DK165138B - Braender til forbraending af flydende eller gasformet braendsel - Google Patents

Braender til forbraending af flydende eller gasformet braendsel Download PDF

Info

Publication number
DK165138B
DK165138B DK078088A DK78088A DK165138B DK 165138 B DK165138 B DK 165138B DK 078088 A DK078088 A DK 078088A DK 78088 A DK78088 A DK 78088A DK 165138 B DK165138 B DK 165138B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
air
combustion
fuel
burner
combustion chamber
Prior art date
Application number
DK078088A
Other languages
English (en)
Other versions
DK165138C (da
DK78088D0 (da
DK78088A (da
Inventor
Hermann-Josef Janssen
Original Assignee
Sonvico Ag Ing Bureau
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE3706234A priority Critical patent/DE3706234C2/de
Priority to DE3706234 priority
Application filed by Sonvico Ag Ing Bureau filed Critical Sonvico Ag Ing Bureau
Publication of DK78088D0 publication Critical patent/DK78088D0/da
Publication of DK78088A publication Critical patent/DK78088A/da
Publication of DK165138B publication Critical patent/DK165138B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK165138C publication Critical patent/DK165138C/da

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
  • F23C7/00Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
  • F23C9/00Combustion apparatus characterised by arrangements for returning combustion products or flue gases to the combustion chamber
  • F23C9/08Combustion apparatus characterised by arrangements for returning combustion products or flue gases to the combustion chamber for reducing temperature in combustion chamber, e.g. for protecting walls of combustion chamber
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23DBURNERS
  • F23D17/00Burners for combustion conjointly or alternatively of gaseous or liquid or pulverulent fuel
  • F23D17/002Burners for combustion conjointly or alternatively of gaseous or liquid or pulverulent fuel gaseous or liquid fuel

Description

i
DK 165138B
Opfindelsen angår en brænder til forbrænding af flydende eller gasformet brændsel som angivet i krav 1' s indledning.
En sådan brænder, der tjener til nedsættelse af 5 kvælstofoxid-dannelsen under forbrændingen, er kendt fra USA-patentskrift nr. 4.347.052, for såvidt angår opdelingen af forbrændingsluften i primærluft, sekundærluft og tertiærluft samt tilførsel af tertiærluften via kendte luftkasser. Ved disse brændere sker brændslets forbrænding med primærluften 10 og sekundærluften understøkiometrisk i en primær forbrændingszone, der er omgivet af en keramisk indsats. Den til den fuldstændige forbrænding nødvendige tertiærluft tilføres flammegasserne efter disses udtræden af den keramiske indsats.
15 Det er endvidere kendt ved brændere med en central olielanse og tredelt lufttilførsel at suge røggas fra forbrændingskammeret ved hjælp af den af forbrændingsluften fremkaldte injektorvirkning. Denne røggas tilføres enten flammens inderste ende mellem primær- og sekundærlufttil-20 førslen, jfr. tysk offentliggørelsesskrift nr. 33 27 597, eller iblandes forbrændingsluftens midterstrøm før indstrømningen i forbrændingszonen, jfr. tysk offentliggørelsesskrift nr. 30 48 201. Ved de med en central brændselslanse forsynede kendte brændere kan der ved drift med tung fyrings-25 olie i forbrændingsrum med snævre pladsforhold, f.eks. ved flammerørkedler med tre røgtræk,, være vanskeligheder ved, at en forbrænding med ringe udvikling af skadelige stoffer kan være forbundet med en utilladelig høj emission af uforbrændte faststoffer, såsom sodpartikler.
30 Formålet med opfindelsen er at udforme en brænder af den indledningsvis nævnte art på en sådan måde, at dannelsen af nitrogenoxid under samtidig overholdelse af en fastsat faststofemission kan reduceres væsentligt ved forbrænding af navnlig tung fyringsolie.
35 Denne opgave løses ifølge opfindelsen ved hjælp af en brænder af den indledningsvis nævnte art, der er udformet med de i krav l's kendetegnende del angivne ejendommelig
DK 165138B
2 heder. Yderligere udførelsesformer for opfindelsen er angivet i underkravene.
Den opdelte tilførsel af tertiærluft og tilførslen af røggas mellem sekundærluften og tertiærluften forsinker 5 forbrændingsforløbet og forhindrer høje flammetemperaturer, hvorved dannelsen af nitrogenoxid modvirkes. Dette med hensyn til en formindsket nitrogenoxiddannelse fordelagtige forbrændingsforløb forøger imidlertid faren for en uønsket faststof produktion som følge af såkaldte uforbrændte kulstof-10 dele ved fyring især med tung brændselsolie. Det ildfast udforede brændkammer bevirker imidlertid her, at oxidationsprocessen stort set er afsluttet, således at de dannede mellemprodukter og ufuldstændige forbrændingsprodukter, såsom carbonmonoxid, sod og hydrogen er forbrændt ved enden af 15 kammeret, og at røggasserne kan afkøles i den umiddelbart efter brændkammeret følgende varmeveksler. Opstemningsringen ved brændkammerets væg bevirker en turbulering af forbrændingsprodukterne og fremskynder den fuldstændige udbrænding af brændslet. Brænderen ifølge opfindelsen er ved anvendelse 20 til forbrænding af tung brændselsolie og ved anvendelse i anlæg med fyrrum med snævre pladsforhold især fordelagtig ved, at de foreskrevne grænseværdier for emission af gasformede skadelige stoffer, såsom nitrogenoxid og carbonmonoxid samt af faste skadelige stoffer kan overholdes.
25 Et udførelseseksempel for opfindelsen er anskue- liggjort på tegningen og forklares nærmere i det følgende. På tegningen viser: fig. 1 et længdesnit gennem en brænder ifølge opfindelsen, og fig. 2 et snit efter linien II-II i fig. 1.
30 Brænderen har flere brændselslanser, nemlig en centrallanse 1 og flere, i det foreliggende tilfælde tre, udvendige satellitlanser 2, der ligger i en cirkelbue rundt om centrallansen 1. Centrallansen 1 og satellitlanserne 2 indmunder i et ildfast foret kammer 4 med en forvæg 3.
35 Brændselslanserne er udformet som olielanser eller som gaslanser til forbrænding af henholdsvis flydende eller gasformet brændsel. Alle brændselslanserne er aksialt
DK 165138 B
3 forskydelige.
Denne brænder er indrettet til fyring med især svær brændselsolie i snævre fyrrum og under dannelse af kun ringe mængder skadelige stoffer. Som forstøverlanse for det 5 flydende brændsel anvendes den indvendige blander. Som forstøvningsmiddel kan der anvendes trykluft eller damp. Brændselsmængden er opdelt på en sådan måde, at hver brændselslanse jævnt, d.v.s. ved en centrallanse 1 og n satellitlanser 2, tilføres 100/n+l% af hele brændselsmængden.
10 Brændselsindsprøjtningerne fra centrallansen 1 sker over ensartet anbragte dyseboringer, hvis indsprøjtningsvinkel tilpasses efter udformningen af kammeret 4. Brændselsudsprøjtningen fra satellitlanserne 2 sker i en bestemt retning gennem flere efter hinanden anbragte dyseboringer. Satellit-15 lansernes 2 forstøvningsstråle kan vælges på en sådan måde, at den er rettet ind i centrum af eller tangentiel til en tænkt cirkel i kammerets 4 indre. Endvidere kan indsprøjtningspositionen forskydes aksialt. Opdelingen af brændselsmængden på centrallansen 1 og satellitlanserne 2 sker på 20 denne måde for at undgå koksdannelser og for at fremskynde forgasningen af det flydende brændsel. Ved hjælp af den variable og trindelte brændselsindsprøjtning holdes de lokale flammetemperaturer og oxygenkoncentrationen lavest mulig, hvilket modvirker dannelsen af termisk nitrogenoxid og 25 brændsels-nitrogenoxid.
Centrallansen 1 er omgivet af et beskyttelsesrør 5, der igen er omgivet af to ringkanaler 6, 7, som står i forbindelse med et første luftkammer 8. Forbrændingsluften, der over en luftindstrømningsstuds 9 indtræder i luftkammeret 30 8, opdeles ved hjælp af ringkanalerne 6, 7 i en inderst beliggende primærluftstrøm og en yderst beliggende sekundærluftstrøm. I ringkanalernes 6 og 7 indløb er der anbragt luftledeorganer 10, der er aksialt forskydelige ved hjælp af et bageste stangsystem, og over hvilke der kan foretages en 35 indbyrdes afstemning af luftstrømmenes tryk- og hastigheds forhold. I luftkammerets 8 indløb er der anbragt et reguleringsspjæld 11, ved hjælp af hvilket mængden af den til
DK 165138B
4 ringkanalerne 6, 7 tilførte forbrændingsluft reguleres. På beskyttelsesrøret 5, der omgiver centrallansen 1, er der ved den indre ringkanals 6 udløbsende anbragt et hvirvelelement 12, der tildeler primærluften en hvirvelbevægelse. Yderligere 5 hvirvelelementer kan anbringes ved ringkanalens 7 indløbsende.
Den ydre ringkanal 7 til føring af sekundærluften er omgivet af en røggasringkanal 13, der over et røggaskammer 14 er forbundet med en separat røggasindløbsstuds 15.
10 Røggasindløbsstudsen 15 tilføres røggas, der ved hjælp af en blæser indsuges fra den til brænderen tilsluttede kedel. Røggassen indtræder i kammeret 4 gennem røggasringkanalen 13 og omhyller over en vis strækning central lansens 1 brændselsstråle og primærluftstrålen samt sekundærluftstrålen.
15 Luftindstrømningsstudsen 9 står endvidere i forbindelse med et andet luftkammer 16, der ved hjælp af røggaskammeret 14 er adskilt fra det første luftkammer 8, og som tjener til tilførsel af yderligere en delstrøm af forbrændingsluft som tertiær luft. I indløbet til dette andet 20 luftkammer 16 er anbragt et reguleringsspjæld 17 til regulering af den indstrømmende luftmængde. I kammerets 4 forvæg 3 er der anbragt et første sæt luftdyser 18, der indmunder i det andet luftkammer 16 og hver med en mod kammerets 4 længdeakse ombøjet eller lige ende rager ind i kammeret 4.
25 Disse luftdysers 18 luftudstrømningsåbninger ligger i en cirkelbue, hvis diameter er mindre end diameteren af den cirkelbue, i hvilken satellitlanserne 2 ligger, men større end diameteren af røggaskanalens 13 udstrømningsåbning. Luftdysernes 18 udstrømningsåbninger ligger desuden set i 30 røggassernes strømningsretning foran satellitlansernes 2 dyseboringer.
Det andet luftkammer 16 er over en række gennemstrømningsåbninger 19 forbundet med et ringkammer 20, der omgiver kammeret 4. I en afstand fra luftdysernes 18 ud-35 strømningsåbninger og satellitlansernes 2 dyseboringer er yderligere dyser 21 ført skråt gennem kammerets 4 sidevæg.
Disse dyser 21 munder ind i ringkammeret 20 og rager med
DK 165138B
5 deres ende ind i kammeret -4. Disse dysers 21 udstrømningsåbninger ligger i en cirkelbue, hvis diameter er større end diameteren af den cirkelbue, i hvilken satellitlanserne 2 ligger. Den til det andet luftkammer 16 tilførte forbræn-5 dingsluft føres over luftdyserne 18 som tertiærluft I og i afstand herfra som tertiærluft II gennem dyserne 21 ind i kammeret 4. Retningen af de af luftdyserne 18 og de yderligere dyser 21 udtrædende luftstråler er på tegningen antydet ved hjælp af streg-prik-linier. Det ses i fig. 1 og 2, at 10 tertiærluftstrålerne er rettet under en rumlig vinkel mod kammerets 4 længdeakse.
Ved opdelingen af de i kammeret 4 indførte brændsels- og luftmængder opnås i forbindelse med de indførte røggasser en forsinket forbrænding uden høje flammetempera-15 turer. Kammerets 4 ildfaste foring reducerer under dette forbrændingsforløb varmeafgivelse til omgivelserne, således at forbrændingen stort set er afsluttet ved enden af kammeret 4.
En flammerørkedels flammerør 23, der køles ved 20 hjælp af en vandkappe 22, er sluttet direkte til kammerets 4 afgangsende. Derved bliver de af kammeret 4 udtrædende forbrændingsprodukter straks afkølet.
Det ildfast forede kammer 4 har ved sin afgangsende en af stencementer sammensat opstemningsring 24. Opstemnings-25 ringen 24 danner en indsnævrings zone, hvorved der opnås en yderligere turbulering af forbrændingsprodukterne, således at den fuldstændige udbrænding af brændslet fremmes. Opstem-ningsringen 24 kan til ændring af påvirkningen på forbrændingsprocessen anbringes på forskellige steder i kammerets 4 30 længderetning. Ved en forskydning af opstemningsringen 24 retningen mod brændselslanserne kan dyserne 21 til indblæs-ningen af tertiærluften II set i røggassernes strømningsretning også ligge efter opstemningsringen 24.
Rør 25, der er forskudt i forhold til hinanden, og 35 af hvilke kun et enkelt er vist, er ført gennem luftkamrene 8, 16 og røggaskammeret 14. Disse rør 25 optager en pilot-flammebrænder eller et flammeovervågningselement eller tjener
DK 165138 B
6 som skueåbning. Yderligere skueåbninger 26 indmunder i kammeret 4.

Claims (6)

1. Brænder til forbrænding af flydende brændsel, især af tung brændselsolie eller gasformet brændsel, og ved hvilken en central brændselslanse (1) er omgivet af to ringkanaler (6, 5 7) til føring af primær og sekundær forbrændingsluft, og ringkanalerne (6, 7) er omgivet af flere cirkelformet anbragte ydre, eventuelt aksialt forskydelige brændselslanser (2) og af en tilføring for tertiær forbrændingsluft, og hvorved brændsel s lanserne (1, 2) og ringkanalerne (6, 7) 10 udmunder i et keramisk foret brændkammer (4), som er sluttet til en varmeveksler (flammerør 23), kendetegnet ved, at der mellem den ydre ringkanal (7) og den i brænd-kammeret (4) indragende, af luftdyser (18) bestående tilførsel for tertiær forbrændingsluft er anbragt en i brænd-15 kammeret (4) udmundende røggasringkanal (13), og at der i brændkammerets (4) væg er anbragt yderligere dyser (21) til føring af en delstrøm af den tertiære forbrændingsluft.
2. Brænder ifølge krav 1, kendetegnet ved, at de ydre brændselslanser (2) er anbragt i en cirkelbue, hvis 20 diameter er større end diameteren af den cirkelbue, i hvilken luftdysernes (18) udstrømningsåbninger ligger, og mindre end diameteren af den cirkelbue, i hvilken de yderligere dysers (21) udstrømningsåbninger ligger.
3. Brænder ifølge krav 1, kendetegnet ved, at en 25 opstemningsring (24) ligger an mod brændkammerets (4) indervæg.
4. Brænder ifølge krav 3, kendetegnet ved, at opstemningsringen (24) er anbragt ved flammerørsenden af brændkammeret (4).
5. Brænder ifølge krav 3, kendetegnet ved, at de yderligere dyser (21) er anbragt ved opstemningsringens (24) flammerørsside. DK 165138B 8
6. Brænder ifølge krav 1, kendetegnet ved, at de af luftdyserne (18) og yderligere dyser (21) udtrædende luftstråler under en rumlig vinkel er rettet mod brænd-kammerets (4) længdeakse.
DK078088A 1987-02-26 1988-02-16 Braender til forbraending af flydende eller gasformet braendsel DK165138C (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3706234A DE3706234C2 (da) 1987-02-26 1987-02-26
DE3706234 1987-02-26

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK78088D0 DK78088D0 (da) 1988-02-16
DK78088A DK78088A (da) 1988-08-27
DK165138B true DK165138B (da) 1992-10-12
DK165138C DK165138C (da) 1993-02-22

Family

ID=6321850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK078088A DK165138C (da) 1987-02-26 1988-02-16 Braender til forbraending af flydende eller gasformet braendsel

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4815966A (da)
EP (1) EP0279913B1 (da)
JP (1) JPS63226515A (da)
AT (1) AT61466T (da)
DE (2) DE3706234C2 (da)
DK (1) DK165138C (da)
ES (1) ES2020544B3 (da)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5193995A (en) * 1987-12-21 1993-03-16 Asea Brown Boveri Ltd. Apparatus for premixing-type combustion of liquid fuel
CH679692A5 (da) * 1989-04-24 1992-03-31 Asea Brown Boveri
US5092760A (en) * 1990-08-01 1992-03-03 Maxon Corporation Oxygen-fuel burner assembly and operation
US5275554A (en) * 1990-08-31 1994-01-04 Power-Flame, Inc. Combustion system with low NOx adapter assembly
US5334012A (en) * 1990-12-27 1994-08-02 Astec Industries, Inc. Combustion chamber having reduced NOx emissions
IT1255613B (it) * 1992-09-24 1995-11-09 Eniricerche Spa LOW EMISSION COMBUSTION SYSTEM FOR GAS TURBINES
US5441404A (en) * 1993-01-29 1995-08-15 Gordan-Piatt Energy Group, Inc. Burner assembly for reducing nitrogen oxides during combustion of gaseous fuels
US5460512A (en) * 1993-05-27 1995-10-24 Coen Company, Inc. Vibration-resistant low NOx burner
US5542839A (en) * 1994-01-31 1996-08-06 Gas Research Institute Temperature controlled low emissions burner
DE4420140C2 (de) * 1994-06-09 2001-03-01 Jasper Ges Fuer Energiewirtsch Brenner für eine Öl- oder Gasfeuerung
US5562438A (en) * 1995-06-22 1996-10-08 Burnham Properties Corporation Flue gas recirculation burner providing low Nox emissions
FR2771798B1 (fr) * 1997-12-02 1999-12-31 Air Liquide Bruleur oxy-combustible
FR2772887B1 (fr) 1997-12-24 2000-03-17 Pillard Chauffage LOW-EMISSION NITROGEN OXIDE BURNER WITH RECYCLED GAS CIRCUIT
US5993193A (en) * 1998-02-09 1999-11-30 Gas Research, Inc. Variable heat flux low emissions burner
US6007325A (en) * 1998-02-09 1999-12-28 Gas Research Institute Ultra low emissions burner
US5984665A (en) * 1998-02-09 1999-11-16 Gas Research Institute Low emissions surface combustion pilot and flame holder
US5944503A (en) * 1998-05-20 1999-08-31 Selas Corporation Of America Low NOx floor burner, and heating method
WO1999066261A1 (en) * 1998-06-17 1999-12-23 John Zink Company, L.L.C. LOW NOx AND LOW CO BURNER AND METHOD FOR OPERATING SAME
US6102687A (en) * 1998-09-28 2000-08-15 U.S. Department Of Energy Simplified configuration for the combustor of an oil burner using a low pressure, high flow air-atomizing nozzle
AT408796B (de) * 1999-04-29 2002-03-25 Dumag Ohg Brenner
FR2794221B1 (fr) * 1999-05-31 2001-08-24 Pillard Chauffage IMPROVEMENTS ON LOW NOx AND DUST EMISSIONS, LIQUID FUEL BURNERS, AND ATOMIZERS
KR100729253B1 (ko) * 1999-11-02 2007-06-15 가부시키가이샤 에바라 세이사꾸쇼 배기가스처리용 연소기
US6488496B1 (en) * 2001-09-06 2002-12-03 Hauck Manufacturing Co. Compact combination burner with adjustable spin section
US6893252B2 (en) 2002-03-16 2005-05-17 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Fuel spud for high temperature burners
JP4264004B2 (ja) * 2002-03-16 2009-05-13 エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク NOx低放出の改良型バーナーシステム
US6986658B2 (en) 2002-03-16 2006-01-17 Exxonmobil Chemical Patents, Inc. Burner employing steam injection
US6866502B2 (en) 2002-03-16 2005-03-15 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Burner system employing flue gas recirculation
US6846175B2 (en) * 2002-03-16 2005-01-25 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Burner employing flue-gas recirculation system
US6881053B2 (en) 2002-03-16 2005-04-19 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Burner with high capacity venturi
WO2003081129A1 (en) 2002-03-16 2003-10-02 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Burner tip and seal for optimizing burner performance
US20030175635A1 (en) * 2002-03-16 2003-09-18 George Stephens Burner employing flue-gas recirculation system with enlarged circulation duct
US7322818B2 (en) * 2002-03-16 2008-01-29 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Method for adjusting pre-mix burners to reduce NOx emissions
US6890172B2 (en) 2002-03-16 2005-05-10 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Burner with flue gas recirculation
US6887068B2 (en) 2002-03-16 2005-05-03 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Centering plate for burner
US7476099B2 (en) * 2002-03-16 2009-01-13 Exxonmobil Chemicals Patents Inc. Removable light-off port plug for use in burners
US6869277B2 (en) * 2002-03-16 2005-03-22 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Burner employing cooled flue gas recirculation
US6893251B2 (en) 2002-03-16 2005-05-17 Exxon Mobil Chemical Patents Inc. Burner design for reduced NOx emissions
US20030175634A1 (en) * 2002-03-16 2003-09-18 George Stephens Burner with high flow area tip
US7163392B2 (en) * 2003-09-05 2007-01-16 Feese James J Three stage low NOx burner and method
SE0501840L (sv) * 2005-08-19 2007-02-20 Aga Ab Procedure as well as for monitoring a burner
US8075305B2 (en) * 2006-01-24 2011-12-13 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Dual fuel gas-liquid burner
US7909601B2 (en) * 2006-01-24 2011-03-22 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Dual fuel gas-liquid burner
US7901204B2 (en) * 2006-01-24 2011-03-08 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Dual fuel gas-liquid burner
KR100969857B1 (ko) * 2008-11-21 2010-07-13 한국생산기술연구원 연료 연소장치
US9089811B2 (en) 2012-04-30 2015-07-28 Highvac Corp. Coaxial / coaxial treatment module
US9909755B2 (en) * 2013-03-15 2018-03-06 Fives North American Combustion, Inc. Low NOx combustion method and apparatus
CN103185342B (zh) * 2013-04-03 2015-09-30 大唐韩城第二发电有限责任公司 一种油气复合燃烧器

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3868211A (en) * 1974-01-11 1975-02-25 Aqua Chem Inc Pollutant reduction with selective gas stack recirculation
US4023921A (en) * 1975-11-24 1977-05-17 Electric Power Research Institute Oil burner for NOx emission control
US4347052A (en) * 1978-06-19 1982-08-31 John Zink Company Low NOX burner
DE3048201C2 (da) * 1980-12-20 1987-06-04 L. & C. Steinmueller Gmbh, 5270 Gummersbach, De
JPS57204706A (en) * 1981-06-09 1982-12-15 Babcock Hitachi Kk Combusting method of preventing corrosion and blockade of air preheater
DE3327597C2 (da) * 1983-07-30 1992-07-16 Deutsche Babcock Werke Ag, 4200 Oberhausen, De

Also Published As

Publication number Publication date
AT61466T (de) 1991-03-15
US4815966A (en) 1989-03-28
DK78088A (da) 1988-08-27
JPS63226515A (en) 1988-09-21
DK78088D0 (da) 1988-02-16
EP0279913A2 (de) 1988-08-31
DK165138C (da) 1993-02-22
DE3768486D1 (de) 1991-04-11
DE3706234A1 (de) 1988-09-08
DE3706234C2 (da) 1989-06-01
ES2020544B3 (es) 1991-08-16
EP0279913B1 (de) 1991-03-06
EP0279913A3 (en) 1989-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9822967B2 (en) Apparatus for burning pulverized solid fuels with oxygen
US4428727A (en) Burner for solid fuels
US4294178A (en) Tangential firing system
JP2633452B2 (ja) 混合気を燃焼室に放出するバーナ装置及びその方法
US5813232A (en) Dry low emission combustor for gas turbine engines
EP0657689B1 (en) Staged air, low NOx burner with internal recuperative flue gas recirculation
EP0194079B1 (en) Fluid fuel fired burner
US5782626A (en) Airblast atomizer nozzle
US5431559A (en) Oxygen-fuel burner with staged oxygen supply
US4930430A (en) Burners
US5373693A (en) Burner for gas turbine engines with axially adjustable swirler
US5292244A (en) Premixed fuel/air burner
EP0600041B1 (en) Low emission combustion nozzle for use with a gas turbine engine
US2806517A (en) Oil atomizing double vortex burner
KR910006234B1 (ko) 석탄 연소장치
US4150631A (en) Coal fired furance
EP0007697B1 (en) Burner system for gaseous and/or liquid fuels with a minimum production of nox
US4989549A (en) Ultra-low NOx combustion apparatus
US4023921A (en) Oil burner for NOx emission control
US5154599A (en) Method for apparatus for combusting fuel in a combustion chamber
US3217779A (en) Gas and liquid fuel burner combination
JP5409779B2 (ja) 低窒素酸化物炉用燃料噴射器
US5375995A (en) Burner for operating an internal combustion engine, a combustion chamber of a gas turbine group or firing installation
US6347935B1 (en) Low NOx and low Co burner and method for operating same
KR970003605B1 (ko) 저질소화합물을 배출하는 화염이 짧은 버너

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed