FI86599B - Foerfarande och anordning foer avlaegsning av svaveloxider fraon roekgaser. - Google Patents

Foerfarande och anordning foer avlaegsning av svaveloxider fraon roekgaser. Download PDF

Info

Publication number
FI86599B
FI86599B FI906447A FI906447A FI86599B FI 86599 B FI86599 B FI 86599B FI 906447 A FI906447 A FI 906447A FI 906447 A FI906447 A FI 906447A FI 86599 B FI86599 B FI 86599B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
sodium
flue gases
sodium hydroxide
water
solids
Prior art date
Application number
FI906447A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI906447A (fi
FI906447A0 (fi
FI86599C (fi
Inventor
Esa Pikkujaemsae
Original Assignee
Tampella Power Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tampella Power Oy filed Critical Tampella Power Oy
Priority to FI906447A priority Critical patent/FI86599C/fi
Priority to FI906447 priority
Publication of FI906447A0 publication Critical patent/FI906447A0/fi
Publication of FI86599B publication Critical patent/FI86599B/fi
Publication of FI906447A publication Critical patent/FI906447A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI86599C publication Critical patent/FI86599C/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
  • B01D53/73After-treatment of removed components
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
  • B01D53/46Removing components of defined structure
  • B01D53/48Sulfur compounds
  • B01D53/50Sulfur oxides
  • B01D53/501Sulfur oxides by treating the gases with a solution or a suspension of an alkali or earth-alkali or ammonium compound

Description

i 86599

Menetelmä ja laitteisto rikin poistamiseksi savukaasuista Tämän keksinnön kohteena on menetelmä rikin oksidien poistamiseksi savukaasuista, jossa menetelmässä savukaasui-5 hin syötetään kalkkia, joka reagoi rikin oksidien kanssa muodostaen kiinteää pölymäistä reaktiotuotetta, ja, jossa kalkkipitoisiin vielä rikin oksideja sisältäviin savukaa-suihin syötetään vettä reaktion tehostamiseksi ja reaktio-tuloksena olevat pölymäiset kiintoaineet poistetaan savu-10 kaasuista suodattimen avulla.

Edelleen keksinnön kohteena on laitteisto menetelmän toteuttamiseksi, jossa laitteistossa on reaktori, johon kalkkipitoiset savukaasut johdetaan, välineet veden ruis-kuttamiseksi savukaasuihin ja suodatin pölyraäisten kiinto-15 aineiden poistamiseksi savukaasuista.

Erilaisia polttoaineita, kuten tyypillisesti hiiltä tai öljyä voimakattiloissa poltettaessa niiden sisältämä rikki muodostaa palamisen yhteydessä erilaisia rikin oksideja ja muita yhdistelmiä, jotka yleensä ovat ympäristölle 20 haitallisia. Runsaimmin syntyy rikkidioksidia, jonka muo dostumista on pyritty estämään erilaisin polttoteknisin keinoin. Tyypillisesti rikin oksidien poisto on toteutettu sekoittamalla savukaasuihin kalkkia, jotta saataisiin aikaan rikin yhdisteiden ja kalkin reaktio ja siten saatai-25 siin kaasumaisessa muodossa oleva rikin yhdiste muuttumaan kiinteässä muodossa olevaksi rikin ja kalkin yhdisteeksi. Kalkkiin perustuvat rikinpoistomenetelmät voidaan sinänsä jakaa märkiin, puolikuiviin ja kuiviin menetelmiin niiden toimintatavasta johtuen. Kuivissa menetelmissä kattilaan 30 syötetään kalkkia, jolloin osa rikin oksideista reagoi kattilassa ja jonkin verran sen jälkeen savukanavassa, mutta rikinpoiston hyötysuhde on tällaisessa ratkaisussa varsin huono ja lisäksi kalkkia joudutaan käyttämään paljon edes kohtuullisen hyötysuhteen aikaansaamiseksi. Puoli-35 kuivissa menetelmissä kalkkia ruiskutetaan kattilan jälkeen 2 86599 savukaasuihin lietteenä tai liuoksena siten, että lopputuloksena on savukaasujen lämmön vaikutuksesta kuiva pölymäi-nen reaktiotuote. Märissä puhdistusmenetelmissä savukaasut puolestaan johdetaan kalkkilietteen läpi, jolloin rikki-5 dioksidi reagoi lietteen kalkin kanssa. Puhdistustulos sinänsä on hyvä, mutta kalkkilietteen käsittely ja puhdistaminen vaativat kalliit ja monimutkaiset laitteet ja niiden käyttö on hankalaa ja kallista.

Edelleen on olemassa kuiva- puolikuiva-rikinpoisto-10 menetelmä, jossa kalkki injektoidaan kattilaan tai erilliseen reaktoriin kattilan jälkeen ja siihen ruiskutetaan erikseen vettä kalsiumoksidin muuttamiseksi kalsiumhydrok-sidiksi ja rikin ja kalsiumhydroksidin reaktion aikaansaamiseksi. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo teknisesti 15 toteuttaa, mutta sen rikinpoistokyky ei yllä tiukimpien rikinpoistorajoitusten tasolle eikä sitä näin ollen kaikissa olosuhteissa voida soveltaa. Samoin tässä ratkaisussa joudutaan käyttämään suhteellisen korkeaa ca/s -suhdetta halutun reduktion aikaansaamiseksi, mikä nostaa käyttökus-20 tannuksia.

Rikin poistoon on käytetty myös niin sanottua kak-soisalkalimenetelmää, jollainen on tunnettu mm US-patenteistä 3,520,649 ja 4,452,766 sekä EPÄ-julkaisusta "Summary Report: Sulfur Oxides Control Technology Series: Flue Gas 25 Desulfurization Dual Alkali Process" October 1980.

US-patentissa 4,452,766 ja EPÄ-julkaisussa on esitetty ratkaisu, jossa savukaasut johdetaan kaasupesuriin, jossa savukaasuihin ruiskutetaan natriumyhdisteitä sisältävää liuosta. Natriumyhdisteitä sisältävä liuos reagoi rik-30 kidioksidin kanssa muodostaen mm. natriumsulfiittia ja natriumsulfaattia, jotka kulkevat liuoksen mukana sen valuessa pesurin alaosaan ja sieltä edelleen sekoitusreakto-riin. Sekoitusreaktorissa pesurista tulleeseen liuokseen sekoitetaan kalkkia, jonka jälkeen muodostunut liuos-kalk-35 kiseos johdetaan saostimeen. Kalkki saa aikaan reaktion.

3 86599 jonka seurauksena syutyy kiinteitä kalsiumyhdisteitä ja natriumyhdisteitä sisältävää alkalista liuosta. Saostimessa erotetaan lentotuhka ja muodostunut kalsiumsulfaatti alkaa-lisesta liuoksesta, joka palautetaan takaisin pesutorniin 5 suihkutettavaksi.

US-patentissa 3,520,649 menetelmä on muuten samanlainen kuin edellä esitetty. Se perustuu myös pesuriin, mutta kalkkia syötetään myös kattilaan.

Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan sello lainen menetelmä ja laitteisto rikin yhdisteiden poista miseksi savukaasuista, joilla saadaan aikaan tehokas savukaasujen puhdistus ja joka on yksinkertainen toteuttaa. Keksinnön mukaiselle menetelmälle on ominaista, että vesi syötetään savukaasuihin natriumpitoisena alkaalisena liuok-15 sena, jolloin natrium reagoi rikin oksidien kanssa siten että reaktiotuloksena on pölymäisiä kiintoaineita, että savukaasuista erotettuihin pölymäisiin kiintoaineisiin sekoitetaan ainakin vettä ja natriumyhdisteitä siten, että muodostuu seos, jossa kalkki, rikki ja osa natriumyhdis-20 teistä reagoi muodostaen uusia kiinteässä muodossa olevia reaktiotuloksia ja loput natriumyhdisteistä muodostavat veden kanssa natriumhydroksidia, että muodostuneesta seoksesta suodatetaan kiintoaineet pois ja että ainakin osa suodoksena olevasta natriumhydroksidiliuoksesta johdetaan 25 jälleen ruiskutettavaksi savukaasuihin. Keksinnön mukaisel le laitteistolle puolestaan on ominaista, että laitteistossa on sekoitussäiliö, jossa erotetut kiintoaineet sekoitetaan veden ja natriumyhdisteiden kanssa seokseksi, suodatin muodostuneiden kiintoaineiden suodattamiseksi pois muodos-30 tuneesta natriumhydroksidia sisältävästä alkalisesta liuoksesta ja välineet ainakin osan natriumhydroksidiliuoksesta johtamiseksi ruiskutettavaksi reaktoriin.

Keksinnön olennainen ajatus on, että erillisessä reaktorissa, johon kalsiumoksidipitoiset savukaasut johde-35 taan, niihin ruiskutetaan vesi alkalipitoisena natriumia , 86599 4 sisältävänä liuoksena eli edullisesti natriumhydroksidin tai natriumhydroksidin ja natriumkarbonaatin vesiliuoksena niin, että natriumpitoinen liuos reagoi rikin oksidien kanssa ja rikin ja natriumin sekä kalsiumin reaktiotulok-5 sena syntyvät kiinteät aineosaset poistuvat reaktorista kuivassa pölymäisessä muodossa, jolloin ne voidaan sähkö-suotimella erottaa savukaasuista ja palauttaa takaisin reaktioprosessiin, jossa poistettuihin pölymäisiin aines-osasiin lisätään vettä ja tarvittava määrä niin sanottua 10 make-up-natriumia sekoitussäiliössä, jossa niistä muodostuu jälleen natriumhydroksidiliuosta, jonka jälkeen kiintoaineita sisältävä natriumhydroksidiliuos suodatetaan kiintoaineiden poistamiseksi liuoksesta, ja natriumhydroksidi suihkutetaan jälleen reaktoriin.

15 Keksintöä selostetaan lähemmin oheisessa piirustuk sissa, joissa kuvio 1 esittää kaavamaisesti esitetään keksinnön mukaista menetelmää soveltavaa laitteistoa ja kuvio 2 esittää erästä keksinnön edullista toteutus- 20 muotoa.

Kuviossa 1 on esitetty kattila 1, johon syötetään kalsiumkarbonaattia, joka hajoaa kattilassa kalsiumoksidik-si ja reagoi rikin oksidien kanssa vähentäen jo tässä vaiheessa savukaasujen rikkipitoisuutta. Savukaasut, joissa on 25 edelleen reagoimatonta kalsiumoksidia ja rikin oksideja johdetaan kanavaa 2 pitkin rikinpoistoreaktoriin 3, jossa savukaasuihin ruiskutetaan natriumhydroksidiliuosta. Vaihtoehtoisesti voidaan ruiskuttaa liuosta, jossa on sekä natriumhydroksidia että natriumkarbonaattia veteen liuotet-30 tuna. Reaktorissa natriumpitoisessa alkalisessa liuoksessa oleva natrium reagoi rikin oksidien kanssa ja natriumpitoisessa liuoksessa oleva vesi reagoi CaO:n kanssa muodostaen Ca(0H)2:ta, joka myös edelleen reagoi rikin oksidien kanssa, jolloin tuloksena on kiinteitä reaktiotuloksia, jotka savu-35 kaasun lämmön vaikutuksesta muodostuvat kuivaksi pölymäi- 5 86599 seksi kiintoaineeksi. Reaktorista 3 savukaasut ja niissä olevat reaktiotulokset johdetaan kanavaa 4 pitkin sähkösuo-dattimeen 5, jossa pölymäiset reaktiotulokset kuten Na2S03, Na2S04, CaO, CaS03 ja CaSO< erottuvat savukaasusta samalla 5 kun lentotuhka erottuu. Savukaasut johdetaan edelleen kana vaa 6 pitkin ulkoilmaan ja pölymäiset reaktiotuotteet johdetaan sekoitussäiliöön 7 johon lisätään vettä ja tarvittava määrä natriumia sopivassa muodossa kuten Na2C03, NaOH. Säiliössä 7 on sekoitin 8, jolla kuiva-aine ja neste sekoili) tetaan keskenään, jolloin ne reagoivat vesiliuoksessa kes kenään niin, että saadaan aikaan kiinteän aineen muodossa olevia reaktiotuloksia ja lisäksi natriumhydroksidiliuosta. Tämä seos johdetaan edelleen kanavaa 9 pitkin suodattimeen 10, jossa kiinteät reaktiotulokset erotetaan natriumhydrok-15 sidiliuoksesta ja poistetaan suhteellisen kuivana massana tai lähinnä kakkuna samalla, kun natriumhydroksidia johdetaan kanavaa 11 pitkin suuttimen 11a kautta reaktoriin 3 suihkutettavaksi. Osa natriumliuoksesta johdetaan kanavaa 12 pitkin takaisin sekoitussäiliöön 7 jotta lentotuhka ja 20 muut kiintoaineet saataisiin riittävän tehokkaasti liete-tyksi ja reaktiot mahdollisimman hyvin loppuunviedyksi.

Sekoitussäiliössä 7 tapahtuvat reaktiot monella tavalla sen vuoksi, että siihen ottaa osaa useita eri aineita. Sähkösuotimelta tuleva kalsiumoksidi muodostaa veden 25 kanssa kalsiumhydroksidia seuraavasti:

CaO + H20 -> Ca( OH )2 Tämä puolestaan reagoi mahdollisen natriumkarbo-30 naatin kanssa muodostaen natriumhydroksidia ja kalsiumkar- bonaattia seuraavalla tavalla:

Na2C03 + Ca(0H)2 -> 2NaOH + CaC03 35 Make-up natriumina voidaan lisätä natriumhydroksidia 6 86599 tai natriumkarbonaattia tai natriumbikarbonaattia (NaHC03). Natriumbikarbonaatin reaktiot:

NaHC03 + Ca(OH)2 - Na2S03 + CaS03 · %HZ01 5 + 3/2H20

Na2S03 + Ca(OH)2 + %H20 -* 2NaOH + CaS03 · ^201 eli lopputulos on natriumhydroksidi.

10 Sekoitussäiliössä tapahtuu seuraavanlaisia reaktioi ta, joiden tuloksen on lähinnä natriumhydroksidin vesiliuos ja kiinteitä reaktiotuloksia:

Na2C03 + 2S02 + H20 -♦ 2NaHS03 + C02 T

15

Na2C03 + Ca(0H)2 - 2NaOH + CaC03 i

Ca( OH )2 + 2NaHS03 -* Na2S03 + CaS03 · ½ H20 i + 3/2 H20

Ca (OH) 2 + Na2S03 + h H20 -* 2NaOH + CaS03 · ½ H20 l 20 2Na2S03 + 02 -» 2Na2S04

Ca(0H)2 + Na2S04 + 2H20 -♦ 2NaOH + CaS04 · 2H20 i

CaC03 + 2NaHS03 -> Na2S03 + CaS03 » ½ H20 1 25 H20 (x+y )CaC03 + xNa2S04 + (x+y)NaHS03 + zH20 -(x+y )NaHC03 + xCaS04 yCaS03 · zH20 l + xNa2S03

Sekoitussäiliöstä suodattimelle menevä ja edelleen 30 suodattimelta poistuva NaOH-suodos ei sisällä oleellisesti kalkkia, koska sähkösuotimelta sekoitussäiliöön 7 tuhkan mukana tuleva kalsiumoksidi reagoi siinä ja poistuu suodattimesta kakun mukana ulos. Tarvittava natriuin-make-up-li-säys sekoitussäiliöön 7 on varsin vähäistä, koska natriumia 35 poistuu kakun mukana myös varsin vähän. Normaalisti kakun 7 86599 mukana poistuu natriumia noin 1 painoprosentti kakun painosta silloin, kun kakun kuiva-ainepitoisuus on noin 56 %. Samoin syötettävän lisäveden määrä on varsin vähäinen, koska sillä korvataan savukaasujen mukana poistuvan höyrys-5 tyneen veden määrä sekä suodattimelta kakun mukana poistu van vesimäärän verran. Osa vesimäärästä tai jopa koko lisä-vesi syötetään suodattimeen 10 kakun pesuvedeksi.

Kuviossa 2 on esitetty keksinnön toinen käytännön sovellutusmuoto, jossa sekoitussäiliöltä 7 tuleva NaOH -10 ja kiintoaineseos johdetaan kanavan 9 kautta sakeuttimeen 13, josta liete sakeutetaan ja johdetaan edelleen suodattimeen 10, jossa kiintoaine poistetaan kakkuna samalla, kun kakku pestään lisävedellä ja suodos johdetaan kanavaa 14 pitkin takaisin sakeuttimeen. Sakeuttimesta 13 muodostunut 15 NaOH johdetaan kuvion 1 mukaisella tavalla kanavaa 11 pit kin rikinpoistoreaktoriin 3.

Natriumpitoisenliuoksen lisäksi ruiskutusveteen voidaan myös sekoittaa vetyperoksidia, jolla rikinpoistoa saadaan vielä tehostetuksi, mikä joissakin oloissa voi olla 20 tarpeellista. Vetyperoksidi (H202) hapettaa rikkidioksidia erittäin voimakkaasti muodostaen rikkihappoa, joka puolestaan reagoi hyvin tehokkaasti kalkin kanssa ja siten rikin sitoutumista kalkkiin saadaan tehostetuksi ja muun prosessin osalle jää suhteesta vähemmän poistettavaa rikkiä.

25 Keksinnön etuna on, että rikinpoisto saadaan hoide tuksi tehokkaasti ja varsin yksinkertaisella tavalla, koska osa rikistä poistuu kattilan kautta syötettävän kalkin, tavallisesti kalsiumkarbonaatin reaktioiden tuloksena ja suurin osa jäljelle jääneistä rikinoksideista saadaan pois-30 tetuksi rikinpoistoreaktorissa käyttämällä yksinkertaisesti natriumhydroksidiliuosta niin, että lopputuloksena on kuiva pölymäinen reaktiotuote, joka on helppo poistaa sähkösuoti-mella ja josta jälleen varsin yksinkertaisella prosessilla saadaan uutta NaOH liuosta samalla, kun muodostuneet kiin-35 toaineet voidaan helposti poistaa prosessista. Keksinnön 86599 8 mukaisella ratkaisulla saavutettava etu johtuu merkittävästi siitä, että natriumpitoinen alkalinen liuos on savukaasuja ja niissä olevaa kalkkia kostutettaessa huomattavasti reaktiivisempi kuin pelkkä vesi, jolloin veden käyt-5 töön verrattuna samoissa olosuhteissa natriumpitoisella kostutusvedellä saadaan aikaan huomattavasti suurempi ri-kinpoistoteho.

Keksintöä on edellä selityksessä ja piirustuksissa esitetty esimerkinomaisesti kaavamaisesti eikä sitä ole 10 millään tavalla sidottu siihen. Natriumhydroksidia voidaan ruiskuttaa rikinpoistoreaktoriin yhdestä tai useammasta eri paikasta samoin kuin se on mahdollista ruiskuttaa alaspäin tai ylöspäin riippuen siitä, miten savukaasuvirta reaktorissa on haluttu johtaa. Sähkösuotimen sijaan voidaan peri-15 aatteessa käyttää muitakin suotimia, joilla kuiva pölymäi-nen materiaali voidaan poistaa savukaasuista ja palauttaa NaOH regenerointiin sekoitusreaktoriin.

i

Claims (12)

1. Menetelmä rikin oksidien poistamiseksi savukaasuista, jossa menetelmässä savukaasuihin syötetään kalkkia, 5 joka reagoi rikin oksidien kanssa muodostaen kiinteää pöly- mäistä reaktiotuotetta, ja, jossa kalkkipitoisiin vielä rikin oksideja sisältäviin savukaasuihin syötetään vettä reaktion tehostamiseksi ja reaktiotuloksena olevat pölymäi-set kiintoaineet poistetaan savukaasuista suodattimen avul-10 la, tunnettu siitä, että vesi syötetään savukaa suihin natriumpitoisena alkaalisena liuoksena, jolloin natrium reagoi rikin oksidien kanssa siten että reaktiotuloksena on pölymäisiä kiintoaineita, että savukaasuista erotettuihin pölymäisiin kiintoaineisiin sekoitetaan ainakin 15 vettä ja natriumyhdisteitä siten, että muodostuu seos, jossa kalkki, rikki ja osa natriumyhdisteistä reagoi muodostaen uusia kiinteässä muodossa olevia reaktiotuloksia ja loput natriumyhdisteistä muodostavat veden kanssa natrium-hydroksidia, että muodostuneesta seoksesta suodatetaan 20 kiintoaineet pois ja että ainakin osa suodoksena olevasta natriumhydroksidiliuoksesta johdetaan jälleen ruiskutettavaksi savukaasuihin.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että osa suodatetusta natriumhyd- 25 roksidiliuoksesta palautetaan takaisin ja sekoitetaan kiin toaineisiin niiden liettämiseksi sopivan paksuiseksi lietteeksi .
2 86599
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kiintoaineiden ja nesteen seos 30 ensin sakeutetaan erottamalla siitä osa natriumhydroksidi liuoksesta ja että olennaisesti loput natriumhydroksidiliuoksesta erotetaan sakeutetusta lietteestä suodattamalla.
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ainakin osa lisä- 35 natriumista syötetään natriumkarbonaattina.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ainakin osa lisä- i" 86599 \ natriumista syötetään' natriumhydroksidina.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ainakin osa lisä-natriumista syötetään natriumbikarbonaattina.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ruiskutusveteen lisätään vetyperoksidia.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ruiskutusvesi syö- 10 tetään savukaasuihin pelkästään natriumhydroksidiliuoksena.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ruiskutusvesi syötetään savukaasuihin natriumhydroksidi-natriumkarbonaattili-uoksena.
10. Laitteisto patenttivaatimuksen 1 mukaisen mene telmän toteuttamiseksi, jossa laitteistossa on reaktori (3), johon kalkkipitoiset savukaasut johdetaan, välineet (11a) veden ruiskuttamiseksi savukaasuihin ja suodatin (5) pölymäisten kiintoaineiden poistamiseksi savukaasuista, 20 tunnettu siitä, että laitteistossa on sekoitussäi- liö (7), jossa erotetut kiintoaineet sekoitetaan veden ja natriumyhdisteiden kanssa seokseksi, suodatin (10) muodostuneiden kiintoaineiden suodattamiseksi pois muodostuneesta natriumhydroksidia sisältävästä alkaalisesta liuoksesta ja 25 välineet (11) ainakin osan natriumhydroksidiliuoksesta johtamiseksi ruiskutettavaksi reaktoriin (3).
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että siinä on välineet (12) osan natriumhydroksidiliuoksesta palauttamiseksi suodattimesta 30 (10) takaisin sekoitussäiliöön (7).
12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että siinä on sakeutin, johon kiintoaine-nesteseos johdetaan ja jossa osa natriumhydroksidiliuoksesta erotetaan seoksesta, ja, että siinä on väli- 35 neet sakeutetun lietteen johtamiseksi sakeuttimelta suodat- timelle (10). n 86599
FI906447A 1990-12-28 1990-12-28 Foerfarande och anordning foer avlaegsning av svaveloxider fraon roekgaser FI86599C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI906447A FI86599C (fi) 1990-12-28 1990-12-28 Foerfarande och anordning foer avlaegsning av svaveloxider fraon roekgaser
FI906447 1990-12-28

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI906447A FI86599C (fi) 1990-12-28 1990-12-28 Foerfarande och anordning foer avlaegsning av svaveloxider fraon roekgaser
US07/794,257 US5246680A (en) 1990-12-28 1991-11-19 Process for desulfurization of flue gases
CA 2056123 CA2056123A1 (en) 1990-12-28 1991-11-25 Process and an apparatus for desulfurization of flue gases
PL29293991A PL169155B1 (pl) 1990-12-28 1991-12-23 Method and device for removing sulfur compounds, especially sulfur oxides from flue gases PL
CS914118A CS411891A3 (en) 1990-12-28 1991-12-27 Process and apparatus for the removal of sulfur oxides from smoke gases
SU5010419 RU2040960C1 (ru) 1990-12-28 1991-12-27 Способ удаления оксидов серы из топочных газов и установка для его осуществления

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI906447A0 FI906447A0 (fi) 1990-12-28
FI86599B true FI86599B (fi) 1992-06-15
FI906447A FI906447A (fi) 1992-06-15
FI86599C FI86599C (fi) 1994-08-09

Family

ID=8531659

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI906447A FI86599C (fi) 1990-12-28 1990-12-28 Foerfarande och anordning foer avlaegsning av svaveloxider fraon roekgaser

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5246680A (fi)
CA (1) CA2056123A1 (fi)
CS (1) CS411891A3 (fi)
FI (1) FI86599C (fi)
PL (1) PL169155B1 (fi)
RU (1) RU2040960C1 (fi)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5403569A (en) * 1991-01-25 1995-04-04 Abdelmalek; Fawzy T. Process for boiler flue gas cleaning by absorption, separation and liquefaction
US5339755A (en) * 1993-08-10 1994-08-23 The Babcock & Wilcox Company Dry scrubber with condensing heat exchanger for cycle efficiency improvement
US5470556A (en) * 1993-12-22 1995-11-28 Shell Oil Company Method for reduction of sulfur trioxide in flue gases
US5683666A (en) * 1996-01-19 1997-11-04 Dravo Lime Company Method for the removal of sulfur dioxide and nitrogen oxides for a gaseous stream
US6190630B1 (en) 1996-02-21 2001-02-20 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Flue gas treating process and apparatus
ES2252802T3 (es) * 1997-03-03 2006-05-16 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Procedimiento para tratar gas de combustion.
US6146607A (en) * 1997-07-24 2000-11-14 Lavely, Jr.; Lloyd L. Process for producing highly reactive lime in a furnace
US6060030A (en) * 1998-04-20 2000-05-09 Schwab; James J. Detached plume abatement method
US20020179493A1 (en) * 1999-08-20 2002-12-05 Environmental & Energy Enterprises, Llc Production and use of a premium fuel grade petroleum coke
US6168709B1 (en) * 1998-08-20 2001-01-02 Roger G. Etter Production and use of a premium fuel grade petroleum coke
US6299848B1 (en) 1998-09-25 2001-10-09 Hamon Research-Cottrell Process for removing sulfur dioxide out of a gas
SE523667C2 (sv) * 2002-09-20 2004-05-11 Alstom Switzerland Ltd Förfarande och anordning för avskiljning av gasformiga föroreningar från varma gaser medelst partikelformigt absorbentmaterial samt blandare för befuktning av absorbentmaterialet
US7481987B2 (en) * 2005-09-15 2009-01-27 Solvay Chemicals Method of removing sulfur trioxide from a flue gas stream
US20070092418A1 (en) * 2005-10-17 2007-04-26 Chemical Products Corporation Sorbents for Removal of Mercury from Flue Gas
CA2669636A1 (en) 2006-11-17 2008-05-29 Roger G. Etter Catalytic cracking of undesirable components in a coking process
US8361310B2 (en) * 2006-11-17 2013-01-29 Etter Roger G System and method of introducing an additive with a unique catalyst to a coking process
US8206574B2 (en) 2006-11-17 2012-06-26 Etter Roger G Addition of a reactor process to a coking process
US8372264B2 (en) 2006-11-17 2013-02-12 Roger G. Etter System and method for introducing an additive into a coking process to improve quality and yields of coker products
US9011672B2 (en) 2006-11-17 2015-04-21 Roger G. Etter System and method of introducing an additive with a unique catalyst to a coking process
DE102007043331A1 (de) * 2007-08-16 2009-02-19 Hitachi Power Europe Gmbh Gekühlte NaOH-Rauchgaswäsche
IT1392912B1 (it) * 2008-12-23 2012-04-02 Italcementi Spa Processo per depurare una corrente di fumi di combustione proveniente da un impianto di produzione di clinker e relativo apparato
AT507830B1 (de) * 2009-02-12 2010-10-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren und vorrichtung zur behandlung von abgas aus sinter- oder pelletierungsanlagen
FR2961412B1 (fr) * 2010-06-18 2013-03-22 Lab Sa METHOD AND INSTALLATION FOR PURIFYING COMBUSTION SMOKE
WO2016141988A1 (de) * 2015-03-11 2016-09-15 Hamon Enviroserv Gmbh Rauchgasreinigungsanlage und verfahren zur reinigung von rauchgas

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1529804A (en) * 1974-12-11 1978-10-25 Exxon Research Engineering Co Purification of pollutant-containing gases
DE3235341A1 (de) * 1982-09-24 1984-03-29 Babcock Anlagen Ag Verfahren zur reinigung von abgasen
US4559211A (en) * 1983-08-05 1985-12-17 Research-Cottrell, Inc. Method for reduced temperature operation of flue gas collectors
US4600568A (en) * 1985-03-22 1986-07-15 Conoco Inc. Flue gas desulfurization process
US4604269A (en) * 1985-03-22 1986-08-05 Conoco Inc. Flue gas desulfurization process

Also Published As

Publication number Publication date
PL292939A1 (en) 1992-09-07
FI906447A (fi) 1992-06-15
FI906447D0 (fi)
CS411891A3 (en) 1992-07-15
FI86599C (fi) 1994-08-09
PL169155B1 (pl) 1996-06-28
RU2040960C1 (ru) 1995-08-09
FI906447A0 (fi) 1990-12-28
CA2056123A1 (en) 1992-06-29
US5246680A (en) 1993-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2719440B1 (en) Method for removing contaminants from exhaust gases by adding ozone
EP2295128B1 (en) Mixer for moistening a particulate dust
US7514053B2 (en) Method for removing sulfur dioxide, mercury, and nitrogen oxides from a gas stream
US3520649A (en) System for removal of so2 and fly ash from power plant flue gases
AU2004220725B2 (en) Improved process for the removal of contaminants from gas
US4279873A (en) Process for flue gas desulfurization
JP4932840B2 (ja) 排ガス気流から三酸化硫黄を除去する方法
CN1239235C (zh) 同时脱硫脱硝的干法烟气洁净工艺及其系统
US4102982A (en) Process for treating stack gases
US4369167A (en) Process for treating stack gases
EP0339683B1 (en) Process for desulphurisation of a sulphur dioxide-containing gas stream
CA1303822C (en) Use of seawater in flue gas desulfurization
US5795548A (en) Flue gas desulfurization method and apparatus
CA1248735A (en) Method and apparatus for dry desulfurization of exhaust gas
US9440188B2 (en) Method for removing contaminants from exhaust gases
KR100382444B1 (ko) 연도기체세정장치
US3914378A (en) Process for wet scrubbing of sulfur dioxide from flue gas
EP2574393A1 (en) Scrubber system and process
RU2438761C2 (ru) Способ и система комплексной сухой и мокрой очистки дымового газа
CA1105678A (en) Sequential removal of sulfur oxides from hot gases
TW302292B (en) Flue gas scrubbing apparatus
US3928005A (en) Method and apparatus for treating gaseous pollutants in a gas stream
US10046268B2 (en) Flue gas desulfurization systems and methods of use
US4762686A (en) Flue gas scrubber system
US4309393A (en) Fluidized bed sulfur dioxide removal

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: TAMPELLA POWER OY