė iliustracija, rodanti elektra varomą langų valymo ir ledo tirpinimo prietaisą 20 transporto priemonėms, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą, parodytą surinktą naudojimui automobilyje 22, turinčiame priekinį stiklą 24, padengtą ledu 26.The presently discussed Figs. 1, which is a schematic illustration showing an electric window cleaning and ice-melting device 20 for vehicles, according to a more preferred embodiment of the present invention shown for use in a car 22 having a windscreen 24 covered with ice 26.

Šildomas indas 28 priekinio stiklo plovimo skysčiui prijungtas tarp automobilio 22 plovimo skysčio rezervuaro 30 ir purškimo galvučių 32, kurios purškia skysti ant priekinio stiklo 24, kai automobilio mašinistas 25 jį įjungia. Mašinistas gali įjungti prietaisą arba iš automobilio 22 išorės arba iš vidaus, kaip parodyta brėžinyje ir dar aprašyta žemiau. Indas 28 turi įėjimo angą 34, kuri priima plovimo skystį iš rezervuaro 30, ir išėjimo angą 36, per kurią pašildytas skystis išleidžiamas į purškimo galvutes 32. Skystis valdomas siurbliu 40, kuris paprastai jau yra automobilyje 22 purkšti nepašildytą skystį ir valyti priekinį stiklą.v The heated vessel 28 for the windshield washer fluid is connected between the washer fluid reservoir 30 of the car 22 and the spray heads 32 which spray the fluid onto the windshield 24 when it is actuated by the car driver 25. The driver can switch the device on or off the car 22 as shown in the drawing and further described below. The vessel 28 has an inlet 34 for receiving the washer fluid from the reservoir 30 and an outlet 36 for discharging the heated fluid into the nozzles 32. The fluid is controlled by a pump 40, which is usually already in car 22 to spray the unheated fluid and clean the windscreen. v

24. Baterijos 42 teikia prietaisui 20 energiją, ir valytuvai 44 valo susmulkintą ledą, ir purvą nuo priekinio stiklo, kaip žinoma technikos lygiu. Reguliatorius 46 reguliuoja prietaiso 20 darbą, ir pasirinktinai taip pat reguliuoja valytuvus 44 kartu su prietaiso darbu. Kiti prietaiso aspektai ir detalės papildomai aprašomi žemiau.24. Batteries 42 provide the device 20 with power, and wipers 44 remove crushed ice and dirt from the windshield as known in the art. The controller 46 controls the operation of the device 20, and optionally also controls the wipers 44 in conjunction with the operation of the device. Other aspects and details of the device are further described below.

Fig. 2 yra schematinė, dalinio pjūvio diagrama, rodanti indo 28 detales ir kitus prietaiso 20 elementus, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą. Indas 28 paprastai yra cilindrinės formos ir turi vidinę kamerą 52, apsuptą išorinės kameros 54. Vidinė kamera 52 savyje turi vidine sienele 56, geriau iš metalo, pavyzdžiui, nerūdijančio plieno. Išorinė kamera 54 apsupta išorine indo sienele 58, geriau turinčia izoliacinę medžiagą, pavyzdžiui, plastiką. Šildymo elementas 50 vidinės kameros 52 išorėje šildo skystį inde 28. Dėl koncentrinio kamerų 52 ir 54 išdėstymo, šilumos nuostoliai iš indo 28 yra minimalūs, nors šilumos nuostoliai karšto skysčio kameroje 52 išankstiniam pašildymui šaltesnio skysčio kameroje 54 yra dideli. Nors skystis kameroje 54 yra šaltesnis, jo šilumos nuostoliai per išorinę sienelę 58 yra palyginus maži.FIG. 2 is a schematic, partial sectional diagram showing details of vessel 28 and other elements of device 20 in accordance with a more preferred embodiment of the present invention. The vessel 28 is generally cylindrical in shape and has an inner chamber 52 surrounded by an outer chamber 54. The inner chamber 52 has an inner wall 56, preferably made of metal, for example stainless steel. The outer chamber 54 is surrounded by an outer wall 58 of the vessel, preferably containing an insulating material such as plastic. Heating element 50 on the outside of inner chamber 52 heats fluid in vessel 28. Due to concentric arrangement of chambers 52 and 54, heat loss from vessel 28 is minimal, although heat loss in hot fluid chamber 52 for preheating in cooler fluid chamber 54 is high. Although the liquid in the chamber 54 is colder, its heat loss through the outer wall 58 is relatively small.

Geriau, kai šildymo elementas 50 turi varžinį šildymo elektrinį elementą, kuris maitinamas iš baterijos 42 per reguliatorių 46, pagal šildymo eiliškumą, aprašytą žemiau. Kitaip arba papildomai, elementas 50 gali būti šildomas šilumos mainais su šilumos šaltiniu automobilyje 22, pavyzdžiui, variklio šaldymo skystis arba išmetamosios dujos. Elektrinis šildymas baterija 42 yra pranašesnis, be to, jis leidžia indą 28 šildyti greitai net prieš užvedant automobilį. Geriau, kai elementas 50 naudoja apytikriai 400 W, kuriuos lengvai gali tiekti įprastos automobilio baterijos. Be to, geriau, kai indas 28 yra tokio dydžio, kad per vienos minutės arba mažiau veikimą jame galima būtų pašildyti ir išleisti skysti, pakankamo kiekio ir temperatūros susmulkinti ledą 26. Šiam tikslui vidinė kamera 52 geriau, kai turi savyje 50 ml skysčio. Be to, turi būti įvertinta, kad šio išradimo principai gali būti panašiai taikomi matuojant kitu masteliu indo 28 tūrį ir elemento 50 energiją iki bet kokio galingumo. Ypač, kai prietaisas 20 naudojamas didesniuose automobiliuose, pavyzdžiui, sunkvežimiuose arba kateriuose, tūris ir energija, paima iš indo, yra paprastai iš esmės didesnė, negu automobilyje 22.Preferably, the heating element 50 comprises a resistive heating electrical element, which is powered from the battery 42 via the regulator 46, according to the heating sequence described below. Alternatively or additionally, the element 50 may be heated by heat exchange with a heat source in the car 22, such as engine coolant or exhaust gas. The electric heating of the battery 42 is superior and it allows the vessel 28 to be heated quickly even before the car is started. Preferably, the battery 50 uses about 400 watts, which can easily be supplied by conventional car batteries. In addition, vessel 28 is preferably sized to warm and dispense liquid in a minute or less, and to break up ice 26 in sufficient quantity and temperature. For this purpose, inner chamber 52 preferably contains 50 ml of liquid. Furthermore, it should be appreciated that the principles of the present invention can be applied in a similar manner to measuring the volume of the vessel 28 and the energy of the element 50 to any other scale. In particular, when the device 20 is used in larger cars, such as trucks or speedboats, the volume and energy absorbed from the vessel are generally substantially higher than in the car 22.

Kai transporto priemonės 22 mašinistas 25 Įjungia prietaisą 20, reguliatorius 46 leidžia srovei iš baterijos 42 tekėti i šildymo elementą 50, taip kad indas 28 pradeda šilti. Geriau, kai bet koks skystis iš indo išleidžiamas per išleidimo angą 60, atidarant išleidimo vožtuvą 62. Vožtuvas 62, kaip ir kiti vožtuvai naudojami prietaise 20, kaip bus aprašyta žemiau, geriau, kai turi selenoidini vožtuvą, bet kokio tinkamo tipo žinomo technikos lygiu, kuris reguliuojamas reguliatoriumi 46. Geriau, kai reguliatorius naudoja palyginus aukštą pradinę srovę atidaryti vožtuvą, ir tada sumažina srovę iki žemesnio lygio išlaikyti vožtuvą atidarytą. Tokiu būdu, elementas 50 pašildo indą, ypač apimdamas vidinę sienelę 56. Šiluma, kuri kyla inde, turi tendenciją garinti skysti, likusi jame, sudarant slėgį, kuris spaudžia skystį per angą 60, nežiūrint ar indas 28 išdėstytas aukščiau ar žemiau, negu rezervuaras 30. Geriau, kai temperatūriniai davikliai 64 matuoja temperatūrą inde 28 ir pateikia grįžtamąjį ryšį j reguliatorių 46.When the driver 25 of the vehicle 22 activates the device 20, the regulator 46 allows current from the battery 42 to flow to the heating element 50 so that the vessel 28 begins to heat. Preferably, any liquid from the vessel is discharged through the outlet 60 by opening the discharge valve 62. The valve 62, like the other valves used in the device 20 as described below, preferably has a selenoid valve of any suitable type known in the art, which is controlled by the regulator 46. Preferably, the regulator uses a relatively high starting current to open the valve, and then reduces the current to a lower level to keep the valve open. Thus, the element 50 warms the vessel, particularly including the inner wall 56. The heat rising in the vessel tends to evaporate the liquid remaining in the vessel, creating a pressure that presses the liquid through orifice 60, regardless of whether vessel 28 is positioned above or below Preferably, the temperature sensors 64 measure the temperature in the vessel 28 and provide feedback to the controller 46.

Kai indas pasiekia reikiamą temperatūrą, geriau, kai šildymo elementu 50 pasiekta temperatūra yra kelių šimtų laipsnių Celsijaus, nusausinimo vožtuvas 62 yra uždarytas ir įleidimo vožtuvas 66 atidarytas. Kitaip, vožtuvai gali paprastai būti atidaromi, kai iš anksto nustatytas laikas praeina, kol buvimas likusio skysčio kiekio ant indo 28 dugno efektyviai apsaugo indą nuo smarkaus io perkaitinimo. Siurblys 40 įjungiamas perduoti pradinį plovimo skysčio kiekį, geriausia tarp 30 ir 50 ml, iš rezervuaro 30 į įėjimo angą 34. Vienos krypties vožtuvas 68 geriausiai apsaugo skysčio tekėjimą atgal link išleidimo angos 60. Išleidimo vožtuvas 74 geriausiai yra trijų krypčių vožtuvas, t.y. turintis du įėjimus ' ir vieną išėjimą (kuriame skystis taip pat gali įeiti per išėjimą ir tekėti atgal j įėjimus), įgalinantis įėjimus būti susijusius su išėjimu. Vožtuvas 74 pastatytas leisti srovę iš išėjimo angos 36 į purškimo galvutę 32, ir blokuoti srovę per aplenkimo kanalą 76. Kitaip, atskiri vožtuvai gali būti pastatyti išėjimui ir aplenkimo kanalui.When the vessel reaches the desired temperature, preferably when the temperature reached by the heating element 50 is several hundred degrees Celsius, the drain valve 62 is closed and the inlet valve 66 is opened. Alternatively, the valves may normally be opened when a predetermined time has elapsed before the remaining amount of liquid on the bottom of vessel 28 effectively prevents the vessel from being severely overheated. Pump 40 is actuated to deliver an initial amount of washing fluid, preferably between 30 and 50 ml, from reservoir 30 to inlet 34. One-way valve 68 best prevents fluid flow back toward outlet 60. Discharge valve 74 is preferably a three-way valve, i.e. having two inlets' and one outlet (in which the fluid may also pass through the outlet and flow back to its inlets) enabling the inputs to be associated with the outlet. Valve 74 is constructed to allow current from outlet 36 to nozzle 32 and to block current through bypass 76. Alternatively, separate valves may be provided for outlet and bypass.

Skystis užpildo kamerą 54 ir plaukia Į vidinę kamerą 52 per angas 70 vidinėje sienelėje 56. Papildoma anga 72 prie sienelės 56 viršaus padeda sulyginti slėgius tarp vidinės ir išorinės kamerų. Dėl kontakto su karštu elementu 50 ir karšta sienele 56 skystis greitai pašildomas, priklausomai nuo skysčio dalies išgaravimo. Garų slėgis stumia karštą skysti per išėjimo angą 36 ir purškimo galvutes 32, esant padidintai temperatūrai ir slėgiui. Pasirinktinai, išėjimo vožtuvas 74 laikomas uždarytas net po įėjimo vožtuvo 66 atidarymo, ir atidaromas tik po tinkamo slėgio pakilimo inde 28, arba automatiškai, arba reguliatoriumi 46. Karštas, suspaustas skystis ne tik palengvina greitą ledo 26 smulkinimą ant priekinio stiklo 24, bet taip pat gali nuplauti kliūtis skysčio kanale tarp išėjimo angos 36 ir purškimo galvučių 32, kurios gali būti sąlygotos ledo ir purvo. Geriau, kai vienos krypties vožtuvas 78 nustumia išėjimo angą 36 į supantį orą taip, kad palengvina vakuumo savybes, kurios gali išaugti.The fluid fills the chamber 54 and floats into the inner chamber 52 through openings 70 in the inner wall 56. An additional opening 72 at the top of the wall 56 helps to balance the pressures between the inner and outer chambers. Due to contact with the hot element 50 and the hot wall 56, the fluid is rapidly heated, depending on the evaporation of a portion of the fluid. Vapor pressure pushes hot liquid through outlet 36 and nozzles 32 at elevated temperature and pressure. Optionally, the outlet valve 74 is kept closed even after the inlet valve 66 is opened, and opens only after a suitable pressure rise in the vessel 28, either automatically or by the regulator 46. Hot, compressed fluid not only facilitates rapid crushing of ice 26 on the windscreen 24, can wash obstructions in the fluid passage between the outlet 36 and the spray heads 32, which may be due to ice and dirt. Preferably, the one-way valve 78 pushes the outlet 36 into the surrounding air so as to facilitate the vacuum properties which may increase.

Kai pradinis pašildyto skysčio kiekis išleistas, siurblys 40 ir įėjimo vožtuvas 66 įjungiami pripildyti indą 28. Nors šildymo elementas 50 ir sienelė 56 daugiau nėra tokie karšti, kaip jie buvo prieš įpilant pradinį skysčio kiekį į indą, jie vis dar išlaiko likusią šilumą, palengvinančią greitai sušildyti pripiltą skystį. Kai pripiltas skystis pasiekia reikiamą temperatūrą ir/arba po iš anksto nustatyto laiko, jis išleidžiamas per vožtuvą 74 ir purškimo galvutes 32. Šis procesas kartojamas reikiamą skaičių kartų paeiliui, kol visas paeiliui išleidimas įvykdomas, kaip aprašyta žemiau, arba kol priekinis stiklas nuvalomas ir/arba ledas nutirpinamas, arba kol temperatūra inde 28 nukrenta žemiau nustatyto minimumo, arba kol jis nutraukiamas mašinisto 25. (Reikia pastebėti, kad esant normalioms sąlygoms, indo temperatūra paprastai krinta nuo vieno kiekio j kitą nuosekliai. Jei reguliatorius 46 gauna temperatūros pakilimo duomenis, toks pakilimas paprastai laikomas veikimo sutrikimu, pavyzdžiui, indo nepripildymas skysčiu, ir reguliatorius nutraukia energijos tiekimą elementui 50.) Tada vairuotojas vėl gali įjungti prietaisą 20 ir pradėti naują šildymo ir skysčio išleidimo ciklą.When the initial amount of heated fluid has been discharged, the pump 40 and the inlet valve 66 are actuated to fill the vessel 28. Although the heating element 50 and the wall 56 are no longer as hot as they were prior to the initial amount of fluid being added, they still retain residual heat Warm up the filled liquid. Once the filled fluid reaches the required temperature and / or after a predetermined time, it is discharged through valve 74 and nozzle heads 32. This process is repeated as many times as necessary until complete successive discharge as described below or until the windscreen is wiped and / either the ice is thawed or the temperature in vessel 28 drops below the set minimum or it is interrupted by driver 25. (Note that under normal conditions the vessel temperature usually falls from one amount to the next. If controller 46 receives temperature rise data such elevation is usually considered a malfunction, such as a non-filling of the vessel, and the regulator interrupts the power supply to the element 50.) The driver can then restart the device 20 and start a new heating and fluid discharge cycle.

Geriau, kai kiekvieną kartą indas 28 pripildomas, pašildytas skystis išleidžiamas per purškimo galvutes per 3 s su 5 s arba ilgesniais intervalais tarp užpildymų, paprastai kaip nustatyta pagal laiką, reikalingą skysčiui pasiekti reikiamą temperatūrą. Vėlesnių išleidimų temperatūra paeiliui gali būti žemesnė negu kad pradinė ir kitos ankstesnių išleidimų. Geriau, kai valytuvai 44 veikia kartu su skysčio išleidimu iš prietaiso 20 taip, kad valytuvai juda tik per skysčio išleidimą arba truputį vėliau. Pasirinktinai, valytuvų veikimas gali būti išjungtas, taip kad valytuvai neveiktų per pradini išleidimą, kai ledas 26 dar nesusmulkintas, bet tik pradėtų nuo antrojo ir paskesnių išleidimų.Preferably, each time the vessel 28 is filled, the heated fluid is discharged through the nozzle heads over a period of 3 s with intervals of 5 s or more between fillings, usually as determined by the time required for the liquid to reach the required temperature. Subsequent releases may have successively lower temperatures than the initial and subsequent releases. Preferably, the squeegees 44 operate in conjunction with the fluid discharge from the device 20 such that the squeegees only move through the fluid outlet or slightly later. Optionally, the squeegees may be switched off so that the squeegees do not operate during the initial discharge when the ice 26 has not yet been crushed, but will only start from the second and subsequent discharges.

Kai eilė pašildyto skysčio išleidimų baigta, vožtuvai 66 ir 74 uždaromi (indo 28 atžvilgiu), ir nusausinimo vožtuvas 62 atidaromas, taip kad bet koks skystis, likęs inde, galėtų išbėgti atgal j rezervuarą 30. (Siurblys 40 paprastai neužsandarintas grąžinimui.) Ištekėjimo angos 60 viršutinis kraštas 61 yra pakeltas kameros 52 dugno atžvilgiu, taip kad minimalus skysčio kiekis gali likti inde 28 net po nusausinimo. Tada indas yra paruoštas greitai operacijai, kai kitą kartą įjungiamas prietaisas 20.When a series of heated fluid discharges has been completed, valves 66 and 74 are closed (relative to vessel 28) and drain valve 62 is opened so that any liquid remaining in the vessel can run back to reservoir 30. (Pump 40 is generally not sealed for return.) The upper edge 61 of the 60 is raised relative to the bottom of the chamber 52 such that the minimum amount of liquid may remain in the container 28 even after draining. The container is then ready for quick operation the next time the device is switched on 20.

Aplenkimo kanalas 76 leidžia nepašildytam skysčiui iš rezervuaro 30 būti Įsiurbtam tiesiai j purškimo galvutes 32, nepereinant per indą 28. Kanalas 76 yra atdaras į purškimo galvutes, kur tik vožtuvas 74, kuris geriau, kai yra trijų krypčių vožtuvas, kaip pastebėta aukščiau, yra uždarytas išėjimo angos 36 atžvilgiu. Kanalas 76 gali būti naudojamas, esant šiltam orui, kai nereikia tirpinti ledo, arba kai staiga reikia purkšti valymui, ir kai nėra laiko pašildyti skystį. Geriau, kai vožtuvas 74 laikomas atidarytas kanalo 76 atžvilgiu, taip kad skystis iš kanalo perduodamas j purškimo galvutes 32, kai tik šildymo prietaisas neįjungiamas. Vienos krypties vožtuvas 80 kanale 76 dažniausiai blokuoja bet koki skysčio sugrįžimą per kanalą.Bypass conduit 76 allows unheated fluid from reservoir 30 to be aspirated directly into nozzle head 32 without passing through vessel 28. Conduit 76 is open to nozzle head where only valve 74, preferably a three-way valve as noted above, is closed. with respect to outlet 36. The duct 76 can be used in warm weather, when there is no need for de-icing, or when spraying is needed abruptly for cleaning, and when there is no time to reheat the liquid. Preferably, the valve 74 is held open relative to the duct 76 so that fluid is passed from the duct to the nozzle heads 32 as soon as the heating device is switched on. The one-way valve 80 in the conduit 76 usually blocks any return of fluid through the conduit.

Tokiu būdu, prietaisas 20 pateikia papildomas langų valymo funkcijas automobiliui 22 palyginti žemomis kainomis ir be trukdymo su išankstinio langų plovimo pajėgumais. Prietaisas gali būti instaliuotas arba kaip langų plovimo sistemos dalis naujame automobilyje, arba jis gali būti lengvai įmontuotas į jau esančią plovimo sistemą. Nors prietaiso 20 dalys, parodytos Fig. 1 ir 2, kaip esančios tam tikrose padėtyse arba orientacijose automobilio 22 atžvilgiu ir plovimo sistemos jame, kitos padėtys ir orientacijos yra aiškiai galimos. Pavyzdžiui, indas 28 gali būti patalpintas skirtingu kampu negu orientavimas, parodytas brėžiniuose, o angos 34, 36 ir 60 tinkamai išdėstomos ir orientuojamos inde.In this way, the device 20 provides additional window cleaning features to the car 22 at relatively low cost and without interference with prewash capability. The unit can be installed either as part of a window washer system in a new car, or it can be easily installed into an existing washer system. While the parts of the device 20 shown in FIGS. 1 and 2, as in certain positions or orientations relative to the car 22 and the washing systems therein, other positions and orientations are clearly possible. For example, vessel 28 may be positioned at a different angle than the orientation shown in the drawings, and openings 34, 36, and 60 are suitably positioned and oriented within the vessel.

Nors tinkamesniame įgyvendinimo variante, parodytame Fig. 2, prietaisas turi vožtuvus 62, 66 ir 74, reguliuojančius indo angas 60, 34 ir 36 kai kuriose skysčio tekėjimo formose, turi būti suprasta, kad kitos formos taip pat gali būti naudojamos. Ypač nėra reikalo naudoti visus tris vožtuvus. Pavyzdžiui, vožtuvai 66 ir 74 gali apseiti be kanalo 76 ir siurblio 40, naudojamo pumpuoti ir reguliuoti skysčio srautą per indą 28. Be to, nors prietaiso 20 dalys, parodytos dėl aiškumo kaip atskiri mazgai sujungti vamzdynais, iš tikro mažiausiai dalis prietaiso sukonstruota kaip blokas, kad sumažintų šilumos nuostolius. Be to, tokioje formoje šaltas plovimo skystis gali praeiti netoli solenoido vožtuvų, pernešdamas šilumą nuo jo ir pakeldamas skysčio šildymo proceso efektyvumą. Turi būti įvertinta, kad bet kuriuo atveju, kadangi prietaisas 20 dažniausiai yra uždarytas ir veikia serijoje trumpų šildymo/pripildymo/išleidimo ciklų, bet koks pratekėjimas arba skysčio nuostoliai paprastai turi minimalų efektą jo veikimui.Although in a more preferred embodiment shown in Figs. 2, the device has valves 62, 66, and 74 adjusting vessel openings 60, 34, and 36 in some fluid flow forms, it should be understood that other forms may also be used. In particular, there is no need to use all three valves. For example, valves 66 and 74 may be bypassed without duct 76 and pump 40 used to pump and regulate fluid flow through vessel 28. In addition, while portions of device 20 shown for clarity as separate units connected by piping, at least a portion of device are constructed as a block to reduce heat loss. In addition, in this form, the cold washer fluid can pass near the solenoid valves, transferring heat from it and increasing the efficiency of the fluid heating process. It should be appreciated that, in any event, since the device 20 is generally closed and operates in a series of short heating / filling / discharge cycles, any leakage or loss of fluid generally has a minimal effect on its operation.

Prietaiso 20 reguliavimas reguliatoriumi 46 aprašytas aukščiau kaip paremtas grįžtamuoju ryšiu su reguliatoriumi teikiamu davikliu 64. Šis daviklis parodytas Fig. 2 patalpintas indo 28 viršutiniame krašte, kur jis matuoja arba garų, arba skysčio kameroje 52 temperatūrą, priklausomai nuo to, ar kamera yra tuščia ar pilna. Reguliatorius 46, pavyzdžiui, grioveliai arba monitoriai, keičia temperatūrą, nustatytą davikliais 64 indo 28 šildymo/užpildymo/išleidimo ciklų metu. Jei temperatūra viršija iš anksto nustatytą maksimumą, arba jei temperatūros pasikeitimai neseka iš anksto nustatytu normaliu profiliu, reguliatorius daro išvadą, kad įvyko veikimo sutrikimas, pavyzdžiui, įėjimo 34 arba išėjimo 36 užsikimšimas arba daviklio 64 gedimas, ir prietaiso veikimas nutraukiamas ir pranešama mašinistui 25 atitinkamu signalu.The control of the device 20 by the regulator 46 is described above as based on a feedback sensor 64 provided with the controller. This sensor is shown in FIG. 2 is located at the upper edge of vessel 28, where it measures the temperature of either the vapor or liquid chamber 52, depending on whether the chamber is empty or full. The regulator 46, such as grooves or monitors, changes the temperature set by the sensors 64 during the 28 heating / filling / venting cycles of the vessel. If the temperature is above a predetermined maximum, or if the temperature changes do not follow the predefined normal profile, the controller concludes that there is a malfunction, such as blockage of input 34 or output 36 or sensor 64, and the device is interrupted and notified to the driver signal.

Papildomai arba kitaip negu daviklis 64, gali būti temperatūrinis daviklis arčiau indo dugno, skysčio temperatūros matavimui toje vietoje. Kiti davikliai, pavyzdžiui, slėgio daviklis arba skysčio lygio daviklis, taip pat gali būti pritvirtinti inde ir turėti grižtamąji ryši su reguliatoriumi 46. Papildomai gali būti naudojami temperatūriniai davikliai, tokie kaip daviklis 82 ant indo 28 išorinio paviršiaus, daviklis 84 rezervuare 30 temperatūros matavimui jame ir daviklis 86 ant automobilio 22 išorinio paviršiaus, dažniausiai ant priekinio stiklo 24. Šie davikliai teikia įvesties duomenis j reguliatorių 46, kuris atitinkamai nustato parametrus, pavyzdžiui, įtampą, naudojamą elemento 50 ir/arba laiką, per kurj elementas ir skystis inde 28 šildomi.In addition to or otherwise than the sensor 64, there may be a temperature sensor closer to the bottom of the vessel for measuring the temperature of the liquid at that location. Other sensors, such as a pressure transducer or fluid level transducer, may also be mounted in the vessel and have feedback to the regulator 46. In addition, temperature sensors such as transducer 82 on the outer surface of vessel 28, transducer 84 in the reservoir 30 may be used. and a sensor 86 on the outer surface of the car 22, typically a windshield 24. These sensors provide input data to the controller 46, which respectively adjusts parameters such as the voltage applied to the element 50 and / or time over which the element and fluid in vessel 28 are heated.

Geriau, kai reguliatorius nustato parametrus, todėl skystis purškiamas ant priekinio stiklo 24 pakankamai aukštos temperatūros, kad greitai susmulkintų ledą 26, esant vyraujančioms aplinkos sąlygoms, kaip nustatyta, pavyzdžiui, davikliu 86, bet ne tokios aukštos (priekinio stiklo temperatūros atžvilgiu), kad sudarytų pavojų priekinio stiklo sutrupėjimui arba pažeistų saugumo taisykles šiuo požiūriu. Dažniausiai parametrų parinkimas yra automatinis, be automobilio 22 mašinisto 25 įsikišimo, išskyrus, kai nusprendžiama įjungti arba išjungti prietaisą 20. M Preferably, the regulator sets the parameters so that the liquid is sprayed onto the windscreen 24 at a sufficiently high temperature to rapidly crush the ice 26 under prevailing ambient conditions, as determined, for example, by sensor 86 but not so high (with respect to the windscreen temperature) jeopardize the windscreen or violate safety rules in this regard. In most cases the parameter selection is automatic, without the intervention of the driver 22 of the car 22, except when it is decided to switch the device on or off 20. M

Fig. 3 yra schematinė iliustracija, rodanti temperatūrinių daviklių 86 išdėstymą s‘ ant priekinio stiklo 24, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą.FIG. 3 is a schematic illustration showing an arrangement s ' of temperature sensors 86 on the windshield 24 in accordance with a more preferred embodiment of the present invention.

Tam, kad reguliatorius 46 tiksliai nustatytų, iki kokios temperatūros turi būti pašildytas skystis, reikia žinoti priekinio stiklo 24 išorinio paviršiaus temperatūrą. Jei daviklis 86 išdėstytas atvirai ant priekinio stiklo ir atviras saulei, tuomet jis paprastai rodo aukštesnę temperatūrą negu ta, kuri yra paties permatomo priekinio stiklo. Todėl daviklis dažniausiai padengiamas atspindinčia danga 88, tokiu būdu, daugiausia neutralizuojamas saulės spinduliavimo poveikis temperatūros matavimui.In order for the regulator 46 to accurately determine the temperature to which the fluid is to be heated, it is necessary to know the temperature of the outer surface of the windscreen 24. If transducer 86 is located open on the windshield and exposed to the sun, it will typically indicate a higher temperature than that of the transparent windshield itself. Therefore, the transducer is generally covered with a reflective coating 88, thus largely neutralizing the effect of solar radiation on temperature measurement.

Kai mašinistas 25 yra automobilyje 22, jis arba ji įjungia prietaisą 20 arba įjungimo priemonėmis ant prietaiso skydo, arba duodant ženklą reguliatoriui 46, naudojant plovimo/valymo jungiklius jau esančius automobilyje. Pavyzdžiui, mašinistas gali paspausti arba patraukti esantį jungiklį du arba tris kartus greitu eiliškumu įjungti arba išjungti prietaisą 20.When the driver 25 is in the car 22, he or she switches on the device 20 either by means of a switch on the instrument panel or by signaling to the controller 46 using the washer / cleaner switches already present in the car. For example, the driver can press or pull an existing switch two or three times in rapid succession to turn the device on or off 20.

Papildomai, kaip iliustruota Fig. 1, operatorius 25 gali naudoti pasirenkamą nuotolinį valdymą 90 prietaiso 20 įjungimui prieš įlipant j automobilį 22. Nuotolinis valdymas 90 taip pat gali būti naudojamas inicijuoti automatinį valytuvų 44 veikimą, ir tokiu būdu, nuvalyti priekinį stiklą 24 ir ištirpinti ledą. Nuotolinis valdymas gali būti bet kokių tinkamų rūšių, žinomų technikos lygiu, apimant arba aktyvius įrenginius, pavyzdžiui, RF siųstuvas, arba pasyvius įrenginius, pavyzdžiui, optinis arba infraraudonas kampinis reflektorius. Jungiant prietaisą prieš įlipant į automobilį, operatorius gali sutrumpinti laiką, praleistą laukiant, kol skystis sušils.In addition, as illustrated in FIG. 1, operator 25 may use optional remote control 90 to activate device 20 before boarding car 22. Remote control 90 may also be used to initiate automatic operation of the wipers 44, thereby wiping the windscreen 24 and melting ice. The remote control may be of any suitable type known in the art, including either active devices such as an RF transmitter or passive devices such as an optical or infrared corner reflector. Connecting the device before boarding a vehicle can reduce the time spent waiting for the liquid to warm up.

Fig. 4 schematinė blokinė diagrama, iliustruojanti reguliatoriaus 46 veikimą prietaise 20, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą. Dažniausiai reguliatorius 46 sujungtas su antena 92 signalų priėmimui iš nuotolinio valdymo 90. Kaip aprašyta aukščiau, reguliatorius priima signalus iš temperatūrinio daviklio 64, taip pat iš kitų daviklių, pavyzdžiui, daviklio 84. Jis taip pat priima elektros energiją iš baterijos 42 ir paskirsto energiją, dažniausiai relėmis (neparodyta), vožtuvams 62, 66 ir 74, siurbliui 40 ir šildymo elementui 50.FIG. 4 is a block diagram illustrating the operation of the regulator 46 in the device 20 according to a more preferred embodiment of the present invention. Usually, the controller 46 is connected to the antenna 92 for receiving signals from the remote control 90. As described above, the controller receives signals from the temperature sensor 64 as well as from other sensors, such as sensor 84. It also receives electricity from battery 42 and distributes power. usually relays (not shown), valves 62, 66 and 74, pump 40 and heating element 50.

Antena 92 taip pat gali būti naudojama leisti bevielį valdymą prietaiso 20, kai operatorius 25 yra automobilio viduje, todėl nėra reikalo sujungti papildomais laidais ir jungikliais automobilio 22 prietaisų skyde. Kitaip, reguliatorius 46 gali būti sujungtas laidais su įjungimo jungikliu ir indikatoriaus lempute (brėžinyje neparodyta), kurių pagalba operatorius įjungia prietaisą 20 ir yra informuojamas apie jo tinkamą veikimą arba galimą veikimo sutrikimą.The antenna 92 can also be used to allow wireless control of the device 20 when the operator 25 is inside the vehicle, so there is no need to connect additional wires and switches on the dashboard of the car 22. Alternatively, the regulator 46 may be wired to an on / off switch and an indicator lamp (not shown), by means of which the operator turns on the device 20 and informs it of its proper operation or possible malfunction.

Prieš tiekiant energiją vožtuvams, siurbliui ir šildymo elementui, reguliatorius 46 dažniausiai atlieka testavimą. Testas apima įtampos sąnaudas iš baterijos 42 (kurios dažniausiai turėtų būti mažiausiai 9 voltai įprastam automobiliui 22, turinčiam 12 voltų bateriją), taip pat patikrinimą, kad šildymo elemento 50 elektrinė varža yra nustatytose ribose. Jei bet kurioje dalyje testavimas neįvyksta, reguliatorius 46 neleidžia įjungti prietaiso 20, ir dažniausiai pateikia operatoriui 25 veikimo sutrikimo nuorodą.Prior to powering the valves, the pump, and the heating element, the regulator 46 typically conducts testing. The test includes the voltage consumption from the battery 42 (which should usually be at least 9 volts for a conventional car 22 with a 12-volt battery), as well as checking that the heating element 50 has an electrical resistance within the specified limits. If testing does not occur in any part, controller 46 prevents device 20 from being turned on, and usually provides operator 25 with a malfunction indication.

Fig. 5 yra laiko parinkimo diagrama, iliustruojanti prietaiso šildymo/ užpildymo/išleidimo ciklų eiliškumą 96, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą. Pradžioje, kaip aprašyta aukščiau, nusausinimo vožtuvas 62 yra atdaras ir šildymo elementas 50 yra sužadintas iš anksto pašildyti indą 28. Vožtuvas 62 yra uždaromas, dažniausiai po 15 s. Kitaip, nusausinimo vožtuvas gali būti laikomas uždarytas trumpą laiką, dažniausiai apie 20 s, todėl skystis inde 28 pašildomas iki aukštos temperatūros prieš atidarant vožtuvą. Ši alternatyva yra iš dalies naudinga, jei reguliatorius 46 nustato, kad vienas iš vožtuvų, ypač įėjimo vožtuvas 66, yra prilipęs ir neatsidaro, šiuo atveju pašildytas’FIG. 5 is a time selection diagram illustrating a sequence of heating / filling / venting cycles 96 of the device according to a more preferred embodiment of the present invention. Initially, as described above, the drain valve 62 is open and the heating element 50 is triggered to preheat the vessel 28. The valve 62 is closed, usually after 15 s. Alternatively, the drain valve may be held closed for a short time, typically about 20 s, allowing the fluid in vessel 28 to warm to high temperature before opening the valve. This alternative is partially useful if the regulator 46 detects that one of the valves, in particular the inlet valve 66, is stuck and does not open, in this case heated '

V skystis naudojamas jėga atidaryti vožtuvą.Liquid V is used to force the valve to open.

Šildymas tęsiasi kol daviklis 64 pasiekia planuojamą temperatūrą, dažniausiai apie 85 °C (priklauso nuo tikslios daviklio padėties), kameroje 52, arba apie 70 s, jei temperatūra nepasiekia planuotos temperatūros. Šiuo atveju siurblys 40 ir įėjimo ir išėjimo vožtuvai 66 ir 74 atidaryti priimti ir išleisti pradinį skysčio kiekį. Temperatūra kameroje 52 krinta, ir iš esmės atvėsta dažniausiai iki apie 60 °C, po to kitas skysčio kiekis priimamas ir išleidžiamas. Atvėsimo, užpildymo ir išleidimo procesas tęsiasi numatytą skaičių ciklų, arba iki operatoriaus 25 nustatyto laiko.Heating continues until sensor 64 reaches the target temperature, usually about 85 ° C (depending on the exact sensor position), in chamber 52, or about 70 s if the temperature does not reach the target temperature. In this case, the pump 40 and the inlet and outlet valves 66 and 74 are open to receive and discharge an initial amount of fluid. The temperature in the chamber 52 drops and is generally cooled to about 60 ° C, after which the other amount of liquid is received and discharged. The cooling, filling, and draining process continues for a predetermined number of cycles, or up to 25 times set by the operator.

Po paskutinio išleidimo ciklo 96 paeiliui nusausinimo vožtuvas 62 yra atidarytas, ir šildymo elementui 50, kuriam teikiama energija iš esmės nenutrūkstamai paeiliui, dar tiekiama energija ilgiau apie 15 s todėl, kad sušildytų ir išstumtų išAfter the last discharge cycle 96, the drain valve 62 is opened in turn, and the heating element 50, which is energized continuously in a continuous manner, is still supplied with energy for about 15 seconds to warm up and displace it.

Ύλ indo 28 kiek galima daugiau likusio ten skysčio, iki viršutinio krašto 61 lygio. Tada prietaisas būna paruoštas pradėti kitą eilę, kai reikia naudotojui.28λ the vessel 28 as much of the remaining liquid there as possible, up to the level of the upper edge 61. The device is then ready to start the next turn when the user needs it.

Fig. 6 yra schematinė iliustracija, rodanti alternatyvios formos prietaisą 20, pagal 5 šio išradimo tinkamesnį įgyvendinimo variantą. Tik kaip nurodyta aukščiau, parodyto Fig. 6 prietaiso dalys yra iš esmės panašios arba identiškos parodytoms Fig. 6 ir aprašytoms su nuorodomis į ją. Šis įgyvendinimo variantas skiriasi nuo Fig. 2 tuo, kad Fig. 6 išėjimo vožtuvas 74 pašalintas, ir Įėjimo vožtuvas 66 yra trijų krypčių vožtuvas, kaip aprašyta anksčiau, kuris alternatyviai įo jungia įėjimo angą 34 arba aplenkimo kanalą 76 su siurbliu 40. Vietoj išėjimo vožtuvo 74, vienos krypties vožtuvas 98, daugiausiai paspyruokliuotas vienos krypties vožtuvas, apsaugo nuo skysčio praėjimo aplenkimo kanalu 76 ištekančio atgal per išėjimo vožtuvą 36 į indą 28, kai vožtuvas 66 atidarytas aplenkimo kanalo kryptimi. Iš kitos pusės, kai vožtuvas 66 yra atidarytas įėjimo angos 34 kryptimi, atstojamasis slėgis inde 28 priverčia vožtuvą 98 atsidaryti, tokiu būdu pašildytas skystis išleidžiamas per purškimo galvutes 32.FIG. 6 is a schematic illustration showing an alternative shape device 20 according to a more preferred embodiment of the present invention. Only as noted above in FIG. The parts of the device 6 are substantially similar or identical to those shown in FIGS. 6 and which are incorporated herein by reference. This embodiment differs from Figs. 2 in that FIG. Outlet valve 74 is removed, and Inlet valve 66 is a three-way valve as described previously that alternatively engages inlet 34 or bypass duct 76 with pump 40. Instead of outlet valve 74, one-way valve 98 is a largely spring-loaded one-way valve, prevents the passage of liquid through the bypass conduit 76 which flows back through the outlet valve 36 into the vessel 28 when the valve 66 is opened in the direction of the bypass conduit. On the other hand, when the valve 66 is opened in the direction of the inlet 34, the return pressure in the container 28 causes the valve 98 to open, thereby discharging the heated fluid through the nozzles 32.

Dabar remiantis Fig. 7, skersinio pjūvio vaizde matomas šildomas indas 128 naudojimui prietaise 20 pagal alternatyvų šio išradimo įgyvendinimo variantą.Now based on FIG. 7, a cross-sectional view of a heated vessel 128 for use in the device 20 according to an alternative embodiment of the present invention.

Nors indo 128 forma yra kažkiek kitokia negu indo 28, jis gali būti iš esmės naudojamas tokiu pačiu būdu. Išėjimo anga 34 šiuo atveju gali taip pat būti naudojama kaip nusausinimo anga.Although the shape of the container 128 is slightly different from the shape of the container 28, it can be used in substantially the same manner. The outlet 34 in this case can also be used as a drain hole.

Fig. 8 iliustruoja kitą šildomą cilindro formos indą 130 pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą. Naudingiau, kad indas 130 turi išėjimo aptvarą 132, padarytą iš standus plastiko vamzdžio, formuojančio vieną iš dviejų išdėstytų tarpais sienelių. Vidinė sienelė 134 turi plastiko vamzdį 136 metalinio vamzdžio 138 viduje. Metalinis vamzdis 138 dažniausiai yra padarytas iš nerūdijančio plieno, kuris būdamas blogas šilumos laidininkas tarp metalų, sumažina šilumos nuostolius. Plastiko vamzdžiai 132 ir 136 padaryti iš medžiagos, kuri turi platų temperatūros veikimo diapazoną, pavyzdžiui, polieterioketonas arba polifenilsulfidas. Naudojant porą dangtelių 140 ir 142, kurie užpildyti epoksidiniais klijais, vamzdžiai 132, 136 ir 138 lengvai išlaikomi išrikiuoti. Parodytas Įgyvendinimo variantas yra iš dalies naudingas gaminant vidutinių kiekiais, nepatiriant aukštų įrankių kainų.FIG. 8 illustrates another heated cylindrical vessel 130 according to a more preferred embodiment of the present invention. More advantageously, vessel 130 has an outlet enclosure 132 made of a rigid plastic tube forming one of two spaced apart walls. The inner wall 134 has a plastic tube 136 inside a metal tube 138. The metal tube 138 is generally made of stainless steel, which, being a poor conductor of heat between metals, reduces heat loss. Plastic tubes 132 and 136 are made of a material that has a wide temperature range, such as polyetheroketone or polyphenylsulfide. Using a pair of caps 140 and 142 filled with epoxy adhesive, tubes 132, 136 and 138 are easily kept aligned. The embodiment shown is partially useful for medium-volume production without incurring high tool prices.

Įėjimo anga 34 ir išėjimo anga 36 turi įmovas atitinkamam prijungimui plastiko vamzdžių galų (paprastai matomų Fig. 1 ir 2), naudojamų sujungimui tarp plovimo skysčio rezervuaro 30 ir purškimo galvučių 32, kurios dažniausiai sudalinamos supjausiant prietaiso 20 instaliavimo metu. Nusausinimo anga 60 leidžia skysčiui sugrįžti į rezervuarą 30, kai prietaisas naudojamas, kaip aprašyta aukščiau.Inlet 34 and outlet 36 have nozzles for appropriate connection of the plastic pipe ends (typically shown in Figures 1 and 2) used to connect between the washer fluid reservoir 30 and the spray heads 32, which are usually split during installation of the device 20. The drainage port 60 allows the fluid to return to the reservoir 30 when the device is used as described above.

Įgyvendinimo variante, parodytame Fig. 8, šildymo elementas 50 yra sudarytas ’ iš trijų elektrinių varžinių elementų, kurie sujungti lygiagrečiai. Tokiu būdu, vienas uždegimo elementas leis įrenginiui tęsti darbą, net jeigu energijos sumažės.In the embodiment shown in FIGS. 8, the heating element 50 is made up of three electrical resistive elements which are connected in parallel. In this way, a single ignition element will allow the unit to continue to operate, even if energy is reduced.

Dabar remiantis Fig. 9, kurioje parodytas kito šildomo indo 150 perspektyvinis vaizdas panaudojimui prietaise 20, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą. Viduje terminalas 152 sujungtas su šildymo elementų komplektu (parodyta Fig. 11), kiekvienas turi išorinius apvalkalus, per kuriuos teka plovimo skystis. Indo 150 įžeminimas padarytas tiesiogiai prie juose įmontuotų šildymo elementų korpuso, per tiltinį jungiklį 154 ir palaikymo juostą (neparodyta), kuri pritvirtina indą 150 prie automobilio 22. Izoliacinė medžiaga 156, paprastai lengva, mažo šiluminio laidumo medžiaga, suteikia indui šiluminę izoliaciją.Now based on FIG. 9 which shows a perspective view of another heated vessel 150 for use in the device 20 according to a more preferred embodiment of the present invention. Internally, terminal 152 is connected to a set of heating elements (shown in Fig. 11), each having outer casings through which the washer fluid flows. Grounding of the vessel 150 is made directly to the body of the heating elements incorporated therein, through a bridge switch 154 and a support bar (not shown) that attaches the vessel 150 to the car 22. The insulating material 156, generally a lightweight, low thermal conductivity material, provides the vessel.

Toliau remiantis tolesnėmis figūromis aprašytas indas 150 turi tris atskirus individualius šildymo elementus, iš kurių kiekvienas išdėstytas apvalkalo korpuse, per kurį skystis teka iš plovimo skysčio rezervuaro 30 į priekinio stiklo purškimo galvutes 32. Šildymo elementų nauju išdėstymu ir skysčio apvalkalais skystis iš anksto pašildomas tekėjimo metu ir cirkuliuoja, kad įgautų maksimaliai efektyvią temperatūrą, kai išeina kaip čiurkšlė iš purškimo galvučių. Šildymo mazgai yra elektriniai ir skirti tiekti pakankamą šilumos galingumą, kad skysčio tekėjimo sistemoje metu tinkama temperatūra būtų pasiekiama nedelsiant. Tokiu būdu, siūloma konstrukcija yra efektyvi pateikiant plovimo skysčio sistemą ledui tirpinti ant priekinio stiklo 24, nereikalaujant ilgo atidėjimo, kaip žinomose technikos lygiu sistemose, paremtose transporto priemonės variklio šiluma. Kitaip nei žinomose sistemose nereikia išankstinio plovimo skysčio pašildymo ir greito pašildymo plovimo skysčio pajėgumas ribojamas tik skysčio rezervuaro dydžiu. Siūlomas mazgas naudoja esančią plovimo technologiją, laistymo žarnas ir energijos šaltinį. Kadangi indas 150 skirtas pateikti iš esmės nenutrūkstamą skysčio tekėjimą, kuris šildo tekėjimo metu, paprastai Įmanoma paduoti lėtesni karšto skysčio srautą ant priekinio stiklo 24 negu karšto skysčio pliūptelėjimas dideliu tekėjimo greičiu iš indo 28.The vessel 150 described below will have three separate individual heating elements, each disposed within a housing housing through which the fluid flows from the washer fluid reservoir 30 to the windshield nozzles 32. The heating element is redesigned by a new arrangement of the heating elements and the liquid casing. and circulates to obtain the maximum effective temperature when exiting as a jet from the spray heads. The heating units are electric and are designed to provide sufficient heat output so that the right temperature is achieved immediately in the fluid flow system. Thus, the proposed design is effective in providing a washer fluid system for de-icing the windscreen 24 without requiring a long delay, as is known in the art in systems based on vehicle engine heat. Unlike prior art systems, pre-washer fluid pre-heating is not required and the rapid pre-heating washer fluid capacity is limited only by the size of the fluid reservoir. The proposed unit uses existing washing technology, watering hoses and a power source. Since vessel 150 is intended to provide a substantially continuous fluid flow that warms during flow, it is generally possible to provide a slower flow of hot liquid onto the windscreen 24 than a hot fluid splash at high flow rate from vessel 28.

Dabar remiantis Fig. 10, parodoma šildymo mazgų sujungimo inde 150 elektrinė schematinė diagrama. Vienetinis 100 vatų šildymo mazgas 166 sujungtas lygiagrečiai su dviem 150 vatų mazgais 162 ir 164, pateikiant bendrą 400 W konfigūraciją. Šis šildymo galingumas beveik akimirksniu pasiekia plovimo skysčio pašildymą. Tokiu būdu, nėra pastebimo laiko gaišimo nuo priekinio stiklo plovimo sistemos darbo iki karštos srovės išėjimo. Taip yra todėl, kad pašildymo pasiekiama skysčio tekėjimo sistemoje metu, nekeičiant sistemos tekėjimo greičio ir slėgio. Esant reikalui, tik vienas arba du mazgai 162, 164 ir 166 gali būti naudojami, kai palyginti žema temperatūra, ir todėl reikalaujama žemesnės pašildymo energijos.Now based on FIG. 10, an electrical schematic diagram of the heating unit connection vessel 150 is shown. A single 100-watt heating unit 166 is connected in parallel with two 150-watt units 162 and 164 to provide a common 400 W configuration. This heating power almost instantly reaches the warming fluid temperature. This way, there is no noticeable time lag between the operation of the windscreen washer system and the hot current output. This is because preheating is achieved by the fluid flow in the system without changing the system flow rate and pressure. If necessary, only one or two units 162, 164, and 166 can be used at relatively low temperatures and thus require lower heating energy.

Darbo metu, kai elektros jungiklis 168 uždarytas, indas 150 akimirksniu pašildo plovimo skysti sistemoje taip, kad karšta skysčio čiurkšlė išpurškiama iš purškimo galvučių 32 ir pradeda valyti priekini stiklą 24 valytuvų 44 normalaus darbo metu. Kai nereikia nenutrūkstamo šildymo, elektros jungiklis 168 gali būti nutrukstamo tipo, periodiškai nutraukiantis srovę. Paprastai naudojamas korozijai atsparaus tipo elektros jungiklis.During operation, with the switch 168 closed, the vessel 150 instantaneously heats the washer fluid in the system such that a hot jet of liquid is sprayed from the nozzles 32 and begins to clean the windscreen 24 during normal operation of the wiper 44. When continuous heating is not required, the electrical switch 168 may be of the intermittent type, intermittently interrupting the current. Typically, a corrosion-resistant type of electrical switch is used.

Kitaip, kai jungiklis 168 uždarytas, operatoriui 25 nieko nereikia daugiau daryti, kadangi sistema veikia, purškiant plovimo skysti apytikriai 50 laipsnių aukštesnės temperatūros negu aplinkos temperatūra (arba kitos tinkamos temperatūros pagal veikimo sąlygas), ir kartu su valytuvo judėjimu skystis smulkina ir valo priekini stiklą nuo ledo. Per tik 15 s intervalą priekinis stiklas normaliai nuvalomas ir ledas nutirpinamas, ir gali važiuoti. Skysčio užšalimas yra labai nemalonus per ši labai trumpą laiko tarpą.Otherwise, when switch 168 is closed, operator 25 does not need to do anything else because the system operates by spraying the washer fluid at a temperature approximately 50 degrees higher than ambient temperature (or other suitable temperatures according to operating conditions) and, along with squeegee movement, crushes and cleans the windscreen from the ice. In just 15 seconds, the windscreen is normally cleaned and the ice is thawed and can travel. Freezing of the liquid is very unpleasant in this very short span of time.

Dabar remiantis Fig. 11 ir 12, jose parodyta atitinkamai indo 150 vidinės dalies šoninis vaizdas ir skersinio pjūvio vaizdas pagal tinkamesni šio išradimo įgyvendinimo variantą. Indas 150 savyje turi trijų šildymo elementų 232, 234 ir 236 rinkini. Kiekvienas šildymo mazgas 232 - 236 paprastai pateikiamas kaip varžinis apkrovos šildytuvas, kaip parodyta schematinėje diagramoje Fig. 10. Individualūs išoriniai apvalkalai 238, 239 ir 240 sukonstruoti aplink kiekvieną šildymo mazgą 232 - 236 taip, kad kiekvienas supa savo vidinį šildymo elementą, įgalinant plovimo skysčiui greitai absorbuoti šilumą tekėjimo išoriniais apvalkalais 238 - 240 metu.Now based on FIG. 11 and 12 show a side view and a cross-sectional view, respectively, of the inner portion of vessel 150 in accordance with a more preferred embodiment of the present invention. The vessel 150 contains three sets of heating elements 232, 234 and 236. Each heating unit 232 - 236 is generally provided as a resistive load heater as shown in the schematic diagram in FIG. 10. The individual outer sheaths 238, 239, and 240 are constructed around each heating unit 232 through 236 such that each surrounds its internal heating member, allowing the washer fluid to rapidly absorb heat during the flow of the outer sheaths 238 to 240.

Kaip aukščiau teigta šildymo mazgai skirti veikti, esanti 2 voltų įtampai ir pateikti kaip hermetiški, korozijai atsparūs mazgai. Kitaip, mazgai gali būti skirti veikti, esant 24 voltų arba kitai tinkamai kintamos arba nuolatinės srovės įtampai. Jų matmenys yra tokie, kad sudarytų žiedinį tekėjimo kanalą (žiūr. Fig. 13A) tarp kiekvieno mazgo ir jo išorinio apvalkalo, matmenys, kurie leistų išlaikyti reikiamą skysčio sistemos slėgi, kaip nustatyta transporto priemonės gamintojo.As stated above, heating units are designed to operate at a voltage of 2 volts and are provided as airtight, corrosion resistant units. Alternatively, the nodes may be designed to operate at 24 volts or other properly alternating or dc voltage. Their dimensions shall be such as to form an annular flow passage (see Fig. 13A) between each unit and its outer jacket, such as to maintain the required fluid system pressure as specified by the vehicle manufacturer.

Skysčio įėjimo vamzdis 34 sujungtas taip, kad tęstųsi išilgai viso šildymo mazgų 232 - 236 ilgio, ir sujungtas su išoriniu šildymo mazgo 234 apvalkalu 239 prie jo apatinio krašto 244. Ši konstrukcija atlieka išankstinio pašildymo funkciją taip, kad plovimo skystis, tekantis vamzdžiu 34, absorbuoja šilumos energiją, išskirtą šildymo mazgų 232 - 236 prieš įeinant j išorini apvalkalą 239.The fluid inlet pipe 34 is connected to extend along the entire length of the heating units 232 to 236 and is connected to the outer sheath 239 of the heating unit 234 at its lower edge 244. This design performs a preheat function so that the washer fluid flowing through the pipe 34 absorbs heat released by heating units 232 - 236 before entering the outer sheath 239.

Plovimo skysčio srovė per apvalkalą 239 sušildoma šildymo mazgu 234, absorbuojant šilumą iš šildymo elementų. Kai plovimo skystis pasiekia apvalkalo 239 viršų, jis teka per jungimo vamzdi 246 ir grįžta į indą 150 prie išorinio apvalkalo 240 apatinio krašto, taip kad būtų pašildytas šildymo mazgu 236 tekėjimo metu. Pasiekęs apvalkalo 240 viršų, plovimo skystis vėl nukreipiamas per jungimo vamzdį 248 taip, kad grįžtų į indą 150 prie išorinio apvalkalo 238 apatinio krašto.A stream of washer fluid through sheath 239 is heated by heating unit 234 to absorb heat from the heating elements. When the washer fluid reaches the top of the sheath 239, it flows through the connecting tube 246 and returns to the vessel 150 at the lower edge of the outer sheath 240 so as to warm up the heating unit 236 during flow. Upon reaching the top of the sheath 240, the washer fluid is again directed through the connecting tube 248 so as to return to the vessel 150 at the lower edge of the outer sheath 238.

Prie išorinio apvalkalo 238 viršaus prijungtas skysčio išėjimo vamzdis 36, per kurį plovimo skystis išeina iš indo 150, pratekėjęs pro išorinį apvalkalą 238 ir pašildytas šildymo mazgu 232. Tokiu būdu, praėjęs išorinius apvalkalus 238 240, plovimo skystis pateikiamas su maksimaliai galimu šilumos lygiu prieš tekant j purškimo galvutes 32, sumontuotas prieš priekinį stiklą 24. Purškimo galvutės 24 gali būti specialiai skirtos su reguliuojamu kampu nukreipti srovę j labiausiai efektyvų tašką ant priekinio stiklo.A liquid outlet pipe 36 is connected to the top of the outer casing 238, through which the washing fluid exits the vessel 150, passing through the outer casing 238 and heated by the heating unit 232. Thus, after passing the outer casing 238 240, the washing fluid is provided with The spray heads 32 mounted against the windscreen 24. The spray heads 24 may be specifically designed to direct current to the most effective point on the windscreen at an adjustable angle.

Fig. 12 parodytas indo 150 skersinio pjūvio vaizdas pagal pjūvio liniją ΧΙΙ-ΧΙΙ Fig. 11, atskleidžiantis papildomas šildymo mazgų 232 - 236 ir išorinių apvalkalų 238 - 240 konstrukcijų detales. Skysčio įėjimo vamzdis 34 ir jungimo vamzdžių 246 ir 248 išdėstymas taip pat parodytas. Šiluminių mazgų 232 - 236 ir išorinių apvalkalų 238 - 240 išdėstymas labai arti vienas kito papildo indo konstrukcijos šilumini efektyvumą.FIG. 12 is a cross-sectional view of the vessel 150 along the line lin-ΧΙΙ of FIG. 11, disclosing additional details of the construction of the heating units 232-236 and the outer casings 238-240. The fluid inlet pipe 34 and the arrangement of the connecting pipes 246 and 248 are also shown. The placement of heat units 232 - 236 and outer shells 238 - 240 very close to one another adds to the thermal efficiency of the vessel design.

Šilumos efektyvumo sprendimo aplinkybes taip pat veikia medžiagų, naudojamų indui, pasirinkimas. Pavyzdžiui, pasirinkimas varinio arba žalvarinio vamzdžių įėjimo vamzdžiui 34 užtikrina didelį šilumini laidumą, nors vamzdžiams 246, 248 ir 36 tūrėtų būti parinkta žemo šiluminio laidumo medžiaga, kad užtikrintų šilumos nuostolių minimumą. Vamzdžiai 34 ir 36 turi dantytas galų dalis lengvesniam jų sujungimui. Išoriniai apvalkalai 238 - 240 taip pat pagaminti iš medžiagų, turinčių žemą šilumini laidumą ir parinktų dėl šilumos efektyvumo svarbumo.The choice of materials used for the dish also influences the thermal efficiency decision. For example, the choice of copper or brass pipe entry pipe 34 provides high thermal conductivity, although pipes 246, 248 and 36 should be selected with low thermal conductivity to ensure minimal heat loss. Tubes 34 and 36 have serrated end portions for easier connection. The outer sheaths 238 - 240 are also made of materials with low thermal conductivity and selected because of the importance of heat efficiency.

Fig. 13A- B atitinkamai parodyta indo 150 vaizdas iš viršaus ir šoninio pjūvio vaizdas, kuriame pjūvio vaizdas paimtas pagal pjūvio liniją ΧΙΙΙΒ-ΧΙΙΙΒ. Išorinių apvalkalų 238 - 240 konstrukcija parodyta detaliai, apimant žiedini tekėjimo kanalą 249, išdėstytą aplink kiekvieną šildymo mazgą 232 - 236, ir surinkimo kamerą 252, išdėstytą indo 150 apatiniame krašte.FIG. 13A-B show a top view and a side elevation view of vessel 150, respectively, in which the sectional view is taken along the line ΧΙΙΙΒ-ΧΙΙΙΒ. The construction of the outer sheaths 238-240 is shown in detail, including an annular flow passage 249 arranged around each heating unit 232-236 and a collecting chamber 252 disposed at the bottom edge of the vessel 150. FIGS.

Remiantis aukščiau esančiu aprašymu, indo 150 konstrukcija paprastai charakterizuoja nerūdijančio plieno konstrukciją apytikriai 200 mm ilgio su kiekvienu išoriniu apvalkalu, turinčiu bendrą skersmenį 12-13 mm, ir sienelių storį 1 mm. Šildymo mazgai 232 - 236 paprastai kiekvienas yra 8 mm diametro. ' Bendras indo skersmuo apytikriai yra 51 mm. Skysčio įėjimo vamzdis 34 ir išėjimo vamzdis 36 paprastai konstruojami iš 3/16 inch diametro vamzdžio. Ši konstrukcija garantuoja, kad indas 150 bus kompaktiškas, efektyvus šilumos mazgas, kuris neribos srauto greičio ir slėgio. Šios srities specialistui suprantama, kad gali būti naudojami įvairūs matmenys pagal esančią plovimo sistemos konstrukciją arba tam tikrų transporto priemonių gamintojams, kad išlaikytų nominalų plovimo skysčio srauto greiti ir slėgi.According to the above description, the construction of the vessel 150 typically characterizes a stainless steel construction of approximately 200 mm in length with each outer shell having a common diameter of 12 to 13 mm and a wall thickness of 1 mm. Heating units 232 - 236 are usually 8 mm in diameter. The overall diameter of the vessel is approximately 51 mm. The fluid inlet pipe 34 and outlet pipe 36 are typically constructed of a 3/16 inch diameter pipe. This design guarantees that vessel 150 will be a compact, efficient heat unit that will not limit flow rate and pressure. One of ordinary skill in the art will appreciate that various dimensions may be used, based on the design of the washer system, or for particular vehicle manufacturers, to maintain the rated flow rate of the washer fluid at high speeds and pressures.

Šios srities specialistas įvertins tai, kad plovimo skysčio pašildymas, jam tekant per sistemą, yra pagrindinis indo 150 privalumas, nes šildoma, kol skystis juda ir nešildoma, kai stovi. Tam tikri srauto greičiai ir konstrukcijos matmenys gali būti lengvai nustatyti pagal konstravimo metodiką, gerai žinomą šios srities specialistui. Papildomai šildymo mazgo galingumo parinkimas gali būti padidintas tam tikroms transporto priemonėms, pavyzdžiui, sunkvežimiams ir autobusams.One skilled in the art will appreciate that warming up the washer fluid as it flows through the system is a major benefit of the vessel 150 as it is heated while the fluid is moving and not warmed up when standing. Certain flow rates and design dimensions can be readily determined by construction techniques well known to those skilled in the art. In addition, the selection of heating unit power can be increased for certain vehicles such as trucks and buses.

Dabar remiantis Fig. 14, joje parodytas alternatyvaus instaliavimo pasiūlymas langų valymo prietaisui 220, turinčiam indą 150, kuriame purškimo galvutės 32 išdėstytos ant pačių priekinio stiklo valytuvų 44, pagal tinkamesni šio išradimo įgyvendinimo variantą. Šiame išdėstyme purškimo galvutės 32 sujungtos per lanksčius vamzdžius 255 - 256, kiekvienas iš kurių apsaugotas griovelyje 258, esančiame valytuvų 44 apačioje. Tokiu būdu, karšta čiurkšlė nukreipiama tiesiai į priekinį stiklą i vietą, kurioje didžiausias ledo tirpinimo efektas yra gaunamas, kol valytuvai 44 fiziškai trupina ledą. Reikia suprasti, kad valytuvai 44 turi veikti, kol skystis purškiamas iš purškimo galvučių 32.Now based on FIG. 14 illustrates an alternative installation proposal for a window cleaner 220 having a container 150 in which the spray heads 32 are disposed on the windscreen wipers 44 themselves, in accordance with a more preferred embodiment of the present invention. In this arrangement, the spray heads 32 are connected through flexible tubes 255 - 256, each protected by a groove 258 located at the bottom of the squeegees 44. In this way, the hot jet is directed directly to the windscreen to the point where the greatest effect of ice melting is obtained while the wipers 44 physically crush the ice. It is to be understood that the squeegees 44 must operate while the fluid is sprayed from the spray heads 32.

Apibendrinant, prietaisas 220 pagal ši išradimą gali būti pateiktas kaip mažai kainuojantis, lengvai pagaminami priedai esančioms priekinio stiklo plovimo/valymo sistemoms arba jis gali būti pateiktas naujų transporto priemonių konstrukcijų. Griežta ir paprasta indo 150 konstrukcija daro ji įdomiu priedu, kuris pateikia efektyvų ir greitą sprendimą priekinio stiklo apledėjimo problemoms, padidina komfortą ir saugumą. Prietaisas 220, būdamas paprastas ir lengvai instaliuojamas, nekomplikuoja transporto priemonių gamintojų naujų automobilių gamybos linijų, neapsunkina esančių plovimo sistemų, kurioms jis taikomas, per 5 minučių instaliavimo procesą. Rankinis valdymas, esantis transporto priemonėje dažniausiai naudojamas įjungti valytuvo skysčio siurblį.In summary, the device 220 of the present invention may be provided as a low-cost, easy-to-add accessory to existing windscreen washer / wiper systems or may be provided in new vehicle designs. The rigid and simple construction of the vessel 150 makes it an interesting accessory that provides an efficient and quick solution to windshield icing problems, increasing comfort and safety. Simple and easy to install, the 220 does not complicate vehicle manufacturers' new automobile production lines, nor does it complicate the existing washer systems to which it is applied within 5 minutes of installation. Manual control in the vehicle is commonly used to activate the squeegee fluid pump.

Fig. 15 schematiškai iliustruoja indą 300, naudojamą su prietaisu 20 arba 220 nepakeitus, pagal kitą tinkamą šio išradimo įgyvendinimo variantą. Inde 300 naudojamas vienas apvalkalas 312 trijų atskirų šildymo elementų išlaikymui, vienas iš kurių, elementas 304, parodytas brėžinyje, tęsiasi išilgai indo. Dažniausiai apvalkalas 312 yra paprastai metalinis arba kitos medžiagos cilindras su dviem priešingais galais. Viename gale yra dangtelis 320, nustatantis kamerą 322, dažniausiai tarp 24 ir 40 ml tūrio, priklausomai nuo transporto priemonės dydžio, kurioje instaliuotas. Įėjimo anga 34 ir išėjimo anga 36 turi ryši su kamera, nors kartais, kaip buvo aukščiau aprašyta, plovimo skystis gali įtekėti pro išėjimo angą ir ištekėti pro įėjimo angą.FIG. 15 schematically illustrates a container 300 for use with device 20 or 220 without modification, in accordance with another preferred embodiment of the present invention. The vessel 300 uses a single shell 312 to hold three separate heating elements, one of which, element 304 shown in the drawing, extends along the vessel. In most cases, the casing 312 is a generally metallic or other material cylinder with two opposite ends. At one end, there is a cap 320 that defines a chamber 322, usually between 24 and 40 ml, depending on the size of the vehicle in which it is installed. The inlet 34 and the outlet 36 have communication with the chamber, although sometimes, as described above, the washer fluid may flow through the outlet and out through the inlet.

Fig. 16 yra schematinė, dalinė laido 310 iliustracija, iš kurio elementas 304 susuktas, pagal tinkamesnį šio išradimo įgyvendinimo variantą. Laidas 310 yra iš esmės apvalus skerspjūvyje, ir suformuotas iš magnio oksido šerdies 306, apgaubtos keramine įvore arba danga 308. Dažniausiai šerdis turi diametrą diapazone 0,07 - 0,14 mm. Pavyzdžiui, standartiniam automobiliui pakanka 500 W mazgo ir laidas 310 gali turėti 0,07 mm šerdį. Didesnėms transporto priemonėms, pavyzdžiui, sunkvežimiui, gali būti reikalinga 0,14 mm šerdis, kad generuotų iki 700 W šilumos. Įvorė arba danga 308 dažniausiai nusodinama standartiniu lazeriniu būdu, naudojant didelio tankio keramikos miltelius, kaip ; žinoma technikos lygiu. Dažniausiai danga 308 yra 0,10 mm storio.FIG. 16 is a schematic, partial illustration of a wire 310 from which a member 304 is wound, in accordance with a more preferred embodiment of the present invention. The wire 310 is substantially circular in cross-section and is formed of a magnesium oxide core 306 encased in a ceramic sleeve or coating 308. Mostly, the core has a diameter in the range of 0.07 to 0.14 mm. For example, a standard car is enough for a 500W hub and the cable 310 can have a 0.07mm core. Larger vehicles, such as a truck, may require a 0.14mm core to generate up to 700W of heat. The bushing or coating 308 is commonly deposited by standard laser means using a high density ceramic powder such as ; known in the art. In most cases, the coating 308 is 0.10 mm thick.

Elemento 314 du galai pateikiami su magnio oksido sujungimais, kurie sujungti· tiekti energiją per reguliatorių 46, kaip aprašyta aukščiau. Šiame Įgyvendinimo variante reguliatorius 46 dažniausiai registruoja, ar automobilio 2 variklis dirba, < pavyzdžiui, nustatant kintamosios srovės įtampos pulsaciją iš baterijos 42, ir neleidžia energijai patekti į indą 300, jei variklis veikia, dėl to, kad išvengti baterijos iškrovos.The two ends of the element 314 are provided with magnesium oxide connections which are connected to supply power through the regulator 46 as described above. In this embodiment, the regulator 46 usually registers whether the motor 2 of the car is running <, for example, by determining the AC voltage ripple from the battery 42 and prevents energy from entering the vessel 300 when the engine is running to prevent battery discharge.

Dangtelis 320 pripildytas epoksidinių klijų arba kitos medžiagos, galinčios atlaikyti aukštą iki 700 °C temperatūrą. Tinkamesniame jgyvendinimo variante reguliatorius 46 patalpintas dangtelyje, kaip parodyta Fig. 15. Papildomai angos 34 ir 36 turi vožtuvus 366 ir 374. Šie vožtuvai dažniausiai pagaminti iš silikoninės gumos ir gali dirbti aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, 700 °C. Vožtuvai sujungti su reguliatoriumi 46 laidais (neparodyta brėžinyje), nurodyti vožtuvų padėtis ir kontroliuoti jų darbą. Šios rūšies vožtuvus galima gauti iš US Piastic of Lima,Cover 320 is filled with epoxy glue or other material that can withstand high temperatures up to 700 ° C. In a more preferred embodiment, the regulator 46 is housed in a cover as shown in FIG. 15. In addition, openings 34 and 36 have valves 366 and 374. These valves are generally made of silicone rubber and can operate at high temperatures, for example, 700 ° C. The valves are connected to the regulator by means of 46 wires (not shown in the drawing), to indicate the position of the valves and control their operation. Valves of this type are available from the US Piastic of Lima,

Ohio.Ohio.

Fig. 17A - L yra schematinės diagramos, rodančios indo 300 ir vožtuvų 366 irFIG. 17A - L are schematic diagrams showing vessel 300 and valves 366 and

374 būklę, iliustruoja indo darbą, pagal tinkamesnį šio išradimo jgyvendinimo variantą. Prieš darbą kamera 322 inde 300 ištuštinama, ir vožtuvai atidaromi. Operatorius 25 įlipa j automobilį 22, įjungia variklį ir įjungia siurblį 40 ledo tirpinimui nuo priekinio stiklo. Siurblys sukuria slėgį įėjimo angoje 34. Slėgis registruojamas vožtuvo 366, kuris automatiškai užsidaro be jokios komandos iš reguliatoriaus 46. Ši padėtis parodyta Fig. 17A.374 illustrates the operation of a vessel according to a more preferred embodiment of the present invention. Before operation, the chamber 322 in container 300 is emptied and the valves are opened. Operator 25 enters car 22, starts the engine, and starts pump 40 to defrost the ice from the windshield. The pump generates pressure at the inlet 34. The pressure is recorded by the valve 366, which automatically closes without any command from the controller 46. This position is shown in Figs. 17A.

Toliau, vožtuvas 366 prikelia reguliatorių 46 pradėti ledo tirpinimo procesą. Šio proceso pirmasis žingsnis yra šildyti elementą 304, pajungiant bateriją 42 išilgai elemento 304. Nesant kameroje 322 vandens, kamera sušyla greitai iki labai aukštos temperatūros. Kameros temperatūra kontroliuojama davikliu kameroje, pavyzdžiui, davikliu 64. Kai daviklis pasiekia iš anksto nustatytą lygi, dažniausiai apie 600 °C, reguliatorius 46 atidaro vožtuvą 366 ir po trumpo laiko uždaro vožtuvą 374, tokiu būdu leisdamas plovimo skysčiui tekėti j kamerą 322 (Fig. 17B).Next, valve 366 raises regulator 46 to initiate the ice melting process. The first step in this process is to heat the cell 304 by connecting the battery 42 along the cell 304. In the absence of water in the chamber 322, the chamber warms up rapidly to a very high temperature. The chamber temperature is controlled by a sensor in the chamber, such as sensor 64. When the sensor reaches a predetermined level, typically about 600 ° C, controller 46 opens valve 366 and, after a short time, closes valve 374, thereby allowing washing fluid to flow into chamber 322. 17B).

Toliau, reguliatorius kontroliuoja skysčio temperatūrą kameroje. Kai ši temperatūra pasiekia apie 58 °C, reguliatorius atjungia elementą 304 nuo baterijos ir laukia kol vairuotojas įjungs siurblį 40 vėl (Fig. 170). Kai siurblys vėl įjungiamas, slėgis registruojamas vožtuvu 366 ir priverčia vožtuvą atsidaryti. Kai vožtuvas atsidaro, reguliatorius 46 registruoja šį veiksmą ir priverčia vožtuvą 374 taip pat atsidaryti. Rezultatas toks, kad karštas vanduo teka iš kameros 322 per išėjimo angą 36 ant priekinio stiklo 24 (Fig. 17D). Pirmoji banga yra paprastai karšto vandens ir garų mišinys, kuris priverčia kažkiek ledo ant purškimo galvučių 32 sutrupėti ir nuvalyti purškimo galvučių antgalius. Garas taip pat gali susidaryti padėtyje Fig. 17A dėl to, kad kažkiek vandens lieka kameroje 322 po ankstesnės operacijos.Further, the controller controls the temperature of the fluid in the chamber. When this temperature reaches about 58 ° C, the controller disconnects the battery 304 and waits for the driver to turn on the pump 40 again (Fig. 170). When the pump is turned on again, the pressure is recorded by valve 366 and forces the valve to open. When the valve opens, controller 46 registers this action and forces valve 374 to open as well. The result is that hot water flows from chamber 322 through outlet 36 onto windshield 24 (Fig. 17D). The first wave is usually a mixture of hot water and steam which causes some ice on the nozzles 32 to crumble and clean the nozzles. Vapor may also be formed in the position of FIG. 17A due to some water remaining in chamber 322 after previous operation.

Kai siurblys 40 sustoja, slėgis krinta, vožtuvai 366 ir 374 stovi atidaryti, leisdami vandeniui tekėti atgal iš išėjimo angos 36 per kamerą 322 ir ištekėti vėl per įėjimą 34 j rezervuarą 30 (Fig. 17E). Kai šis atgalinis tekėjimas, užregistruotas vožtuvo 374, sustoja, pastarasis vožtuvas užsidaro (Fig. 17F). Tada reguliatorius 46 priverčia vožtuvą 366 užsidaryti taip pat (Fig. 17G). Tokiu būdu, skysčio kiekis kameroje 322 suspaudžiamas, ir elementas pradeda skystį šildyti. Kai skystis pasiekia 58 °C, elementas 304 išjungiamas, ir indas 300 laukia kito siurblio 40 įjungimo (Fig. 17H). Ši operacija registruojama (Fig. 171), kaip aprašyta aukščiau, priverčiant visą procesą pakartoti vėl (Fig. 17J).When pump 40 stops, pressure drops, valves 366 and 374 remain open, allowing water to flow back from outlet 36 through chamber 322 and to flow again through inlet 34 to tank 30 (Fig. 17E). When this backflow recorded by valve 374 stops, the latter valve closes (Fig. 17F). The regulator 46 then causes the valve 366 to close in the same way (Fig. 17G). In this way, the amount of liquid in the chamber 322 is compressed and the element begins to heat the liquid. When the liquid reaches 58 ° C, element 304 is shut off and vessel 300 waits for the next pump 40 to be turned on (Fig. 17H). This operation is recorded (Fig. 171) as described above, forcing the whole process to be repeated again (Fig. 17J).

Reguliatorius 46 nustato intervalo tarp paskutinio grįžtamojo tekėjimo ir kito ... slėgio pakėlimo siurbliu 40. Jei matuojama daugiau negu minutę, ir slėgis neregistruojamas, reguliatorius 46 išvalo kamerą 322, pirmiausia uždarydamas vožtuvus 366 ir 374 (Fig. 17K) ir įjungdamas elementą 304, kad pakeltų skysčio temperatūrą kameroje iki labai aukštos. Tada vožtuvai atsidaro (Fig. 17L), leisdami skysčiui išbėgti garais. Tada reguliatorius 46 sumažina energiją ir laukia kito įjungimo. Panašus procesas gali būti taikomas indui 150 (parodytam Fig. 913B).The regulator 46 determines the interval between the last return flow and the next ... by a pressure boost pump 40. If more than a minute is measured and the pressure is not recorded, regulator 46 purges chamber 322 by first closing valves 366 and 374 (Fig. 17K) and actuating element 304, to raise the temperature of the liquid in the chamber to very high. The valves then open (Fig. 17L), allowing the liquid to escape. The regulator 46 then lowers the power and waits for the next power up. A similar process can be applied to vessel 150 (shown in Fig. 913B).

Turi būti įvertinta, kad aukščiau aprašyti tinkamesnieji įgyvendinimo variantai patalpinti kaip pavyzdžiai, ir išradimo teisinės apsaugos pilna apimtis ribojama tik apibrėžtimi.It will be appreciated that the preferred embodiments described above are provided by way of example only, and that the full scope of the legal protection of the invention is limited by definition.

Claims (13)

IŠRADIMO APIBRĖŽTISDEFINITION OF INVENTION 1. Transporto priemonių langų valymo prietaisas, sudarytas iš:1. Vehicle windscreen wiper, consisting of: indo, turinčio įėjimą, per kurį plovimo skystis paimamas iš rezervuaro, ir išėjimą, per kurį skystis išleidžiamas langų valymui; šildymo elemento skysčiui inde šildyti;a vessel having an inlet for receiving the washing fluid from the reservoir and an outlet for cleaning the windows; a heating element for heating the liquid in the vessel; temperatūrinio daviklio, kuris registruoja temperatūrų diapazoną inde; ir vožtuvo skysčio srauto po indą valdymui;a temperature sensor that registers the temperature range of the vessel; and controlling the flow of valve fluid through the vessel; besiskiriantis tuo, kad minėtas vožtuvas elektriškai sujungtas su minėtu temperatūriniu davikliu, šis vožtuvas skirtas automatiškam ir nutrūkstamam skysčio kiekių išleidimui per išėjimą reikiamos temperatūros, reaguojant j temperatūrą, užregistruotą davikliu.characterized in that said valve is electrically coupled to said temperature sensor, said valve is designed for automatic and intermittent discharge of fluid through the outlet at the required temperature in response to the temperature recorded by the sensor. 2. Prietaisas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad priekinio stiklo valytuvas lango valymui įjungiamas nutrūkstamai, reaguojant į nutrūkstamą skysčio išleidimą.2. The device of claim 1, wherein the windscreen wiper is actuated intermittently in response to intermittent fluid discharge. 3. Prietaisas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad turi reguliatorių, kuris reguliuoja nutrūkstamą skysčio išleidimą pagal duotą laiko parinkimo eilę.3. A device according to claim 1, characterized in that it has a regulator which regulates the intermittent discharge of the liquid according to a given time selection sequence. 4. Prietaisas pagal 3 punktą, besiskiriantis tuo, kad laiko parinkimo eilė keičiama, reaguojant į aplinkos temperatūrą transporto priemonėje.4. The device of claim 3, wherein the time sequence is changed in response to the ambient temperature in the vehicle. 5. Prietaisas pagal 3 punktą, besiskiriantis tuo, kad laiko parinkimo eilė keičiama, reaguojant į lango išorinio paviršiaus temperatūrą.5. A device according to claim 3, characterized in that the time selection sequence is changed in response to the temperature of the outer surface of the window. 6. Prietaisas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad pradinis skysčio kiekis išleidžiamas iš esmės aukštesnio slėgio, negu paeiliui išleidžiami kiekiai.6. Apparatus according to claim 1, characterized in that the initial amount of fluid is discharged at substantially higher pressures than successive discharges. 7. Prietaisas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad turi reguliatorių, kuris reguliuoja skysčio išleidimą iš indo, reaguojant į temperatūrą, užregistruotą davikliu, be to, reguliatorius analizuoja signalus iš daviklio tam, kad nustatytų prietaiso veikimo sutrikimą ir nutrauktų šildymo elemento veikimą, kai7. The apparatus of claim 1, further comprising a regulator for controlling fluid discharge from the vessel in response to a temperature recorded by the transducer, further comprising analyzing signals from the transducer to detect malfunction of the device and interrupt the heating element when: 5 nustatomas veikimo sutrikimas.5 malfunction is detected. 8. Prietaisas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad temperatūrinis daviklis pritvirtintas ant valomo lango išorinio paviršiaus.8. A device according to claim 1, characterized in that the temperature sensor is mounted on the outer surface of the window to be cleaned. 10 9. Prietaisas pagal 8 punktą, besiskiriantis tuo, kad temperatūrinis daviklis padengtas bent iš dalies atspindinčia danga tam, kad iš esmės neutralizuotų saulės spinduliavimo efektą į ji.9. A device according to claim 8, characterized in that the temperature sensor is coated at least partially with a reflective coating to substantially neutralize the solar radiation effect thereon. 10. Prietaisas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad turi nuotolinį10. A device according to claim 1, characterized by having a remote 15 įvesties įrenginį, kuris sužadinamas transporto priemonės naudotojo, kad įjungto prietaisą.15 an input device that is triggered by a vehicle user to enable the device. 11. Prietaisas pagal 10 punktą, besiskiriantis tuo, kad nuotolinis įvesties įrenginys Įjungia valytuvą, kad valytų skystį nuo lango.11. The device of claim 10, wherein said remote input device actuates a squeegee to purge a liquid from a window. 12. Transporto priemonių langų valymo būdas, naudojant plovimo skysti, besiskiriantis tuo, kad pila plovimo skystį j indą; šildo skystį inde;12. A method for cleaning vehicle windows using a washer fluid, wherein the washer fluid is poured into a container; warms the liquid in the pan; 25 matuoja išorės temperatūrą minėto indo išorėje; ir išleidžia skystį ant transporto priemonės lango, reaguojant j išorės temperatūrą.25 measures the outside temperature of said vessel; and releases the fluid onto the vehicle window in response to the outside temperature. 13. Būdas pagal 12 punktą, besiskiriantis tuo, kad matuoja skysčio13. The method of claim 12, wherein measuring the fluid 30 temperatūrą, kontroliuoja skysčio išleidimą, reaguojant i skysčio temperatūrą.30 controls the discharge of the liquid in response to the temperature of the liquid. 14. Būdas pagal 12 punktą, besiskiriantis tuo, kad matuoja transporto priemonės išorinio paviršiaus temperatūrą, kontroliuoja skysčio išleidimą, reaguojant į išorinio paviršiaus temperatūrą.14. The method of claim 12, further comprising measuring the temperature of the exterior surface of the vehicle, controlling the discharge of liquid in response to the temperature of the exterior surface.
LT2000007A 1997-06-24 2000-01-24 Windshield de-icing LT4741B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IL12115997A IL121159A0 (en) 1997-06-24 1997-06-24 Vehicle windshield de-icing apparatus and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2000007A LT2000007A (en) 2000-07-25
LT4741B true LT4741B (en) 2000-12-27

Family

ID=11070305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2000007A LT4741B (en) 1997-06-24 2000-01-24 Windshield de-icing

Country Status (4)

Country Link
ES (1) ES2360138T3 (en)
IL (1) IL121159A0 (en)
LT (1) LT4741B (en)
RU (1) RU2228864C2 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449907C2 (en) * 2010-04-05 2012-05-10 Николай Павлович Мартынюк Automotive windshield wiper
DE102011118929A1 (en) * 2011-11-21 2013-05-23 Kautex Textron Gmbh & Co. Kg Secondary fluid tank for a car
RU2547038C1 (en) * 2013-12-26 2015-04-10 Сергей Юрьевич Петров Vehicle windscreen washing system
RU169492U1 (en) * 2015-05-15 2017-03-21 Валентин Владимирович Михайлов WASHER FOR WASHING LIQUID CAR WIPER
RU2714586C1 (en) * 2018-09-14 2020-02-18 Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (АО "НЦВ Миль и Камов") Device for supply of washing liquid
RU185312U1 (en) * 2018-09-14 2018-11-29 Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" WASHING FLUID DEVICE

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4090668A (en) 1976-12-06 1978-05-23 Kochenour Paul R Windshield washer and deicer
US5012977A (en) 1989-09-18 1991-05-07 General Motors Corporation Vehicle window washer with washer fluid temperature responsive pressure control
US5118040A (en) 1990-05-15 1992-06-02 Tadashi Abe Apparatus for washing the window glass of a vehicle
US5354965A (en) 1990-08-21 1994-10-11 Gensonic, Inc. Window cleaning fluid heating system having timer-controlled heater and differential input circuit
US5509606A (en) 1993-10-04 1996-04-23 Koltech, Inc. Instant hot wash device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4090668A (en) 1976-12-06 1978-05-23 Kochenour Paul R Windshield washer and deicer
US5012977A (en) 1989-09-18 1991-05-07 General Motors Corporation Vehicle window washer with washer fluid temperature responsive pressure control
US5118040A (en) 1990-05-15 1992-06-02 Tadashi Abe Apparatus for washing the window glass of a vehicle
US5354965A (en) 1990-08-21 1994-10-11 Gensonic, Inc. Window cleaning fluid heating system having timer-controlled heater and differential input circuit
US5509606A (en) 1993-10-04 1996-04-23 Koltech, Inc. Instant hot wash device

Also Published As

Publication number Publication date
LT2000007A (en) 2000-07-25
RU2228864C2 (en) 2004-05-20
IL121159A0 (en) 1997-11-20
ES2360138T3 (en) 2011-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7108754B2 (en) Windshield de-icing
EP1667800B1 (en) Vehicle windshield cleaning system
US8391695B2 (en) Vehicle surfaces cleaning and de-icing system and method
EP0456934A1 (en) Apparatus for washing the window glass of a vehicle
LT4741B (en) Windshield de-icing
EP1857338B1 (en) Windshield de-icing
KR20080070666A (en) Vehicle surface cleaning and de-icing
EP1498330A2 (en) Windshield de-icing
CA2565312C (en) Windshield de-icing

Legal Events

Date Code Title Description
MM9A Lapsed patents

Effective date: 20090624