DK171607B1 - valve coupling - Google Patents

valve coupling Download PDF

Info

Publication number
DK171607B1
DK171607B1 DK12595A DK12595A DK171607B1 DK 171607 B1 DK171607 B1 DK 171607B1 DK 12595 A DK12595 A DK 12595A DK 12595 A DK12595 A DK 12595A DK 171607 B1 DK171607 B1 DK 171607B1
Authority
DK
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
valve
coupling
pin
thread
housing
Prior art date
Application number
DK12595A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK12595A (en )
Inventor
Nicolaas Van Der Blom
Original Assignee
Nvb International
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B60S5/00Servicing, maintaining, repairing or refitting of vehicles
  • B60S5/04Supplying air for tyre inflation
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L37/00Couplings of the quick-acting type
  • F16L37/08Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members
  • F16L37/12Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members using hooks, pawls or other movable or insertable locking members
  • F16L37/20Joints tightened by toggle-action levers

Description

-1 - DK 171607 B1 -1 - DK 171607 B1

Opfindelsen vedrører en ventilkobling til pumpeventiler i køretøjsdæk og ifølge indledningen til krav 1. The invention relates to a valve for coupling the pump and valves of vehicle tires according to the preamble of claim 1.

Af hensyn til overskueligheden skal anføres nogle benyttede standarder. For the sake of clarity indication, some standards used. Under ISO-standarden nr. 10475:1992(E) er anført gevind til dækventiler til kø-s retøjer. Under the ISO standard no. 10475: 1992 (E) are given thread for tire valves to queue-p retøjer. De hyppigst anvendte gevind benævnes hhv. The most commonly used thread is called, respectively. 5V2 (DIN: Vg 5,2), som har en nominel diameter på 5,2 mm og en gevindstigning på 1,058 mm, og 8V1 (DIN: 5V2 (DIN: Vg 5,2), which has a nominal diameter of 5.2 mm and a thread pitch of 1.058 mm, and 8V1 (DIN:

Vg 8), som har en nominel diameter på 7,7 mm og en gevindstigning på 0,794 mm. Vg 8), which has a nominal diameter of 7.7 mm and a thread pitch of 0.794 mm. Disse gevindtyper anvendes på ventiler af typerne Dunlop-Woods, Sclave -rand eller Schrader. These thread types are used in the valve types of Dunlop-Woods, Sclave -rand or Schrader. Sidstnævnte ventiltype er almindeligt forekommende på to almindelige biler, hvor en fjederbelastet ventilindsats ved oppumpning af dækket skal holdes nedtrykket med henblik på passage af luften. The latter type of valve is commonly found on two common cars, where a spring-loaded valve cartridge for inflating the tire to be held down for passage of the air. Til dette for -mål skal ventilkoblingen være udstyret med passende midler, som kan tjene dette formål. For this to be the target clutch valve be equipped with suitable means which may serve this purpose. Det skal endvidere med egnede midler, fx. It should also be by suitable means, for example. en kontraventil eller lignende, sikres, at lufttab undgås ved aktivering af ventilindsatsen. a check valve or the like, to ensure that loss of air is avoided when activating the valve core. Sclave -u rand-ventilen har - lige som Dunlop-Woods-ventilen - det særpræg, at dens ventil åbnes ved lufttrykket alene. Sclave -u rim valve has - just like the Dunlop-Woods valve - the distinctive character that its valve is opened by the air pressure alone. Det til åbning nødvendige lufttryk ligger for Sclaverand-ventilen på op til 16 bar, og ventilen anvendes oftest i forbin -delse med højtryksdæk med tryk op til 16 bar. The air pressure necessary for opening is located at the Sclaverand valve is up to 16 bar, and the valve is mostly used in relation -delse with the high-pressure pressure up to 16 bar. Dunlop-Woods-ventilens åbningstryk ligger i nærheden af 4 bar, hvilket gør den lettere at åbne. Dunlop-Woods valve opening pressure is located near the 4 bar, making it easier to open.

20 Kendte ventilkoblinger, (fx. GB-B-977,139) kan kun tilkobles enten Dun lop-Woods ventilen, og/eller Sclaverand ventilen, eller Schrader ventilen. Known valve couplings 20, (eg. GB-B-977,139) can only be switched either Dun lop-Woods valve and / or the Sclaverand valve and the Schrader valve. En kendt kobling til en Schrader ventil er af typen, hvor en gummicylinder presses sammen om ventilen ved hjælp af en svingarm, som trykker gummicylinde ren aksialt sammen, hvorved gummicylinderen klemmer radialt om ventilen. One known coupling to a Schrader valve is of the type, where a rubber cylinder is compressed on the valve by means of a pivot arm, which presses together axially gummicylinde clean, wherein the rubber cylinder clamps radially on the valve.

25 Med henblik på forskellige ventildiametre kræves der, at hjælpeværktøjet (omløbermøtrikken 6) skal skrues ind på eller ud ad ventilens gevind for der -ved forud at mindske eller forøge den indvendige diameter med henblik på at etablere forbindelsen fra ventilkoblingen til andre ventildiametre. 25 For the different valve diameters is required that the auxiliary tool (the union nut 6) to be screwed in to or out of the valve thread of which -by prior to reduce or increase the internal diameter in order to establish the connection from the valve coupling to other valve diameters. Løse dele kan forsvinde og kan under brugen løsnes, hvis pumpeslangen drejes, således μ at forbindelsen ikke længere er lufttæt. Loose parts can disappear and can be loosened during use, if the pump hose is turned, so that the μ connection is no longer air-tight. Ulempen ved selve koblingen er, at brugeren skal bruge mange kræfter til betjening af svingarmen, således at det er nødvendigt med to hænder til stabilisering ved til- og frakobling. The disadvantage of the coupling is that the user must use a lot of energy for operation of the swing arm, so that the need for two hands to stabilize during connection and disconnection.

GB-B-15 99 304 viser en universal ventilkobling, som kan skrues på alle typer ventiler. GB-B-15 99 304 shows a universal valve coupling, which can be screwed on all types of valves. Gevindet (4) svarende til 8V1 tjener desuden til fastholdelse af 35 bøsningen (26), som er udstyret med et indvendigt gevind (30) svarende til 5V2 til Sclaverand- eller Dunlop/Woods-ventilen. The thread (4) corresponding to 8V1 also serves to hold the sleeve 35 (26), which is equipped with an internal thread (30) corresponding to 5V2 for Sclaverand- or Dunlop / Woods valve. Inderventilen på Schrader venti- - 2 - DK 171607 B1 len åbnes mekanisk ved hjælp af en fast pind, som er antydet ved (12). The valve on the inner Schrader ventilation - 2 - DK 171607 B1 County opened mechanically by means of a fixed pin which is indicated by (12). Ulempen ved denne type kobling er, at bøsningen (26) med 5V2 gevind skal fjernes for at en Schrader ventil skal kunne tilkobles, og omvendt skal bøsningen (26) atter monteres for at en Dunlop-Woods eller en Sclaverand ventil skal kunne tilkob -s les. The disadvantage of this type of coupling is that the sleeve (26) with a 5V2 thread is to be removed in order for a Schrader valve is able to couple, and vice versa, the bushing (26) in turn mounted to a Dunlop-Woods or Sclaverand valve must be able to tilkob -S les. Også her anvendes løse dele, som kan forsvinde og under brugen kan løs nes, hvis pumpeslangen drejes, således at forbindelsen ikke fortsat er lufttæt. Here too loose parts which may be lost and, in use, can be free Nes, if the pump hose is turned, so that the compound does not remain airtight.

Fra DE-B 38 19 771 kendes en universalkobling på en håndpumpe, der har to tilkoblingshuller: én til Dunlop-Woods og Sclaverand ventilen og én til Schrader ventilen, hvis inderventil åbnes mekanisk. From DE-B 38 19 771 is known a universal joint on a hand pump, which has two coupling holes: one for Dunlop-Woods and the Sclaverand valve and one for Schrader valve, the inner valve is opened mechanically. Ulempen ved denne form io for tilkobling er dels, at den ikke kan sættes fast på ventilen, og dels at den kun kan bruges i én bestemt position, hvor det tilkoblede hul vender omtrent lodret opad, og endelig at brugeren skal finde ud af hvilket af de to huller der skal bruges til en foreliggende ventil. The disadvantage of this form io of coupling is partly that it can not be attached to the valve, and second, that it can only be used in a certain position, wherein the coupled hole facing approximately vertically upwards, and finally that the user has to find out which of the two holes to use for the existence of a valve.

En anden kendt universalkobling, som tilsyneladende ikke foreligger be-u skrevet i patentlitteraturen, er af samme type som den under GB-B-15 99 304 nævnte. Another known universal coupling, which appears to be the absence of u-written in the patent literature, is of the same type as that in GB-B-15 99 304 mentioned. Gummicylinderen består her af to, i forlængelse af hinanden liggende dele af forskellig diameter og længde, som passer til 5V2 hhv. Rubber cylinder consists here of two, one after the other lying sections of different diameter and length, which contain 5V2, respectively. 8V1 gevind. 8V1 thread. Aksi-alt, proximalt forskudt på hullernes centerlinie kan der anbringes et organ, som kan åbne inderventilen på en Schraderventil. All-axially, proximally staggered on the center line of the holes may be affixed, a means that can open the inner valve in a Schrader valve. Ulempen ved denne kobling » er dels, at der skal bruges to hænder for at stabilisere til- og frakobling af The disadvantage of this coupling "is partly that requires two hands to stabilize the connection and disconnection of

Dunlop-Woods- eller Sclaverand-ventilen, og dels at gummicylinderen skal tages ud af huset og vendes med henblik på at kunne tilsluttes ventiler med for -skellig type gevind, således at koblingsstedet for tilkobling af den aktuelle ven -til altid ligger tættest ved åbningen af tilkoblingshullet. Dunlop-Woods or Sclaverand valve, and partly that the rubber cylinder must be taken out of the housing and turned over in order to be able to be connected with valves for -skellig type of thread, so that the coupling place of connection of the current-to know always located closest to the opening of the coupling hole. Også pinden til meka- 25 nisk åbning af Schrader-ventilen skal vendes under den ovennævnte operati on. Also stick mecha- nical opening 25 of the Schrader valve is to be reversed during the above-mentioned operati on. Dette er problematisk for den almindelige bruger, da begge dele skal være placeret rigtigt i forhold til hinanden for, at koblingen kan tilsluttes en ventil: kombinatorisk er der fire muligheder at vælge i mellem, noget som kun kan gøres rigtigt hvis man har en brugsanvisning til rådighed. This is problematic for the average user, as both must be positioned correctly in relation to each other, the coupling can be connected to a valve: combinatorial there are four options to choose from, something which can only be done correctly if you have a manual for availability. løvrigt kan oven -μ nævnte dele tabes, løsnes eller forsvinde ved operationen. Incidentally can -μ above mentioned parts is lost, loosened or disappear by the operation.

At pumpe et dæk er et problem for mange, specielt hvis dækkene er forsy -net med forskellige typer ventiler, og én og samme pumpe skal bruges, som det jo er tilfældet i de fleste husholdninger. To inflate a tire is a problem for many, especially if the tires are the supply networks with different types of valves, and a single pump to be used as it is the case in most households. Formålet med opfindelsen er at tilvejebringe en ventilkobling, som passer på alle gængse typer ventiler, og som er 35 nem at betjene, og som er økonomisk gunstig. The object of the invention is to provide a valve coupling which fits on all current valve types, which is 35 easy to operate, and which are economically favorable. Koblingen skal fortrinsvis kunne benyttes i forbindelse med en eksisterende pumpe. The coupling should preferably be used in connection with an existing pump.

-3 - DK 171607 B1 -3 - DK 171607 B1

Denne opgave løses ifølge opfindelsen ved hjælp af den i krav I angivne opfindelse. This object is achieved according to the invention by the features claimed in claim invention.

Ved en kobling til pumpeventiler for køretøjsdæk, hvilken kobling består af et koblingshus, som dels er forbundet med en trykgiver, fortrinsvis en hånd-5 eller fodpumpe, og som dels har et tilkoblingshul med en diameter svarende til diameteren på den ventil, som skal tilkobles, hvor tilkoblingshullet er udstyret med et fastgørelsesorgan til fastgørelse på ventilen, samt et tætningsorgan mod ventiler af varierende størrelse, er opfindelsen tilvejebragt ved, at tætningsor -ganet er anbragt koaksialt i koblingshuset, og tætning etableres i mindst to di -io skrete planer, som har koblingshusets med ventilens centerakse koaksiale centerakse som normal, i form af mindst to tætningsorgandele, hvis indvendige diametre omtrent svarer til den udvendige diameter på den aktuelle ventilstør -relse, på hvilken koblingen fastgøres under brug, at den tætningsorgandel, som ligger nærmest åbningen af tilkoblingshullet i koblingshuset, har størst is indvendig diameter, medens den t By a coupling to the pump valves of vehicle tires, which coupling comprises a coupling housing, which in part is connected to a pressure transmitter, preferably a hand-5 or foot pump, and which partly has a tilkoblingshul with a diameter equal to the diameter of the valve to be coupled where the coupling hole is equipped with an attachment means for attachment to the valve, and a sealing means against valves of different sizes, the invention is provided in that tætningsor -ganet is arranged coaxially in the coupling housing, and the seal is established in at least two di-IO discrete planes the coupling housing with the valve center axis coaxial center axis as normal, in the form of at least two sealing member parts whose inner diameter corresponds approximately to the outer diameter of the current valve size -relse, in which the coupling is secured, in use, to the tætningsorgandel which is closest to the opening of the coupling hole in the coupling housing, with the greatest inside diameter of ice while t tningsorgandel, som ligger fjernest fra åb - ningen af tilkoblingshullet i koblingshuset, har mindst indvendig diameter, og at diametre mellem ekstremerne ligger i tilsvarende diskrete afstande mellem yderpositionerne. tningsorgandel, located farthest from the ope - scheme of the coupling hole in the coupling housing, has at least internal diameter, and diameters between the extremes are in corresponding discrete distances between the extreme positions. Koblingsstedet på en ventil, som ønskes tilkoblet, ligger an mod en tætningsflade på det til den pågældende ventil svarende tætningsorgan 20 i koblingshullet. The coupling place on a valve which is to be connected, abuts against a sealing surface on to the corresponding sealing valve 20 of the coupling hole. Koblingen har kun ét tilkoblingshul. The coupling has only one tilkoblingshul. Derfor er betjeningen nem, selv uden brugsanvisning, og løse nipler er overflødige. Therefore, operation easy, even without a manual, and loose nipples are superfluous. Det er derfor altid muligt at etablere en kobling i én arbejdsgang. Therefore, it is always possible to establish a coupling in one step.

I en hensigtsmæssig udformning af opfindelsen foreslås det, at fastgørelsesorganet er en på huset anbragt, roterbar bøsning, som i tilkoblingshullet er 25 udstyret med gevind, som passer til de respektive ventiler, og som mod kob lingshuset er tætnet med det tætningsorgan, som ligger fjernest fra tilkob -lingshullet i koblingshuset. In an advantageous embodiment of the invention, it is proposed that the fastening means is a on the housing disposed, rotatable bushing which in the coupling hole 25 provided with threads that fit the respective valves, and which on the coupling housing is sealed by the sealing means, which is located farthest from tilkob -lingshullet in the clutch housing. Koblingen kan her placeres på ventilen med en lufttæt forbindelse, som ikke bliver utæt når den tilkoblede slange drejes. The coupling can be positioned here on the valve with an airtight connection, which does not leak when the connected hose is turned. Desuden gennemføres anbringelsen hurtigt uden noget stort kraftopbud. Moreover carried placement quickly without any great expenditure of energy. Koblin- 3o gen kan kobles til og fra med én og samme hånd. The coupling 3o gene can be switched on and off with one and the same hand.

Med henblik på at mindske sliddet på pakningsfladen i koblingshuset og dermed også mindske den kraft, hvormed den roterbare bøsning skal drejes, og endvidere at sikre en pålidelig tætning mod ventiler med 5V2-gevind foreslås det i en endnu mere hensigtsmæssig udformning, at det inderste gevind tilveje-35 bringes af en bøsning med 5V2-gevind, hvor bøsningen er lejret, - i ringe udstrækning - aksialt forskydelig i en konusformet udfræsning i den roterbare -4 - DK 171607 B1 koblingsbøsning og er drejningsstift koblet til koblingsbøsningen ved hjælp af et sæt ribber, som er fordelt langs omkredsen af bøsningen, og som griber ind i tilsvarende noter i koblingsbøsningen, og at tætningsorganet er radialt trappe-formet og hviler i en ligeledes trappeformet udfræsning i koblingshuset. In order to reduce the wear on the mating surface of the clutch housing and thus also reduce the force with which the rotatable sleeve to be turned, and furthermore to ensure a reliable sealing against valves with 5V2 thread, it is proposed in an even more advantageous embodiment, the inner thread tilveje-35 produced by a bushing with a 5V2 thread, where the bushing is supported, - to a limited extent - axially displaceable in a cone-shaped groove in the rotatable -4 - DK 171607 B1 coupling bush and is rotationally rigidly coupled to the coupling bushing by means of a set of ribs , which are distributed along the circumference of the sleeve and which engage in corresponding grooves in the coupling bushing, and that the sealing member is radially stepped and rests in a likewise stepped groove in the coupling housing. Der-5 med sikres det, at der ikke forekommer friktionskræfter mellem pakningen og koblingsbøsningen under størstedelen af dennes på- og afskruning, hvorimod koblingsbøsningen trækker koblingshuset og dettes pakning an mod ventilen ved tilspændingen. There-with 5 ensures that there are no frictional forces between the seal and the coupling bushing during the greater part of its loading and unscrewing, whereas the coupling bush pulls the clutch housing and its seal against the valve when tightening. Tætningen finder sted mod ventilgevindets kerne og stabiliseres som følge af den reducerede radius for den inderste, trappeformede del af io pakningen. The seal takes place against ventilgevindets core and is stabilized as a result of the reduced radius of the inner, step-shaped part of the IO package.

Tilkobling til omtrent alle ventiler er mulig, da denne kobling kan åbne en sådan inderventil i en Schrader ventil, der åbner ved et lufttryk på ca. Connection to almost all valves is possible, as this coupling can open such an inner valve in a Schrader valve which opens at an air pressure of about 5-6 bar. 5-6 bar. Lufttrykket i pumpeslangen er af samme størrelsesorden som ved op -pumpning af et højtryksdæk forsynet med en Sclaverand ventil. The air pressure in the pump hose is of the same order of magnitude as the -pumpning up of a high-pressure provided with a Sclaverand valve. Dette kan gø -is res bedst med en højtryks-hånd- eller fodbetjent cykelpumpe. This may bark -is Res best with a high-pressure hand or foot-operated bicycle pump. Der findes typer af inderventiler som ikke kan åbnes ved hjælp af lufttryk fra en almindelig cykelpumpe (fx, 10 bar max.). There are types of inner valves which can not be opened by means of air pressure of an ordinary bicycle pump (e.g., 10 bar max.). Tilkoblingen kan her gøres enkel og bekvem på to måder. The connection can here be simple and convenient in two ways. Enten erstattes sidstnævnte inderventil med førstnævnte og udform - ninger af opfindelsen uden pind bruges som kobling, eller inderventilen kan 2o ifølge en hensigtsmæssig udformning af opfindelsen åbnes ved, at der i for -længelse af og koaksialt med koblingshusets centerakse strækker sig en aktiveringspind, som ved aksial forskydning fra en position fjernest fra ventilen (fig. 4A) føres frem med henblik på aktivering af en central ventilløfter på inderventilen (fig. 4B). Either is replaced latter inside the valve with the former, the Build - solutions of the invention without the stick is used as the coupling, or the inner valve can be 2o According to an advantageous embodiment of the invention is opened by that in the -længelse of and coaxially with the coupling house's center axis extends an actuating pin which by axial shifting from a position farthest from the valve (FIG. 4A) is advanced for the purpose of activation of a key on the inner tappet valve (Fig. 4B). Ved denne sidstnævnte udformning er den nødvendige 2s pumpekraft betydeligt lavere, når en Schrader ventil skal pumpes, fordi der ikke skal bruges trykluft til åbning af ventilen. In this latter embodiment, the necessary pumping force 2s considerably lower, when a Schrader valve is to be inflated, because no compressed air is used for opening the valve. Pumpningen kan derfor fore tages med en almindelig cykelpumpe. The pumping can be done with an ordinary bicycle pump.

Schrader ventilen har største yderdiameter på det udvendige gevind (gevindtype ISO 4570/3 8V1 hhv. ISO 10475:1992-12V1) og koblingsstedet er tæt-3o test ved åbningen af tilkoblingshullet. Schrader valve has largest outer diameter of the external thread (thread type ISO 4570/3 8V1, respectively. ISO 10475: 1992-12V1) and the coupling place is close-3o test at the opening of the coupling hole. Inderventilen af Dunlop-Woods venti len, og Sclaverand ventilen har samme gevindtype, hvor yderdiameteren på det udvendige gevind (gevindtype ISO 4570/2 5V2) er mindre end diameteren af det indvendige gevind 8V1. The inner valve of the Dunlop-Woods venti County, and the Sclaverand valve has the same thread type, where the outside diameter of the external thread (thread type ISO 4570/2 5V2) is smaller than the diameter of the internal thread 8V1. Derfor er det muligt, at inderventilen af Dunlop-Woods, og Sclaverand ventilen kan passere både koblingsstedet for 8V1 gevind og for 35 12V1 gevind, og følgelig ligger koblingsstedet til tilkobling af 5V2 gevind længst fra åbningen af tilkoblingshullet. Therefore, it is possible that the inner valve of the Dunlop-Woods and the Sclaverand valve can pass both the coupling place of 8V1 threads and 12V1 threads 35, and, accordingly, is the coupling site for coupling of the 5V2 thread furthest from the opening of the coupling hole. Gevindet 5V2 på Dunlop-Woods inder - -5 - DK 171607 B1 ventil (både typen som er DIN-normeret og typen som i dagligsprog hedder 'kugleventilen'), stikker langt nok ud over møtrikken 8V1, som fastgør ventilen til ventillegemet, og hvis yderdiameter er mindre end den indvendige ge -vinddiameter for 12V1- gevindet i bøsningen. The thread 5V2 at the Dunlop-Woods inner - -5 - DK 171607 B1 valve (both the type which is DIN-standardized and the type which in daily language is called 'ball valve'), protrudes far enough out over the nut 8V1 which secure the valve to the valve body, and if the outer diameter is smaller than the inside GE -vinddiameter 12V1- of the thread in the sleeve. Der er således tilstrækkelig plads 5 til mindst to typer gevind, som har en tilsvarende tætningsring. Thus, there is adequate space 5 into at least two types of threads, which have a corresponding seal ring.

Begyndelsen af tilkoblingsstedet for 5V2 gevind ligger i en afstand a fra åbningen af tilkoblingshullet. The beginning of the coupling place of the 5V2 thread is located at a distance a from the opening of the coupling hole. Da belastningen på forbindelsen er ringe, er det ikke nødvendigt anvende hele længden af det indvendige gevind, eftersom praksis foreslår 0,8 x af målet på det tilkoblede udvendige gevind. As the load on the connection is low, it is not necessary to use the entire length of the internal thread, since practice proposes 0.8 X of the target of the coupled external thread. Denne praksis to stammer fra mekaniske konstruktioner, som er højtbelastede, og hvor gevindet skrues fast med en nøgle. This practice two strains from mechanical constructions which are high-loaded and where the thread is fastened, with a key. Det er derfor muligt, at tilkoblingsstedet for 5V2 gevind ligger bag tilkoblingsstedet for 8V1 gevindet. It is therefore possible that the coupling place of the 5V2 thread is behind the coupling place of 8V1 threads.

Opfindelsen kan eksempelvis foreligge i en række udformninger, som fremgår af de afhængige krav. The invention may for example be present in a variety of configurations, as apparent from the dependent claims.

is Opfindelsen forklares desuden nærmere i det følgende ved hjælp af teg - ningen. The invention is also explained in more detail below by means of drawings - scheme. På tegningen viser: In the drawing:

Fig. FIG. A et eksempel på en kendt kobling, hvor to løse nipler skal vendes afhængigt af den ventil, som skal kobles 2o til slangen, fig. A an example of a prior art coupling, in which two loose nipples must be reversed depending on the valve to be coupled to the hose 2 O, Fig. 1 universalkoblingen i en første udformning, koblet til en slange fra en (højtryks-)fodpumpe, hvor koblin -gen skrues på ventilen og en Schrader ventil kan åb -nes med lufttryk, 25 fig. 1 the universal joint in a first embodiment, coupled to a hose from a (high-pressure) foot pump, where the clutch gene is screwed on the valve and a Schrader valve can be ope -nes with air pressure, 25 Fig. 2 koblingen ifølge fig. 2 the coupling of fig. 1, i en anden udformning, hvor slangestudsen ligger i forlængelse af centerlinien, fig. 1, in another embodiment, wherein the hose is an extension of the center line, Fig. 3A koblingen ifølge fig. 3A, the coupling of fig. 1 i en tredie udformning, hvor bøsningens gevind 5V2 og pakning til Schrader er forskydeligt parallelt med centeraksen, μ fig. 1 in a third embodiment in which the bushing thread 5V2 and contents for the Schrader is displaceable parallel to the center axis, μ FIG. 3B en gengivelse af enkeltheder ved koblingen ifølge fig. 3B is a view of the details of the coupling of Fig. 3A, (snittet AA), fig. 3A, (section AA), FIG. 4A,B universalkoblingen ifølge fig. 4A, B universal joint of Fig. 1, i en fjerde udformning, hvor koblingen skrues på ventilen, og en Schrader ventil kan åbnes mekanisk ved hjælp af en 35 pind, som vises i øverste og nederste position, -6 - DK 171607 B1 fig. 1, in a fourth embodiment where the coupling is screwed on the valve, and a Schrader valve can be opened mechanically by means of a pin 35, as shown in the top and bottom position -6 - DK 171 607 B1 FIG. 5A,B universalkoblingen ifølge fig. 5A, B universal joint of Fig. 4A, 4B i en femte ud formning, hvor pindens fremføringsmekanisme er anderledes udformet, og hvor pinden vises i øverste hhv. 4A, 4B in a fifth out forming, where the pin feed mechanism is configured differently, and wherein the pin shown in the top, respectively. nederste position, s fig. down position P. FIG. 6A,B universalkoblingen ifølge fig. 6A, B universal joint of Fig. 5A, 5B i en sjette ud formning, hvor pindens fremføringsmekanisme er udformet med en stor gevindstigning, og hvor pinden vises i øverste hhv. 5A, 5B of a sixth out forming, where the pin feed mechanism is constructed with a big thread pitch, and wherein the pin shown in the top, respectively. nederste position, fig. the lower position, FIG. 7 en gengivelse af enkeltheder ved koblingen ifølge io fig. 7:01 view of details of the circuit arrangement according io FIG. 6A, (snittet X - X) og fig. 6A (section X - X) and Fig. 6B, (snittet YY), fig. 6B, (YY-section); Fig. 8 fremføringscylinderen hørende til udformningen ifølge fig. 8 the feed cylinder belonging to the embodiment according to FIGS. 6A, 6B, (snittet ZZ), fig. 6A, 6B, (ZZ-section); Fig. 9 universalkoblingen ifølge fig. 9 the universal joint of Fig. 6A t/m 8, tilkoblet en 6A t / m 8, coupled to an

Dunlop-Woods ventil, med en DIN-normeret inder -is ventil, fig. Dunlop-Woods valve, with a DIN-standardized inner -is valve, Fig. 10 universalkoblingen ifølge fig. 10 the universal joint of Fig. 6A t/m 8, tilkoblet en 6A t / m 8, coupled to an

Dunlop-Woods ventil, med en kugleventil som inder -ventil, fig. Dunlop-Woods valve, with a ball valve as the inner -Air Inlets, Fig. 11 universalkoblingen ifølge fig. 11 the universal joint of Fig. 6A t/m 8, tilkoblet en μ Sclaverand ventil, fig. 6A t / m 8 μ coupled to a Sclaverand valve, Fig. 12 universalkoblingen ifølge fig. 12 the universal joint of Fig. 6A t/m 8, tilkoblet en 6A t / m 8, coupled to an

Schrader ventil, hvor pinden åbnes inderventilen, Schrader valve, where the stick is opened inside the valve,

En første udformning, som vises på fig. A first embodiment shown in FIG. 1, er et hus 3 som ved hjælp af en 25 klemring 2 er forbundet med en pumpeslange 1 fra en (højtryks-)pumpe. 1, has a housing 3 which by means of a clamping ring 25 2 is connected to a pump tube from a 1 (high pressure) pump. Ved tilkoblingshullet 5 er der anbragt en bøsning 6, som kan drejes frit i forhold til det faste hus 3, og som er forsynet med mindst to typer indvendigt gevind 7, 9: 5V2: 7 og 8V1: 9. Begge gevind ender i en gummipakning 12, 13. Den øverste af disse pakninger 12 ligger på grænsefladen 14 mellem det faste hus 3 og bøsnin -μ gen 6 og tætner denne overgang. When attaching the hole 5 there is arranged a bush 6 which can be rotated freely relative to the fixed housing 3 and which is provided with at least two types of internal threads 7, 9: 5V2: 7 and 8V1: 9. Both thread ends in a rubber gasket 12, 13. the top of these seals 12 located at the interface 14 between the fixed housing 3 and bushings -μ gene 6 and seals the transition. Alle forbindelser er lufttætte, da koblingsstedet på det tilkoblede ventilgevind ligger an mod tætningsfladen 12a eller 13a: en fast forbindelse er resultatet, som er fast nok til at kunne modstå drejning af slangen 1. Kun få omdrejninger af bøsningen 6 er tilstrækkeligt til at fastgøre koblingen. All connections are air tight, since the coupling site of the connected valve thread abuts against the sealing surface 12a or 13a, a fixed connection is the result, which is solid enough to resist rotation of the tube 1. Few rotations of the sleeve 6 is sufficient to secure the coupling . Da det faste hus 3 her er bøjet i en vinkel a på fx. Since the fixed housing 3 here is bent at an angle a of, for example. 30°-60° i forhold 35 til centeraksen 4 for tilkoblingshullet 5, kan slangen 1 holdes af en bruger i -7 - DK 171607 B1 håndfladen, medens bøsningen 6 drejes mellem tommel- og pegefinger på samme hånd. 30 ° -60 ° with respect 35 to the center axis 4 of coupling hole 5, the hose 1 is held by a user in -7 - DK 171607 B1 palm of the hand, while the sleeve 6 is rotated between the thumb and index finger of the same hand.

På figuren er pumpeslangen 1 fastgjort ved hjælp af en klemring 2 på det faste hus 3, som er bøjet i en vinkel α på fx. In the figure, the pump hose 1 is attached by means of a clamping ring 2 on the fixed housing 3 which is bent at an angle α of, for example. 30-60° i forhold til centerlinien 4 af s tilkoblingshullet 5. Bøsningen 6 er i den viste udformning forsynet med to ISO- gevindtyper: 5V2-gevindet 7, som begynder længst fra åbningen 8 af tilkoblingshullet 5 og 8V1-gevindet 9 som begynder ved førnævnte åbning. 30-60 ° with respect to the center line 4 of the s coupling hole 5. The bushing 6 is in the shown embodiment equipped with two ISO thread types: 5V2 thread 7 which starts furthest from the opening 8 of the coupling hole 5 and 8V1-thread 9 which begins at the aforementioned opening. Ved til og frakobling drejes bøsningen 6 og fastholdes ved hjælp af gribekløer 10 i rillen 11 på det faste hus 3. Pakninger 12 og 13 sørger for tætning mod gevindet ίο ved gevindene 5V2 og 8V1 ved hjælp af tætningsfladerne 12a, 13a. By the on and off is turned the sleeve 6 and is held by the gripping claws 10 in the groove 11 on the fixed housing 3. Seals 12 and 13 ensure sealing against the thread by ίο 5V2 and 8V1 threads by means of the sealing surfaces 12a, 13a. Pakningen 12 tætner også overgangen 14 mellem det faste hus 3 og bøsningen 6, når koblingen anvendes på en Schrader-ventil. The gasket 12 also seals the transition 14 between the fixed housing 3 and the bushing 6 when the coupling is used on a Schrader valve. Åbningen 8 på undersiden af bøsnin - gen 6 er konusformet 15 med henblik på en pålidelig styring af ventilkoblin -gen ved tilkobling til en ventil. The opening 8 on the underside of the bushings - 6 gene is tapered 15 in view of a reliable control of the ventilkoblin gene by coupling to a valve.

is En anden udformning (fig. 2) er en kobling magen til den første udform - ning. ice Another embodiment (Fig. 2) is a coupling similar to the first embodiment. Figuren viser en anden udformning med et fast hus 16, uden bøjning, på enden af en slange 17 af en (højtryks-)håndpumpe. The Figure shows another embodiment with a fixed housing 16 without bending, on the end of a hose 17 from a (high-pressure) hand pump. Da huset 16 her ikke er bøjet, og det er koblet til en slange 17 fra en (højtryks)-håndpumpe, kan det under transport opbevares i pumpens håndtag. When the housing 16 here is not bent and it is coupled to a hose 17 from a (high pressure) -håndpumpe, it can be maintained during transport of the pump handle.

20 En tredje udformning, som vises på fig. 20 A third embodiment shown in FIG. 3A og 3B, er en forbedring af kob lingen på fig. 3A and 3B, an improvement in coupling Lingen in FIG. 1 og fig. 1 and Fig. 2, idet bøsningen 191 nu frit og uden friktion drejer om huset 190, indtil en ventil er tilkoblet. 2, the sleeve 191 is now freely and without friction rotate about the housing 190, until a valve is connected. Til- og frakoblingen går dermed hurtigere og nemmere. Connection and disconnection are thus faster and easier. Luftspalten b samt den kendsgerning, at den nederste pakning 194 og bøsningen 193 med 5V2-gevind kan forskydes parallelt med ventilens 25 centerlinie, gør dette muligt. The air gap b as well as the fact that the lower packing 194 and the bushing 193 with the 5V2 thread is displaceable parallel to the center line of the valve 25, makes this possible. Bøsningen 193 drejer sammen med bøsningen 191, idet den første er forsynet med mindst to ribber 196, som passer i tils varen -de noter 197 i bøsningen 191. Den øverste pakning 192 ligger indlejret i huset 190, og tætner der. The sleeve 193 rotates with the bushing 191, the first being provided with at least two ribs 196 which fit into the infl product -de grooves 197 in the sleeve 191. The upper gasket 192 is embedded in the casing 190, and seals there. Når en ventil med 5V2-gevind tilkobles, skubbes bøsningen 193 opad, indtil den støder mod den øverste pakning 192. Når ventilen ved drej-30 ning af bøsningen 191 og dermed også bøsningen 193 føres op mod den øverste pakning 192, tætner denne der på ventilgevindets kerne, og ventilen stoppes på kanten 198 af lufttilførselshullet 75, hvorefter bøsningen 193 med 5V2-gevind trykkes ned mod bøsningen 191 (vist med 197). When a valve with a 5V2 thread is switched, the sleeve 193 is pushed upwardly until it abuts against the upper seal 192. When the valve 30 at the turn-up of the sleeve 191 and hence the sleeve 193 is brought up against the upper gasket 192, seals on this ventilgevindets core, and the valve is stopped at the edge 198 of the air supply hole 75, after which the bushing 193 with the 5V2 thread is pressed against the sleeve 191 (shown by 197). Tætningsorganets 200 diameter er ind mod koblingshuset 190 formindsket for at øge tætningen, når et 5V2-35 gevind er skruet på en ventil. The sealing member 200 the diameter is against the clutch housing 190 reduced in order to increase the seal, when a 5V2-35 thread is screwed onto a valve. For at lette anbringelsen kan tætningsorganet være forsynet med en rejfning 203 på den mod ventilen vendende side. In order to facilitate the sealing arrangement can be provided with a chamfer 203 at the valve-side end side. Ved - 8 - DK 171607 B1 frakobling sker tingene i omvendt rækkefølge. By - 8 - GB 171607 B1 disconnection things happen in the reverse order. Når en Schrader ventil tilkobles, skubbes pakningen 194, samt bøsningen 193 mod den øverste pakning 192, hvormed en tæt forbindelse opnås. When a Schrader valve is switched, the package 194 is pushed, and the sleeve 193 against the upper seal 192 with which a tight connection is obtained. Ved frakobling sker tingene i omvendt ræk kefølge. When disconnecting things happen in reverse order of the percentage Reach. Figuren viser den tredje udformning, hvor huset 190 er udstyret med s en koblingsbøsning 191, som frit og uden friktion kan dreje rundt på huset 190 som følge af luftspalten b mellem den øverste pakning 192 og bøsningen 193 samt koblingsbøsningen 191. Pakningen 194 til Schrader ventilen ligger frit i koblingsbøsningen 191, på gevindet 8V1 195. Bøsningen 193 med 5V2-gevindet ligger løst, men aksialt forskydelig, i en konusformet udfræsning 202 i kobio lingsbøsningen 191. Begge kan forskydes parallelt med ventilens centerlinie. The figure shows the third embodiment, the housing 190 is equipped with sa coupling bushing 191, which freely and without friction can turn around the housing 190 as a result of the air gap b between the top gasket 192 and the sleeve 193 and coupling bush 191. The seal 194 for the Schrader valve lies freely in the coupling bushing 191, on the thread 8V1 195. the bushing 193 with the 5V2 thread is solved, but axially displaceable, in a cone-shaped groove 202 in kobio lingsbøsningen 191. Both can be shifted parallel with the center line of the valve.

Tætningsorganet 200 er indlejret i en trappeformet udfræsning 201 i huset 190 med en extern del 192, som også tætner overgangen mellem huset 190 og koblingsbøsningen 191. Bøsningen 193 kan dreje sammen med koblingsbøsningen 191, idet den er forsynet med mindst to ribber 196, som passer i koblingsbøs-is ningens 191 tilsvarende noter 197 (fig. 3B). The sealing means 200 is embedded in a stepped milling 201 in the housing 190 with an external part 192, which also seals the transition between the housing 190 and the coupling bushing 191. The bushing 193 can turn together with the coupling sleeve 191 in that it is provided with at least two ribs 196 which fit koblingsbøs in ice-applying 191 corresponding grooves 197 (Fig. 3B). Når en Dunlop-Woods eller Sclave-rand ventil tilkobles, tætnes tætningsorganet 200 på kernen af ventilens gevind. When a Dunlop-Woods or Sclave-rim valve is switched, the sealing member 200 sealed at the core of the valve thread. Ventilen stoppes ved kanten 198, således at Dunlop-Woods ventilens møtrik ikke sætter sig fast på undersiden 199 af 8V1 -gevindet. The valve is stopped at the edge 198, so that the Dunlop-Woods valve nut does not stick to the underside 199 of the 8V1 -gevindet. Tætningsorganet 200 har i toppen en radialt trappeformet, formindsket diameter. The sealing member 200 has at the top a radially stepped, reduced diameter.

20 En fjerde udformning, som vises på fig. 20 A fourth embodiment shown in FIG. 4A og 4B, er en forbedring af kob lingen, således at denne også kan bruges til alle Schrader ventiler. 4A and 4B, is an improvement of the coupling Lingen, so that this also can be used for all of the Schrader valves. Det drejer sig om en kobling med en pind, som mekanisk kan åbne den type inderventil af Schrader ventilen, som ikke kan åbnes ved hjælp af trykluft, oparbejdet af fx. In the case of a coupling with a pin which can mechanically open the valve type of the inside of the Schrader valve, which can not be opened by means of compressed air, worked up, for example. en cykelpumpe til max. a bicycle pump to max. 10 bar. 10 bar. Den reducerer også den nødvendige pumpekraft 25 når et dæk med en Schrader ventil skal pumpes, således at der kan pumpes med en almindelig cykelpumpe. It also reduces the required pump power 25 when a tire with a Schrader valve has to be pumped, so that there can be pumped with an ordinary bicycle pump. Pinden 21 bevæger sig gennem toppen af det faste hus 19, og kan sættes fast i to positioner. The pin 21 is moving through the top of the fixed housing 19, and can be fixed in two positions. Den øverste position 18 gør det muligt at alle typer ventiler kan tilkobles, medens der i nederste position 32 kun kan kobles til en Schrader ventil, hvor pinden 21 trykker på dennes inderventil. The upper position 18 makes it possible that all types of valves to be connected, while in the lower position 32 can only be coupled to a Schrader valve, where the pin 21 is pressed on its inner valve. Da μ det er ønskeligt, at skift fra den ene position til den anden går hurtigt, er pin - den 21 forsynet med gevind 25 med en relativt stor stigning. Since μ it is desirable to shift from one position to the other is fast, the pin - 21 provided with threads 25 with a relatively large pitch. Tætning foregår med to pakninger 26, 27, placeret lige bag gevindendeme på pinden 21. Disse passer i koniske huller i det faste hus, og centrerer dermed pinden i forhold til inderventilen på Schrader-ventilen. Sealing takes place with two gaskets 26, 27, located just behind gevindendeme on the pin 21. These fit into the conical holes in the fixed housing, and thereby centers the pin relative to the inner valve of the Schrader valve. Centreringen er også afgørende for, at 35 pinden 21 kan komme forbi tilkoblingsstedet for 5V2 gevindet: derfor er den anden side af nederste pakning 26 forsynet med en konus 30, da centrering -9 - DK 171607 B1 sker i sidste fase af fastgørelsen. The centering is also essential that 35 the pin 21 can pass the coupling place of 5V2 threads, therefore, the other side of the bottom seal 26 is provided with a cone 30, as the centering -9 - DK 171607 B1 takes place in the final stage of attachment. Pinden 21 er fremstillet af fx. The pin 21 is made of, for example. slagfast materiale, medens toppen 31 er fremstillet af elastisk materiale, således at stød kan opfanges her. impact-resistant material, while the top 31 is made of elastic material so that the shock can be captured here. Pindens position viser brugeren hvilke typer ventiler koblingen aktuelt kan tilsluttes. Position of the stick shows the user the types of valves currently the coupling can be connected. Pinden 21 kan bevæges uafhængigt af, om koblingen er s fastgjort eller ej. The pin 21 can be moved independently of whether the coupling is so attached or not. En nødvendig forudsætning for anvendelsen af en sådan pind 21 er, at der før eller i koblthgshuset set i luftens strømningsretning er an - bragt en ikke vist kontraventil, som forhindrer udsivning af luft fra Schrader-ventilen, når pinden 21 er aktiveret. A necessary condition for the use of such a pin 21 is that prior to or in koblthgshuset seen in the air flow direction is an - brought a not shown check valve which prevents leakage of air from the Schrader valve when the pin 21 is enabled.

Fig. FIG. 4A og 4B viser den fjerde udformning, hvor pinden er i øverste 18 io resp. nederste 32 position. 4A and 4B show the fourth embodiment in which the pin is in the upper 18 io resp. 32 lower position. I toppen af det faste hus 19 er der et gevindhul 20, hvori pinden 21 kan bevæges og sættes fast. At the top of the fixed housing 19 there is a threaded hole 20 in which the pin 21 can be moved and fixed. Pinden 21 bevæger sig koncentrisk om centerlinien 4 af åbningen 8 af tilkoblingshullet 5. Gevindet 25 har en stor stigning. The pin 21 moves concentrically about the center line 4 of the opening 8 of the coupling hole 5. The thread 25 has a large pitch. Forbindelserne gøres lufttætte ved, at gevindet 25 ender i en elastisk, konusformet skive 26 resp. 27. Skiven 27 styrer pinden 21 med enden 29 på is plads ved hjælp af et konisk hul 28 i det faste hus 19. Den anden side af skiven 26 er forsynet med en konus 30. Toppen 31 af pinden 21 er fremstillet af et flek sibelt materiale, som kan opfange stød. The compounds made air-tight in that the thread ends 25 in a resilient, conical disc 26 resp. 27. The disc 27 controls the pin 21 with the end 29 on ice place by means of a conical hole 28 in the fixed housing 19. The other side of the disc 26 is provided with a cone 30. the top 31 of the pin 21 is made of a flex ible material which can detect shocks. Pinden 21 er lavet af et slagfast materiale. The pin 21 is made of an impact resistant material.

En femte udformning, som vises på fig. A fifth embodiment shown in FIG. 5A og 5B er en forbedring af den 20 fjerde udformning. 5A and 5B are an improvement of the fourth embodiment 20. Pinden 161 er nu indbygget i en drejeknap 162, som kan dreje i toppen af det faste hus 164. Stød på drejeknappen 162 bliver overført til det faste hus 164, og pinden 161 bliver dermed skånet. The pin 161 is now built in a control knob 162 which can pivot at the top of the fixed housing 164. Shock the dial 162 is transmitted to the fixed housing 164, and pin 161 will thus be spared. Tætningen foregår nu med kun én tætningsring 168, som er placeret mellem undersiden af drejeknappen 162 og pind 161. Når drejeknappen drejes, forskyder pinden sig koak-25 sialt med centerlinien 4 for tilkoblingshullet 5, da to finner 166, som kører i to slidser 167 af dette hul, forhindrer pinden 161 i at rotere. The sealing now takes place with only a sealing ring 168 which is positioned between the underside of the dial 162 and the pin 161. When the dial is turned, displaces the pin itself coaxial 25 axially with the center line 4 of coupling hole 5, since two fins 166 which runs in the two slits 167 of this hole, prevents the pin 161 from rotating. Med henblik på for - minskelse af friktionen er pindens diameter svagt reduceret mellem ekstre - merae. For the purposes of the - Minsk presence of the friction of the stick is slightly reduced diameter between the extremities - merae.

Fig. FIG. 5A og 5B viser koblingen af fig. 5A and 5B show the coupling of Fig. 1, hvor pinden 161 er indbygget i 3o drejeknappen 162, som fastholdes ved hjælp af gribekløer 163 i en rille 160 af det faste hus 164. Drejeknappen 162 er forsynet med indvendigt gevind 165, som har en stor stigning. 1, in which the pin 161 is built-in 3o the dial 162, which is held by the gripping claws 163 in a groove 160 of the fixed housing 164. The knob 162 is provided with internal threads 165, which has a large pitch. Når drejeknappen 162 drejes, forskyder pinden 161 sig aksialt på centerlinien 4 af åbningen 8 af tilkoblingshullet 5, da pinden 161 er forsynet med finner 166, som kører i slidser 167 i dette hul 5. Tætningen fore- 35 går med én pakning 168. Drejeknappen 162 er fremstillet af fx. When the dial 162 is turned, displaces the pin 161 axially to the center line 4 of the opening 8 of the coupling hole 5, as the pin 161 is provided with fins 166 running in slits 167 of this hole 5. The seal PREVIOUS 35 instantaneously with a packing 168. The knob 162 is made of, for example. elastisk materi- DK 171607 B1 - ΙΟ - ale. elastic in material DK 171607 B1 - ΙΟ - ale. Pinden 161 vises i fig. The pin 161 is shown in FIG. 5A i øverste position 18 og i fig. 5A in the top position 18 and in FIG. 5B i nederste position 32. 5B in the lower position the 32nd

En sjette udformning, som vises fig. A sixth embodiment, as shown FIG. 6A - 8, er en yderligere forbedring af den femte udformning. 6A - 8, a further improvement of the fifth embodiment. Pinden 40 er også indbygget, og der opstår derfor ikke f utætheder som følge af snavs. The pin 40 is also built-in, and there does not arise f leaks as a result of dirt. Gevindstigningen er nu endnu større, således at pinden meget hurtigere kan skifte fra den ene position til den anden. The thread pitch is now even larger, so that the pin can be very easily switch from one position to the other. Pinden 40 The pin 40

bevæges ved hjælp af en drejeknap 43 i toppen af det faste hus 35. Pindens 40 fremføringsmekanisme er kendt fx. moved by means of a knob 43 at the top of the fixed housing 40 of the pin 35. The feed mechanism is known, for example. fra læbestifter. from lipsticks. Tilkoblingshullet i det faste hus er forsynet med indvendigt gevind. Coupling hole in the fixed housing is provided with an internal thread. Drejeknappen 43 er på undersiden for -io synet med en cylinder 48, som kan dreje i periferien af tilkoblingshullet 5. I The knob 43 is on the lower side of the IO provided with a cylinder 48 which can pivot at the periphery of the coupling hole 5. In

cylinderens væg er der to slidser 49, 50, som ligger parallelt med centerlinien 4 for tilkoblingshullet 5. I cylinderen 48 kan pinden 40 bevæges aksialt, da der på siden af pinden 40 er anbragt to kegleformede fremspring 51, 52, som passer ind i førnævnte slidser 49, 50 og gevind 67. Gevindstigningen er gennem den is største del af bevægelsen så stor, at der er tale om fremføringsgevind. the cylinder wall there are two slits 49, 50 which are parallel to the center line 4 of coupling hole 5. In the cylinder 48 may stick 40 is moved axially, as at the side of the pin 40 are arranged two conical projections 51, 52 which fit into the aforementioned slits 49, 50 and the thread 67. the thread pitch is through the ice largest part of the movement such that in the case of feeding threads. Derfor er gevindkraften lav, og cylinderens slidser kan skubbe pindens fremspring 51, 52 i gevindet 67: Hvis drejeknappen 43 drejes, bevæges og roterer pinden 40 fra den ene ekstremum position 18 til den anden ekstremumposition 32. Det er muligt, at gevindstigningen kan være variabel hvorved pinden 40 kan optage en 2o kraft fra inderventilen af Schrader ventilen i nederste position 32, og den kan stå i den øverste position, således at pinden 40 ikke kan bevæge sig. Therefore, the thread force is low, and the cylinder slots can push the pin protrusions 51, 52 of the thread 67: If the dial 43 is turned, moves and rotates the pin 40 from one extremum position 18 to the second ekstremumposition 32. It is possible that the thread pitch can be variable whereby the pin 40 can receive a 2o force from the inner valve of the Schrader valve is in the bottom position 32, and it can be in the upper position so that the pin 40 can not move. Begge slidser 49, 50 har nemlig i begge ender to diametralt overfor hinanden liggende slidser 55, 56, 57, 58. Fremspringene 51, 52 fra pinden 40 overfører en kraft vinkelret på centerlinien 4 for tilkoblingshullet til cylinderens væg. Both slots 49, 50 to hold, in both ends two diametrically opposite slots 55, 56, 57, 58. The protrusions 51, 52 from the pin 40 transmits a force perpendicular to the center line 4 of coupling hole for the wall of the cylinder. Dreje- 25 knappen 43 låses ved afslutningen af drejningen ved, at fremspringene 51, 52 ledes ind i de overfor hinanden liggende slidser 55, 56, 57, 58 og låsningen sker ved at en vulst 47 på huset 35 låses i en modsvarende fremspring 46 i dreje - knappen 43. Brugeren ville ellers med et lille skub kunne dreje drejeknappen 43 og skubbe pindens fremspring 51, 52 ud af førnævnte slidser 55, 56, 57, 58, to hvorefter pinden 40 frit vil kunne bevæge sig. Turning 25 the button 43 is locked at the end of the rotation in that the protrusions 51, 52 is directed into the opposed slots 55, 56, 57, 58 and locking takes place by a bead 47 on the housing 35 is locked in a corresponding projection 46 of the dial 43. the user would otherwise, with a little push to turn the dial 43 and pushing the pin protrusions 51, 52 of the aforesaid slits 55, 56, 57, 58, after which two pin 40 will be free to move. Brugeren føler et lille klik', som betyder at drejeknappen er låst i den rigtige position. The user feels a click, 'which means that the knob is locked in the correct position. Brugeren kan di rekte se hvilke ventiler der kan tilkobles, da det faste hus 35 ved afslutningerne af drejeknappens drejning er forsynet med ventilernes symbol 71, 72, 73. Ge vindstigningen er i almindelighed så stor, at drejeknappen kun skal drejes ca. The user can di rectly see which valves can be connected as the fixed housing 35 on ends of the dial rotation is provided with valves symbol 71, 72, 73 Ge wind the increase is usually so great that the dial only be rotated about

35 240°. 35 240 °. Også her er en kontraventil nødvendig. Also here is a check valve needed.

DK 171607 B1 - 1 1 - På fig. DK 171 607 B 1 - 1 1 - In Fig. 6A - 8 er pumpeslangen 1 ved hjælp af klemring 2 forbundet med det faste hus 35. Vinklen α mellem centerlinien 36 af klemringen 2 og centerlinien 4 for åbningen 8 af tilkoblingshullet 5 er på fx. 6A - 8, the pump hose 1 by means of the clamping ring 2 connected to the fixed housing 35. The angle α between the center line 36 of the clamping ring 2 and the center line 4 of the opening 8 of the coupling hole 5 is, for example. 30 - 60°. 30-60 °. Bøsningen 6 med indvendigt gevind og pakninger er identisk med den fra fig. The bushing 6 with internal thread and seals is identical to that of FIG. 1. Pinden 40 kan 5 bevæge sig på centerlinien 4 for tilkoblingshullet 5 fra positionen 18 til positi onen 32, når drejeknappen 43 drejes fra positionen 44 (fig. 6A) til positionen 45 (fig. 6B) og omvendt. 1. The pin 40 may be 5 to move to the center line 4 of coupling hole 5 from position 18 to the positional sion 32 when the dial 43 is rotated from the position 44 (Fig. 6A) to the position 45 (Fig. 6B) and vice versa. Drejeknappen 43 er forneden forsynet med et radialt ind-adrettet, rundtgående fremspring 46, som omslutter en modsvarende vulst 47, og den låses drejeligt i positionen 44 og 45 ved, at drejeknappen 43 griber ind i ίο vulsten 47: se snittet XX (fig. 7). The knob 43 is at the bottom provided with a radially in-prospectively, annular projection 46 which encloses a corresponding bead 47 and it is locked pivotally in position 44 and 45 in that the rotary knob 43 engages ίο the bead 47: see section XX (Fig. 7). Cylinderen 48 er direkte forbundet med dreje knappen 43. I cylinderen 48 er der to slidser 49, 50, hvoraf én 49 er åben på modsatte side af drejeknappen 43. Pindens to diametralt overfor hinanden lig -gende kegleformede fremspring 51, 52 bevæges i slidserne 49, 50. Slidserne 49, 50 med centerlinier 53, 54, som er parallelle med centerlinien 4, har i hver ende is to parvis, diametralt overfor hinanden liggende slidser 55, 56, 57, 58, hvor centerlinierne 59, 60, 61, 62 ligger vinkelret på centerlinierne 53, 54. Slidserne 55, 56, 57, 58 ender i en halvcirkel, hvis centrum 63, 64, 65, 66 ligger lidt længere fra nærmeste side af slidserne 49, 50 end fremspringenes 51, 52 radius. The cylinder 48 is directly connected to the rotary knob 43. In the cylinder 48 there are two slits 49, 50, of which one 49 is open on the opposite side of the dial 43 of the pin has two diametrically opposite one another equal -gende cone shaped projections 51, 52 are moved in the slots 49 , 50. the slots 49, 50 with the center lines 53, 54 which are parallel to the center line 4, have at each end er in pairs, diametrically opposite slots 55, 56, 57, 58, wherein the center lines 59, 60, 61, 62 is perpendicular to the center lines 53, 54. the slots 55, 56, 57, 58 terminates in a semi-circle, whose center 63, 64, 65, 66 lies slightly further from the closest side of the slits 49, 50 than the projections 51, 52 radius. Desuden bevæges fremspringene 51, 52 i et indvendigt gevind 67 fra tilkoblingshullet 5. Furthermore moves the projections 51, 52 in an inner thread 67 from the coupling hole fifth

20 Gevindet 67 har så stor en stigning, at drejeknappen 43 kun skal dreje ca. 20 threads 67 have as large an increase, turn the knob 43 only to turn around 240° fra positionen 44 til 45 eller omvendt. 240 ° from the position 44 to 45 or vice versa. Når drejeknappen 43 drejes, skubber slidserne 49, 50, 55, 56, 57, 58 til fremspringene 51, 52 i gevindet 67. Drejeknappen 43 sidder fast på huset 35 ved hjælp af kløer 68, som bevæges bag et indvendigt fremspring 69 i drejeknappen. When the control dial 43 is turned, pushes the slots 49, 50, 55, 56, 57, 58 to the protrusions 51, 52 in the thread 67. The turning knob 43 is attached to the housing 35 by means of claws 68 which are moved behind a inner projection 69 of the dial. Ovennævnte konstruktion gøres lufttæt ved 23 hjælp af en pakning 70 i toppen af det faste hus 35. På siderne af det faste hus 35 ved positionerne 44 og 45 er der anbragt symboler 71, 72, 73 på de ventiltyper, som kan tilsluttes. Above construction 23 made airtight by means of a gasket 70 in the top of the fixed housing 35. On the sides of the fixed casing 35 at positions 44 and 45 there is arranged symbols 71, 72, 73 of the valve types which can be connected.

Fig, 9 viser Dunlop-Woods ventillegeme 175 med en DIN-normeret inder- ventil 176, koblet på en universalkobling 174 fra fig. FIG, 9 shows the Dunlop-Woods valve body 175 with a DIN-standardized inner valve 176, connected to a universal coupling 174 of FIG. 6A, 6B, 7 og 8. μ Fig. 6A, 6B, 7 and 8. Fig μ. 10 viser det samme som fig. 10 shows the same as Fig. 9, med den forskel at inderventil 177 er af type 'kugleventil'. 9, with the difference that the inner valve 177 is of type 'ball valve'.

Fig. FIG. 11 viser en Sclaverand ventil 178, koblet på førnævnte kobling 174. 11 shows a Sclaverand valve 178, connected to the aforementioned coupling 174th

Fig. FIG. 12 viser en Schrader ventil 179, koblet på kobling 174 - pinden åbner inderventilen. 12 shows a Schrader valve 179, connected to the coupling 174 - pin opens the inner valve.

35 35

Claims (5)

 1. 3. Ventilkobling ifølge krav 1 og/eller 2, kendetegnet ved, at det inderste gevind tilvejebringes af en bøsning (193) med 5V2-gevind, hvor bøsningen (193) er lejret, i ringe udstrækning aksialt forskydelig i en konusformet ud-fræsning (202) i den roterbare koblingsbøsning (191) og er drejningsstift koblet til koblingsbøsningen (191) ved hjælp af et sæt ribber (196), som er for -3o delt langs omkredsen af bøsningen (193), og som griber ind i tilsvarende noter (197) i koblingsbøsningen (191), og at tætningsorganet (200) er radialt trappeformet og hviler i en ligeledes trappeformet udfræsning (201) i koblingshuset (190). 3. A valve coupling according to claim 1 and / or 2, characterized in that the innermost thread is provided by a sleeve (193) with a 5V2 thread where the bushing (193) is mounted, to a limited extent axially displaceable in a cone-shaped out-milling ( 202) in the rotatable coupling sleeve (191) and is rotationally rigidly coupled to the coupling bush (191) by means of a set of ribs (196) which is for -3o divided along the circumference of the sleeve (193) and which engage in respective grooves ( 197) in the coupling bush (191) and that the sealing means (200) is radially stepped and rests in a likewise stepped milling (201) in the coupling housing (190).
 2. 4. Ventilkobling ifølge krav 1, 2 eller 3, kendetegnet ved, at der i forlæn -35 gelse af og koaksialt med koblingshusets (19) centerakse (4) strækker sig en aktiveringspind (21), som ved aksial forskydning fra en position fjernest fra - 13 - DK 171607 B1 ventilen (fig. 4A) føres frem med henblik på aktivering af en central ventilløfter på inderventilen (fig. 4B). 4. A valve coupling according to claim 1, 2 or 3, characterized in that, in the extended -35 tion of and coaxially with the coupling housing (19) center axis (4) extends an actuating pin (21) which, by axial shifting from a position farthest from the - 13 - DK 171607 B1 valve (Fig. 4A) is advanced for the purpose of activation of a key on the inner tappet valve (Fig. 4B).
 3. 5. Ventilkobling ifølge krav 4, kendetegnet ved, at der til betjening af aktiveringspinden (21) anvendes et betjeningsgreb (31), som udgør en del af j aktiveringspinden. 5. A valve coupling according to claim 4, characterized in that for operating the actuating pin (21) is used an operating handle (31) which forms part of the j activation pin.
 4. 6. Ventilkobling ifølge krav 4, kendetegnet ved, at betjeningsgrebet (162) er fastgjort drejeligt til koblingshuset (164) koncentrisk med aktiveringspinden (161) og i en central boring rummer denne og har føringsorganer, som samvirker med tilsvarende føringsorganer på aktiveringspinden (161), io som er drejningsfrit, men forskydeligt fastgjort i koblingshuset (164), med henblik på dennes rotationsfrie, aksiale forskydning fra en inaktiv position (fig. 5A) til en aktiveringsposition (fig. 5B). 6. A valve coupling according to claim 4, characterized in that the control handle (162) is attached rotatably to the clutch housing (164) concentric with the activating pin (161) and in a central bore accommodates this and has guide means cooperating with corresponding guide means on the actuating pin (161) , IO which is rotation-free, but slidingly attached to the clutch housing (164), is placed on the rotation-free, axial movement from an inactive position (Fig. 5A) to an activating position (FIG. 5B).
 5. 7. Ventilkobling ifølge krav 4, kendetegnet ved, at betjeningsgrebet (43) er fastgjort drejeligt til koblingshuset (35) koncentrisk med aktiveringspinden is (40) og i en central boring rummer denne og har en cylinder (48), som med passende føringer rækker ind mellem koblingshuset (35) og aktiveringspinden (40), som er forskydeligt fastgjort i betjeningsgrebet (43), er forskydelig i cy -linderen (48) og rækker med føringsorganer (51, 52) ud gennem slidser (49, 50) i cylinderen (48) og ind i modsvarende føringsorganer (67) i koblingshuset 20 (35) med henblik på aktiveringspindens (40) aksiale forskydning fra en inak tiv position (fig. 6A) til en aktiveringsposition (fig. 6B). 7. A valve coupling according to claim 4, characterized in that the control handle (43) is attached rotatably to the clutch housing (35) concentric with the activating pin ice (40) and in a central bore accommodates this and has a cylinder (48) which, with suitable guides rows in between the coupling housing (35) and the activation pin (40) which is slidably fitted in the control lever (43), is displaceable in CY -linderen (48) and rows of guide means (51, 52) through slots (49, 50) in the cylinder (48) and into corresponding guide means (67) in the coupling housing 20 (35) in order to activate the spin's (40) axial displacement from an inactive tive position (Fig. 6A) to an actuation position (Fig. 6B).
DK12595A 1995-02-03 1995-02-03 valve coupling DK171607B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK12595A DK171607B1 (en) 1995-02-03 1995-02-03 valve coupling
DK12595 1995-02-03

Applications Claiming Priority (56)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK12595A DK171607B1 (en) 1995-02-03 1995-02-03 valve coupling
TW84101730A TW301632B (en) 1995-02-03 1995-02-24
GB9503736A GB9503736D0 (en) 1995-02-03 1995-02-24 Valve connector
NZ50741096A NZ507410A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector for tyre valves with different diameter seals
NZ33507096A NZ335070A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector activation pin for use with Schrader valve moved by air operated piston
RO9701451A RO119138B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
SG1999000059A SG97126A1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
NZ50741196A NZ507411A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Tyre inflation valve connector with different diameter sealing rings
ES96901244T ES2179173T3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector.
DE1996224235 DE29624235U1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
EA199700108A EA002218B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
MX9705850A MX9705850A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector.
DK96901244T DK0807036T3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve
PT96901244T PT807036E (en) 1995-02-03 1996-02-02 Connector valve
NZ33507296A NZ335072A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Adaptor for connecting tyre pump to tyre valve, lever operated cam compresses bushing to form temporary thread on bushing
SG1999000058A SG91809A1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
DK01121354T DK1170184T3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve
AU4534496A AU4534496A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
NZ33507196A NZ335071A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector activating pin that opens Schrader type valve movable within connector body
KR20017001368A KR100443939B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
HU9900497A HU9900497A3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
KR19970705141A KR100443936B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
KR20017001369A KR100443938B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
CA 2211997 CA2211997C (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
PCT/DK1996/000055 WO1996010903A3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
PL34685196A PL183769B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Connecting end-piece for inflating vehicle tyres
SG1999000060A SG90033A1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
KR20017001367A KR100443937B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
PL32195496A PL182707B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve operating switch
AP9701061A AP1017A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector.
SI9630507T SI0807036T1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
BR9606991A BR9606991A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve plug
JP51227596A JPH10512936A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
NZ30056596A NZ300565A (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector with two coaxial seals having different inner diameters to allow connection to different sized tyre inflation valves
SK103997A SK103997A3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
CN 96191774 CN1143958C (en) 1995-02-03 1996-02-02 Inflating valve connector
EP20010121354 EP1170184B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
DE1996621424 DE69621424D1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 valve connection
EP19960901244 EP0807036B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Valve connector
CZ225097A CZ9702250A3 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Air valve coupling
AT96901244T AT218109T (en) 1995-02-03 1996-02-02 valve connection
DE1996621424 DE69621424T2 (en) 1995-02-03 1996-02-02 valve connection
PL34685096A PL183749B1 (en) 1995-02-03 1996-02-02 Connecting end-piece for inflating vehicle tyres
US08837505 US6314985B1 (en) 1995-02-03 1997-04-18 Valve connector
NO973112A NO316928B1 (en) 1995-02-03 1997-07-04 Connector valves
OA70059A OA10740A (en) 1995-02-03 1997-08-01 Valve connector
FI973194A FI973194A (en) 1995-02-03 1997-08-01 The valve linker
US09939170 US6631729B2 (en) 1995-02-03 2001-08-24 Valve connector
CN 02119933 CN1212245C (en) 1995-02-03 2002-05-15 Valve joint
CN 02119931 CN1212243C (en) 1995-02-03 2002-05-15 Valve joint
CN 02119932 CN1212244C (en) 1995-02-03 2002-05-15 Valve joint
US10635433 US7273066B2 (en) 1995-02-03 2003-08-07 Valve connector
NO20042033A NO20042033A (en) 1995-02-03 2004-05-18 Valve Connector
JP2004164437A JP2005096741A (en) 1995-02-03 2004-06-02 Valve connector
US11840793 US20080173351A1 (en) 1995-02-03 2007-08-17 Valve connector
US12432678 US20090205718A1 (en) 1995-02-03 2009-04-29 Valve connector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK12595A true DK12595A (en) 1996-08-04
DK171607B1 true DK171607B1 (en) 1997-02-24

Family

ID=8090035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK12595A DK171607B1 (en) 1995-02-03 1995-02-03 valve coupling

Country Status (3)

Country Link
KR (1) KR100443937B1 (en)
DK (1) DK171607B1 (en)
GB (1) GB9503736D0 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1170184B1 (en) 1995-02-03 2012-12-05 Nvb International A/S Valve connector
DE102012105914B4 (en) * 2012-07-03 2015-08-27 Beto Engineering and Marketing Co., Ltd. Multipurpose inflation port

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB292362A (en) * 1927-07-05 1928-06-21 Royce Stuart Boyce Improvements in and relating to devices for connecting a pump or other source of pressure to pneumatic tyres and other objects for the purpose of inflating the same

Also Published As

Publication number Publication date Type
GB9503736D0 (en) 1995-04-12 grant
KR100443937B1 (en) 2004-08-09 grant
DK12595A (en) 1996-08-04 application
GB2297592A (en) 1996-08-07 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3596809A (en) Keg-tapping device
US5466019A (en) Pipe coupling
US5092364A (en) Quick-action fluid coupling
US4004614A (en) Tether for captive plug of inflation device
US2716998A (en) Combined tire inflating chuck, deflator and blow gun
US4088147A (en) Air chuck
US5979868A (en) High pressure hose coupling
US6237639B1 (en) Dump-valve device for a craft and pneumatic craft fitted with same
US4717048A (en) Beverage tap
US5014743A (en) Double-pipe pipe coupling
US4614348A (en) Anti-blowout seal
US4612952A (en) Valve assembly and coupler therefor
US5375887A (en) Plumbing hookup kit
US6105601A (en) Inflation device comprising a connection head compatible with inflation valves of U.S. type and French type
US2226826A (en) Quick detachable coupling
US4609177A (en) Valve
US2420778A (en) Tube coupling
US6904932B1 (en) Pump valve adapter
US4128110A (en) Control valves
US6267161B1 (en) Carbon-dioxide pump for tires
US6260572B1 (en) Valve-coupling device for an inflation device
US7497231B2 (en) Female coupling member of pipe coupling
US5871031A (en) Removable three position valve
US2984505A (en) Boot equipped telescoping seal
US5379796A (en) Air pump head capable of engaging tire air valve in twist-locking manner

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed