DK179024B1 - Support arrangement for a basket for aerial work platform - Google Patents

Support arrangement for a basket for aerial work platform Download PDF

Info

Publication number
DK179024B1
DK179024B1 DKPA201670303A DK179024B1 DK 179024 B1 DK179024 B1 DK 179024B1 DK PA201670303 A DKPA201670303 A DK PA201670303A DK 179024 B1 DK179024 B1 DK 179024B1
Authority
DK
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
support
mounted
curve
profile
bracket
Prior art date
Application number
Other languages
Danish (da)
Inventor
Martin Adamsen
Original Assignee
Time Exp As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F11/00Lifting devices specially adapted for particular uses not otherwise provided for
  • B66F11/04Lifting devices specially adapted for particular uses not otherwise provided for for movable platforms or cabins, e.g. on vehicles, permitting workmen to place themselves in any desired position for carrying out required operations
  • B66F11/044Working platforms suspended from booms
  • B66F11/046Working platforms suspended from booms of the telescoping type

Abstract

Der beskrives et støttearrangement inklusiv en rotator for en kurv (3) på en mandskabslift (1). There is disclosed a support arrangement including a rotator for a basket (3) on an aerial work platform (1). Mandskabsliften omfatter en lift (2), der er beregnet til montering på et køretøj (4). Personnel lift comprising a lift (2) which is intended for mounting on a vehicle (4). Liften omfatter en nederste bom (7) og en yderste bom (8). The lift comprises a lower boom (7) and an outer boom (8). Støttearrangementet (14) omfatter en kurveunderstøtning (17), hvorpå kurven (3) er monteret. Support arrangement (14) comprises a cam support (17) on which the basket (3) is mounted. Støttearrangementet omfatter tillige et støtteprofil (21), hvorpå kurveunderstøtningen (17) er monteret, samt en konsol (13), hvorpå støtteprofilet (21) er monteret. Support arrangement also comprises a support profile (21) on which curve the support (17) is mounted, and a bracket (13) on which the support profile (21) is mounted. Konsollen (13) er monteret på liftens yderste bom (8). The bracket (13) is mounted on the hitch outermost boom (8). Kurveunderstøtningen (17) er monteret forskydelig langs støtteprofilet (21). Curve support (17) is mounted displaceable along the support profile (21). Støtteprofilet (21) er monteret drejeligt på konsollen (13). The support profile (21) is pivotally mounted on the bracket (13). Støttearrangementet omfatter en aktuator (22), der etablerer forskydningen samt svingningen. The support arrangement comprises an actuator (22), which establish the displacement and pivoting.

Description

Støttearrangement for en kurv til mandskabslift Opfindelsens område Support arrangement for a basket for the aerial work platform Field of the Invention

Den foreliggende opfindelse angår et støttearrangement for en kurv til mandskabslift, der omfatter en lift, som er beregnet til montering på et køretøj, hvilket støttearrangement omfatter en kurveunderstøtning, hvorpå kurven er monteret, et støtteprofil, hvorpå kurveunderstøtningen er monteret, en rotator samt en konsol, hvorpå støtteprofilet er monteret, hvorhos konsollen er monteret på liftens yderste bom. The present invention relates to a support arrangement for a basket for aerial work platform, comprising a lift, which is intended to be mounted on a vehicle, which support arrangement comprises a cam support on which the basket is mounted, a support profile in which curve the support is mounted, a rotator and a bracket in which the supporting member is mounted, wherein the bracket is mounted on the hitch outermost boom.

Opfindelsens baggrund background of the invention

En mandskabslift bruges tit ved mindre vedligeholdsarbejder, hvor det ikke kan svare sig at opstille et stillads, og hvor det ikke er forsvarligt at bruge en stige. An aerial work platform used often for minor maintenance work where it is not viable to set up a scaffold and where it is not safe to use a ladder.

Lifte bygges på mange forskellige måder. Lifts are built in many different ways.

Mandskabslifte kan være af forskellig type, såsom sakselifte, tåmlifte, teleskoplifte og mobillifte. Access platforms may be of various types, such as scissor lifts, tåmlifte, telescopic aerial platforms and mobile platforms. Mandskabslifte er typisk monteret på kompakte, lette køretøjer, som er i stand til at nå de steder, hvor andre liftkøretøjer er for store og tunge til at kunne komme til. Crew Lifts are typically mounted on compact, lightweight vehicles that are able to reach places where other lift vehicles are too big and heavy to get to. Nærværende opfindelse er udviklet i forbindelse med mobillifte. The present invention has been developed in the context of mobile platforms.

Mobillifte er en lift med en kurv til 1-3 personer, der skal udføre arbejde i højden. Mobile Platforms is a lift with a basket for 1-3 persons who will carry out work at height. Liften er monteret på en lastbil, varebil, kassevogn eller en trailer. The lift is mounted on a truck, van, van or trailer. De større modeller rækker ofte 10-50 m opad. The larger models rows often 10-50 m upwards. Kurven er typisk en konstruktion med en rektangulær bund og derfra opragende støttevægge eller støtterækværk. The curve is typically a structure having a rectangular bottom and therefrom upwardly projecting support walls or support railings.

En lift, der er grundelementet i mobilliften, kan bevæge sig i tre dimensioner, hvilket gør, at køretøj sjældent skal flyttes under arbejdet. A lift that is the backbone of mobile lift can move in three dimensions, making the vehicle rarely to be moved during the work.

Liften omfatter et antal indbyrdes svingbart forbundne bomme. The lift comprises a number of mutually pivotally connected booms. En nederste bom i liften er forbundet med er krøjegear, som muliggør en rotation af liften om en lodret akse. A lower beam in the lift is connected to the Yaw gears, which enables a rotation of the hitch about a vertical axis. Krøjegear/leje er anbragt mellem pedestalen og liften. Yaw gears / bearing is disposed between the pedestal and the lift.

Kurven for personer, der skal udføre arbejde i højden, er forbundet med en yderste bom i liften. The curve for persons who are to perform work at a height, connected to an outermost beam of the lift.

Liften vil således omfatte mindst to indbyrdes svingbare bomme. The lift will thus comprise at least two mutually pivoting booms. Bommene er indbyrdes svingbare om vandret orienterede akser, således at den indbyrdes svingning af bommene etablerer en hævning og sænkning af kurven. The booms are mutually pivotable about the horizontally oriented axes, so that the mutual pivoting of the beams establishes a raising and lowering of the basket.

Den yderste bom, der i fagsprog kaldes en flyboom, er udformet som et parallelogram for at forskyde konsollen og dermed kurven med en parallelforskydning, som sikrer, at kurvens bund forbliver stort set vandret under sin bevægelse. The outer beam, which in technical language is called a flyboom, is designed as a parallelogram to displace the console and hence the basket with a parallel offset, that ensures that the bottom of the curve remains substantially horizontal during its travel. Liften kan være forsynet med sensorer eller føringer, som sikrer parallelforskydningen. The lift may be provided with sensors or guides which ensure the parallel displacement.

Bommene kan være indrettet med fast længde eller omfatte teleskopisk forskydelige bomme, som er med til at øge rækkevidden. The booms may be provided with fixed length or comprise telescoping booms, which helps to increase the range.

Bommene er konstrueret i højstyrke stål. The booms are constructed of high-strength steel. Liftens elektrohydrauliske styring kan have flere automatiserede funktioner. Lift electrohydraulic steering system may have several automated functions.

Kurven er understøttet på bommen af et støttearrangement. The basket is supported on the boom of a support arrangement. Dette omfatter en kurveunderstøtning i form af et kryds, en ramme, et H-profil eller lignende for etablering af en fastgørelse til områder nær kurvens hjørner. This includes a curve support in the form of a cross, a frame, an H-profile or the like for establishing an attachment to the areas near the corners of the basket. I det efterfølgende vil der i nærværende ansøgning med termen ''kurveunderstøtning” menes en understøtningskonstruktion, som understøtter kurven uanset formen herpå. In the following there will herein with the term '' curve support "is meant a support structure that supports the curve regardless of the shape of this. Støttearrangementet omfatter endvidere et støtteprofil, hvorpå kurveunderstøtningen er monteret, og som er forbundet med den yderste bom via en konsolenhed. Support arrangement further comprises a support profile in which curve the support is mounted and which is connected to the outer boom through a console unit.

Kurven er således forbundet med den yderste bom, så den svinges sammen med denne, og er placeret i en afstand fra den yderste bom, som er bestemt af størrelsen og formen på konsollen og støtteprofilet. The basket is thus connected to the outer boom, so that it is pivoted together with the latter, and is located at a distance from the outer beam, which is determined by the size and shape of the bracket and the support profile.

Der er ønske om at kunne dreje eller rotere kurven om en lodret rotationsakse, således at der er mulighed for at orientere kurven uafhængigt af bommenes rotation. There is the desire to be able to turn or rotate the basket about a vertical axis of rotation, so that it is possible to orient the curve, independently of the booms rotation. Dette er ønskeligt i visse arbejdssituationer. This is desirable in some work situations. For eksempel hvis et køretøj holder tæt ved og kører langs med mur eller lignende, hvor der skal udføres arbejde i højden. For example, if a vehicle is standing close by and run along the wall or the like, the work to be carried out in height. Her kan der være ønske om, at en bestemt af kurvens sider vender mod arbejdssted. Here there may be the wish that a certain of the curve sides facing workplace. Således kan støttearrangementet omfatte en såkaldt rotator, som gør det muligt for kurven at dreje til siden i forhold til den yderste bom. Thus, the support arrangement may comprise a so-called rotator, which makes it possible for the basket to pivot laterally with respect to the outer boom. AU-B-72988/94 beskriver et støttearrangement af den indledningsvis nævnte type. AU-B-72988/94 discloses a support arrangement of the initially mentioned type. Ved betjening af dette støttearrangement er der risiko for, at bruger foretager en fejlbetjening. By operating this support arrangement there is a risk that the user makes a mistake operation.

Der vil være risiko for, at kurven karambolerer med den yderste bom ved rotationen. There will be a risk that the basket with conflicts between the outermost beam by the rotation. Denne risiko er særlig udtalt, når den yderste bom er fremstillet som et parallelogram, da der i denne konstruktion er anbragt føringsstænger på hver side af et hovedprofil for at etablere parallelforskydningen. This risk is particularly pronounced when the outer boom is prepared as a parallelogram, since in this construction are arranged guide rods on either side of a head profile to establish the translation. Denne brede konstruktion begrænser muligheden for at rotere kurven. This wide structure limits the ability to rotate the basket.

Alternativt kan kurven blive monteret på en rotator, der omfatter et langt støtteprofil. Alternatively, the basket being mounted on a rotator, comprising a long support profile. Herved kan kurven svinges med en stor radius, så den går fri af den yderste bom. In this way, the basket is pivoted with a large radius, so that it is clear of the outer boom. Dette giver imidlertid en pladskrævende konstruktion, idet kurven er placeret langt fra den yderste bom. This gives, however, a bulky construction, since the basket is located far from the outermost boom.

Opfindelsens formål object of the invention

Det er formålet med den foreliggende opfindelse at afhjælpe denne ulempe og muliggøre en stor frihed til rotation af kurven i forhold til den yderste bom. The object of the present invention to overcome this disadvantage and allow a great deal of freedom for rotation of the basket with respect to the outer boom.

Ifølge et yderligere aspekt er det ønskeligt, at betjeningen af kurven sker på enkel måde uden risiko for fejlbetjening. According to a further aspect, it is desirable that the servicing of the curve takes place in a simple manner without the risk of operating errors.

Beskrivelse af opfindelsen Description of the invention

Dette opnås ifølge den foreliggende opfindelse med et støttearrangement af den indledningsvis nævnte type, som er særpræget ved, at kurveunderstøtningen er monteret forskydelig langs støtteprofilet, og at støtteprofilet er monteret på konsollen for en svingning ved rotation omkring en lodret rotationsakse, og at støttearrangementet om- fatter bevægeorganer, der er indrettet for at etablere forskydningen af kurveunderstøtningen langs støtteprofilet og svingningen af støtteprofilet i forhold til konsollen. This is achieved according to the present invention with a support arrangement of the initially mentioned type, which is peculiar in that the cam support is mounted displaceable along the support profile, and that the support profile is mounted to the bracket for pivoting by rotation about a vertical axis of rotation, and that the support arrangement conversion summarizes moving means, adapted to establish the displacement of the curve the support along the supporting member and the pivoting of the support profile relative to the bracket.

Kurven kan være placeret tæt ved den yderste bom, når den befinder sig i sin udgangsposition, og hvor det arbejde, der skal udføres, ikke giver behov for at dreje kurven. The basket can be placed close to the outer boom when it is in its initial position, and wherein the work to be carried out does not need to rotate the basket. Når der er behov for at dreje kurven i forhold til den yderste bom, så kan dette ske til en stilling, som er anbragt under en vinkel på 90° til hver side i forhold til kurvens udgangsposition. When needed to rotate the basket relative to the outer boom so that this may take place at a position which is disposed at an angle of 90 ° to each side relative to the curve starting position.

Herved kan kurvens væg - i en rektangulær kurv - længst væk fra den yderste bom blive anbragt parallelt med det plan, hvor liftens bomme svinger. This allows the basket wall - in a rectangular basket - furthest from the outermost boom being arranged parallel to the plane of the lift booms fluctuates. Dette kan ske uden risiko for, at kurven karambolerer med den yderste bom. This can be done without the risk of conflicts between the curve with the tip beam.

Forskydningen af kurveunderstøtningen etablerer en afstand mellem kurvens væg nærmest den yderste bom og den yderste bom, således at kurvens væg nærmest den yderste bom kan svinges og blive anbragt udenfor den yderste bom, selv i en situation hvor denne yderste bom har en betydelig bredde. The displacement of the curve the support establishes a distance between the cage wall closest to the outer boom and the outer boom, such that the basket wall closest to the outer boom can be pivoted and be disposed outside the outermost boom, even in a situation where the outer beam has a considerable width.

Det er muligt at variere kurveunderstøtningens og dermed kurvens forskydning langs støtteprofilet afhængigt af bredden på den yderste bom. It is possible to vary the curve of the support and thus of the curve displacement along the support profile depending on the width of the outermost boom. Derved kan kurven placeres i en ønsket afstand fra den yderste bom. In this way the curve can be placed at a desired distance from the outer boom.

Ifølge en udførelsesform er støttearrangementet ifølge opfindelsen særpræget ved, at bevægeorganerne er indrettet for at etablere en samtidig forskydning af kurveunderstøtningen langs støtteprofilet og svingningen af støtteprofilet i forhold til konsollen. According to one embodiment, the support arrangement of the invention is peculiar in that the moving means is adapted to establish a simultaneous displacement of the curve the support along the supporting member and the pivoting of the support profile relative to the bracket.

Herved er der etableret en teknisk enkel og effektiv løsning, hvor det er muligt for en operatør at aktivere bevægeorganerne og derved opnå en sikker svingning af kurven uden behov for, at en operatør skal koordinere individuelle bevægelser i form af forskydningen og svingningen. In this way there is established a technically simple and effective solution where it is possible for an operator to activate the moving means and thereby achieve a secure oscillation of the curve without the need for an operator to coordinate movements of the individual in the form of the displacement and pivoting. Herved undgås risiko for fejlbetjening. This avoids the risk of user error.

Ifølge en yderligere udførelsesform er støttearrangementet ifølge opfindelsen særpræget ved, at bevægeorganeme omfatter en første tandkrans, der er fast forbundet med støtteprofilet, en samvirkende anden tandkrans, der er monteret roterbart i et leje i konsollen, og som i afstand fra sin rotationsakse via en rotationsforbindelse er forbundet med en ledarm, der er forbundet med kurveunderstøtningen. According to a further embodiment, the support arrangement of the invention is peculiar in that bevægeorganeme comprises a first toothed rim, which is fixedly connected to the supporting member, a mating second toothed wheel which is mounted rotatably in a bearing in the console and which at a distance from its axis of rotation via a rotary connection is connected to a link arm, which is connected to the support curve.

Idet ledarmen er forbundet med den anden tandkrans i en afstand fra dennes rotationsakse, vil en rotation forårsage en forskydning af kurveunderstøtning og dermed også kurven, samtidig med at indgrebet mellem de to tandkranse fremkalder en svingning af støtteprofilet og dermed også kurven. As the link arm is connected to the second toothed wheel at a distance from its rotation axis, a rotation cause a displacement of the curved support, and thus also the basket, while the engagement between the two gear rims causes a pivoting of the supporting member and thus also the curve.

Rotationsforbindelsen mellem den anden tandkrans og ledarmen vil betyde, at kurveunderstøtningen kan forskydes langs støtteprofilet. The rotary connection between the second toothed wheel and the link arm will mean that the curve the support is displaceable along the support profile. Rotationsforbindelsen kan være etableret ved hjælp af en tap og en bøsning. Rotating connection can be established by means of a pin and a bush.

Ifølge en yderligere udførelsesform er støttearrangementet ifølge opfindelsen særpræget ved, at den anden tandkrans omfatter en forlængelse, der strækker sig ud over tandkransens diameter, og at ledarmen er forbundet med en distal ende af forlængelsen. According to a further embodiment, the support arrangement of the invention is peculiar in that the second toothed wheel comprises an extension which extends beyond the gear ring's diameter, and that the link arm is connected to a distal end of the extension.

Med forlængelse er det muligt at øge rotationsradius for rotationsforbindelsen og dermed øges størrelsen af den forskydning, som etableres i forhold til en rotationsradius for rotationsforbindelsen, som ligger indenfor tandkransen. By extension, it is possible to increase the radius of rotation of the rotary link and thereby increase the amount of the displacement, which is established with respect to a rotational radius of the rotation of the compound which is within the ring gear. Det er således på enkel måde muligt at tilpasse en forskydning i forhold til en rotationsvinkel for kurven. Thus, it is possible in a simple manner to adapt a displacement relative to a rotation angle of the curve. Forlængelsen kan være udskiftelig eller alternativt være forsynet med flere bøsninger, som samvirker med en tap på ledarmen. The extension may be replaceable or may be provided with more sleeves which cooperate with a pin on the link arm.

Ifølge en yderligere udførelsesform er støttearrangementet ifølge opfindelsen særpræget ved, at kurveunderstøtningen er forsynet med glidesko, som samvirker med støtteprofilet. According to a further embodiment, the support arrangement of the invention is peculiar in that the support baskets are provided with sliding shoes which cooperate with the supporting member.

Støtteprofilet er fremstillet af et firkantet profilrør. The support profile is made from a rectangular profile pipe. Dette kan fortrinsvis være forsynet med glideskinner, som samvirker med kurveunderstøtningens glidesko. This can preferably be provided with slide rails which co-operates with the cam of the support sliding shoes.

Herved skabes en sikker føring af forskydningen og en passende lav friktion mellem kurveunderstøtningen og støtteprofilet. This creates a secure guiding of the displacement and an appropriate low-friction curve between the support and the supporting member.

Ifølge en yderligere udførelsesform er støttearrangementet ifølge opfindelsen særpræget ved, at der inden i støtteprofilet er arrangeret en aktuator, fortrinsvis en hydraulisk cylinder, som udgør en del af bevægeorganerne, idet den ved aktivering etablerer forskydningen af kurveunderstøtningen langs støtteprofilet og svingningen af støtteprofilet i forhold til konsollen. According to a further embodiment, the support arrangement according to the invention is peculiar in that within the supporting member are arranged an actuator, preferably a hydraulic cylinder, which forms part of the moving means, said by activation establishes the displacement of the curve the support along the supporting member and the pivoting of the support profile relative to the console.

Med aktuatoren arrangeret i støtteprofilet, opnås en kompakt konstruktion. With the actuator arranged in the support profile is obtained a compact construction. Der er på teknisk enkel måde etableret en beskyttelse af aktuatoren mod stød og slag. There are technically simple manner established a protection of the actuator against impact. Støtteprofilet, som er en solid konstruktion, udgør en inddækning af aktuatoren. Supporting member, which is a solid construction constitutes an enclosure of the actuator.

Ifølge en yderligere udførelsesform er støttearrangementet ifølge opfindelsen særpræget ved, at aktuatoren ved sin ene ende er monteret roterbart i forhold til støtteprofilet, og ved sin anden ende er forbundet med et svingarmsarrangement, der er monteret på den første tandkrans og på konsollen, således at en forlængelse henholdsvis en forkortelse af aktuatoren fremkalder en svingning af støtteprofilet i den ene og i den anden retning. According to a further embodiment, the support arrangement according to the invention is peculiar in that the actuator at its one end is rotatably mounted with respect to the supporting member, and at its other end is connected to a swing-arm arrangement which is mounted on the first ring gear and on the console, so that a extension respectively a shortening of the actuator causes a pivoting of the supporting member in the one and in the other direction.

Svingarmsarrangementet er arrangeret, så det svinger om en rotationsakse, der er forsat i forhold til rotationsaksen for den første tandkrans. Swing-arm arrangement is arranged so that it pivots about an axis of rotation that is offset from the axis of rotation of the first ring gear. Der er arrangeret en første svingarm, der er forbundet med aktuatoren, og en anden svingarm, der er forbundet med den første tandkrans. There are arranged a first swing arm which is connected to the actuator, and a second swing arm which is connected to the first ring gear. Forbindelsen mellem den anden svingarm og den første tandkrans er etableret ved en rotationsforbindelse, der ligeledes er forsat i forhold til rotationsaksen for den første tandkrans. The connection between the second pivoting lever and the first ring gear is established by a rotary connection, which is also offset from the axis of rotation of the first ring gear.

Rotationsforbindelsen er fortrinsvis tilvejebragt på en forlængelse ved en radius udenfor tandkransens diameter, Herved er der etableret en momentarm, så kraftbehovet for svingning af kurven kan holdes lavt. The rotation connection is preferably provided on an extension at a radius outside the gear ring's diameter Hereby is established a moment arm, so that the power requirement for the oscillation of the curve can be kept low. Forlængelsen gør det muligt at øge rotationsradius for rotationsforbindelsen og dermed mindskes størrelsen af den nødvendige kraft for etablering af svingningen. The extension makes it possible to increase the radius of rotation of the rotary connection and thus decreases the amount of force required for establishing oscillation. T egningsbeskri velse I det følgende vil opfindelsen blive nærmere forklaret under henvisning til den medfølgende tegning, hvor T egningsbeskri starch In the following, the invention will be further described with reference to the accompanying drawings, in which

Fig. FIG. 1 viser et køretøj, hvorpå der er monteret en kurv for en mandskabslift, 1 shows a vehicle on which is mounted a basket for a personnel lift,

Fig. FIG. 2-7 partielle billeder af en mandskabslift med en kurv, der er understøttet på en yderste bom via et støttearrangement ifølge opfindelsen, med kurven vist i forskellige positioner, 2-7 partial views of an aerial work platform with a basket, which is supported on an outermost boom via a support arrangement according to the invention, by the curve shown in different positions,

Fig. FIG. 8-12 billeder set oppefra af et støttearrangement (for kurven, der er udeladt for overskuelighedens skyld) ifølge opfindelsen og vist i forskellige positioner, Fig. 8-12 are views from above of a support arrangement (of the curve, which is omitted for clarity) of the invention and shown in different positions; Fig. 13-17 viser støttearrangement ifølge opfindelsen med dele delvis gennemsigtige for illustration af støttearrangementets forskellige dele i forskellige positioner for støttearrangementet, og 13-17 shows the supporting arrangement according to the invention, with parts partially transparent to aid illustration of the arrangement of different parts in different positions of the support arrangement, and

Fig. FIG. 18 viser et eksploderet billede af et støttearrangement ifølge opfindelsen. 18 shows an exploded view of a support arrangement according to the invention. Detaljeret beskrivelse af opfindelsen I det efterfølgende vil identiske detaljer blive betegnet med samme henvisningsbetegnelser igennem alle figurer. Detailed Description of the Invention In the following, identical details will be designated by the same reference numerals throughout all figures. Der vil ikke blive givet specifik forklaring i forbindelse med hver enkelt figur. There will not be given specific explanation in connection with each Figure.

Fig. FIG. 1 viser en mandskabslift 1, der omfatter en lift 2, som understøtter en kurv 3. Liften 2 er beregnet til montering på et køretøj 4 og omfatter et krøjetøj 5, som er forbundet med køretøjet 4, og som muliggør en rotation af mandskabsliften 1 om en lodret akse 6. 1 shows an aerial work platform 1, comprising a lift 2 which supports a basket 3. The lift 2 is intended to be fitted to a vehicle 4, and comprises a krøjetøj 5 which is connected to the vehicle 4, and which enables a rotation of the personnel lift 1 on a vertical axis sixth

Liften omfatter en nederste bom 7 og en yderste bom 8, som er indbyrdes svingbart forbundne ved et forbindelsesled 9. Den nederste bom 7 omfatter et ydre profil 10 og et indre profil 11, der er teleskopisk forskydelig i det ydre profil 10. Den nederste bom 7 er monteret på krøjetøjet 5 via en konsol 12, som muliggør den nederste boms svingning i et lodret plan, som svarer til papirplanet i fig. The lift comprises a lower beam 7 and an outermost boom 8, which are mutually pivotally connected by a connector 9. The lower boom 7 comprising an outer profile 10 and an inner profile 11 which is telescopically displaceable in the outer profile 10. The lower boom 7 is mounted on krøjetøjet 5 via a bracket 12 which allows the lower boom pivot in a vertical plane corresponding to the paper plane of Fig. 1. I dette plan kan også den yderste bom 8 svinge i forhold til den nederste bom 7. 1. In this plane can also be the outermost boom 8 pivot with respect to the lower boom 7th

Den yderste bom er forsynet med en konsol 13, der udgør en del af et støttearrangement 14 (se Fig. 18), hvormed kurven 3 er forbundet med liften 2. Dette vil forklares nærmere i det efterfølgende. The outer boom is provided with a bracket 13 which forms part of a support arrangement 14 (see Fig. 18) to be added to the basket 3 is connected to the lift 2. This will be explained more fully below.

Fig. FIG. 18 viser en udførelsesform for støttearrangementet 14 ifølge opfindelsen. 18 shows an embodiment of the support arrangement 14 of the invention. Støttearrangementet omfatter konsollen 13, som er forbundet med den yderste bom 8. En slavecylinder 15 er tilvejebragt for at sikre, at kurven holdes med sin bund 16 (se fig. 1) i en vandret orientering ved hævning og sænkning af kurven. The arrangement comprises supporting bracket 13, which is connected to the outer boom 8. A slave cylinder 15 is provided to ensure that the basket is held with its bottom 16 (see FIG. 1) in a horizontal orientation by raising and lowering the basket.

Støttearrangementet omfatter en kurveunderstøtning 17. I den viste form er kurveunderstøtningen tilvejebragt som et kryds, hvor der etableret forbindelsespunkter 18, der er beregnet til kurvens fastgørelse i position og nær ved kurvens hjørner. Support arrangement comprises a cam support 17. In the illustrated form, the curve the support is provided as a cross, wherein the established connection points 18 which are intended for fastening the basket in position and near the corners of the basket. Kurveunderstøtningen 17 har en central del 19, hvori der er monteret glidesko 20. Curve The support 17 has a central portion 19 in which is mounted sliding shoes 20th

Støttearrangementet omfatter endvidere et støtteprofil 21, der er tilvejebragt som et hult firkantrør, hvori en aktuator 22 i form af en tovejs hydraulikcylinder er monteret svingbart om en tap 23, der passerer gennem en bøsning 24 på aktuatoren. Support arrangement further comprises a support profile 21 which is provided as a hollow square tube, in which an actuator 22 in the form of a two-way hydraulic cylinder is pivotally mounted about a pin 23, which passes through a sleeve 24 of the actuator.

Ved sin anden ende er aktuatoren 22 forbundet med et svingarmsarrangement 25. Forbindelsen etableres via en tap 26, der passerer gennem en bøsning 27 for en indbyrdes rotation. At its other end, the actuator 22 is connected to a swing-arm arrangement 25. The connection is made via a pin 26 which passes through a sleeve 27 for relative rotation.

Svingarmsarrangementet 25 er monteret i et montagebeslag 28, der er monteret i konsollen 13. A swinging arm arrangement 25 is mounted in a mounting bracket 28 which is mounted in the bracket thirteenth

Støtteprofilet 21 omfatter glideskinner 29, som samvirker med glideskoene 20 for en let forskydning af kurveunderstøtningen og dermed kurven langs støtteprofilet 21. Supporting member 21 comprises guide rails 29 which cooperate with the sliding shoe 20 of an easy displacement of the curve the support and thus the curve along the support profile 21st

Støttearrangementet omfatter endvidere en første tandkrans 30, der er fast forbundet med støtteprofilet 21 ved hjælp af montagetappe 31,32. Support arrangement further comprises a first gear rim 30 which is fixedly connected to the supporting member 21 by means of mounting pins 31,32. Den første tandkrans 30 er beregnet til indgreb med en anden tandkrans 33, som er monteret drejeligt i forhold til konsollen 13. Den anden tandkrans 33 er således monteret for rotation omkring en rotationsakse 34. The first ring gear 30 is for engagement with a second toothed wheel 33 which is rotatably mounted relative to the bracket 13. The second ring gear 33 is mounted for rotation about an axis of rotation 34th

Den anden tandkrans er forsynet med en forlængelse 35, som ved sin distale ende 36 er forsynet med en rotationsforbindelse 37, der er forbundet med en bøsning 38 på en ledarm 39. The second toothed wheel is provided with an extension 35, which at its distal end 36 is provided with a rotary connection 37, which is connected to a sleeve 38 on a link arm 39th

Ledarmen 39 er ved sin anden ende forsynet med et fastgørelsesbeslag 40, der er monteret på kurveunderstøtningen 17. Når aktuatoren 22 således roterer den anden tandkrans 33, vil der via ledarmen 39 etableres en forskydning af kurveunderstøtningen langs støtteprofilet, og samtidig vil indgrebet med den første tandkrans 30 fremkalde en rotation af støtteprofilet 31 med den derpå monterede kurv 3. Denne rotation sker om en rotationsakse for den første tandkrans 30. The link arm 39 is connected at its other end provided with a support bracket 40 which is mounted on the curve the support 17. When the actuator 22 therefore rotates the second toothed wheel 33, which via the link arm 39 to establish a displacement of the curve the support along the supporting member, while the engagement with the first ring gear 30 causing a rotation of the supporting member 31 having mounted thereon the basket 3. This rotation takes place about an axis of rotation of the first ring gear 30th

Fig. FIG. 2 viser et perspektivisk billede af kurven 3 monteret på den yderste bom 8. Den yderste bom er fremstillet som et parallelogram med et hovedprofil 41, der er forbundet med føringsstænger 42. Føring stængerne 42 er anbragt på hver side af hovedprofilet 41, således at der etableres et parallelogram for kurvens forskydning med en stort set vandret orientering af kurvens bund 16. Støtteprofilet 21 ses under kurven 3. 2 shows a perspective view of the basket 3 mounted on the outer boom 8. The outer boom is prepared as a parallelogram with a main section 41 which is connected to the guide bars 42. The guide bars 42 are disposed on either side of the main profile 41, so as to established a parallelogram displacement of the curve with a substantially horizontal orientation of the bottom of the basket 16. the supporting member 21 is seen under the curve third

Fig. FIG. 3 viser et billede svarende til fig. 3 shows a view similar to FIG. 2, set oppefra. 2, seen from above. I denne position vil kurven være anbragt i en udgangsposition, hvor kurvens væg 43 fjernest fra den yderste bom 8 befinder sig vinkelret på det plan 44, hvor de to bomme 7 og 8 foretager en indbyrdes svingning. In this position, the basket may be placed in a starting position in which the basket wall 43 farthest from the outer beam 8 is perpendicular to the plane 44 in which the two beams 7 and 8 carry out a mutual oscillation.

Fig. FIG. 4 viser kurven 3 med en begyndende svingning mod uret. 4 shows the curve 3 with a starting pivot counterclockwise. Her ses, hvorledes de to tandkranse 30,33 samvirker. Here can be seen how the two toothed rings cooperating 30.33.

Fig. FIG. 5 viser en position, hvor kurven 3 er forskudt maksimalt langs støtteprofilet 21. Det ses her, at kurvens indre væg 45, der befinder sig nærmest den yderste bom 8, er fri af den yderste bom 8. I denne position vil det være muligt for en operatør at foretage et arbejde mod en tilstødende mur ud fra kurvens væg 43, der i en udgangsposition vil være fjernest fra den yders te bom 8. 5 shows a position in which the basket 3 is displaced to its maximum along the support profile 21. It is seen here that the curve inner wall 45 which is located nearest the outer beam 8 is clear of the outermost boom 8. In this position it will be possible for an operator to perform a job on an adjacent wall from the wall of the basket 43, which in an initial position will be remote from the outsole tea beam 8 thereof.

Da kurven 3 ofte er rektangulær med forskellig sidelængde, foretrækkes det ofte, at en operatør arbejder fra sidevæggen 43, hvorved der kan etableres længere operationsra- dius end ved arbejde ud fra en af de vinkelrette sidevægge 46, der har en kortere udstrækning end kurvens sidevægge 43,45. As the curve 3 often is rectangular with different side length, it is often preferred that an operator working from the side wall 43, which can be established longer operationsra- radius than at work from one of the perpendicular side walls 46 having a shorter extension than the punnet sidewalls 43.45.

Fig. FIG. 6 viser kurven 3 med en begyndende svingning med uret fra den i fig. 6 shows the curve 3 with the onset of oscillation in a clockwise direction from that of FIG. 3 viste udgangsposition. 3 the starting position.

Fig. FIG. 7 viser et billede af kurven 3 roteret 90° med uret i forhold til sin udgangsposition. 7 shows a view of the basket 3 is rotated 90 ° clockwise relative to its initial position.

Fig. FIG. 8 viser en position svarende til fig. 8 shows a position corresponding to FIG. 3 med kurven fjernet, således at man tydeligere ser den indbyrdes position af støttearrangementets elementer. 3 with the curve removed so as to more clearly see the relative positions of the support elements of the event.

Fig. FIG. 9 svarer til fig. 9 corresponds to FIG. 4, men ligeledes med kurven fjernet. 4, but also with the basket removed. Fig. FIG. 10 svarer til fig. 10 corresponds to FIG. 5, men ligeledes med kurven fjernet. 5, but also with the basket removed. Fig. FIG. 11 svarer til fig. 11 corresponds to FIG. 6, men ligeledes med kurven fjernet. 6, but also with the basket removed. Fig. FIG. 12 svarer til fig. 12 corresponds to FIG. 7, men ligeledes med kurven fjernet. 7, but also with the basket removed.

Fig. FIG. 13 er et forstørret billede, der svarer til fig. 13 is an enlarged view corresponding to FIG. 3 og 8. Heri er støtteprofilet 21 gennemsigtig, således at man tydeligere ser bevægelsen af aktuatoren 22. Fig. 3 and 8. Herein, the transparent supporting member 21 so as to more clearly see the movement of the actuator 22. Fig. 14 er ligeledes et forstørret billede, der her svarer til fig. 14 is also an enlarged view which corresponds to FIG. 4 og 9. Også her er støtteprofilet 21 gennemsigtigt. 4 and 9. Here too supporting member 21 transparent.

Fig. FIG. 15 svarer til fig. 15 corresponds to FIG. 5 og 10. Også her er støtteprofilet 21 gennemsigtigt. 5 and 10. Again, the support section 21 transparent. Således ses, hvorledes aktuatoren 22 er samvirkende med svingarmsarrangementet 25. Thus can be seen how the actuator 22 are co-operating with the swing-arm arrangement 25th

Fig. FIG. 16 er et perspektivisk billede, hvor støtteprofilet 21 ligeledes er gennemsigtigt. 16 is a perspective view in which the supporting member 21 is also transparent. I fig. In Fig. 16 vises en position for kurveunderstøtningen 17, som svarer til den i fig. 16 is displayed a position of the support basket 17 similar to that of Fig. 3 og 8 viste position. 3 and 8 positions.

Fig. FIG. 17 er et perspektivisk billede, hvor støtteprofilet 21 er gennemsigtigt. 17 is a perspective view in which the supporting member 21 is transparent. Den position, der er vist i fig. The position which is shown in Fig. 17, svarer til den position, som er vist i fig. 17, corresponds to the position which is shown in Fig. 5 og 10. 5 and 10 respectively.

Claims (9)

 1. 1. Støttearrangement for en kurv (3) til mandskabslift (1), der omfatter en lift (2), som er beregnet til montering på et køretøj (4), hvilket støttearrangement (14) omfatter en kurveunderstøtning (17), hvorpå kurven er monteret (3), et støtteprofil (21), hvorpå kurveunderstøtningen (17) er monteret, en rotator samt en konsol (13), hvorpå støtteprofilet (21) er monteret, hvorhos konsollen (13) er monteret på liftens yderste bom (8), kendetegnet ved, at kurveunderstøtningen (17) er monteret forskydelig langs støtteprofilet (21), og at støtteprofilet (21) er monteret på konsollen (13) for en svingning ved rotation omkring en lodret rotationsakse (34), og at støttearrangementet (14) omfatter bevægeorganer (22,30,33,35), der er indrettet for at etablere forskydningen af kurveunderstøtningen (17) langs støtteprofilet (21) og svingningen af støtteprofilet (21) i forhold til konsollen (13). 1. Support arrangement for a basket (3) to the aerial work platform (1), comprising a lift (2) which is intended for mounting on a vehicle (4), said support arrangement (14) comprises a cam support (17) on which the basket is mounted (3), a support profile (21) on which curve the support (17) is mounted, a rotator and a bracket (13) on which the support profile (21) is mounted, wherein the bracket (13) is mounted on the hitch outermost boom (8) , characterized in that the curve support (17) is mounted displaceable along the support profile (21) and in that the support profile (21) is mounted on the bracket (13) for pivoting by rotation about a vertical axis of rotation (34) and that the support arrangement (14) comprises moving means (22,30,33,35) adapted to establish the displacement of the curve the support (17) along the support profile (21) and the pivoting of the supporting member (21) relative to the bracket (13).
 2. 2. Støttearrangement ifølge krav 1, kendetegnet ved, at bevægeorganeme (22.30.33.35) er indrettet for at etablere en samtidig forskydning af kurveunderstøtningen (17) langs støtteprofilet (21) og svingningen af støtteprofilet (21) i forhold til konsollen (13). 2. Support arrangement according to claim 1, characterized in that the bevægeorganeme (22.30.33.35) is adapted to establish a simultaneous displacement of the curved support (17) along the support profile (21) and the pivoting of the supporting member (21) relative to the bracket (13).
 3. 3. Støttearrangement ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at bevægeorganerne (22.30.33.35) omfatter en første tandkrans (30), der er fast forbundet med støtteprofilet (21), en samvirkende anden tandkrans (33), der er monteret roterbart i et leje i konsollen (13), og som i afstand fra sin rotationsakse (34) via en rotationsforbindelse (37,38) er forbundet med en ledarm (39), der er forbundet med kurveunderstøtningen (17). 3. Support arrangement according to claim 1 or 2, characterized in that the moving means (22.30.33.35) comprises a first toothed rim (30) which is fixedly connected to the support profile (21), a mating second toothed wheel (33) which is rotatably mounted in a bearing in the bracket (13) and which at a distance from its axis of rotation (34) via a rotary connection (37,38) is connected to a link arm (39) which is connected to the support curve (17).
 4. 4. Støttearrangement ifølge krav 3, kendetegnet ved, at den anden tandkrans (33) omfatter en forlængelse (35), der strækker sig ud over tandkransens diameter, og at ledarmen (39) er forbundet med en distal ende (36) af forlængelsen (35). 4. Support arrangement according to claim 3, characterized in that the second toothed wheel (33) comprises an extension (35) which extends beyond the gear ring's diameter, and that the link arm (39) is connected to a distal end (36) of the extension ( 35).
 5. 5. Støttearrangement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at kurveunderstøtningen (17) er forsynet med glidesko (20), som samvirker med støtteprofilet (21). 5. Support arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the curve support (17) is provided with sliding shoes (20) which cooperates with the supporting member (21).
 6. 6. Støttearrangement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at der inden i støtteprofilet (21) er arrangeret en aktuator (22), fortrinsvis en hydraulisk cylinder, som udgør en del af bevægeorganeme (22,30,33,35, idet den ved aktivering etablerer forskydningen af kurveunderstøtningen (17) langs støtteprofilet (21) og svingningen af støtteprofilet (21) i forhold til konsollen (13). 6. Support arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that within the supporting member (21) is arranged an actuator (22), preferably a hydraulic cylinder, which forms part of bevægeorganeme (22,30,33, 35 in that it establishes by actuating the displacement of the curve the support (17) along the support profile (21) and the pivoting of the supporting member (21) relative to the bracket (13).
 7. 7. Støttearrangement ifølge et hvilket som helst af kravene 3-5 samt krav 6, kendetegnet ved, at aktuatoren (22) ved sin ene ende er monteret roterbart i forhold til støtteprofilet (21) og ved sin anden ende er forbundet med et svingarmsarrangement (25), der er monteret på den første tandkrans (30) og på konsollen (13), således at en forlængelse henholdsvis en forkortelse af aktuatoren (22) fremkalder en svingning af støtteprofilet (21) i den ene og i den anden retning. 7. Support arrangement according to any one of claims 3-5 and claim 6, characterized in that the actuator (22) at its one end is rotatably mounted relative to the support profile (21) and at its other end is connected to a swing-arm arrangement ( 25) which is mounted on the first ring gear (30) and the bracket (13) such that an extension respectively a shortening of the actuator (22) causes a pivoting of the support profile (21) in the one and in the other direction.
 8. 8. Støttearrangement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at støtteprofilet (21) er fremstillet af et firkantet profilrør. 8. Support arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the supporting member (21) is made of a square profile tube.
 9. 9. Støttearrangement ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at støtteprofilet (21) er forsynet med glideskinner (29), som samvirker med kurveunderstøtningen (17). 9. Support arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the supporting member (21) is provided with slide rails (29) which cooperates with the cam support (17).
DK179024B1 2016-05-09 2016-05-09 Support arrangement for a basket for aerial work platform DK179024B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK179024B1 DK179024B1 (en) 2016-05-09 2016-05-09 Support arrangement for a basket for aerial work platform

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK179024B1 DK179024B1 (en) 2016-05-09 2016-05-09 Support arrangement for a basket for aerial work platform
EP20170170176 EP3243792A1 (en) 2016-05-09 2017-05-09 Support arrangement for a man cage on a cherry picker

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK201670303A1 true DK201670303A1 (en) 2017-08-28
DK179024B1 true DK179024B1 (en) 2017-08-28

Family

ID=58714921

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK179024B1 DK179024B1 (en) 2016-05-09 2016-05-09 Support arrangement for a basket for aerial work platform

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3243792A1 (en)
DK (1) DK179024B1 (en)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3283850A (en) * 1965-04-09 1966-11-08 Jones Platform lift
US3605941A (en) * 1969-01-09 1971-09-20 Gen Cable Corp Aerial lift with rotatable and enclosable basket
US4456093A (en) * 1981-06-16 1984-06-26 Interstate Electronics Corp. Control system for aerial work platform machine and method of controlling an aerial work platform machine
US4962827A (en) * 1989-07-18 1990-10-16 Garnett Edward V Extendable, elevatable, rotatable, collapsible boom and basket for vehicles
US5271707A (en) * 1991-11-19 1993-12-21 Derksen Howard W S Aerial lift platform
AU7298894A *
US5522584A (en) * 1993-09-15 1996-06-04 Mobile Tool International, Inc. Apparatus for placement of aerial cable with elevationally adjustable bullwheel assembly and movable worker's platform
WO2012091227A1 (en) * 2010-12-27 2012-07-05 G.I.D. Co., Ltd. Stand-alone platform combinable with a boom
US8443936B1 (en) * 2010-11-15 2013-05-21 Timothy James Raymond Self-contained work platform attachment for mobile cranes
CN103771304A (en) * 2012-10-24 2014-05-07 浙江鼎力机械股份有限公司 Bridge type aerial work platform

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4690247A (en) * 1985-03-14 1987-09-01 Nippon Light Metal Co., Ltd. Inspection car for bridge construction of a high level road
JPH0637273B2 (en) * 1987-06-17 1994-05-18 株式会社神戸製鋼所 Aerial apparatus

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU7298894A *
US3283850A (en) * 1965-04-09 1966-11-08 Jones Platform lift
US3605941A (en) * 1969-01-09 1971-09-20 Gen Cable Corp Aerial lift with rotatable and enclosable basket
US4456093A (en) * 1981-06-16 1984-06-26 Interstate Electronics Corp. Control system for aerial work platform machine and method of controlling an aerial work platform machine
US4962827A (en) * 1989-07-18 1990-10-16 Garnett Edward V Extendable, elevatable, rotatable, collapsible boom and basket for vehicles
US5271707A (en) * 1991-11-19 1993-12-21 Derksen Howard W S Aerial lift platform
US5522584A (en) * 1993-09-15 1996-06-04 Mobile Tool International, Inc. Apparatus for placement of aerial cable with elevationally adjustable bullwheel assembly and movable worker's platform
US8443936B1 (en) * 2010-11-15 2013-05-21 Timothy James Raymond Self-contained work platform attachment for mobile cranes
WO2012091227A1 (en) * 2010-12-27 2012-07-05 G.I.D. Co., Ltd. Stand-alone platform combinable with a boom
CN103771304A (en) * 2012-10-24 2014-05-07 浙江鼎力机械股份有限公司 Bridge type aerial work platform

Also Published As

Publication number Publication date Type
DK201670303A1 (en) 2017-08-28 application
EP3243792A1 (en) 2017-11-15 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5249643A (en) Vehicular self-propelled aerial work platform and telescoping parallelogram boom therefor
US3907066A (en) Wing-type scaffold system
US2290850A (en) Folding wing airplane
US5944138A (en) Leveling system for aerial platforms
US2777737A (en) Ladder-supported work platforms
US5145029A (en) Self-storing maintenance stand for a scissor lift aerial work platform
US2557637A (en) Earth-boring apparatus
US2620930A (en) Adjustable object handling cradle
US5913379A (en) Articulated aerial work platform system
US6378652B1 (en) Lateral jib for vertical mast mobile elevating work platform
US4185426A (en) Extension/elevation intra-action device for aerial lift apparatus
US3198345A (en) Crane
WO1989002410A1 (en) Articulated jib crane capable of reaching areas behind an obstacle
US2023790A (en) Portable crane
US3411606A (en) Mobile support with a platform of changeable postion maintained parallel at any position
US4953720A (en) Crane and method for using crane
US1929447A (en) Industrial truck
US3253677A (en) Vehicle carried boom
US3834488A (en) Aerial platform with articulating jib
US6186347B1 (en) Mobile crane with a telescopic jib
US4334594A (en) Aerial device
US2905262A (en) Mast control and deck leveling means for vehicle supported mast structure
US6036035A (en) Apparatus and method for extending and storing jib of crane
US4667771A (en) Vehicle transported selectively elevatable nacelle supporting lifting crane
WO2006048247A1 (en) Lift device which is intended, for example, to enable maintenance personnel to access different parts of an aircraft