BE1020576A3 - Floor panel and method for manufacturing floor panels. - Google Patents

Floor panel and method for manufacturing floor panels. Download PDF

Info

Publication number
BE1020576A3
BE1020576A3 BE201200198A BE201200198A BE1020576A3 BE 1020576 A3 BE1020576 A3 BE 1020576A3 BE 201200198 A BE201200198 A BE 201200198A BE 201200198 A BE201200198 A BE 201200198A BE 1020576 A3 BE1020576 A3 BE 1020576A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor panel
characterized
floor
panel according
preceding
Prior art date
Application number
BE201200198A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Unilin Bvba
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Unilin Bvba filed Critical Unilin Bvba
Priority to BE201200198A priority Critical patent/BE1020576A3/en
Priority to BE201200198 priority
Application granted granted Critical
Publication of BE1020576A3 publication Critical patent/BE1020576A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/0215Flooring or floor layers composed of a number of similar elements specially adapted for being adhesively fixed to an underlayer; Fastening means therefor; Fixing by means of plastics materials hardening after application
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/10Flooring or floor layers composed of a number of similar elements of other materials, e.g. fibrous or chipped materials, organic plastics, magnesite tiles, hardboard, or with a top layer of other materials
  • E04F15/105Flooring or floor layers composed of a number of similar elements of other materials, e.g. fibrous or chipped materials, organic plastics, magnesite tiles, hardboard, or with a top layer of other materials of organic plastics with or without reinforcements or filling materials
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/10Flooring or floor layers composed of a number of similar elements of other materials, e.g. fibrous or chipped materials, organic plastics, magnesite tiles, hardboard, or with a top layer of other materials
  • E04F15/107Flooring or floor layers composed of a number of similar elements of other materials, e.g. fibrous or chipped materials, organic plastics, magnesite tiles, hardboard, or with a top layer of other materials composed of several layers, e.g. sandwich panels
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement

Description

Vloerpaneel en werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen. Floor panel and method for manufacturing floor panels.

Deze uitvinding heeft betrekking op vloerpanelen en op een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen. This invention relates to floor panels and to a method for manufacturing such floor panels.

Uit het DE 10 2006 030 852 A1 zijn vloerpanelen gekend die aan de onderzijde voorzien zijn van een fabrieksmatig aangebrachte lijmstrips. From DE 10 2006 030 852 A1 are known floor panels which are provided on the underside with a factory-applied adhesive strips. Aan de hand van deze lijmstrips kan een verlijming van de panelen op een ondergrond worden bekomen. On the basis of this adhesive strips can be obtained a bonding of the panels on a substrate. Het gebruik van lijmstrips kan leiden tot ongewenste stapgeluiden bij het gebruik van een vloerbekleding Samengesteld uit dergelijke vloerpanelen. The use of adhesive strips can lead to undesirable step noises when using a floor Composed of such floor panels.

De huidige uitvinding beoogt een optimale uitvoering van vloerpanelen die fabrieksmatig met lijm worden voorzien. The present invention aims at an optimal implementation of the factory floor panels which are provided with glue. Hiertoe betreft de uitvinding een vloerpaneel met als kenmerk dat dit vloerpaneel aan de onderzijde voorzien is van een fabrieksmatig aangebrachte lijm hoofdzakelijk bestaande uit synthetisch rubber. To this end, the invention concerns a floor panel with the characteristic that this floor panel, at the bottom side is provided with a factory applied adhesive mainly composed of synthetic rubber.

