FI111888B - The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual reception - Google Patents

The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual reception Download PDF

Info

Publication number
FI111888B
FI111888B FI20000443A FI20000443A FI111888B FI 111888 B FI111888 B FI 111888B FI 20000443 A FI20000443 A FI 20000443A FI 20000443 A FI20000443 A FI 20000443A FI 111888 B FI111888 B FI 111888B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
channel
equalized
data block
received
data
Prior art date
Application number
FI20000443A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20000443A0 (en )
FI20000443A (en )
Inventor
Markku Pukkila
Hannu Vilpponen
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
  • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
  • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
  • H04L1/0047Decoding adapted to other signal detection operation
  • H04L1/005Iterative decoding, including iteration between signal detection and decoding operation
  • H04L1/0051Stopping criteria
  • HELECTRICITY
  • H03BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY
  • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
  • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
  • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
  • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
  • H04L1/0071Use of interleaving
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
  • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
  • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
  • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. van Duuren system ; ARQ protocols
  • H04L1/1809Selective-repeat protocols

Description

111888 111888

Mukautuva menetelmä ja järjestelmä vähittäisen redundanssin toteuttamiseksi vastaanotossa - Anpassande metod och arrangemang för att förverkliga succes-siv redundans i mottagningen 5 Yleisesti keksintö koskee tekniikkaa, jolla parannetaan digitaalisen langattoman vastaanottimen mahdollisuuksia rekonstruoida vastaanotetun datalohkon tietosisältö oikein. The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual desk - Anpassande Method and arrangement for förverkliga succes-i to reception of the redundancy to Page 5 Generally, the invention relates to a technique for improving the possibilities of a digital wireless receiver to reconstruct the received data content of the data block correctly. Erityisesti keksintö koskee tekniikkaa, jolla vain mukautuvasti toteutetaan vähittäistä redundanssia vastaanotettuun datalohkoon sen tietosisällön rekonstruoinnin mahdollistamiseksi. In particular, the invention relates to a technique of adaptively carried out only gradual redundancy of the received data block to enable the reconstruction of the information content.

10 Monissa digitaalisissa radiojärjestelmissä käytetään kehittynyttä jäijestelyä, johon kuuluvat kuittaukset ja uudelleenlähetykset, jotta vastaanotin kykenisi rekonstruoimaan kunkin vastaanotetun datalohkon tietosisällön oikein. 10 Many digital radio systems used in advanced arrangement presented, including acknowledgments and retransmissions, so that the receiver would be able to reconstruct each of the received data block is the data content correctly. Tämä koskee erityisesti pakettikytkentäisiä radioyhteyksiä, joita käytetään ei-reaaliaikaisten palvelujen lähettämiseen, koska valmius ennalta arvaamattomiin uudelleenlähetyksiin sopii huo-15 nosti reaaliaikaisten palvelujen ankariin ajoitusvaatimuksiin. This applies in particular to a packet-switched radio connections, which are used for transmitting non-real-time services, because the standby unforeseeable circumstances beyond the re-broadcasting fits into a 15-lifted to crack down on the timing requirements of real-time services. Uudelleenlähetys tarkoittaa, että vastaanotin tavalla tai toisella ilmoittaa lähettimelle, että datalohkoa ei ole vastaanotettu riittävän hyvässä muodossa, jolloin lähettimen on lähetettävä ainakin osa siitä uudelleen. The retransmission means that the receiver in any way inform the transmitter that the data block has not been received sufficiently well format, wherein the transmitter is sent to at least a part of it again.

Saman datan uudelleenlähettäminen useita kertoja kuluttaa lähetysaikaa ja kaistan-• j. Re-transmission of the same data several times to consume airtime and band • j. 20 leveyttä, joita useiden käyttäjien järjestelmissä, kuten solukkoradioverkoissa, on 20 the width of which a plurality of users in the systems, such as cellular radio networks, it is

MM MM

.niukasti. .marginally. Vähittäinen redundanssi yleensä tarkoittaa, että lähetin yrittää löytää ja !ä- .···. The gradual redundancy usually means that the transmitter and try to find! Ä. ···. hettää aikaisemmin lähetetystä tiedosta pienimmän mahdollisen osan, joka riittää • « siihen, että vastaanotin kykenee suorittamaan tietosisällön rekonstruoinnin. sends the previously sent data of the smallest possible part which is sufficient • «that the receiver is able to perform the reconstruction of the information content. Monet ;;; many ;;; tunnetut vähittäisen redundanssin järjestelmät perustuvat siihen, että lähetetyn data- « · * · · · ' 25 lohkon ensimmäinen versio on punkturoitu, eli siitä on tarkoituksella jätetty lähetys- vaiheessa pois ennalta määritelty bittiryhmä. characterized the gradual redundancy systems based on the fact that the transmitted data '* · · · ·' first version of block 25 has been punctured, that is, whether the transmission has been left out of the stage a predetermined bit group. Jos vastaanottoedellytykset ovat hyvät, vastaanotin kykenee käyttämään datalohkon jäljellä olevia osia punkturoitujen auk- · · kojen täyttämiseen. If the reception conditions are good, the receiver is able to use the remaining parts of the data block punctured openings · · networks to meet. Jos ensimmäinen dekoodauskierros epäonnistuu, vastaanotin . If the first decoding run fails, the receiver. *. *. ·. ·. pyytää lähetintä lisäksi toimittamaan joitakin alunperin punkturoituja bittejä. requests the transmitter to additionally provide some of the originally punctured bits.

• · *...' 30 Myös vähittäisen redundanssin järjestelyillä on haittapuolensa. • · * ... '30 There is also a gradual redundancy arrangements have drawbacks. Vaikka rajoitetut uu-: delleenlähetykset ovatkin bittimäärältään paljon pienempiä kuin täysin uudelleenlä- hetetyt lohkot, ne silti kuluttavat radioresursseja. Although limited new: retransmissions are bit amount much smaller than the fully retransmitted blocks, they still consume radio resources. Uudelleenlähetykset, niin täydelliset kuin osittaisetkin, aiheuttavat vääjäämättä viivettä, koska vastaanottimen täytyy reagoida epäonnistuneeseen dekoodausyritykseen ja löytää ajastettu vuoro uudel 2 111888 leenlähetyksen pyytämiseen, ja lisäksi lähettimen täytyy vastaanottaa ja dekoodata pyyntö ja reagoida siihen sekä odottaa seuraavaa sopivaa ajankohtaa pyydettyjen li-säbittien lähettämiseen. The retransmissions, so a complete or partial, cause the inevitable delay because the receiver must react to an unsuccessful decoding attempts to find the scheduled interactive re 2 111888 retransmissions catching, and furthermore the transmitter must receive and decode the request and respond to it, and awaits the next transmit the appropriate time requested li-säbittien.

Nyt esillä olevan keksinnön tavoitteena on luoda menetelmä ja järjestely, joiden 5 avulla lähetys- ja vastaanottoresursseja voidaan käyttää tehokkaasti radiojärjestelmässä, jossa uudelleenlähetys on mahdollinen. An object of the present invention is to provide a method and an arrangement by means of which the five transmit and receive resources can be used effectively in a radio system in which a retransmission is possible.

Keksinnön tavoitteet saavutetaan varustamalla vastaanotin vastaanottopuskurilla, iteratiivisella dekooderilla ja päätöksentekoelimellä, jotka on järjestetty arvioimaan vastaanottopuskurin täyttösuhdetta päätettäessä, iteroidaanko jo vastaanotetulla da-10 tamäärällä vai pyydetäänkö uudelleenlähetystä. This is achieved by providing the receiver in the receiving, the iterative decoder and decision-making, which is arranged to estimate the receive buffer fill rate determining iterated already received da-10 worth of or request retransmission.

Keksinnön mukainen menetelmä on tunnettu siitä, että siinä on seuraavat vaiheet: - valvotaan vastaanotetun, mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan määrää, - vasteena havainnolle, joka osoittaa, että ekvalisoitu ja kanavadekoodattu datalohko 15 sisältää virheitä, tarkistetaan, alittaako vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan määrä tietyn kynnyksen ja - vasteena havainnolle, joka osoittaa, että vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun ja kanavadekoodatun datan määrä alittaa mainitun kynnyksen, se datalohko, jonka on havaittu sisältävän virheitä, ekvalisoidaan ja kanavadekoodataan iteratiivisesti. The process according to the invention is characterized in that it comprises the steps of: - monitoring the received but not yet equalized and channel decoded amount of data - in response to the discovery, which indicates that the equalized and channel decoded data block 15 contains errors, a check is less than the received but not yet equalized and the amount of the channel-decoded data to a certain threshold and - in response to the discovery, which indicates that the received but not yet equalized and channel-number data falls below the threshold, the data block that has been found to contain errors, equalized and channel decoded iteratively.

• · • · : · 20 Keksintö koskee myös radiovastaanotinta, jossa on vastaanotinketjussa Saijaan kyt- ··· kettynä ekvalisaattori, kanavadekooderi ja virheentunnistin; • • · · · 20 The invention also relates to a radio receiver having a receiver chain connected Saijaan ··· leave it plugged equalizer, a channel decoder and an error detector; radiovastaanotin on • · * · .···. The radio receiver is • · * ·. · · ·. tunnettu siitä, että siinä on päätöksentekoelin kytkettynä mainittuun virheentunnis-. characterized in that it is the decision connected to said The error. ·". timeen, joka päätöksentekoelin on järjestetty suorittamaan seuraavat tehtävät: - valvomaan vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan 25 määrää, - vasteena virheentunnistimen havainnolle, joka osoittaa, että ekvalisoitu ja kanava-' * dekoodattu datalohko sisältää virheitä, tarkistamaan, alittaako vastaanotetun mutta ei '...: vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan määrä tietyn kynnyksen ja - vasteena havainnolle, joka osoittaa, että vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun • · .···. 30 eikä kanavadekoodatun datan määrä alittaa mainitun kynnyksen, aloittamaan itera-tiivisen ekvalisoinnin ja kanavadekoodauksen sille datalohkolle, jonka on havaittu • · · * ·: ·' sisältävän virheitä. · "Filter, which decision-making means is arranged to perform the following tasks: -. To monitor the received but not yet equalized and channel decoded data 25 number, - in response to virheentunnistimen discovery, which indicates that the equalized and channel '* decoded data block contains errors, check is less than the received but not "...: yet equalized and channel decoded data to a certain number of thresholds, and - in response to the discovery, which indicates that the received but not yet equalized • · 30 ··· and the amount of channel decoded data is below said threshold, initiate iterative equalization seals.. and channel decoding the data block which has been found • * · · · · "contains errors.

Iteratiivisen ekvalisoinnin ja dekoodauksen käsitteet tunnetaan sinänsä esimerkiksi julkaisuista A. Picart, P. Didier ja A. Glavieux: ''Turbo-Detection: A new approach 3 111888 to combat channel frequency selectivity”, ICC 97, tai G. Bauch ja V. Franz: ''Iterative Equalizing and Decoding for the GSM System”, Vehicular Technology Conference (VTC), IEEE, toukokuu 1998. Mainitut julkaisut on liitetty tähän hakemukseen viittaamalla niihin. Iterative equalization and decoding concepts are known per se, for example by, A. Picart, P. Didier and A. Glavieux, "" Turbo-Detection: A New Approach for 3 111888 to combat channel frequency selectivity ", ICC 97, or G. Bauch and V. Franz , '' Iterative Equalizing and Decoding for the GSM System ", Vehicular Technology Conference (VTC), IEEE, May 1998. These publications are incorporated herein by reference. Iteratiivinen ekvalisointi ja dekoodaus tarkoittavat, että tie-5 tyn dekoodauskierroksen dekoodauspäätökset syötetään takaisin eräänlaisena ennakkotietona uudelle signaalinkäsittelykierrokselle, jolla sama digitaalinen dataloh-ko ekvalisoidaan ja dekoodataan uudelleen. Iterative equalization and decoding means, that the road-5 CCC decoding round decoding decision is fed back as an advance signal processing data in a new round of the same digital dataloh co-equalized and decoded again.

Keksinnön mukaan vastaanotettu digitaalinen data tallennetaan tilapäisesti vastaan-ottopuskuriin. The digital data received in accordance with the invention are stored temporarily on-uptake buffer. Puskurista saatu datalohko ekvalisoidaan ja dekoodataan; a data block from the buffer is equalized and decoded; prosessissa 10 tarvitaan myös lomituksenpoistovaihe, jos lähettävässä päässä on käytetty lomitusta, jolloin alun perin vierekkäiset bitit on hajotettu jonkin tietyn lomitusjäijestelmän mukaan. 10 process is also needed lomituksenpoistovaihe, if the transmitting end is used for interleaving, which originally adjacent bits is spread by a specific lomitusjäijestelmän. Dekoodauksen jälkeen vastaanotin laskee tarkistussumman tai käyttää jotakin muuta dekoodatun datan piirrettä tutkiakseen, sisältääkö se virheitä. After decoding, the receiver computes a checksum or using some other feature of the decoded data to check whether it contains errors. Jos virheitä löytyy, vastaanottimen päätöksentekoelimellä on mahdollisuus saada dekoodauspää-15 tökset dekooderilta ja syöttää ne takaisin ekvalisaattoiiin iteratiivista ekvalisointi- ja dekoodauskierrosta varten. If errors are found, the receiver's decision-making bodies are able to get the decoding-15 decisions decoder and feeds them back to ekvalisaattoiiin iterative equalizing and dekoodauskierrosta for you. Päätöstä tehdessään päätöksentekoelin arvioi vastaanot-topuskurin täyttösuhdetta päättääkseen, onko jäljellä riittävästi aikaa iteratiivisen ekvalisointi- ja dekoodauskierroksen suorittamiseen. In making its decision decision-making body assesses those on the receiving buffers in the fill rate to decide whether you still have sufficient time to carry out the iterative equalization and decoding round. Jos näyttää siltä, että vastaanot-topuskuri täyttyy tietyn rajan yli, päätöksentekoelin estää saman datalohkon uuden 20 iteratiivisen dekoodauksen ja pyytää sen sijaan uudelleenlähetystä tai ilmoittaa data-.' If it seems that those on the receiving buffers in is satisfied beyond a certain limit, the decision-making body to prevent the same data block of the new 20 iterative decoding and ask instead retransmission or report data. ' · ': lohkon vialliseksi, jos uudelleenlähetyksiä ei voida toteuttaa. · 'Defective block, if re-transmissions can not be implemented.

«· · **; «· · **; Keksinnön uudet keksinnölliset piirteet, joita pidetään sille tunnusomaisina, on eri-•;;; The new inventive features of the invention, which are considered as characteristic for, is the • ;;; tyisesti tuotu esiin seuraavissa patenttivaatimuksissa. particular been highlighted by the following claims. Itse keksintö, sekä sen rakenne '···' ja toimintatavat että sen muut tavoitteet ja edut käyvät parhaiten ilmi seuraavasta :: 25 edullisten suoritusmuotojen kuvauksesta sekä siihen liittyvistä piirroksista. The invention itself, as well as the structure '···', and procedures that the other objects and advantages will appear from the following :: 25 description of preferred embodiments and the accompanying drawings.

Kuvio 1 esittää erään keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaista signaalin kä ...,; Figure 1 shows a preferred embodiment of the invention, the shape of the signal EV ...; sittelyperiaatetta, • · kuvio 2 esittää erään keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaista radiolähetin- • · ;· vastaanotinta ja v.: 30 kuvio 3 esittää erään keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaista menetelmää. sittelyperiaatetta, • · Figure 2 shows the invention according to a preferred embodiment of the radio transmitter • ·, · receiver and .: 30 in Figure 3 illustrates a method according to a preferred embodiment of the invention.

' · ' Kuvio 1 esittää signaalin käsittelyperiaatetta, jonka mukaan vastaanotettu signaali ohjataan puskurimuistiin 101 tilapäistä varastointia varten. "·" Figure 1 illustrates a signal processing principle according to which the received signal is routed to a buffer memory 101 for temporary storage. Tallennetun signaalin it-': : senäisesti dekoodattava osa, jota tässä nimitetään lohkoksi, viedään ekvalisaattori- ja kanavadekooderiyksikköön 102, joka kykenee suorittamaan iteratiivisen ekvalisoin-35 ninja dekoodauksen. Stored signal IT ': pendently as to decode part, herein referred to as a block, and passed ekvalisaattori- kanavadekooderiyksikköön 102 which is capable of performing the iterative ekvalisoin-35 Ninja decoding. Ensimmäiseen kierrokseen yksikön 102 läpi ei kuulu iterointia 4 111888 siinä toivossa, että jo ensimmäinen ekvalisointi-ja dekoodausyritys antaa tulokseksi virheettömän lohkon dekoodattua, digitaalista tietoa. The first round of the unit 102 does not fall within the iteration 4 111 888, in the hope that already the first equalization and dekoodausyritys results in error-free block of decoded digital data. Virheiden esiintymisen tarkistamiseksi ekvalisaattori- ja kanavadekooderiyksikön 102 lähtö viedään virheentun-nistusyksikköön 103. Viimeksi mainittu voi olla esimerkiksi tunnettu CRC-tarkis-5 tussummalaskin (Cyclic Redundancy Check), joka laskee tarkistussumman ja vertaa sitä vastaavaan tarkistussumma-arvoon, joka sisältyy vastaanotettuun datalohkoon. to check errors occurring ekvalisaattori- and kanavadekooderiyksikön 102 output is applied to virheentun-detection unit 103. The latter may be for example a known CRC revision-5 tussummalaskin (Cyclic Redundancy Check), which calculates a checksum and compares it with the corresponding hash value included in the received data block. Jos havaitaan, että dekoodatussa digitaalisessa tietolohkossa ei ole virheitä, se voidaan siirtää edelleen siihen käyttösovellukseen, johon se on tarkoitettu. If it is determined that the decoded digital information block is free of errors, it can be moved further to the use of the application in which it is intended.

Järjestelyyn kuuluu kuitenkin myös valvontayksikkö 104, joka on kytketty sekä pus-10 kurimuistiin 101 valvomaan sen täyttösuhdetta että virheentunnistusyksikköön 103 tutkimaan, sisältääkö dekoodattu digitaalinen datalohko virheitä. However, the arrangement also comprises a control unit 104 which is connected to both the pus-10 discipline in the memory 101 of monitoring the fill rate to the error detection unit 103 to examine whether the decoded digital data block errors. Jos valvontayksikkö 104 saa virheentunnistusyksiköltä tiedon, että dekoodattu digitaalinen datalohko sisältää virheitä, se tarkistaa puskurimuistin 101 senhetkisen täyttöasteen. If the control unit 104 is informed that the decoded digital data block contains errors virheentunnistusyksiköltä, it checks the buffer memory 101 of the current filling level. Jos puskurimuisti 101 on tyhjä tai lähes tyhjä, yksikössä 102 on riittävästi aikaa ainakin yh-15 delle iterointikierrokselle, ennen kuin puskurimuistista 101 on luettava uusi vastaanotettu datalohko. If the buffer memory 101 is empty or nearly empty, the unit 102 has sufficient time to at least one iteration cycle delle 15 before the buffer memory 101 is read in the received new data block. Tällaisessa tapauksessa valvontayksikkö kehottaa ekvalisaattori- ja kanavadekooderiyksikköä 102 suhtautumaan aikaisemmin saatuihin dekoodauspää-töksiin (tai niiden osajoukkoon jonkin sopivan iteratiivisen ekvalisointi- ja dekoo-dausjärjestelmän periaatteiden mukaisesti) ekvalisaattorivaiheeseen syötettynä "en-20 nakkotietona" ja suorittamaan uuden ekvalisointi- ja kanavadekoodauskierroksen. In such a case, the control unit prompts the ekvalisaattori- and take kanavadekooderiyksikköä 102 previously received from the decoding-toxin (or a subset thereof, in accordance with a suitable iterative equalization and decoding principles coding system) fed ekvalisaattorivaiheeseen "I-20 Advance information" and to carry out new equalizing and kanavadekoodauskierroksen.

• · • · • * ' Tilanteessa, jossa yksikkö 103 havaitsee virheitä, voi myös käydä niin, että pusku- rimuistin 101 havaitaan täyttyneen ennalta määrättyyn rajaan saakka. · · • • • * 'In a situation in which the unit 103 detects an error, it may also happen that the buffer memory 101 is found to be fulfilled up to a predetermined limit. Siinä tapauk-*;;; In the cases the - * ;;; sessa yritys iteratiivisesti ekvalisoida ja dekoodata aikaisemmin vastaanotettu data- lohko aiheuttaisi ei-sallittua viivettä seuraavan lohkon lukemiseen puskurimuistista *···' 25 101, jolloin aikaisemmin vastaanotetun lohkon uusi iterointi täytyy estää. Sessa company iteratively equalized and decode the previously received data block would result in a non-permissible delay of the next block of the buffer memory for reading * ··· '25 101, wherein a new iteration of the previously received block needs to be prevented. Virheen- korjauksen mahdollistamiseksi valvontayksikkö 104 voi käynnistää uudelleenlähe-tyspyynnön sille lohkolle, jota vastaanotin ei ole kyennyt ekvalisoimaan ja dekoo-”·: daamaan oikein. Error correction to enable the control unit 104 may start to resent tyspyynnön-block, which receiver has not succeeded in equalizing and decoding "·: daamaan correctly.

* *

Kuvio 2 esittää erään keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaista radiolähetin-v.: 30 vastaanotinta. Figure 2 shows a radio in the invention according to a preferred embodiment .: 30 receiver. Antenni 201 on yhdistetty duplekseriin 202 vastaanotettujen signaa· lien erottamiseksi lähetettävistä. The antenna 201 is connected to the duplexer 202 of the received sig · separating the transmitted signals. Duplekserin 202 vastaanottohaaran lähtö on kytket-, !·, ty vastaanotinlohkoon 203, johon on sinänsä tunnetulla tavalla asennettu erilaisia komponentteja kuten vahvistimia, suodattimia ja A/D-konverttereita. The duplexer 202, the output of the receiving branch is connected,! · Ty, the receiver block 203, which is a per se known manner mounted various components such as amplifiers, filters and A / D converters. Vastaanotin- * · lohkon 203 lähtö koostuu digitaalisista näytteistä, jotka edustavat vastaanotettua sig-35 naalia ekvalisoimattomassa ja dekoodaamattomassa muodossa. * · The receiver block 203 is composed of output digital samples representing the received sig-35 ekvalisoimattomassa margin and undecoded form.

5 111888 5 111888

Vastaanotinlohkon 203 lähtö on yhdistetty FIFO-tyyppisen (First In - First Out) vas-taanottopuskurin 204 tuloon, joka kykenee tallentamaan tietyn määrän näytteitä kerrallaan. The receiver block 203 is connected to the output of FIFO type (First In - First Out), a receiving buffer 204 the input of which is capable of storing a certain number of samples at a time. Puskurin 204 optimaalista mitoitusta tarkastellaan tuonnempana. The optimal dimensioning of the buffer 204 at a later stage. Puskuriin 204 kuuluu myös ohjauslähtö, josta puskurin täyttösuhde voidaan lukea. Buffer 204 also includes a control output, from which the fill rate of the buffer can be read. Puskurin 5 204 datalähtö on yhdistetty ekvalisaattoriin 205, josta vastaanotetun datan tie jatkuu lomituksenpurkajan 206, dekooderin 207 ja virheentunnistusyksikön 208 kautta da-tanieluun 209. Dekooderista 207 on järjestetty lähtö myös uudelleenlomittajaan 210, joka puolestaan on yhdistetty ekvalisaattorin 205 lisätuloon. The buffer 204 data output 5 is connected to the equalizer 205 from which the received data to the road continues lomituksenpurkajan 206, a decoder 207 and an error detection unit 208 via the DA tanieluun 209. Decoder 207 is configured to output the uudelleenlomittajaan 210, which in turn is connected to a third input of the equalizer 205. Kokonaisuutena silmukka, johon kuuluvat ekvalisaattori, lomituksen purkaja 206, dekooderi 207 ja jäl-10 kimmäisen takaisinsyöttöyhteys uudelleenlomittajan 210 kautta ekvalisaattoriin 205 muodostaa niin sanotun turboekvalisaattorin 205'. On the whole, the loop consisting of the equalizer, the deinterleaver 206, the decoder 207 and the latter are hereinafter-10 back to the supply connection uudelleenlomittajan equalizer 210 through 205 form a so-called turboekvalisaattorin 205 '.

Virheentunnistusyksiköstä 208 ja vastaanottopuskurista 204 on järjestetty valvon-tayhteydet päätöksentekoelimeen 211, jossa on ohjauslähtöjä uudelleenlomittajaan 210 ja uudelleenlähetyspyyntögeneraattoriin 212. Kuviossa 2 esitetyn lähetin-vas-15 taanottimen lähetinpuolella on tietolähde 213, joka, yhdessä uudelleenlähetyspyyn-tögeneraattorin 212 kanssa, on yhdistetty lähetysmultiplekserin 214 kautta lähetin-lohkoon 215, johon on tunnetulla tavalla järjestetty tarvittavat välineet digitaalisen bittivirran muuntamiseksi moduloiduksi radiotaajuiseksi värähtelyksi. The error detection unit 208 and the receiving buffer 204 is provided on the control up connections decision-making 211, with control outputs uudelleenlomittajaan 210 and the transmitter-Left-15 receiver set 212. Figure 2 uudelleenlähetyspyyntögeneraattoriin the transmitter side is the data source 213, which, together with uudelleenlähetyspyyn-tögeneraattorin 212, is connected via a transmit multiplexer 214 a transceiver block 215, which is arranged in a known way the necessary means for converting the digital bit stream to a modulated radio-frequency vibration. Lähetinlohkon 215 lähtö on yhdistetty duplekserin 202 lähetyshaaran tuloon. The transmitter block 215 output is connected to a duplexer 202 of the transmission path input.

·.·. ·. ·. 20 Kuvio 3 esittää kuviossa 2 esitetyn radiolähetin-vastaanottimen esimerkinomaista ^ toimintaa. 20 Figure 3 shows the radio receiver shown in Figure 2, an exemplary ^ activities. Radiosignaalien vastaanotto ja niiden muuntaminen tallennetuiksi digitaa-lisiksi näytteiksi tapahtuu silmukassa, joka käsittää vaiheet 301 ja 302. Tämän vas-*;; The radio signal receiver and the conversion is stored to the digital-lisiksi samples takes place in a loop comprising steps 301 and 302. In response * ;; | | taanottosilmukan kiertoaikataulun määrää kyseisen radiojäijestelmän käyttämä lähe- '·<·* tysaikataulu, joten käsitteellisesti vastaanottosilmukkaa voidaan pitää lähes erillise-25 nä yksikkönä suhteessa signaalin käsittelytoimenpiteisiin, jotka tähtäävät vastaan- « ·» otettujen signaalien ekvalisointiin ja dekoodaukseen. taanottosilmukan transmission amount of rotation of the schedule used by the radiojäijestelmän '· <* · tysaikataulu, so-receiving conceptually can be considered as a separate, nearly 25 as a unit relative to the signal processing steps, aimed at receiving «·» equalize and decode the signals received. Kuviossa 2 esitetty RX-pus-kurimuisti 204 toimii apuvälineenä vaihdettaessa tietoja vastaanottosilmukan ja ek-·:·*: valisointi- ja kanavadekoodausprosessien välillä. shown in Figure 2, RX 'buffer memory 204 serves as a tool for changing the data-receiving and exo · · * between valisointi- and kanavadekoodausprosessien. Puskurimuistin täyttösuhteen val- * ' '': vontavaihe on kuviossa 3 esitetty vaiheena 303. The buffer fill rate preparation * '' 'vontavaihe shown in Figure 3 step 303.

» i · • · v 30 Vaiheessa 304 joukko näytteitä luetaan RX-puskurimuistista. "• · i · y 30 In step 304, a set of samples read from the RX buffer memory. Yleisimmässä tapauk- sessa näytteet edustavat uutta, ekvalisoitavaa ja kanavadekoodattavaa datalohkoa. In the most general case, the samples are representative of a new, ekvalisoitavaa and kanavadekoodattavaa data block.

|·, Vaiheessa 305 tarkistetaan kuitenkin, onko asia näin vai ovatko näytteet jonkin sei-• » » ' " . laisen aikaisemman lohkon käsittelyä täydentäviä näytteitä, jonka ekvalisointi ja ka-navadekoodaus on osoittautunut mahdottomaksi ilman uudelleenlähetystä. Uuden^ 35 vasta luetun lohkon näytteet ohjataan edelleen ekvalisointivaiheeseen 306, kun taas jonkin edeltävän lohkon täydentävät näytteet yhdistetään mainitun lohkon edellisiin 6 111888 näytteisiin vaiheessa 307. Keksintö ei rajoita yhdistelystrategian valintaa, ja eräissä tapauksissa saattaa olla viisainta pyytää vakavasti vahingoittuneen datalohkon täydellistä uudelleenlähetystä, jolloin vaihe 307 tarkoittaa, että koko vahingoittunutta lohkoa edustava edellinen näyteryhmä korvataan tuoreilla, uusilla näytteillä. | ·, In step 305, a check, however, whether that is so or whether the samples of a wall • "" "" complementary forms of the previous block processing of the samples, which equalization and ka-navadekoodaus has proved to be impossible without a retransmission of the New ^ 35 will be read from the block of samples is controlled.. further equalizing steps 306, whereas samples of a preceding block complement compound of said block of the previous 6 111 888 samples at step 307. the invention does not limit the consolidation strategy selection and, in some cases it may be well advised to strongly requests damaged for a retransmission of the data block, wherein the step 307 means that the size of the damaged block representative previous sample group are replaced with fresh, new samples.

5 Ekvalisointi-, lomituksenpurku- ja dekoodauskierros koostuu vaiheista 306, 308 ja 309. Vaiheessa 310 vaiheesta 309 saadulle kanavadekoodatulle lohkolle suoritetaan virheentarkistus. 5 equalization, and decoding run lomituksenpurku- consisting of the steps 306, 308, and 309. At step 310 from step 309 to the channel block obtained by the error check. Ihanteellisessa tapauksessa virheitä ei löydy, jolloin lohko voidaan tulostaa vaiheessa 311, minkä jälkeen vastaanotin palaa vaiheeseen 304 (on syytä panna merkille, että vaiheista 301 ja 302 koostuva silmukka on pyörinyt itsenäisesti 10 kaiken aikaa). Ideally, no errors are found, in which case the block can be printed in step 311, after which the receiver returns to step 304 (it should be noted that the loop consisting of steps 301 and 302 are independently rotated 10 all the time). Jos virheitä löytyy vaiheessa 310, siirrytään vaiheeseen 312, jossa tarkistetaan, kuinka monta iterointikierrosta samalle datalle on jo suoritettu. If errors are found in step 310, to step 312, where it is checked how many iteration cycles with the same data has already been carried out. Iteratiivisilla ekvalisointi- ja dekoodausmenettelyillä on taipumus suuntautua tiettyyn lopputulokseen jo suhteellisen harvojen iterointikierrosten jälkeen, joten voi olla edullista asettaa sallittujen iterointikierrosten lukumäärälle jokin yläraja. Iterative equalization and decoding operations tend to be directed to a particular end result after only a relatively small number of iteration cycles, so it may be preferable to set the allowable number of iteration cycles an upper limit.

15 Virheettömyyden vaatimusta voidaan jossain määrin yleistää toteamalla, että ekvali-soidussa ja kanavadekoodatussa datalohkossa havaitun virheellisyysasteen on alitettava tietty kynnys. 15 correctness requirement can be somewhat generalized by stating that the observed ekvali-soidussa and channel decoded data block virheellisyysasteen should be below a certain threshold.

Jos oletetaan, että vaiheessa 312 jo suoritettujen iterointikierrosten lukumäärä on . If it is assumed that the number of iteration cycles already carried out in step 312 is. . . saavuttanut sallitun rajan, vastaanotin tarkistaa vaiheissa 313 RX-puskurin senhetki- : ; reached the maximum limit, the receiver checks in steps 313 RX buffer senhetki-:; * 20 sen täyttösuhteen. * 20 filling it with respect. Vaikka puskuri ei olisikaan täynnä aivan kynnysarvoon asti, joi-• « « ··;' Even if the buffer is not full until the very threshold value, nucle- • «« ··; ' loin uudet iteroinnit eivät ole sallittuja, voi olla edullista tarkistaa muut olemassa •.. i ' olevat aikarajat; created new iterations are allowed, it may be desirable to check for other existing • .. i 'is the time boundaries; tämä suoritetaan vaiheessa 314. Vasta vaiheesta 314 saadun myön- This is performed in step 314. In step 314 until the resulting positive

• t I • I t

:: teisen päätöksen jälkeen vastaanotin sallii uusimpien dekoodauspäätösten uudelleen- • · · lomituksen vaiheessa 315. Saadut tulokset syötetään ennakkotietona uudelle ekvali-: * : 25 sointi- ja dekoodauskierrokselle, joka alkaa vaiheesta 306. After :: dimensional decision permits the receiver to the latest re-dekoodauspäätösten • · · interleaving in step 315. The results obtained are fed to advance information to the new ekvali-: *: 25 and the timbre of the decoder, which starts in step 306.

. . Jos vaiheessa 312 havaitaan, että sallittujen iterointikierrosten lukumäärä on saavu- If at step 312 it is found that the number of permitted iteration cycles has been reached

MMI MMI

tettu, tai jos vastaanottopuskurin havaitaan olevan riittävän täynnä vaiheessa 313, tai » · ·;·* jos jokin muu aikaraja täyttyy vaiheessa 314, siirrytään vaiheeseen 316, jossa vas-; been, or if the receive buffer is found to be sufficiently filled in step 313, or "· ·, · * if any of the rest of the time limit is reached at step 314, step 316, where the response; Y: taanotin tarkistaa, ovatko uudelleenlähetykset sallittuja. Y: a receiver to check whether the re-transmissions allowed. Uudelleenlähetyksien sallit- 30 tavuus on yleensä sen radiokantajan ominaisuus, jota käytetään digitaalisten data- » « · *. Retransmissions allowed for 30 instance, is usually the applicant's radio feature, which is used for digital data »« · *. lohkojen siirtoon. transfer blocks. Jos uudelleenlähetykset on sallittu, uudelleenlähetyspyyntö aloite- * * · '··' taan vaiheessa 317. Muussa tapauksessa virheelliseksi havaittu lohko todetaan käyt- » i * * · ' * tökelvottomaksi vaiheessa 318. Joka tapauksessa vastaanotin palaa vaiheeseen 304 jatkaakseen vastaanotetun tiedon käsittelyä. If the retransmission is allowed, the retransmission request is initiated * * · '··' in step 317. Otherwise, the defective block detected states use »i * · * '* unfit for step 318. In any case, the receiver returns to step 304 to continue the processing of the received data.

7 111888 7 111888

Vaiheina 312, 313 ja 314 kuvattua päätöksentekokriteerien valintaa voidaan yksinkertaistaa kuviossa 3 esitetystä. making the selection criteria described in the steps 312, 313 and 314 can be simplified, shown in Figure 3. Vastaanotin voi esimerkiksi tyytyä pelkästään vas-taanottopuskurin täyttösuhteen valvontaan ja jättää suorittamatta mahdolliset iterointien sallittua lukumäärää tai jäljellä olevaa aikaa koskevat tarkistukset. For example, the receiver can make do with just the filling with respect to the control of a receiving buffer and fails to make any permissible number of iterations, or the remaining time for the amendments. Vaihtoehtoi-5 sesti jäljellä olevan ajan tarkistusta voidaan käyttää ainoana kriteerinä, erityisesti jos lähetysnopeus tiedetään vakioksi, siten että aika, joka on kulunut siitä, kun tietty lohko on luettu vastaanottopuskurista, vastaa tunnetusti aina vastaanottopuskurin täyttösuhdetta. Alternatively, a five remaining time of the amendment may be used as the sole criterion, in particular if the transmission rate is known to be constant, so that the time that has elapsed from when a block is read from the reception buffer corresponds to a reception buffer known to always fill rate. Myös iterointien enimmäislukumäärää voidaan käyttää ainoana päätöksentekokriteerinä, jos voidaan taata, että vastaanotin kykenee aina suorittamaan 10 iterointien enimmäismäärän ennalta määriteltyä enimmäisaikaa lyhyemmässä ajassa. the maximum number of iterations may also be used as the sole criterion for the decision, if it can be guaranteed that the receiver is always able to perform the 10 iterations the maximum duration of a predetermined shorter period of time.

Voidaan kuitenkin soveltaa myös muita päätöksentekokriteerejä. However, it is also applicable to other decision-making criteria. Esimerkiksi, jos virheentunnistusjärjestely sallii virheiden lukumäärän havaitsemisen, vastaanotin voi tarkistaa, onko tietty iterointikierros aiheuttanut lukumäärän vähenemistä. For example, if the error detection arrangement permits the detection of the number of errors, the receiver can check whether a given iteration caused a decrease in the number. Jos virheiden lukumäärä pysyy samana perättäisistä iteroinneista huolimatta, ei iterointia 15 kannata enää jatkaa, vaikka ajoitus- tai muut rajat sallisivatkin vielä uuden iterointi-kierroksen toteuttamisen. If the number of errors remains the same in spite of successive iterations, iteration is not worth the 15 no longer continue, even if the timing or other limits allow such further implementation of the new iteration round.

Muotoa, jossa dekoodauspäätökset syötetään uudelleenlomituksen kautta takaisin ekvalisointiprosessiin, on syytä tarkastella lähemmin. The form in which the decoding decision is fed back through uudelleenlomituksen ekvalisointiprosessiin, it is necessary to examine more closely. Virheentunnistusvaiheessa alkuperäisen, moniarvoisista digitaalisista näytteistä koostuneen lohkon täytyy olla 20 muunnettuna niin sanotuiksi koviksi päätöksiksi, mikä tarkoittaa, että jokaisen bitin ; The error detection step of the original, which consisted of the polyvalent digital samples of the block 20 must be converted into so-called hard decisions on, which means that every bit; arvo voi olla vain täsmälleen 0 tai täsmälleen 1. Aivan kanavadekoodauksen viime ·:· vaiheisiin asti voidaan kuitenkin soveltaa pehmeiden päätösten periaatetta, jolloin ··· jokaista bittiarvoa edustaa pelkkä todennäköisyys, että se on joko 0 tai 1. Keksintö .···. value can only be exactly 0 or 1. The very exact channel decoding has · · until the phases may be applied to the principle of the soft decisions, wherein the bit value of each ··· represents a mere probability that it is either 0 or 1. The invention ···.. ei määrää, palautetaanko iteratiiviseen ekvalisointi- ja kanavadekoodausprosessiin . does not determine whether to reset the iterative equalizing and kanavadekoodausprosessiin. · · ·, 25 pehmeät vai kovat päätökset, vaikka monissa tapauksissa saadaankin parempia tu-loksia palauttamalla pehmeät päätökset. · · ·, 25 soft or hard decisions, although in many cases better saadaankin tu-loksia returning the soft decisions.

• · • · · • • · · ·

Edellä esitetyssä kuvauksessa ei ole tarkkaan määritelty, miten vastaanottopuskurin *:··: täyttösuhteen kriittinen kynnys tulisi määritellä. In the above description is not well defined, how the receive buffer *: ··: The filling ratio of the critical threshold should be defined. Keksintö ei vaadi nimenomaista määritelmää, koska täyttösuhteen kriittisyys riippuu sekä ekvalisointi- ja kanavade-30 koodaussilmukan prosessointikapasiteetista että vastaanotettujen pakettien käsitte-lyssä sallitusta enimmäisviiveestä. The invention does not require the explicit definition, as the fill rate of criticality depends on both equalizing and kanavade-30 koodaussilmukan processing capacity of the received packets käsitte-Lyssa allowable maximum delay. Jos ekvalisointi-ja kanavadekoodaussilmukka on hyvin nopea, suhteellisen suuren osan seuraavasta datalohkosta voidaan sallia varas-toituvan puskuriin, ja jos viive ei aiheuta ongelmia, puskurissa voi olla odottamassa ·:··· jopa useita datalohkoja sillä aikaa, kun ekvalisointi- ja kanavadekoodaussilmukka 35 yrittää rekonstruoida erityisen vakavasti vahingoittuneen datalohkon. If equalization and kanavadekoodaussilmukka is very fast, a relatively large portion of the next block of data can allow a thief-toituvan buffer, and if the delay does not cause problems, the buffer may be waiting ·: ··· up to several blocks of data while equalizing and try to kanavadekoodaussilmukka 35 to reconstruct particularly seriously damaged data block. Käytännön viestintätilanteissa, erityisesti niin sanotuissa kolmannen sukupolven digitaalisissa 8 111888 solukkoverkoissa, voi hyvin olla, että jokaisella radiokantajalla on omat, yksilöllisesti määritellyt viiverajansa, joten vastaanottopuskurin täyttösuhteen kriittisestä kynnyksestä on edullista tehdä dynaamisesti muuttuva. Practical communication situations, especially the so-called third-generation digital cellular networks 8 111888 may well be that every radio bearer has its own, individually defined limits to the delay, and thus the receive buffer fill rate of the critical threshold is preferably made dynamically variable. Nyt esillä olevan hakemuksen etuoikeuspäivänä tunnetun tekniikan valossa voidaan arvioida, että jos vastaan-5 ottopuskuriin saa kertyä korkeintaan neljä uutta datalohkoa, ennen kuin edellisen da-talohkon iterointi estetään, keksinnön mukainen menetelmä ei aiheuta lisäviivettä datalohkojen jatkuvaan vastaanottoon ja käsittelyyn. Now, the present application the priority date of the light of the prior art can be appreciated that if the on-5-uptake buffer must accumulate up to four new data block before the previous da-rail segment iteration is prevented, the method according to the invention does not cause any additional latency to the continuous reception and the reading of data blocks.

On olemassa lukuisia eri menetelmiä puskurimuistin täyttösuhteen valvomiseksi. There are several different methods to control the buffer memory fill rate is. Keksintö ei millään tavoin rajoita menetelmän valintaa. The invention is not in any way limit the choice of method.

10 Epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa esille tuotuja keksinnön piirteitä voidaan vapaasti yhdistellä, paitsi kun toisin on nimenomaisesti ilmoitettu. 10 in the dependent claims highlighted features of the invention can be freely combined, except where otherwise expressly indicated.

» · • · • . »· • · •. · « · * • » · • · · · I * · • t • · · • · · • · » · • » · • · · • · • · · • » · «· * •» • · · · · · I * t • • • · · · • · · »· •» • · · · • · • · • · »

• M • M

• · • · * · « • II * · • · > » Φ • · • · • · · * «• II * · • ·>» Φ • ·

Claims (11)

  111888 111888
 1. 1. Menetelmä vastaanotettujen datalohkojen käsittelemiseksi digitaalisessa radio-vastaanottimessa, jossa menetelmässä on seuraavat vaiheet: - vastaanotettu datalohko ekvalisoidaan (306) ja kanavadekoodataan (309) Ja 5. tarkistetaan (310), onko ekvalisoidussa ja kanavadekoodatussa datalohkossa virhei tä, tunnettu siitä, että siinä on seuraavat vaiheet: - valvotaan (303) vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun ja kanavadekoodatun datan määrää, 10. vasteena havainnolle, joka osoittaa, että ekvalisoitu ja kanavadekoodattu datalohko sisältää virheitä (310), tarkistetaan (313), alittaako vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan määrä tietyn kynnyksen ja - vasteena havainnolle, joka osoittaa, että vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun ja kanavadekoodatun datan määrä alittaa mainitun kynnyksen, se datalohko, jonka 15 on havaittu sisältävän virheitä, ekvalisoidaan ja kanavadekoodataan iteratiivisesti. 1. A method for processing received data blocks in a digital radio receiver, comprising the following steps: - the received data block is equalized (306) and channel decoding (309) and 5. checking (310) whether the equalized and channel decoded data block of errors TA, characterized in that it comprises the steps of: - monitoring (303) the received but not yet the amount of the equalized and channel decoded data 10 in response to the discovery, which indicates that the equalized and channel decoded data block contains errors (310), checking (313) is less than the received but not yet equalized and the number of the channel-decoded data to a certain threshold and - in response to the discovery, which indicates that the received but not yet equalized and channel-number data falls below the threshold, the data block 15 which has been found to contain errors, equalized and channel decoded iteratively.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä on vaihe, jossa tilapäisesti tallennetaan (302) vastaanotettuihin datalohkoihin kuuluvaa dataa puskurimuistiin ennen datalohkojen ekvalisointia ja kanavadekoodausta, siten että vaihe, jossa valvotaan (303) vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanava- 20 dekoodatun datan määrää sisältää alivaiheen, jossa valvotaan mainitun puskurimuis- : V tin täyttösuhdetta. 2. The method according to claim 1, characterized in that it comprises a step of temporarily storing (302) within the received data into blocks of data in the buffer memory before the data blocks in the equalization and channel decoding, so that the step of monitoring (303) the received but not yet equalized and channel 20 the amount of the decoded data comprises the substep of monitoring the input buffer of said V tin fill rate. « · » «·»
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaihe, jossa valvotaan vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan ;;; 3. The method according to claim 1, characterized in that the step of monitoring the received but not yet equalized and channel decoded data ;;; määrää, sisältää alivaiheen, jossa mitataan aikaa, joka on kulunut parhaillaan ekva- « ♦ '' 25 lisoitavan ja kanavadekoodattavan lohkon ekvalisoinnin ja kanavadekoodauksen ai-• · *···' kamisesta. the amount includes a sub-step of measuring a time which has elapsed since the process of ekva- «♦ '' 25 realizable and kanavadekoodattavan block equalization and channel decoding time • · · · · * 'temporary act.
 4. 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaiheessa, jos-.··. 4. The method according to claim 1, characterized in that the step To some. ··. sa iteratiivisesti ekvalisoidaan ja kanavadekoodataan datalohko, jonka on havaittu ' · * sisältävän virheitä, on seuraavat alivaiheet: v.: 30 -jokaisen iteratiivisen ekvalisointi- ja kanavadekoodauskierroksen jälkeen tarkiste- taan (303), onko iteratiivisesti ekvalisoidussa ja kanavadekoodatussa datalohkossa . sa iteratively equalized and channel decoded data block, which has been found '· * contains errors, the following substeps: v .: 30 -Each of iterative equalization and then kanavadekoodauskierroksen is checked (303) whether the iteratively equalized and channel decoded data block. virheitä ja , ' . and errors, '. ': - vasteena havainnolle, joka osoittaa, että iteratiivisesti ekvalisoidussa ja kanavade koodatussa datalohkossa havaittujen virheiden määrä alittaa tietyn kynnyksen, este·· 3 5 tään (311) uudet iteratiiviset kierrokset samalle datalohkolle. ': - in response to the discovery, which indicates that the iteratively equalized and kanavade the number of detected errors in the coded data block is below a certain threshold, the barrier ·· May 3 at (311) the new iterative rounds on the same data block. 111888 111888
 5. 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sen vaiheen lisäksi, jossa iteratiivisesti ekvalisoidaan ja kanavadekoodataan datalohko, jonka on havaittu sisältävän virheitä, menetelmässä on seuraavat alivaiheet: - lasketaan (312) datalohkon iteratiivisten ekvalisointi- ja kanavadekoodauskierros-5 ten lukumäärä ja - vasteena sille, että datalohkon iteratiivisten ekvalisointi- ja kanavadekoodauskier-rosten lukumäärä saavuttaa tietyn rajan, estetään uudet saman datalohkon iteratiiviset kierrokset. 5. The method according to claim 4, characterized in that in addition to the step of iteratively equalized and channel decoded data block, which is identified as containing errors, comprising the following sub-steps: - calculating (312) a data block of iterative equalization and the number of kanavadekoodauskierros-5 of and - in response to the data block and the number of iterative equalization kanavadekoodauskier-layers reaches a certain level, prevents the new data block in the same iterative rounds.
 6. 6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaihe, jossa 10 iteratiivisesti ekvalisoidaan ja kanavadekoodataan datalohko, jonka on havaittu sisältävän virheitä, sisältää lisäksi seuraavat alivaiheet: - jokaisen iteratiivisen ekvalisointi- ja kanavadekoodausvaiheen jälkeen tarkistetaan (314) , salliiko tietty aikaraja uuden iteroinnin ja - vasteena havainnolle, että mainittu aikaraja ei salli uutta iterointia, estetään uudet 15 iterointikierrokset samalle datalohkolle. 6. The method according to claim 4, characterized in that the step of 10 iteratively equalized and channel decoded data block, which is found to contain errors additionally comprises the substeps of: - for each of the iterative equalization and then kanavadekoodausvaiheen checking (314) allows a certain time limit for a new iteration and - in response to the discovery that the time limit does not allow a new iteration, 15 prevent new iteration cycle for the same data block.
 7. 7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä on seuraavat vaiheet: - tutkitaan (316), sallitaanko uudelleenlähetykset niille datalohkoille, joiden havaittu virheellisyys ei alita mainittua kynnystä, ja 20. vasteena havainnolle, jonka mukaan uudelleenlähetykset sallitaan, aloitetaan (317) • · : uudelleenlähetyspyyntö sille datalohkolle, jonka havaittu virheellisyys ei alita maiti· nittua kynnystä. 7. The method according to claim 4, characterized in that it comprises the following steps: - examining (316) whether to allow retransmissions of those data blocks with detected inaccuracy is not less than said threshold, and 20 in response to the detection that retransmissions are allowed, initiating (317) • · retransmission request for the data block having an observed irregularity is not less than sperm · nittua threshold. • M • M
 8. 8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä on vaihe, ';;; 8. The method according to claim 1, characterized in that it comprises the step ';;; ' jossa datalohkon lomitus puretaan (308) ekvalisoinnin ja kanavadekoodauksen välil- • · ' · · · ' 25 lä, ja että vaiheessa, jossa iteratiivisesti ekvalisoidaan ja kanavadekoodataan se data-lohko, jonka on havaittu sisältävän virheitä, on alivaihe, jossa uudelleenlomitetaan (315) ne datalohkon osat, jotka syötetään takaisin ekvalisointiin yhtenä iterointipro- "'ti sessin osana. • 'Wherein a data block is demultiplexed, (308), equalization and channel decoding indirect • ·' · · · '25 R, and that the step of iteratively equalized and channel decoding the data block which has been found to contain errors comprises the substep of uudelleenlomitetaan (315 ) the parts of the data block which are fed back to equalize one of the iterointipro- '' ti part of the process. •
 9. 9. Radiovastaanotin, jossa on vastaanotinketjussa sarjaan kytkettynä ekvalisaatto-30 ri (102, 205), kanavadekooderi (207) ja virheentunnistin (103, 208), tunnettu siitä, että siinä on päätöksentekoelin (104, 211) kytkettynä mainittuun virheentunnisti-. 9. The radio receiver having a receiver chain connected in series ekvalisaatto-30 ester (102, 205), a channel (207) and the error detector (103, 208), characterized in that it has decision-making means (104, 211) coupled to said virheentunnisti-. meen, joka päätöksentekoelin (104, 211) on järjestetty suorittamaan seuraavat tehtä- vät: • · - valvomaan vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan 35 määrää, 111888 - vasteena virheentimnistimen (103, 208) havainnolle, joka osoittaa että ekvalisoitu ja kanavadekoodattu datalohko sisältää virheitä, tarkistamaan, alittaako vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan määrä tietyn kynnyksen ja 5. vasteena havainnolle, joka osoittaa, että vastaanotetun mutta ei vielä ekvalisoidun eikä kanavadekoodatun datan määrä alittaa mainitun kynnyksen, aloittamaan iteratiivisen ekvalisoinnin ja kanavadekoodauksen sille datalohkolle, jonka on havaittu sisältävän virheitä. into which the decision-making means (104, 211) is arranged to perform the following tasks met: • · - monitoring the received but not yet equalized and channel decoded data 35 determines 111 888 - in response to virheentimnistimen (103, 208) the observation that indicates that the equalized and channel decoded data block contains errors, check is less than the received but not yet equalized and the amount of the channel-decoded data to a certain threshold and 5. In response to the detection indicating that the received but not yet equalized and the amount of channel decoded data is below said threshold, initiate iterative equalization and channel decoding the data block, which is found to contain errors.
 10. 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen radiovastaanotin, tunnettu siitä, että siinä on, 10 vastaanotettujen signaalien etenemissuunnassa ennen ekvalisaattoria, puskurimuisti (101, 204), siten että mainittu päätöksentekoelin (104, 211) on järjestetty valvomaan mainitun puskurimuistin täyttösuhdetta. A radio receiver as 10 claimed in claim 9, characterized in that it is 10 the received signal propagation before the equalizer, a buffer memory (101, 204), such that said decision means (104, 211) is arranged to control the buffer memory fill rate.
 11. 11. Patenttivaatimuksen 9 mukainen radiovastaanotin, tunnettu siitä, että siinä on lisäksi lomituksen purkaja (206) kytkettynä ekvalisaattorin (205) ja kanavadekoode- 15 rin (207) väliin ekvalisoidun, mutta ei vielä kanavadekoodatun datan lomituksen purkamiseksi, ja uudelleenlomittaja (210) kytkettynä kanavadekooderin (207) ja ekvalisaattorin (205) väliin sellaisen kanavadekoodatun datan uudelleenlomitusta varten, joka syötetään ennakkotietona iteratiiviselle ekvalisointi- ja kanavadekoodaus-kierrokselle. A radio receiver as 11 claimed in claim 9, characterized in that it further comprises a deinterleaver (206) coupled to the equalizer (205) and in the channel 15 between circuit (207) equalized but not yet channel-deinterleaving data, and re-interleaver (210) coupled to the channel decoder (207) and the equalizer (205) between the channel-uudelleenlomitusta of data which is supplied to a preliminary data in iterative equalization and channel-round. : · 20 Patentkrav : 20 · Claim
FI20000443A 2000-02-25 2000-02-25 The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual reception FI111888B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20000443 2000-02-25
FI20000443A FI111888B (en) 2000-02-25 2000-02-25 The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual reception

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20000443A FI111888B (en) 2000-02-25 2000-02-25 The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual reception
US09790468 US6980591B2 (en) 2000-02-25 2001-02-22 Adaptive method and arrangement for implementing incremental redundancy in reception
PCT/FI2001/000190 WO2001063869A1 (en) 2000-02-25 2001-02-23 Adaptive method and arrangement for implementing incremental redundancy in reception
DE2001637913 DE60137913D1 (en) 2000-02-25 2001-02-23 Adaptive process and device for performing-enhancing redundancy in Emfang
AT01913905T AT425601T (en) 2000-02-25 2001-02-23 Adaptive process and device for performing-enhancing redundancy in Emfang
AU3931801A AU3931801A (en) 2000-02-25 2001-02-23 Adaptive method and arrangement for implementing incremental redundancy in reception
EP20010913905 EP1258121B1 (en) 2000-02-25 2001-02-23 Adaptive method and arrangement for implementing incremental redundancy in reception

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20000443A0 true FI20000443A0 (en) 2000-02-25
FI20000443A true FI20000443A (en) 2001-08-26
FI111888B true true FI111888B (en) 2003-09-30

Family

ID=8557739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20000443A FI111888B (en) 2000-02-25 2000-02-25 The adaptive method and system for implementing redundancy in a gradual reception

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6980591B2 (en)
EP (1) EP1258121B1 (en)
DE (1) DE60137913D1 (en)
FI (1) FI111888B (en)
WO (1) WO2001063869A1 (en)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6700923B1 (en) * 1999-01-04 2004-03-02 Board Of Regents The University Of Texas System Adaptive multiple access interference suppression
FR2822001B1 (en) * 2001-03-06 2003-06-27 France Telecom Device for equalization and decoding of frequency selective channels
US7149938B1 (en) * 2001-12-07 2006-12-12 Applied Micro Circuits Corporation Non-causal channel equalization
US7342979B2 (en) * 2002-12-09 2008-03-11 Broadcom Corporation Incremental redundancy support in a cellular wireless terminal having IR processing module
US7164732B2 (en) * 2002-12-09 2007-01-16 Broadcom Corporation Edge incremental redundancy support in a cellular wireless terminal
EP1447936A1 (en) * 2003-02-11 2004-08-18 Motorola Inc. Data communication unit and method thereof for iterative decoding
KR100988115B1 (en) * 2003-03-17 2010-10-18 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) Dual loop signal quality based link adaptation
US20050100076A1 (en) * 2003-08-04 2005-05-12 Gazdzinski Robert F. Adaptive holographic wideband communications apparatus and methods
US8098721B2 (en) * 2004-12-13 2012-01-17 St-Ericsson Sa Reception of a signal transmitted over a transmission link comprising coded channels
US7620881B2 (en) * 2005-03-09 2009-11-17 Harris Corporation System and method for communicating data using iterative equalizing and decoding and recursive inner code
US8687744B2 (en) * 2006-01-18 2014-04-01 Broadcom Corporation Method and system for an improved cellular diversity receiver
WO2008002168A1 (en) * 2006-06-10 2008-01-03 Motorola, Inc. Stop-and-go algorithm for an equalizer using crc codes
US7706463B2 (en) * 2006-07-17 2010-04-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for decoding frame packet data in a communication system
WO2008077421A1 (en) * 2006-12-22 2008-07-03 Micronas Gmbh Channel decoder with variable number of decoding iterations
CN101946442A (en) * 2008-02-21 2011-01-12 夏普株式会社 Transmission device, reception device, communication system, and communication method
US8245104B2 (en) * 2008-05-02 2012-08-14 Lsi Corporation Systems and methods for queue based data detection and decoding
FR2938140B1 (en) * 2008-10-31 2011-04-15 St Microelectronics Sa Receiver is removing interference between carriers.
US8266505B2 (en) 2009-08-12 2012-09-11 Lsi Corporation Systems and methods for retimed virtual data processing
US8693530B2 (en) * 2010-02-05 2014-04-08 Comcast Cable Communications, Llc Modulation analysis and distortion identification
US8971394B2 (en) 2010-02-05 2015-03-03 Comcast Cable Communications, Llc Inducing response signatures in a communication network
US8385014B2 (en) 2010-10-11 2013-02-26 Lsi Corporation Systems and methods for identifying potential media failure
JP5539289B2 (en) * 2011-10-31 2014-07-02 株式会社日立製作所 Wireless communication device
US20130223506A1 (en) * 2012-02-28 2013-08-29 Broadcom Corporation Flexible adaptive equalizer
US9015786B2 (en) 2012-12-03 2015-04-21 Comcast Cable Communications, Llc Noise ingress detection
US9444719B2 (en) 2013-03-05 2016-09-13 Comcast Cable Communications, Llc Remote detection and measurement of data signal leakage
US9380475B2 (en) 2013-03-05 2016-06-28 Comcast Cable Communications, Llc Network implementation of spectrum analysis

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5694404A (en) 1996-02-13 1997-12-02 United Microelectronics Corporation Error-correcting virtual receiving buffer apparatus
JP3242856B2 (en) * 1997-02-17 2001-12-25 シャープ株式会社 Direct spread spectrum communication system
JP4386588B2 (en) 1998-11-05 2009-12-16 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Efficient iterative decoding process
US6292918B1 (en) * 1998-11-05 2001-09-18 Qualcomm Incorporated Efficient iterative decoding
US6658071B1 (en) * 2000-02-14 2003-12-02 Ericsson Inc. Delayed decision feedback log-map equalizer

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1258121A1 (en) 2002-11-20 application
FI20000443A0 (en) 2000-02-25 application
EP1258121B1 (en) 2009-03-11 grant
FI20000443D0 (en) grant
US6980591B2 (en) 2005-12-27 grant
DE60137913D1 (en) 2009-04-23 grant
FI111888B1 (en) grant
FI20000443A (en) 2001-08-26 application
US20010017904A1 (en) 2001-08-30 application
WO2001063869A1 (en) 2001-08-30 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6529561B2 (en) Data transmission in radio system
US7178089B1 (en) Two stage date packet processing scheme
US7243285B2 (en) Systems and methods for broadcasting information additive codes
US6256487B1 (en) Multiple mode transmitter using multiple speech/channel coding modes wherein the coding mode is conveyed to the receiver with the transmitted signal
US5822315A (en) Air interface adapting method for a mobile radio system
US20070116151A1 (en) Adaptive coding and modulation for broadband data transmission
US4701923A (en) Adaptively coded data communication system with half duplex and/or full duplex function
US6425105B1 (en) Bidirectional ARQ apparatus and method
US6317418B1 (en) Method for transmitting packet switched data in a mobile communications system
US6700867B2 (en) Method and system for reduced memory hybrid automatic repeat request
US20050207345A1 (en) Hybrid ARQ schemes for a multi-carrier communications system
US5563895A (en) Digital mobil E radio communication system
US20080098273A1 (en) Method and apparatus for encoding and decoding data
US6807648B1 (en) Variable-strength error correction in ad-hoc networks
US20020196812A1 (en) Transmitter, receiver, transmitter-receiver, and communication system with retransmission management
RU2237380C2 (en) Random access to mobile communication system
US5946320A (en) Method for transmitting packet data with hybrid FEC/ARG type II
US20030072384A1 (en) Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system
US20100246543A1 (en) System and method of transmitting and receiving data frames
US20020075867A1 (en) Wireless network with a data exchange according to the ARQ method
US5715257A (en) System for re-transmission in data communication
US20040160919A1 (en) Signaling methods for wireless communication systems
US20090245426A1 (en) Storing log likelihood ratios in interleaved form to reduce hardward memory
US20050201283A1 (en) De-rate matching method and apparatus in a high speed downlink packet access system
US7003710B2 (en) Communications method, communications apparatus and communications system using same communications apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired