CZ307130B6 - A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis - Google Patents

A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis Download PDF

Info

Publication number
CZ307130B6
CZ307130B6 CZ2008-707A CZ2008707A CZ307130B6 CZ 307130 B6 CZ307130 B6 CZ 307130B6 CZ 2008707 A CZ2008707 A CZ 2008707A CZ 307130 B6 CZ307130 B6 CZ 307130B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
brake
low
brake device
rotors
driving unit
Prior art date
Application number
CZ2008-707A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ2008707A3 (en
Inventor
Jiří Hofman
Original Assignee
Ĺ KODA TRANSPORTATION a.s.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ĺ KODA TRANSPORTATION a.s. filed Critical Ĺ KODA TRANSPORTATION a.s.
Priority to CZ2008-707A priority Critical patent/CZ307130B6/en
Publication of CZ2008707A3 publication Critical patent/CZ2008707A3/en
Publication of CZ307130B6 publication Critical patent/CZ307130B6/en

Links

Description

Oblast technikyTechnical field

Vynález se týká brzdového zařízení pro hnací jednotku tramvajového nízkopodlažního podvozku.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a braking device for a drive unit of a tram low-floor bogie.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

Známá brzdová zařízení hnacích jednotek tramvajových nízkopodlažních podvozků jsou řešeny tak, že dvě za sebou ležící kola dvounápravového podvozku jsou poháněna vně kol uloženou elektromechanickou pohonnou jednotkou sestávající z elektromotoru a dvou kuželových převodovek, které jsou umístěny na opačných čelech podélně uloženého elektromotoru. Elektrický motor může samostatně pohánět kolo nebo elektrický motor může být opatřen dvěma samostatnými rotory, které pohánějí dvě za sebou ležící kola podvozku. Každý pohon kola je vybaven vlastní brzdovou jednotkou umístěnou na opačných čelech pohonné jednotky. Nevýhodou současných řešení je, že každý pohon kola je opatřen samostatnou brzdovou jednotkou. Další nevýhoda spočívá v tom, že brzdová jednotka je u známých řešení umístěna za převodovkami, které redukují otáčky, zvětšují kroutící moment, a proto vyžadují výkonnější brzdové jednotky.Known braking devices of low-floor tramcar bogie drive units are designed in such a way that two successive wheels of a two-axle bogie are driven by an external electromechanical drive unit consisting of an electric motor and two bevel gearboxes located on opposite faces of the longitudinally mounted electric motor. The electric motor may separately drive the wheel or the electric motor may be provided with two separate rotors that drive two successive bogie wheels. Each wheel drive is equipped with its own brake unit located on opposite faces of the drive unit. The disadvantage of current solutions is that each wheel drive is provided with a separate brake unit. A further disadvantage is that in the known solutions the brake unit is located behind the gearboxes which reduce the speed, increase the torque and therefore require more efficient brake units.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Uvedené nedostatky v podstatné míře odstraňuje brzdové zařízení pro hnací jednotku tramvajového nízkopodlažního podvozku podle vynálezu, sestávajícího z podélně vně kol uloženého elektrického motoru opatřeného dvěma samostatnými rotory nebo ze dvou podélně uložených samostatných elektrických motorů, jejichž vnější hřídele rotorů jsou samostatně propojeny s převodovkami. Převodovky jsou propojeny kardanovými spojkami s koly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obou koncích k sobě přiléhajících rotorů jsou uspořádány brzdové kotouče, které jsou silově spojeny společnou brzdovou jednotkou uchycenou na podvozku. Je výhodné, když alespoň jeden brzdový kotouč je axiálně posuvný a je silově spojen s předpjatou pružinou. Dále je výhodné, když mezi dvěma brzdovými kotouči je uspořádána třecí vložka.These drawbacks are substantially eliminated by the braking device for the drive unit of the tram low-floor bogie according to the invention, consisting of a longitudinally external wheels of an electric motor equipped with two separate rotors or of two longitudinally mounted separate electric motors whose external rotor shafts are separately connected to the gearboxes. Gearboxes are connected by gimballed clutches with wheels. SUMMARY OF THE INVENTION The invention is based on the fact that brake discs are provided at both ends of the rotors adjacent to one another and which are connected by force to a common brake unit mounted on the bogie. Preferably, the at least one brake disc is axially displaceable and is force-coupled to the bias spring. Furthermore, it is advantageous if a friction pad is arranged between the two brake disks.

Výhodou vynálezu je, že pohon dvou kol je opatřen pouze jednou brzdovou jednotkou. Další výhoda spočívá v tom, že brzdová jednotka je umístěna v blízkosti obou konců k sobě přiléhajících rotorů, kde nejsou redukované otáčky, a proto nižší točivý moment na hřídelích rotorů umožňuje použít brzdové jednotky nižších výkonů a hmotnosti.An advantage of the invention is that the two-wheel drive is provided with only one brake unit. A further advantage is that the brake unit is located near both ends of adjacent rotors where there is no reduced speed, and therefore a lower torque on the rotor shafts allows the use of lower power and weight brake units.

Objasnění výkresůClarification of drawings

Na přiloženém výkresu je schematicky zobrazen příklad provedení vynálezu, přičemž na jedné straně podvozku je zobrazeno uspořádání, kde podélně uložený elektrický motor je opatřen dvěma samostatnými rotory a na druhé straně podvozku je zobrazeno uspořádání se dvěma podélně uloženými samostatnými elektromotory.In the accompanying drawing, an example of an embodiment of the invention is schematically shown, with one side of the bogie showing an arrangement where the longitudinally mounted electric motor is provided with two separate rotors and the other side of the bogie showing an arrangement with two longitudinally mounted separate motors.

Příklady uskutečnění vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Brzdové zařízení pro hnací jednotku tramvajového nízkopodlažního podvozku 1 se dvěma dvoukolímí s volně uloženými koly 2 sestává z podélně vně kol 2 uloženého elektrického motoru 3 opatřeného dvěma samostatnými rotory 7. Na protější straně podvozku 1 je zobrazeno alternativní řešení sestávající ze dvou podélně uložených samostatných elektrických motorů 4. Na obouThe braking device for the traction unit of a low-floor tramcar bogie 1 with two freewheel wheelsets 2 consists of a longitudinally external wheels 2 of a mounted electric motor 3 provided with two separate rotors 7. On the opposite side of the chassis 1 4. On both

- I CZ 307130 B6 koncích rotorů 7, které k sobě přiléhají, jsou ustaveny brzdové kotouče 8. Brzdové kotouče 8 jsou k sobě přitlačovány brzdovou jednotkou 9.The brake disks 8 are aligned with the ends of the rotors 7 which are adjacent to each other. The brake disks 8 are pressed together by the brake unit 9.

Na opačné straně hřídelů rotorů 7, než jsou ustaveny brzdové kotouče 8, je uspořádána převodovka 5 a kardanová spojka 6, která je spojena s kolem 2. Poloha jednoho z brzdových kotoučů 8 je vůči příslušnému hřídeli rotoru 7 stálá, druhý brzdový kotouč 8 je vůči příslušnému hřídeli rotoru 7 axiálně posuvný a je od elektromotoru 4 odtlačován předpjatou pružinou 10 směrem k protilehlému brzdovému kotouči 8. Mezi oběma brzdovými kotouči 8 je uspořádána třecí vložka 1_LOn the opposite side of the rotor shafts 7 than the brake discs 8 are arranged, a gearbox 5 and a cardan clutch 6 are provided which are connected to the wheel 2. The position of one of the brake discs 8 is fixed relative to the respective rotor shaft 7; The shaft 7 is axially displaceable and is pushed away from the electric motor 4 by a preloaded spring 10 towards the opposite brake disc 8. A friction pad 11 is arranged between the two brake discs 8.

Průmyslová využitelnostIndustrial applicability

Vynález lze využít u kolejových vozidel, zejména nízkopodlažních tramvají.The invention is applicable to rail vehicles, in particular low-floor trams.

Claims (4)

1. Brzdové zařízení pro hnací jednotku tramvajového nízkopodlažního podvozku (1), sestávající z podélně vně kol (2) uloženého elektrického motoru (3) opatřeného dvěma samostatnými rotory (7) nebo ze dvou podélně uložených samostatných elektrických motorů (4), jejichž vnější hřídele rotorů (7) jsou samostatně propojeny s převodovkami (5), které jsou propojeny kardanovými spojkami (6) s koly (2), vyznačující se tím, že na obou koncích k sobě přiléhajících rotorů (7) jsou uspořádány brzdové kotouče (8), které jsou silově spojeny společnou brzdovou jednotkou (9)uchycenou na podvozku(1).A braking device for a traction unit of a tramway low-floor bogie (1), consisting of a longitudinally external wheels (2) of a mounted electric motor (3) provided with two separate rotors (7) or two longitudinally mounted separate electric motors (4) The rotors (7) are separately coupled to the gearboxes (5), which are connected by gimballed clutches (6) to the wheels (2), characterized in that brake disks (8) are provided at both ends of adjacent rotors (7). which are connected by a common brake unit (9) mounted on the chassis (1). 2. Brzdové zařízení podle nároku 1, vyznačující se t í m , že alespoň jeden brzdový kotouč (8) je axiálně posuvný.Brake device according to claim 1, characterized in that the at least one brake disc (8) is axially displaceable. 3. Brzdové zařízení podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že axiálně posuvný brzdový kotouč (8) je silově spojen s předpjatou pružinou (10).Brake device according to claims 1 and 2, characterized in that the axially displaceable brake disc (8) is force-coupled to the prestressed spring (10). 4. Brzdové zařízení podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že mezi dvěma brzdovými kotouči (8) je uspořádána třecí vložka (II).Brake device according to one of Claims 1 to 3, characterized in that a friction pad (II) is arranged between two brake disks (8).
CZ2008-707A 2008-11-06 2008-11-06 A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis CZ307130B6 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2008-707A CZ307130B6 (en) 2008-11-06 2008-11-06 A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2008-707A CZ307130B6 (en) 2008-11-06 2008-11-06 A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2008707A3 CZ2008707A3 (en) 2010-05-19
CZ307130B6 true CZ307130B6 (en) 2018-01-31

Family

ID=42169381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2008-707A CZ307130B6 (en) 2008-11-06 2008-11-06 A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ307130B6 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0054134A1 (en) * 1980-12-17 1982-06-23 Thyssen Industrie Ag Double axle drive for rail vehicles
DE19619439A1 (en) * 1995-05-24 1996-11-28 Krauss Maffei Verkehrstechnik Railway vehicle motor bogie with provision for change of gauge
EP1386815A2 (en) * 2003-10-22 2004-02-04 Elin Ebg Traction GmbH Single wheel drive unit of an electric vehicle

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0054134A1 (en) * 1980-12-17 1982-06-23 Thyssen Industrie Ag Double axle drive for rail vehicles
DE19619439A1 (en) * 1995-05-24 1996-11-28 Krauss Maffei Verkehrstechnik Railway vehicle motor bogie with provision for change of gauge
EP1386815A2 (en) * 2003-10-22 2004-02-04 Elin Ebg Traction GmbH Single wheel drive unit of an electric vehicle

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2008707A3 (en) 2010-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2425290A (en) Bogie comprising flywheel and prime mover
CN105197020B (en) Collect differential transfer, the heavy-duty shuttle car Direct wheel drives system of wet braking one
KR101856592B1 (en) Bogie for mountain railway vehicle
UA95361C2 (en) Motor bogie of high-speed rail vehicle
CN204452449U (en) A kind of track train bogie truck
CN210941742U (en) Rack rail vehicle system
CN203543618U (en) Dual motor drive device provided with parking brake and applied to electric forklift
CN110775078A (en) Rack rail vehicle system
KR101155337B1 (en) wheel clutch for a low floor railway vehicle
CZ307130B6 (en) A brake device for a driving unit of a low-floor tram chassis
CN101104409A (en) Electric locomotive and city rail vehicle single-motor drive double-shaft way and bogie thereof
CN103522885A (en) Double-motor driving device with parking brake of electric forklift
CN217415755U (en) Framework type rack rail bogie, railway vehicle and railway system
KR101144335B1 (en) rotatory motion constraining apparatus of pair wheels for a low floor railway vehicle
CN113830123B (en) Wheel set for track-variable bogie of railway vehicle and bogie
CN212980187U (en) Rack-and-pinion car bogie and rack-and-pinion car
RU29697U1 (en) Railcar
RU91703U1 (en) MOTOR WHEEL PAIR OF HIGH-SPEED RAILWAY VEHICLE
CN216401413U (en) Permanent magnet synchronous outer rotor motor direct-drive narrow-gauge electric locomotive
RU2243914C2 (en) Group electric drive of diesel locomotive three-axle bogie
CN202833718U (en) Rising-separating type clutch
RU190819U1 (en) TRAINING LOCOMOTIVE DRIVE
CZ303294B6 (en) Driving bogie of rail vehicles with direct drive of wheels
SU617312A1 (en) Locomotive traction drive
SU1751012A1 (en) Wheel-motor unit of railway vehicle