FI69963C - Doseringsanordning - Google Patents

Doseringsanordning Download PDF

Info

Publication number
FI69963C
FI69963C FI843915A FI843915A FI69963C FI 69963 C FI69963 C FI 69963C FI 843915 A FI843915 A FI 843915A FI 843915 A FI843915 A FI 843915A FI 69963 C FI69963 C FI 69963C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
device
drug
characterized
device according
air
Prior art date
Application number
FI843915A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI69963B (en
FI843915A0 (en
Inventor
Raimo Kusti Antero Auvinen
Kauko Pekka Juhani Karttunen
Original Assignee
Orion Yhtymae Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Orion Yhtymae Oy filed Critical Orion Yhtymae Oy
Priority to FI843915A priority Critical patent/FI69963C/en
Priority to FI843915 priority
Publication of FI843915A0 publication Critical patent/FI843915A0/en
Application granted granted Critical
Publication of FI69963B publication Critical patent/FI69963B/en
Publication of FI69963C publication Critical patent/FI69963C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M2202/00Special media to be introduced, removed or treated
  • A61M2202/06Solids
  • A61M2202/064Powder

Description

69963 69963

Annostelulaite Tämä keksintö koskee annostelulaitetta ja erityisesti sellaista annostelulaitetta, jonka avulla voidaan inhaloida 5 jauhemuotoista lääkeainetta. The dispenser This invention relates to dispensing apparatus and in particular to such a delivery device which can be inhaled in powder form and five drug. Kyseisenlaisia laitteita käytetään esimerkiksi astman hoitoon. That kind of devices are used for example for the treatment of asthma. Keksinnön mukainen laite on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa annettua tyyppiä. The device according to the invention is on the one introductory section of patent claims type.

10 Yleisimmin käytössä oleva laite lääkeaineen saattamiseksi keuhkoputkiin perustuu ponnekaasun käyttöön aerosolin muodostamiseksi. 10 most commonly used device to bring the drug into the bronchi on the use of a propellant to form an aerosol. Toinen perustyyppi, johon tämäkin keksintö kuuluu, on aktiiviseen sisäänhengitykseen perustuva laite, joka on edellistä parempi lääkinnällisessä mielessä. The second basic type to which the invention belongs to this, too, is based on active inhalation device, which is better than a year in a medical sense. Tällöin 15 käyttäjä ei voi, toisin kuin aerosolilaitteessa, ajoittaa sisäänhengitystä väärin aerosolin suihkauttamishetkeen nähden. In this case, the user 15 can not, in contrast to the dispensing aerosol device, schedule inhalation aerosol, incorrectly with respect to suihkauttamishetkeen. Eräässä tunnetussa, jälkimmäistä tyyppiä olevassa laitteessa inhalointilaitteeseen asetetaan kapseli, joka ennen inhalointia rikotaan, jolloin sen sisältämä lääkeaine voi-20 daan saada kulkeutumaan keuhkoihin sisäänhengitettävän ilman avulla. In a prior art, the latter type of inhaler device is set in the device, a capsule before inhalation infringed, wherein the medicament contained therein can be obtained by 20-migrate to the lungs of inhaled air. Haittapuolena kyseisen ratkaisun mukaisessa laitteessa on käytön hankaluus. The disadvantage of the device according to this solution is the difficulty of use. Annoskapseli on aina ennen kutakin käyttöä asetettava paikoilleen laitteeseen, mikä vie aikaa ja saattaa esimerkiksi vaikean astmakohtauksen saa-25 neelle henkilölle epäonnistuakin. Portion capsule is always before each use of the device to be deployed, which takes time and may, for example, severe asthma attack can be obtained on the holder 25 fails. Lisähaittana ko. A further drawback in question. laitteessa on vielä se, että kapselista joutuu silloin tällöin siruja hengitysteihin. the device is still in the fact that the capsule will occasionally broken airways.

Eräs keksinnön mukaisen laitteen tyyppiä oleva ratkaisu on 30 esitetty GB-patenttijulkaisussa 2 041 763. Kyseinen laite käsittää lääkeainesäiliön, johon on mahdollista sijoittaa suurehko määrä lääkeainetta. The type of the device according to the invention the solution is 30 described in British Patent No. 2 041 763. This device comprises a drug reservoir, which is possible to place a larger amount of drug. Laitteeseen kuuluu myös annostelulaite sopivan lääkeannoksen vapauttamiseksi kutakin inhalointikertaa varten ja myös suukappale, jonka kautta 35 ilmaa ja sen sisältämää lääkeainetta inhaloidaan keuhkoihin. The apparatus also includes a metering device suitable for releasing a dose of medicament for inhalation session, and also each of the mouthpiece 35 through which air is contained and the medicine is inhaled into the lungs.

2 69963 GB-patentin 2 041 763 laitteella on myös haittapuolia. 69 963 2 GB-A-2 041 763 a device is also disadvantages. Vakava haitta on laitteen epäedullinen muotoilu. A serious disadvantage is the unfavorable design of the device. Laite on tarkoitettu käytettäväksi siten, että lääkeaineannoksen vapautuminen inhalointia varten saadaan aikaan kiertämällä lait-5 teen säiliötä laitteen ollessa suukappale ylöspäin. The device is intended for use in such a way that the release of the drug dose for inhalation is achieved by rotating the device I-5 of the container device a mouthpiece upwards. Lääkeaineen sisäänhengittämistä varten laite on kuitenkin käännettävä vaakasuoraan asentoon. For the inhalation of the drug, however, the device is turned to a horizontal position. Lääkeaineannoksen vapautuminen pystysuorassa asennossa ja inhaloinnin suorittaminen vaakasuorassa laitetta pitäen voi aiheuttaa käyttäjälle sekaan-10 nusta. Release of the drug dose in a vertical position and a horizontal completion of inhalation device maintaining the user may result from among the 10-Installation. Erityisesti oikean ja tarkan annoksen saamiseksi laitten on oltava ehdottomasti pystysuorassa asennossa lääkeaineannosta vapautettaessa. In particular, to obtain a correct and accurate dose laitten must be absolutely vertical position, the dose of the drug is released.

Edellä mainitulla laitteella on vielä muitakin haittapuolia. Such devices are still other disadvantages. 15 Lääkeaineannos vapautuu annosteluosasta ilmakanavan sellaiseen osaan, joka on sivussa varsinaisen ilmavirtauksen kohdalta, mistä seuraa, että käyttäjä saa joskus vajaan annoksen lääkettä ja toisinaan taas yliannoksen, koska ilmavirta ei aina ota mukaansa kaikkea lääkeainetta ja toisinaan taas 20 tyhjentää edellisillä kerroilla jäljelle jääneet lääkeaineet ylisuurina annoksina. 15 The drug dose is released from the dispensing portion in a part of the air duct, which is on the side of the actual air flow split, with the result that the user sometimes gets less than a dose of medicine, and sometimes overdose, because the air flow does not always take the view, primarily drug and other times 20 to clear the previous two rounds remaining agents inflated doses . Lisäksi laite vaatii edelleen varsin voimakkaan hengityksen, jotta lääkeaine nousisi ilman mukana keuhkoihin asti. In addition, the device still requires quite a strong breath, so that the drug would rise with the air to the lungs.

25 Tämän keksinnön tarkoituksena on aikaansaada inhalointia varten sellainen annostelulaite, jota on helppo käyttää kaikissa olosuhteissa. 25 of the present invention is to provide for an inhalation delivery device that is easy to use in all circumstances. Keksinnön tarkoituksena on edelleen aikaansaada laite, joka vapauttaa aina varmasti yhtä suuren lääkeaineannoksen inhalointiin ja saada lääkeaine kulkeutu-30 maan joka kerta aiottuun kohteeseen asti. The purpose of the invention is to provide a device which always releases sure to be as large dose of drug for inhalation and get the drug to the destination 30, the danger of introducing a single item. Vielä on keksinnön tarkoituksena aikaansaada laite, josta inhalointi tapahtuu samassa asennossa, jossa lääkeaine johdetaan säiliöstä laitteen annosteluonteloon. In another object of the invention is to provide a device which inhalation takes place in the same position, wherein the drug container is passed annosteluonteloon device.

3 69963 3 69963

Edellä kuvatun lisäksi on tarkoituksena aikaansaada yksinkertainen ja toimintavarma laite, joka on valmistettavissa kohtuuhintaan, mutta joka ei siitä huolimatta ole kertakäyttöinen. In addition to the above-described purpose is to provide a simple and reliable device which can be manufactured at a reasonable price, but which is nevertheless not disposable.

5 5

Keksinnön tarkoitukset on aikaansaatu laitteella, jonka tunnusomaiset piirteet on annettu oheisissa patenttivaatimuksissa . objects of the invention, there is provided a device, the characterizing features of which are given in the accompanying claims.

10 Keksintöä kuvataan seuraavassa tarkemmin viittaamalla oheisiin patenttipiirustuksiin, joista kuvio 1 esittää keksinnön mukaista laitetta yleiskuvantona kuvio 2 esittää samaa laitetta leikkausta AA pitkin, kuvio 3 esittää myös kuvion 1 mukaista laitetta leikkausta 15 BB pitkin, kuvio 4 esittää kuvion 2 mukaista leikkausta keksinnön mukaisen laitteen toisesta suoritusmuodosta ja kuvio 5 esittää leikkausta CC kuvion 4 mukaisesta laitteesta sillä erolla, että kuvion 4 laite on oletettu 20 leikkaamattomaksi. 10 The invention will be described in more detail with reference to the appended drawings, in which Figure 1 shows the device general view of the invention Figure 2 shows the same device in a section through AA, Figure 3 also illustrates the arrangement of Figure 1 a section 15 BB down, Figure 4 shows a sectional view of the two device according to the invention, the second embodiment, and Figure 5 shows a section through the device according to the CC of Figure 4, with the difference that the device of Figure 4 is supposed 20 uncut.

Keksinnön mukainen laite 1 on periaatteessa lieriömäinen kahdella ulokkeella varustettu kappale. The inventive device 1 is basically provided with two cylindrical projections each. Lieriön runko 2 on ontto ja pitää sisällään säiliön 6 (kuvio 2) lääkeainetta 25 varten. The cylinder body 2 is hollow and includes a container 6 (Figure 2) of a drug to 25. Säiliö on ylhäältä päin suljettu kannella 3, joka on sijoitettu paikoilleen kierteiden avulla tai painosovituk-sella. The container has a top closed by a lid 3 which is located in position by threads or painosovituk-public. Kuviosta 1 näkyy annostelulaitteen käyttökytkin 4 lieriön pinnasta ulkonevana osana ja vastakkaiseen suuntaan ulkoneva suukappale 5. Figure 1 shows the surface of the metering apparatus drive coupling part protruding from the cylinder 4 and in the opposite direction of the projecting piece 5.

30 30

Kuvioista 2 ja 3 on nähtävissä laitteen toiminta. Figures 2 and 3 show operation of the device. Lääkeaine annostellaan säiliöön 6 esimerkiksi siten, että sitä riittää sataan tai kahteen sataan yksittäisannokseen. The drug is dispensed into the container 6, for example, so that it is sufficient for one hundred or two hundred individual doses. Säiliön alin osa on tehty kartiomaiseksi, mikä auttaa lääkeainetta 35 valumaan oikeaan kohtaan annostelulaitteelle. The lowest part of the container is made conical, which help the drug to the casting 35 to the correct position the dispensing device.

* *« 4 69963 * * «4 69963

Annostelulaite koostuu esimerkiksi lieriömäisestä rungosta 7, johon on tehty yksi tai useampia syvennyksiä 9 lääkeaine-annoksen mittaamiseksi. The dosing device consists of a cylindrical body 7, which is provided with one or more recesses 9 for measuring the dose of the drug. Runko 7 on pituusakselinsa ympäri pyörivä, jolloin pyörittäminen ja samalla lääkkeen annostelu 5 tapahtuu käyttölaitteen 4 avulla. The body 7 is rotatable about the longitudinal axis, wherein the rotation of the same and metering the drug 5 takes place by means of the control device 4. Käyttölaite 4 toimii, joko niin, että käyttäjä sormin pyörittää käyttölaitetta 4 ja siten runkoa 7 tai siten, että käyttäjä painaa sitä kohti laitteen runkoa. The actuator 4 operates, either by the user with the fingers to rotate the operating device 4 and thus the frame 7, or by the user pressing it toward the body of the device. Käyttömekanismi 8 voi olla esimerkiksi sellainen, jota käytetään tavanomaisesti esimerkiksi kuulakär-10 kikynissä niiden saattamiseksi kirjoituskuntoon. The drive mechanism 8 may be, for example, conventionally used, for example, kikynissä ball screw shaft 10 to bring them into the write state. Sen lisäksi, että mekanismi on yksinkertainen ja toimintavarma on sillä vielä sekin etu, että se täräyttää runkoa 7, jolloin lääkeaine varmasti irtoaa syvennyksestä 9. Mikäli käyttölaitetta 4 käytetään sormin pyörittämällä, on käyttömekanismi 8 15 sellainen, että se pysäyttää rungon kiertoliikkeen samalla runkoa täräyttäen asentoon, jossa yksi syvennyksistä 9 on suuntautuneena onteloon 11 ja yksi säiliöön 6. In addition, the mechanism is simple and reliable in operation is for yet another advantage that the bump a frame 7, wherein the drug is certainly detached from the recess 9. If the drive device 4 is used for finger rotation of a drive mechanism August 15 such that the stop housing the rotational movement in the same frame täräyttäen position wherein one of the recesses 9 is directed into the cavity 11, and a container 6.

Annostelulaitteelta irrotessaan lääkeaine joutuu onteloon 20 11. Onteloon 11 johtaa kanava 10, jonka kautta saapuu se ilma, joka hengitetään sisään suukappaleen 5 kautta. dispensing the drug detachment from a Device will have a cavity 20 in the cavity 11. The lead 11 of the channel 10, through which it enters the air that is inhaled through the mouthpiece 5. Lääkeaine tempautuu ilmavirran mukaan. The drug is swept by the air stream. Tulokanavia 10 voi olla yksi tai useampia. Input channels 10 may be one or more. Ilmakanavassa on ennen varsinaista suu-kappaletta kuristuskohta 12, joka sekoittaa lääkeaineen 25 lopullisesti virtaavaan ilmaan. The air duct is before the mouth-piece constriction 12, which mixes the drug at a 25 flowing into the air. Suukappaleesta lääkeaine joutuu ilman mukana keuhkoihin. The mouthpiece of the drug will air the lungs. Kaiken kaikkiaan pyörteisen ilmavirran aikaansaaminen auttaa lääkeaineen kulkeutumista keuhkoihin, koska pyörteisessä ilmavirrassa lääkeaine on tasaisesti jakautuneena. All in all, the turbulent airflow helps achieving the migration of the drug into the lungs, because of the turbulent air stream the drug is evenly distributed.

30 30

Kuviossa 4 ja 5 on esitetty eräs vaihtoehtoinen suoritusmuoto, jossa runko 7 on muotoiltu yhdeksi yhtenäiseksi osaksi käyttölaitteen 4 kanssa. Figures 4 and 5 show an alternative embodiment in which the frame 7 is formed into one integral part with the use of the device 4 is shown. Runko 7 pysyy paikallaan päässään olevan halkion eri puolille jäävien "sorkkien" 35 avulla, jotka muovin joustavuuden nojalla painuvat sitä The frame 7 is held in place in a variety of end sides of the slit remaining "hoof" 35 by means of which it is pressed by virtue of the flexibility of the plastic

II II

5 69963 varten tehdyn aukon pintoihin. 5 69 963 on the end surfaces of the opening. Aukon reuna nojaa sorkassa olevaan syvennykseen. The opening edge on the Sorkka recess. Täräyttävänä mekanismina laitteessa on hammastettu rungon osa 14, jota vasten on jännitetty kieli 13, joka hampaalta toiselle pudotessan täräyttää laitetta. Täräyttävänä mechanism of the device has a toothed part 14 of the body, which is biased against tongue 13, which tooth to tooth pudotessan bump a device.

5 5

Hammaspyörällä 14 on kaksi suurempaa hammasta tai lovea, joiden avulla käyttäjä tietää pyörittäneensä käyttölaitetta 4 yhden yksikköannoksen verran. The gear 14 has two larger teeth or notches, which allow the user to know been running the actuator 4 is one unit dose.

10 Kuvioiden 4 ja 5 rakenteessa on käytetty, kuten kuvioista on nähtävissä, moduulirakennetta. 10 in the structure of Figures 4 and 5 is used, as seen in the figures, the modular structure.

Keksinnön mukainen laite, joka on esitetty patenttipiirus-tuksissa, on vain yksi esimerkki mahdollisesta toteutuksesi 15 ta. The device according to the invention, which is shown in patenttipiirus-purposes is only one example of possible implementation of the 15 s. On selvää, että ulkomuoto on toisarvoinen asia, mutta koska kyseessä oleva muotoilu on samantapainen kuin mitä käytetään aerosoliannostelulaitteen yhteydessä, on muoto tuttu niille, jotka ovat kenties käyttäneet ennen aerosoli-laitetta. It is clear that the overall appearance is of secondary importance, but since in the case of the design is similar to that used in connection with an aerosol dispenser, it is known to form them, which are used perhaps before an aerosol device. Tämä helpottaa luonnollisesti laitteen käyttöä. This, of course, facilitates the use of the device.

20 20

Laitteen suukappale voi olla esitetyn kiinteän sijasta vaihdettava ja sen muotoilu voi olla haluttu. Mouthpiece of the device can be fixed in place to the exchange and its design may be desired.

Annostelun suorittava laite 4, 7, 8, 9 voi olla sijoitettu 25 laitteeseen esitetyn suunnan lisäksi myös muulla tavalla, kuten poikittaisesti esitettyyn nähden. The dosing device executing 4, 7, 8, 9 may be disposed in addition to the orientation device 25 in some other manner, such as shown in crosswise relation. Olennaista on, että käyttölaite on käyttäjälleen miellyttävä niin, että nuppia 4 voidaan vaivattomasti kiertää tai painaa. What is essential is that the control device is comfortable to the user so that the knob 4 can be easily rotated or pressed. Annostelijan rungossa 7 olevia syvennyksiä 9, jotka määrittävät lääkeaine-30 annoksen suuruuden, voi olla yksi, kaksi tai useampiakin. The applicator body 7 to the depressions 9, which determine the amount of the drug dose 30 can be one, two or even more. On lisäksi mahdollista tehdä runko 7 syvennyksineen vaihdettavaksi, jolloin samaa annostelulaitetta voidaan käyttää annostelemaan erilaisia lääkeaineita. It is also possible to make the recesses 7 of frame exchange, wherein the same dosage unit can be used to deliver a variety of drugs. Tällöin vain vaihdetaan sellainen runko-osa 7, jonka syvennykset 9 sopivat käytettä-35 vän lääkeaineen annosmäärään. In this case, only the exchange of a body portion 7 having the recesses 9 are suitable for use as 35 Vän drug from the dosage amount.

6 69963 6 69963

On vielä huomattava, että annostelulaite ei millään tavalla ole rajoitettu pelkästään lieriömäiseksi kappaleeksi, vaikka lieriömäinen runko-osa 7 onkin kieltämättä helppo saada toimimaan halutulla tavalla. It should also be noted that the dispensing device is in no way limited to only cylindrical body, even if the cylindrical body part 7 is certainly easy to operate in the desired manner. Niinpä esimerkiksi osapallomainen 5 tai pallomainen annostelulaitteen runko 7 on mahdollinen. Thus, for example, five part-spherical or ball-like body the dispensing device 7 is possible. Tällöin pallo on luonnollisesti ohjattava pyörimään tietyn akselin ympäri ja sen kehälle järjestetään lääkeaineannoksen vastaanottavat syvennykset. In this case, it is of course controlled to rotate about a given axis and its periphery is arranged a drug dose receiving recesses. Voitaisiin ajatella jopa sitä, että syvennyksiä olisi, kahta eri lääkeainetta varten, kaksi 10 eri akselille laakeroitua kehällä sijaitsevaa riviä. One could even think of it, the recesses have, for two different drug, two rows of circumferentially located in 10 different shaft bearings. Vaihtamalla pallon akselointikohtaa saataisiin automaattisesti sopivat annoskuopat kahdelle eri lääkeaineelle. By changing the ball akselointikohtaa would automatically agree to the wells at two different dose drug.

Lääkeaineesta riippuen on joskus tarpeen järjestää lääkeai-15 nesäiliöön 6 kuivatus, jottei lääkeaine paukkuutuisi ja siten aiheuttaisi toimintahäiriöitä. depending on the drug substance is sometimes necessary to provide relief valve 15 as a medicament 6-drying in order to avoid drug paukkuutuisi and thus cause malfunctions. Keksinnön mukaiseen laitteeseen on helppo liittää kuivatusainekammio esimerkiksi siten, että kammio sijaitsee laittee kannen 3 alapinnalla. the device according to the invention is easy to attach kuivatusainekammio, for example, that the chamber is located on the lower surface of the cover 3 equ. Mikäli niin halutaan, voidaan kansi varustaa vielä kumista 20 tai muusta sopivasta materiaalista tehdyllä tiivisteellä, jolloin ulkopuolisen kosteuden tunkeutuminen säiliöön 6 on täysin estetty. If so desired, the lid may be provided with a further 20 made of rubber or other suitable material seal to the penetration of external moisture reservoir 6 is completely prevented.

Claims (8)

69963 69963
1. Laite jauhemaisen lääkeaineen inhaloimiseksi aktiiviseen sisäänhengitykseen perustuvalla menetelmällä, käsittäen säiliön (6), annostelulaitteen (7, 9) ja suukappaleen (5), tunnettu siitä, että annostelulaite koostuu oletetun akselinsa ympäri pyöritettävästä rungosta (7), jossa on syvennys (9) tai syvennyksiä (9) lääkeaineen vastaanottamiseksi yhdessä asennossa ja luovuttamiseksi toisessa asennossa ilmakanavaan (10, 11, 12, 5) inhaloimista varten. 1. A device for the inhalation of a powdered drug active inhalation based method, comprising a container (6), a metering device (7, 9) and the mouthpiece (5), characterized in that the metering device consists around the presumed axis of the rotatable body (7) having a recess (9) or recesses (9) of the drug for receiving in one position and the release position, the second air duct (10, 11, 12, 5) for inhaling.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että runko (7) on lieriömäinen, osapallomainen tai pallomainen. 2. A device according to claim 1, characterized in that the body (7) is cylindrical, part-spherical or spherical.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnet-t u käyttölaitteesta (4, 8), jonka avulla annostelulaite (7) on käännettävissä akselinsa ympäri lääkeaineen vastaanottamiseksi ja luovuttcimiseksi . 3. A device as claimed in Claim 1 or Claim 2, wherein the actuator (4, 8), by means of which the dosing device (7) is rotatable about its axis for receiving the drug and luovuttcimiseksi.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että käyttölaite (4, 8) on käsin kierrettävissä ja että siinä on täräyttävä mekanismi, kuten lovettu pyörä (14), jota vasten on jännitetty kieleke (13), joka liikkuu lovelta toisella käyttölaitetta kierrettäessä. 4. A device according to claim 3, characterized in that the drive device (4, 8) is manually rotatable and that it has a täräyttävä mechanism such as a notched wheel (14) against which is biased tongue (13) which moves lovelta the second drive device is rotated.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen laite, tunnettu siitä, että annostelulaitteen runko (7) on lieriömäinen ja sen kehällä on kaksi kappaletta syvennyksiä (9). 5. Device according to one of the preceding claims, characterized in that the dispensing device body (7) is cylindrical, and its periphery is two recesses (9).
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen laite, tunnettu siitä, että säiliö (6) lääkeainetta varten on annostelulaitetta kohti olevasta pohjaosastaan kartiomainen. 6. A device according to one of the preceding claims, characterized in that the container (6) for a drug delivery device is in a conical bottom portion. 69963 69963
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen laite, tunnettu siitä, että ilmakanava käsittää kanavan (10) tulevaa ilmaa varten, ontelon (11), johon lääkeaine vapautetaan annostelulaitteelta (7, 9) ja suukappaleen (5). 7. Device according to one of the preceding claims, characterized in that the air channel comprises for future channel (10) of air, the cavity (11) in which the drug is released from the dosing device (7, 9) and the mouthpiece (5).
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että ilmakanavassa on vielä kuristuskohta (12) ilman ja lääkeaineen sekoittumisen tehostamiseksi pyörteisyyden avulla. 8. The device according to claim 1, characterized in that the air passage is still a constriction (12) to enhance mixing of the air and the turbulence of the drug form.
FI843915A 1984-10-04 1984-10-04 Doseringsanordning FI69963C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI843915A FI69963C (en) 1984-10-04 1984-10-04 Doseringsanordning
FI843915 1984-10-04

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI843915A FI69963C (en) 1984-10-04 1984-10-04 Doseringsanordning
SE8504541A SE8504541L (en) 1984-10-04 1985-10-01 dosing device
CH423785A CH666823A5 (en) 1984-10-04 1985-10-01 Dosing.
JP22110485A JPS6190674A (en) 1984-10-04 1985-10-03 Drug administration apparatus
GB08524446A GB2165159A (en) 1984-10-04 1985-10-03 Dosing device
IT2235385A IT1200760B (en) 1984-10-04 1985-10-04 dosing device
DE19853535561 DE3535561C2 (en) 1984-10-04 1985-10-04 Device for inhaling a powdery medicinal substance

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI843915A0 FI843915A0 (en) 1984-10-04
FI69963B FI69963B (en) 1986-01-31
FI69963C true FI69963C (en) 1986-09-12

Family

ID=8519694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI843915A FI69963C (en) 1984-10-04 1984-10-04 Doseringsanordning

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JPS6190674A (en)
CH (1) CH666823A5 (en)
DE (1) DE3535561C2 (en)
FI (1) FI69963C (en)
GB (1) GB2165159A (en)
IT (1) IT1200760B (en)
SE (1) SE8504541L (en)

Families Citing this family (108)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4570630A (en) * 1983-08-03 1986-02-18 Miles Laboratories, Inc. Medicament inhalation device
US5046493A (en) * 1988-02-16 1991-09-10 James Kropkowski Nasal dispenser
EP0363060B1 (en) * 1988-10-04 1994-04-27 The Johns Hopkins University Aerosol inhaler
US5176132A (en) * 1989-05-31 1993-01-05 Fisons Plc Medicament inhalation device and formulation
US5239991A (en) * 1989-06-21 1993-08-31 Fisons Plc Disposable powder medicament inhalation device with peel-off cover
GB8914223D0 (en) * 1989-06-21 1989-08-09 Fisons Plc Medicament container
IT1237118B (en) * 1989-10-27 1993-05-18 Miat Spa Multidose inhaler for powdered medications.
DE4027391A1 (en) * 1990-08-30 1992-03-12 Boehringer Ingelheim Kg LPG Free inhalationsgeraet
DE4027390C2 (en) * 1990-08-30 1994-11-03 Boehringer Ingelheim Kg Propellant-free inhaler
US5507281A (en) * 1990-08-30 1996-04-16 Boehringer Ingelheim Kg Device for initiating a mechanical switching operation in synchronism with the breathing
US5429122A (en) * 1990-09-26 1995-07-04 Zanen; Pieter Inhaler devices provided with a reservoir for several doses of medium for inhaling, transporting device, whirl chamber
DE69132850T2 (en) * 1990-09-26 2002-05-29 Pharmachemie Bv Cyclone powder inhaler
FR2667509B1 (en) * 1990-10-04 1995-08-25 Valois Powder inhaler, microdoses of conditioner powder form adapted bands for use in an inhaler powder, and method of making such strips.
GB9026025D0 (en) * 1990-11-29 1991-01-16 Boehringer Ingelheim Kg Inhalation device
AU650953B2 (en) * 1991-03-21 1994-07-07 Novartis Ag Inhaler
US5243970A (en) * 1991-04-15 1993-09-14 Schering Corporation Dosing device for administering metered amounts of powdered medicaments to patients
RU2093197C1 (en) * 1991-04-15 1997-10-20 Лейрас Ой Device for dosing powder medicine substances
US5394868A (en) * 1992-06-25 1995-03-07 Schering Corporation Inhalation device for powdered medicaments
GB9123953D0 (en) * 1991-11-12 1992-01-02 Minnesota Mining & Mfg Inhalation device
US5469843A (en) * 1991-11-12 1995-11-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Inhalation device
GB9203761D0 (en) 1992-02-21 1992-04-08 Innovata Biomed Ltd Inhaler
WO1993018812A1 (en) * 1992-03-25 1993-09-30 Tebro S.A. Powder jet dispenser for medicament inhalation therapies
DE4239402A1 (en) * 1992-11-24 1994-05-26 Bayer Ag Multiple dosage powder inhaler - has acceleration channel and dwell chamber for uniformly high drug dispersion
DE69413528D1 (en) * 1993-04-06 1998-10-29 Minnesota Mining & Mfg Device for dry powder inhalers deagglomerate for
DE4319514C2 (en) * 1993-06-14 2003-06-18 Sofotec Gmbh & Co Kg powder inhaler
US5524613A (en) * 1993-08-25 1996-06-11 Habley Medical Technology Corporation Controlled multi-pharmaceutical inhaler
DE4340768A1 (en) * 1993-11-30 1995-06-01 Bayer Ag Device for inhaling
GB9326574D0 (en) * 1993-12-31 1994-03-02 King S College London Dry power inhalers
FI942196A (en) * 1994-05-11 1995-11-12 Orion Yhtymae Oy The powder inhaler
DE19522415C2 (en) * 1995-06-21 2003-12-04 Sofotec Gmbh & Co Kg Pharmaceutical powder cartridge with integrated metering and powder inhaler having means for actuating the metering device of the pharmaceutical powder cartridge
CN1325129C (en) * 1995-06-21 2007-07-11 Meda制药有限及两合公司 Cartrige and medicine powder inhalator with integrated metering device
US5988163A (en) * 1995-08-02 1999-11-23 Innovative Devices Dry powder medicament inhalator having an inhalation-activated flow diverting means for triggering delivery of delivery of medicament
US5823183A (en) * 1995-08-02 1998-10-20 Innovative Devices Dry powder medicament inhalator having an inhalation-activated flow diverting means for triggering delivery of medicament
US6209538B1 (en) * 1995-08-02 2001-04-03 Robert A. Casper Dry powder medicament inhalator having an inhalation-activated flow diverting means for triggering delivery of medicament
JP3317823B2 (en) * 1995-08-11 2002-08-26 有限会社ドット Doser
FI102875B1 (en) * 1995-11-10 1999-03-15 Orion Yhtymae Oy The powder inhaler
GB9626263D0 (en) 1996-12-18 1997-02-05 Innovata Biomed Ltd Powder inhaler
SE9700935D0 (en) * 1997-03-14 1997-03-14 Astra Ab inhalation device
ES2165768B1 (en) 1999-07-14 2003-04-01 Almirall Prodesfarma Sa New quinuclidine derivatives and pharmaceutical compositions containing them.
GB9920839D0 (en) 1999-09-04 1999-11-10 Innovata Biomed Ltd Inhaler
DE60020597D1 (en) 1999-12-07 2005-07-07 Orion Corp Mehrfachpulverinhalator
ES2305057T3 (en) * 2000-02-28 2008-11-01 Pharmakodex Limited Device for oral drug delivery.
US6948494B1 (en) 2000-05-10 2005-09-27 Innovative Devices, Llc. Medicament container with same side airflow inlet and outlet and method of use
FI20002363A0 (en) * 2000-10-27 2000-10-27 Orion Yhtymae Oyj The powder inhaler
FI20011317A0 (en) 2001-06-20 2001-06-20 Orion Corp The powder inhaler
US6681768B2 (en) 2001-06-22 2004-01-27 Sofotec Gmbh & Co. Kg Powder formulation disintegrating system and method for dry powder inhalers
GB0128148D0 (en) 2001-11-23 2002-01-16 Innovata Biomed Ltd Assembly
US7258118B2 (en) 2002-01-24 2007-08-21 Sofotec Gmbh & Co, Kg Pharmaceutical powder cartridge, and inhaler equipped with same
DE10202940A1 (en) 2002-01-24 2003-07-31 Sofotec Gmbh & Co Kg Cartridge for a dry powder inhaler
AU2003209475A1 (en) 2002-03-07 2003-09-16 Vectura Limited Fast melt multiparticulate formulations for oral delivery
ES2262730T3 (en) 2002-07-31 2006-12-01 Chiesi Farmaceutici S.P.A. Powder inhaler.
WO2005102429A1 (en) 2004-04-21 2005-11-03 Innovata Biomed Limited Inhaler
GB0409197D0 (en) 2004-04-24 2004-05-26 Innovata Biomed Ltd Device
EP1761279A1 (en) 2004-05-31 2007-03-14 Laboratorios Almirall, S.A. Combinations comprising antimuscarinic agents and pde4 inhibitors
ES2257152B1 (en) 2004-05-31 2007-07-01 Laboratorios Almirall S.A. Antimuscarinics and combinations comprising beta-adrenergic agents agonists.
NZ552523A (en) 2004-07-16 2010-11-26 Almirall Sa Inhaler for the administration of powdered pharmaceuticals, and a powder cartridge system for use with this inhaler
PL370285A1 (en) * 2004-09-23 2006-04-03 Glaxosmithkline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna Powder inhaler
CN100431634C (en) * 2005-04-04 2008-11-12 陈庆堂;陈 欣 Dry powder aerosolizing inhalator
ES2265276B1 (en) 2005-05-20 2008-02-01 Laboratorios Almirall S.A. Derivatives of 4- (2-amino-1-hydroxyethyl) phenol as beta2 adrenergic receptor agonists.
US20100043785A1 (en) * 2006-11-14 2010-02-25 Bang & Olufsen Medicom A/S Inhaler with a forward metering valve
JP5564262B2 (en) 2006-12-22 2014-07-30 アルミラル・ソシエダッド・アノニマAlmirall, S.A. Inhalation device for powdered medicament
ES2306595B1 (en) 2007-02-09 2009-09-11 Laboratorios Almirall S.A. Napadisylate salt of 5- (2 - ((6- (2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl) amino) -1-hydroxyethyl) -8-hydroxyquinolin-2 (1H) -one as beta2 adrenergic receptor agonist .
ES2320955B1 (en) 2007-03-02 2010-03-16 Laboratorios Almirall S.A. New 3 - ((1,2,4) triazolo (4,3-a) pyridin-7-yl) benzamide.
ES2320961B1 (en) 2007-11-28 2010-03-17 Laboratorios Almirall, S.A. Derivatives of 4- (2-amino-1-hydroxyethyl) phenol as beta2 adrenergic receptor agonists.
EP2096105A1 (en) 2008-02-28 2009-09-02 Laboratorios Almirall, S.A. Derivatives of 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol as agonists of the b2 adrenergic receptor
EP2100598A1 (en) 2008-03-13 2009-09-16 Laboratorios Almirall, S.A. Inhalation composition containing aclidinium for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
EP2100599A1 (en) 2008-03-13 2009-09-16 Laboratorios Almirall, S.A. Inhalation composition containing aclidinium for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
EP2108641A1 (en) 2008-04-11 2009-10-14 Laboratorios Almirall, S.A. New substituted spiro[cycloalkyl-1,3'-indo]-2'(1'H)-one derivatives and their use as p38 mitogen-activated kinase inhibitors
EP2113503A1 (en) 2008-04-28 2009-11-04 Laboratorios Almirall, S.A. New substituted indolin-2-one derivatives and their use as p39 mitogen-activated kinase inhibitors
EP2196465A1 (en) 2008-12-15 2010-06-16 Almirall, S.A. (3-oxo)pyridazin-4-ylurea derivatives as PDE4 inhibitors
UY32297A (en) 2008-12-22 2010-05-31 Almirall Sa mesylate salt of 5- (2 - {[6- (2,2-difluoro-2-fenilitoxi) hexyl] amino} -1-hydroxyethyl) -8-hydroxyquinolin-2 (1H) -one as b receptor agonist (beta ) 2 acrenérgico
EP2221055A1 (en) 2009-02-18 2010-08-25 Almirall, S.A. 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one for the treatment of lung function
EP2221297A1 (en) 2009-02-18 2010-08-25 Almirall, S.A. 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one and its use in the treatment of pulmonary diseases
EP2226323A1 (en) 2009-02-27 2010-09-08 Almirall, S.A. New tetrahydropyrazolo[3,4-c]isoquinolin-5-amine derivatives
EP2228368A1 (en) 2009-03-12 2010-09-15 Almirall, S.A. Process for manufacturing 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one
EP2322176A1 (en) 2009-11-11 2011-05-18 Almirall, S.A. New 7-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one derivatives
EP2380890A1 (en) 2010-04-23 2011-10-26 Almirall, S.A. New 7,8-dihydro-1,6-naphthyridin-5(6h)-one-derivatives as PDE4 inhibitors
EP2386555A1 (en) 2010-05-13 2011-11-16 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and m3 muscarinic antagonist activities
EP2394998A1 (en) 2010-05-31 2011-12-14 Almirall, S.A. 3-(5-Amino-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)-biphenyl derivatives as PDE4 inhibitors
EP2441755A1 (en) 2010-09-30 2012-04-18 Almirall, S.A. Pyridine- and isoquinoline-derivatives as Syk and JAK kinase inhibitors
EP2457900A1 (en) 2010-11-25 2012-05-30 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives having CRTh2 antagonistic behaviour
EP2463289A1 (en) 2010-11-26 2012-06-13 Almirall, S.A. Imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as JAK inhibitors
EP2489663A1 (en) 2011-02-16 2012-08-22 Almirall, S.A. Compounds as syk kinase inhibitors
EP2510928A1 (en) 2011-04-15 2012-10-17 Almirall, S.A. Aclidinium for use in improving the quality of sleep in respiratory patients
EP2518070A1 (en) 2011-04-29 2012-10-31 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as PI3K inhibitors
EP2518071A1 (en) 2011-04-29 2012-10-31 Almirall, S.A. Imidazopyridine derivatives as PI3K inhibitors
EP2526945A1 (en) 2011-05-25 2012-11-28 Almirall, S.A. New CRTH2 Antagonists
EP2527344A1 (en) 2011-05-25 2012-11-28 Almirall, S.A. Pyridin-2(1H)-one derivatives useful as medicaments for the treatment of myeloproliferative disorders, transplant rejection, immune-mediated and inflammatory diseases
EP2548876A1 (en) 2011-07-18 2013-01-23 Almirall, S.A. New CRTh2 antagonists
EP2548863A1 (en) 2011-07-18 2013-01-23 Almirall, S.A. New CRTh2 antagonists.
EP2554544A1 (en) 2011-08-01 2013-02-06 Almirall, S.A. Pyridin-2(1h)-one derivatives as jak inhibitors
EP2578570A1 (en) 2011-10-07 2013-04-10 Almirall, S.A. Novel process for preparing 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1(r)-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one via novel intermediates of synthesis.
EP2592078A1 (en) 2011-11-11 2013-05-15 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonist activities
EP2592077A1 (en) 2011-11-11 2013-05-15 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonist activities
EP2641900A1 (en) 2012-03-20 2013-09-25 Almirall, S.A. Novel polymorphic Crystal forms of 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl]amino}-1-(R)-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one, heminapadisylate as agonist of the ß2 adrenergic receptor.
EP2647627A1 (en) 2012-04-02 2013-10-09 Almirall, S.A. Salts of 5-[(1r)-2-({2-[4-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)phenyl] ethyl}amino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one.
EP2666465A1 (en) 2012-05-25 2013-11-27 Almirall, S.A. Novel dosage and formulation
EP2668941A1 (en) 2012-05-31 2013-12-04 Almirall, S.A. Novel dosage form and formulation of abediterol
WO2014060431A1 (en) 2012-10-16 2014-04-24 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as pi3k inhibitors
EP2738172A1 (en) 2012-11-28 2014-06-04 Almirall, S.A. New bicyclic compounds as crac channel modulators
BR112015013628A2 (en) 2012-12-18 2017-07-11 Almirall Sa carbamate derivatives cyclo-hexyl and quinuclidinila having adrenergic agonist activity and muscarinic antagonist beta2 m3
AR094797A1 (en) 2013-02-15 2015-08-26 Almirall Sa Pyrrolotriazine derivatives as inhibitors of PI3K
EP2848615A1 (en) 2013-07-03 2015-03-18 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives as CRAC channel modulators
WO2015091285A1 (en) 2013-12-19 2015-06-25 Almirall S.A. Dosage formulation comprising salmeterol and fluticasone propionate
EP3286178A1 (en) 2015-04-21 2018-02-28 Almirall S.A. Amino-substituted heterocyclic derivatives as sodium channel inhibitors
WO2016202800A1 (en) 2015-06-16 2016-12-22 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as pi3k inhibitors
WO2017076990A1 (en) 2015-11-05 2017-05-11 Almirall, S.A. Addition salts of n-[4-(4-{[(1s)-1-(5-methyl-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)ethyl]amino}-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-1h-indol-6-yl]sulfamide
WO2019030298A1 (en) 2017-08-08 2019-02-14 Almirall, S.A. Novel compounds activating the nrf2 pathway

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE483136A (en) * 1947-09-04 1942-06-30
US2587215A (en) * 1949-04-27 1952-02-26 Frank P Priestly Inhalator
YU41046B (en) * 1974-08-22 1986-10-31 Schering Ag Medicine inholating device
DE2716323C2 (en) * 1977-04-07 1986-03-13 Schering Ag, 1000 Berlin Und 4709 Bergkamen, De
IT7920688V0 (en) * 1979-02-05 1979-02-05 Chiesi Paolo Parma Inhaler for pulverulent medicinal substances, with combined metering function.
SE438261B (en) * 1981-07-08 1985-04-15 Draco Ab Priority over the dose inhaler by a perforated diaphragm
EP0079478A1 (en) * 1981-11-03 1983-05-25 Miles Laboratories, Inc. Medicament inhalation device

Also Published As

Publication number Publication date
IT8522353D0 (en) 1985-10-04
CH666823A5 (en) 1988-08-31
IT1200760B (en) 1989-01-27
FI843915D0 (en)
SE8504541D0 (en) 1985-10-01
DE3535561C2 (en) 1994-10-06
DE3535561A1 (en) 1986-05-22
GB2165159A (en) 1986-04-09
FI69963B (en) 1986-01-31
SE8504541L (en) 1986-04-05
FI843915A0 (en) 1984-10-04
JPS6190674A (en) 1986-05-08
GB8524446D0 (en) 1985-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2141849C1 (en) Device for spraying of powder-like medicament
US6065472A (en) Multidose powder inhalation device
KR880001811B1 (en) Inhalator(ii)
KR100492839B1 (en) Inhalation device
KR100663113B1 (en) Pre-metered dose assembly for breath-actuated dry powder inhaler
US6729328B2 (en) Breathing-controlled inhalation device for dry powder and method for the even distribution of the dry powder in the air
DE60115255T2 (en) inhaler
DE60109609T2 (en) drug dispenser
JP3317823B2 (en) Doser
CN100490913C (en) Dry powder inhaler
CN100500238C (en) Inhalation device
US6810873B1 (en) Powder inhaler for combined medicament
US7984826B2 (en) Indicating device
JP4897569B2 (en) Drug inhaler
RU2157251C2 (en) Inhaler
US6679251B1 (en) Actuating device for meters and metering aerosol dispensing device with an actuating device for meters
JP4621736B2 (en) Inhalers, and powder cartridge system for use with this inhaler for administering powdered medicine
KR100481101B1 (en) Inhalation device
JP3790423B2 (en) Dry powder drug inhaler with inhalation activated flow dividing means that trigger drug delivery
US7503324B2 (en) Pre-metered dose magazine for dry powder inhaler
JP4597523B2 (en) Inhaler attaching the pharmaceutical powder cartridge and the drug powder cartridge
AU2001260379B2 (en) Inhaler with a dose counter
EP0503031B1 (en) Inhaler devices provided with a reservoir for several doses of medium for inhaling, transporting device, whirl chamber
US6536427B2 (en) Inhalation device
EP0573128B1 (en) Inhaler

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: ORION-YHTYMAE OY

MA Patent expired