FI74136B - Genomkoerbar kammartork Foer sentence. - Google Patents

Genomkoerbar kammartork Foer sentence. Download PDF

Info

Publication number
FI74136B
FI74136B FI831331A FI831331A FI74136B FI 74136 B FI74136 B FI 74136B FI 831331 A FI831331 A FI 831331A FI 831331 A FI831331 A FI 831331A FI 74136 B FI74136 B FI 74136B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
drying
κ
chamber
chambers
kiln
Prior art date
Application number
FI831331A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI831331A0 (en
FI831331L (en
Inventor
Matti Uimonen
Original Assignee
Tekma Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tekma Oy filed Critical Tekma Oy
Priority to FI831331 priority Critical
Priority to FI831331A priority patent/FI74136B/en
Publication of FI831331A0 publication Critical patent/FI831331A0/en
Priority claimed from AT84850119T external-priority patent/AT55479T/en
Publication of FI831331L publication Critical patent/FI831331L/en
Publication of FI74136B publication Critical patent/FI74136B/en
Application granted granted Critical

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
  • F26B3/02Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
  • F26B3/04Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour circulating over or surrounding the materials or objects to be dried
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B15/00Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form
  • F26B15/10Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in a path composed of one or more straight lines, e.g. compound, the movement being in alternate horizontal and vertical directions
  • F26B15/12Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in a path composed of one or more straight lines, e.g. compound, the movement being in alternate horizontal and vertical directions the lines being all horizontal or slightly inclined
  • F26B15/16Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in a path composed of one or more straight lines, e.g. compound, the movement being in alternate horizontal and vertical directions the lines being all horizontal or slightly inclined the objects or batches of materials being carried by wheeled trucks
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B9/00Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards
  • F26B9/06Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards in stationary drums or chambers
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B2210/00Drying processes and machines for solid objects characterised by the specific requirements of the drying good
  • F26B2210/16Wood, e.g. lumber, timber

Description

74136 1 Läpiajettava puutavaran kamarikuivaamo Genomkörbar kammartork för virke 5 Keksinnön kohteena on läpiajettava puutavaran kamarikuivaamo, jossa kuivattavat puutavarakuormat tuodaan rullaradalla tai vastaavalla etuoven kautta kuivauskamariin ja josta kuivaamosta puutavarakuormat kuivauksen jälkeen poistetaan kuivaamon vastakkaiselta puolelta takaoven kautta. 74136 1 A drive timber kiln Genomkörbar kammartork for sentence 5 invention relates to a drive-through chamber drying of wood, which was dried by the timber loads are introduced into a roller track or equivalent through a front door of the drying chamber and of which the kiln the timber loads are, after drying, removed from the drying chamber on the opposite side of the back door.

10 Ennestään tunnetaan ns. 10 Previously known is the so-called. läpiajettavia kamari kuivaamoja. drive-through chamber kilns. Näiden rakenne on sellainen, että kuivaamopaketeista kootut kuivaamokuormat tuodaan kuivauskamariin niiden edessä olevan rullaradan päällä, mistä kuormat työnnetään kuivaamokamarin sisään. Their structure is such that kuivaamopaketeista assembled kuivaamokuormat into the drying chamber in front of them to be rullaradan site, where the loads are pushed kuivaamokamarin in. Valmiiksi kuivatut kuormat otetaan ulos kuivaamokamarin vastakkaisesta ovesta. The dried loads are taken out of the opposite drying chamber door. Näiden tunnettujen kamari-15 kuivaamoiden etuna on se, että niissä kuorman vaihtoaika on verraten lyhyt. These well-known chamber-15 drying kilns advantage is the fact that they load switching time is relatively short. Epäkohtana on kuitenkin kuivaamoiden kallis toteutus, koska ne vaativat kaksi vastakkaista ovea ja rullaradat kuivaamokamarin molemmin puolin. However, a disadvantage is the expensive realization of such drying kilns, because they require two opposite doors, and roller tracks on the drying chamber on both sides. Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on esittää yksinkertainen ratkaisu, jolla voidaan olennaisesti vähentää edellä esitettyjä epäkoh-20 tia ja saada aikaan sellainen kamarikuivaamo, jossa säilyvät kamarikui-vaamon edellä mainitut edulliset ominaisuudet. The present invention is to provide a simple solution that can substantially reduce the above drawback and 20 mj, and to provide a kiln which retains kamarikui-vaamon the advantageous properties mentioned above.

Näihin ja myöhemmin selviäviin päämääriin pääsemiseksi keksinnölle on tunnusomaista se, että kuivaamossa on kaksi tai useampia suljettuja 25 kuivauskamareita keskenään sarjaan kytkettyinä ja toisistaan väliseinällä erotettuina ja että kukin suljettu kamari on varustettu omin kuivatusilman käsittelylaittein toimimaan itsenäisesti siten, että kussakin suljetussa kamarissa on muista suljetuista kamareista riippumattomasti toteuttavissa omat kuivatusolosuhteet, jotka on järjestetty 30 säädettäviksi siten, että edellisestä kamarista sen koko puutavarasisältö seuraavaan kamariin siirrettäessä siinä kuivausta jatketaan kuivauskaa-van olennaisesti siitä pisteestä, mihin edellisessä kamarissa oli kuivauksessa ehditty. These and subsequently attaining the objectives, the invention is characterized in that the drying plant has two or more closed 25 drying chambers mutually connected in series and each other by a partition wall-separated and that each of the closed chamber is equipped with its own drying air treatment devices to operate independently so that each of the closed chamber is independently of the other sealed chambers implement their drying conditions, which are arranged to 30 be adjustable so that the last chamber of the size of the timber contents to the next chamber, transferring the drying is continued kuivauskaa-van substantially from the point where the last chamber of the drying enough time.

35 Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisen piirustuksen kuvioissa esitettyyn keksinnön erääseen sovellutusesimerkkiin, jonka yksityiskohtiin keksintöä ei ole rajoitettu. 35 The invention is described in detail by making reference to the embodiment shown in the accompanying figures of the drawings of the invention, the details of which the invention is not limited.

I _ 2 74136 "I Kuvio 1 esittää sivukuvana keksinnön mukaista kamarikuivaamoa. Kuvio 1 on samalla pystyleikkaus kuvioon 3 merkittyä viivaa II pitkin. I _ 2 74136 "I, Figure 1 shows a side view of a batch kilns. Figure 1 is the same vertical section indicated in Figure 3 along line II.

Kuvio 2 esittää pystypoikkileikkausta II-II kuviossa 3. Figure 2 is a vertical cross-section through II-II in Figure 3.

5 5

Kuvio 3 esittää vaakaleikkausta III-III kuviossa 2. Figure 3 shows vaakaleikkausta III-III in Figure 2.

Kuvioiden mukaisesti kamarikuivaamoon kuuluu neljä kuivauskamaria K^, Κη,Κ_ ja K,. According to figures chamber-type drying kiln comprises four drying chambers K ^, Κη, Κ_ and K ,. Kamarit K. ja K„ keskenään sekä kamarit K„ ja K. keskenään 2 3 J 4 1 J 2 3 J 4 10 ovat sarjassa. Chambers K and K 'between themselves and the chambers K "and K each other March 2 J 4: 1J March 2 J 4: 10 are in series. Täten kamarit K^ ja K^ yhdessä ja kamarit K^ ja K^ yhdessä muodostavat kaksi kamariryhmää, joissa kussakin on vain yksi etuovi 11 ja takaovi 13. Kamariryhmien K^,^ ja K^,K^ läpi kulkevat rullaradat 10. Näiden rullaratojen alkuosat 10a sijaitsevat ovien 11 ulkopuolella ja vastaavasti rullaratojen 10 loppupäät 10b sijaitsevat takaovien 13 15 ulkopuolella. Thus, the chambers K m and K cat in one and the chambers K m and K cat in combination constitute two chamber groups, each having only one front door 11 and back door 13 in the chamber groups K ^, ^ and Q ^, K passing through the roller tracks 10. These roller tracks initial parts 10a is located in the door 11 and the inside of the roller tracks 10 of the end portions 10b are located in the rear doors 13, 15 on the outside. Kuivattavat puutavarakuormat tuodaan rullaratojen alku päähän 10a ja valmiiksi kuivatut kuormat poistetaan rullaratojen 10 loppupäästä 10b. Be dried timber loads are introduced into the first roller tracks end 10a and ready dried loads are removed from the roller tracks 10 downstream end 10b.

Kaksi kuivaamoryhmää käsittävä kamarikuivaamo muodostuu ulkoseinistä 14 20 ja väliseinistä 16, katosta 15 ja edellä mainituista etuovista 11 ja takaovista 13. Ensimmäisten kamarien K^ ja K^ sekä toisten kamarien ^ ja K^ välillä on kevyet väliseinät 12 esim. taipuisasta kangasmaisesta materiaalista tehdyt, koska näiden väliseinien 12 ei tarvitse olla lämpöä eristäviä. Comprising two drying kiln groups kiln consists of outer walls 14, 20 and intermediate walls 16, roof 15 and the above-mentioned front doors 11 and rear doors 13. The first chambers K ^ and K ^ and second chambers ^ and Q ^ between is lightweight partition walls 12 e.g. flexible made of like material as these partitions 12 need not be heat-insulating. Väliseinät 12 ovat edullisesti sellaisia, että niiden läpi 25 kuivaamökuormat voidaan työntää ensimmäisestä kamarista K^,K^ toiseen kamariin K^ ,K^. The partitions 12 are preferably such that, through their 25 kuivaamökuormat can be inserted into the first chambers K ^ K ^ second chambers K ^ K ^.

Kussakin kuivaamokamarissa K^-K^ on laitteet, joilla saadaan aikaan kui-vatusilman kierto rimoitetulsta paketeista muodostettujen puutavara-30 kuormien ?2 ja Pg läpi. Each drying chamber K ^ -K ^ of devices that provide Kui-vatusilman rotation rimoitetulsta packages formed in the timber 30 loads? Through 2 and Pg. Näihin laitteisiin kuuluu yksi tai useampia pu-haltiraia 20 ja kanavaan 22 sijoitettu lämmityspatteri 21. Puhaltimien 20 imupuolelle kanavaan 22 tuodaan ilmanvaihtokanavien 26 kautta ulkoilmasta tuloilmavirtaus ja vastaavasti puhaltimien 20 painepuolelta otetaan ilmanvaihtokanavien 25 kautta polstoilmavirtaus F . These devices include one or more polyurethane haltiraia 20 and the channel 22 disposed heating coil 21. The fan 20 to the suction side channel 22 introduced into the ventilation channels 26 through the outside air supply air flow, and accordingly the fan 20 from the pressure side into the ventilation channels 25 through polstoilmavirtaus F. Ilmanvaihto-35 kanavien 25 ja 26 yhteydessä on säätöpellit 23 ja 24, joiden avulla yhdessä pattereiden 21 säädön kanssa voidaan vaikuttaa kiertoilman F^ kui-vauskykyyn. Ventilation-35 connection ducts 25 and 26, the dampers 23 and 24, which allow, together with the radiators 21, the adjustment of the circulating air F ^ Kui-vauskykyyn. Mainitut laitteet on erotettu kuormatilasta väliseinällä 17, 3 741 36 Ί joka on auki molemmilta reunoilta (aukot 18 ja 19). Said means are separated from the load space by a partition 17 3 741 36 Ί which is open on both sides (apertures 18 and 19). Toisesta aukosta 19 pääsee kiertoilma kulkemaan kuorman sivulle ja toisesta aukosta 18 palaamaan takaisin puhaltimiin kuljettuaan sitä ennen kuormien läpi. The second opening 19 can convection pass over the load side and the second opening 18 to return to the blowers passing before through the loads. Ilman kiertosuuntaa vaihdetaan säännöllisin väliajoin ja yleensä automaatti-5 sesti. The air circulates is reversed at regular intervals, usually auto-5 basis.

Edellä selostettu läpiajettava kamarikulvaamo toimii seuraavasti. drive-through kamarikulvaamo described above operates as follows. Kama-riryhmien ensimmäiset kamarit Kj ja sekä toiset kamarit ja toimivat Itsenäisesti. Kama-groups by the first chambers of Ki and both second chambers and act independently. Kun kuormat P£ siirretään ensimmäisistä kamareista 10 Κ^,Κ^ toisiin kamareihin ^»K^ jatketaan tämän siirron jälkeen kuivausta ikäänkuin siirtoa ei olisi suoritettukaan, toisin sanoen siirron jälkeen kulvauskaavaa ruvetaan seuraamaan toisissa kamareissa K^ siltä kuiva-usplsteestä, mihin ensimmäisissä kamareissa Κ^,Κ^ oli ehditty kuivauksessa päästä. When the loads P £ transferred from the first chambers 10 Κ ^, Κ ^ second chambers ^ »K ^ is continued after this transfer the drying as if no transfer had taken place, in other words, after the transfer kulvauskaavaa be followed up in the second chambers K ^ in dry usplsteestä, where the first chambers Κ ^, Κ ^ had enough time in the drying end. Tässä tarkoituksessa on edullista, että kiertoilmavirtaukset 15 ensimmäisissä kamareissa Κ^,Κ^ ja toisissa kamareissa Κ^,Κ^ ovat kes kenään vastakkaissuuntaisia. For this purpose, it is preferred that the convection currents 15 in the first chambers Κ ^, Κ ^ and second chambers Κ ^, Κ ^ are among themselves in opposite directions.

Kussakin kamariryhmässä on edellä esitetyn mukaisesti kaksi sarjassa olevaa kuivauskamarla Κ^,^ίΚ^,Κ^. In each chamber group according to the above two series kuivauskamarla Κ ^, ^ ίΚ ^, Κ ^. Joissakin sovellutuksissa näitä ka-20 mareita voi olla sarjassa useampiakin esim. kolme tai neljä. In some applications, these ka-20 sewers can be in more of e.g. three or four.

Täten on keksinnön mukaisesti saatu aikaan läpiajettava kamarikulvaamo, jossa kutakin kamariryhmää K^,Κ,, ja Κ^,Κ^ varten on edelleenkin vain kaksi ovea 11 ja 13 ja vain yksi kamareiden läpi kulkeva rullarata 10 25 tai vastaava kiskosto. Thus, at the time the stacker kamarikulvaamo obtained according to the invention, in which for each chamber group K ^, Κ ,, and Κ ^, Κ for ^ is still only two doors 11 and 13 and one passing through the chambers of the roller path 10 25 or equivalent track system.

Seuraavassa esitetään patenttivaatimukset, joiden määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa keksinnön eri yksityiskohdat voivat vaihdella ja poiketa edellä esitetyistä. In the following are stated the claims, within the scope of the inventive idea various details of the invention may vary and differ from those described above.

30 35 30 of 35

Claims (4)

1. Läpiajettava puutavaran kamarikuivaamo, jossa kuivattavat puutavara-kuormat (P) tuodaan rullaradalla (10) tai vastaavalla etuoven (11) kaut-5 ta kuivauskamariin ja josta kuivaamosta puutavarakuormat (P) kuivauksen jälkeen poistetaan kuivaamon vastakkaiselta puolelta takaoven (13) kautta, tunnettu siitä, että kuivaamossa on kaksi tai useampia suljettuja kuivauskamareita (Κ^,^ίΚ^,Κ^) keskenään sarjaan kytkettyinä ja toisistaan väliseinällä (12) erotettuina ja että kukin suljettu kamari 10 (Κ^,^ίΚ^,Κ^) on varustettu omin kuivatus ilman käsittelylaittein toimi maan itsenäisesti siten, että kussakin suljetussa kamarissa (KpK^jK^.K^) on muista suljetuista kamareista riippumattomasti toteuttavissa omat kuivatusolosuhteet, jotka on järjestetty säädettäviksi siten, että edellisestä kamarista (Κ^,Κ^) sen koko puutavarasisältö seuraavaan kamariin 15 (l^.K^) siirrettäessä siinä kuivausta jatketaan kuivauskaavan olennai- : sesti siitä pisteestä, mihin edellis 1. The drive-through chamber drying of wood, which was dried by the timber loads (P) are introduced into the roller path (10) or the like of the front door (11) kaut-5 of the drying chamber and of which the kiln the timber loads (P) after drying, removed from the drying chamber on the opposite side of the rear door (13), characterized in that the drying plant has two or more closed drying chambers (Κ ^, ^ ίΚ ^, Κ ^) mutually connected in series and between the intermediate wall (12), separated and that each of the closed chamber 10 (Κ ^, ^ ίΚ ^, Κ ^) is provided with own drying air processing apparatus to operate as a independently so that each closed chamber (KPK ^ jK ^ .K ^) is independently sealed chambers implement their drying conditions, which are arranged to be adjustable so that the last chamber (Κ ^, Κ ^) of the total timber contents the following chamber 15 (l ^ .K ^) transfer the drying is continued drying of formula essential: a at the point targeted in the previous essä kamarissa (K^,K^) oli kuivauk sessa ehditty. Essa chamber (K ​​n, K) was kuivauk Sessa enough time.
• 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kamarikuivaamo, tunnettu sii- 20 tä, että kuivauskamareita (K^,!^) ja (K^,K^) on ainakin kaksi sarjassa ja näin aikaan saatuja kamariryhmiä yksi tai useampia rinnakkain. • 2. Chamber drying kiln according to claim 1, characterized sii- 20 s, the drying chambers (K ^,! ^) And (K n, K) is at least two in series and thus chamber groups from the time of one or more parallel.
1 Patenttivaatimukset « 74136 1 The claims «74136
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kamarikuivaamo, jossa on kui-vauskamarin toisessa sivussa kiertollmakanava (22), jossa on puhallin-25 laitteet (20), lämpöpatteri (21) sekä tuloilman otto- ja poistoilma- laitteet (23,24,25,26), tunnettu siitä, että keskenään sarjaan kytketyissä kamareissa (Κ^,Ι^ίΚ^,Κ^) on kiertoilmavirtaukset (F^) järjestetty toisiinsa nähden vastakkaissuuntaisiksi. 3. Chamber drying kiln according to claim 1 or 2, in which the reli--vauskamarin one side kiertollmakanava (22) having a fan 25 devices (20), heat radiator (21) and the supply air intake and exhaust means (23,24,25; 26), characterized in that in series-connected chambers (Κ ^, Ι ^ ίΚ ^, Κ ^) is the circulating air flows (F ^) arranged relative to each other in opposite directions.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen kamarikuivaamo, tunnet- tu siitä, että kuivaamokamariryhmien (Kj,!^) ja (Κ^,Κ^) välissä on kevytrakenteinen väliseinämä (12), sopivimmin taipuisasta kangasmaisesta materiaalista tehty väliseinämä, joka avattuna sallii kulvaamokuormiensa läpiajon ensimmäisistä kamareista (K^,K^) toisiin kamareihin (Κ^,Κ^). 4. any one of claims 1-3 kiln according to the known TU in that between the drying kiln chamber groups (K i,! ^) And (Κ ^, Κ ^) is a light-weight partition wall (12), the intermediate wall is preferably flexible fabric made of a material which, when opened allows kulvaamokuormiensa running through the first chambers (K i, K), the second chambers (Κ ^, Κ ^). 35 l 5 74136 35 l 5 74136
FI831331A 1983-04-19 1983-04-19 Genomkoerbar kammartork Foer sentence. FI74136B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI831331 1983-04-19
FI831331A FI74136B (en) 1983-04-19 1983-04-19 Genomkoerbar kammartork Foer sentence.

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI831331A FI74136B (en) 1983-04-19 1983-04-19 Genomkoerbar kammartork Foer sentence.
NO841430A NO164127C (en) 1983-04-19 1984-04-11 Oven for deuce king of toemmer.
EP19840850119 EP0122902B1 (en) 1983-04-19 1984-04-12 Drive-through chamber type timber drying kiln
DE19843482897 DE3482897D1 (en) 1983-04-19 1984-04-12 Wood drying kiln passage chamber type from.
AT84850119T AT55479T (en) 1983-04-19 1984-04-12 Wood drying kiln passage chamber type from.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI831331A0 FI831331A0 (en) 1983-04-19
FI831331L FI831331L (en) 1984-10-20
FI74136B true FI74136B (en) 1987-08-31

Family

ID=8517072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI831331A FI74136B (en) 1983-04-19 1983-04-19 Genomkoerbar kammartork Foer sentence.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0122902B1 (en)
DE (1) DE3482897D1 (en)
FI (1) FI74136B (en)
NO (1) NO164127C (en)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI78348C (en) * 1983-11-15 1989-07-10 Tekma Oy Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke.
WO1985002249A1 (en) * 1983-11-15 1985-05-23 Tekma Oy Run-through brick drying plant and method for the control of its operation
DE3516505C1 (en) * 1985-05-08 1986-07-03 Lignomat Gmbh Wood treating chamber
TW416261B (en) * 1997-04-24 2000-12-21 Ciba Sc Holding Ag Process and apparatus for the treatment of coated printed circuit boards
US7935147B2 (en) 1999-10-20 2011-05-03 Anulex Technologies, Inc. Method and apparatus for enhanced delivery of treatment device to the intervertebral disc annulus
US8128698B2 (en) 1999-10-20 2012-03-06 Anulex Technologies, Inc. Method and apparatus for the treatment of the intervertebral disc annulus
US7052516B2 (en) 1999-10-20 2006-05-30 Anulex Technologies, Inc. Spinal disc annulus reconstruction method and deformable spinal disc annulus stent
US7004970B2 (en) 1999-10-20 2006-02-28 Anulex Technologies, Inc. Methods and devices for spinal disc annulus reconstruction and repair
US6592625B2 (en) 1999-10-20 2003-07-15 Anulex Technologies, Inc. Spinal disc annulus reconstruction method and spinal disc annulus stent
US8632590B2 (en) 1999-10-20 2014-01-21 Anulex Technologies, Inc. Apparatus and methods for the treatment of the intervertebral disc
US8163022B2 (en) 2008-10-14 2012-04-24 Anulex Technologies, Inc. Method and apparatus for the treatment of the intervertebral disc annulus
US20030153976A1 (en) 1999-10-20 2003-08-14 Cauthen Joseph C. Spinal disc annulus reconstruction method and spinal disc annulus stent
US7615076B2 (en) 1999-10-20 2009-11-10 Anulex Technologies, Inc. Method and apparatus for the treatment of the intervertebral disc annulus
WO2002025192A1 (en) 2000-09-25 2002-03-28 Windsor Engineering Group Limited Timber drying kiln
US7364091B2 (en) 2003-12-19 2008-04-29 Scientific Games International, Inc. Embedded optical signatures in documents
KR20070084102A (en) 2004-10-28 2007-08-24 사이언티픽 게임스 인터내셔널, 아이엔씨. Lottery game played on a geometric figure using indicia with variable point values
US7662038B2 (en) 2005-01-07 2010-02-16 Scientific Games International, Inc. Multi-matrix lottery
CN101389383A (en) 2005-01-07 2009-03-18 科学游戏程序国际有限公司 Lottery game utilizing nostalgic game themes
JP2008526439A (en) 2005-01-11 2008-07-24 サイエンティフィック ゲイムズ インターナショナル インコーポレイテッド Online lottery game you can buy a selection mark for the supplemental lottery
US8262453B2 (en) 2005-02-09 2012-09-11 Scientific Games International, Inc. Combination lottery and raffle game
US7874902B2 (en) 2005-03-23 2011-01-25 Scientific Games International. Inc. Computer-implemented simulated card game
EP1874418A1 (en) 2005-04-27 2008-01-09 Scientific Games International, Inc. Game apparatus
US7654529B2 (en) 2005-05-17 2010-02-02 Scientific Games International, Inc. Combination scratch ticket and on-line game ticket
US8652153B2 (en) 2010-01-11 2014-02-18 Anulex Technologies, Inc. Intervertebral disc annulus repair system and bone anchor delivery tool
US8460081B2 (en) 2010-05-14 2013-06-11 Scientific Games International, Inc. Grid-based multi-lottery game and associated method
US8808080B2 (en) 2010-05-14 2014-08-19 Scientific Games International, Inc. Grid-based lottery game and associated method
CN102597676B (en) * 2010-05-25 2015-07-01 马来西亚森林研究院 High-temperature lumber treatment system
US9737294B2 (en) 2013-01-28 2017-08-22 Cartiva, Inc. Method and system for orthopedic repair
EP2948068A4 (en) 2013-01-28 2016-09-28 Cartiva Inc Systems and methods for orthopedic repair
EP2972033A4 (en) 2013-03-15 2017-01-11 Usnr, Llc Unidirectional multi-path lumber kilns
NZ711487A (en) 2013-03-15 2017-01-27 Usnr Llc Multi-pass lumber kilns
WO2015187723A1 (en) * 2014-06-03 2015-12-10 Usnr, Llc Lumber kiln conveyor system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE368740B (en) * 1966-08-22 1974-07-15 Svenska Flaektfabriken Ab
SE367055B (en) * 1966-09-09 1974-05-13 Svenska Flaektfabriken Ab
AT335918B (en) * 1974-07-11 1977-04-12 Vanicek Viktor Drying plant, especially drying channel

Also Published As

Publication number Publication date
NO841430L (en) 1984-10-22
EP0122902A3 (en) 1985-04-17
FI831331A0 (en) 1983-04-19
FI831331L (en) 1984-10-20
DE3482897D1 (en) 1990-09-13
EP0122902B1 (en) 1990-08-08
NO164127B (en) 1990-05-21
NO164127C (en) 1990-08-29
FI831331D0 (en)
EP0122902A2 (en) 1984-10-24
FI831331A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4196526A (en) Drying plant, particularly for timber
US5276980A (en) Reversible conditioned air flow system
US2408434A (en) Method and apparatus for drying materials uniformly throughout their mass
FI64437B (en) Vikdoerr
FR2690920B1 (en) Derivatives 1-hydrocarbyloxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridiniques nonmigrants 1,3,5-triazines as stabilizers for polymeric materials.
DE29719324U1 (en) Ventilation insole with air chambers
WO1995018338A1 (en) Energy recovery ventilator: means for defrosting heat exchanger medium and damper motor actuation means
US4955146A (en) Lumber drying kiln
TR200000556T2 (en) an improved embodiment pertains to the building wall.
US2370422A (en) Dehydrator
JPH04234514A (en) Muffler
CA2420896A1 (en) Building with prefabricated ventilated wall panels
US7963048B2 (en) Dual path kiln
US5329916A (en) Oven
EP0178064A3 (en) Polymer seals
EA000935B1 (en) Spraying booth and circulation system for a working chamber
EP0681150A3 (en) Airflow control for variable speed blowers.
DE69819766T2 (en) Cabinet for the electronics and air duct assembly for
CA2439090A1 (en) Multiconveyor convection oven
NO833750L (en) Oevelsespatron with plastics projectile or plastprosjektilattrappe.
CA2486255C (en) Systems for drying moisture-containing work pieces and methods for drying same
US4753020A (en) Dryer for wood
US5603168A (en) Method and apparatus for controlling a dryer
FI62727C (en) An apparatus Foer avfrostning eller avisning of vaermevaexlare
US3149932A (en) Drying kiln

Legal Events

Date Code Title Description
FC Application refused

Owner name: TEKMA OY