New! View global litigation for patent families

FI78348C - Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke. - Google Patents

Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke. Download PDF

Info

Publication number
FI78348C
FI78348C FI834185A FI834185A FI78348C FI 78348 C FI78348 C FI 78348C FI 834185 A FI834185 A FI 834185A FI 834185 A FI834185 A FI 834185A FI 78348 C FI78348 C FI 78348C
Authority
FI
Grant status
Grant
Patent type
Application number
FI834185A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI834185A0 (en )
FI834185A (en )
FI78348B (en )
Inventor
Matti Uimonen
Original Assignee
Tekma Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B15/00Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form
  • F26B15/10Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in a path composed of one or more straight lines, e.g. compound, the movement being in alternate horizontal and vertical directions
  • F26B15/12Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in a path composed of one or more straight lines, e.g. compound, the movement being in alternate horizontal and vertical directions the lines being all horizontal or slightly inclined
  • F26B15/16Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in a path composed of one or more straight lines, e.g. compound, the movement being in alternate horizontal and vertical directions the lines being all horizontal or slightly inclined the objects or batches of materials being carried by wheeled trucks
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
  • F26B21/06Controlling, e.g. regulating, parameters of gas supply
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B25/00Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
  • F26B25/22Controlling the drying process in dependence on liquid content of solid materials or objects
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B2210/00Drying processes and machines for solid objects characterised by the specific requirements of the drying good
  • F26B2210/16Wood, e.g. lumber, timber

Description

78348 1 Menetelmä puutavaran läpiajettavan kamarikuivaamon toiminnan säätämiseksi Förfarande för regiering av funktionen av en genomkörbar kammartork for trävirke 5 10 78 348 1 A method for controlling the timber run through the kiln operation method for regiering of Funktionen of a genomkörbar kammartork for trävirke May 10

Keksinnön kohteena on menetelmä puutavaran läpiajettavan kamarikuivaamon toiminnan säätämiseksi, jossa kuivaamossa kuivattavat puutavarakuormat tuodaan rullaradalla tai vastaavalla etuoven kautta ensimmäiseen kuivaus-15 kamariin ja josta kuivaamosta puutavarakuormat kuivauksen jälkeen poistetaan kuivaamon vastakkaiselta puolelta takaoven kautta viimeisestä kui-vauskamarista, ja jossa kuivaamossa kaksi tai useampia itsenäisesti toimivia, toisistaan väliseinin erotettuja kuivauskamareita on kytketty keskenään sarjaan siten, että siirrettäessä puutavarakuormat edellisestä 20 kamarista seuraavaan kamariin jatketaan tässä kamarissa kuivausta kui-vauskaavan olennaisesti siitä pisteestä, mihin kuivauksessa oli edellisessä kamarissa ehditty, jossa menetelmässä keskenään sarjaankytketyn kuivaamokamarlryhmän toimintaa ohjaa sellainen säätöjärjestelmä, jossa on yhtä monta säätöykslkköä kuin mainitussa kuivaamokamariryhmässä on 25 kulvaamokamarelta, ja jossa The invention relates to a method for controlling the timber run through the kiln operation, wherein the drying plant dry the timber loads are introduced into a roller track or equivalent through a front door of the first dryer 15 the chamber and from which the kiln the timber loads are, after drying, removed from the drying chamber on the opposite side of the rear door of the last Kui-vauskamarista, and wherein for drying of two or more independently operable , between the partitions spaced drying chambers are connected in series so that the transport of the timber loads the last 20 chamber to the next chamber is continued at the chamber drying Kui-vauskaavan substantially from the point where the drying of the previous chambers enough time, comprising connected in series with each other kuivaamokamarlryhmän is controlled by a control system, which is equal to säätöykslkköä many as in said drying chamber group is 25 kulvaamokamarelta, and where menetelmässä kuivaamokamarlryhmän eri kamareihin säädetään Itsenäisesti, toisista kamareista riippumattomasti kui-vauskaavan mukaisesti säädettävät vaihtelevat kuivausolosuhteet. the method provides for the various chambers kuivaamokamarlryhmän Independently, independently from other chambers in accordance with the producing fibrous vauskaavan of variable drying conditions.

Ennestään tunnetaan ns. In the prior art there is known. läpiajettavia kamarlkuivaamoja. through the executable kamarlkuivaamoja. Näiden rakenne 30 on sellainen, että kuivaamopaketeista kootut kuivaamokuormat tuodaan kuivauskamariin niiden edessä olevan rullaradan päällä, mistä kuormat työnnetään kuivaamokamarin sisään. Their structure 30 is such that the assembled package drying kiln loads are introduced into the drying chamber on the face of the roller track, where the loads are pushed into the drying chamber. Valmiiksi kuivatut kuormat otetaan ulos kuivaamokamarin vastakkaisesta ovesta. The dried loads are taken out through the opposite door of the drying chamber. Näiden tunnettujen kamari-kuivaamoiden etuna on se, että niissä kuorman vaihtoaika on verraten 35 lyhyt. These well-known chamber-drying kilns advantage is the fact that they load switching time is relatively short 35. Epäkohtana on kuitenkin kuivaamoiden kallis toteutus, koska ne vaativat kaksi vastakkaista ovea ja rullaradat kuivaamokamarin molemmin puolin. However, a disadvantage is the expensive realization of such drying kilns, because they require two opposite doors, and roller tracks on both sides of the drying chamber.

2 78348 Ί Hakijan suomalaisessa patenttihakemuksessa 831331 (jättö pvm 19.4.1983) on esitetty läpiajettavaa puutavaran kamarikuivaamo, joka on ollut tämän keksinnön lähtökohtana . 2 78 348 Ί Applicant's Finnish Patent Application 831 331 (submission date 19.4.1983) drying chamber timber which has been the basis for the present invention is shown in drive-through. Keksinnön tarkoituksena on kehittää edelleen em. FI-patenttihakemuksessa esitettyä kamarikuivaamoa. The purpose of the invention is to develop further the above. batch kilns shown in FI patent application. Mainitussa FI-5 hakemuksessa esitetyn kamarikuivaamon toiminnan säädön järjestäminen on osoittautunut monimutkaiseksi ja ongelmalliseksi. In that the kiln shown in EN-5 application Organization of control activities has proved to be complicated and problematic. Ennestään tunnetusti kullakin kuivaamokamarilla on ollut oma säätöyksikkönsä, joka ohjaa kamarin toimintaa ja johon kuhunkin säätäjään syötetään se kuivauskaava, jota kuivauksessa seurataan kuhunkin kamariin tuotavan kunkin puutavara-10 panoksen kohdalla. As known, each kuivaamokamarilla has had its own control unit, which controls the operation of the Chamber and in which each controller is supplied to the drying schedule to be followed in each of the drying chamber, each entering timber 10 into the cartridge. Tästä tunnetusta säätöjärjestelystä aiheutuu se epäkohta, että kun kuivattava panos siirretään kamarista toiseen, on tämän kamarin säätäjä aina ohjelmoitava uudestaan kunkin tulevan panoksen kuivauskaavan mukaisesti. This known control arrangement causes the drawback that, when the dried batch is transferred to the second chamber, it is always the chamber of the controller to be reprogrammed in accordance with each subsequent charge a drying formula. Tästä aiheutuu suurta ohjelmoinnin tarvetta ja/tai menettely johtaa monimutkaisiin ja kalliisiin säätölaitteisiin. This causes great need of programming, and / or the procedure leads to complicated and expensive control equipment.

15 15

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on edellä ilmenneiden epäkohtien välttäminen ja uuden ja entistä edullisemman säätömenetelmän aikaansaaminen läpiajettaviin kamarikuivaamoihin. The present invention aims at avoiding the above drawbacks encountered and a new and more advantageous control method for providing a drive-through chamber to the drying.

20 Näihin ja myöhemmin selviäviin päämääriin pääsemiseksi keksinnölle on tunnusomaista se, että sen jälkeen kun säätöyksikköön tai vastaavaan on asetettu kunkin kuivattavan puutavarakuorman mukainen kuivauskaava, järjestetään säätösignaali seuraamaan mainittua kuivattavaa puutavarakuor-raaa ja kyseisen kuivauskaavan perusteella ohjataan sen kulvauskamarin 25 säätölaitteita tai vastaavia, jossa kyseinen kuivattava paketti kulloinkin on. 20 These and subsequently attaining the objectives, the invention is characterized in that, after the control unit or the like is set according to each drying the wood drying formula, arranged in a control signal of a said dried puutavarakuor-crude and on the basis of the drying formula is controlled to kulvauskamarin 25 control devices or the like, wherein the dried package is currently located.

Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisen piirustuksen kuvioissa esitettyihin keksinnön eräisiin sovellutus-30 esimerkkeihin, joiden yksityiskohtiin keksintö ei mitenkään ahtaasti ole rajoitettu. The invention is described in detail with reference to some examples of embodiment 30 shown in the accompanying figures of the drawings of the invention, the details of which the invention is not to be narrowly limited.

Kuvio 1 esittää kaaviollisena kuvana läpiajettavaa kamarikuivaamoa ja sen toimintaa ohjaavaa keksinnön mukaista säätöjärjestelmää. Figure 1 shows a schematic view of a drive-through batch kilns and controlling the operation of the control system of the present invention.

Kuvio 2 esittää keksinnön mukaiseen säätöjärjestelmään kuuluvan ohjelma-kierron valintakytkimen periaatetta. Figure 2 shows the principle of the control system of the program cycle selection switch according to the invention.

35 3 78348 35 3 78348

Kuvio 3 esittää periaatteellista esimerkkiä keksinnön mukaisessa kuivaamossa seurattavasta eräästä mahdollisesta kuivauskaavasta. Figure 3 shows a schematic example of the way followed by a drying plant according to the invention, a possible drying formula.

Kuvion 1 mukaisesti kamarikuivaamoon kuuluu kolme sarjaankytkettyä läpi- 5 ajettavaa kuivauskamaria Kj, ja K^ Näin muodostettuja kuivauskanava- ryhmiä voi olla käytännön kuivaamoissa useita rinnakkain. 1, the chamber-type drying kiln comprises three series-connected drive-through-five drying chambers K i, and K d thus generated kuivauskanava- groups may be practical curing in several parallel. Kamariryhmallä Kamariryhmallä

Kj, K2 ja K^ on yhteinen etuovi 11, josta kuivattavat puutavarapaketit P K i, K 2 and K m is the common front door 11, from which the dried timber packages P

tuodaan sisään (nuoli P. ). is introduced (arrow P). Kuivatut puutavarapaketit otetaan takaoven in 14 kautta ulos (nuoli P ). The dried timber packages are taken in the rear door 14 to the outside (arrow P). Puutavarapaketit Pj, P2 ja P^ kulkevat 10 kuivauskaraarien Kj, K2 ja K^ läpi vaunuissaan 15, joiden pyörät 16 kulkevat kamariryhmän läpi menevillä kiskoilla 10. Kuivauskamarlen välissä on siirrettävät väliseinät 12 ja 13, jotka voivat olla varsin kevytrakenteisia. Wood packages P, P2, and P ^ propelled 10 kuivauskaraarien K i, K 2 and K ^ through the chariot 15, the wheels 16 are passed through the chamber between the rails, traversing the group of 10 Kuivauskamarlen is movable partitions 12 and 13, which can be very lightweight.

15 Kuviossa 1 on kaavlollisesti esitetty ilmankiertolaitteet, joilla kussakin kamarissa K kuivattavan puutavarapaketin P läpi kierretetään kuivausilmaa, jonka lämpötilaa ja/tai kosteutta säädellään kuivaamoon liittyvällä keksinnön mukaisella säätöjärjestelmällä. 15 in Figure 1 is shown kaavlollisesti ventilation equipment, with each drying chamber K through the timber package P cycled to the drying air in the temperature and / or humidity controlled drying plant according to the invention, associated to the control system. Kuviossa 1 mainitut kuivausilman kierrätyslaitteet on esitetty hyvin kaavlollisesti, ja 20 tarkemman toteutuseslmerkin osalta viitataan hakijan em. FI-patentti-hakemukseen 831331. Kunkin kuivaamokamarin K sivulle ja/tai yläpuolelle on sovitettu ilmankiertokanava 17, joka kuvion 1 mukaisesti on välisei-nämän 18 ja yläseinämän 19 rajoittama. said Figure 1, the drying air circulation devices is shown very kaavlollisesti, and 20 more detailed toteutuseslmerkin reference is made to the applicant's said. FI-patent application 831331. Each drying chamber K to the side and / or above is arranged in the air circulation channel 17, as shown in Figure 1 is välisei-wall of 18, and a top wall 19 limited. Kanaviin 17 on sovitettu puhallin 20, joiden imupuolelle avautuu kanaviin 17 tuloilmakanavat 21, joista 25 otetaan ulkoilmaa (nuoli F. ) kuivatusilmakiertoon. The channels 17 are arranged to fan 20, which opens to the suction side of the air inlet channels 17, the channels 21, 25 of which takes the outside air (arrow F) of the drying air circuit. Kanaviin 17 liitty- in vät polstoilmakanavat, joita ei ole esitetty. The channels 17 in the associated TEs polstoilmakanavat, which is not shown. Kanaviin 17 on sovitettu kuivatusilman lämmityspatterit 25, joissa kiertävän lämmitysvälialneen tilavuusvirtausta ja/tai lämpötilaa hallitaan säätöventtiilillä 24. The channels 17 are disposed drying air heating radiators 25, the circulating volume flow and / or temperature lämmitysvälialneen controlled by a control valve 24.

30 Tuloilmakanavissa 21 olevien säätöpeltien 22 asentoa säädetään säätö-moottoreilla 23, Vastaavasti lämmityspatterln 25 säätöventtiilln 24 asentoa säädetään säätömoottorein 26. Kullakin kuivauskamarilla Kj, K2 ja K^ on omat tuloilman ja kuivausilman lämmityspatterln 25 säätölaitteet. 22 of the 30 position of the supply air ducts 21 controlled by a control damper motors 23, respectively lämmityspatterln 25 to control valve 24 to adjust the position säätömoottorein 26. Each drying chamber K i, K 2 and K ^ has its own intake air and drying air 25 lämmityspatterln control devices.

Seuraavassa selostetaan kuviossa 1 esitetyn keksinnön mukainen kamari-kuivaamon toimintaa ohjaava säätöjärjestelmä, johon kuuluu kolme eril- 35 4 78348 lista säätökeskusta Sj, ja S^. In the following, controlling chamber, the drying operation of the control system according to the invention shown in Figure 1, which consists of three separate 35 4 78 348 list in the control unit S j, and S ^. Nämä säätökeskukset S antavat niihin sinänsä tunnetusti kulloinkin syötetyn ohjelman mukaisesti säätösignaa-lin aj, a2 ja a3. These control centers S give them in accordance with per se known respectively supplied to program säätösignaa-signal aj, a2, and a3. Mainitut säätösignaalit 3j, a2 ja a3 on kytketty ohjelmakierron valintakytkinlaitteeseen 30, joka ohjaa säätösignaalit 5 a^, a2 ja a3 kunkin vuorollaan ohjaamaan kuivaamon eri kamarien Kj, K2 ja K3 säätömoottorien 23, 26 toimintaa. Said control signals 3j, a2 and a3 is connected to a program cycle selector switch means 30 which directs the control signals 5 a ^, a2, and a3 each in turn to control the various chambers of the drying Ki, K2 and K3 adjustment motors 23, 26 is. Säätöjärjestelmään voi kuulua tarvittaessa mittauslaitteet ja takaisinkytkentälaitteet, joilla seurataan esimerkiksi eri kuivauskamareissa Kj, K2» K3 kiertävän kuivatus-ilman tilaa ja sen mukaisesti vaikutetaan säätöslgnaalelhln a^, a2 ja 10 a3< Säätösignaalit a^, a2, a3 voidaan muodostaa erikoistapauksissa myös "sokean" säädön periaatteella ja tällöin ei mainittuja mittauslaitteita ja takaisinkytkentäjärjestelyjä tarvita. The control system may include, where appropriate, the measuring equipment and the feedback devices to monitor, for example, different drying chambers Ki, K2 "K3 circulating in the drying air space and accordingly is affected säätöslgnaalelhln a ^, a2, 10 a3 <control signals a ^, a 2, a 3 can be formed in special cases, also a" blind " control basis, and thus is not mentioned measuring devices and feedback mechanisms needed.

Seuraavassa selostetaan kuvioihin 1, 2 ja 3 viitaten keksinnön mukaisen 15 kuivaamon ja sen säätöjärjestelmän toiminta. In the following, with reference to FIGS drying chamber 15 and its control system according to the invention, the operation 1, 2 and 3. Kun ensimmäiseen kamariin Kj tulevan puutavarapaketin Pj laatu, siis dimensiot ja mahdollisesti kosteus tiedetään, syötetään säätökeskukseen Sj sinänsä tunnetusti kuivauskaava, jota paketin Pj osalta seurataan koko kuivaamokanavan Kj - K3 läpi. When the first chamber K i finish the timber package P quality, that is, the dimensions and possibly the moisture content, it is known Sj is supplied to the control unit in itself known, a drying formula that packet Pj are monitored to the entire drying channel K i - K 3 therethrough. Kuviossa 3 on esitetty eräs mahdollinen esimerkki kuivaus-20 kaavasta. Figure 3 illustrates one possible example of a drying formula 20 is shown. Lähdetään seuraamaan kuvion 3 avulla kamariin Kj tuodun tuoreen paketin Pj kuivatusta. Let this chamber 3 through FIG Ki imported fresh package P drying. Kuviossa 3 suora K esittää kuivatusilman kuivalämpötilaa t^ ja suora M vastaavaa märkälämpötilaa t^. Figure 3 C shows a direct drying air dry bulb temperature T ^ and a direct M corresponding wet temperature t ^. Vaaka-akselina T on kuivatusaika ja pystyakselina t mainitut kuivatusilman lämpötilat t^ ja tm°C:sta. The horizontal axis T is the drying time and the vertical axis represents the t-mentioned drying air temperature T ^ and tm ° C. Säätökeskuksen Sj säätösignaalin aj, joka 25 toiminnan ensivaiheessa on ohjattu vaikuttamaan ensimmäisen kamarin The control unit Sj control signal aj, which is the first stage 25 is controlled to influence the operation of the first Chamber of Commerce

Kj säätömoottoreihin 23 ja 26, avulla kuivatuskaavoja K ja M seuraten suoritetaan ajanjaksona 0 - Tj kuivatus kuivalämpötliasta tg^ lämpötilaan tjk ja märkälämpötliasta t^ märkälämpötilaan tj^. Ki control motors 23 and 26, by means of drying patterns K and M is carried out following the period 0 - T j drying kuivalämpötliasta tg ^ tjk temperature and märkälämpötliasta wet temperature t ^ tj ^. Tämän jälkeen paketti Pj siirretään seuraavaan kamariin K2· 30 Tämän keksinnön mukaisesti samalla kun paketin Pj siirto tapahtuu ensimmäisestä kuivauskamarista Kj toiseen kuivauskamariin K2> käännetään vallntalaitteen 30 kytkin 31 tai ohjataan automaattisesti kääntymään siten, että säätösignaali aj seuraakin puutavarapakettia Pj eli säätö-35 signaali aj, joka tulee ensimmäistä säätökeskusta Sj, rupeaakin ohjaamaan toisen kamarin K2 toimintaa sen säätömoottoreiden 23 ja 26 avulla. The packet P is transferred to the next chamber K2 · 30 in accordance with the present invention, while the package P transfer takes place from the first drying chamber K i for the second drying chamber K2> turned vallntalaitteen 30 switch 31 is operated or controlled to automatically rotate in such a way that the control signal mc so entails the timber package P a control 35 signal j, supporting a first control center S j, rupeaakin to control the operation of the second chamber K2 by means of the control motors 23 and 26. Näin ollen kuivausta jatketaan kuivauskaavoja K ja M seuraten toisessa kamarissa K ikäänkuin siirtoa ei olisi kuivauskaavan ja säätölaitteiden 2 5 78348 ohjauksen osalta lainkaan suoritettu. Thus, the drying is continued to the drying formulas K and M, following the second chamber K as if no transfer had a drying formula and the control devices 2 5 78348 with regard to the control at all carried out. Kuitenkin puutavarapakettl on siirretty ensimmäisestä kamarista K^ toiseen kamariin ^ ja ensimmäiseen kamariin K^ on tuotu uusi paketti, jonka kuivauksen ohjaukseen kuvion 2 mukaisesti ryhtyy säätökeskus Sg, joka on vapautunut viimeisestä kama-5 rista poistetun paketin Pg kuivauksen ohjauksesta ja johon säätökes-kukseen Sg on ohjelmoitu uuden paketin edellyttämä kuivauskaava. However puutavarapakettl is transferred from the first chamber K ^ to the second chamber, ^ and to the first chamber K ^ has brought a new packet by controlling the drying takes control unit Sg, which is released from the last removed from the weed-5 Rista packet Pg drying direction and a säätökes-switching center Sg as shown in Figure 2 is programmed drying formula required by the new package.

Toisessa kamarissa K^ suoritetaan kuvion 3 mukaisesti kuivaus aikavälillä T2 - T^ kuivalämpötilaan t2^ ja märkälämpötilaan t2m minkä 10 jälkeen paketti siirretään seuraavaan kuivauskamariin Kg ja samalla valintakytkin 31 käännetään seuraavaan asentoon, jossa säätökeskuksen säätösignaali a^ ohjataan vaikuttamaan kolmannen kamarin Kg säätömootto-reihin 23 ja 26. In the second chamber K ^ by drying period in accordance with Figure 3, T 2 - T ^ dry temperature T2 ^ and the wet temperature T2M after 10 the packet is transferred to the next drying chamber in kg, while the selection switch 31 is turned to the next position, wherein the control unit control signal N are controlled to influence the third chamber Kg säätömootto-reihin 23 and 26.

15 Viimeisessä kamarissa Kg ko. At the 15 Kg chamber in question. paketin kuivaus suoritetaan aikavälillä packet-term drying is carried out

Tg - T2 lopulliseen kuivalämpötilan tg^ ja märkälämpötilan tg^ saman säätökeskuksen ohjaamana, jonka ohjauksen alaisuudessa kuivaus aloitettiin ensimmäisessä kamarissa ja suoritettiin toisessakin kamarissa Kj. Tg - T2 final temperature of the dry and wet tg ^ ^ same temperature Tg of the control of the control unit, which under control of the drying was started in the first chamber and the K i was performed in another chamber.

20 Tämän jälkeen ko. 20 The co. paketti poistetaan takaoven 14 kautta ja säätökeskus vapautuu seuraavan puutavarapaketin kuivausta ohjaamaan ja siihen ohjelmoidaan tämän uuden paketin mukainen kuivauskaava ja sen säätösignaali a^ ohjataan valintakytkimen 31 kautta vaikuttamaan ensimmäiseen kuivauskamariin Kj. package is removed through the back door 14 is released and the control center of the next timber package to control the drying and the drying formula and is programmed according to the new packet to the control signal N are controlled via a selection switch 31 between a first drying chamber K i.

25 Käytännön kuivaamoissa on yleensä useita kuivaamokamariryhmiä K^ - K^ kytkettyinä rinnakkain. 25 Practical kilns is usually several drying kiln chamber groups K ^ - K ^ connected in parallel. Tällöin kullakin kuivaamokamariryhmällä K^ - K^ on oma säätöjärjestelmänsä, jossa on yhtä monta (N kpl:tta) itsenäisesti toimivaa säätöyksikköä kuin sen ohjaamassa kuivaamokamariryh- 30 mässä on peräkkäisiä sarjaankytkettyjä kuivaamokamarelta. In this case, each drying kiln chamber groups K ^ - K ^ has its own control system with as many (N: s) independently operating control units as directed by the system 30 kuivaamokamariryh- successive series-connected kuivaamokamarelta.

Keksinnöllä toteutuu se käytännössä tärkeä etu, että kutakin kuivattavaa puutavarapakettia kohti on tarpeen suorittaa vain yksi säätökeskuksen ohjelmointi, koska säätökeskus "seuraa" kuivattavaa pakettia kalkkiin 35 niihin eri kamareihin, joiden läpi paketti kuivatuksen aikana kulkee. The invention is realized in practice, it is an important advantage that each timber package to be dried, it is necessary to carry out only one programming of the control unit, because the control center "follows" the package being dried lime 35 to the different chambers through which the package passes during the drying.

6 78348 6 78348

Seuraavassa esitettään patenttivaatimukset, joiden määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa keksinnön eri yksityiskohdat voivat vaihdella. Esitettään the following claims, within the scope of the inventive idea various details of the invention may vary.

Il Il

Claims (3)

  7 78348 7 78348
 1. 1. Menetelmä puutavaran läpiajettavan kamarlkulvaamon toiminnan säätämiseksi, jossa kuivaamossa kuivattavat puutavarakuormat (P) tuodaan 5 rullaradalla (10) tai vastaavalla etuoven (11) kautta ensimmäiseen kui-vauskamariin (K^) ja josta kuivaamosta puutavarakuormat (P) kuivauksen jälkeen poistetaan kuivaamon vastakkaiselta puolelta takaoven (IA) kautta viimeisestä kuivauskamarlsta (K^), ja jossa kuivaamossa kaksi tai useampia Itsenäisesti toimivia, toisistaan väliseinin (12,13) erotettuja 10 kuivauskamareita (Κ^,Κ^,Κ^) on kytketty keskenään sarjaan siten, että siirrettäessä puutavarakuormat edellisestä kamarista (K^;K^) seuraavaan kamariin (l^jK^) jatketaan tässä kamarissa (K^jK^) kuivausta kuivaus-kaavan olennaisesti siitä pisteestä, mihin kuivauksessa oli edellisessä kamarissa (K^,1^) ehditty, jossa menetelmässä keskenään sarjaankytketyn 15 kuivaamokamariryhraän (Κ^,ί^,Κ^) toimintaa ohjaa sellainen säätöjärjestelmä, jossa on yhtä monta säätöyk 1. A method for controlling the timber through the executable kamarlkulvaamon operation, wherein the drying plant dry the timber loads (P) are introduced into a 5 roll on the track (10) or the like through the front door (11) to the first Kui-vauskamariin (K d) and of which the kiln the timber loads (P) after drying, removed from the drying chamber on the opposite side of the through the back door (IA) of the final kuivauskamarlsta (K ^), and wherein the drying plant, two or more of independently operating from each other by partition walls (12,13) ​​separated by 10 drying chambers (Κ ^, Κ ^, Κ ^) are connected in series so that the transport of the timber loads from the previous chamber (K ​​^; K ^) to the next chamber (l ^ jK ^) is continued in this chamber (K ​​^ jK ^) drying from the point of the drying formula essentially to the drying of the previous chamber (K ​​^, 1 ^) enough time, the method comprising 15 connected in series kuivaamokamariryhraän (Κ ^, ^ ί, Κ ^) is controlled by a control system, with an equal number säätöyk sikköä (S^.S^.S^) kuin mainitussa kuivaamokamarlryhmässä on kuivaamokamarelta, ja jossa menetelmässä kulvaamokamarlryhmän eri kamareihin säädetään itsenäisesti, toisista kamareista riippumattomasti kuivauskaavan mukaisesti säädettävät 20 valhtelevat kulvausolosuhteet, tunnettu siltä, että sen jälkeen kun säätöykslkköön (S^;S^) Cal vastaavaan on asetettu kunkin kuivattavan puutavarakuorman (P) mukainen kuivauskaava (kuvio 3), järjestetään säätöslgnaali seuraamaan mainittua kuivattavaa puutavarakuormaa (P) ja kyseisen kuivauskaavan perusteella ohjataan sen kulvauskatnarln 25 säätölaitteita (23,26) tai vastaavia, jossa kyseinen kuivattava paketti (P) kulloinkin on. sikköä (S ^ .S ^ .S ^) than said kuivaamokamarlryhmässä is kuivaamokamarelta, and wherein the process chambers of different kulvaamokamarlryhmän independently adjusted, independently of the other drying chambers in accordance with the formula adjustable valhtelevat kulvausolosuhteet 20, characterized in that, after säätöykslkköön (S ^, S ^ ) Cal like is set in the drying formula in accordance with each of the drying timber loads (P) (Figure 3), arranged säätöslgnaali of a said dried timber loads (P) on the basis of the drying formula is controlled to kulvauskatnarln 25 control devices (23,26) or the like, wherein the dried pack (P ) in each case.
  1 Patenttivaatimukset 1 Claims
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siltä, että eri säätöyksikölstä (S^S^^^) saatavat säätösignaalit (a^.a^, 30 a^) kytketään valintalaitteeseen (30), joka ohjaa kyseisen säätösignaa-lin vuoron perään sen kulvauskamarin (K) säätölaitteille (23,26) tai vastaaville, jossa seurattava puutavarapaketti (P) on. 2. The method according to claim 1, characterized in that the different säätöyksikölstä (S ^ S ^^^) the control signals obtained from (a ^ .a ^, a ^ 30) is connected to a selection device (30) which controls the signal-säätösignaa in turn by a kulvauskamarin (D) the control devices (23,26) or the like, wherein the timber monitoring package (P).
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu 35 8 78348 1 siitä, että säätöyksiköistä (S^S^S^) tai vastaavasta saatavilla sää-tösignaaleilla (a^^.a^) ohjataan vuoron perään kunkin kuivaamokamarln (Ki,K2*K3) (pln) säätöpellin (22) säätölaitteita (23) ja kui- vatusilman lämmltyspatterin (23) säätöventtillin (24) säätömoottoria 5 (26) ja mahdollisesti muita vastaavia kamarin toimintaan vaikuttavia laitteita. 3. The method according to claim 1 or 2, wherein 35 8 78 348 1 in that the control units (S ^ S ^ S ^) or the like available in the weather-wave signal (a ^^ a. ^) Is controlled in turn by each kuivaamokamarln (Ki, K2 * K3) (pln) of the damper (22), control devices (23) and the fiber vatusilman lämmltyspatterin (23) adjustment valve (24) control the motor 5 (26), and possibly other similar devices that affect the functioning of the Chamber. 10 15 20 25 30 35 II 9 78348 10 15 20 25 30 35 9 78 348 II
FI834185A 1983-11-15 1983-11-15 Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke. FI78348C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI834185A FI78348C (en) 1983-11-15 1983-11-15 Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke.
FI834185 1983-11-15

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI834185A FI78348C (en) 1983-11-15 1983-11-15 Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke.
EP19850900108 EP0163711B1 (en) 1983-11-15 1984-11-14 Drying kiln for drying timber loads
PCT/FI1984/000082 WO1985002250A1 (en) 1983-11-15 1984-11-14 Procedure for controlling the operation of a drive-through chamber type timber drying kiln
DE19843470095 DE3470095D1 (en) 1983-11-15 1984-11-14 Drying kiln for drying timber loads

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI834185A0 true FI834185A0 (en) 1983-11-15
FI834185A true FI834185A (en) 1985-05-16
FI78348B true FI78348B (en) 1989-03-31
FI78348C true FI78348C (en) 1989-07-10

Family

ID=8518075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI834185A FI78348C (en) 1983-11-15 1983-11-15 Foerfarande Foer regulating the Funktionen of genomkoerbar kammartork Foer traevirke.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0163711B1 (en)
DE (1) DE3470095D1 (en)
FI (1) FI78348C (en)
WO (1) WO1985002250A1 (en)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4872270A (en) * 1988-03-09 1989-10-10 Eastman Kodak Company Drying process
FR2660424A1 (en) * 1990-04-03 1991-10-04 Electricite De France Method and installation for drying damp solid wood with a high throughput
DE69801431T2 (en) * 1997-04-24 2001-12-06 Vantico Ag A method and apparatus for treating plate-shaped well, especially printed circuit boards
WO2002025192A1 (en) 2000-09-25 2002-03-28 Windsor Engineering Group Limited Timber drying kiln
US7364091B2 (en) 2003-12-19 2008-04-29 Scientific Games International, Inc. Embedded optical signatures in documents
KR20070084102A (en) 2004-10-28 2007-08-24 사이언티픽 게임스 인터내셔널, 아이엔씨. Lottery game played on a geometric figure using indicia with variable point values
US7662038B2 (en) 2005-01-07 2010-02-16 Scientific Games International, Inc. Multi-matrix lottery
CN101389383A (en) 2005-01-07 2009-03-18 科学游戏程序国际有限公司 Lottery game utilizing nostalgic game themes
JP2008526439A (en) 2005-01-11 2008-07-24 サイエンティフィック ゲイムズ インターナショナル インコーポレイテッド Online lottery game you can buy a selection mark for the supplemental lottery
US8262453B2 (en) 2005-02-09 2012-09-11 Scientific Games International, Inc. Combination lottery and raffle game
US7874902B2 (en) 2005-03-23 2011-01-25 Scientific Games International. Inc. Computer-implemented simulated card game
WO2006116501A8 (en) 2005-04-27 2006-12-14 Scient Games Royalty Corp Game apparatus
US7654529B2 (en) 2005-05-17 2010-02-02 Scientific Games International, Inc. Combination scratch ticket and on-line game ticket
CN100455964C (en) 2006-12-26 2009-01-28 大连中土畜富威格木业有限公司 Equipment for coating, drying and conveying floor board
CN102597676B (en) * 2010-05-25 2015-07-01 马来西亚森林研究院 High-temperature lumber treatment system
EP2972033A4 (en) 2013-03-15 2017-01-11 Usnr Llc Unidirectional multi-path lumber kilns
WO2014168559A1 (en) * 2013-04-08 2014-10-16 Valutec Ab Method for drying of timber using warm air
DE102013006639A1 (en) * 2013-04-18 2014-10-23 Hildebrand Holztechnik Gmbh Channel drying device

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE960259C (en) * 1951-01-26 1957-03-21 Konrad Wieser Selbsttaetige controller of dryers for wood pile
FI34932A (en) * 1962-11-20 1965-03-10 Gann App U Maschb G Science manner an arrangement for Torka Trä Cards manner konstgjort
DE2524283A1 (en) * 1975-05-31 1976-12-09 Bollmann L Kg Central radio control for timber drying kilns - has transmitter to give brief reports of moisture readings at intervals
FI831331L (en) * 1983-04-19 1984-10-20 Tekma Oy Genomkoerbar kammartork Foer sentence.

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI834185A0 (en) 1983-11-15 application
FI834185A (en) 1985-05-16 application
EP0163711A1 (en) 1985-12-11 application
WO1985002250A1 (en) 1985-05-23 application
FI78348B (en) 1989-03-31 application
EP0163711B1 (en) 1988-03-23 grant
FI834185D0 (en) grant
DE3470095D1 (en) 1988-04-28 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4413426A (en) Method and apparatus for drying moist exhaust air from one or more bulk material drying hoppers
US3931684A (en) Vapor chamber for drying
US4948392A (en) Heat input for thermal regenerative desiccant systems
US4831747A (en) Continuous drier for veneer
US3474544A (en) Veneer dryer with plural treating zones
US2370422A (en) Dehydrator
US3199213A (en) Method of changing the moisture content of wood
US4015558A (en) Vapor deposition apparatus
US7963048B2 (en) Dual path kiln
US4424634A (en) Modular column dryer for particulate material
US4358472A (en) Multi-layer coating method
US4291472A (en) Drying apparatus for aqueous coated articles and method
US5226244A (en) Circulating air dryer
US3337967A (en) Low temperature, high humidity lumber drying kiln
US5276980A (en) Reversible conditioned air flow system
US5588830A (en) Combined radiant and convection heating oven
US4423557A (en) Gravity flow dryer for particulate material having channelized discharge
US5060594A (en) Apparatus for painting
US5195251A (en) Drying kiln
US5603168A (en) Method and apparatus for controlling a dryer
US2538888A (en) Drier for lumber and the like
US4106215A (en) Wood impingement dryer
EP0122902A2 (en) Drive-through chamber type timber drying kiln
US1467306A (en) Method of and apparatus for drying and conditioning materials
US4206554A (en) Heat cycling apparatus and method for bulk curing tobacco

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: INSIN!!RITOIMISTO UIMONEN & CO KY

MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: INSINOEOERITOIMISTO UIMONEN & CO KY