BE1022854B1 - INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW - Google Patents

INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW Download PDF

Info

Publication number
BE1022854B1
BE1022854B1 BE2015/5575A BE201505575A BE1022854B1 BE 1022854 B1 BE1022854 B1 BE 1022854B1 BE 2015/5575 A BE2015/5575 A BE 2015/5575A BE 201505575 A BE201505575 A BE 201505575A BE 1022854 B1 BE1022854 B1 BE 1022854B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
frame
electronic components
chamber
sill
door
Prior art date
Application number
BE2015/5575A
Other languages
English (en)
Inventor
Bart Vanderstraeten
Original Assignee
SMARTDOOR bvba
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SMARTDOOR bvba filed Critical SMARTDOOR bvba
Priority to BE2015/5575A priority Critical patent/BE1022854B1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1022854B1 publication Critical patent/BE1022854B1/nl

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B1/00Border constructions of openings in walls, floors, or ceilings; Frames to be rigidly mounted in such openings
  • E06B1/04Frames for doors, windows, or the like to be fixed in openings
  • E06B1/52Frames specially adapted for doors
  • E06B1/528Frames specially adapted for doors with ducts for cables or pipes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/04Wing frames not characterised by the manner of movement
  • E06B3/263Frames with special provision for insulation
  • E06B3/26301Frames with special provision for insulation with prefabricated insulating strips between two metal section members
  • E06B3/26303Frames with special provision for insulation with prefabricated insulating strips between two metal section members with thin strips, e.g. defining a hollow space between the metal section members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/30Coverings, e.g. protecting against weather, for decorative purposes
  • E06B3/301Coverings, e.g. protecting against weather, for decorative purposes consisting of prefabricated profiled members or glass
  • E06B3/305Covering metal frames with plastic or metal profiled members

Abstract

De huidige uitvinding betreft een kader voor het houden van een deur of een raam, met een kamer in de stijlen en/of in de dorpels. De kamer is geschikt voor het ontvangen van elektronische componenten en omvat aankoppelementen voor de elektronische componenten, en bij voorkeur een sturingssysteem, zodanig dat de elektronische componenten operationeel gekoppeld worden aan een sturingssysteem dat geschikt is om met de elektronische componenten, met een extern controleapparaat en externe netwerken te communiceren en de elektronische componenten aan te sturen. De toegang tot de kamer is mogelijk via een afneembaar dekelement.The present invention relates to a frame for retaining a door or a window, with a chamber in the posts and / or in the sills. The chamber is suitable for receiving electronic components and comprises coupling elements for the electronic components, and preferably a control system, such that the electronic components are operationally coupled to a control system capable of interacting with the electronic components, with an external control device and external to communicate networks and to control the electronic components. Access to the room is possible via a removable cover element.

Description

INTELLIGENT KADER VOOR DEUR OF RAAM TECHNISCH DOMEININTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW TECHNICAL DOMAIN
De uitvinding heeft betrekking op een intelligent kader voor een deur of een raam, waarbij één of meerdere elektronische componenten, zoals sensoren, verlichtingselementen, displays, communicatie-elementen en dergelijke, hierin zijn ingebouwd en geschikt om aangestuurd te worden vanuit een softwareplatform. Verder zijn deze componenten geadapteerd om communicatie mogelijk te maken met externe netwerken.The invention relates to an intelligent frame for a door or window, wherein one or more electronic components, such as sensors, lighting elements, displays, communication elements and the like, are built in there and suitable for being controlled from a software platform. Furthermore, these components have been adapted to enable communication with external networks.
STAND DER TECHNIEKBACKGROUND ART
Kaders voor deuren of ramen, met daarin caviteiten voor het bevatten van elektronische componenten zijn weinig gekend in de Stand der Techniek. Door de opmars van "the Internet of Things" is er een groeiende vraag naar 'intelligente' objecten, gaande van geluidsinstallaties, gordijnen, centrale verwarmingssystemen tot wc-brillen. Bovendien is het steeds wenselijker om op een eenvoudige manier al deze systemen aan te sturen, in de praktijk bij voorkeur via een draagbaar apparaat, zoals een tablet of smartphone. De gebruiker wenst bovendien dat in deze objecten een veelheid aan elektronische apparaten ingebouwd zijn of kunnen worden, wat in de praktijk voor problemen zorgt in verband met beschikbare plaats. Om deze reden moet er dan ook creatief omgegaan worden met ruimte.Frames for doors or windows, containing cavities for containing electronic components, are little known in the state of the art. Due to the rise of "the Internet of Things" there is a growing demand for "intelligent" objects, ranging from sound systems, curtains, central heating systems to toilet seats. Moreover, it is increasingly desirable to control all these systems in a simple way, in practice preferably via a portable device, such as a tablet or smartphone. The user also wishes that a multitude of electronic devices are or can be built into these objects, which in practice causes problems with regard to available space. For this reason, space must be used creatively.
Voor deuren, ramen, en in het bijzonder de kaders hiervan, zijn in het verleden al enkele pogingen ondernomen om deze te integreren in de sfeer van huisautomatisering waar momenteel meer en meer wordt op ingezet. In industriële settings zijn hier al bepaalde stappen gezet, vooral om praktische en veiligheidsredenen, maar voor particulieren staat dit nog niet zo ver. Tot nu toe zijn deelsystemen (geluidsinstallaties, televisie, verlichting, verwarming, ...) vaak individueel aangepast naar domotica-toepassingen toe en zijn de systemen met een bredere waaier aan mogelijkheden vervat in een centraal besturingselement ergens in het huis dat doorgaans verwarming, verlichting en dergelijke controleert. Dit centrale besturingselement kan dan bepaalde deelsystemen controleren, die telkens op een bepaalde locatie dienen geplaatst te worden en daarbij plaats innemen en bovendien vaak esthetisch onaangenaam zijn, zoals in een behuizing geïnstalleerd aan een muur, of in een muur ingebouwd.For doors, windows, and in particular their frameworks, a number of attempts have already been made in the past to integrate them into the sphere of home automation that is currently being used more and more. Certain steps have already been taken here in industrial settings, especially for practical and safety reasons, but this is not yet so far for private individuals. Up to now, subsystems (sound systems, television, lighting, heating, etc.) have often been individually adapted to home automation applications and the systems with a wider range of options are contained in a central control element somewhere in the house that usually has heating, lighting and the like. This central control element can then control certain subsystems, which must each time be placed at a certain location and thereby take place and, moreover, are often aesthetically unpleasant, such as installed in a housing on a wall, or built into a wall.
Zoals gezegd is dit zowel visueel niet aantrekkelijk, maar daarnaast is het ook vervelend bij installatie. Een dergelijk systeem inbouwen of aanbouwen in een muur, is een gespecialiseerde operatie voor een vakman die afhankelijk is van de muur in kwestie en de locatie ervan.As mentioned, this is not visually attractive, but it is also annoying during installation. Installing or adding such a system to a wall is a specialized operation for a professional who is dependent on the wall in question and its location.
In verband met het concept van een intelligent kader voor deur of raam zijn nog maar bijzonder weinig aanvragen en patenten bekend en bovendien zijn deze aanvragen en patenten vaak gericht op een heel specifieke toepassing.Due to the concept of an intelligent door or window framework, very few applications and patents are known and, moreover, these applications and patents are often focused on a very specific application.
Zo is er bijvoorbeeld de Amerikaanse aanvrage US 2013/0247954, waar een raam of deur met fotovoltaische module wordt beschreven. Hierin zit minstens één elektronische component voor het besturen van de fotovoltaische module in het kader van het raam of de deur ingebouwd, maar deze wordt modulair ingebouwd. Het idee om een kader van een deur of raam van een holte te voorzien is dus reeds gekend, maar dan voor heel specifieke toepassingen, waarbij weinig plaats nodig is aangezien het om een beperkt aantal componenten gaat. Bovendien laat deze uitvoering aanpassingen niet eenvoudig toe, bijvoorbeeld bij het plaatsen van extra componenten, aangezien de uitsparing voor de componenten gericht is op het ontvangen van een beperkt aantal componenten die gericht zijn op de fotovoltaische module. De aanvrage focust zich dan ook op het specifieke doel van de aansturing van de fotovoltaische module en heeft ook niet de bedoeling een breed platform te scheppen voor een veelheid aan onderling interagerende elektronische componenten, of communicatie met externe systemen.For example, there is the American application US 2013/0247954, where a window or door with photovoltaic module is described. This contains at least one electronic component for controlling the photovoltaic module in the frame of the window or door, but it is installed in a modular way. The idea of providing a frame with a door or window with a cavity is therefore already known, but then for very specific applications, where little space is required since it involves a limited number of components. Moreover, this embodiment does not allow adaptations easily, for example when placing additional components, since the recess for the components is aimed at receiving a limited number of components directed at the photovoltaic module. The application therefore focuses on the specific purpose of controlling the photovoltaic module and does not intend to create a broad platform for a multitude of mutually interacting electronic components, or communication with external systems.
Zo is er ook het verleende Amerikaanse patent US 8,839,578, waarin een systeem wordt beschreven van wandplaten waarin meerdere componenten daarin gemonteerd worden. De wandplaten omvatten openingen naar holtes daarin, met afneembare dekpanelen. Dit vereist echter het gebruik van dergelijke wandplaten in of aan de muur wat vaak visueel onaantrekkelijk is en bovendien een gebruiker dwingt om hiervan gebruik te maken. Bovendien zullen de holtes in de wandplaten vaak groot zijn om alle componenten te herbergen.There is also the granted US patent US 8,839,578, which describes a system of wall plates in which several components are mounted therein. The wall plates include openings to cavities therein, with removable cover panels. However, this requires the use of such wall plates in or on the wall, which is often visually unattractive and moreover forces a user to use them. Moreover, the cavities in the wall plates will often be large to accommodate all components.
Verder is er de Amerikaanse aanvrage US 2009/0302995 die een digitale deur beschreven, met energievoorziening, een ontvangstelement, een multislot bestaande uit een veelheid van sloten, een communicatie-eenheid, een geheugeneenheid, een audio-eenheid en een controller om deze elementen te besturen. Deze fragiele elementen zijn allen ingebouwd in de deur en als zodanig veel gevoeliger aan schade door schokken, beweging, druk en dergelijke. Bovendien is het elektrische contact voor bijvoorbeeld externe energievoorzieningen moeilijker omdat er geen volledig vaste contactpunten zijn waarlangs energie kan voorzien worden naar de deur.Furthermore, there is US application US 2009/0302995 which describes a digital door, with power supply, a receiving element, a multi-slot consisting of a plurality of locks, a communication unit, a memory unit, an audio unit and a controller to remove these elements. driving. These fragile elements are all built into the door and as such are much more sensitive to damage from shocks, movement, pressure and the like. Moreover, the electrical contact for external energy supplies is more difficult because there are no fully fixed contact points through which energy can be supplied to the door.
Een gelijkaardige opstelling en probleem worden teruggevonden in het Amerikaanse patent US 5,212,907.A similar arrangement and problem are found in the US patent US 5,212,907.
Daarnaast wordt er verwezen naar de Amerikaanse aanvrage US 2011/253483 waarin bij een liftsysteem elektronische componenten, onder andere voor de besturing van de lift geplaatst worden in de omkadering van de liftdeuren, te interpreteren als het kader van de liftdeuren. Dit kader biedt natuurlijk veel meer ruimte voor dergelijke componenten waardoor het probleem van plaatsgebrek zich niet kan stellen. Bovendien betreft het in deze aanvrage hoofdzakelijk andere elektronische componenten, meer gericht op de context van de liftbesturing.In addition, reference is made to the American application US 2011/253483 in which electronic components, inter alia for the control of the elevator, are placed in the framework of the elevator doors, to be interpreted as the framework of the elevator doors. This framework naturally offers much more room for such components, as a result of which the problem of lack of space cannot arise. Moreover, this application mainly concerns other electronic components, more focused on the context of the elevator control.
Ten slotte wordt in het Duitse gebruiksmodel DE 202005006475 een extra deurbekledingselement met afneembaar afdekpaneel, met in het deurbekledingselement elektronische onderdelen, waarbij het afdekpaneel met zichtbare of onzichtbare bevestigingsmiddelen en aansluitend op de elektronische onderdelen verbonden is. Verder worden mogelijke materialen voor het kader besproken, zoals PVC, duroplast, graniet, kunststeen, edelstaal en dergelijke. Het deurbekledingselement is bedoeld om rondom een bestaand kader met deur gebouwd te worden, om voldoende plaats te hebben voor de elektronische componenten, en is met andere woorden niet bezig met het geconstateerde probleem voor het inbouwen van elektronische componenten in kaders. Het gebruiksmodel is verder vaag en ruim en geeft niet aan hoe het een oplossing biedt voor de aansturing van de elektronische onderdelen, en behandelt het vastgestelde probleem van een tekort aan plaats voor de componenten niet.Finally, in the German utility model DE 202005006475, an additional door cladding element with removable cover panel is provided with electronic components in the door cladding element, the cover panel being connected to visible or invisible fasteners and subsequently to the electronic components. Possible materials for the framework are also discussed, such as PVC, duroplast, granite, artificial stone, stainless steel and the like. The door cladding element is intended to be built around an existing frame with door in order to have sufficient space for the electronic components, and in other words is not concerned with the identified problem for the installation of electronic components in frames. The utility model is furthermore vague and spacious and does not indicate how it provides a solution for controlling the electronic components, and does not deal with the problem of a shortage of space for the components.
De huidige uitvinding beoogt een oplossing te vinden voor ten minste enkele van bovenvermelde problemen.It is an object of the present invention to find a solution to at least some of the aforementioned problems.
Er is nood aan een verbeterd kader voor een deur of een raam, waarin de elektronische componenten veilig en gebruiksvriendelijk kunnen ingebracht worden.There is a need for an improved framework for a door or window, into which the electronic components can be inserted safely and in a user-friendly manner.
De uitvinding beoogt dit op te lossen.It is an object of the invention to solve this.
SAMENVATTING VAN DE UITVINDINGSUMMARY OF THE INVENTION
In een eerste aspect betreft de uitvinding een kader geschikt voor het houden van een deur of een raam. Dit kan slaan op buitendeuren en binnendeuren. Het kader heeft een voorzijde en een achterzijde. De voorzijde en achterzijde liggen aan weerskanten van het vlak waarin de deur of het raam in het kader gehouden worden in gesloten toestand. Verder omvat het kader minstens twee hoofdzakelijk evenwijdig lopende opstaande stijlen, met een boveneinde en een ondereinde. Hierbij kan minstens één stijl van één of meerdere bevestigingselementen voorzien zijn om de deur of het raam (of meerdere) vast te houden en draaiing van de deur of het raam toe te staan rond deze bevestigingselementen. Het kader omvat een dorpel, waarbij de dorpel de boveneinden van de twee stijlen verbindt en waarbij de dorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen. Ten slotte omvat het kader minstens één kamer in minstens één van de stijlen en/of de dorpel. Bij voorkeur bevindt de kamer zich in de stijl aan de krukzijde van het kader, hoewel de kamer zich ook in de dorpel of zelfs aan de scharnierzijde van het kader kan bevinden. Het is ook mogelijk om meerdere kamers te hebben in verschillende onderdelen van het kader. De kamer is geschikt voor het ontvangen en omvatten van één of meerdere elektronische componenten. Het kader van minstens één opening voorzien is aan de voorzijde en/of de achterzijde van het kader, waarbij toegang tot de kamer mogelijk is via de opening, en waarbij de kamer voorzien is van een dekelement geschikt om de opening van de kamer af te sluiten. De kamer kan doorlopen over de volledige lengte van de stijl, of over de volledige breedte van de dorpel, of slechts over een deel daarvan. Het kader kan eveneens optioneel reeds de deur of het raam omvatten, waarbij dit geschikt is om via de bevestigingselementen in het kader opgehangen te worden. De kamer is van minstens één aankoppelelement geschikt voor het operationeel ontvangen van de één of meerdere elektronische componenten in de kamer. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader één of meerdere elektronische componenten, zoals een beeldopname instrument, een geluidsopname instrument, een elektronisch vergrendelingssysteem of andere, en waarbij de elektronische componenten geschikt zijn om operationeel gekoppeld te worden in de kamers aan de aankoppelelementen. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer een sturingssysteem geschikt voor het ontvangen en versturen van draadloze en/of bedrade signalen, en bij voorkeur ook bedrade signalen van en naar de elektronische componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of externe netwerken. Bij voorkeur is het sturingssysteem geschikt voor het ontvangen en versturen van draadloze signalen naar het externe controleapparaat en externe netwerken. In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn minstens een deel van de elektronische componenten rechtstreeks aanstuurbaar met een draagbaar controleapparaat. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer hardwarecomponenten geschikt voor het ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel van de elektronische componenten. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer meerdere deelkamers, geschikt voor het omvatten van één of meerdere elektronische componenten. Bij voorkeur zijn de deelkamers onderling allen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden. In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt voor het afneembaar ontvangen van elektronische componenten, zodanig dat deze operationeel zijn bij ontvangst in de kamer. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader minstens één scherm aan de voorzijde en/of achterzijde van het kader, en is het scherm geschikt om te communiceren met één of meerdere van de elektronische componenten en/of het sturingssysteem. Bij voorkeur heeft het scherm touchscreen capaciteit. In een uitvoeringsvorm omvatten de elektronische componenten minstens één sensor. Bij voorkeur omvatten de elektronische componenten een sensor geschikt voor beeldherkenning en/of beeldopname. In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt om bedrade energievoorziening voor één of meerdere van de elektronische componenten mogelijk te maken. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader aluminium. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een krukzijde, de stijl waar de deur niet aan bevestigd wordt, en bevindt de kamer zich substantieel in de stijl aan de krukzijde van het kader. In een mogelijke uitvoeringsvorm bevindt de kamer zich substantieel in de dorpel. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer één of meerdere thermische onderbrekingen tussen de kamer en ruimtes buiten het kader. Bij voorkeur bevinden de thermische onderbrekingen zich aan de zijkanten van het kader, zijn de kanten van het kader die de voorzijde en de achterzijde van het kader verbinden.In a first aspect the invention relates to a frame suitable for holding a door or a window. This can apply to exterior doors and interior doors. The frame has a front and a rear. The front and rear are on both sides of the surface in which the door or window is held in the closed position. Furthermore, the frame comprises at least two substantially parallel upright posts, with an upper end and a lower end. At least one post can be provided with one or more fastening elements to hold the door or window (or several) and to allow rotation of the door or window around these fastening elements. The frame comprises a sill, where the sill connects the upper ends of the two posts and where the sill is essentially perpendicular to the two posts. Finally, the frame comprises at least one room in at least one of the styles and / or the sill. The chamber is preferably located in the post on the stool side of the frame, although the chamber can also be in the sill or even on the hinge side of the frame. It is also possible to have several rooms in different parts of the framework. The chamber is suitable for receiving and comprising one or more electronic components. The frame is provided with at least one opening at the front and / or the rear of the frame, whereby access to the room is possible through the opening, and wherein the room is provided with a cover element suitable for closing the opening of the room . The room can extend over the full length of the post, or over the full width of the sill, or only over part of it. The frame can also optionally already comprise the door or the window, this being suitable for being hung in the frame via the fastening elements. The chamber of at least one coupling element is suitable for operationally receiving the one or more electronic components in the chamber. In a possible embodiment, the frame comprises one or more electronic components, such as an image-recording instrument, a sound-recording instrument, an electronic locking system or others, and wherein the electronic components are adapted to be operatively coupled in the chambers to the coupling elements. In a possible embodiment the chamber comprises a control system suitable for receiving and sending wireless and / or wired signals, and preferably also wired signals from and to the electronic components and / or a portable control device and / or external networks. Preferably the control system is suitable for receiving and sending wireless signals to the external control device and external networks. In a possible embodiment, at least a part of the electronic components can be directly controlled with a portable control device. In a possible embodiment the chamber comprises hardware components suitable for supporting a software platform for controlling at least a part of the electronic components. In a possible embodiment, the chamber comprises a plurality of sub-chambers, suitable for including one or more electronic components. The sub-chambers are preferably all mutually directly or indirectly connected. In a possible embodiment, the chamber is suitable for removably receiving electronic components such that they are operational upon receipt in the chamber. In a possible embodiment, the frame comprises at least one screen at the front and / or rear of the frame, and the screen is suitable for communicating with one or more of the electronic components and / or the control system. The screen preferably has touchscreen capacity. In one embodiment, the electronic components comprise at least one sensor. The electronic components preferably comprise a sensor suitable for image recognition and / or image recording. In a possible embodiment, the chamber is suitable for enabling wired energy supply for one or more of the electronic components. In a possible embodiment, the frame comprises aluminum. In a possible embodiment, the frame comprises a handle side, the post to which the door is not attached, and the chamber is substantially in the post on the handle side of the frame. In a possible embodiment, the chamber is substantially in the sill. In a possible embodiment, the chamber comprises one or more thermal interruptions between the chamber and spaces outside the frame. Preferably, the thermal breaks are on the sides of the frame, the sides of the frame connecting the front and the rear of the frame.
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het installeren van een kader zoals beschreven in dit document, in een opening in een muur. De werkwijze omvat volgende stappen: a. het aankoppelen van één of meerdere elektronische componenten in de kamer; b. optioneel het bevestigen van het bewegende deel van de deur of het raam aan het kader; c. het bevestigen van het kader in de opening hiervoor voorzien; d. optioneel het aanbrengen van pleisterwerk of afkasten voor het afwerken van de aanhechting van het kader aan de muur; e. het voorzien van een sturingssysteem met ingebed softwareplatform in de kamer; f. en het koppelen van de één of meerdere elektronische componenten aan het sturingssysteem met ingebed softwareplatform.In a second aspect, the invention relates to a method for installing a frame as described in this document, in an opening in a wall. The method comprises the following steps: a. Coupling one or more electronic components in the chamber; b. optionally attaching the moving part of the door or window to the frame; c. attaching the frame in the opening provided for this; d. optionally applying plaster or enclosures for finishing the adhesion of the frame to the wall; e. providing a control system with embedded software platform in the room; f. and linking the one or more electronic components to the control system with embedded software platform.
In een derde aspect betreft de uitvinding een kit, omvattende één of meerdere kaders zoals beschreven in dit document, en één of meerdere elektronische componenten geschikt om operationeel ontvangen te worden in een kamer van het kader. Optioneel omvat de kit één of meerdere deuren of ramen geschikt om ontvangen te worden in de één of meerdere kaders.In a third aspect the invention relates to a kit, comprising one or more frames as described in this document, and one or more electronic components suitable for being operatively received in a chamber of the frame. Optionally the kit includes one or more doors or windows suitable to be received in the one or more frames.
BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN FIG. 1A toont een aanzicht van een kader voor een deur met afgedekte kamer, vanuit de binnenkant van een ruimte. FIG. 1B toont een aanzicht van een kader voor een raam met afgedekte kamer, vanuit de binnenkant van een ruimte. FIG. 1C toont een aanzicht van een onafgedekte kamer met aankoppelelementen, vanuit de binnenkant van een ruimte. FIG. 1D toont een aanzicht van een kader met een deur met luidspreker, camera en LED-strip, gezien vanuit de buitenkant van een ruimte. FIG. 1E toont een aanzicht van een kader met een deur, met afgedekte kamer en LED-strip, gezien vanuit de binnenkant van een ruimte FIG. 2A toont een zijdelingse doorsnede van een afgedekte kamer met elektronische component. FIG. 2B toont een zijdelingse doorsnede van een lege afgedekte kamer met LED-strip. FIG. 2C toont een frontale doorsnede van een onafgedekte kamer met verschillende deelkamers. FIG. 2D toont een doorsnede van een kamer met thermische onderbrekingen, gezien vanuit een standpunt langsheen de lengteas van de opstaande stijl.DESCRIPTION OF THE FIGURES FIG. 1A shows a view of a frame for a door with a covered room from the inside of a room. FIG. 1B shows a view of a frame for a window with a covered room, from the inside of a room. FIG. 1C shows a view of an uncovered room with coupling elements, from the inside of a room. FIG. 1D shows a view of a frame with a door with speaker, camera and LED strip, viewed from the outside of a room. FIG. 1E shows a view of a frame with a door, with a covered room and LED strip, viewed from the inside of a room FIG. 2A shows a lateral section of a covered chamber with electronic component. FIG. 2B shows a side cross-section of an empty covered chamber with LED strip. FIG. 2C shows a frontal section of an uncovered room with different sub-rooms. FIG. 2D shows a cross-section of a chamber with thermal breaks, viewed from a point of view along the longitudinal axis of the upright post.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVINGDETAILED DESCRIPTION
Tenzij anders gedefinieerd hebben alle termen die gebruikt worden in de beschrijving van de uitvinding, ook technisch en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals ze algemeen begrepen worden door de vakman in het technisch veld van de uitvinding. Voor een betere beoordeling van de beschrijving van de uitvinding, worden de volgende termen expliciet uitgelegd. "Een", "de" en "het" refereren in dit document naar zowel het enkelvoud als het meervoud tenzij de context duidelijk anders veronderstelt. Bijvoorbeeld, "een segment" betekent een of meer dan een segment.Unless defined otherwise, all terms used in the description of the invention, including technical and scientific terms, have the meaning as generally understood by those skilled in the art of the invention. For a better assessment of the description of the invention, the following terms are explicitly explained. "A", "de" and "het" in this document refer to both the singular and the plural unless the context clearly assumes otherwise. For example, "a segment" means one or more than one segment.
Wanneer "ongeveer" of "rond" in dit document gebruikt wordt bij een meetbare grootheid, een parameter, een tijdsduur of moment, en dergelijke, dan worden variaties bedoeld van +/-20% of minder, bij voorkeur +/-10% of minder, meer bij voorkeur +/-5% of minder, nog meer bij voorkeur +/-1% of minder, en zelfs nog meer bij voorkeur +/-0.1% of minder dan en van de geciteerde waarde, voor zoverre zulke variaties van toepassing zijn in de beschreven uitvinding. Hier moet echter wel onder verstaan worden dat de waarde van de grootheid waarbij de term "ongeveer" of "rond" gebruikt wordt, zelf specifiek wordt bekendgemaakt.When "about" or "round" is used in this document for a measurable quantity, a parameter, a duration or moment, and the like, variations are meant of +/- 20% or less, preferably +/- 10% or less, more preferably +/- 5% or less, even more preferably +/- 1% or less, and even more preferably +/- 0.1% or less than and of the quoted value, insofar as such variations of are applicable in the described invention. However, it must be understood here that the value of the quantity at which the term "about" or "round" is used is itself specifically disclosed.
De termen "omvatten", "omvattende", "bestaan uit", "bestaande uit", "voorzien van", "bevatten", "bevattende", "behelzen", "behelzende", "inhouden", "inhoudende" zijn synoniemen en zijn inclusieve of open termen die de aanwezigheid van wat volgt aanduiden, en die de aanwezigheid niet uitsluiten of beletten van andere componenten, kenmerken, elementen, leden, stappen, gekend uit of beschreven in de stand der techniek.The terms "include", "comprising", "consist of", "consisting of", "provided with", "contain", "containing", "include", "including", "contents", "contents" are synonyms and are inclusive or open terms indicating the presence of what follows, and which do not preclude or preclude the presence of other components, features, elements, members, steps, known from or described in the prior art.
De term "krukzijde" verwijst naar de stijl van het kader aan de overzijde van de stijl waar een deur of raam aan bevestigd wordt (dit is dan de scharnierzijde). Vaak heeft een gesloten deur of raam een handvat of knop of kruk aan de krukzijde van het kader.The term "stool side" refers to the style of the frame on the opposite side of the style to which a door or window is attached (this is then the hinge side). A closed door or window often has a handle or knob or handle on the handle side of the frame.
De term "dorpel" verwijst hierin naar de bovendorpel, dit is de bovenkant van het kader, en/of naar de onderdorpel indien aanwezig, dit is de onderkant van het kader.The term "sill" refers herein to the upper sill, this is the top of the frame, and / or to the sill if present, this is the bottom of the frame.
De term "kamer" verwijst hierin naar een caviteit of holte in een ander voorwerp. Deze caviteit kan een willekeurige vorm hebben, bijvoorbeeld een gekromd oppervlak hebben, of meerdere platte vlakken hebben als oppervlak of een combinatie van de voornoemde. Verder kan de kamer dus ook verwijzen naar een behuizingselement, aangezien dit ook een structuur is met daarin een caviteit of holte.The term "chamber" herein refers to a cavity or cavity in another object. This cavity can have any shape, for example have a curved surface, or have several flat surfaces as a surface or a combination of the aforementioned. Furthermore, the chamber can therefore also refer to a housing element, since this is also a structure with a cavity or cavity therein.
De term "stijl" verwijst hierin, tenzij de dorpels uitdrukkelijk genoemd worden als apart delen, naar het geheel van dorpels en stijlen horende bij het kader. Aangezien deze allen ongeveer dezelfde vorm hebben, bieden deze dezelfde mogelijkheden voor verdere bewerking, zoals het voorzien van kamers daarin.The term "style" herein refers, unless the sills are explicitly referred to as separate parts, to the whole of sills and styles associated with the frame. Since these all have approximately the same shape, they offer the same possibilities for further processing, such as providing chambers therein.
De term "lengte" van een stijl of dorpel verwijst naar de langste dimensie ervan, waarbij het ene uiteinde van de lengte van een stijl of dorpel vastgehecht is aan een andere stijl of dorpel. Indien verwijzend naar een kamer, gaat het ook over de dimensie die loopt volgens dezelfde langste dimensie van de stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt.The term "length" of a post or sill refers to its longest dimension, with one end of the length of a post or sill attached to another post or sill. If referring to a room, it is also about the dimension that runs along the same longest dimension of the style or sill in which the room is located.
De term "elektronische componenten" verwijst in eerste zin apparaten op zich, zoals microfoons, geluidsprekers, motoren, sensoren, batterijen, maar omvat eveneens basisonderdelen die in elektronische apparatuur gebruikt worden enerzijds, als basiselementen, en op die manier vaak in een groter geheel gebruikt worden. Algemeen wordt een sturingssysteem ook gerekend onder de elektronische componenten, tenzij het tegendeel expliciet wordt vermeld. Daarnaast kan de term ook schakelingen, zijnde netwerken van elektrische en elektronische componenten, zoals processoren en dergelijke, omvatten.The term "electronic components" in the first sentence refers to devices per se, such as microphones, speakers, motors, sensors, batteries, but also includes basic components used in electronic equipment on the one hand, as basic elements, and thus often used in a larger whole to become. In general, a control system is also counted among the electronic components, unless the contrary is explicitly stated. In addition, the term may also include circuits, being networks of electrical and electronic components, such as processors and the like.
De term "deur" of "raam" verwijst hierin voornamelijk naar het bewegende deel van een deurkader of raamkader. Echter, in bepaalde gevallen, zoals duidelijk zal zijn uit de beschrijving, kan de term ook verwijzen naar het geheel van bewegende deel en vast kader.The term "door" or "window" herein refers primarily to the moving part of a door frame or window frame. However, in certain cases, as will be apparent from the description, the term may also refer to the whole of moving part and fixed frame.
In een eerste aspect betreft de uitvinding een kader geschikt voor het houden van een deur of een raam en elektronische componenten. De deur of het raam kunnen zowel buitendeuren of -ramen als binnendeuren of -ramen zijn. Een kader heeft een voorzijde en een achterzijde, de voorzijde en achterzijde zijn de twee zijden van het vlak waarin de deur of het raam zich in gesloten toestand in bevinden. Het kader omvat typisch minstens twee opstaande stijlen die hoofdzakelijk evenwijdig lopen. In de praktijk zal het kader twee stijlen omvatten die volledig evenwijdig lopen. De stijlen hebben een boveneinde en een ondereinde. Optioneel kan minstens één stijl van één of meerdere bevestigingselementen voorzien zijn. Het kader omvat typisch ook een dorpel, waarbij de dorpel de boveneinden van de stijlen verbindt en waarbij de dorp hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen. Verder omvat het kader optioneel een onderdorpel, waarbij de onderdorpel de ondereinden van de twee stijlen verbindt en waarbij de onderdorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen. Dit komt vaak voor in het geval het om een raamkader gaat. In minstens één van de stijlen en/of de dorpel is minstens één kamer voorzien. De kamer loopt bij voorkeur over ongeveer de volledige lengte van de stijl waarin deze zich bevindt, bij verdere voorkeur heeft de kamer ook ongeveer hetzelfde profiel over de lengte van de kamer. Het kader is verder voorzien van minstens één opening aan de voorzijde en/of de achterzijde van het kader. Het kader is verder voorzien van een afneembaar dekkend element geschikt om de opening van het kader af te sluiten. Het afneembaar dekkend element is bij voorkeur opnieuw over de volledig lengte van de kamer Optioneel omvat het kader ook de deur of het raam, geschikt om via de bevestigingselementen in het kader opgehangen te worden. Het kader wordt gekenmerkt doordat de kamer geschikt is voor het ontvangen van één of meerdere elektronische componenten en voorzien is van minstens één aankoppelelement geschikt voor het operationeel ontvangen van de één of meerdere elektronische componenten.In a first aspect, the invention relates to a framework suitable for holding a door or window and electronic components. The door or window can be exterior doors or windows as well as interior doors or windows. A frame has a front side and a rear side, the front side and rear side are the two sides of the surface in which the door or window is in closed condition. The frame typically includes at least two upright styles that are essentially parallel. In practice, the frame will comprise two styles that are completely parallel. The posts have an upper end and a lower end. Optionally, at least one post can be provided with one or more fixing elements. The frame also typically includes a sill, with the sill joining the upper ends of the posts and with the village being substantially perpendicular to the two posts. Furthermore, the frame optionally comprises a bottom sill, wherein the bottom sill connects the lower ends of the two posts and wherein the sill is substantially perpendicular to the two posts. This often happens in the case of a framework. At least one room is provided in at least one of the posts and / or the sill. The chamber preferably extends over the full length of the post in which it is located, more preferably the chamber also has approximately the same profile over the length of the chamber. The frame is further provided with at least one opening at the front and / or the rear of the frame. The frame is further provided with a removable covering element suitable for closing the opening of the frame. The removable covering element is preferably again over the full length of the chamber. Optionally, the frame also comprises the door or the window, suitable for being hung in the frame via the fixing elements. The framework is characterized in that the chamber is suitable for receiving one or more electronic components and is provided with at least one coupling element suitable for operationally receiving the one or more electronic components.
Het plaatsen van elektronische componenten zoals audio-toestellen, beeldregistratie-toestellen en dergelijke aan doorgangen zoals deuren of ramen biedt verschillende voordelen. Doorgangen tussen verschillende ruimtes zijn heel belangrijk, niet alleen omdat ze ruimtes van elkaar afscheiden, maar ook omdat ze niettegenstaande aan de periferie van een ruimte gelegen te zijn, focus trekken. Om die reden is het gewenst om op deze locatie bepaalde elektronische componenten en andere mogelijkheden te plaatsen. Enerzijds is het mogelijk om bij het binnentreden of verlaten van een ruimte de omstandigheden vast te leggen, bijvoorbeeld aansturing van verlichting in een volgende ruimte, verwarming, muziek, zonneschermen en dergelijke. Daarenboven biedt het als voordeel dat het de toegang tot een bepaalde ruimte elektronisch kan beheren, en op die manier klassieke sloten, die eenvoudiger te kraken zijn, te verbeteren. De toegang tot een bepaalde ruimte kan bijvoorbeeld aan de hand van biometrische gegevens toegestaan of afgewezen worden, aan de hand van een code of via voorgeprogrammeerde instructies, zoals tijdsgerelateerde voorwaarden. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een levering (bijvoorbeeld bestelde items) binnen geplaatst worden door een tijdelijke opening mits ingeven van een leveringscode. Ook kan de deur of het raam tijdelijk ontsloten worden door de leveringscode om zo de levering binnen te kunnen plaatsen. Systemen om dergelijke processen te sturen bestaan al, maar worden bijvoorbeeld ingebouwd in een muur, of in een aparte behuizing geïnstalleerd die kan bevestigd worden aan een muur. Het inbouwen in een muur is een technisch moeilijke methode, aangezien hierbij bijvoorbeeld moet gecoördineerd worden bij de aanleg van de muur met een expert voor het installeren van dergelijke systemen, die moet betrokken worden bij de aanleg van de muur. Bij het achteraf inbouwen gaat dit gepaard met sloopwerk en aanpassingen die veel werk met zich meebrengen, en op die manier grote kosten kunnen meebrengen omdat aanpassingen aan een bouwstructuur achteraf niet zomaar kunnen doorgevoerd worden zonder veiligheidsgevaar. Verder is er ook nog de bedenking dat dit visueel minder aantrekkelijk is voor een gebruiker. Indien voor een uitwendige behuizing geopteerd wordt, is er enerzijds opnieuw het visuele bezwaar tegen zo'n behuizing. Anderzijds moet deze behuizing ergens geplaatst worden zodanig dat het vlot kan gebruikt worden voor de toepassing. Een dergelijke behuizing neemt plaats in en kan bovendien niet altijd vlot geplaatst worden in de buurt van deuren of ramen, waar vaak decoratieve elementen staan, en het zeker esthetisch niet gewenst is om in de buurt van ramen of deuren behuizingen te plaatsen. Daarnaast worden externe behuizingen door het feit dat deze extern geplaatst worden in de buurt van een locatie zoals een deur of raam waar veel beweging plaatsvindt, vaak geconfronteerd met botsingen, schokken en dergelijke die de gevoelige elektronische componenten erin kunnen ontregelen of beschadigen. Door gebruik te maken van het kader van de deur of het raam voor het bevatten van de elektronische componenten, worden deze veilig weggeborgen in een ander voorwerp dat opgenomen is in de structuur van de ruimte. Het kader is immers een onderdeel dat noodzakelijk is voor de plaatsing van de deur of het raam en zodoende zo goed als altijd aanwezig. Bovendien worden hiervoor vaak stevige materialen gebruikt omdat deze tegen een stootje moeten kunnen door bijvoorbeeld botsingen, waardoor de elektronische componenten in het kader een goede bescherming hebben tegen dergelijke mechanische belastingen. Bovendien zijn er op deze manier geen elementen zichtbaar, wat gewenst is door gebruikers. Door een opening te voorzien die afneembaar kan afgedekt worden en gemakkelijke toegang verschaft tot de kamer in het kader, is het mogelijk om elektronische componenten in de kamer toe te voegen, te verwijderen, te vervangen of te herstellen. Het is mogelijk een opening aan slechts de voorzijde of de achterzijde van het kader of aan beide te voorzien. Het laatste biedt als voordeel dat de eerder vernoemde aanpassingen langs beide zijden kunnen uitgevoerd worden. Ten slotte heeft de kamer minstens één aankoppelelement dat geschikt is voor het operationeel ontvangen van de één of meerdere elektronische componenten. Omdat elektronische componenten eenvoudig plaatsbaar, verwijderbaar en vervangbaar moeten zijn, is het handig dat de kamer uitgerust is met aankoppelelementen hiervoor. Dit staat een zogenaamde plug & play toe van de elektronische componenten, die per specifiek doel vaak gelijkaardige eigenschappen hebben qua koppeling. Deze koppeling kan variëren tot een bepaalde manier van energievoorziening (via USB-aansluiting bijvoorbeeld), tot aansluiting op externe elementen (bijvoorbeeld van een camera op een geheugenelement voor het opslaan van de beelden) of eenvoudigweg het statisch houden van elektronische componenten, wat belangrijk is om deze fragiele onderdelen te beschermen. Bij voorkeur is het elk van voornoemde zaken. Bovendien, door vaste koppelelementen te voorzien, is het eenvoudig voor de installatie, vervanging en verwijdering van elektronische componenten te zorgen aangezien een duidelijke structuur wordt voorzien, en zo bijvoorbeeld efficiënt de juiste componenten verbonden worden, en daarnaast ook voor een betere ordening zorgt van de onderdelen, wat zowel plaats bespaart als meer overzicht geeft.The placing of electronic components such as audio devices, image recording devices and the like on passages such as doors or windows offers various advantages. Passages between different spaces are very important, not only because they separate spaces from each other, but also because they attract focus, notwithstanding being located on the periphery of a space. For that reason it is desirable to place certain electronic components and other options at this location. On the one hand, it is possible to record the circumstances when entering or leaving a room, for example controlling lighting in the next room, heating, music, awnings and the like. In addition, it offers the advantage that it can electronically manage access to a certain space, thereby improving classic locks that are easier to crack. Access to a particular room can be permitted or denied, for example, on the basis of biometric data, by means of a code or via pre-programmed instructions, such as time-related conditions. In this way, for example, a delivery (for example, ordered items) can be placed inside by a temporary opening provided that a delivery code has been entered. The door or window can also be temporarily unlocked by the delivery code in order to place the delivery inside. Systems to control such processes already exist, but are for example built into a wall, or installed in a separate housing that can be attached to a wall. Installing in a wall is a technically difficult method, since this involves, for example, coordinating the construction of the wall with an expert for installing such systems, who must be involved in the construction of the wall. When retrofitting, this is accompanied by demolition work and adjustments that entail a lot of work, and in this way can entail large costs, as adjustments to a building structure cannot be carried out without a safety hazard. Furthermore, there is also the consideration that this is visually less attractive for a user. If an external housing is opted for, there is once again the visual objection to such a housing. On the other hand, this housing must be placed somewhere such that it can be used smoothly for the application. Such a housing takes place and, moreover, cannot always be placed smoothly near doors or windows, where often decorative elements are present, and it is certainly not aesthetically desirable to place enclosures near windows or doors. In addition, external housings are often confronted with collisions, shocks and the like that can disrupt or damage the sensitive electronic components inside them due to the fact that they are placed externally near a location such as a door or window where a lot of movement takes place. By using the frame of the door or the window for containing the electronic components, these are safely stored away in another object that is incorporated into the structure of the room. After all, the frame is a part that is necessary for the placement of the door or window and is therefore almost always present. In addition, robust materials are often used for this purpose, because they must be able to withstand, for example, collisions, so that the electronic components within the framework have good protection against such mechanical loads. Moreover, no elements are visible in this way, which is desired by users. By providing an opening that can be removably covered and provides easy access to the chamber in the frame, it is possible to add, remove, replace or repair electronic components in the chamber. It is possible to provide an opening on only the front or the rear of the frame or on both. The latter offers the advantage that the aforementioned adjustments can be made on both sides. Finally, the chamber has at least one coupling element that is suitable for operationally receiving the one or more electronic components. Because electronic components must be easily placed, removable and replaceable, it is convenient that the room is equipped with connecting elements for this. This is called a plug & play of the electronic components, which for each specific purpose often have similar properties in terms of coupling. This coupling can vary to a certain way of supplying energy (via USB connection for example), to connection to external elements (for example from a camera to a memory element for storing the images) or simply keeping electronic components static, which is important to protect these fragile parts. Preferably, it is any of the aforementioned matters. Moreover, by providing fixed coupling elements, it is easy to provide for the installation, replacement and removal of electronic components since a clear structure is provided, and thus, for example, the right components are efficiently connected, and in addition also ensures a better order of the parts, which both saves space and gives more overview.
Bovendien staat een dergelijk kader toe om eenvoudig geproduceerd te worden met behulp van freestechnieken bijvoorbeeld, door eenvoudigweg de ruimte van de kamer weg te frezen. Deze techniek wordt vaak gebruikt op metaal, hout en kunststof en is erg kost-efficiënt, aangezien de gebruikte kaders standaardkaders kunnen zijn en niet speciaal op maat gemaakt dienen te worden voor deze toepassing. De kaders kunnen een standaardprofiel hebben, en vervolgens achteraf aangepast worden door waar gewenst delen weg te frezen of op een andere manier te verwijderen, en zo de kamer te maken.Moreover, such a frame allows to be easily produced using milling techniques, for example, by simply milling away the space of the chamber. This technique is often used on metal, wood and plastic and is very cost-efficient, since the frames used can be standard frames and do not need to be specially tailored for this application. The frames can have a standard profile, and can subsequently be adjusted afterwards by milling away parts where necessary or removing them in another way, thus creating the room.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een onderdorpel die de ondereinden van de stijlen verbindt. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij kaders voor ramen. Hoewel dit niet gebruikelijk is, kunnen één of meerdere kamers voor de elektronische componenten ook in de onderdorpel aangebracht worden. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader één of meerdere tussendorpels en/of tussenstijlen, waarin één of meerdere kamers kunnen ondergebracht worden. Tussendorpels verbinden de stijlen onderling op punten tussen boveneinde en ondereinde van de stijlen. Tussenstijlen zijn stijlen die zich tussen de twee buitenste stijlen bevinden en hoofdzakelijk evenwijdig daarmee lopen, hoewel dit niet noodzakelijk is. De tussenstijlen en tussendorpels kunnen ook diagonaal of schuin lopen.In a possible embodiment, the frame comprises a bottom sill which connects the bottom ends of the posts. This is often the case, for example, with window frames. Although this is not common, one or more chambers for the electronic components can also be provided in the sill. In a possible embodiment the frame comprises one or more intermediate thresholds and / or intermediate posts, in which one or more chambers can be accommodated. Intermediate sills connect the posts to each other at points between the upper and lower ends of the posts. Intermediate posts are posts that are located between the two outer posts and run essentially parallel to it, although this is not necessary. The intermediate styles and thresholds can also run diagonally or obliquely.
In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn één of meerdere kamers omvat in een enkele stijl. Deze kamer kan van het boveneinde tot het ondereinde van de stijl doorlopen, of kan over slechts een deel van de lengte van de stijl doorlopen. Bij voorkeur loopt de kamer ongeveer over de volledige lengte van de stijl, bijvoorbeeld 75% van de lengte van de stijl, of meer, bijvoorbeeld 80% van de lengte van de stijl, of 85% of 90% of 95% van de lengte van de stijl. Bij voorkeur is de kamer afgesloten aan het boveneinde en het ondereinde van de stijl. Indien nodig kan de stijl verstevigd worden door gebruik van een bijkomend, duurzaam materiaal, zoals aluminium of hout.In a possible embodiment, one or more chambers are included in a single style. This chamber can extend from the upper end to the lower end of the post, or can extend over only a part of the length of the post. Preferably, the chamber extends approximately the full length of the post, for example 75% of the length of the post, or more, for example 80% of the length of the post, or 85% or 90% or 95% of the length of the post the style. Preferably the chamber is sealed at the top end and the bottom end of the post. If needed, the style can be reinforced by using an additional, durable material, such as aluminum or wood.
In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn één of meerdere kamers omvat in een dorpel. Deze kamer kan van over de volledige lengte van de dorpel doorlopen, of kan over slechts een deel van de lengte van de dorpel doorlopen. Bij voorkeur loopt de kamer ongeveer over de volledige lengte van de dorpel. Hierbij kan de kamer al of niet afgesloten zijn aan het uiteinden van de dorpel. Indien nodig kan de dorpel verstevigd worden door gebruik van een bijkomend, duurzaam materiaal, zoals aluminium of hout.In a possible embodiment, one or more rooms are included in a sill. This room can extend over the entire length of the sill, or can extend over only a part of the sill's length. The room preferably runs approximately the full length of the sill. The room may or may not be closed at the ends of the sill. If required, the sill can be reinforced by using an additional, durable material, such as aluminum or wood.
Daarnaast is het ook mogelijk om meerdere aparte kamers te maken in één stijl of in één dorpel of in twee stijlen, of in twee dorpels of combinaties daarvan. Door verschillende kamers te maken is het mogelijk de stukken tussen de kamers in een stijl of dorpel te gebruiken als stut voor de structuur waar de kamers zich in bevinden en op die manier de structuur verstevigen.In addition, it is also possible to make several separate rooms in one style or in one sill or in two styles, or in two sills or combinations thereof. By making different chambers it is possible to use the pieces between the chambers in a style or sill as a prop for the structure in which the chambers are located and in this way reinforce the structure.
In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer een holte in een deel van het kader waarin de elektronische componenten kunnen worden aangekoppeld. Bij voorkeur is de holte voorzien van binnencontouren die geschikt zijn voor het ontvangen van de elektronische componenten.In a possible embodiment the chamber is a cavity in a part of the frame in which the electronic components can be connected. The cavity is preferably provided with inner contours suitable for receiving the electronic components.
In een alternatieve uitvoeringsvorm is de kamer een behuizing die kan aangebracht worden in een holte in een deel van het kader. Bij voorkeur is deze behuizing uitneembaar en eenvoudig te plaatsen in de holte van het kader. Bij verdere voorkeur is deze behuizing statisch en stevig bevestigd te plaatsen in de holte van het kader. Dit laat toe voorgeïnstalleerde kamers te bouwen en deze vervolgens te plaatsen in het kader, wat de eenvoud van het aanpassen van de inhoud van de kamer aan elektronische componenten kan vereenvoudigen. Opnieuw kan de kamer voorzien zijn van binnencontouren geschikt voor het ontvangen van de behuizing.In an alternative embodiment, the chamber is a housing that can be arranged in a cavity in a portion of the frame. This housing is preferably removable and easy to place in the cavity of the frame. More preferably, this housing can be placed statically and securely attached in the cavity of the frame. This makes it possible to build pre-installed rooms and then place them in the frame, which can simplify the simplicity of adapting the contents of the room to electronic components. Again, the chamber can be provided with inner contours suitable for receiving the housing.
Ook combinaties van de twee uitvoeringsvormen van een kamer kunnen toegepast worden, waarbij één of meerdere kamers een structureel onderdeel uitmaken van het kader en één of meerdere andere kamers al of niet uitneembare behuizingen zijn die in een holte van het kader geplaatst kunnen worden.Combinations of the two embodiments of a chamber can also be applied, wherein one or more chambers form a structural part of the frame and one or more other chambers are removable or non-removable housings that can be placed in a cavity of the frame.
In een mogelijke uitvoeringsvorm is het dekelement een verwijderbaar paneel. Bij voorkeur omvat dit paneel hetzelfde materiaal en/of dezelfde kleur als het materiaal waarmee de buitenzijde van het kader bekleed is om onopvallend te zijn. Bij voorkeur is het dekelement aanwezig over de volledig lengte, of hoofdzakelijk de volledige lengte, van de stijl of dorpel waar de kamer in aanwezig is. Dit paneel kan via een kliksysteem afgenomen en bevestigd worden, of via bijvoorbeeld schroeven, klevend product, plugs met weerhaken en dergelijke. Daarnaast is het ook mogelijk om het dekelement niet volledig te verwijderen om de opening vrij te maken, zoals bij een scharnier (bijvoorbeeld filmscharnier, potscharnier) of een afrolbaar (vergelijkbaar met rolluik) of verschuifbaar dekelement of paneel. Het dekelement sluit bij voorkeur de opening naar de kamer volledig af om zo weinig mogelijk warmteverlies toe te laten dat kan leiden tot condensatie en/of schimmelvorming, wat nefast is voor de elektronica. Het dekelement is bij voorkeur geschikt als isolatiemateriaal, met een lage warmtegeleidingscoëfficiënt, zoals het materiaal dat geschikt is voor de thermische onderbrekingen die later vernoemd zullen worden.In a possible embodiment, the cover element is a removable panel. This panel preferably comprises the same material and / or the same color as the material with which the outside of the frame is coated to be unobtrusive. The cover element is preferably present over the full length, or essentially the full length, of the post or sill in which the room is present. This panel can be removed and attached via a click system, or via for example screws, adhesive product, plugs with barbs and the like. In addition, it is also possible not to completely remove the cover element to free the opening, such as with a hinge (for example film hinge, pot hinge) or a roll-down (similar to roller shutter) or sliding cover element or panel. The cover element preferably completely closes the opening to the chamber to allow as little heat loss as possible which can lead to condensation and / or mold formation, which is detrimental to the electronics. The cover element is preferably suitable as an insulating material, with a low thermal conductivity, such as the material that is suitable for the thermal breaks that will be mentioned later.
De bevestigingselementen voor de deur of het raam zijn typisch scharnieren of gehengen. Bij voorkeur omvat het kader een deur of een raam, waarbij de deur of het raam kan roteren ten opzichte van het vaste kader dat de stijlen en dorpel(s) omvat.The fixing elements for the door or window are typically hinges or raised. Preferably, the frame comprises a door or a window, wherein the door or the window can rotate relative to the fixed frame comprising the posts and sill (s).
De aankoppelelementen voor het operationeel ontvangen van de elektronische componenten in de kamer zijn bij voorkeur zowel geschikt om de elektronische componenten aan te sluiten op een energievoorziening, als om deze statisch te houden voor de bescherming en orde van de componenten. Bovendien kunnen de aankoppelelementen de elektronische componenten onderling verbinden (bijvoorbeeld een beeldregistratie apparaat met opslagapparaat) en/of met een sturingssysteem. De aankoppelelementen kunnen bijvoorbeeld USB-connectoren zijn, PH-connectoren, ingangen (of uitgangen voor) XLR-connectoren, firewire, ethernet, scarts, coaxiale connectoren zoals cinches, of andere adapters maar zijn hier niet tot beperkt. Daarnaast kunnen bijkomende elementen voorzien zijn ter mechanische ondersteuning van de elektronische componenten. Bij voorkeur zijn de elektronische componenten op maat gemaakt voor de kamer volgens deze uitvinding. Alternatief zijn de aankoppelelementen en de kamer aangepast om de meest voorkomende vormen van elektronische componenten te ontvangen en eventueel mechanisch te ondersteunen.The coupling elements for the operational reception of the electronic components in the chamber are preferably suitable both for connecting the electronic components to an energy supply and for keeping them static for the protection and order of the components. In addition, the coupling elements can interconnect the electronic components (for example an image recording device with storage device) and / or with a control system. The coupling elements can be, for example, but are not limited to USB connectors, PH connectors, inputs (or outputs for) XLR connectors, firewire, ethernet, scarts, coaxial connectors such as cinches, or other adapters. In addition, additional elements may be provided for mechanical support of the electronic components. Preferably, the electronic components are tailor-made for the chamber of this invention. Alternatively, the coupling elements and the chamber are adapted to receive the most common forms of electronic components and possibly support them mechanically.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader één of meerdere elektronische componenten geschikt om operationeel gekoppeld te worden in een kamer van het kader. De elektronische componenten kunnen een beeldopname instrument zoals een camera of een bewegingssensor zijn, of een geluidsopname instrument, zoals een microfoon. Verder kan ook een elektronisch vergrendelingssysteem voorzien zijn. Het vergrendelingssysteem kan gekoppeld zijn aan andere elektronische componenten zoals een gezichtsherkenning via een camera, of stemherkenning via een microfoon. Deze componenten kunnen vooraf al geïnstalleerd zijn in het kader, of pas naderhand worden geïntegreerd. Bij voorkeur zijn een deel van de elektronische componenten vooraf ingebouwd, bij verdere voorkeur op een verwijderbare wijze, zodat het geheel van het kader met elektronische componenten onmiddellijk operationeel kan gemonteerd worden in een ruimte.In a possible embodiment, the frame comprises one or more electronic components suitable for being operatively coupled in a chamber of the frame. The electronic components can be an image recording instrument such as a camera or a motion sensor, or an audio recording instrument such as a microphone. Furthermore, an electronic locking system can also be provided. The locking system can be coupled to other electronic components such as a face recognition via a camera, or voice recognition via a microphone. These components can be pre-installed in the framework, or can only be integrated afterwards. Preferably, a part of the electronic components are pre-installed, more preferably in a removable manner, so that the whole of the frame with electronic components can be immediately operatively mounted in a room.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een sturingssysteem geschikt voor het ontvangen en versturen van draadloze signalen en/of bedrade signalen, van en naar de elektronische componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of externe netwerken. Bij voorkeur is het sturingssysteem in een bedrade verbinding met de elektronische componenten. Op deze manier wordt een efficiënte, snelle verbinding gegarandeerd en hoeven geen extra elementen opgenomen worden in de elektronische componenten om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Bovendien is dit eenvoudig te voorzien in de kamer door de structuur en de aankoppelelementen zodanig aan te passen dat de bedrade verbinding onmiddellijk aanwezig is bij plaatsing van een elektronische component. Bij verdere voorkeur is het sturingssysteem geschikt om draadloos in verbinding te staan met een draagbaar controleapparaat, bijvoorbeeld een smartphone, tablet, specifieke of universele afstandsbediening en dergelijke. Een draadloze verbinding geniet hierbij de voorkeur zodat een gebruiker vanop afstand en mobiel met het sturingssysteem kan communiceren. Bij voorkeur is het sturingssysteem ook in staat om draadloos en/of bedraad signalen uit te wisselen met externe netwerken, bijvoorbeeld een computernetwerk. Dit kan via bekabeling gebeuren om aansluiting te maken met een thuisnetwerk, aan gezien het kader eenvoudig fysiek te verbinden valt met een netwerk dat aanwezig is in de directe omgeving. De aansluiting kan ook draadloos gebeuren, of zowel bedraad als draadloos, afhankelijk van het externe netwerk waarmee verbinding gemaakt wordt.In a possible embodiment, the frame comprises a control system suitable for receiving and transmitting wireless signals and / or wired signals, from and to the electronic components and / or a portable control device and / or external networks. Preferably, the control system is in a wired connection with the electronic components. In this way an efficient, fast connection is guaranteed and no additional elements have to be included in the electronic components in order to establish a wireless connection. Moreover, this is easily provided in the chamber by adapting the structure and the coupling elements such that the wired connection is immediately present when an electronic component is placed. The control system is furthermore preferably adapted to be wirelessly connected to a portable control device, for example a smartphone, tablet, specific or universal remote control and the like. A wireless connection is preferred here so that a user can communicate remotely and mobile with the control system. Preferably, the control system is also capable of exchanging wireless and / or wired signals with external networks, for example a computer network. This can be done via wiring to connect to a home network, since the framework can easily be physically connected to a network that is present in the immediate vicinity. The connection can also be wireless, or both wired and wireless, depending on the external network that is connected.
In een alternatieve uitvoeringsvorm is het sturingssysteem extern van het kader aanwezig, bijvoorbeeld aan een muur in de ruimte waar het kader zich bevindt. Dit biedt als voordeel dat het systeem op een centraal punt in het huis of gebouw waar het kader zich in bevindt, kan bediend worden. Bovendien kan op die mate een uitgebreid systeem gebruikt worden, dat niet beknot wordt door de beperkingen in ruimte van de kamer. Het sturingssysteem is geschikt om draadloze en/of bedrade signalen te ontvangen en versturen, van en naar de elektronische componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of externe netwerken. De elektronische componenten kunnen bij voorkeur draadloos gekoppeld worden aan het sturingssysteem en vervolgens draadloos bestuurd worden door het sturingssysteem. Bij verdere voorkeur wordt het sturingssysteem van voeding voorzien door een externe elektrische voeding, bijvoorbeeld aansluiting op elektriciteitsnetwerk van het gebouw waar het kader zich in bevindt. Alternatief kan het sturingssysteem een interne voeding hebben, bijvoorbeeld batterijen.In an alternative embodiment, the control system is present externally of the frame, for example on a wall in the room where the frame is located. This offers the advantage that the system can be operated at a central point in the house or building where the frame is located. Moreover, an extensive system can be used to that extent, which is not limited by the room limitations of the room. The control system is suitable for receiving and sending wireless and / or wired signals, from and to the electronic components and / or a portable control device and / or external networks. The electronic components can preferably be wirelessly coupled to the control system and then be controlled wirelessly by the control system. The control system is further preferably supplied with power from an external electrical supply, for example connection to the electricity network of the building in which the frame is located. Alternatively, the control system may have an internal power supply, for example batteries.
Het sturingssysteem kan een router en/of een switch en/of een hub omvatten, naast eventuele bekabeling van en naar aankoppelelementen voor elektronische componenten. Een hub verbindt de toestellen en/of netwerken en communiceert alle signalen naar elk onderdeel dat in verbinding staat met elkaar. Het werkt vaak heel eenvoudig en weinig efficiënt en om die reden worden vaak switches of routers gebruikt, om bandbreedte te sparen. Een switch verbindt toestellen en/of netwerken met elkaar en kan deze gericht verbinden door data slechts naar gewenste ontvangers te sturen, wat de verbindingen veel efficiënter (sneller) maakt. Bovendien is een switch niet veel duurder dan een hub waardoor switches verkozen worden boven hubs. Een router is geschikt om verschillende netwerken te verbinden met elkaar en data (signalen) te versturen tussen de netwerken. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het sturingssysteem één of meerdere van de genoemde elementen.The control system may comprise a router and / or a switch and / or a hub, in addition to any cabling from and to coupling elements for electronic components. A hub connects the devices and / or networks and communicates all signals to each component that is connected to each other. It is often very simple and not very efficient and for that reason switches or routers are often used to save bandwidth. A switch connects devices and / or networks with each other and can connect them specifically by sending data only to desired receivers, which makes the connections much more efficient (faster). Moreover, a switch is not much more expensive than a hub, which means that switches are preferred to hubs. A router is suitable for connecting different networks with each other and sending data (signals) between the networks. In a possible embodiment the control system comprises one or more of the said elements.
In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn minstens een deel van de elektronische componenten rechtstreeks of onrechtstreeks aanstuurbaar met een draagbare controleapparaat. Dit laat een gebruiker toe om met een smartphone of een tablet bijvoorbeeld de verlichting aan te sturen, een beeldopname apparaat aan of uit te schakelen, of andere signalen uit te wisselen met het sturingssysteem of andere elektronische componenten. De verlichting kan ingebouwd zijn in het kader of kan verlichtingselementen omvatten in een kamer aanpalend aan het kader. Dit kan ofwel rechtstreeks gebeuren, door een verbinding tussen draagbaar controleapparaat en de elektronische component in kwestie, waarbij het controleapparaat dan werkt als een afstandsbediening. Bij voorkeur gebeurt dit onrechtstreeks, waarbij het draagbare controleapparaat communiceert met het sturingssysteem dat op zijn beurt de elektronische component in kwestie aanstuurt. Zoals gezegd kan deze verbinding op verschillende wijzen gebeuren, bijvoorbeeld bedraad of draadloos. Mogelijkheden voor draadloze communicatie zijn WiFi, Bluetooth, Zigbee, IR, ultrasonisch, LMR, SMR, LiFi en dergelijke. Deze oplijsting is niet-exhaustief. Bij verdere voorkeur kan een applicatie, bijvoorbeeld mobiele applicatie op smartphone of tablet, voorzien worden op het draagbare controleapparaat dat alle functionaliteiten van de elektronische componenten van het kader kan aansturen en nog verdere uitbreidingen heeft. De verdere uitbreidingen kunnen het aansturen van verlichting en/of verwarming binnen een ruimte aan een zijde van het kader zijn, en niet enkel elementen die in het kader voorzien zijn.In a possible embodiment, at least a part of the electronic components can be controlled directly or indirectly with a portable control device. This allows a user to control the lighting with a smartphone or a tablet, for example, to switch an image recording device on or off, or to exchange other signals with the control system or other electronic components. The lighting may be built into the frame or may include lighting elements in a room adjacent to the frame. This can be done either directly, through a connection between the portable control device and the electronic component in question, the control device then acting as a remote control. This is preferably done indirectly, wherein the portable control device communicates with the control system which in turn controls the electronic component in question. As mentioned, this connection can be made in various ways, for example wired or wireless. Options for wireless communication are WiFi, Bluetooth, Zigbee, IR, ultrasonic, LMR, SMR, LiFi and the like. This listing is non-exhaustive. More preferably, an application, for example a mobile application on a smartphone or tablet, can be provided on the portable control device that can control all functionalities of the electronic components of the frame and has further extensions. The further extensions can be the control of lighting and / or heating within a room on one side of the frame, and not just elements that are provided in the frame.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer hardwarecomponenten geschikt voor het ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel van de elektronische componenten. Deze hardwarecomponenten kunnen een geïntegreerd systeem omvatten, waarbij de software in de hardware aanwezig is, en praktisch een sensorgedeelte en/of een communicatiegedeelte, en/of een informatieverwerkend gedeelte en/of een actuatorgedeelte omvat. Bij voorkeur omvat het minstens een communicatiegedeelte, een informatieverwerkend gedeelte en optioneel een actuatorgedeelte. Het sensorgedeelte kan vaak vervat zijn in de elektronische componenten (zoals een beeldopname apparaat) die aangesloten kunnen worden aan de rest van het systeem. Het communicatiegedeelte kan signalen van het sensorgedeelte verwerken en doorgeven aan andere gedeelten of elektronische componenten. Het informatieverwerkend gedeelte omvat doorgaans een processor (met nodige software) of een toestel dat een gelijkaardige taak kan vervullen. De processor kan een printplaat met componenten en geïntegreerde schakelingen zijn, of microprocessoren, of microcontrollers. Het actuatorgedeelte voert acties op de omgeving uit die aangestuurd worden door het informatieverwerkend gedeelte. Deze acties kunnen het aan- en uitschakelen zijn van bepaalde componenten, verbinding maken met externe netwerken en dergelijke.In a possible embodiment the chamber comprises hardware components suitable for supporting a software platform for controlling at least a part of the electronic components. These hardware components can comprise an integrated system, the software being present in the hardware, and practically comprising a sensor part and / or a communication part, and / or an information processing part and / or an actuator part. Preferably it comprises at least one communication part, an information processing part and optionally an actuator part. The sensor part can often be contained in the electronic components (such as an image recording device) that can be connected to the rest of the system. The communication section can process signals from the sensor section and pass them on to other sections or electronic components. The information processing part usually comprises a processor (with necessary software) or a device that can perform a similar task. The processor can be a circuit board with components and integrated circuits, or microprocessors, or microcontrollers. The actuator section performs actions on the environment that are controlled by the information processing section. These actions can be switching on and off of certain components, connecting to external networks and the like.
In een alternatieve uitvoeringsvorm omvat het sturingssysteem hardwarecomponenten geschikt voor het ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel van de elektronische componenten. Het sturingssysteem kan in het kader ingebouwd zijn, of extern zijn, zoals bijvoorbeeld aanwezig op een centraal punt van het gebouw waarin het kader zich bevindt. Op deze manier is bediening van de elektronische componenten eenvoudiger, en kunnen meer elektronische componenten in de kamer aangebracht worden, en is het sturingssysteem dicht genoeg aanwezig om de elektronische componenten draadloos aan te sturen zonder te hoge technische eisen te stellen.In an alternative embodiment, the control system comprises hardware components suitable for supporting a software platform for controlling at least a part of the electronic components. The control system can be built into the frame, or be external, such as present at a central point of the building in which the frame is located. In this way, operation of the electronic components is simpler, and more electronic components can be fitted in the chamber, and the control system is close enough to control the electronic components wirelessly without imposing too high technical requirements.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader meerdere kamers, ook wel deelkamers genoemd. Deze deelkamers zijn allen geschikt voor het omvatten van één of meerdere elektronische componenten, en zijn onderling allen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden. Voor bepaalde toepassingen is het interessante om separate deelkamers te hebben, bijvoorbeeld voor het ontvangen van beeldopname apparaten. Deze moeten een opening hebben naar de buitenkant van het kader voor een lens die beelden kan registreren buiten het kader. Daarom is het voordelig een aparte deelkamer te hebben hiervoor zodat andere apparaten die geen toegang tot de buitenkant van het kader nodig hebben, maximaal afgeschermd worden (bijvoorbeeld tegen mechanische belasting, schokken, weersomstandigheden, vochtigheid,... Eenzelfde redenering kan gevolgd worden voor een geluidsregistratie apparaat, of een geluidsproducerend apparaat, of voor verlichtingselementen omdat deze allen vaak in verbinding (visueel of fysiek) moeten staan met de buitenwereld voor gebruik. De verlichtingselementen kunnen bijvoorbeeld één of meerdere LEDs of een LED-strook omvatten die aan het kader worden vastgehecht, of bij voorkeur in een holte kunnen worden aangebracht daarvoor voorzien. Deze apparaten kunnen door via deelkamers te werken efficiënt en eenvoudig geplaatst worden, en in verbinding gebracht worden met een sturingssysteem en/of andere elektronische componenten. In een mogelijke uitvoeringsvorm hebben de deelkamers apart een dekelement, maar meerdere deelkamers kunnen ook een dekelement delen naargelang dit voordelen biedt in structuur en gebruiksgemak. Door de deelkamers onderling te verbinden kunnen de elektronische componenten eenvoudig verbonden worden met elkaar en/of met een sturingselement. Bij voorkeur is deze verbinding structureel aanwezig tussen en in de kamers.In a possible embodiment the frame comprises several chambers, also called sub-chambers. These sub-chambers are all suitable for incorporating one or more electronic components, and are all interconnected directly or indirectly. For certain applications it is interesting to have separate sub-chambers, for example for receiving image recording devices. These must have an opening to the outside of the frame for a lens that can record images outside the frame. It is therefore advantageous to have a separate sub-chamber for this so that other devices that do not require access to the outside of the frame are maximally protected (for example against mechanical stress, shock, weather conditions, humidity, ... The same reasoning can be followed for a sound recording device, or a sound-producing device, or for lighting elements because they all often need to be connected (visually or physically) to the outside world for use.The lighting elements may, for example, comprise one or more LEDs or an LED strip that is attached to the frame or, preferably, a cavity may be provided for this purpose These devices can be efficiently and simply placed by operating through sub-chambers, and be connected to a control system and / or other electronic components. a deck element, but more er sub-chambers can also share a deck element as it offers advantages in structure and ease of use. By connecting the sub-chambers to each other, the electronic components can be easily connected to each other and / or to a control element. This connection is preferably structurally present between and in the chambers.
In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt voor het afneembaar ontvangen van elektronische componenten, zodanig dat deze operationeel zijn bij ontvangst in de kamer. Door de kamer en de hardware daarin zodanig te kiezen dat deze ten eerste compatibel zijn met de standaard, of veel voorkomende aankoppelelementen of -methodes, van de elektronische componenten, kunnen deze eenvoudig aangekoppeld worden. Bij voorkeur gebeurt dit op een wijze die zogenaamde plug & play mogelijk maakt, waarbij de hardware de elektronische component herkent en eventueel automatisch nodige software, bijvoorbeeld drivers, downloadt. Dit kan door bijvoorbeeld USB-poorten te voorzien voor het ontvangen van bepaalde elektronische componenten. Dit biedt voordelen in de eenvoudige vervanging, reparatie, installatie en verwijdering van elektronische componenten, en laat daarnaast ook toe dat een breed bereik van elektronische componenten aangesloten kunnen worden in de kamer.In a possible embodiment, the chamber is suitable for removably receiving electronic components such that they are operational upon receipt in the chamber. By choosing the chamber and the hardware therein in such a way that they are first of all compatible with the standard, or common coupling elements or methods, of the electronic components, they can easily be coupled. This is preferably done in a manner that is known as plug & enable play, with the hardware recognizing the electronic component and automatically downloading any necessary software, such as drivers. This is possible, for example, by providing USB ports for receiving certain electronic components. This offers advantages in the simple replacement, repair, installation and removal of electronic components, and also allows a wide range of electronic components to be connected in the room.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader minstens één scherm aan de voorzijde en/of de achterzijde van het kader en is het scherm geschikt om te communiceren met het sturingssysteem en/of één of meerdere elektronische componenten. Bij voorkeur heeft het scherm touchscreen capaciteit. Bij verdere voorkeur is het scherm geschikt om te communiceren met het sturingssysteem en is het op die manier onrechtstreeks verbonden met de elektronische componenten. Het scherm kan aan de voorzijde van het kader aanwezig zijn of aan de achterzijde of aan beide zijden. Bij voorkeur is het scherm geïntegreerd in het kader zodanig dat het inwendig is in het kader en op die manier minder gevoelig is aan mechanische belasting. In een mogelijke uitvoeringsvorm is het scherm afneembaar koppelbaar aan het sturingssysteem door bijvoorbeeld een docking station te voorzien in het kader waarin een smartphone of tablet of ander systeem met een scherm kan geplaatst worden.In a possible embodiment, the frame comprises at least one screen at the front and / or the rear of the frame and the screen is suitable for communicating with the control system and / or one or more electronic components. The screen preferably has touchscreen capacity. Further preferably, the screen is adapted to communicate with the control system and is thus indirectly connected to the electronic components. The screen can be present at the front of the frame or at the rear or on both sides. The screen is preferably integrated in the frame such that it is internal to the frame and is thus less sensitive to mechanical stress. In a possible embodiment, the screen can be detachably coupled to the control system by, for example, providing a docking station in the frame in which a smartphone or tablet or other system with a screen can be placed.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvatten de elektronische componenten minstens één sensor, zoals een sensor geschikt voor beeldherkenning en/of -opname, een sensor geschikt voor geluidsherkenning en/of -opname, een bewegingssensor, een lichtsensor, een druksensor, een temperatuurssensor, een ultrasoon sensor, een chemische sensor, een luchtzuiverheidssensor, een vochtigheidssensor, een windsnelheidssensor, een positiesensor, een infraroodsensor, een biometrische sensor (bijvoorbeeld vingerafdruk, handaders, gezichtsherkenning, DNA, handafdruk, iris herkenning, retina herkenning, geurherkenning, spraakherkenning), een IR-sensor, een vlamdetectie-sensor, en andere. Deze lijst is niet-exhaustief. De toepassingen van deze sensoren in domotica bijvoorbeeld zijn duidelijk en enkele voordelen hiervan worden belicht in de voorbeelden.In a possible embodiment, the electronic components comprise at least one sensor, such as a sensor suitable for image recognition and / or recording, a sensor suitable for sound recognition and / or recording, a motion sensor, a light sensor, a pressure sensor, a temperature sensor, an ultrasonic sensor , a chemical sensor, an air purity sensor, a humidity sensor, a wind speed sensor, a position sensor, an infrared sensor, a biometric sensor (for example fingerprint, hand veins, face recognition, DNA, handprint, iris recognition, retina recognition, odor recognition, speech recognition), an IR sensor , a flame detection sensor, and others. This list is non-exhaustive. The applications of these sensors in home automation, for example, are clear and some of their advantages are highlighted in the examples.
In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt om bedrade externe energievoorziening voor één of meerdere van de elektronische componenten en/of het sturingssysteem mogelijk te maken. Door de kamer aan te sluiten op een externe energievoorziening hoeven geen batterijen te worden voorzien die vaak vervangen zouden moeten worden. Bij voorkeur zijn echter batterijen voorzien om bij problemen met externe energievoorziening gebruikt te worden, bij wijze van noodstroombatterijen, en die bij verdere voorkeur geschikt zijn voor langdurig gebruik. Bij voorkeur gebeurt de energievoorziening op een onzichtbare wijze voor de gebruiker, aangezien dit visueel aantrekkelijker is, veiliger is voor de gebruiker en mechanische belasting vermijdt (bijvoorbeeld gestruikel over een stroomkabel). Dit is mogelijk bijvoorbeeld door stroomkabels in een muur waarin het kader zich bevindt, door te trekken tot in de kamer en op die manier aan te sluiten op hardware-elementen in de kamer. Dit kan gebeuren door een centraal punt, zoals het sturingssysteem, op deze wijze te voorzien van energie, waarbij het sturingssysteem de aangesloten elektronische componenten voorziet van energie. Bij de bedrade verbinding van elektronische componenten met een centraal punt, zoals het sturingssysteem, kunnen deze op die wijze van energie voorzien worden. De elektronische componenten kunnen ook draadloos van energie voorzien worden door een centraal punt, bijvoorbeeld door RF straling en dergelijke.In a possible embodiment, the chamber is suitable for enabling wired external energy supply for one or more of the electronic components and / or the control system. By connecting the room to an external energy supply, it is not necessary to provide batteries that would often have to be replaced. However, batteries are preferably provided for use with external energy supply problems, for example as emergency power batteries, and which are furthermore preferably suitable for long-term use. The energy supply is preferably done in an invisible manner for the user, since this is visually more attractive, is safer for the user and avoids mechanical stress (for example tripping over a power cable). This is possible, for example, by extending power cables into a wall in which the frame is located, into the room and thus connecting it to hardware elements in the room. This can be done by providing a central point, such as the control system, with energy in this way, the control system supplying the connected electronic components with energy. With the wired connection of electronic components to a central point, such as the control system, they can be supplied with energy in this way. The electronic components can also be supplied with energy wirelessly through a central point, for example through RF radiation and the like.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader aluminium. Aluminium is een licht, stevig en goedkoop materiaal dat eenvoudig te bewerken is, bijvoorbeeld via extrusie. Ook de wanden van de kamer kunnen aluminium bevatten om op die manier voldoende stevigheid te bieden tegen externe krachten en druk. Behalve aluminium zijn ook andere materialen zoals PVC, staal, hout geschikt aangezien deze ook voldoende stevigheid bieden. Door bovendien met een continu profiel van de kamer te werken dat zich uitstrekt over een groot, zo niet volledig, deel van de lengte van de stijl of dorpel waar de kamer zich in bevindt, vereenvoudigt de productie van de kaders nog verder. Daarnaast kunnen de stijlen allen geproduceerd worden met eenzelfde kamer of holte, of kunnen deze ook op maat gemaakt worden voor specifieke toepassingen (extra elementen en dergelijke).In a possible embodiment, the frame comprises aluminum. Aluminum is a light, sturdy and inexpensive material that is easy to machine, for example via extrusion. The walls of the chamber can also contain aluminum in order to provide sufficient strength against external forces and pressure. In addition to aluminum, other materials such as PVC, steel, wood are also suitable as they also offer sufficient strength. Moreover, by working with a continuous profile of the chamber that extends over a large, if not complete, part of the length of the post or sill in which the chamber is located, the production of the frames is simplified even further. In addition, the styles can all be produced with the same chamber or cavity, or can also be tailor-made for specific applications (additional elements and the like).
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een krukzijde en bevindt de kamer zich aan de krukzijde van het kader. Door de kamer aan deze zijde te positioneren, kan men de scharnierzijde (tegenovergesteld aan krukzijde) steviger maken door geen holtes of kamers hierin te voorzien. De scharnierzijde moet meer krachten en druk verdragen doordat het enerzijds de deur of het raam draagt, maar ook omdat het moet reageren op de bewegingen hiervan. Om die reden is het voordeliger om de kamer aan de krukzijde in te bouwen. In een alternatieve uitvoeringsvorm bevindt de kamer zich in de dorpel van het kader, om volgens eenzelfde redenering de stevigheid van de scharnierzijde van het kader niet aan te tasten. In een mogelijke uitvoeringsvorm kunnen één of meerdere kamers voorzien zijn in zowel de dorpel als in de stijl aan de krukzijde van het kader. Ook één of meerdere kamers in de stijl aan de scharnierzijde is een mogelijkheid, eventueel in combinatie met één van voornoemde opties.In a possible embodiment the frame comprises a handle side and the chamber is on the handle side of the frame. By positioning the chamber on this side, the hinge side (opposite to the handle side) can be made more solid by not providing any cavities or chambers therein. The hinge side must withstand more forces and pressure because it carries the door or window on the one hand, but also because it must respond to its movements. For that reason it is cheaper to build in the room on the stool side. In an alternative embodiment, the chamber is located in the sill of the frame, so as not to affect the strength of the hinge side of the frame according to the same reasoning. In a possible embodiment, one or more chambers can be provided in both the sill and the post on the stool side of the frame. One or more chambers in the style on the hinge side is also a possibility, possibly in combination with one of the aforementioned options.
In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer één of meerdere thermische onderbrekingen. Bij voorkeur is een thermische onderbreking aanwezig aan zijkanten van de dorpel of stijl waarin de kamer zich bevindt. Met de zijkanten van de dorpel of stijl wordt verwezen naar de zijden die de voorzijde en de achterzijde van het kader verbinden. De thermische onderbrekingen zorgen voor een onderbreking van het thermische verschil tussen de buitenkant van het kader en de binnenkant (de kamer). Dit reduceert het verlies aan warmte en zorgt ervoor dat condensatie en schimmelvorming vermeden worden in de kamer, wat gevaren met zich mee zou kunnen brengen voor de elektronische componenten daarin. Bij voorkeur zijn de thermische onderbrekingen of koudebruggen stevig. Bij verdere voorkeur kunnen de thermische onderbrekingen een gemiddelde belasting aan voor deuren of ramen. Bij nog verdere voorkeur kunnen de thermische onderbrekingen een hoge belasting voor deuren of ramen aan. Bij voorkeur heeft de thermische onderbreking een thermische geleiding van maximaal 2 W/(m-K), bij verdere voorkeur is de thermische geleiding maximaal 0.5 W/(m-K), bij nog verdere voorkeur is de thermische geleiding maximaal 0.2 W/(m-K), bij een nog steeds verdere voorkeur is de thermische geleiding maximaal 0.05 W/(m-K). Bij de hoogste voorkeur is de thermische geleiding nog lager en zo laag mogelijk (bijvoorbeeld resolhardschuim met thermische geleiding van 0.021 W/(m-K) of aerogel of polystyreen of minerale wol of polyisocyanuraat). Ook polyetheen, polyamides, polyurethaan of Noryl is een mogelijkheid voor de thermische onderbreking. Daarnaast kunnen ook meerdere lagen thermische onderbrekingen voorzien zijn, of de combinatie van een thermische onderbreking en een laag van het kader, dat bijvoorbeeld uit aluminium kan bestaan.In a possible embodiment, the chamber comprises one or more thermal interruptions. A thermal break is preferably present on the sides of the sill or pillar in which the room is located. With the sides of the sill or pillar, reference is made to the sides that connect the front and the rear of the frame. The thermal interruptions cause an interruption of the thermal difference between the outside of the frame and the inside (the room). This reduces the loss of heat and ensures that condensation and mold formation are avoided in the room, which could entail hazards for the electronic components therein. Preferably, the thermal breaks or thermal bridges are firm. More preferably, the thermal breaks can handle an average load for doors or windows. Even more preferably, the thermal breaks can handle a high load on doors or windows. The thermal break preferably has a thermal conductivity of at most 2 W / (mK), more preferably the thermal conductivity is at most 0.5 W / (mK), even more preferably the thermal conductivity is at most 0.2 W / (mK), at still more preferred is the thermal conductivity of 0.05 W / (mK) at most. Most preferably, the thermal conductivity is even lower and as low as possible (for example resol hard foam with thermal conductivity of 0.021 W / (m-K) or airgel or polystyrene or mineral wool or polyisocyanurate). Polyethylene, polyamides, polyurethane or Noryl is also a possibility for the thermal interruption. In addition, a plurality of layers of thermal breaks can also be provided, or the combination of a thermal break and a layer of the frame, which may, for example, consist of aluminum.
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft de kamer een breedte, zijnde de afmeting in het vlak van de deur- of raamopening en loodrecht op de stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt, omvat tussen 5 mm en 25 cm, zoals bijvoorbeeld omvat tussen 1 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm. Bij verdere voorkeur is de breedte omvat tussen 6 cm en 15 cm. In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft de kamer een hoogte, zijnde de afmeting langs de lengteas van de stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt, omvat tussen 5 cm en 300 cm, zoals bijvoorbeeld omvat tussen 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm, 230 cm, 240 cm, 250 cm, 260 cm, 270 cm, 280 cm, 290 cm en 300 cm, maar kan ook nog groter zijn, afhankelijk van de hoogte van het kader. In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft de kamer een diepte, zijnde de afmeting loodrecht op het vlak van de deur- of raamopening, omvat tussen 5 mm en 15 cm, zoals omvat tussen 5 mm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 11 cm, 13 cm en 15 cm. Bij verdere voorkeur is de diepte omvat tussen 8 cm en 12 cm. De kamer kan ook bestaan uit meerdere deelkamers die apart dergelijke afmetingen hebben, of samen. Merk verder ook op dat de kamer een continu profiel kan hebben, dus gelijke diepte en breedte over de lengte van de kamer, maar ook kan afwisselen hierin, en bepaalde verbredingen en vernauwingen en verdiepingen kan vertonen over de lengte, afhankelijk van de elektronische componenten, en eventueel ook om een grotere stevigheid te verzekeren op bepaalde plaatsen.In a preferred embodiment the chamber has a width, being the dimension in the plane of the door or window opening and perpendicular to the post or sill in which the chamber is located, comprises between 5 mm and 25 cm, such as, for example, comprised between 1 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm. The width is preferably further comprised between 6 cm and 15 cm. In a preferred embodiment, the chamber has a height, being the dimension along the longitudinal axis of the post or sill in which the chamber is located, comprised between 5 cm and 300 cm, such as, for example, comprised between 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm , 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm, 230 cm, 240 cm, 250 cm, 260 cm, 270 cm, 280 cm, 290 cm and 300 cm, but can also be even larger, depending on the height of the frame. In a preferred embodiment, the chamber has a depth, being the dimension perpendicular to the plane of the door or window opening, comprised between 5 mm and 15 cm, such as comprised between 5 mm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 11 cm, 13 cm and 15 cm. The depth is further preferably comprised between 8 cm and 12 cm. The chamber can also consist of a plurality of sub-chambers that individually have such dimensions or together. Also note that the chamber can have a continuous profile, so equal depth and width along the length of the chamber, but also alternate within it, and exhibit certain widening and narrowing and recesses along the length, depending on the electronic components, and possibly also to ensure greater firmness in certain places.
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft een kader voor een deur een opening voor een deur met een hoogte omvat tussen ongeveer 180 cm en 250 cm, bij verdere voorkeur omvat tussen 190 cm en 230 cm, bij nog verdere voorkeur omvat tussen 200 cm en 220 cm. Natuurlijk is het een mogelijkheid het deurkader in volledige hoogte van de muur te laten doorlopen, en kan ook de deur hoger zijn. Voor andere toepassingen (kelderdeuren, kruipruimtes en dergelijke) kan de deuropening een lagere hoogte hebben. De breedte van de opening voor een deur is omvat tussen 65 cm en 100 cm, bij verdere voorkeur omvat tussen 75 en 90 cm. Opnieuw zijn aanpassingen hierin goed mogelijk afhankelijk van en aan te passen aan de situatie, en is in deze paragraaf enkel verwezen naar afmetingen voor binnendeuren in woonhuizen en dergelijke. Voor een kader voor een raam zijn deze afmetingen sterker uiteenlopend. Bij voorkeur loopt de kamer over ongeveer de volledig lengte (of hoogte) van de stijl waar de kamer zich in bevindt. Dit kan bijvoorbeeld minstens 55% van de lengte of hoogte, of 65 %, 75 %, 85 %, 95% of 100% zijn.In a preferred embodiment, a door frame has an opening for a door with a height comprised between approximately 180 cm and 250 cm, further preferably comprises between 190 cm and 230 cm, still further preferably comprises between 200 cm and 220 cm. Of course it is possible to have the door frame run through the entire height of the wall, and the door can also be higher. For other applications (basement doors, crawl spaces and the like) the door opening can have a lower height. The width of the opening for a door is comprised between 65 cm and 100 cm, more preferably comprises between 75 and 90 cm. Again, adjustments in this are quite possible depending on and adaptable to the situation, and reference is only made in this section to dimensions for interior doors in houses and the like. For a frame in front of a window, these dimensions are more varied. Preferably, the room extends approximately the full length (or height) of the post in which the room is located. This can for example be at least 55% of the length or height, or 65%, 75%, 85%, 95% or 100%.
Bij voorkeur bevindt het dekelement zich aan wat de binnenzijde van het kader dient te worden. Dit is vooral belangrijk bij kaders voor buitendeuren of buitenramen. Op die manier kan toegang bekomen worden tot de kamer langs de binnenkant van het gebouw waar het kader zich in bevindt, wat bijvoorbeeld beschermt tegen schade, opzettelijk of onopzettelijk en mogelijke omgevingsfactoren die invloed kunnen uitoefenen, zoals vocht dat binnenkomt langs kleine openingen langs het dekelement.The cover element is preferably located at what should become the inside of the frame. This is especially important with frames for exterior doors or exterior windows. In this way, access can be gained to the room along the inside of the building where the frame is located, which for example protects against damage, intentional or unintentional and possible environmental factors that can influence, such as moisture entering through small openings along the cover element .
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het installeren van een kader voor het houden van een deur of een raam zoals beschreven in dit document, in een opening in een muur hiervoor voorzien, omvattende volgende stappen: a. het aankoppelen van één of meerdere elektronische componenten in de kamer; b. optioneel het bevestigen van het bewegende deel van de deur of het raam aan het kader; c. het bevestigen van het kader in de opening hiervoor voorzien; d. optioneel het aanbrengen van pleisterwerk of afkasten voor het afwerken van de aanhechting van het kader aan de muur; e. het voorzien van een sturingssysteem met ingebed softwareplatform in de kamer; f. en het koppelen van de één of meerdere elektronische componenten aan het sturingssysteem met ingebed softwareplatform.In a second aspect the invention relates to a method for installing a frame for holding a door or a window as described in this document, provided in an opening in a wall therefor, comprising the following steps: a. Mounting one or more multiple electronic components in the room; b. optionally attaching the moving part of the door or window to the frame; c. attaching the frame in the opening provided for this; d. optionally applying plaster or enclosures for finishing the adhesion of the frame to the wall; e. providing a control system with embedded software platform in the room; f. and linking the one or more electronic components to the control system with embedded software platform.
Hierbij is het sturingssysteem geschikt om de elektronische componenten aan te sturen. Bij voorkeur kan dit sturingssysteem aangestuurd worden met een draagbaar controleapparaat zoals tablet, smartphone en dergelijke. Op deze wijze kan het draagbaar controleapparaat de elektronische componenten aansturen.The control system is suitable for controlling the electronic components. Preferably, this control system can be controlled with a portable control device such as tablet, smartphone and the like. In this way, the portable control device can control the electronic components.
Bij voorkeur wordt het kader geïnstalleerd met deur of raam, of algemeen het opengaande gedeelte, er reeds in aanwezig. Zo kan het kader met deur of raam snel en efficiënt gemonteerd worden op de werf, zonder dat dit een invloed moet hebben op of de werking verstoren van andere werkenden op een werf. De elektronica zit goed beschermd en dient geen verdere installatie te hebben tijdens de aanleg van het gebouw waarin het kader zich bevindt. Op deze manier dienen gespecialiseerde technici ook niet aanwezig te zijn bij de montage van het kader, aangezien de elektronica reeds geïnstalleerd is, bij voorkeur tijdens de productie. Op die manier kunnen algemene 'standaard' kaders met eenzelfde opbouw en inhoud aan elektronische componenten, geproduceerd worden in grote hoeveelheden indien nodig, maar ook op maat gemaakte kaders voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld rusthuizen, leveranciersdeuren bij winkels, en dergelijke.The frame is preferably installed with a door or window, or generally the opening part, already present in it. In this way the frame with door or window can be mounted quickly and efficiently on the site, without this having to influence or disrupt the functioning of other workers on a site. The electronics are well protected and need no further installation during the construction of the building in which the frame is located. In this way, specialized technicians should also not be present at the mounting of the frame, since the electronics are already installed, preferably during production. In this way, general 'standard' frames with the same structure and content of electronic components can be produced in large quantities if necessary, but also customized frames for specific applications, for example retirement homes, supplier doors at stores, and the like.
In een derde aspect betreft de uitvinding een kit omvattende één of meerdere kaders volgens dit document, en één of meerdere elektronische componenten geschikt om operationeel ontvangen te worden in een kamer van het kader, en optioneel één of meerdere deuren of ramen geschikt om ontvangen te worden in de één of meerdere kaders.In a third aspect the invention relates to a kit comprising one or more frames according to this document, and one or more electronic components suitable for being operatively received in a room of the frame, and optionally one or more doors or windows suitable for being received in one or more frames.
In een vierde aspect betreft de uitvinding een deur of raam als geheel van een bewegend gedeelte, dus de vleugel, en een vast gedeelte, het kader, waarbij het kader een uitvoeringsvorm is van een kader is zoals beschreven in dit document.In a fourth aspect, the invention relates to a door or window as a whole of a moving part, i.e. the wing, and a fixed part, the frame, the frame being an embodiment of a frame as described in this document.
In wat volgt, wordt de uitvinding beschreven a.d.h.v. niet-limiterende voorbeelden die de uitvinding illustreren, en die niet bedoeld zijn of geïnterpreteerd mogen worden om de omvang van de uitvinding te limiteren.In the following, the invention is described a.d.h.v. non-limiting examples illustrating the invention, and which are not intended or may be interpreted to limit the scope of the invention.
VOORBEELDEN VOORBEELD 1EXAMPLES EXAMPLE 1
In een eerste voorbeeld omvat het kader elektronische componenten die geschikt zijn als bewegingssensor. Dit kan effectief via optische sensoren gebeuren, of via tracking van een traceerelement bij een gebruiker. Dit is bijvoorbeeld handig bij het zelfstandig wonen van personen met medische problemen zoals epilepsie, of ouderdomsverschijnselen en dergelijke. Bovendien kunnen op andere plaatsen in een huis (bijvoorbeeld badkamer, wc, keuken, ...) ook bewegingssensoren voorzien worden die allemaal gelinkt zijn aan een centraal systeem in het kader, bijvoorbeeld via WiFi en zo hun signalen kunnen doorspelen naar het centraal systeem. Zo kan het systeem een plots gebrek aan beweging associëren met een potentieel gevaarlijke situatie, zoals een ernstige val of een aanval van een ziekte, en dit melden aan een hulpverlener door bijvoorbeeld contact op te nemen met een ziekenhuis, een dokter, een familielid en dergelijk. Ook kan het systeem een failsafe opnemen door eerst contact op te nemen met de gebruiker in kwestie die de melding aan een hulpverlener kan afzetten. Omgekeerd kan deze persoon ook via een paniekknop onmiddellijk een hulpverlener contacteren. Deze paniekknop kan aanwezig zijn op een extern sturingssysteem, of op een bedieningspaneel op het kader, zoals een touchscreen, of op het externe controleapparaat, zoals een tablet, smartphone en dergelijke. Het kader kan voorzien zijn van bewegingssensoren of thermische sensoren die kunnen registreren of een persoon aanwezig is in de kamer en niet meer beweegt. Daarnaast kan dit ook gebeuren via een traceerelement. Daarnaast kan dit systeem ook dienst doen als inbraakalarm, door in te stellen dat gedurende een bepaalde periode alle vormen van beweging (visueel waarneembaar of thermisch of op andere wijzen) gemeld wordt aan een hulpverlener zoals een beveiligingsbedrijf of de gewenste autoriteiten zoals politie. Dit kan bijvoorbeeld ook door het voorzien van verlichting, bijvoorbeeld LED-stroken, of een LED-knipperlicht (RGB) of zwaailicht in het kader aan de buitenzijde van het gebouw of muur waar het kader zich in bevindt, om op die wijze de aandacht van buren, voorbijgangers en/of hulpdiensten te trekken. Indien het kader een deurkader is met daarin een vleugel, kan de deur ook automatisch ontgrendeld en eventueel geopend worden door personen met gepaste autorisatie zoals eigenaar, hulpdiensten en dergelijke, om braakschade te vermijden bij noodsituaties waarbij de deur geopend moet worden zonder sleutel. Ook geluidsproducerende elementen zoals een sirene kunnen voorzien worden in het kader. Verder kan ook een geheugenelement voorzien worden in de kamer voor het bijhouden van een logboek voor de geregistreerde data, eventueel met daarbij horende camerabeelden. VOORBEELD 2In a first example, the frame comprises electronic components that are suitable as a motion sensor. This can be done effectively via optical sensors, or via tracking of a tracing element at a user. This is useful, for example, when living independently with persons with medical problems such as epilepsy, or age symptoms and the like. In addition, motion sensors can also be provided at other places in a house (for example, bathroom, toilet, kitchen, etc.) that are all linked to a central system within the framework, for example via WiFi and so can transmit their signals to the central system. For example, the system can associate a sudden lack of movement with a potentially dangerous situation, such as a serious fall or an attack of a disease, and report this to a care provider by, for example, contacting a hospital, a doctor, a family member and the like . The system can also record a failsafe by first contacting the user in question who can turn off the report to a care provider. Conversely, this person can also contact a care provider immediately via a panic button. This panic button can be present on an external control system, or on a control panel on the frame, such as a touchscreen, or on the external control device, such as a tablet, smartphone and the like. The frame can be equipped with motion sensors or thermal sensors that can register whether a person is present in the room and no longer moving. In addition, this can also be done via a trace element. In addition, this system can also serve as a burglar alarm, by setting up that during a certain period all forms of movement (visually perceptible or thermally or in other ways) are reported to a social worker such as a security company or the desired authorities such as the police. This can also be achieved by providing lighting, for example LED strips, or an LED flashing light (RGB) or flashing light in the frame on the outside of the building or wall in which the frame is located, in order to draw the attention of attract neighbors, passers-by and / or emergency services. If the frame is a door frame with a leaf inside, the door can also be automatically unlocked and possibly opened by persons with appropriate authorization such as owner, emergency services and the like, in order to avoid breakage in emergency situations where the door must be opened without a key. Sound-producing elements such as a siren can also be provided in the frame. Furthermore, a memory element can also be provided in the room for keeping a logbook for the recorded data, possibly with associated camera images. EXAMPLE 2
Indien het kader vlamdetectie-sensoren omvat kan het vroegtijdig vuurhaarden opsporen en opnieuw autonoom contact opnemen met hulpverleners, en een gebruiker verwittigen doordat het sturingssysteem van het kader bij voorkeur gelinkt is met één of meerdere tablets, smartphones, gsm's of andere draagbare controleapparaten. Opnieuw kunnen ook extern sensoren geplaatst worden die gelinkt zijn aan een centraal systeem in het kader. Andere toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld een watervoeler in de kelder van huizen die bij alarmwaarden dit doorgeeft aan het centrale systeem in het kader dat dan weer een signaal kan doorgeven aan de eigenaar, gebouwbeheerder, hulpdiensten en dergelijke. VOORBEELD 3If the frame includes flame detection sensors, it can detect early fireplaces and contact autonomous rescuers again and notify a user that the frame control system is preferably linked to one or more tablets, smartphones, mobile phones or other portable control devices. Again, external sensors can also be installed that are linked to a central system within the framework. Other application possibilities are, for example, a water sensor in the basement of houses which, in the event of an alarm, transmits this to the central system within the framework, which in turn can transmit a signal to the owner, building manager, emergency services and the like. EXAMPLE 3
Het kader kan voorzien zijn van een scherm en bijvoorbeeld een toetsenbord (dat kan geïntegreerd zijn in een touchscreen) zodat bezoekers zich kunnen identificeren aan de deur. Dit is bijvoorbeeld handig in gecontroleerde omgevingen zoals labo's of ziekenhuizen zodat enerzijds bezoekersboeken worden bijgehouden met daarin info zoals tijdstip en duur, maar ook om bepaalde bezoekers gedurende een korte periode toegang te verschaffen tot een ruimte. Hierbij wordt gedacht aan leveranciers van pakjes (gaande van postleveringsbedrijven tot groenteboeren, pizzabezorgers, en andere), om deze op momenten dat niemand aanwezig is om de deur open te doen, het mogelijk te maken dat deze mits een code (QR-code, barcode,..) toegang kunnen krijgen, bij voorkeur voor korte duur, via de deur, of dat een opening beschikbaar wordt om een pakket door af te leveren. Dit alles valt eenvoudig te implementeren mits een processor en geheugenelementen aanwezig zijn bij de elektronische componenten. Bij uitbreiding kunnen ook beeldregistratie (en opname) apparaten gebruikt worden om gezichtsherkenning (en bewaring hiervan) en dergelijke toe te staan. VOORBEELD 4The frame can be provided with a screen and for example a keyboard (which can be integrated in a touchscreen) so that visitors can identify themselves at the door. This is useful, for example, in controlled environments such as laboratories or hospitals, so that on the one hand visitors' books are kept with information such as time and duration, but also to give certain visitors access to a room for a short period of time. This includes parcel suppliers (ranging from postal delivery companies to greengrocers, pizza delivery companies, and others), in order to make it possible for them to be provided with a code (QR code, barcode) at times when nobody is present to open the door. , ..) can gain access, preferably for a short period, through the door, or that an opening becomes available to deliver a package through. All this is easy to implement, provided that a processor and memory elements are present with the electronic components. By extension, image recording (and recording) devices can also be used to allow face recognition (and preservation) and the like. EXAMPLE 4
In FIG. 1A wordt een mogelijke positionering van de kamer (10) in een kader voor een deur getoond, waarbij het dekelement een paneel is dat de kamer afsluit van de buitenkant van het kader. FIG. 1B toont een positionering van de kamer (10) in een kader voor een raam. FIG. 1C toont een uitvergroot beeld van een bovenste deel van een kamer (10) in een kader, waarbij de kamer (10) open is. De kamer (10) is voorzien van openingen (11) voor schroeven om een dekelement te bevestigen met schroeven (5), hoewel ook andere bevestigingswijzen mogelijk zijn. In de kamer zijn aankoppelelementen (4A en 4B) zichtbaar die toestaan elektronische componenten operatief te koppelen in de kamer (10). De aankoppelelementen (4A) zijn bijvoorbeeld USB-connectoren, of bijvoorbeeld RCA-connectoren of cinches (4B). In FIG. 1D en FIG. 1E is een kader zichtbaar met een deur daarin gemonteerd, zowel de voorzijde als de achterzijde ervan. Het kader is in dit geval aan zowel voor als achterzijde (hoewel slechts één of geen zijde ook mogelijk is) voorzien van een ingebouwde verlichtingsstrook (9) die bijvoorbeeld een LED-strip kan zijn, die aangestuurd kan worden vanuit een andere kamer (10) met een sturingssysteem. De LED-strip kan over de volledig lengte van de stijl of dorpel doorlopen, of over een beperkt deel daarvan. Het kader is aan de voorzijde (zijde die distaal is ten opzichte van de kamer of het huis waar deze toegang toe geeft) verder voorzien van een beeldopname apparaat (een camera) (6) en een geluidsproducerend apparaat (7), zoals een luidspreker, zoals te zien in FIG. 1D. In FIG. 1E is het afdekpaneel (2) te zien dat de kamer (10) afsluit.In FIG. 1A, a possible positioning of the chamber (10) in a frame for a door is shown, the cover element being a panel that closes the chamber from the outside of the frame. FIG. 1B shows a positioning of the room (10) in a frame for a window. FIG. 1C shows an enlarged view of an upper part of a room (10) in a frame, the room (10) being open. The chamber (10) is provided with openings (11) for screws to attach a cover element with screws (5), although other methods of attachment are also possible. Coupling elements (4A and 4B) are visible in the chamber which allow operative coupling of electronic components in the chamber (10). The coupling elements (4A) are, for example, USB connectors, or for example RCA connectors or cinches (4B). In FIG. 1D and FIG. 1E a frame is visible with a door mounted therein, both the front and the rear thereof. In this case the frame is provided on both front and rear (although only one or no side is also possible) with a built-in lighting strip (9) which can for instance be an LED strip that can be controlled from another room (10) with a control system. The LED strip can extend over the full length of the post or sill, or over a limited part thereof. The frame is further provided with an image recording device (a camera) (6) and a sound-producing device (7), such as a loudspeaker, at the front (side that is distal to the room or house to which it gives access) as seen in FIG. 1D. In FIG. 1E, the cover panel (2) can be seen which closes the chamber (10).
In FIG. 2A is een zijdelingse doorsnede te zien van een bovenste deel van een kamer (10). De opening naar de kamer (10) van buiten het kader wordt afgedekt met een dekelement (2) dat kan bevestigd worden met schroeven (5) die het dekelement (2) vastmaken aan de bevestigingselementen met een boring (11) voor de schroef. Ook andere gangbare systemen bekend in de stand der techniek kunnen hiervoor gebruikt worden. Het dekelement en de kamer zijn zodanig gebouwd dat het dekelement een logische verderzetting is van de randen van de kamer, en er bijvoorbeeld geen of weinig reliëf voelbaar is, of kleurverschil zichtbaar is. De kamer is voorzien van een sturingssysteem (3) dat kan bestaan uit printplaten, processoren, microprocessoren, en aankoppelelementen (4) zoals connectoren voor het ontvangen van elektronische componenten (8). Deze zijn reeds eerder opgesomd in een aantal mogelijkheden, maar daar niet tot beperkt. Aparte kamers kunnen voorzien zijn voor het ontvangen van elektronische componenten die toegang tot de buitenkant van het kader nodig hebben, zoals een camera (6), een luidspreker (7) en dergelijke. Ook schermen (al of niet touchscreen) en toetsenborden zijn opties. FIG. 2B toont een lege opstelling van een kleinere kamer in zijaanzicht, waarbij een aparte kamer voorzien is voor een LED-strip (9). FIG. 2C toont een vooraanzicht van een onderste deel van een open kamer die bestaat uit deelkamers (10A, 10B, 10C), waarbij de kamers opnieuw voorzien zijn van aankoppelelementen (4) en eventueel elektronische componenten (8A, 8B, 8C). Een kamer (bijvoorbeeld 10B) kan gebruikt worden om een camera te ontvangen. Op die manier heeft enkel die deelkamer (bijvoorbeeld 10B) contact met de buitenkant van het kader, waardoor er minder invloed van buitenaf kan doordringen in de andere kamers en tot de daarin aanwezige, fragiele elektronische componenten. FIG. 2D beschrijft de doorsnede van een kamer (10) bekeken langs de lengteas van de stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt. Het dekelement (2) is aan de binnenzijde voorzien van uitstulpingen (5) met lichte weerhaken die geschikt zijn om vast te haken in de bevestigingsmiddelen (11) van de kamer (10). Deze zorgen ervoor dat het dekelement (2) verwijderbaar vast zit, en mits gebruik van enige kracht, toch vlot kan verwijderd worden. Bij voorkeur zijn de bevestigingsmiddelen (11) en/of de uitstulpingen (5) elastisch genoeg om dit te doen zonder schade. Het kader is verder ook voorzien van een deelkamer voor verlichtingselementen (9), bijvoorbeeld LED-strips (9). De wand die deze holte scheidt van de buitenkant is bij voorkeur lichtdoorlatend. Ten slotte is het kader voorzien van thermische onderbrekingen (12) aan de zijkanten van de kamer of het kader, waarbij deze thermische onderbrekingen (12) liggen langs de zijden van de stijlen of dorpels die de voorzijde en de achterzijde van het kader verbinden. Er kunnen aan beide zijden thermische onderbrekingen (12) voorzien worden, of aan slechts één zijde, en deze zijn zoals gezegd geschikt om het warmteverlies van de kamer (10) te beperken en schimmelvorming en/of condensatie in de kamer (10) tegen te gaan, wat zeer reëel gevaren zijn voor de elektronische apparatuur in de kamer.In FIG. 2A is a side cross-sectional view of an upper part of a chamber (10). The opening to the chamber (10) from outside the frame is covered with a cover element (2) that can be attached with screws (5) that attach the cover element (2) to the fixing elements with a bore (11) for the screw. Other conventional systems known in the art can also be used for this. The cover element and the chamber are constructed in such a way that the cover element is a logical continuation of the edges of the chamber, and for example no or little relief can be felt, or a difference in color is visible. The chamber is provided with a control system (3) which may consist of printed circuit boards, processors, microprocessors, and coupling elements (4) such as connectors for receiving electronic components (8). These have already been listed in a number of options, but not limited to them. Separate chambers may be provided for receiving electronic components that require access to the outside of the frame, such as a camera (6), a speaker (7) and the like. Screens (with or without touchscreen) and keyboards are also options. FIG. 2B shows an empty arrangement of a smaller chamber in side view, wherein a separate chamber is provided for an LED strip (9). FIG. 2C shows a front view of a lower part of an open chamber consisting of sub-chambers (10A, 10B, 10C), wherein the chambers are again provided with coupling elements (4) and possibly electronic components (8A, 8B, 8C). A room (e.g. 10B) can be used to receive a camera. In that way, only that sub-chamber (e.g. 10B) has contact with the outside of the frame, so that less outside influence can penetrate into the other chambers and to the fragile electronic components present therein. FIG. 2D describes the section of a room (10) viewed along the longitudinal axis of the post or sill in which the room is located. The cover element (2) is provided on the inside with protrusions (5) with light barbs suitable for hooking into the fastening means (11) of the chamber (10). These ensure that the cover element (2) is removably fixed, and that it can still be easily removed if some force is used. Preferably the fastening means (11) and / or the protrusions (5) are elastic enough to do this without damage. The frame is furthermore also provided with a sub-chamber for lighting elements (9), for example LED strips (9). The wall separating this cavity from the outside is preferably translucent. Finally, the frame is provided with thermal breaks (12) on the sides of the chamber or frame, these thermal breaks (12) lying along the sides of the posts or sills that connect the front and the rear of the frame. Thermal interruptions (12) can be provided on both sides, or on only one side, and as said, they are suitable to limit the heat loss of the chamber (10) and to prevent mold and / or condensation in the chamber (10) which are very real dangers for the electronic equipment in the room.
Het is verondersteld dat de huidige uitvinding niet beperkt is tot de uitvoeringsvormen die hierboven beschreven zijn en dat enkele aanpassingen of veranderingen aan de beschreven voorbeelden kunnen toegevoegd worden zonder de toegevoegde conclusies te herwaarderen. Bijvoorbeeld, de huidige uitvinding werd beschreven met verwijzing naar kaders met een enkele dorpel, maar het mag duidelijk zijn dat de uitvinding kan toegepast worden op bv. kaders met een bovendorpel en een onderdorpel, of eventueel tussendorpels.It is believed that the present invention is not limited to the embodiments described above and that some modifications or changes can be added to the described examples without re-evaluating the appended claims. For example, the present invention has been described with reference to frames with a single sill, but it should be understood that the invention can be applied to, for example, frames with an upper sill and a sill, or possibly intermediate sills.

Claims (15)

 1. CONCLUSIESCONCLUSIONS
  1. Kader geschikt voor het houden van een scharnierende deur of een scharnierend raam, omvattende: a. een voorzijde en een achterzijde; b. minstens twee hoofdzakelijk evenwijdig lopende opstaande stijlen, met een boveneinde en een ondereinde, waarvan optioneel minstens één stijl van één of meerdere bevestigingselementen voorzien is; c. een dorpel, waarbij de dorpel de boveneinden van de twee stijlen verbindt en waarbij de dorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen; d. optioneel een onderdorpel, waarbij de onderdorpel de ondereinden van de twee stijlen verbindt en waarbij de onderdorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen; e. minstens één kamer in minstens één van de stijlen en/of de dorpel, waarbij het kader van minstens één, bij voorkeur één enkele doorlopende, opening voorzien is aan de achterzijde van het kader, waarbij toegang tot de kamer mogelijk is via de opening, en waarbij de kamer voorzien is van een dekelement geschikt om de opening van het kader tot de kamer af te sluiten; waarbij de kamer geschikt is voor het via de opening ontvangen en het omvatten van één of meerdere elektronische componenten en voorzien is van minstens één aankoppelelement geschikt voor het operationeel ontvangen van de één of meerdere elektronische componenten in de kamer; met als kenmerk dat het kader aangepast is voor het toelaten van functionele interactie tussen een gebruiker en minstens één van de componenten langs de voorzijde van het kader, en waarbij de afdekbare opening en de toegang tot de kamer voorzien is aan de achterzijde van het kader.A frame suitable for holding a hinged door or a hinged window, comprising: a. A front and a rear; b. at least two uprights, generally parallel, with an upper end and a lower end, of which at least one post is optionally provided with one or more fixing elements; c. a sill, the sill connecting the upper ends of the two posts and the sill being essentially perpendicular to the two posts; d. optionally a sill, wherein the sill connects the lower ends of the two posts and wherein the sill is substantially perpendicular to the two posts; e. at least one room in at least one of the posts and / or the sill, wherein the frame is provided with at least one, preferably a single, continuous opening at the rear of the frame, whereby access to the room is possible through the opening, and wherein the chamber is provided with a cover element adapted to close the opening of the frame to the chamber; wherein the chamber is adapted to receive through the opening and comprise one or more electronic components and is provided with at least one coupling element suitable for operationally receiving the one or more electronic components in the chamber; characterized in that the frame is adapted to allow functional interaction between a user and at least one of the components along the front of the frame, and wherein the coverable opening and access to the chamber is provided at the rear of the frame.
 2. 2. Een kader volgens de voorgaande conclusie 1, omvattende één of meerdere elektronische componenten, zoals een beeldopname instrument en/of een geluidsopname instrument, en waarbij de één of meerdere elektronische componenten geschikt zijn om operationeel gekoppeld te worden in de kamers.A frame according to the preceding claim 1, comprising one or more electronic components, such as an image-recording instrument and / or a sound-recording instrument, and wherein the one or more electronic components are suitable for being operatively coupled in the chambers.
 3. 3. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 2, waarbij de elektronische componenten een sturingssysteem omvatten geschikt voor het ontvangen en versturen van draadloze signalen en/of bedrade signalen, van en naar de elektronische componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of externe netwerken.A frame according to any of the preceding claims 1 to 2, wherein the electronic components comprise a control system suitable for receiving and transmitting wireless signals and / or wired signals, from and to the electronic components and / or a portable control device and / or external networks.
 4. 4. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 3, waarbij minstens een deel van de elektronische componenten onrechtstreeks of rechtstreeks aanstuurbaar zijn met een draagbaar controleapparaat.A frame according to any one of the preceding claims 1 to 3, wherein at least a part of the electronic components can be controlled indirectly or directly with a portable recording device.
 5. 5. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 4, waarbij de kamer hardwarecomponenten omvat geschikt voor het ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel van de elektronische componenten.A frame according to any of the preceding claims 1 to 4, wherein the chamber comprises hardware components suitable for supporting a software platform for controlling at least a part of the electronic components.
 6. 6. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 5, waarbij de kamer geschikt is voor het afneembaar ontvangen van elektronische componenten, zodanig dat deze operationeel zijn bij ontvangst in de kamer.A frame according to any one of the preceding claims 1 to 5, wherein the chamber is suitable for removably receiving electronic components such that they are operational upon receipt in the chamber.
 7. 7. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 6, waarbij het kader minstens één scherm omvat aan de voorzijde en/of achterzijde van het kader, en geschikt om te communiceren met het sturingssysteem en/of één of meerdere van de elektronische componenten en bij voorkeur heeft het scherm touchscreen capaciteit.A frame according to any of the preceding claims 1 to 6, wherein the frame comprises at least one screen on the front and / or rear of the frame, and suitable for communicating with the control system and / or one or more of the electronic components and preferably the screen has touchscreen capacity.
 8. 8. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 7, waarbij de kamer in de stijl over minstens 75% van de afstand tussen het ondereinde van de stijl en het boveneinde van de stijl loopt, bij verdere voorkeur over minstens 85% en bij nog verdere voorkeur minstens 95%.A frame according to any of the preceding claims 1 to 7, wherein the chamber in the post runs over at least 75% of the distance between the lower end of the post and the top end of the post, more preferably over at least 85% and even more preferably at least 95%.
 9. 9. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 8, waarbij de kamer geschikt is om bedrade externe energievoorziening voor één of meerdere van de elektronische componenten mogelijk te maken.A frame according to any one of the preceding claims 1 to 8, wherein the chamber is adapted to enable wired external energy supply for one or more of the electronic components.
 10. 10. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 9, waarbij het kader aluminium omvat, en bij voorkeur een buitenste laag heeft die hoofdzakelijk uit aluminium bestaat.A frame according to any of the preceding claims 1 to 9, wherein the frame comprises aluminum, and preferably has an outer layer consisting essentially of aluminum.
 11. 11. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 10, waarbij het kader een krukzijde omvat, en waarbij de kamer zich in de stijl aan de krukzijde of in de dorpel van het kader bevindt.A frame as claimed in any one of the preceding claims 1 to 10, wherein the frame comprises a stool side, and wherein the chamber is located on the stool side or in the sill of the frame in the post.
 12. 12. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 11, waarbij de kamer één of meerdere thermische onderbrekingen omvat tussen de kamer en ruimtes buiten het kader.A frame according to any one of the preceding claims 1 to 11, wherein the chamber comprises one or more thermal interruptions between the chamber and spaces outside the frame.
 13. 13. Een deur of raam omvattende een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 12.A door or window comprising a frame according to any of the preceding claims 1 to 12.
 14. 14. Werkwijze voor het installeren van een kader voor het houden van een deur of een raam volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 13, in een opening in een muur, omvattende volgende stappen: a. het aankoppelen van één of meerdere elektronische componenten in de kamer; b. optioneel het bevestigen van het bewegende deel van de deur of het raam aan het kader; c. het bevestigen van het kader in de opening hiervoor voorzien; d. optioneel het aanbrengen van pleisterwerk of afkasten voor het afwerken van de aanhechting van het kader aan de muur; e. het voorzien van een sturingssysteem met ingebed softwareplatform in de kamer; f. en het koppelen van de één of meerdere elektronische componenten aan het sturingssysteem met ingebed softwareplatform.A method for installing a frame for holding a door or a window according to any one of the preceding claims 1 to 13, in an opening in a wall, comprising the following steps: a. Coupling one or more electronic components in the chamber; b. optionally attaching the moving part of the door or window to the frame; c. attaching the frame in the opening provided for this; d. optionally applying plaster or enclosures for finishing the adhesion of the frame to the wall; e. providing a control system with embedded software platform in the room; f. and linking the one or more electronic components to the control system with embedded software platform.
 15. 15. Kit omvattende één of meerdere kaders volgens één van de conclusies 1 tot en met 13, en één of meerdere elektronische componenten geschikt om operationeel ontvangen te worden in een kamer van het kader, en optioneel één of meerdere deuren of ramen geschikt om ontvangen te worden in de één of meerdere kaders.A kit comprising one or more frames according to any one of claims 1 to 13, and one or more electronic components suitable for being operatively received in a room of the frame, and optionally one or more doors or windows suitable for receiving be in one or more boxes.
BE2015/5575A 2015-09-14 2015-09-14 INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW BE1022854B1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2015/5575A BE1022854B1 (nl) 2015-09-14 2015-09-14 INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2015/5575A BE1022854B1 (nl) 2015-09-14 2015-09-14 INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1022854B1 true BE1022854B1 (nl) 2016-09-23

Family

ID=54697406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2015/5575A BE1022854B1 (nl) 2015-09-14 2015-09-14 INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1022854B1 (nl)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6347486B1 (en) * 1998-11-02 2002-02-19 Unitechniques Apparatus for controlling the opening of a door
DE20303946U1 (de) * 2003-03-11 2004-07-15 Bos Gmbh Gebäudeausrüstungssystem
US20110253483A1 (en) * 2008-12-19 2011-10-20 Pascal Rebillard Elevator door frame with electronics housing
EP2466050A2 (de) * 2010-12-20 2012-06-20 Dorma GmbH + Co. KG Zarge zum Einbau in Öffnungen von Wänden

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6347486B1 (en) * 1998-11-02 2002-02-19 Unitechniques Apparatus for controlling the opening of a door
DE20303946U1 (de) * 2003-03-11 2004-07-15 Bos Gmbh Gebäudeausrüstungssystem
US20110253483A1 (en) * 2008-12-19 2011-10-20 Pascal Rebillard Elevator door frame with electronics housing
EP2466050A2 (de) * 2010-12-20 2012-06-20 Dorma GmbH + Co. KG Zarge zum Einbau in Öffnungen von Wänden

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AR099143A1 (es) DOSING SYSTEM FOR SINGLE PARTICULATE WITH VARIABLE SPEED CONTROLS
AR099446A1 (es) DOSING SYSTEM FOR SOLID PARTICULATES
BE1022578B1 (nl) MULTI-PLASTICS MULTI-ROPE AND PRODUCTION PROCESS
BE1022854B1 (nl) INTELLIGENT FRAMEWORK FOR DOOR OR WINDOW
BE1022794B1 (fr) IMPROVED METHOD FOR DISCHARGING AGROCHEMICAL PRODUCTS FROM TRANSPORT CONTAINERS AND RELATED PRODUCTS
BE1023967A1 (nl) METHOD FOR DETERMINING AN OPTIMAL FLOW
AR106770A1 (es) INHIBITING COMPOUNDS OF A QUINASA DE JANUS
AR105683A1 (es) Compuestos de dinucleótidos cíclicos como agonistas de sting
AR105316A1 (es) Anticuerpos contra el receptor de transferrina (anti-cd71), anticuerpos anti-cd71 activables y sus métodos de uso
AR104283A1 (es) Derivados de ciclopropilamida con utilidad plaguicida, composiciones y procesos relacionados con los mismos
BE1023908A1 (nl) GUIDE FOR MEDICAL TOOLS WITH REFLECTOR FOR ELECTRIC CURRENT INDUCED BY TIME-VARIAN MAGNETIC FIELDS
BE1023521A1 (nl) Lighting
AR102174A1 (es) DEVICE SUITABLE FOR FLOODING PIGEONS AND BIRDS IN GENERAL
AR106283A4 (es) AIRCRAFT FOR INHALATION OF PHARMACEUTICAL SOLUTIONS AND MEDICINAL PRODUCTS IN AEROSOL FOR THE TREATMENT OF RESPIRATORY AFFECTIONS
AR099728A1 (es) Aparato medido de carga y corriente eléctrica con salida para calibración y/o verificación del mismo
AR099776A1 (es) MONO-DOSE EXPRESS WATER AND COFFEE DISPENSER
AR099770A4 (es) BASTON HOLDER
AR099764A4 (es) DISPOSABLE PALITA TO GET EXCREMENT OF PETS
AR099755A1 (es) MCV PLATE
AR099725A4 (es) DOUBLE DRAWER PORTABLE ROASTING DEVICE
AR099726A1 (es) SET FOR PREPARATION OF FORMULATED DRINKS
AR099717A4 (es) FIXED AND INTEGRATED UNIVERSAL CHARGER FOR CELL PHONES AND TABLETS
AR099720A1 (es) THERMAL MATTE
AR099688A1 (es) COMPOSITIONS FOR LAUNDRY OF CLOTHING
AR099670A1 (es) DEPTH REGULATORY DEVICE FOR SEEDING MACHINES

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20160923

PD Change of ownership

Owner name: X-WORKS BVBA; BE

Free format text: DETAILS ASSIGNMENT: CHANGE OF OWNER(S), CESSION; FORMER OWNER NAME: SMARTDOOR BVBA

Effective date: 20190718