De uitvinders hebben vastgesteld dat dergelijke lijm interessante eigenschappen kan hebben. The inventors have found that such adhesives may have interesting properties. Zij kan een hoge afpelsterkte (Engels: peel strength) vertonen bij kamertemperatuur. It can be a high peel strength (in English: peel strength) exhibit at room temperature. Bij het installeren van de vloerpanelen kan zij nog gedurende enige tijd een herpositionering van het geïnstalleerde paneel toestaan. When installing the floor panels, it may yet permit a re-positioning of the operating panel for a certain period of time. Dit type lijmen is sterk bestand tegen veroudering, hetgeen interessant is wanneer de panelen lange tijd in hun verpakking moeten verblijven, en, uiteraard, wanneer de panelen bedoeld zijn voor een vloerbekleding die lange tijd moet blijven liggen. This type of bonding is highly resistant to aging, which is interesting when the panels long residence time in their packaging, and, of course, when the panels are intended for a floor covering which should remain for a long time. De veroudering van dit type lijmen is eveneens beperkt wanneer zij wordt blootgesteld aan warm en vochtig klimaat. The aging of this type of bonding is also limited when exposed to hot and humid climate. Dit laatste is interessant bij vervoer van dë panelen, bijvoorbeeld in containers, en ook bij installatie in tropische landen. The latter is interesting to transport the panels, for example in containers, and also for installation in tropical countries. Bovendien blijft dergelijke lijm stabiel onder inwerking van water. In addition, such adhesive to remain stable under the action of water.

Bij voorkeur bestaat de voornoemde lijm hoofdzakelijk uit butylrubber. Preferably, the above-mentioned adhesive composed mainly of butyl rubber. Bij voorkeur betreft de lijm een isobutyleen isopreen rubber (IIR) of een polyisobutyleen rubber. Preferably, the adhesive is an isobutylene isoprene rubber (IIR), or a polyisobutylene rubber.

Bij voorkeur wordt een lijm toegepast met een densiteit, gemeten volgens DIN EN ISO 2811-1 van meer dan 1 gram per milliliter, of beter nog van 1,5 gram per milliliter of meer. Preferably, a glue is used having a density, measured according to DIN EN ISO 2811-1 of greater than 1 gram per milliliter, or better still of 1.5 grams per milliliter or more. Opgemerkt wordt dat densiteiten tussen 1 en 1,2 of 1,3 gram per milliliter zeer interessant zijn voor het fabrieksmatig aanbrengen ervan. It is noted that densities between 1 and 1.2, or 1.3 grams per milliliter are very interesting for the factory its application. Zij kunnen namelijk met gemak via walsapplicaties worden opgebracht, en kunnen worden verpompt. Indeed, they can easily be applied by roller application, and can be pumped.

Bij voorkeur vertoont de lijm een weékwordingspunt (Engels: softening point), gemeten volgens DIN EN 1238, van boven de 80°C, of beter nog van boven de 120°C. Preferably, the adhesive exhibits a weékwordingspunt (in English: softening point), as measured according to DIN EN 1238, of above 80 ° C, or better still of more than 120 ° C.

Voor de huidige uitvinding komen bijvoorbeeld de lijmen Prestik® 3321 van Bostik en Terostat-6813 van Henkel.. For the present invention are, for example, the gluing Prestik® 3321 from Bostik, and Terostat-6813 from Henkel ..

Bij voorkeur is voornoemde lijm fabrieksmatig afgedekt aan de hand van een folie, zoals een papiervel of een kunststoffolie. Preferably, the above-mentioned glue factory-covered on the basis of a film, such as a paper sheet or a plastic film.

Bij voorkeur vormt voornoemde lijm een laag op de achterzijde van het betreffende paneel. Preferably, the said adhesive forms a layer on the back side of the respective panel. Hiermede wordt bedoeld dat de dikte van de lijmlaag minstens 5 maal kleiner is dan de breedte van de lijmlaag! By this is meant that the thickness of the adhesive layer is at least 5 times smaller than the width of the glue layer! Bij voorkeur bestrijkt de lijmlaag minstens 50% van het oppervlak van de onderzijde van het vloerpaneel, en beter nog minstens 85% daarvan, of in essentie de volledige onderzijde van het vloerpaneel. Preferably the adhesive layer covers at least 50% of the surface area of ​​the underside of the floor panel, and even better at least 85% thereof, or substantially the entire underside of the floor panel.

Bij voorkeur vertoont de voornoemde lijm een maximale dikte van 1 millimeter of minder in een toestand waarin het vloerpaneel nog niet is geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de verpakking. Preferably, the above-mentioned adhesive exhibits a maximum thickness of 1 millimeter or less in a state in which the floor panel has not yet been installed, for example, in the packaging. Op deze manier kan op economische wijze een voorgelijmd vloerpaneel worden verwezenlijkt, bovendien geeft een dunne lijmlaag aanleiding tot een meer comfortabel gebruiksgevoel, bij het installeren en/of bij het gebruik van een vloerbekleding bestaande uit meerdere dergelijke vloerpanelen. In this way, can be achieved a pre-glued floor panel in an economical manner, in addition, provides a thin glue layer results in a more comfortable use feeling, when installing and / or with the use of a floor covering consisting of a plurality of such floor panels.

Bij voorkeur vertoont het vloerpaneel van de uitvinding een dikte van 5 millimeter of minder, de lijmlaag niet in beschouwing genomen. Preferably the floor panel of the invention exhibits a thickness of 5 millimeters or less, the adhesive layer is not taken into consideration. In het geval de dikte van het vloerpaneel gelegen is tussen 3 en 5 millimeter vertoont het bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen ervan, bijvoorbeeld aan de lange randen in het geval van langwerpige vloerpanelen, en eventueel aan beide paren van tegenovereenliggende randen, profileringen die een uitlijning van de randen van twee van dergelijke vloerpanelen ten opzichte van elkaar toelaten. In the case the thickness of the floor panel is between 3 and 5 millimeters exhibits preferably at least at two opposite edges thereof, for example, to the long edges, in the case of elongated floor panels, and, optionally, at both pairs of opposite edges, profilings which a allow alignment of the edges of two of such floor panels relative to each other. Het kan hierbij gaan om een uitlijning in de richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen, waarbij aldus mogelijke hoogteverschillen tussen aanliggende randen van aangrenzende vloerpanelen onder controle kunnen worden gehouden en/of om een uitlijning in de richting loodrecht op de aanliggende randen van aangrenzende vloerpanelen en in het vlak van de vloerpanelen te verkrijgen, waarbij aldus mogelijke spleten tussen de aanliggende randen van naburige vloerpanelen onder controle kunnen worden gehouden. It may relate to an alignment in the direction perpendicular to the plane of the floor panels, which thus can be held as possible differences in height between adjacent edges of adjacent floor panels under the control and / or to an alignment in the direction perpendicular to the adjacent edges of neighboring floor panels and to obtain in the plane of the floor panels, whereby said possible gaps between the abutting edges of adjacent floor panels under the control can be held. Het is niet uitgesloten dat vloerpanelen van mindere of grotere dikte eveneens dergelijke profileringen vertonen aan één of beide paren van tegenovereenliggende randen. It is not excluded that floor panels of a lesser or greater thickness also exhibit such profiles are provided at one or both pairs of opposite edges. In het geval het vloerpaneel een dikte vertoont van minder dan 3 millimeter wordt het bij voorkeur zonder dergelijke profileringen uitgevoerd, of vertoont het, met andere woorden, hoofdzakelijk verticale wanden. In the case, the floor panel has a thickness of less than 3 millimeters is preferably carried out without such profiles, or displays it, in other words, substantially vertical walls. In dit laatste geval kan eventueel wel gewerkt worden met een vrijloophoek onder het oppervlak van de vloerpanelen, waarbij de rand, met andere woorden, in de richting van het vloerpaneel zélf, afwijkt van de verticale. In the latter case, it may optionally be possible to work with a free-wheeling angle below the surface of the floor panels, wherein the edge, in other words, in the direction of the floor panel itself, deviates from the vertical. Bij voorkeur is deze afwijking 30° of minder. Preferably, this deviation is 30 ° or less.

Bij voorkeur bestaat het vloerpaneel van de uitvinding hoofdzakelijk uit kunststof, hetzij uit thermohardende kunststof, hetzij uit thermoplastische kunststof. Preferably the floor panel of the invention substantially consists of plastic material, or of thermosetting synthetic material, or of a thermoplastic material. In het geval van thermohardende kunststof kan deze gekozen zijn uit de lijst die bestaat uit melamine, melamineformaldehyde, ureumformaldehyde, fenolformaldehyde en combinaties van de voorgaande. In the case of thermosetting plastic, it may be selected from the list consisting of melamine, melamine formaldehyde, urea formaldehyde, phenol formaldehyde, and combinations of the foregoing. Zo bijvoorbeeld kan het betreffende vloerpaneel hoofdzakelijk uit zogenaamd compact laminaat bestaan. For example, the related floor panel may consist essentially of so-called compact laminate. Het betreft hierbij een vloerpaneel waarvan minstens de kern is opgebouwd uit met thermohardende kunststof voorziene papierbladen, die, bijvoorbeeld aan de hand van een persbewerking, zijn geconsolideerd. This concerns a floor panel, of which at least the core is built up with thermosetting plastic-coated paper sheets, which, for example, on the basis of a pressing operation, are consolidated. In het geval van thermoplastische kunststof kan deze gekozen zijn uit de lijst dié bestaat uit Polyvinylchloride, polyurethaan, polypropyleen, polyethyleen en combinaties van de voorgaande. In the case of thermoplastic plastic, it can be selected from the list consisting of polyvinyl chloride, polyurethane, polypropylene, polyethylene and combinations of the foregoing. Zo bijvoorbeeld kan het betreffende vloerpaneel hoofdzakelijk uit zachte Polyvinylchloride bestaan, die gebruikelijk tevens mëer dan 10 gewichtspercent weekmaker omvat. For example, the related floor panel may consist mainly of soft polyvinyl chloride, which usually comprises also more than 10 weight percent plasticizer.

Bij voorkeur is het vloerpaneel van de uitvinding watervast uitgevoerd of vertoont het vloerpaneel een eventuele randzwelling, gemeten volgens EN 13329 van minder dan 12 percent, of zelfs van 5 percent of minder. Preferably the floor panel of the invention, water-resistant performed whether the floor panel shows a possible edge swelling, measured according to EN 13329 of less than 12 percent, or even 5 percent or less.

De uitvinding heeft verder nog betrekking op een werkwijze die uiterst geschikt is voor het vervaardigen van de vloerpanelen van de uitvinding. The invention still further relates to a process which is extremely suitable for the manufacture of the floor panels of the invention. Hiertoe betreft de huidige uitvinding nog een werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen met als kenmerk dat voornoemde lijm wordt aangebracht door middel van een walsinrichting. To this end, the present invention concerns a method for manufacturing floor panels, characterized in that the said glue is applied by means of a rolling device. Zoals reeds uiteengezet zijn de in het kader van de uitvinding toegepaste lijmen uiterst geschikt om te worden verpompt en door middel van een walsinrichting te worden aangebracht. As set have already been put to the adhesives applied in the context of the invention is extremely suitable to be pumped and to be applied by means of a rolling device. Deze methodes zijn zeer handig in het kader van een continu productieproces. These methods are very useful in the context of a continuous production. Bij voorkeur omvat de werkwijze verder nog de stap waarbij de lijm uit een reservoir wordt gepompt. Preferably, the method still further comprises the step in which the adhesive is pumped from a reservoir. Bij voorkeur wordt de lijm op een continue manier vloeibaar op de onderzijde van het vloerpaneel aangebracht door middel van voörnoemde walsinrichting. Preferably, the adhesive liquid in a continuous manner on the underside of the floor panel by means of voörnoemde rolling device.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which:

Figuur 1 schematisch en in perspectief een panel weergeeft met de kenmerken van de uitvinding; Figure 1 shows diagrammatically and in perspective shows a panel with the features of the invention;

Figuur 2, op grotere schaal, een dwarsdoorsnede weergeeft volgens de op figuur 1 aangeduide lijn ll-ll; Figure 2 shows, on a larger scale, a cross-section according to the line II-II indicated on Figure 1;

Figuur 3, in een zicht op het gebied aangeduid met F3 op figuur 2 een variante weergeeft; Figure 3 shows in a view on the area indicated by F3 in figure 2 of a variant; en and

Figuur 4 in dwarsdoorsnede aanliggende randen van naburige panelen weergeeft voor een variante. Figure 4 shows in cross-section adjacent edges of adjacent panels showing, for a variant.

Figuur 1 geeft schematisch een vloerpaneel 1 weer in overeenstemming met de huidige uitvinding. Figure 1 schematically represents a floor panel 1, in accordance with the present invention. In dit geval betreft het een rechthoekig en langwerpig panel 1 met een eerste paar tegenoverliggende randen 2-3, namelijk de lange randen, en een tweede paar tegenoverliggende randen 4-5, namelijk de korte randen. In this case it is a rectangular and elongated panel 1 having a first pair of opposite edges 2-3, namely, the long edges, and a second pair of opposed edges 4-5, namely, the short edges. Beide paren randen 2-3, 4-5 zijn vertonen profileringen 6 die een uitlijning tussen aanliggende randen van in een vloerbekleding aanliggende vloerpanelen toelaten. Both pairs of edges 2-3, 4-5 are showing profiles 6 which allow an alignment between adjacent edges of floor covering in an abutting floor panels.

Figuur 2 geeft duidelijk weer dat de profileringen 6 aan de lange randen 2-3 een eerste uitlijningsysteêm vormen, resulterend in een uitlijning in het vlak van de vloerpanelen en loodrecht op de betreffende randen 2-3, namelijk een uitlijning in de horizontale richting R2, en een tweede uitlijningsysteem vormen, resulterend in een uitlijning loodrecht op het vlak van de vloerpanelen, namelijk een uitlijning in de verticale richting R1. Figure 2 clearly shows that the profiles 6 at the long edges 2-3 form a first uitlijningsysteêm, resulting in an alignment in the plane of the floor panels and at right angles to the respective edges 2-3, namely an alignment in the horizontal direction R 2, and forming a second alignment system, resulting in an alignment perpendicular to the plane of the floor panels, namely a vertical alignment in the direction R1. De profileringen 6 die hier geïllustreerd zijn hoofdzakelijk gevormd al seen tand 7 en groef 8 verbinding, welke voornoemde uitlijning in vertical richting R1 verzorgen, waarbij de tand 7, respectievelijk minstens één van de groeflippen 9-10, in dit geval enkel de onderste groeflip 9, voorzien is van bijkomende uitlijningselementen 11-12, die zorgen voor voornoemde uitlijning in voornoemde horizontale richting R2. The profiles 6, which is illustrated here, are formed mainly take care of all seen tongue 7 and groove 8 compound, which the above-mentioned alignment in vertical direction R1, in which the tooth 7, respectively, at least one of the groove lips 9-10, only in this case the bottom groove lip 9 , is provided with further alignment elements 11-12, which provide for the above-mentioned alignment in said horizontal direction R2. De respectievelijke uitlijningselementen 11-12 zijn gevormd door een uitsparing aan de onderzijde van de tand 7, die samenwerkt met een uitstekend gedeelte aan het bovenoppervlak van de onderste groeflip 9. The respective alignment elements 11-12 are formed by a recess on the underside of the tooth 7, which co-operates with a projecting portion on the upper surface of the lower groove lip 9.

De profileringen 6 zijn van het type dat toelaat twee van dergelijke panelen of vloerpanelen 1 aan elkaar te koppelen door deze profileringen 6, naar keuze van de gebruiker, in elkaar aan te brengen aan de hand van een wentelbeweging W rond de betreffende rand of door een horizontale schuifbeweging S naar elkaar toe. The profiles 6 are of the type that allows two such panels or floor panels 1 to be coupled to each other by the profiles 6, at the option of the user, to be made to each other on the basis of a turning movement W around the respective edge or by an horizontal shifting movement S towards each other. In dit geval zijn de profileringen 6 volledig uitgevoerd in het kernmateriaal 13. In this case, the profiles 6 are completely performed in the core material 13.

Figuur 2 illustreert verder dat het kernmateriaal 13 bij het panel 1 uit het voorbeeld minstens samengesteld is uit meerdere papiervellen 14 die zijn voorzien van thermohardende kunststof 15. Figure 2 further illustrates that the core material 13 to the panel 1 of the example is at least composed of a plurality of paper sheets 14 which are provided with thermo-hardening synthetic resin 15.

Het panel 1 van figuur 2 omvat verder eên bedrukking 16, een slijtvaste lag 17 en een tegenlaag 18 of balanceerlaagr De bedrukking 16 is voorzien op een papiervel 19 en haar patroon 20 stelt een houtmotief voor; The panel 1 of figure 2 further comprises a printing 16, a wear-resistant lay 17 and a backing layer 18, or balanceerlaagr The printing 16 is provided on a paper sheet 19 and its pattern 20 represents a wood pattern for; meer special het motief van slechts één houten plank. more special motif of a single wooden plank. De slijtvaste laag 17 van het voorbeeld omvat een papierlaag 21, in dit geval voorzien van thermohardende kunststof 15 en mogelijks harde partikels, zoals aluminiumoxide. The wear-resistant layer 17 of the example comprises a paper layer 21, in this case equipped with thermo-hardening synthetic resin 15, and possibly hard particles, such as alumina. Ook de tegenlaag 18 of balanceerlaag omvat een papiervel 22 voorzien van thermohardende kunststof 15. Also, the backing layer 18 or balanceerlaag comprises a paper sheet 22 is provided with thermo-hardening synthetic resin 15.

Het paneel 1 geïllustreerd in figuur 2 is vrij van ééndelige plaatmaterialen, zoals MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard). The panel 1 illustrated in Figure 2 is free from one-piece sheet materials, such as MDF or HDF (Medium or High Density Fiberboard).

Figuur 3 toont een voorbeeld waarbij het vloerpaneel 1 voorzien is van een reliëf 23. In dit geval omvat het panel aan minstens één rand 3, doch bij voorkeur aan beide randen van een paar tegenoverliggende randen 2-3, een gedeelte 24 dat is ingedrukt om een lager randgebeid te vormen, bijvoorbeeld zoals hier geïllustreerd met de vorm van een afkanting of vellingkant. Figure 3 shows an example in which the floor panel 1 is provided with a relief 23. In this case, the panel includes at least one edge 3, but preferably at both edges of a pair of opposite edges 2-3, a portion 24 which is pressed to to form a lower edge area which can be, for example, as illustrated here with the shape of a bevel or chamfer. Bij voorkeur is zulk gedeelte 24 ingedrukt over een diepte D van meer dan 0,5 of meer dan 1 millimeter ten opzichte van het globale oppervlak 25 van het paneel 1. Hierbij wijken de bovenste twee lagen 14A-14B van het paneel ter plaatse van het gedeelte 24 af van het horizontale vlak H. De achterzijde 26 van het paneel 1 is vlak. Preferably, such portion 24 is pressed in over a depth D of more than 0.5 or greater than 1 millimeter with respect to the overall surface 25 of the panel 1. Hereby, areas of the top two layers 14A-14B of the panel at the location of the portion 24 away from the horizontal plane H. the rear side 26 of the panel 1 is flat. Het is duidelijk dat dergelijke ingedrukte gedeelten 24 niet noodzakelijk béschikbaar moetën zijn aan de rand 3 van dergelijk paneel 1, noch moet dergelijk gedeelte 24 noodzakelijkerwijs afkantingen imiteren of vormen. It is clear that such embossed portions 24 do not necessarily have to be available at the edge 3 of such a panel 1, nor should such a portion 24 necessarily chamfers imitate or shapes. Andere reliëfkenmerken kunnen gëïntroduceerd worden in het oppervlak 25 van de vloerpanelen 1, zoals schraapbanen, houtnoten, houtporen, houtnerven, steenrelief en dergelijke meer........... ....................... ............... Other relief features may be introduced into the surface 25 of the floor panels 1, such as scraping webs, wood, nuts, wood pores, wood grain, stone and the like relief ........... ............ ........... ...............

In overeenstemming met de huidige uitvinding zijn de panelen 1 uit de voorbeelden aan hun onderzijde voorzien van een fabrieksmatig aangèbrachte lijm 27 op basis van synthetisch rubber, in dit geval op basis van butylrubber. In accordance with the present invention, the panels 1 of the examples on their underside provided with a factory-applied adhesive 27 on the basis of synthetic rubber, in this case, on the basis of butyl rubber. De lijm 27 vormt in de voorbeelden telkens een laag die in essentie de volledige onderzijde van het paneel 1 bedekt. The adhesive 27 forms in the examples in each case a layer, which essentially covers the entire underside of the panel 1. Bovendien is zij in de voorbeelden afgedekt of afgeschermd door een papierfolie 28. Uiteraard diént deze folie 28 bij installatie verwijderd te worden om middels de lijm 27 een hechting met de ondergrond te bekomen. In addition, it is covered in the examples, or screened by a sheet of paper 28. Of course, the foil 28 is intended to be removed at installation in order to obtain an adhesion to the substrate by means of the adhesive 27.

