New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

FI115647B - A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure - Google Patents

A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure Download PDF

Info

Publication number
FI115647B
FI115647B FI982784A FI982784A FI115647B FI 115647 B FI115647 B FI 115647B FI 982784 A FI982784 A FI 982784A FI 982784 A FI982784 A FI 982784A FI 115647 B FI115647 B FI 115647B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
flow
headbox
profile
valves
slice
Prior art date
Application number
FI982784A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI982784A0 (en
FI982784A (en
Inventor
Jari Haemaelaeinen
Original Assignee
Metso Paper Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Metso Paper Inc filed Critical Metso Paper Inc
Priority to FI982784A priority Critical patent/FI115647B/en
Priority to FI982784 priority
Publication of FI982784A0 publication Critical patent/FI982784A0/en
Publication of FI982784A publication Critical patent/FI982784A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI115647B publication Critical patent/FI115647B/en

Links

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
  • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
  • D21F1/02Head boxes of Fourdrinier machines
  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
  • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
  • D21F1/02Head boxes of Fourdrinier machines
  • D21F1/026Details of the turbulence section
  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
  • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
  • D21F1/02Head boxes of Fourdrinier machines
  • D21F1/028Details of the nozzle section
  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
  • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
  • D21F1/06Regulating pulp flow

Description

115647 115647

Paperikoneen/kartonkikoneen perälaatikon säätömenetelmä ja paperikoneen/kartonkikoneen perälaatikkorakenne Förfarande för att reglera en inloppsläda i en pappersmaskin/-kartongmaskin samt en konstruktion av en inloppsläda 5 i en pappersmaskin/kartongmaskin A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure in that the method for regulating the I inloppsläda in a paper machineThe / -kartongmaskin samt a construction of a inloppsläda 5 in a paper machineThe / kartongmaskin

Keksinnön kohteena on paperikoneen tai kartonkikoneen perälaatikon säätömenetelmä ja paperikoneen tai kartonkikoneen perälaatikkorakenne. The invention relates to a paper or board machine headbox, a control method and a paper machine or board machine headbox structure.

10 10

Konventionaalisen perälaatikon suurimpia ongelmia on neliömassaprofiilin ja kuituorien-taatioprofiilin kytkeytyminen toisiinsa, kun neliömassan säätö tehdään huuliaukkosää-dön avulla. The conventional head box of the biggest problems is the basis weight profile and kuituorien-taatioprofiilin engagement with each other when the basis weight adjustment is carried out by means of huuliaukkosää-Don. Tyypillisesti huuliaukko on enemmän auki keskeltä kuin reunoilta, jolloin huulikanavassa syntyy väistämättä poikittaisnopeuksia kohti koneen keskilinjaa, kun 15 turbulenssigeneraattorista tulee likipitäin tasainen virtaamaprofiili. Typically, the discharge opening is more open in the middle than at the edges, wherein the lip channel is inevitable poikittaisnopeuksia towards the center line of the machine, the turbulence generator 15 will likipitäin flat flow profile. Laimennussäädöllä päästään suoraan huuliaukkoon, jolloin myös virtaamaprofiili on suora ja ainoastaan sakeus on profiloitu. Dilution control direct access to the slice opening, wherein the discharge profile is straight and only the consistency is profiled. Laimennussäätöperälaatikko on kuitenkin huomattavasti kalliimpi kuin konventionaalinen ja se vaatii myös oman laimennuskierron lyhyenkierron lisäksi. Laimennussäätöperälaatikko, however, is considerably more expensive than conventional, and it requires the addition of dilution own short circulation. Tämän keksinnön tavoitteena on ratkaisu, jolla saavutetaan laimennussäätöperälaatikon 20 edut konventionaalisen perälaatikon kustannuksia edullisemmin. The aim of this invention is a solution for achieving the advantages of the conventional laimennussäätöperälaatikon 20 of the headbox low cost.

t ; t; » • » is »•» is

Keksinnön mukaisessa ratkaisussa säädetään perälaatikon virtaamaprofiilia perälaati- « · :*'** kon eri leveyskohdassa olevilla venttiileillä Vj, V2, V3..., jotka edullisesti on sovitettu • t perälaatikon jakotukin jälkeen. In the solution according to the invention provides the headbox flow rate profile headbox «· * '** on different width in con valves Vi, V2, V3, ..., which are preferably adapted to • t after the headbox manifold. Edullisesti venttiilit Vl5 V2, V3... on sovitettu tasavä- *.'. Preferably Vl5 valves V2, V3, ... is arranged tasavä- *. '. ' 25 lein esimerkiksi 60 mm:n välein yksirivisen pillistön kuhunkin putkeen siten, että kaikki « · * *·* virtaama jakotukista Jj kulkee venttiilistön Vj, V2... kautta. 'Intervals, for example 25 to 60 mm intervals of the single-row tube bank to each tube so that all the «· · * * * JJ flow from the manifold passes through a valve system Vi, V2, ... through. Venttiilistöllä Vj, V2... The system of valves Vj, V2 ...

säädetään sellainen virtaamaprofiili, joka vastaa kulloistakin huuliraon avautumaa ja sen huuliaukkoprofiilin muotoa huuliaukon leveydeltä. provides a flow profile, which corresponds to a respective slice opening, and the shape of the slice opening profile of the discharge opening width. Näin ollen huuliaukkoprofiilin *. Thus, the lip gap profile *. muoto ja virtaamaprofiilin muoto ovat samat eli sille kohdalle huuliaukkoa, jossa on :: 30 suurempi virtauspoikkipinta-ala tuodaan enemmän virtausta ja taas sille kohdin huuliauk- ' ' koa, jossa virtauspoikkipinta-ala on pienempi, tuodaan venttiileillä säädetystä vähem- j ' > män virtausta. The form and the flow rate profile of the shape are the same, namely, in the place the slice opening of :: 30 have a greater cross-sectional flow area receiving more flow and again the point huuliauk- 'port, the cross-sectional flow area is smaller, is brought valves provided for fewer j'> flow system . Perälaatikon säädössä näin ollen käytetään tietoa huuliaukkoprofiilin 2 115647 muodostaja säädetään venttiilien Vl5 V2... avaukset niin, että kyseinen virtaamaprofii-lin muoto vastaa mahdollisimman tarkoin huuliaukkoprofiilin muotoa kerrottuna tietyllä skaalauskertoimella, joka on perälaatikkokohtainen ja joka voidaan määrittää on-line -mittauksena tai kokeellisesti erikseen kullekin perälaatikolle. The headbox adjustment is thus used in data slice profile 2 115647 generator provides valves Vl5 V2 ... openings so that the virtaamaprofii-signal format corresponds as closely as possible the shape of the slice opening profile multiplied by a certain scaling factor, which is the rear box section and which can be determined by on-line measurement or experimentally separately each headbox.

5 5

Keksinnön mukaisesti käytetään nimenomaan yksirivistä pillistöä, josta virtaus ilman varsinaista välikammiota johdetaan kartio-osan kautta turbulenssigeneraattoriin siten, että yhdestä pillistön putkesta johdetaan säädetty virtaus kahteen tai kolmeen turbulens-sigeneraattorin pystyrivin putkiin. According to the invention specific to one row in the tube bank, of which air flow actually used in the intermediate chamber is passed through a conical section of the turbulence generator so that the tube bank from a single tube in a flow of two or three turbulence-sigeneraattorin column tubes provided. Ääritapauksessa voidaan kuitenkin jako suorittaa 10 myös useampaan turbulenssigeneraattorin riviin tai ainoastaan yhteen turbulenssi-generaattorin riviin. In the extreme case, however, the division may be carried out in several 10 of the turbulence generator in a row or in only one row in the turbulence generator. Tällöin venttiilien määrä kyseisessä ääritapauksessa on mahdollisimman suuri. In this case, the number of valves in the extreme case, it is as large as possible. Turbulenssigeneraattorista johdetaan venttiilien säätämä virtaus edelleen huulikartioon ja edelleen huuliaukkoon, jota kärkilista säätää säätökarojen avulla. Turbulence valves to control flow passed further into a slice cone and further to the slice opening, that is slice lip to provide means of adjusting spindles. Kärkilistan säätökarojen avulla suoritetaan tavanomaisesti neliöpainosäätö. The profile bar by means of adjusting spindles are conventionally performed with basis weight control.

15 15

Keksinnön mukaiselle paperikoneen tai kartonkikoneen perälaatikon säätömenetelmälle ja paperikoneen tai kartonkikoneen perälaatikkorakenteelle on tunnusomaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksissa. according to the invention a paper or board machine headbox control method and a paper machine or board machine headbox structure is characterized by what is stated in the patent claims.

20 Keksintöä selostetaan seuraavassa viittaamalla oheisien kuvioiden esittämiin keksintöä : ' selventäviin graafisiin esityksiin sekä keksinnön mukaista perälaatikkoa esittävään : ' ' ' periaatteelliseen piirustukseen, joihin keksintöä ei ole tarkoitus kuitenkaan yksinomaan '· rajoittaa. 20 The invention will be described below with reference to the accompanying Figures by the invention: "for exemplifying graphical presentations as well as presenting the headbox according to the invention: '' 'principle drawing, in which the invention is not intended solely to' · limit.

I · I ·

< 4 I <4 I

'·' 25 Kuviossa IA on esitetty keksinnön mukainen perälaatikko sivukuvantona ja periaatteel- , , lisena esityksenä. '·' Headbox 25 is shown in Figure IA according to the invention in a side view of principle,, AS A representation.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kuviossa IB on esitetty kuvion IA mukainen perälaatikko kuvion IA nuolen Kj • 4 4 ' · '; Figure IB is shown in Figure IA, according to the headbox of Figure IA arrow K • 4-4 '·'; suunnasta eli päältäpäin. that is, the direction from the top.

30 * I 4 4 4 4 4 * 3 115647 30 * I 4 4 4 4 4 * 3 115 647

Kuvioissa 2A - 2E on graafisesti esitetty keksinnön mukaisen virtaamasäädetyn perälaatikon avulla saavutettuja/mitattuja arvoja. Figures 2A - 2E are graphically shown in the flow set according to the invention is achieved by means of the headbox / measured values.

Kuviossa 2A on esitetty graafisesti virtaamaprofiili turbulenssigeneraattorin jälkeen. Figure 2A shows graphically the flow profile after the turbulence generator. 5 Virtaamaprofiili on muodostettu säätämällä perälaatikon leveyssuunnassa olevilla venttiileillä virtaamaprofiilin muoto vastaavaksi kuin on huuliaukko muodoltaan. 5 flow profile is formed by adjusting the width of the headbox BY direction of flow valves form a profile corresponding to that slice shape. Katkoviivoin on esitetty keksinnön mukaisen virtaamasäädetyn perälaatikon kuvaajaa ja käyttäytymistä ja yhtenäisellä viivalla (pystykoordinaatti 1) on esitetty vastaavat kuvaajat tapauksessa, jossa virtausta säätäviä venttiilejä perälaatikon leveydeltä ei ole 10 ja virtaamaprofiilia ei näin ollen säädetä. The broken lines provided for the flow of the headbox according to the invention and the behavior of the graph, and a solid line (the vertical coordinate 1) shows the corresponding graphs are shown in a case where the flow control valves of the headbox width is not 10, and the flow profile is therefore provided. Vaaka-akselilla on esitetty perälaatikon poikittaisasema eli positio ja pystykoordinaatistossa on esitetty virtaama turbulenssigeneraattorin jälkeen. The horizontal axis of the head box position and a transverse position pystykoordinaatistossa shown in the flow after the turbulence generator is shown.

Kuviossa 2B on esitetty graafinen esitys, jossa on esitetty huuliaukosta tulevan virtaaman 15 profiili perälaatikon leveydeltä eli perälaatikon poikkisuunnassa (CD-suunta). Figure 2B is a graphical representation showing the slice opening of the future flow profile of the headbox 15 of a width of the headbox in the cross direction (CD-direction) of Fig. Kuviossa esitetysti on vaakakoordinaatistossa esitetty perälaatikon vaakasuuntainen positio eli CD-positio ja pystykoordinaatistossa on esitetty kussakin positiossa tapahtuva virtaama Q (virtausmäärä/aikayksikkö) huuliaukosta. Shown in the figure is shown in a horizontal position in the headbox, or the CD-position, and pystykoordinaatistossa takes place in each position flow is shown vaakakoordinaatistossa Q (flow rate / unit time) of the slice opening.

20 Kuviossa 2C on esitetty vaakakoordinaatistossa CD-positio (metreinä) eli perälaatikon leveysasema ja pystykoordinaatistossa suihkun konesuuntainen nopeus U (m/s). Figure 2C is a 20 vaakakoordinaatistossa CD positions (in meters), a width of the headbox pystykoordinaatistossa position and the machine direction speed of the jet U (m / s) shown.

• * * '« ' Kuviossa 2D on esitetty vaakakoordinaatistossa paperikoneen poikittaissuuntainen asema ' ·".' • * * '' 'shown in Figure 2D is a transverse position of the paper machine vaakakoordinaatistossa' · '.' ja pystykoordinaatistossa on esitetty siihen liittyvä suihkun poikittaisnopeus. Katkoviival- * * * *·" 25 la on esitetty arvot virtaamasäädetyn perälaatikon kohdalla ja katkoviivoin on esitetty arvot ennen virtaaman säätöä venttiileillä Vj,V2... and pystykoordinaatistossa shown poikittaisnopeus jet related thereto. broken line * * * * · "25 Ia has been described with the flow rate set at the headbox is shown in dashed lines and values ​​before the flow control valves Vi, V2, ...

• * I • I *

Kuviossa 2E on esitetty orientaatioprofiili. Figure 2E shows orientation profile. Vaakakoordinaatistossa on esitetty perälaati-*· '* kon poikittaissuuntainen asema ja pystykoordinaatistossa on esitetty kuhunkin vaaka- 30 asemaan liittyen orientaatiokulma asteina. Vaakakoordinaatistossa shown headbox · * '* kon transverse position and pystykoordinaatistossa shown in each of the horizontal position with orientation angle of 30 degrees.

I · * > · 4 115647 · I *> · 4 115647

Kuviossa 3A on esitetty havainnollisesti virtaamasäädetty perälaatikko. Figure 3A is an illustration of the flow rate adjusted headbox.

Kuviossa 3B on esitetty virtaamasäädetyn perälaatikon kärkilista ja huuliaukko-rakenne. Figure 3B shows the flow rate provided for the headbox slice lip and slice structure.

5 5

Kuviossa 3C on esitetty vaakakoordinaatistossa perälaatikon poikkisuuntainen CD-asema ja pystykoordinaatistossa on esitetty virtaama (virtausmäärä/aikayksikkö). Figure 3C is a vaakakoordinaatistossa headbox cross machine direction CD-ROM drive and pystykoordinaatistossa shown in the flow (flow rate / unit time). Funktiolla fj on esitetty virtaaman funktiota perälaatikon leveydeltä, jota ei ole korjattu venttiileillä VltV2... Funktio f2 esittää korjattua virtaamafunktiota venttiilien V^, V2... jälkeen. The function f j function of the flow rate is shown in the width of the headbox, which has not been corrected valves VltV2 ... The function f 2 represents the flow rate correction of the function of the valves V H, V 2 ... thereafter.

10 10

Kuviossa 4A on esitetty vaakakoordinaatistossa perälaatikon leveysasema ja pystykoordinaatistossa dimensioton huuliaukkomuoto. Figure 4A shows vaakakoordinaatistossa of the headbox width and position pystykoordinaatistossa-dimensional slice format.

Kuviossa 4B on esitetty vaakakoordinaatistossa perälaatikon leveysasema ja pystykoor-15 dinaatistossa on esitetty nopeusprofiili turbulenssigeneraattorin jättöreunalla perälaatikko leveydeltä. Figure 4B shows the width of the headbox vaakakoordinaatistossa position and pystykoor-15 coordinate system is shown in the velocity profile in the turbulence generator trailing edge of the headbox width.

Kuviossa IA on esitetty keksinnön mukainen virtaamasäädetty perälaatikko 10 sivultapäin ja kuviossa IB on esitetty kuvion perälaatikko kuvion IA nuolen Kj suunnasta eli !.!: 20 päältäpäin. Figure IA shows the flow rate provided for the headbox 10 according to the invention from the side, and Figure IB shows a head box of Fig Ki direction of the arrow in Figure IA, namely:.! 20 from above. Keksinnön mukaisesti käsittää perälaatikko jakotukin J1? in accordance with the invention, the headbox comprises inlet header J1? joka voi olla poikkileikkaukseltaan vakio koko perälaatikon leveydeltä, koska venttiilien Yl5 V2... which can be a constant cross-section the entire width of the headbox, as the valves V2 Yl5 ...

• t " avulla säädetään koko virtaus jakotukista eteenpäin tai suppeneva, jotta jokaisen • t · 'll* venttiilin syöttöpuolelle saadaan likipitäin samanlaiset virtausolosuhteet. Jakotukin Jj jälkeen on yksirivinen pillistö 11, jonka jokaiseen putkeen 1 la1( lla2... venttiilit Vj, 25 V2... on sovitetut. Venttiilit Vj, V2... ovat tavanomaisia kuristusventtiilejä, joilla , , säädetään virtaama (virtausmäärä/aikayksikkö). Yksirivisen pillistön jälkeen on kar- • * * !,*. tiomainen laajennusosuus 12, jonka kautta johdetaan virtaus kustakin pillistön 11 • · · putkesta llal5 1 la2 turbulenssigeneraattoriin 13 sen turbulenssiputkiin I3aj j, 13a12...; 13a21, 13a22.... Kuvion suoritusmuodossa jaetaan massavirtaus Q venttiilistöltä Vj, 30 V2... kultakin venttiililtä kahteen turbulenssigeneraattorin 13 pystyriviin ja näiden : kaikkiin putkiin. Näin virtaus hajautetaan edullisesti ainakin kahteen pystyriviin ja 5 115647 kuitenkin saavutetaan riittävä säätö tar • T "used to adjust the size of the flow from the manifold forward or tapered, so that each • T · 'II * the valve inlet side of a similar flow conditions likipitäin thereafter. The manifold Jj is a single line I division 11, which each tube 1 LA1 (lla2 ... valves Vi, 25 V2 ... is made. the valves Vj, V2 ... are conventional throttle valves, which, provides with the flow (flow rate / unit of time). after a single-breasted tube bank is rough • * *! *. tiomainen expansion portion 12, through which a flow of each • the tube bank 11 · · streak llal5 one Ia2 the turbulence generator 13 of the turbulence pipes I3aj j, ... 13a12, 13a21, 13a22 .... illustrated embodiment, the mass flow Q is divided into the wellhead Vj, V2 ... 30 each of the valve to two of the turbulence generator 13 and the vertical row: all tubes. Thus the flow is preferably dispersed through at least two columns and 5 115647, however, sufficient control is achieved tar kkuus virtaamaprofiilin säätämiseksi. Turbulens-sigeneraattorilta 11 johdetaan virtaus huulikartioon 14 eli huulikanavaan, joka kapenee päätyään kohti ja jonka kautta virtaus tulee huuliaukkoon 15, jota säätää kärkilista 16 sen leveydelle asetettujen säätökarojen 17aj, 17a2... avulla. kkuus controlling the flow profile. turbulence sigeneraattorilta 11 is fed into the slice cone 14, i.e. a flow duct lip which tapers towards the end and through which the flow becomes a lip opening 15, which is controlled by the tip list 16 set in the width of the adjusting spindles 17aj, 17a2 ... through. Säätökarojen avulla 5 säädetään huuliaukko ja siten neliöpaino ja kyseistä huuliaukkoa vastaavaksi muodoltaan säädetään venttiilistöltä V1( V2... tuleva virtaamaprofiili kuitenkin niin, että virtaamaprofiili skaalataan eli kerrotaan tietyllä skaalauskertoimella. Kertominen suoritetaan kaikkiin venttiileihin ja näin ollen virtaamaprofiilin muoto, sen graafinen kuvaaja, vastaa olennaisesti huuliaukon kärkilistan muotoa. Näin ollen virtaamaa 10 tuodaan enemmän niille kohdille huuliaukkoa, joilla virtauspoikkipinta-ala on suurempi ja vähemmän niille kohdille, joissa poikkipinta-ala on pienempi. Kunkin kärkilistasää-dön jälkeen suoritetaan virtaamaprofiilin säätö niin, että virtaamaprofiilin muoto vastaa kulloisenkin kärkilistasäädön aikaansaamaa huuliaukkomuotoa. Adjusting spindles through 5 the lip gap, and thus the basis weight and the slice opening of a corresponding shape provided in the wellhead V1 (V2 ... from the flow profile, however, so that the flow profile is scaled by a multiplied by a given scaling factor. The multiplication is performed to all the valves and thus the shape of the flow profile, the graph corresponds substantially to the shape of the discharge opening of the top of the list. In this way, the flow 10 is brought more for the items of the slice opening with a flow cross-sectional area is larger and less to those thereof in which the cross-sectional area is smaller. after each vertex list adjustment is carried out flow profile adjustment so that the flow rate profile shape corresponding to the respective slice lip adjustment provided by the slice format .

15 TEKNINEN TOTEUTUS 15 TECHNICAL ACHIEVEMENTS

Keksinnössä yhdistetään kärkilista- ja virtaamasäätö. In the invention, the compound of kärkilista- and flow control. Virtaamasäätö ei tarvitse huuliaukkoprofiilin lisäksi muuta tietoa, kun skaalauskerroin on kerran kiinnitetty. The flow control does not need a lip gap profile in addition to other information, the scaling factor is once attached. Jos tulevaisuudessa orientaatiokulmaprofiilin mittaaminen onnistuu on-line, sitä voisi · · · 20 hyödyntää optimaalisen skaalauskertoimen kiinnittämisessä ja säädön verifioinnissa ''·* ajon aikana, mutta se ei ole välttämätöntä. If in the future the measurement of orientaatiokulmaprofiilin successful on-line, it could · · · 20 to take advantage of the optimum scale factor for applying and verifying control '' · * During the run, but it's not necessary.

• · · ; • · ·; ,* Venttiilisäädöllä saadaan aikaiseksi haluttu turbon virtaamaprofiili, jolloin huulisuihkun » · · • · > poikittaisnopeudet ja siten myös paperin kuituorientaatiokulmat minimoituisivat tietyllä * Valve settings obtain the desired flow profile of the turbocharger, wherein the lip jet "• · · ·> poikittaisnopeudet and thus also the paper in a certain kuituorientaatiokulmat minimoituisivat

I · I I · I

25 huuliaukkoprofiililla. 25 lip gap profile. Kun turbosta tuleva virtaamaprofiili on huuliaukkoprofiilin . With the upcoming turbo flow profile has a lip gap profile. . . muotoinen ja virtaaman min-max-vaihtelu kuvion 2A tapauksessa noin 10 %, muuttuvat • * * myös huuliaukon virtaama (esitetty kuviossa 2B) ja konesuunnan nopeus (esitetty • * ♦ / _ kuviossa 2C) hieman, mutta suurin vaikutus säädöllä on poikittaisnopeuteen (esitetty ' ; kuviossa 2D), joka pystytään eliminoimaan lähes kokonaan. the shape and flow min-max variation in the case of Figure 2A, about 10%, changing • * * the flow rate of the discharge opening (shown in Figure 2B) and the machine direction speed (shown by • * ♦ / _ Figure 2C) bit, but the main effect adjustment is poikittaisnopeuteen (shown in '; Figure 2D), which can be eliminated almost completely. Vastaava orientaatiokulma- . The corresponding orientaatiokulma-. 30 profiili on esitetty kuviossa 2E. 30 profile shown in Figure 2E. Referenssinä kuvissa on yhtenäisellä viivalla kuvaajat - ·' suoralle turbulenssigeneraattorin jälkeiselle virtaamaprofiilille. As reference images have a solid line graphs - · "turbulence generator to direct the post-virtaamaprofiilille.

6 115647 6 115647

SÄÄDETTY VIRTAAMAPROFIILI REGULATED FLOW RATE PROFILE

Tiettyä huuliaukkoprofiilia kohti voidaan löytää optimaalinen virtaamaprofiili, jolla kuituorientaatiokulmat voidaan eliminoida. For a given slice profile can find the optimal flow rate profile which kuituorientaatiokulmat can be eliminated. Optimaalinen virtaamaprofiili on huuliaukon 5 muotoinen skaalattuna sopivalla vakiolla siten, että huulikanavassa tapahtuvat profiilien muutokset (toisaalta turbosta tulevan virtaamaprofiilin tasoittuminen ja toisaalta huuliauk-koprofiilin "haluaman" virtaamaprofiilin kehittyminen) huomioidaan oikein. The optimum flow profile of the discharge opening 5 in the shape of scaled by a suitable constant in such a way that the slice channel profiles Changes take place (between the turbo equalization of future flow profile, and on the other hand huuliauk-koprofiilin "desired by the" development of the flow profile) is taken into account properly. Siten optimaalisen säädön etsiminen on itse asiassa optimaalisen skaalauskertoimen etsimistä siten, että poikittaisnopeudet minimoituvat. Thus, the search for the optimum adjustment is, in fact, the search for the optimal scaling factor so that the poikittaisnopeudet minimized.

10 Tämän keksinnön ajatuksena on olemassaolevaa tekniikkaa hyväksikäyttäen säätää huulikanavan sisäänvirtaukseen optimaalinen virtaamaprofiili (kuva 2A), joka on huuliaukkoprofiilin muotoinen ja jolla eliminoidaan huulisuihkun poikittaisnopeudet (kuva 2D) ja siten paperin orientaatiokulmat (kuva 2E). 10 The idea of ​​the present invention is an existing technique by using the channel to the inlet lip to provide the optimum flow profile (Figure 2A), which is a slice-shaped profile and which eliminates the lip jet poikittaisnopeudet (Figure 2D) and thus the paper orientation angles (Figure 2E). Näiden lisäksi myös konesuun-15 nan nopeus on tasaisempi kuin konventionaalisessa perälaatikossa (kuva 2C), mikä vaikuttaa mm. In addition, the machine mouth 15 nan-speed is smoother than a conventional head box (Figure 2C), which will affect. suihku/viira-suhteeseen ja siten formaatioon ja vetolujuussuhteeseen. jet / wire ratio, and thus the formation and tensile ratio.

Huuliaukkoprofiilin muodon käyttäminen säädössä mahdollistaa nopean säätämisen, koska säätöjärjestelmä tietää huuliaukkoprofiilin muodon suoraan ilman, että tarvitaan 20 epäsuoria mittauksia valmiista paperista kuivassa päässä konetta. The opening shape of the lip profile regulation of use for rapid adjustment, since the control system to know the lip gap profile shape directly, without the need to 20 indirect measurements of the finished paper at the dry end machine. Huuliaukkoprofiilin ja sitä vastaavan optimaalisen virtaamaprofiilin välinen skaalauskerroin riippuu huuli- kanavan geometriasta, joten se on spesifioitava perälaatikkokohtaisesti. Slice profile and a scale factor between the optimum flow profile for the corresponding channel depends on the geometry of the slice, so it should be specified perälaatikkokohtaisesti. Se voidaan I .* ratkaista joko huulikanavavirtauksien numeerisen simuloinnin tai nykyisten vasteajojen » · · It may be I. * Huulikanavavirtauksien solved either by numerical simulation or the current response of runs »· ·

• t I • I t

kaltaisten kokeiden avulla. experiments like using.

25 25

HYÖDYT BENEFITS

• * * ,· . • * *, ·. (A) Virtaamasäädetyllä perälaatikolla saavutetaan seuraavat edut: ' 1 · Kuivatuskutistumaprofiilia vastaavan neliömassaprofiilin säätö ilman huomattavaa 30 kuituorientaatioprofiilia (kuva 2E). (A) Virtaamasäädetyllä head box provides the following advantages: "1 · Kuivatuskutistumaprofiilia equivalent basis weight profile control without significant fiber orientation profile 30 (Figure 2E). Viiraosan kannalta ei liene suurta eroa, onko > · * * · 7 115647 huulisuihkussa vakiovirtaama- ja säädetty sakeusprofiili (laimennusperä) vaiko vakiosakeus- ja säädetty virtaamaprofiili (tämän keksinnön idea). Of the forming section and is probably a difference whether> * * · · 7 115647 lip shower vakiovirtaama- and consistency profile provided (dilution water) or on vakiosakeus- and adjusted to the flow rate profile (idea of ​​this invention).

• Huulisuihkun koneen suuntainen nopeus on tasainen, koska virtaamaa tuodaan enemmän sinne, missä huuliaukko on enemmän auki, jolloin konesuunnan nopeus 5 saadaan tasaiseksi (kuva 2C). • parallel to the lip of the jet engine speed is uniform since the flow rate introduced into the more where the slice is more open to the machine direction can be made uniform rate of 5 (Figure 2C).

(B) Virtaamasäädetyssä perälaatikossa ei tarvita lisäsyöttöjä, koska sama vaikutus saadaan huulikanavaan tulevan virtaaman säädöllä. (B) Virtaamasäädetyssä the head box does not require additional power, as the same effect is obtained finish lip channel flow control. Ts. Ts. lisäsyöttö olisi jouhevasti mukana säädettyä virtaamaprofiilia. the additional supply would flow smoothly along the profile provided.

10 (C) Konventionaalisessa perälaatikossa kuituorientaatiokulmat ovat kohti koneen keskilinjaa ja suihku/viira-suhde on keskellä konetta alhaisempi kuin reunoilla, kun huuliaukko on keskeltä enemmän auki kuin reunoilta. 10 (C) In the conventional headbox kuituorientaatiokulmat are toward the center line and the jet / wire ratio is lower than the middle of the machine at the edges of the slice is more open in the middle than at the edges. Kuten kuvasta 2C nähdään, virtaamaprofiilin avulla voidaan vaikuttaa orientaation lisäksi konesuunnan nopeus- 15 profiiliin ja siten suihku/viira-suhteeseen, millä on vaikutusta mm. As seen in Figure 2C, the flow profile can be affected in addition to the orientation of the machine direction of the velocity profile 15 and thus the jet / wire ratio, which affects mm. formaatioon ja vetolujuussuhteeseen. the formation and the tensile strength of the relationship. Kuituorientaation ja suihku/viira-suhteen säätö riippuvat kuitenkin toisistaan virtaamasäädetyssä perälaatikossa. The fiber orientation, and the jet / wire ratio control, however, depend on each other virtaamasäädetyssä headbox. Kuvien 2C ja 2E perusteella ne voidaan yhtäaikaisesti saada mahdollisimman tasaisiksi (paremmiksi kuin konventionaalisessa perälaatikossa), mutta jos toista yritettäisiin profiloida halutulla tavalla, myös toinen 20 muuttuisi. Figures 2C and 2E on the basis of them can be simultaneously get as flat (better than a conventional head box), but if a second attempt to profile in a desired manner, the second 20 would change. Olisi kuitenkin mahdollista säätää esim. paperiradan reunoilla konesuuntai-'·' nen vetolujuus suuremmaksi kuin keskellä rataa, jotta ajettavuus ja/tai päävienti olisi ' t * [ parempaa. It would however be possible to adjust e.g. machine direction of the paper web at the edges of "·" of the tensile strength greater than the middle of the course, so that the runnability and / or to päävienti 't * [better.

» « · (D) Virtaamasäädetty perälaatikko on edullisempi kuin konventionaalinen perälaatikko 25 tai laimennusperälaatikko, koska ,··, 1· laimennuskiertoa ei tarvita, • · · 2. virtaamasäädössä tarvittavat venttiilit ovat yksinkertaiset kuristusventtiilit, » ,· , 3. yksirivinen jakopillistö huomattavasti edullisempi kuin nykyinen monirivinen, »« · (D) Flow Adjusted head box is cheaper than a conventional headbox 25 or a dilution headbox, because, ··, 1 · laimennuskiertoa is not required, • · · 2. necessary virtaamasäädössä valves are simple choke valves, », ·, 3. single row of the mani- considerably cheaper as the current multi-line,

• * I • I *

4. välikammiota ei enää tarvita, koska jakotukista ei tule virheellistä virtaamaprofii-30 lia, ·* 5. lisäsyötöt jäävät pois, koska ne ovat osana säädettyä virtaamaprofiilia, « 1 t 8 115647 6. jakotukin muotoa voidaan yksinkertaistaa, koska jako saadaan aina kohdalleen 7. käyttökustannukset ohikierron osalta pienemmät, koska ohikierroksi riittää muutama prosentti, ei tarvita konventionaalisessa perälaatikossa tarvittavaa 10 %:a ohikiertoa. 4. The intermediate chamber is no longer required, as the manifold will not be incorrect virtaamaprofii-30 alcohol, · * 5 additional entries are omitted because they are the flow rate profile provided part, '1 t 8 115 647 6. shape of the manifold can be simplified because the distribution is always right position 7 . bypass circulation lower for operating as a few percent is sufficient to bypass circulation is not required for a conventional headbox of the required 10% involves by- passing.

5 5

Kuviossa 3A on esitetty ja havainnollistettu keksinnön mukaista perälaatikkorakennetta ja kuviossa 3B on esitetty huuliaukon muoto. Figure 3A is shown and illustrated in the headbox structure according to the invention and Figure 3B, the shape of the slice shown. Kuviossa on esitetty perälaatikon huuliau-kon muoto. FIG shape of the headbox huuliau-con is shown. Huuliaukkoa rajaavan alapuolisen palkin muoto on lineaarinen suora ja huuliaukon yläpintaa rajoittaa kärkilistan etureuna, jonka muoto on kaareva. The lip of the lower beam aperture defining the shape is linear and the direct discharge opening of the upper surface limit the leading edge of the profile bar, the shape of which is curved. Yleensä 10 huuliaukko on maksimiavauksessaan perälaatikon keskilinjan alueelta. In general, the discharge opening 10 is the maximum penetrated the headbox, the center line of the area. Kuvioon 3C on merkitty pystykoordinaatistoon virtaamakuvaajaa fj vastaavat virtausmäärät, jotka on luettavissa suoraan kultakin perälaatikkoleveyskohdalta pystykoordinaatistossa. Figure 3C is a flow graph marked pystykoordinaatistoon f i corresponding to the flow rates, which can be read directly from each of the headbox width and split pystykoordinaatistossa. Kuvioon on merkitty perälaatikon huuliaukon eri leveyspisteessä Y1( Y2, Y3, Y4, Y5... esiintyvät virtausmäärät Qj,Q2... (litraa/minuutti) vastaten sellaista perälaatikkoa, jossa 15 virtaamaprofiilia ei ole vielä keksinnön mukaisesti säädetty venttiileillä Vj, V2, V3... Virtaus Q1,Q2... on massavirtaus ulos huuliaukosta. In the figure, marks of different width at the point Y1 (Y2, the headbox slice opening Y3, Y4, Y5, ... occurring in the flow rates Q i, Q 2 ... (liters / minute), corresponding to a headbox, where 15 flow profile does not have a valve Vj further provided in accordance with the invention, V2, V3 ... flow Q1, Q2 ... is the mass flow out of the slice opening.

Kuvioon 3C on myös merkitty korjattu virtaamafunktio f2, jolloin korjaukset on tehty venttiilejä V}, V2... säätämällä. Figure 3C is also indicated by the corrected flow rate f2, wherein repairs to the valves V}, V2, ... adjusting. Näin ollen kuviosta 3C on luettavissa suoritusmuoto, 1 20 jossa suoritettaessa korjausventtiileillä V(, V2... säädetään kaikkia venttiilejä niin, että virtausta lisätään kuitenkin erimääräisesti. Kuitenkin käytännössä on edullisin suoritusmuoto, jossa vähennetään toisten venttiilien kautta kulkevaa virtausta ja ; .* lisätään toisten venttiilien kautta kulkevaa virtausta. Mainitunlaisessa suoritusmuodossa perälaatikon kokonaisvirtaama pysyy tällöin mahdollisimman vakiona ja poikkeamat 25 säädöissä keskimääräisestä virtaamasta pysyvät pieninä. Tällöin peränsyöttöpumpun • ^ käyttötila voidaan pitää vakiona eli pumpulle ei tarvitse lisätä eikä vähentää paineita. Thus, Figure 3C is available on the embodiment, January 20 wherein processing the korjausventtiileillä V (V2 ... provides all of the valves so that the flow will be added to erimääräisesti However, in practice, is the most preferred embodiment, thus reducing the passing through the second valve flow and,.. * Is added to the other the flow through the valve. In such an embodiment, the head box of the total flow rate then remains constant at 25, and the deviations of the average flow rate of adjustment will remain small. In this case, a head feed pump • ^ use of space can be kept constant, that is, the pump does not need to increase or reduce the pressure.

Tällöin lasketaan keskimääräinen virtausnopeus vastaten keskimääräistä huuliauk- .· , koavausta. In this case, the average flow rate corresponding to the average huuliauk-. ·, Koavausta. Koordinaatisto (Y-koordinaatisto) kiinnitetään mainittuun keskimääräiseen • » * The coordinate (Y coordinate) is attached to said average • »*

» II »II

! ! huuliaukon avaukseen ja muodostetaan kärkilistaa sen etureunan 16' asemaa approksi- . the slice opening and forming the tip of the list of its leading edge 16 'of the position approximated. 30 moiva funktio bd(y). 30 bd, platelet-derived function (y). Mainittua edullista säädön suoritusmuotoa esittävä ratkaisu on * · • * 9 115647 esitetty seuraavissa kuvioissa 4A ja 4B. Said showing the preferred embodiment of the control solution is · * • * 9 115647 shown in the following figures 4A and 4B. Kuvaajat fj,f2 esittävät virtaamia Q1,Q2... ulos huuliaukosta. Graphs f i, f 2 show the flow rates Q1, Q2, ... out of the slice opening.

Kuvioissa 4A ja 4B on esitetty eräs keksinnön mukaisen säädön ratkaisu. Figures 4A and 4B shows a control solution of the invention. Kuviossa 5 on esitetty säädön edullinen toteutus, jossa lasketaan ensin huuliaukon keskimääräinen avaus ja sitä vastaava dimensioton huuliaukkomuoto. Figure 5 shows a preferred embodiment of the adjustment of calculating a first average opening of the discharge opening and the corresponding dimensionless slice embodiment. Kuviossa 4A on esitetty vaaka-koordinaatistossa perälaatikon leveys ja pystykoordinaatistossa dimensioton huuliaukkomuoto. Figure 4A is a horizontal coordinate of the headbox width and discharge opening pystykoordinaatistossa dimensionless form. Vaakakoordinaatti b edustaa keskimääräistä huuliaukkoavausta ja bd(y) on dimensioton huuliaukkomuoto, jonka keskiarvo on nolla. B horizontal coordinate represents the average slice opening and bd (y) is the dimensionless form of the discharge opening, whose average value is zero. Todellisesta huuliaukosta 10 lasketaan siten ensin dimensioton muoto bd(y)=(b(y)/B)-l, missä b(y) on alkuperäinen todellinen huuliaukko, B on keskimääräinen huuliaukko ja bd(y) dimensioton huuliaukkomuoto, jonka keskiarvo on nolla. The true slice opening 10 is calculated by first dimensionless form bd (y) = (b (y) / B) L, where b (y) is the original real slice, B is the average slice and bd (y) is a dimensionless slice shape, whose average value is zero .

Tämän jälkeen etsitään optimaalinen skaalauskerroin c. After this, the search for the optimal scaling factor c.

15 15

Optimaalinen skaalauskerroin c valitaan kullekin perälaatikolle siten, että poikittaisvir-tauksia ei esiinny ja kuidut ovat tällöin yhdensuuntaisesti. The optimal scaling factor c is selected for each to the headbox so that a cross flow-measurements does not occur and the fibers are then parallel. Tällöin poikittaisnopeus virtaukselle on mahdollisimman lähellä nollaa ja massavirtauksen konesuuntainen nopeus on mahdollisimman vakio. In this case, poikittaisnopeus flow is as close as possible to zero and the mass flow rate in the machine direction is as constant as possible. Kerroin c voidaan valita kokeellisesti siten, että • · 20 tarkastellaan valmista paperia tai kartonkia ja sen kuitusuuntauksia ja kun kuidut ovat • > * yhdensuuntaiset, valitaan kyseisellä koeajolla käytetty kerroin c. The coefficient c can be chosen experimentally in such a way that • · 20 examines a finished paper or paperboard and fiber tendencies, and when the fibers are •> * one direction, selecting the relevant test run used the coefficient c. Tämä kerroin edustaa * t silloin kyseiseen perälaatikkoon liittyvää skaalauskerrointa c. This factor represents the * t when related to the headbox of the scaling factor c.

• »« t · * · » • »« * t · · »

Kuviossa 4B lasketaan kerrointa c vastaava dimensiollinen nopeusprofiili turbulenssi- k · * 25 generaattorin jättöreunalla: Uin(y) = [1 + c - bd(y)], missä U (m/s) on keskimääräi-. Figure 4B is calculated coefficient corresponding to the C The dimensional velocity profile of the turbulence · k * trailing edge 25 of the generator: U (y) = [1 + c - bd (y)], where U (m / s) is the average. nen virtausnopeus ja c on dimensioiden vakio. of the flow rate and c is a constant dimensions.

» t * • · · .· . »T * • · ·. ·. Korjatusta nopeusprofiilista Uin(y) lasketaan virtaamaprofiili Q(y) jakopillistöön * ! The corrected speed profile U (y) is calculated from the flow rate profile Q (y) the mani- *! venttiileiltä V1.V2... Kun tiedetään nopeusprofiili perälaatikkoleveydeltä ja tiedetään 30 kyseiseen nopeusprofiiliin liittyvä kärkilistasäätö, on laskettavissa kulloisessakin perälaatikon leveyspisteessä virtaamaprofiili Q(y). V1.V2 ... When the valves are known velocity profile perälaatikkoleveydeltä and 30 are known to the velocity profile associated with the tip of the control list, is calculated from the respective point of width of the headbox flow rate profile Q (y). Kuvaaja korjatulle virtaamaprofiilille voi olla vastaava kuin kuvion 3C funktion f2 kuvaaja. The graph harvested virtaamaprofiilille may be similar to that of Figure 3C, the function f2 graph.

115647 ίο Näin ollen kun meillä on ei-virtaussäädetty perälaatikko ja kärkilista käsittää tietyn 5 muodon niiltä osin perälaatikkoleveyttä, joilla huuliaukko on suurimmillaan, menee enemmän virtausta läpi (1/min) kuin niiltä osin, joilla kärkilista on pienemmällä avauksella eli huuliaukko pienempi. 115 647 ίο Thus, when there is no flow provided headbox and the slice lip comprises an 5 embodiment with respect width of the headbox, where the discharge opening is at a maximum, goes higher through flow (1 / min) than with respect to the tip of the list is smaller incision that is, the discharge opening smaller. Näin ollen kärkilistalla kuristettaessa virtausta tietyltä kohti enemmän kuin toisaalta, pyrkii virtaus kääntymään siihen suuntaan, jossa virtausvastus on pienempi. Thus, the top rank in throttling the flow from a specific than the other hand, the flow tends to turn in the direction in which the flow resistance is smaller. Näin kuituorientaatio pyrkii edellä mainitun sivuvirtauksen johdosta 10 muuttumaan. Thus, the fiber orientation tends to result on the said side stream 10 change. Keksinnössä on oivallettu suorittaa virtausmääräkorjaus huuliaukkomuo-toon ja siten kärkilistan säätöasentoon perustuen. The invention has been realized to perform flow rate correction-huuliaukkomuo manner and thereby control the position of the slice lip basis. Näin ollen huuliaukkomuotoa hyväksikäyttäen suoritetaan tietyllä kertoimella c korjaus korjaamattomalle virtauspro-fiilille. slice format of the benefit of using is performed at a correction factor c corrects a non-virtauspro fiilille. Kyseinen korjaus virtausmäärissä on muutaman prosentin suuruusluokkaa, mutta sen vaikutus orientaatiokulmiin on ratkaiseva. The repair of the flow volumes is a few per cent of the order, but its impact on the distribution of orientation is crucial. Kuidut saadaan konesuuntaisiksi. The fibers obtained by machine direction.

15 Näin ollen edellä esitetysti määritetään tietyssä ajotilanteessa tietyllä massanjakotuk-kiin kohdistetulla pumppauspaineella ja tietyillä venttiilin V1; 15 Thus, as described above are determined in a given driving situation to the stock at a given Ki-directed pumping pressure and certain of the valve V1; V2... säätöasennoilla, jotka venttiilit on asetettu perälaatikon pillistöön sen leveydelle, havainnoidaan massa-virtauksen virtaamaprofiili perälaatikon eri leveyskohdissa ja että tämän jälkeen 20 havainnoituun kärkilistan säätöasentoon liittyvä kärkilistan reunan muoto havainnoi-daan perälaatikkoleveydeltä. V2 ... of the adjustment marks, which valves are set in the tube bank of the headbox to its width, is detected by the mass flow of the flow profile in different width points of the headbox, and that subsequently the detected slice lip 20 associated with the setting position of the slice lip contour edge is detected perälaatikkoleveydeltä. Menetelmässä tämän jälkeen määrätään venttiileille * * '· (Vj, V2...) uudet asetusarvot, jotka toteuttavat korjatun virtaamaprofiilin lasketaan · huuliaukkomuotoa approksimoivasta funktiosta esim. bd(y):stä, joka funktio on kerrottu tietyllä perälaatikkoon liittyvällä valitulla skaalauskertoimella c, joka skaalauskerroin » · · * 25 c on määritetty kokeellisesti siten, että orientaatiovirhettä kuiduissa ei esiinny ja . The method then provides for the valves * * '· (Vi, V2, ...), new set values ​​for providing corrected flow rate profile is calculated · slice shape approximating function, for example bd (y)., In which the function is multiplied by a given associated headbox selected by the scaling factor C, which the scaling factor »· · * 25 c is determined experimentally so that misalignment does not occur and the fibers. . . ^ sivuvirtaamat on minimoitu, jolloin kuitujen suuntaus on konesuuntainen ja massavirran I « » konesuuntainen nopeus V(m/s) on mahdollisimman vakio. ^ Page discharges is minimized, wherein the fiber orientation is in the machine direction and the mass of the current I ' "machine-direction speed V (m / s) is as constant as possible.

t « ♦ · • * Tiivistettynä voidaan sanoa, että keksinnön edullisessa suoritusmuodossa perälaatikossa . T '· ♦ • * In summary, one can say that in the preferred embodiment of the invention in the headbox. 30 suoritetaan virtausmäärää säätävien venttiilien kautta virtausmäärän korjaus edulli- : ·* sesti siten, että niille kohdin perälaatikkoleveyttä, joissa huuliaukon avaus on keski- 11 115647 määräistä huuliaukkoavausta pienempi, vähennetään virtausmäärää ja vastaavasti niillä kohdin perälaatikkovirtausta, joissa virtausmäärä on keskimääräistä huuliaukkoavausta edustavan virtausmäärän yläpuolella, lisätään virtausmäärää vertailukohdan ollessa korjaamaton virtausprofiilitilanne. 30 is performed by the flow rate adjusting valve the flow rate correction advantageous · * a way that they point, width of the headbox, where the slice opening has a center 11 115 647 rate slice opening of the lower, reduced by the flow rate and, accordingly, the point headbox flow, above, representative of flow rate is the average slice opening of the flow rate, is added to the flow rate of the reference point of the uncorrected flow profile situation.

5 5

Virtaamaprofiilin säätö voi olla myös seuraavanlainen: a) Havainnoidaan kärkilistan säätöasento ja sille kohtaa perälaatikkoleveyttä, jossa kärkilistan asema on alhaisimmillaan eli huuliaukko pienimmillään, ei johdeta 10 lisävirtausta. The flow profile adjustment may also be the following: a) detecting the position of the slice lip control points and the width of the headbox in which the slice lip position is lower, the discharge opening of a low value, not derived from 10 additional flow. Lisävirtausta tuodaan muille kohdin perälaatikkoleveyttä ja sitä enemmän, mitä suurempi on huuliaukko kyseisellä kohtaa. Additional flow is brought to the other point, the width of the headbox, and the more, the larger the slice in this paragraph.

Tälle vastakkainen säätötapa on seuraava: 15 b) Havainnoidaan kärkilista muoto ja sille kohdin perälaatikkoleveyttä, jolla kärkilis-ta-avaus on suurimmillaan, ei aikaansaada muutosta virtaamaprofiiliin. This opposite to the control method is as follows: 15 b) detecting the tip of strip form and the width of the headbox point to the tip list-opening is maximum, is not to provide a change in the flow profile. Muille kohdin perälaatikkoleveyttä tuodaan korjattu virtaus lisäämällä kuristusta eli niille kohdille perälaatikkoleveyttä, joilla huuliaukko on pienemmillään kuristetaan enemmän virtausta kuin niillä kohdin, joissa huuliaukko on suurempi. The other points the width of the headbox is brought corrected by increasing the throttling of the flow to the items of a width of the headbox in which the slice opening is wider by small flow is throttled more than those points where the discharge opening is greater.

20 c) Säätötapa voi olla a):n ja b):n väliltä siten, että valitaan maksimihuuliaukkoavauk- ' sen ja minimihuuliaukkoavauksen väliltä tietty huuliaukkoavaus, jossa laskenta • · • * » *; 20 c) The control mode may be: a) to the range that is selected maksimihuuliaukkoavauk- 'between it and the minimum opening of the discharge opening of a slice lip opening, wherein the computing · • • * »*; and b) ' * suoritetaan, kuten on esitetty sivulla 12. Venttiilien V1,V2... säätö suoritetaan niin, että kyseistä valittua huuliaukkoavausta pienemmillä huuliaukkoavauksilla niiden * 25 perälaatikon leveyskohdissa olevien venttiileiden V1,V2... kuristuksia lisätään ja . '* Is carried out as shown on page 12 of the valves V1, V2 ... control is performed such that the selected slice opening of the lower huuliaukkoavauksilla * 25 of the headbox width positions of valves V1, V2, ... are added and the pressure reductions. . . kyseistä valittua huuliaukkoavausta suuremmilla huuliaukkoavauksilla vähennetään _T# niiden kohdalla olevien venttiilien Vj,V2... kuristusta. the selected slice opening is reduced at higher huuliaukkoavauksilla # _T in the case of valves Vj, V2 ... throttling. Ennen säätöä alkuasetukses- '· sa venttiilit Vj,V2... on asetettu edullisesti keskisäätöasentoon, jolloin säätövaraa '· ; Before adjusting alkuasetukses- '· sa valves Vi, V2, ... preferably is set to the medium control position, the control book' ·; molempiin suuntiin riittää. in both directions is enough.

»t · t · 30 12 115647 Säätötapa on edullisimmin seuraava. »T · T · 30 12 115647 adjustment method is preferably as follows.

Havainnoidaan kärkilistan asema eli huuliaukkoavaus ja havainnoidaan huuliaukon maksimiavaus ja minimiavaus. Detecting the position of a discharge opening of the opening of the slice lip and observed the discharge opening of maximum opening and a minimum opening. Valitaan edellä mainitut avaukset toteuttavasta 5 kärkilistan asemasta maksimi- ja minimiavauksen väliltä jokin valittu kärkilista-asema ja suoritetaan säätö seuraavasti. Is selected from the above-mentioned openings 5 ​​an executing status of the profile bar between the maximum and minimum opening of one selected from the list of the top drive and control is performed as follows. Niille kohdille perälaatikkoleveyttä, joissa kärkilista on valitun kärkilista-aseman yläpuolella eli huuliaukkoavaus on valittua avausta suurempi tuodaan enemmän virtausta ja niille kohdille perälaatikkoleveyttä, joiden kohdalla kärkilista on valittua avausta pienemmän avauksen toteuttavassa 10 asennossa, kuristetaan virtausta. Those items of width of the headbox in which the slice lip is above the selected slice lip position in a slice opening is greater than the selected opening of the receiving more flow and for those items of width of the headbox, which the tip of the list is selected the opening of the lower opening of realizing the 10-position, the opening in the flow.

Kaikissa edellä mainituissa säädöissä a), b) ja c) on laskentamalli sama kuin on edellä selostettu edullisimman tapauksen laskentamalli eli se, joka perustuu keskimääräiseen huuliaukkoavaukseen ja keskimääräiseen kärkilista-asemaan. All of the above-mentioned adjustment after a), b) and c) is the same as the calculation model is a calculation model described in the most favorable case, that is, based on the average slice opening, and the average position of the tip of the list above. Eli 15 - havainnoidaan ensin kärkilistan asema havainnoidaan tämän jälkeen tietyillä venttiilien asennoilla esimerkiksi keskimääräisellä säätöasennolla turbulenssigeneraattorista ulostulevan virtauksen nopeuspro-fiili, tämän jälkeen lasketaan korjatut virtausnopeudet lisäämällä valittua huuliaukko- 20 avausta edustavaan virtaamanopeuteen - tai + merkkinen virtaamaprofiilin korjaus, ·* joka on saatu kertomalla huuliaukkomuotoa approksimoiva funktio skaalauskertoi- ' '' mella, joka on valittu perälaatikkokohtaisesti siten, että korjauksen jälkeen lopputu- ; That is, 15 - detecting a first slice lip position is detected after the certain valve positions of, for example, the average adjustment marks coming out of the turbulence flow nopeuspro-profile of the subsequently calculated from the corrected flow-rates of addition of the selected huuliaukko- 20 opening a representative flow speed of - or + character flow profile correction, · * obtained by multiplying the slice format approximating a function of a scaling '' 'filter, which is selected from the perälaatikkokohtaisesti such that the end result after correction; ,* loksena saadaan kuituorientaatiolta virheetön virtaus eli sellainen virtaus, jossa • · » t · » !kuidut sijaitsevat konesuuntaisesti. * Result, fiber orientation can be error-free flow, ie a flow with • · »· t»! Fibers are located in the machine direction.

25 . 25. •t Näin ollen kun on saatu laskettua korjattu virtausnopeusprofiili, voidaan tämän * * perusteella kullekin perälaatikon leveyskohdalle laskea korjattu virtaama tietämällä .* , kärkilistan asema ja kullekin kärkilistan leveyskohdalla laskettu korjattu virtausnopeus. • t Thus, where the calculated corrected flow rate profile is obtained, this can be * * on the basis of each of the headbox width of the item calculated by knowing the flow rate of the corrected. *, Top position and a list of each of the profile bar width calculated by the corrected flow rate.

» · t » * # • · »· S» * # • ·

Claims (9)

115647 115647
1. Menetelmä paperikoneen/kartonkikoneen perälaatikon (10) säädössä, jossa menetelmässä massanjakotukista (Jj) johdetaan massavirtaus perälaatikon eri leveyspisteisiin 5 asetettujen venttiilien (Vj, V2···) kautta, joiden venttiilien avulla on säädettävissä massavirtaus kullakin venttiilien määräämällä perälaatikon leveyskohdalla ja jossa jakotukista (Jp johdetaan olennaisesti kaikki massavirtaus siten, että se kulkee venttiilien (Vl, V^...) kautta ja näin ollen perälaatikon virtaamaprofiili on säädettävissä venttiilejä (Vi, V2· ··) säätämällä lisäämällä tai vähentämällä niiden kuristusta, tunnettu siitä, että 10 määritetään perälaatikon huuliaukon muoto, huuliaukkomuodon perusteella lasketaan perälaatikon virtaamaprofiili kertomalla perälaatikon huuliaukkomuoto huulikanavan geometriasta määräytyvällä vakiolla (c) ja säädetään perälaatikon leveydellä olevien venttiilien (Vj, V2 . ) avulla perälaatikon virtaamaprofiili h 1. A method in a paper / board machine, the headbox (10) for adjustment, in which method to the stock (JJ) is derived from the mass flow of different width points of the headbox across the valves 5 set (Vj, V2, ···), the valve means is adjustable to the mass flow of each of the valves determined width of the headbox into and having the inlet header (J p derived from substantially all of the mass flow so that it passes through the valves (V L, ​​V H ...) through the headbox and the flow profile is therefore adjustable valves (Vi, V2, · ··) adjusting by increasing or reducing the throttling, characterized in that 10 determining the shape of the headbox slice opening, on the basis of the discharge opening of the shape is calculated headbox flow profile by multiplying the headbox slice lip shape of the slice channel of the geometry are determined by a constant (c) and adjust the width of the headbox valves (Vi, V 2.) by means of a headbox flow profile h uuliaukkoprofiilin muotoiseksi. 15 uuliaukkoprofiilin shape. 15
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä säädetään venttiilin (Vj, V2···) avulla virtaamaprofiili perälaatikkoleveydeltä siten, että venttiilit (Vj, V2...) on ensin asetettu tiettyyn asentoon ja kyseisellä tietyllä asennolla t , > ' edullisesti venttiilien keskisäätöasennolla mitataan tai lasketaan virtaamaprofiili turbu- :20 lenssigeneraattorin jälkeen tietyllä kärkilistasäädöllä ja että menetelmässä tämän jälkeen suoritetaan venttiileillä (Vj, V2...) virtaamaprofiilin korjaus siten, että korjattu virtaa- » · . 2. The method according to claim 1, characterized in that the method provides for the valve (Vi, V2, ···) by means of the flow profile perälaatikkoleveydeltä so that the valves (Vi, V2, ...) are first set in a given position and the position of that particular t> ' preferably, the valves keskisäätöasennolla measured or calculated flow rate profile turbu- after 20 lenssigeneraattorin a given kärkilistasäädöllä and that the process is carried out after the flow profile correction so that the corrected flow valves (Vi, V2, ...) »·. ': maprofiili lasketaan kyseisestä korjaamattomasta virtaamaprofiilista ja siihen liittyvästä huuliaukko-avauksesta. 'Pres- calculated from that irreparable virtaamaprofiilista and the associated lip-hole opening. • · « · • · «·
3. Patenttivaatimukseni mukainen menetelmä paperikoneen/kartonkikoneen perälaatikon ,,; 3. A process according to Patenttivaatimukseni a paper / board machine headbox ,,; (10) säädössä, jossa menetelmässä perälaatikko käsittää virtausmäärää säätävät venttiilit * f (Vj, V2·..) perälaatikon leveydeltä, jolloin menetelmässä johdetaan massanjakotukista * » ·' ' (Jj) olennaisesti kaikki virtaus virtausventtiilien (Vj, V2···) kautta, jolloin venttiili en (Vj, V2 ) avulla säädetään massanjakotukista johdetun massavirtauksen virtaama-: 30 profiili perälaatikkoleveydeltä (virtausmäärä/aikayksikkö/perälaatikon leveyskohta), • : tunnettu siitä, että virtaama venttiilien (Vj, V2···) kautta säädetään siten, että havain- 115647 noidaan ensin korjaamaton virtaamaprofiili turbulenssigeneraattorin jälkeen perälaatikko-leveydeltä, joka vastaa tiettyä kärkilistan säätöasemaa ja että kyseiseen kärkilista-avaukseen eli kärkilistan säätöasemaan liittyvä korjaus suoritetaan niin virtaamaprofiiliin venttiilejä (Vj, Vj··) säätämällä, että korjattu virtaamaprofiili kullekin perälaatikon 5 leveyskohdalle (10) adjustment, wherein the headbox comprises a flow amount of compensation valves * f (Vi, V 2 · ..) width of the headbox, wherein the process is passed to the stock * »· '' (jj) substantially all of the flow through the flow valves (Vi, V2, ···) wherein the valve I (Vi, V2) is used to adjust the secondary to the stock mass flow water flow: 30 profile perälaatikkoleveydeltä (flow rate / unit of time / width of the headbox point), •: characterized in that the discharge valves (Vi, V2, ···) so that observations 115 647 nated first uncorrected flow profile after the turbulence generator in the headbox, the width of which corresponds to a certain slice lip adjustment position and that the slice lip-opening of a tip of a list of related adjustment of the position correction is carried out by the flow profile of the valves (Vi, Vj ··), by providing the corrected flow rate profile for each of the headbox 5 width of the item saadaan laskettua huuliaukkoavauksesta eli kyseisellä kohdalla olevasta kärkilistan asemasta, joka avaus ja siten kärkilistan asema on kerrottu tietyllä skaalaus-kertoimella (c), ja joka skaalauskerroin (c) on valittu kokeellisesti niin, että virtaamaprofiili venttiilien (Vj,V2 ···) jälkeen on koneen poikkisuunnassa vakio ja että poikki-virtauksia ei esiinny. can be calculated from the slice opening, ie the position of the profile bar in this case, that opening and thus the slice lip position is multiplied by a certain scaling factor (c), and in that the scaling factor (c) is experimentally selected so that the flow profile after the valves (Vi, V2, ···) is the cross-machine direction constant and that the cross-flows does not occur. 10 10
4. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että venttiilien (Vj^..·) avulla säädetään massanjakotukista tulevan massavirtauksen virtaama (virtausmäärä/aikayksikkö) kullakin perälaatikon (10) leveysköhdalla, jolloin virtaama säädetään siten, että virtaamaprofiili perälaatikon leveydeltä venttiilien 15 (Vi>V2· · ·) jälkeen on perälaatikon (10) huuliaukon (15) muotoinen skaalattuna vakiolla, jolloin niille kohdin huuliaukkoa (15) tuodaan enemmän virtausta, jossa huuliaukko (15) on suurempi ja vastaavasti niille kohdin, jossa huuliaukko on pienempi, tuodaan vähemmän virtausta, jolloin virtaamaprofiililla on sama muoto kuin huuliaukkoprofiililla. 4. The method according to any of the preceding claims, characterized in that the valves (Vi ^ .. ·) means provides to the stock pulp flow coming from the flow (flow rate / unit time) in each of the headbox (10) leveysköhdalla, wherein the flow rate is adjusted so that the flow profile of the headbox width of the valves 15 (V> V2 · · ·) has the shape of the headbox (10) of the discharge opening (15), scaled by a constant, in which case they point the slice opening (15) is brought into more flow, wherein the discharge opening (15) is greater and, respectively, to the point where the discharge opening is smaller, less flow is brought to the flow rate profile has the same shape as that of the slice opening profile. • • t · t · I ,:· 20 5. Edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä paperikoneen/kartonkikoneen : '·· perälaatikon (10) säädössä, tunnettu siitä, että perälaatikko (10) käsittää virtausmäärää • » säätävät venttiilit (V^, λ^...) sen leveydeltä, jolloin venttiilien (Vj, V2···) avulla on ' · ' · * säädettävissä massanjakotukista tulevan massavirtauksen virtaama (virtausmäärä/aikayk- v sikkö) kullakin perälaatikon (10) leveysköhdalla, jolloin virtaama säädetään venttiileillä 25 (Vj, V2···) siten, että niille kohdin huuliaukkoa (15) tuodaan enemmän virtausta, jossa huuliaukko (15) on keskimääräistä huuliaukkoavausta suurempi ja vastaavasti niille kohdin, jossa huuliaukko on keskimääräistä huuliaukkoavausta pienempi, tuodaan '·' vähemmän virtausta, jolloin korjatulla virtaamaprofiilin graafisella kuvaajalla on sama ' ·; • • R · T · I · A method according to claim 20 5. With the above claims in a paper / board machine, '·· headbox (10) of adjustment, characterized in that the head box (10) comprises a flow rate of • »compensation valves (V ^, λ ^ ...) in its width, wherein the valves (Vi, V2, ···), it is '·' · * adjustable to the stock pulp flow coming from the flow (flow rate / unit aikayk- v) for each of the headbox (10) leveysköhdalla, wherein the flow is adjusted by valves 25 (Vi, V2, ···) so that they point the slice opening (15) is brought into more flow, wherein the discharge opening (15) is the average slice lip opening bigger and, respectively, to the point where the discharge opening is the average slice opening of the lower imported "·" reduced flow, wherein a corrected flow profile graphical plot is the same '·; · ' muoto kuin huuliaukkoprofiililla, jolloin menetelmässä ensin havainnoidaan perälaatikon :: 30 turbulenssigeneraattorista ulostuleva korjaamaton virtaamaprofiili (virtausmäärä/aikayk- : : sikkö) ja tämän jälkeen suoritetaan siihen korjaus siten, että virtaamaprofiili perälaatikon 115647 leveydeltä venttiilien (Vj, V^...) jälkeen on perälaatikon (10) huuliaukon (15) muotoinen skaalattuna vakiolla. · "Shape of the lip gap profile, the method comprising: first detecting headbox :: output from the 30 to the turbulence uncorrected flow profile (flow rate / aikayk-: unit), and thereafter performing the correction so that the flow profile of the headbox 115 647 the width of the valves (Vi, V ^ ...) following is a headbox (10) of the discharge opening (15) in the shape of scaled by a constant.
6. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 5 käytetään virtaamaprofiilin säädössä tavallisia kuristusventtiilejä (Vj, V2...), jotka on sovitettu säännöllisen välimatkan päähän toisistaan perälaatikon (10) eri leveyskohtiin koko perälaatikon leveydelle. 6. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the flow 5 is used for the profile of a conventional throttle valves (Vi, V2, ...) which are arranged in a regular distance from each other in the headbox (10) at various positions throughout the width of the headbox width.
7. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 10 venttiilit (Vj, Vj) on asetettu perälaatikon (10) eri leveyskohtiin yksiriviseen pillistöön (H). 7. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the valves 10 (Vj, Vj) is set to the headbox (10) at different points of width of one line of the tube bank (H).
8. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä käytetään sellaista perälaatikkoa (10), jossa venttiilit (Vj, V2...) on 15 asetettu yksiriviseen pillistöön (11) heti jakotukin (Jj) jälkeen ja että säädetty virtaus, jolla on huuliaukon (15) määräämä virtaamaprofiili, johdetaan venttiileiltä (Vj, V2···) turbulenssigeneraattorin (13) putkiin (13aj j, 13a^ 2···) ja edelleen huulikanavaan (14) ja huulikanavan (14) ja huuliaukon (15) kautta muodostusviiralle (Hj). 8. The method according to any of the preceding claims, characterized in that the method uses a headbox (10), wherein the valves (Vi, V2, ...) is 15 set on one line of the tube bank (11) immediately after the header (jj) and that the flow set, which is determined by the slice (15) of the flow profile is passed to the valve (Vi, V2, ···) of the turbulence generator (13) of the pipes (13a j, 13a ^ 2 ···) and further to the slice channel (14) and a slice channel (14) and the discharge opening (15 ) through the forming wire (Hj). < t <t
9. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä säädetään paperin neliöpainoa kärkilistaa (16) säätökaroilla (17a^, ': 1¾....) säätämällä. 9. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the method the basis weight of the paper tip of the blades (16) of adjusting spindles (17a ^, '1¾ ....) adjusting. 115647 115647
FI982784A 1998-12-23 1998-12-23 A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure FI115647B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982784A FI115647B (en) 1998-12-23 1998-12-23 A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure
FI982784 1998-12-23

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982784A FI115647B (en) 1998-12-23 1998-12-23 A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure
DE1999162250 DE19962250B4 (en) 1998-12-23 1999-12-22 A method for controlling a papermaking machine / board machine, the headbox of a paper / cardboard machine and the headbox design

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982784A0 FI982784A0 (en) 1998-12-23
FI982784A FI982784A (en) 2000-06-24
FI115647B true FI115647B (en) 2005-06-15

Family

ID=8553182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982784A FI115647B (en) 1998-12-23 1998-12-23 A paper / board machine for regulation of the headbox and a method in a paper / board machine headbox structure

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE19962250B4 (en)
FI (1) FI115647B (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104611974B (en) * 2015-01-14 2016-04-06 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 A method of coating paperboard warp adjusting method

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT392989B (en) * 1988-05-17 1991-07-25 Voith Ag J M Headbox for paper machines
DE4316054C2 (en) * 1993-05-13 1995-11-23 Voith Gmbh J M Headbox of a paper machine
DE19634997C2 (en) * 1996-08-30 1999-08-05 Voith Sulzer Papiermasch Gmbh Control means having a plurality of sensors-
FI100345B (en) * 1997-01-24 1997-11-14 Valmet Corp Method and apparatus for regulation of the headbox of a paper machine

Also Published As

Publication number Publication date
FI982784A0 (en) 1998-12-23
FI115647B1 (en)
FI982784D0 (en)
FI982784A (en) 2000-06-24
DE19962250A1 (en) 2000-06-29
DE19962250B4 (en) 2008-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3547775A (en) Means and method for modulating fiber stock flow in papermaking headbox in response to paper sheet product parameters
Sauer et al. Reduction of secondary flow losses in turbine cascades by leading edge modifications at the endwall
US6092003A (en) Paper stock shear and formation control
Gu et al. On interference between two circular cylinders in staggered arrangement at high subcritical Reynolds numbers
US5335885A (en) Aircraft wing having a super critical profile and a venting device for reducing compression shock
US4687416A (en) Method and device for decreasing the flow resistance on wings particularly aerofoils and blades of turbomachines exposed to gas flux such as air
US4133713A (en) Microturbulence generator for papermachine headbox
US5814191A (en) Arrangement and method for combining a dilution flow with a stock flow passed out of an inlet header in a paper/board machine
Bindon et al. The development of axial turbine leakage loss for two profiled tip geometries using linear cascade data
US6179964B1 (en) Method and control device for paper web profile control with plurality of sensors
US6274002B1 (en) Papermaking machine with variable dewatering elements including variable pulse turbulation blades adjusted by computer control system in response to sensors of paper sheet characteristics
US4687548A (en) Method and apparatus for controlling distortion of fibre orientation in a paper web
US3915106A (en) Hydrofoil with lift control by airfreed for watercraft
US6799083B2 (en) On-line fiber orientation closed-loop control
US4545857A (en) Louvered steam box for controlling moisture profile of a fibrous web
DE4005281A1 (en) Paper-making stock inlet - has diluting water for suspension by segments, to control paper weight profile without altering stock inlet lips
US5645689A (en) Multilayer headbox
US5133836A (en) Papermaking headbox having extended divider sheet
US5022965A (en) Method and device in a head box of a paper machine for controlling distribution of fiber orientation in a paper web
US2788719A (en) Flow control apparatus
US6179963B1 (en) Process for influencing the breaking length cross-machine profile of a running fibrous material web
US2904461A (en) Method and apparatus for controlling flow of stock through a slice jet
US5603806A (en) Method and apparatus for lateral alignment of the cross-direction quality profile of a web in a paper machine
US5626722A (en) Headbox of a paper/board machine
US5674364A (en) Method and device in the regulation of a headbox

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 115647

Country of ref document: FI

MM Patent lapsed