HU184307B - Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear - Google Patents

Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear Download PDF

Info

Publication number
HU184307B
HU184307B HU162380A HU162380A HU184307B HU 184307 B HU184307 B HU 184307B HU 162380 A HU162380 A HU 162380A HU 162380 A HU162380 A HU 162380A HU 184307 B HU184307 B HU 184307B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
pair
adapter
corn
unit
cutting
Prior art date
Application number
HU162380A
Other languages
German (de)
Hungarian (hu)
Inventor
Pszotka Ede Dr
Guyla Pap
Lajos Lakos
Original Assignee
Mezoegepfejlesztoe Inteezet
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mezoegepfejlesztoe Inteezet filed Critical Mezoegepfejlesztoe Inteezet
Priority to HU162380A priority Critical patent/HU184307B/en
Publication of HU184307B publication Critical patent/HU184307B/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01DHARVESTING; MOWING
  • A01D45/00Harvesting of standing crops
  • A01D45/02Harvesting of standing crops of maize, i.e. kernel harvesting
  • A01D45/021Cornheaders

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Adapter der an einer Getreidekombine oder einer Maisernte-Ziehmaschine montierbar ist. Es ist Ziel der Erfindung, die Maisstengel und -kolben verlustlos zu bergen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Adapter zu schaffen, der das Abschneiden und Umlegen der Maisstengel sowie das Maiskolbenbrechen in einem Arbeitsgang erledigt. Geloest wird diese Aufgabe dadurch, dass die Schneidvorrichtung je Pflanzenreihe wenigstens aus einem angetriebenen Drehmesser besteht, wobei die angetriebenen Drehmesser im Bereich unter den Spitzen der Maiskolbenbrechwalzenpaare, oder in Fahrtrichtung gesehen - im Bereich vor den Spitzen der Brechwalzen angeordnet sind, ferner der Adapter reihenweise mit je einer, dem angetriebenen Drehmesser bzw. den Drehmessern zugestellten Vorrichtung bestehend aus Kettenpaar und Nockenscheibenpaar zum Stengelhalten und Foerdern der abgeschnittenen Maispflanzen zu den Maiskolbenbrechwalzenpaaren hin versehen ist. Der erfindungsgemaesse Adapter wird zum Ernten von Mais eingesetzt. DD#APThe invention relates to an adapter which can be mounted on a grain combine or a corn harvesting machine. It is an object of the invention to recover the corn stalks and pistons lossless. The invention has for its object to provide an adapter that does the cutting and folding the corn stalk and corncob rupturing in one operation. Geloest this task is characterized in that the cutting device per plant row consists of at least one driven rotary blade, the driven rotary blade in the area under the tips of Maiskolbenbrechwalzenpaare, or seen in the direction of travel - are arranged in the area in front of the tips of the crushing rollers, also the adapter in rows one each, the driven rotary blade or the rotary knives supplied device consisting of pair of chains and cam pair for Stengelhalten and Foerdern the cut corn plants is provided to the Maiskolbenbrechwalzenpaaren out. The adapter according to the invention is used for harvesting maize. DD # AP

Description

A kukoricaszár levágására és rendre-rakására, valamint ezzel egyidejű csőtörésre kombájnra, vagy kukoricaszár betakarító gépre szerelhető csőtörő adaptert és ezzel társított szárvágó-rendrerakó adaptert alkalmaznak. A csőtörő adapternek soronként egy-egy szembeforgó törőhengerpáqa és e fölött elrendezett csőtovábbító ujjaslánc-párja, a szárvágó-rendrerakó adapternek pedig vágószerkezete és a törőhengerpárok alatt elrendezett szárbehordó és rendrakó egysége van. Az ismert megoldások közös hiányossága, hogy a két adapter a működést és az átbocsátó teljesítményt tekintve nehezen hangolható össze, továbbá a szárvágó-rendrerakó adapter átbocsátó képességét a vágószerkezet törőhengerpár alatti elrendezése korlátozza.A maize harvester adapter mounted on a combine harvester or corn stubble harvester and the associated straw mower loading adapter are used for the cutting and tidying of the corn stalk and for simultaneous pipe breaking. The tube-breaker adapter has a row of rotating chuck rollers and a pair of tube-forwarding sleeve chains arranged above each row, and the stem-chopper-adapter has a cutting device and a stalk-carrying and stacking unit arranged below the breaker-pairs. A common disadvantage of the known solutions is that the two adapters are difficult to reconcile in terms of operation and throughput, and the throughput of the stem-chopper-adapter is limited by the arrangement of the cutting device under the breaker pair.
A javasolt megoldással a fenti hiányosságokat azzal küszöböltük ki, hogy vágószerkezetként soronként legalább egy hajtókést alkalmaztunk, ahol a forgókések a törőhengerpárok csúcsai alatt, vagy előtt helyezkednek el, továbbá a forgókések soronként szármegfogó és továbbító egységgel vannak társítva.With the proposed solution, the above drawbacks have been overcome by using at least one drive knife per row, wherein the rotating blades are located below or in front of the ends of the pairs of crushing rolls, and the rotating blades are associated with a row of catching and conveying units.
QbrtjQbrtj
-1184 307-1184 307
A találmány gabonakombájnra, vagy kukoricabetakarító célgépre szerelhető adapter, amely a csőtörés mellett a szárat is learatja és abból rendet képez.The invention relates to an adapter for a combine harvester or a maize harvesting machine, which, in addition to breaking the tube, also harvests and stems the stem.
Jelenleg a szemeskukorica legelterjedtebb gépi betakarítási módja a gabonakombájnra szerelt csőtörő adapteres betakarítás, áltól a csőtörő adaptert a gabonakombájn vágószerkezetének helyére szerelik. A csőtörő adapterek — amelyek általában soros rendszerűek —, a csövet a szárakról letörik és a kombájn cséplőszerkezetébe juttatják. A taposott, roncsolt állapotban a szántóföldön maradt kukoricaszárat általában nem takarítják be, hanem szárzúzókkal felaprítják, elterítik és alászántják. Ennek hiányossága azonban, hogy a nagy szártömeget még felaprítva sem lehet megfelelően alászántani és a felszíni szármaradványok bedolgozása, a megfelelő minőségű magágy készítése többlet talajmú'velést (tárcsázást) igényel. A kukoricaszár így a további hasznosítás szempontjából (alom, takarmány, fűtőanyag) veszendőbe megy.Currently, the most common machine harvesting method for grain maize is the combine harvester mounted on the combine harvester, whereupon the combine header is mounted in place of the combine harvester cutting unit. The tube breaker adapters, which are usually in series, break the tube from the stems and feed it into the threshing device of the combine. In the trampled, decayed state, the stalk of maize remaining in the field is generally not harvested, but crushed, spread and plowed with stalk crushers. However, the disadvantage of this is that the large stalk mass cannot be properly plowed even after chopping, and the cultivation of the surface stalks and the production of a good quality seedbed require additional tillage (dialing). Thus, the maize stalk is lost for further utilization (litter, feed, fuel).
A szarvasmarhatartás gazdaságos tömegtakarmány ellátását keresve ugyanakkor előtérbe került a mezőgazdasági melléktermékek, közöttük a szemre termesztett kukorica szárának takarmányozási célokra való hasznosítása. Másrészt az energiahordozók - mindenekelőtt a fűtőolaj - robbanásszerű áremelkedése következtében intenzív törekvéseket tesznek a viszonylag magas energiatartalmú éghető mezőgazdasági melléktermékek pl. kukoricaszár hőhasznosítására is.At the same time, in search of an economical mass feed for cattle, the utilization of agricultural by-products, including corn stalks for feed purposes, came to the fore. On the other hand, as a result of the explosive rise in the price of energy sources, above all fuel oil, there is intense effort to burn relatively high energy combustible agricultural by-products, for example. also for the heat recovery of corn stalks.
A fentiekre való tekintettel egyre fokozottabb igény mutatkozik a szemre termesztett kukoricaszár betakarításának egyszerű gépi megoldására.In view of the above, there is a growing need for a simple mechanical solution for harvesting corn stems.
A kukoricaszár betakarításának egyik alternatívája az, hogy a csőtörős - gabonakombájnos - szem-betakarítást követően második menetben a szántóföldön maradt szárat külön learassák, felszecskázzák, vagy pl. bálázzák. Ez azonban csak nagy veszteségek mellett és kifogásolható minőségben teszi lehetővé a kukoricaszár begyűjtését. A kombájn kerekei ugyanis a szárállomány mintegy 40-50 %-át oly mértékben letapossák, hogy az a következő menetben már nem takarítható be. A roncsolt, taposott szárállományból takarmányozási célra alkalmas szecska a magas földszennyeződés miatt nem készíthető.An alternative to harvesting the corn stalk is to harvest, chop, or cut the stalk left in the field in a second pass after harvesting the corncob in a grain harvester. baled. However, this only allows the harvesting of corn stalks at high losses and of poor quality. The wheels of the combine combine to trap about 40-50% of the stem stock so that it cannot be harvested the next time. Because of the high level of soil contamination, fodder mites cannot be made from degraded, trampled stems.
Ismeretesek olyan kukoricabetakarító gépek, amelyek a szem és a szár egyidejű, de elkülönített betakarítására alkalmasak. Ezek a célgépek azonban drágák és elterjedésüket korlátozza az is, hogy az őszi munkacsúcs idején az üzemeltetők általában nem tudják biztosítani a szentés szár egyidejű betakarításához szükséges szállítóeszközt és munkaerőt.Corn harvesting machines are known which are capable of simultaneously harvesting the grain and the stem separately. However, these target machines are expensive and their spread is also limited by the fact that during the autumn peak, operators are not usually able to provide the transportation and manpower needed to harvest the sacred stem at the same time.
Ezt a problémát küszöbölik ki azok az ismert javaslatok, amelyekkel a csőtöréssel egyidejűleg a kukoricaszárat rendrerakják. Ilyenek pl. a „Gazziero” és „Laverda” néven ismert olasz rendrerakós-csőtörő adapterek. Ezen megoldások közös előnye, hogy a rendrerakással a teljes szártömeg betakarítható állapotban marad a szántóföldön, amely második munkamenetben a szállítóeszközök csúcs-igénybevétele nélkül begyűjthető.This problem is eliminated by the known proposals to render the corn stalk at the same time as the pipe break. For example, Italian render-pipe-breakers known as Gazziero and Laverda. The common advantage of these solutions is that with the loading of the crop, the entire straw mass can be harvested in the field, which can be collected in a second session without peak use of the means of transport.
Az utóbbi megoldások közös jellegzetessége, hogy együttdolgozóan szerelt két önálló adaptert, nevezetesen egy cső törő és egy szárvágó-rendrerakó adaptert tartalmaznak.A common feature of the latter solutions is that they include two stand-alone adapters mounted together, namely a pipe breaker and a stalk-chopper adapter.
Ez a szerkezeti felépítés azonban az ismert rendrerakó-csőtörő adaptereknél hiány osságokat rejt magában. Mivel a két adapter funkcionálisan egymást követve dol2 gozik, a berendezés átbocsátó képességét szükségszerűen a második azaz a szárvágó-rendrerakó adapter határozza meg. Továbbá, a csőtörő alatt elrendezett szárvágószerkezet jelentősen csökkenti a teret a szárbehordó és rendrakó egység csigáinak elhelyezéséhez, ami pedig korlátozza a csigaátmérőt. Ezért az ilyen kombinált rendrerakó-cső törő adapterek legfeljebb 4-6 kukoricasor szártömegét képesek rendre-rakni kielégítően.However, this construction has drawbacks with known render-pipe-breakers. Since the two adapters are functionally sequential, the throughput of the device is necessarily determined by the second, i.e. the stalk-render-loading adapter. Further, the stalk cutting device located underneath the pipe breaker significantly reduces the space for positioning the screws in the stubble and swath unit, which in turn limits the screw diameter. Therefore, such combined render-pipe-breakers are capable of satisfactorily re-arranging up to 4 to 6 lines of maize.
A találmánnyal célunk a fenti hiányosságok kiküszöbölése.It is an object of the present invention to overcome the above shortcomings.
A találmánnyal megoldandó feladat ennek megfelelően olyan megoldás létrehozása, amellyel a működést és a teljesítményt tekintve összehangoltan végezhető el a kukorjcaszár levágása és rendre-rakása, valamint a csőtörés, továbbá amellyel az átbocsátóképesség növelhető az ismert megoldásokhoz képest.Accordingly, it is an object of the present invention to provide a solution for performing in a coordinated manner the operation and performance of cutting and rearranging the corn stalk, and for breaking the pipe, and thereby increasing throughput relative to known solutions.
A kitűzött feladat megoldásához olyan kukoricaszár levágására, rendre-rakására és csőtörésre alkalmas adapterből indultunk ki, amelynek önmagában ismert szárterelői, soronként egy-egy szembeforgó, csúcsokkal ellátott törőhengerpárja, e fölött elrendezett szárbehordó és rendrakó egysége, valamint vágószerkezete van. Ezt a találmány szerint azzal fejlesztettük tovább, hogy a vágószerkezet soronként legalább egy, hajtott forgókésből áll, ahol a forgókések a törőhengerpárok csúcsai alatti, vagy a haladási irányba tekintve a csúcsok előtti körzetben vannak elrendezve, továbbá, soronként egy-egy, a forgókéssel, ill. forgókésekkel társított, szármegfogó és a levágott kukoricanövényeket a törőhengerekhez továbbító egységgel van ellátva.In order to solve this problem, we started with an adapter for cutting, tidying and breaking corn stalks, which has a known stalk deflector, a pair of head-turning chopper rollers with a rotating row and a cutting unit arranged above it, and a cutting device. This was further developed in accordance with the present invention in that the cutting device comprises at least one driven rotating blade per row, wherein the rotating blades are disposed below the tops of the pairs of crushers or in the forward direction in the forward direction; . equipped with rotary knives, a stalk catcher and a unit for conveying the cut corn plants to the crushers.
A fenti intézkedésekkel, nevezetesen a forgókéses vágószerkezet előbbre helyezésével a törőhengerpárok alatti tér felszabadul, így a szárbehordó és rendrakó egység szállítócsigáinak mérete növelhető, amivel pedig az áteresztőképesség is nő. A forgókésekkel a szármegfogó és továbbító egységek működnek együtt, amelyek a kukoricaszárat a vágáshoz megfogják, majd ezután a csőtöréshez a törőhengerpárhoz továbbítják.By the above measures, in particular by positioning the rotary knife cutting device forward, the space under the pairs of breaker rollers is freed up, thus increasing the size of the conveyor screws of the stalk feeder and tedder unit, thereby increasing the throughput. The rotary knives cooperate with the stalk trapping and transfer units, which hold the corn stalk for cutting and then transfer it to the crusher for a pipe break.
A szármegfogó és továbbító egység kialakítható pl. szembeforgó, ujjas láncpárként, amelynek két mellső lánckereke - egy-egy forgókéssel együtt - elforgathatóan ágyazott tengelyeken van rögzítve. A tengelyeket célszerűen a csőtovábbító ujjaslánc-párok hajtják. De olyan kivitel is lehetséges, amelynél a szármegfogó és továbbító egység szembeforgatott füles tárcsapárként van kiképezve.The stem gripping and conveying unit can be formed e.g. as a pair of opposing sleeves with two front sprockets, each with a rotary knife, mounted on pivotally mounted shafts. Preferably, the shafts are driven by a pair of piping finger chains. Alternatively, the stem gripping and transfer unit is configured as a pair of face-to-face discs.
Előnyös az olyan kivitel, amelynél a szárbehordó és rendrakó egységnek jobbos és balos menetemelkedésű konzolos szállítócsigából álló csigapáija van, amely a haladási irányra harántirányban van elrendezve. Ennél a konzolos szállítócsigák szabad végei távközzel helyezkednek el. Ezzel az áteresztőképesség hatásosan fokozható. Csigapár helyett alkalmazhatunk azonban egyetlen csigát is erre a célra, amelynek leadó vége legalább a kombájn taposási sávján túlnyúlik. A szárbehordó és rendrakó egység pl. 3-4 soros adaptereknél két terelőlemezből is kialakítható, amelyek a rendrakási sáv felé lejtősen vannak elrendezve.A preferred embodiment is that the stem loading and tedding unit has a right and left auger conveyor screw which is arranged transversely to the travel direction. The free ends of the cantilever conveyor screws are spaced. This effectively increases the throughput. However, instead of a pair of augers, a single auger may be used for this purpose, the outlet end of which extends at least over the tramline of the combine. The stem loading and tedding unit can be used for example. For 3-4 row adapters, it can also be made up of two baffles, which are inclined towards the swath bar.
A találmányt részletesebben a rajz alapján ismertetjük. A rajzon:The invention will be described in more detail with reference to the drawing. In the drawing:
Az 1. ábra a találmány szerinti adapter első példakénti kiviteli alakjának oldalnézete;Figure 1 is a side view of a first exemplary embodiment of an adapter according to the invention;
Az 1/a. ábra a találmány szerinti adapter másik példakénti kiviteli alakjának oldalnézete;1 / a. Figure 3 is a side view of another exemplary embodiment of the adapter of the present invention;
184 307184,307
A 2. és 2/a. ábra az 1. ill. 1/a. ábra szerinti megoldás felülnézete.2 and 2 / a. 1 and 2. 1 / a. FIG.
Az 1. és 2. ábrán látható adapternek önmagában ismert 1 szárterelői, soronként 4 csúcsokkal ellátott, szembeforgó 6 törőhengerpáija, e fölött elrendezett csőtovábbító 5 ujjaslánc-párja, valamint a 6 törőhengerpárok alatt elhelyezett szárbehordó és rendrakó egysége, továbbá vágószerkezete van.The adapter shown in Figs. 1 and 2 has a known stalk deflector 1, a series of opposing tine rollers 6 with a series of vertices 4, a pair of tubular conveyor finger strings 5 arranged above it, and a stalk carrier and tedder unit located below the tine roller pairs.
A találmány szerint a vágószerkezet soronként legalább egy (a jelen esetben két) hajtott 3 forgókésből áll, amelyek itt a 6 törőhengerpárok 4 csúcsai előtti körzetben vannak elrendezve. A haladási irányt nyíllal jelöltük. Soronként a két 3 forgókéssel szármegfogó és a levágott kukoricanövényeket a 6 törőhengerpárhoz továbbító egység van társítva, amely a jelen esetben szembeforgó ujjas 2 láncpár. Ennek két mellső lánckereke - egy-egy 3 forgókéssel együtt - elforgathatóan ágyazott tengelyeken van rögzítve, hátsó lánckerekei pedig a cső továbbító 5 ujjaslánc-párral vannak hajtókapcsolatban. Ehhez az 5 ujjaslánc-pár mellső lánckerekei és a 2 láncpár hátsó lánckerekei közös tengelyeken vannak rögzítve.According to the invention, the cutting device consists of at least one (in this case two) driven rotating knives 3 per row, which are arranged here in front of the ends 4 of the pairs of crushers. The direction of travel is indicated by an arrow. In each row, two rotary knife grippers 3 and a unit for conveying the cut corn plants are associated with a pair of crushers 6, which in this case is a pair of opposing fingers. Its two front sprockets, each with a rotary knife 3, are pivotally mounted on shafts, and their rear sprockets are in pivot engagement with the tube transferring finger pair 5. For this purpose, the front sprockets of the pair of finger springs 5 and the rear sprockets of the pair of sprockets 2 are fixed on common axes.
A szárbehordó és rendrakó egység a jelen esetben a haladási irányra merőlegesen elrendezett jobbos és balos menetemelkedésű szállítócsigából álló 7 csigapár, ahol a szállítócsigák szabad végei között rendszélességnyi távközt hagytunk az eltömődésveszély kiküszöbölése céljából. (Ezt a 2. ábrán szaggatott vonallal jelöltük.) A 7 csigapár szállítócsigái ismert módon 8 vályúval vannak ellátva, amely hátul nyitott.In this case, the stem-loading and tying unit comprises a pair of screws 7 having a right and left-handed pitch conveyor, perpendicular to the direction of travel, whereby a system wide gap is left between the free ends of the augers to eliminate the risk of clogging. (This is indicated by the dashed line in Figure 2.) The conveyor screws of the pair of screws 7 are known to have a trough 8 which is open at the back.
A csőtovábbító 5 ujjaslánc-pár mögött ismert módon csőbehordó 10 csiga és 11 felhordóegység helyezkedik el. Az adapter hajtóegységét 9 hivatkozási számmal jelöltük. A 6 törőhengerpárok a szárfeltekeredés megakadályozására ismert 13 védőkésekkel vaunak ellátva.Behind the pair of piping conveyor belts 5 is a known tubular auger 10 and applicator unit 11. The drive unit of the adapter is designated by reference numeral 9. The pairs of breaker rollers 6 are provided with known guard knives 13 to prevent the torsion from rolling.
Üzemben a nem ábrázolt kombájnra, vagy kukoricabetakaritó gépre szerelt fenti adapter nyíl irányában halad előre a kukoricaföldön. Az 1 szárterelők a szármegfogó és továbbító 2 láncpárokhoz terelik a kukoricanövényeket. A 3 forgókések akkor vágják el a szárakat, amikor azokat a 2 láncpárok már megfogták. Ezután a 2 láncpárok a 6 törőhengerpárokhoz továbbítják a levágott kukoricanövényeket. A 6 törőhengerpárok azokat lefelé kényszerítve áthúzzák maguk között, miközben a csövek leválnak a szárról. A letört csöveket az 5 ujjaslánc-párok a 10 csigán át a kombájn nem ábrázolt cséplőszerkezetébe továbbítják. A 6 törőhengerpárokon áthúzott szárakat a 7 csigapár középre behordja és a tarlóra rendrerakja. A lerakást az ebben a sávban le nem taposott tarló is segíti, amely Jehúzófésűként” működik.In operation, the above adapter, mounted on a combine or maize harvesting machine (not shown), advances in the direction of the arrow in the direction of the arrow. The stalk guides 1 direct the maize plants to the pairs of stalk grippers and conveyor chains 2. The knives 3 cut the stems once they have been caught by the chain pairs 2. The pairs of chains then transfer the cut corn plants to the pairs of rollers 6. The pairs of breaker rollers 6 pull them down between them while the tubes are detached from the shaft. The broken pipes are conveyed by the pair of finger chains 5 through the worm 10 to the threshing device (not shown) of the combine. The stems crossed in pairs of rollers 6 are inserted into the center by a pair of screws 7 and placed on the stubble. The stubble, which has not been trampled in this lane and acts as a Jehovah comb, also helps with the laying.
Az 1. ábrán tüntettük fel az egyszerűség kedvéért a 3—4 soros adapter esetén szárbehordó és rendrakó egységként alkalmazható 14 terelőlemezeket is. Ez esetben természetesen a 7 csigapár elmarad. A 14 terelőlemezeket a rendrakási sáv irányában lejtősen kell elrendezni.For the sake of simplicity, the baffle plates 14 which can be used as a stalk carrier and a swather unit are also shown in Figure 1. In this case, of course, the pair of screws 7 is missed. The baffles 14 are to be arranged inclined in the direction of the swath strip.
Az 1/a. és 2/a. ábrák szerinti kiviteli példa lényegében megegyezik az 1. és 2. ábra szerinti megoldással. A különbség mindössze annyi, hogy itt a 3 forgókések közvetlenül a 6 törőhengerpárok 4 csúcsai alatt vannak elrendezve, továbbá szármegfogó és továbbító egységként itt soronként füles 15 tárcsapár szolgál. A 15 tárcsapár tárcsái - egy-egy 3 forgókéssel együtt - elforgathatóan ágyazott tengelyeken vannak rögzítve. A jelen esetben a tengelyeken vannak rögzítve a csőtovábbító 5 ujjasláncpár mellső lánckerekei is, így a 15 tárcsapárok hajtásukat az 5 ujjas-láncpárokról kapják.1 / a. and 2 / a. 1 to 2 are substantially the same as those of Figures 1 and 2. The only difference is that here the rotating blades 3 are arranged just below the tops 4 of the pairs of crushers 6, and there is a pair of tabs 15 per row which serve as a gripping and conveying unit. The discs of the pair of discs 15, each with a rotating knife 3, are mounted on pivotally mounted shafts. In the present case, the front sprockets of the tube conveyor finger pair 5 are also fixed on the shafts, so that the pair of discs 15 are driven by the finger chain pairs 5.
Természetesen a 3 forgókések és/vagy a füles 15 tárcsapár ill. a 2 láncpár külön hajtással is ellátható. A 7 csigapár is helyettesíthető például egyetlen olyan csigával, amelynek leadó vége oldalt túlnyúlik a kombájn taposást sávján.Of course, the rotating blades 3 and / or the pair of pivoting discs 15 and / or the pivoting blades 15, respectively. the pair of chains may also be provided with a separate drive. The pair of screws 7 can also be replaced, for example, by a single screw having a discharge end which extends laterally over the tramline of the combine.
A találmány szerinti adapter ábrázolt példakénti kiviteli alakjaival végzett kísérletek igazolták, hogy a működést és az áteresztőképességet tekintve jól összehangolt komplex adaptert hoztunk létre, amely még 7-8 soros kivitelben is kifogástalanul és hatékonyan alkalmazható. A vágószerkezet javasolt elrendezésével a tarlómagasság tetszés szerinti értékűre választható, így pl. alacsonyabb tarló hagyásával egyrészt a betakarítható és hasznosítható szártömeg tovább növelhető, másrészt a talajmunkákhoz kedvezőbb feltételek biztosíthatók. A találmány szerinti adapter ezen túlmenően egyszerű szerkezeti kialakítású, üzembiztos berendezés. Alkalmazásával elmaradhatnak azok a körülményes szerelési és beállítási munkálatok, amelyeket az ismert megoldásoknál akkor kell elvégezni, amikor a csőtörő adapter alá be-, ill. onnan kiszerelik a szárvágó-rendrakó adaptert.Experiments with the illustrated exemplary embodiments of the adapter of the present invention have demonstrated that a well-coordinated complex adapter has been developed which is well and efficiently used even in 7-8 series designs. With the proposed layout of the cutting unit, the stubble height can be selected to any value, e.g. leaving a lower stubble will increase crop yields and harvests and provide more favorable conditions for tillage. Furthermore, the adapter of the present invention is a simple design, reliable device. Its use can eliminate the cumbersome assembly and adjustment work that is required in the prior art when inserting or mounting under the pipe breaker adapter. from there, the stem-swather adapter is removed.

Claims (6)

 1. Szabadalmi igénypontokPatent claims
  1. Adapter kukoricaszár levágására és rendlerakására, valamint csőtörésre, kombájnokhoz, vagy kukoricabetakarító gépekhez, amelynek szárterelői, soronként egy-egy szembeforgó, csúcsokkal ellátott törőhengerpárja, efölött elrendezett csőtovábbító ujjaslánc-párja, a törőhengerpárok alatt elrendezett szárbehordó és -rendrakó egysege, valamint vágószerkezete van, azzal jellemezve, hogy a vágószerkezet soronként legalább egy, hajtott forgókésből (3) áll, ahol a forgókések (3) a törőhengerpárok (6) csúcsai (4) alatti, vagy - a haladási irányba tekintve - a csúcsok (4) előtti körzetben vannak elrendezve, továbbá soronként egy-egy, a forgókéssel, ill. forgókésekkel (3) társított szármegfogó és a levágott kukoricanövényeket a töröhengerekhez továbbító egységgel (2; 15) van ellátva.1. Adapters for maize stalks for cutting and plucking, for pipe breaking, for harvesters or for corn harvesting machines, each having a pair of stems, one rotating pair of rows with heads, a pair of runners and a pair of runners, characterized in that the cutting device consists of at least one driven rotating blade (3) per row, wherein the rotary blades (3) are below the ends (4) of the pairs of crushing rolls (6) or in the forward direction of the peaks (4). arranged, and one for each row, with the rotating knife or a stalk gripper associated with rotary blades (3) and a unit (2; 15) for transferring the cut corn plants to the breaker rollers.
 2. 2. Az 1. igénypont szerinti adapter kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szármegfogó és -továbbító egység szembeforgatható ujjas láncpárként (2) van kialakítva, amelynek két mellső lánckereke - egy-egy forgókéssel (3) együtt - elforgathatóan ágyazott tengelyeken van rögzítve, ahol a tengelyek előnyösen a csőtovábbító ujjaslánc-párral (5) vannak hajtókapcsolatban.An adapter according to claim 1, characterized in that the stem gripping and conveying unit is configured as a pair of rotatable sleeves (2), the two front sprockets of which are pivotally mounted on each of the rotating knives (3), wherein the shafts are preferably in pivotal engagement with the tubular transmission finger pair (5).
 3. 3. Az 1. igénypont szerinti adapter kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szármegfogó és továbbító egység szembeforgatható füles tárcsapárként (15) van kialakítva, amelynek tárcsái - egy-egy forgókéssel (3) együtt elforgathatóan ágyazott tengelyeken vannak rögzítve, ahol a tárcsapár (15) tengelyei előnyösen a csőtovábbító ujjaslánc-párral (5) vannak hajtókapcso!atban.(80.07.17.)An adapter according to claim 1, characterized in that the stem gripping and conveying unit is configured as a pair of pivotable pivoting pulleys (15), the discs of which are pivotally mounted on a shaft rotatably mounted with a rotary knife (3), 15) preferably have their shafts in the drive coupling with the tubular transmission finger pair (5).
 4. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti adapter kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szárbehordó és rendrakó egységnek legalább egy, a haladási irányra harántirányban elrendezett, jobbos és balos menetemelkedésű, konzolos szállítócsigából álló csigapárja (7) van, ahol a szállítócsigák szabad végei között rendszélességnyi távköz van.4. An adapter according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the stem-loading and tedding unit has at least one pair of cantilever conveyor screws (7) with transverse right and left-hand pitch, wherein there is a wide spacing between the free ends of the conveyor screws.
 5. 5. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti adapter5. An adapter according to any one of claims 1 to 6
  184 307 kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szárbehordó és rendrakó egységnek egyetlen szállítócsigája van, amely a haladási irányra harántirányban van elrendezve, leadó vége pedig oldalirányban legalább a kombájn taposott sávján túlnyúlik.Embodiment 184 307, characterized in that the stem loading and tedding unit has a single conveyor auger arranged transversely to the driving direction and the delivery end extending laterally at least on the tramline of the combine.
 6. 6. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti adapter kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szárbehordó és rendrakó egység legalább két terelőlemezből (14) áll, amelyek a rendrakást sáv irányába lejtősen helyezked5 nekel.6. An adapter according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the stem-loading and tedding unit comprises at least two baffles (14) which are inclined in the direction of the tying band.
  -jj
  4 db ábra4 pieces of figure
  Felelős kiadó: Himer Zoltán osztályvezető Megjelent a Műszaki Könyvkiadó gondozásában ZÖLDÉRT Nyomda - MiskolcResponsible publisher: Zoltán Himer Head of Department Published by Technical Publisher ZÖLDÉRT Printing House - Miskolc
HU162380A 1980-07-01 1980-07-01 Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear HU184307B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU162380A HU184307B (en) 1980-07-01 1980-07-01 Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU162380A HU184307B (en) 1980-07-01 1980-07-01 Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear
DE19813115723 DE3115723C2 (en) 1980-07-01 1981-04-18 Front attachment for a corn harvester
BG5177981A BG40641A3 (en) 1980-07-01 1981-04-21 Adapter for collecting maize
FR8109156A FR2485871B1 (en) 1980-07-01 1981-05-08 ACCESSORY FOR CUTTING AND LAYING THE CORN STEPS AND SEPARATING THE CORN
DD22988581A DD158500A5 (en) 1980-07-01 1981-05-12 ADAPTER FOR CUTTING AND PUTTING THE CORN STEMS, AS WELL AS FOR BREAKING THE CORN

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU184307B true HU184307B (en) 1984-08-28

Family

ID=10955371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU162380A HU184307B (en) 1980-07-01 1980-07-01 Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear

Country Status (5)

Country Link
BG (1) BG40641A3 (en)
DD (1) DD158500A5 (en)
DE (1) DE3115723C2 (en)
FR (1) FR2485871B1 (en)
HU (1) HU184307B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7874135B2 (en) 2007-01-26 2011-01-25 Optigep Kft Harvester adapter with stalk shredder for harvesting grain crops, particularly sunflower

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3414576C2 (en) * 1984-04-17 1988-04-21 Bekescsabai Mezoegazdasagi Gepgyarto Es Szolgaltato Vallalat, Bekescsaba, Hu
FR2563406B1 (en) * 1984-04-27 1986-12-12 Bekescsabai Mezogazdasagi Gepg MULTI-ROW APPARATUS FOR FULL HARVESTING OF SEEDLING PLANTS, MAINLY CORN AND SUNFLOWER
DE4108494A1 (en) * 1991-03-15 1992-09-17 Kloeckner Humboldt Deutz Ag CUTTERS FOR COMBINATION
DE19734747B4 (en) * 1997-08-12 2005-02-03 Claas Saulgau Gmbh Corn harvest attachment for attachment to a self-propelled harvester
CN1074240C (en) * 1998-11-10 2001-11-07 李兴全 Corn harvester, its front harvesting bench and its machine set for joint job of harvest and cultivation
DE10257776A1 (en) * 2002-12-11 2004-06-24 Maschinenfabrik Kemper Gmbh & Co. Kg Feeding and picking device
CN101773021B (en) * 2010-02-26 2012-10-31 孙明芹 Combined harvesting machine for corn ears and stems
BE1023184B1 (en) * 2015-08-31 2016-12-13 Cnh Industrial Belgium Nv STRUCTURE OF A MOWER FOR HARVESTING CROP ON STEMS
BE1022944B1 (en) 2015-08-31 2016-10-20 Cnh Industrial Belgium Nv Frame of a mower for harvesting crops on stems
DE102015115626A1 (en) 2015-09-16 2017-03-16 Claas Hungaria Kft. header

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1220092A (en) * 1958-12-30 1960-05-23 Corn harvester
US3399517A (en) * 1965-08-20 1968-09-03 Case Co J I Harvester header
US3404516A (en) * 1965-10-15 1968-10-08 Allis Chalmers Mfg Co Corn harvester
DE2210635C3 (en) * 1972-03-06 1974-10-31 Paul 8021 Baierbrunn Jauss Corn head
FR2219743B1 (en) * 1973-03-02 1976-04-30 Rivierre Casalis
DE2449314A1 (en) * 1974-10-16 1976-04-29 Deutsche Geraetebau Gmbh Separate or simultaneous corn harvesting - corn plants cut drawn in and chopped and surplus material ejected
FR2402394B2 (en) * 1975-12-10 1983-09-09 Fortschritt Veb K
US4072002A (en) * 1976-08-11 1978-02-07 Sperry Rand Corporation Rotary severing mechanism for a row crop header
US4086749A (en) * 1976-08-16 1978-05-02 Sperry Rand Corporation Adjustable width row crop header
FR2369785B1 (en) * 1976-11-03 1980-03-14 Rivierre Casalis
US4148175A (en) * 1977-04-01 1979-04-10 Miller Kent A Corn stalk harvester and windrow attachment for a corn picker header

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7874135B2 (en) 2007-01-26 2011-01-25 Optigep Kft Harvester adapter with stalk shredder for harvesting grain crops, particularly sunflower

Also Published As

Publication number Publication date
DE3115723A1 (en) 1982-03-04
BG40641A3 (en) 1986-01-15
DE3115723C2 (en) 1985-05-09
FR2485871B1 (en) 1986-01-03
FR2485871A1 (en) 1982-01-08
DD158500A5 (en) 1983-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3680291A (en) Corn harvesting machine
EP1106049B1 (en) Corn gathering and picking device with a chopping device
US4236369A (en) Row crop attachment
US4182098A (en) Apparatus and method for harvesting and windrowing corn
US4251980A (en) Cornstalk harvesting and windrow attachment for a corn picker header
EP1009214B1 (en) Header for harvesting machine
US4154047A (en) Mobile sugar cane harvester
ES2394299T3 (en) Packing apparatus
HU184307B (en) Adapter for cutting down corn-stalk and putting in swath as well as breaking corn-ear
EP0654963B1 (en) Automotive baling press for plants cultivated in the field
US1823387A (en) Method of harvesting and thrashing grain
US3930354A (en) Harvesting device in particular for an ensilaging machine
US4148175A (en) Corn stalk harvester and windrow attachment for a corn picker header
EP1971198B1 (en) Picking arrangement
US3333405A (en) Cornstalk ejector for a combine header
US3623298A (en) Total corn harvester machine
EP2166831B1 (en) Harvester adapter for harvesting grain crops, particularly corn
CN104350883A (en) Sugar cane harvester and sugar cane harvesting method
US20060185340A1 (en) Cutting and threshing header for harvesting machine
US4215527A (en) Multi-row crop header with feed assist roller
BR102019015690A2 (en) CONVEYOR CHAIN WITH MULTIPLE SEGMENT TRANSPORT FLOOR
US3335553A (en) Forage and combine harvester
EP0169945B1 (en) Row crop gathering attachment for forage harvester
CN212677791U (en) Integrated harvester for simultaneously harvesting corn ears and straws
CN213818939U (en) Corn ear picking device with stem and ear harvesting function

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee