FI59141B - Prefabricerat plaotbeslag foer anordnande av takgenomgaongar i takpanneklaedda yttertak - Google Patents

Prefabricerat plaotbeslag foer anordnande av takgenomgaongar i takpanneklaedda yttertak Download PDF

Info

Publication number
FI59141B
FI59141B FI771728A FI771728A FI59141B FI 59141 B FI59141 B FI 59141B FI 771728 A FI771728 A FI 771728A FI 771728 A FI771728 A FI 771728A FI 59141 B FI59141 B FI 59141B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
frame
roof
sheet metal
flange
bushing
Prior art date
Application number
FI771728A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI59141C (fi
FI771728A (fi
Inventor
Jan Aorefors
Original Assignee
Zanda Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE7610715 priority Critical
Priority to SE7610715A priority patent/SE403159B/xx
Application filed by Zanda Ab filed Critical Zanda Ab
Publication of FI771728A publication Critical patent/FI771728A/fi
Publication of FI59141B publication Critical patent/FI59141B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI59141C publication Critical patent/FI59141C/fi

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D13/00Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage; Sky-lights
    • E04D13/02Roof-covering aspects of dormer windows

Description

RSF*I [B] (H) ULUTUSJ ULKAISU C Q * Λ A
JSJ A i j v ; utlAggn I NGSSKRIFT 0 ~ ^ ' •S® C <45> Ka Sendee J Vlät ^ ^ (51) Ky.lk.3/lnt.ci.3 E 04- D 13/14 SUOMI —FINLAND (21) P«wi»ttlh«lwmu· — PatmttmMuilnf 771728 (22) Hakamtaptlvl — AiwttknW>pd»| 31-03-77 *ri* (23) AlkupUvt—GiltifhMfdif 31.05-77 (41) Tulkit fulkl*«lul — Blivlt offantlig 29.03.78
Patentti- ja ralristarihaHItus „ ________ __. . ,. , _ ^ ' (44) Nlhttvlkslpunon j» kuuL|ulk»l*un pvm. — ratani och ragiutaratyralaan ' Amttkun uti«|d och uti.tkrtfun pubiicurtd 27.02.8l (32)(33)(31) Ppydotty Muolkwit—Begird prlorltut 28.09.76 Ruotsi-Sverige(SE) 7^10715-0 (71) Zanda AB, Motala, SE; Box 32, 590 30 Borensberg, Ruotsi-Sverige(SE) (72) Jan Arefors, Borensberg, Ruotsi-Sverige(SE) (7**) Berggren Oy Ab (5^+) Ennalta valmistettu peltikehys läpivientien sovittamiseksi kattotiilillä katettuihin ulkokattoihin - Prefabricerat plätbeslag för anordnande av takgenomg&ngar i takpanneklädda yttertak
Keksintö tarkoittaa läpivientien sovittamista kattotiilillä katettuihin ulkokattoihin käyttämällä ennalta valmistettuja peltikehyksiä, jotka on kokoonpantu nk. aluskehyksestä ja alakehyksestä, ja ulkokatto koostuu aluskatosta, joka on esimerkiksi puukuitulevyä, sekä siderimoista, kantorimoista ja kattotiilistä.
Keksintö kohdistuu tarkemmin sanottuna ennalta valmistettuun peltikehykseen läpivientien sovittamiseksi kattotiilillä katettuihin ulkokattoihin, joka kehys käsittää ulkoapäin asennettavan nk. aluskehyksen, joka on pääasiallisesti tasaisen pohjapeltikehyksen muotoinen, ja tähän sovitettavan putken-muotoisen läpivientiosan, jonka aukko on sopeutettu asennus-osaan, esim. ikkunaan tai ilmastointisuojukseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi läpivientiin, joka on peltikehyksen muotoinen.
Puutteellisesti toimivat ulkokatot ovat vielä nykyisin tavallinen ilmiö, ja ne aiheuttavat harmia, vaivaa ja kustannuksia 2 59141 yksityisille talonomistajille. Kattotiilillä päällystetyissä ulkokatoissa on tosin alaa aikaisemmin täysin hallinneen kattotiilen mittatarkkuus saatu paremmaksi/ mutta koska tiili on poltettava, esiintyy aina vaara sen suhteen, että tiilistä tulee vinoja ja katosta siten vuotava.
Vasta sen jälkeen, kun konepuristetut betoniset kattotiilet ilmestyivät markkinoille, tuli mahdollisuus tehdä kattotii-likerros täysin tiiviiksi. Seurauksena mm. tästä edistysaskeleesta on tavanomainen puulevyn päällä oleva vahvike-aluskerros voitu jättää pois ja yhä enemmän on siirrytty yksinkertaisempiin aluskattorakenteisiin, jotka muodostuvat esim. pintakäsitellyistä puukuitulevyistä.
Vaikein tiiviysongelma katossa esiintyy yleensä erilaisten läpivientien, kuten esimerkiksi kattoikkunoiden, tuuletus-kanavien tai ilmareikien ympärillä. Ongelma tulee tavallisesti esiin jo rakennusaikana, jolloin tehdään reikiä alus-kattoon erilaisia asennuksia varten. Tämä suoritetaan usein aikaisessa vaiheessa, sillä tukielimet, esim. tukikehys, on asetettava ennen reikien tekoa. Reikien ympärille sen jälkeen asetetut väliaikaiset tiivisteet on vaikea saada tehokkaiksi, minkä seurauksena ovat rakennuksen sisällä tapahtuvat vesivahingot.
Lopullista tiivistystä varten on sitten kiinnitetty pysyviä peltikehyksiä muodossa tai toisessa, sen jälkeen kun pellittä jän vuoro on ollut toimia. Kehykset on tällöin osittain valmistettu tehtaassa, mutta pellittäjä on sen jälkeen tehnyt ne käsityöläisen tapaan valmiiksi itse rakennuspaikalla. Niistä on siten tullut sangen kalliita. Markkinoilla on esiintynyt myös joitakin harvoja tehtaassa valmistettuja ke-hystyyppejä, jotka eivät kuitenkaan ole täyttäneet joustavuuden ja sovitustarkkuuden asettamia vaatimuksia.
Kattotiilikerroksen täydellistä tiiviyttä varten on välttämätöntä, että tiilet ulottuvat toistensa päälle niin paljon, että aikaansaadaan tarpeellinen painekorkeus, so. että sade ja lumi voimakkaan tuulen vaikutuksesta ei pääse tunkeutumaan limityssaumojen läpi. Vaaditun painekorkeuden suuruus 3 59141 riippuu olennaisesti katon kaltevuudesta, ja tästä syystä niiden kantavien rimojen välinen etäisyys, jotka säätelevät limitystä, on jokaisessa yksittäistapauksessa asetettava todellisen kaltevuuden mukaiseksi. Tällöin ei ole ollut mahdollista sovittaa tähän asti käytettyjä tehtaassa valmistettuja kehyksiä erilaisia limityksiä varten, vaan kehykset on täytynyt tehdä yksilöllisesti.
Sen jälkeen kun kattotiilet on asetettu kantavien rimojen varaan, on usein ollut välttämätöntä osittaa tiiliä, käyttää puolitiiliä tai siirtää tiiliä sivu- tai korkeussuunnassa rakenteen sovittamiseksi päätyjen ja vastaavasti katonharjan mukaan, jonka seurauksena on huono tiiviys.
Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada parannettuja ennalta valmistettuja peltikehyksiä, jotka poistavat mainitut epäkohdat. Perustavaa laatua oleva lähtökohta on tällöin kehysten liitäntä kattotiiliin. Tämän periaatteellinen ratkaisu on jo tunnettu esim. saksalaisesta kuulutusjul-kaisusta 1 166 443 ja saksalaisesta hakemusjulkaisusta 2 142 733.
Jotta vaikeuksitta voitaisiin tehdä kattotiiliin sopeutettuja reikiä, on sopivinta, että kattotiilet jo on asennettu paikoilleen ennen läpivientien tekemistä. Edelleen on mahdollista kattaa koko katto tiilillä ennen läpivientien tekemistä, jolloin haitalliset vesivahingot rakennusaikana vältetään. Tehtaassa valmistettu kehys asennetaan tällöin ilman erityisten pellittäjien apua samaa henkilökuntaa käyttäen, joka asentaa kattotiilet paikoilleen.
Asennus ja reikien tekeminen voidaan täysin sovittaa kattotiilien aseman mukaiseksi, luonnollisestikin sillä rajoituksella, että on pysyttävä kattotuolien välissä, jotka kuitenkin yleensä ovat 1,2 m etäisyydellä toisistaan.
Keksinnön ensisijaisena tarkoituksena on aikaansaada parannettu, tiivistävä liitos kattotiilien ja läpiviennin välille. Kuten tunnettua on erityisenä ongelmana se, että kattotiilet, sen vuoksi, että ne limittävät toisensa, ovat jonkin verran vähemmän viettävät kuin itse katon kaltevuus. Kehyksessä, 4 591 41 joka on peittävästi liitettävä yksittäisiin kattotiiliin, on sen vuoksi oltava liitospintoja, jotka ovat kattotiilien eikä itse katon suuntaiset.
Tämä tehtävä ratkaistaan keksinnön mukaisesti siten kuin patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkeissä on esitetty.
Edelleen on edullista, koska läpivientejä asennettaessa rimoja on sahattava poikki, antaa kehyksen toimia tukena, mikä aikaansaadaan patenttivaatimuksen 2 mukaisella sovellutus-muodolla.
Keksinnön erään sovellutusmuodon mukaan otetaan erityisesti huomioon se seikka, että kattotiilet limittyvät eri tavoin johtuen katon eri suuresta kaltevuudesta. Tällöin on edullista, että liitäntälistat ovat liikuteltavissa katon kaltevuuden suunnassa sekä sopeutetut kuhunkin kattotiileensä, sen johdosta, että ne on muodostettu porrasmaisiksi. Pitkin koko läpivientiä ulottuvan, kattotiilen kaltevuuden suuntaisen listan ja katon kaltevuuden suuntaisen viivan välinen välimatka nimittäin vaihtelee.
Alivaatimuksissa on lisäksi esitetty muita edullisia sovel-lutusmuotoja.
Keksintöä kuvataan seuraavassa lähemmin oheisiin piirustuksiin viitaten, joissa kuvio 1 esittää sivukuvaa osittaisena poikkileikakuksena ulkokattoon asennetusta keksinnön mukaisesta peltikehyksestä , kuvio 2 sivukuvaa kehyksen eräästä osasta, ns. aluskehyksestä, kuvio 3 aluskehystä ylhäältäpäin nähtynä, kuvio 4 aluskehystä alhaaltapäin nähtynä, kuvio 5 perspektiivikuvaa, jossa näkyy osa liitoslistoilla varustettua aluskehystä,ja kuvio 6 toista perspektiivikuvaa, jossa näkyvät alus- ja alakehysten yksityiskohdat.
Kuviossa 1 on numerolla 1 merkitty osaa kattotuolista, jonka varassa lepää aluskatto 2, joka on esim. puulevyä. Aluskat-toon on naulattu kiinni kantavat rimat 3, ja kattotiilet 4 lepäävät kantavien rimojen varassa. Keksinnön mukainen teh- 5 59141 taassa valmistettu peltikehys sisältää kaksi osaa, ns. alus-kehyksen 5 ja ns. alakehyksen 6. Aluskehyksen alareunaan on asetettu kattotiilien profiilin mukaisesti muotoiltu muovinen tiivistysnauha 7'. Peltikehys valmistetaan teräspellistä ja syöpymisnäkökohtien mukaisesti valitaan sopivimmin käytettäväksi muovipäällysteinen lämpösinkitty pelti, jonka paksuus on 0,5-1 mm, sopivimmin 0,7 mm.
Aluskehys 5, katso kuvioita 2-4, sisältää pääasiassa tasaisen ja suorakulmaisen pohjapeltikehyk^en 7, johon on asetettu putkimainen läpivientiosa 8, joka yleensä on suorakulmainen ja asetettu kohtisuorasta pohjapeltikehystä vasten. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että läpivientiosa muodostaa jonkin toisen kulman pöhjape1tikehyksen suhteen. Läpivientiosan alareuna on ainakin niiden kahden sivun osalta, jotka kehyksen asentamisen yhteydessä on tarkoitettu samansuuntaisiksi katon kaltevuuden kanssa, taivutettu kohtisuorasti sisäänpäin laipaksi 9, jonka varassa aluskehys tukeutuu kantaviin rimoihin 3 sitä kattoon asennettaessa. Kehys kiinnitetään kantaviin rimoihin esimerkiksi nauloilla tai ruuveilla 10.
Asennusosa kutakin katon läpivientiosaa (esim. ikkunaa, tuu-letussuojusta) varten pannaan läpivientiputken sisään ylhäältäpäin, ja se lepää laipalla 9, minkä jälkeen se ruuvataan tai naulataan alhaaltapäin kiinni tämän tai putken sivun läpi. Läpivientiosan molemmilla sivuilla on pohjapeltikehys 7 taivutettu 90°:n kulmaan kahdeksi keskenään samansuuntaiseksi listaksi 11, joiden yläreunat ovat katon kaltevuuden suuntaisia. Listojen yläreunat on taivutettu kattotiiliä vasten tulevien liitoslistojen 12, 13, 14 vastaanottamiseksi, katso kuviota 5. Nämä liitoslistat ovat korkeudeltaan erilaisia ja asetettu porrasmaisesti sopiakseen kattotiiliin. Ne on asennettu sopivimmin liikkuviksi, ja tämä on ilmaistu kuviossa 5 katkoviivoin ja nuolin, niin että ne voidaan sovittaa tarkasti paikoilleen erilaisten kantavien rimojen etäisyyksien ja siten tiilien erilaisen limityksen mukaisesti.
Aluskehyksen pohjapelti on yläreunastaan sopivimmin kaksi kertaa taivutettu, ensin 90° ylöspäin ja sitten 90° katon 6 59141 kaltevuuden suunnassa, niin että reunalista 15 tulee samansuuntaiseksi pohjapellin kanssa. Tällä tavoin saavutetaan sen päällä olevan kattotiilirivin alustana toimimisen lisäksi tehokas suoja tuulen puhaltamaa vettä vastaan. Sen vaaran täydelliseksi eliminoimiseksi, että tuulen puhaltama vesi tai lumi tunkeutuu läpiviennin ympärille huolimatta siitä, että esimerkiksi kattoikkunoiden puitteet ovat yleensä varustetut putken peittävällä ylivuoto-osalla, voidaan läpiviennin ulospäinsuuntautuva osa sopivimmin taivuttaa reunan ympäri reunaosaksi 16, joka muodostaa terävän kulman ulos- ja alaspäin putken seinän suhteen.
Sen jälkeen kun aluskehys 5 on asennettu kantaviin rimoihin 3, muodostetaan kattoon reikä käyttämällä aluskehyksen si-säänpäinkäännettyä laippaa 9 mallineena. Tämän jälkeen asennetaan lopuksi alakehys 6 sisältäpäin.
Alakehys 6 käsittää periaatteessa L-muotoisen peltirungon, jonka suuruus sopii tarkalleen yhteen sisäänpäin käännettyjen laippojen 9 ja siten aluskatossa 2 olevan reiän kanssa. Tasaisen alalaipan 17 katonreunan puoleinen sivu pannaan asennuksen yhteydessä reiän sisään, jolloin se lepää aluskaton päällä johtaakseen pois aluskatosta siihen kaikista varovai-suustoimenpiteistä huolimatta mahdollisesti kerääntyneen veden. Sisäänpanemisen helpottamiseksi, joka merkitsee sitä, että aluskattoa leikataan hieman, on laippa 17 viistetty sopivimmin kiilamaiseksi kulmasta 18. Mitään erikoista työkalua ei leikkaamista varten tarvitse käyttää, vaan viistetty kehys muodostaa sinänsä työkalun, jolloin leikkauksesta tulee tarkalleen vaadittavan kokoinen. Mitään vuotovaaraa leikkauksen kautta ei siten ole olemassa.
Kehyksen lujemmaksi kiinnittämiseksi aluskattoon 2 on tarkoituksenmukaista varustaa alakehys 6 erikoiskielekkeellä 19, jolla katto painetaan laippaa 17 vasten. Alakehys kiinnitetään lopuksi kantaviin rimoihin nauloilla tai ruuveilla 20.
Keksinnön mukaiset alus- ja alakehykset muodostavat yhdessä järjestelmän katon sisältämien läpivientien täydellisen tii-

Claims (8)

1. Ennalta valmistettu peltikehys läpivientien sovittamiseksi kattotiilillä katettuihin ulkokattoihin, joka kehys käsittää ulkoapäin asennettavan nk. aluskehyksen (5), joka on pääasiallisesti tasaisen pohjapeltikehyksen (7) muotoinen, ja tähän sovitettavan putkenmuotoisen läpivientiosan (8), jonka aukko on sopeutettu asennusosaan, esim. ikkunaan tai ilmas-tointisuojukseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi läpivientiin, sekä nk. alakehyksen (6), joka on peltikehyksen muotoinen, tunnettu siitä, että aluskehyksen (5) pöhjape 1-ti on molemmin puolin läpivientiosaa (8) olevista ulkoreunoistaan taivutettu 90° ylöspäin kahdeksi keskenään yhdensuuntaiseksi listaksi (11), joiden yläreunat on sovitettu yhdensuuntaisiksi katon kattotiilien (4) kaltevuuden kanssa, ja joiden listojen päälle kattotiilien liitäntälistat (12, 13, 14) voidaan asettaa.
2. Vaatimuksen 1 mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että aluskehyksen (5) läpivientiosan (8) alareunan ainakin kaksi asennusta varten katon kaltevuuden kanssa yhdensuuntaista sivua on muodostettu kohtisuoraan läpivientiosaa vastaan, sisäänpäin suunnatuksi laipaksi (9), joka on tarkoitettu kehyksen ankkuroimiseksi katon kannatusrimoihin ja asennusosan sijoittamiseksi.
3. Vaatimuksen 1 tai 2 mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että alakehys (6) on muodostettu siten, että sen ala-laippa (17) on liitettävissä aluskaton (2) yläsivuun mahdollisesti sisääntunkevan veden poisjohtamiseksi.
4. Jonkin edellä olevan vaatimuksen mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että kattotiilien liitäntälistat ovat porrasmaisia (12, 13, 14) ja liikuteltavissa pitkin aluskehyksen (5) peltilistaa (11) niiden sopeuttamiseksi vaihteleviin kattotiililimityksiin. 8 59141
5. Jonkin edellä olevan vaatimuksen mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että aluskehyksen (5) pohjalevy on katonharjan puoleisesta päästään taivutettu kaksi kertaa (15), ensin 90° ylöspäin ja sen jälkeen 90° katon kaltevuuden suuntaan, toisaalta tuen muodostamiseksi päällä olevalle kattotiiliriville (4) ja toisaalta suluksi tuulen puhaltamaa vettä vastaan.
6. Jonkin edellä olevan vaatimuksen mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että aluskehyksen (5) putkenmuotoi-sessa läpivientiosassa (8) on ympäri sen ulospäin suunnatun aukon reunaa terävään kulmaan putkenseinämän suhteen ulos-ja alaspäin taivutettu peltireunus (16) , joka toimii sulkuna tuulen puhaltamaa vettä vastaan.
7. Jonkin edellä olevan vaatimuksen mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että alakehyksen (6) tasainen ala-laippa (17) on katonreunan puoleisesta päästään siten kiila-maisesti viistetty (18), että kehystä työkaluna käyttäen voidaan leikata aluskaton (2) reiän reunat, aluskehyksen 5 kiin-nityslaippaa (9) mallineena käyttäen, ja liittää alalaippa (17) alakaton yläsivuun.
7 591 41 viyden saavuttamiseksi. Kehykset valmistetaan tehtaassa sarjoina, jotka sovitetaan asennusosien, esim. ikkunoiden, voimassaoleviin normitettuihin standardisuuruuksiin. Tehdasval-mistuksen avulla saavutetaan vaadittu täsmällinen mittatarkkuus huomattavasti alhaisemmin kustannuksin kuin käsivaraisen valmistuksen yhteydessä.
8. Vaatimuksen 7 mukainen peltikehys, tunnettu siitä, että alakehyksen (6) tasaiseen alareunaan, sen katonharjan puoleiseen osaan, on sovitettu erityiskieleke (19) kehyksen kiinnittämiseksi alakattoon (2).
FI771728A 1976-09-28 1977-05-31 Prefabricerat plaotbeslag foer anordnande av takgenomgaongar i takpanneklaedda yttertak FI59141C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7610715 1976-09-28
SE7610715A SE403159B (sv) 1976-09-28 1976-09-28 PROCEDURE FOR ARRANGEMENT OF ROOF PASSAGES IN ROOF PANEL COVERED USES USING PREFABRICATED SHEET FITTINGS AND FITTINGS FOR PERFORMING THE PROCEDURE

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI771728A FI771728A (fi) 1978-03-29
FI59141B true FI59141B (fi) 1981-02-27
FI59141C FI59141C (fi) 1981-06-10

Family

ID=20328982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI771728A FI59141C (fi) 1976-09-28 1977-05-31 Prefabricerat plaotbeslag foer anordnande av takgenomgaongar i takpanneklaedda yttertak

Country Status (3)

Country Link
FI (1) FI59141C (fi)
NO (1) NO146785C (fi)
SE (1) SE403159B (fi)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK174680B1 (da) * 1998-11-12 2003-09-01 Vkr Holding As Afvandingsrende og anvendelse af en sådan

Also Published As

Publication number Publication date
NO146785B (no) 1982-08-30
SE403159B (sv) 1978-07-31
FI59141C (fi) 1981-06-10
NO146785C (no) 1982-12-08
FI771728A (fi) 1978-03-29
NO772998L (no) 1978-03-29
SE7610715L (sv) 1978-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4109428A (en) Roof edging
US6539675B1 (en) Two-piece vented cornice device
US6786011B2 (en) Method of sealing a sloped roof transition eliminating attaching counter flashing to a masonry wall
EP2427958A2 (en) Profiled joint for connecting solar panels
WO1990012177A1 (fr) Toit capteur d&#39;energie solaire
US20060260247A1 (en) Weatherproof lap siding system
US6782666B1 (en) Apparatus for covering exposed rafters
RU2184198C2 (ru) Окно для установки в конструкции крыши и монтажный кронштейн для использования при установке
FI59141B (fi) Prefabricerat plaotbeslag foer anordnande av takgenomgaongar i takpanneklaedda yttertak
GB2236775A (en) Roof ventilator, e.g. for mono-pitch roof
US10214909B1 (en) Flashing system for anchoring flexible roofing membranes and its associated method of installation
EP0165018B1 (en) A weather-proof vent for use in building construction
HU0402254A2 (hu) Tömítő átmenetet biztosító elem építőelemekhez
EP3020883A1 (en) System for mounting of wall and/or roof cladding materials and method for mounting of wall and/or roof cladding on a building structure
GB2294275A (en) Verge capping:guttering
GB2221937A (en) Ceiling support strip
EP2126235B1 (en) A firebreak roof divide system
JP2021098938A (ja) 屋根の換気構造
JPH08144445A (ja) 内外装改修構造
JP2017172156A (ja) 雨仕舞構造および雨押さえ材
GB2189824A (en) Cavity closures for fire barriers
EP0849414A2 (en) Roofing system and components thereof
JP3097027B2 (ja) 瓦棒屋根の改築方法および改築屋根
JP4263272B2 (ja) 寄せ棟用窯業系屋根材の施工方法
JPH11222920A (ja) 外部床の防水方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: ZANDA AB