Figuur 4 geeft nog een voorbeeld weer waarbij de randen 2-3 van de vloerpanelen 1 van de uitvinding hoofdzakelijk verticaal zijn uitgevoerd. Figure 4 shows yet an example in which the edges 2-3 have been carried out substantially vertically from the floor panels 1 of the invention. In dit geval is er een vrijloop 29 voorzien, doordat de randen van de verticale afwijken naar de binnenkant van de panelen 1 toe. In this case, there is provided a free-wheel 29, because the edges of the vertical deviate toward the inside of the panels 1. Hierbij wordt een ruimte gevormd onder het oppervlak 25 van de panelen 1, tër plaatse van de aanliggende randen 2-3 van de naburige vloerpanelen 1. Deze ruimte kan plaats bieden aan stof of vuil of lijm of dergelijke meer. Here, a space formed below the surface 25 of the panels 1, at the location of the abutting edges 2-3 of the neighboring floor panels 1. This space can accommodate dust or dirt or glue or the like. In dergelijke uitvoering is geen enkele uitlijning tussen de naburige vloerpanelen 1 voorzien. In such an embodiment, no alignment is provided between the adjacent floor panels 1.

Verder wordt nog opgemerkt dat voor het bereiken van een uitlijning enkel in de verticale richting, gebruik kan worden gemaakt van een traditionele tand 7 in groef 8 koppeling vrij van bijkomende uitlijningselementen 11-12 die enig uitlijning in de horizontale richting zouden kunnen hebben, en, omgekeerd, dat voor het bereiken van een uitlijning enkel in de horizontale richting, gebruik kan worden gemaakt van profileringen 6 met haakvórmige elementen die achter elkaar aangrijpen, zoals bijvoorbeeld bekend is uit het DE 200 17 461 U1. Further, it is noted that in order to achieve an alignment only in the vertical direction, use may be made of a traditional tooth 7 in groove 8 clutch free of additional aligning elements 11-12, which may have any alignment in the horizontal direction, and, conversely, that in order to achieve an alignment only in the horizontal direction, use may be made of profiles 6 with haakvórmige elements which engage one behind the other, such as for instance is known from the DE 200 17 461 U1. Andere vormen van profileringen 6, zoals louter overlappende randen, bijvoorbeeld zoals onder meer gekend uit het JP 2001-288880, zijn niet uitgesloten. Other forms of profiling 6 as merely overlapping edges, such as inter alia known from JP 2001-288880, are not excluded.

Hoewel de uitvinding in eerste instantie bedoeld is voor vloerpanelen 1, is het ook mogelijk dat dêrgelijke lijm wordt toegepast bij wandpaneien of plafondpanelen. Although the invention is intended in the first instance for floor panels 1, it is also possible that such a glue is used in wandpaneien or ceiling panels.

Het is duidelijk dat de fabrieksmatig aangebrachte lijm in het kader van de uitvinding bedoeld is om.een hechting met de ondergrond te verkrijgen bij het installeren van de panelen. It is clear that the factory-applied adhesive, in the context of the present invention is intended to obtain om.een adhesion to the substrate during installation of the panels. Bij voorkeur vorm dergëlijke lijm de enige verbinding met de ondergrond. In preferred form, such a glue, the only connection to the surface. Dit wil zeggen dat geen andere bevestigingsmiddelen zoals nagels of dergelijke worden aangewend. This means that no other means of attachment such as nails or the like can be employed. Uiteraard kunnen de panelen wel onderling aan elkaar verbonden zijn bijvoorbeeld middels de boven nog genoemde profileringen. Of course, the panels can be interconnected to each other by means of, for example, even the above-mentioned profilings.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en panelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the embodiments described above, but such methods and panels can be realized according to various variants without departing from the scope of the present invention.

Claims (7)

 1. 2. Vloerpaneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de lijm hoofdzakelijk bestaat uit butylrubber. 2. A floor panel according to claim 1, characterized in that the adhesive consisting essentially of butyl rubber.
 2. 3. Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat voornoemde lijm is afgedekt aan de hand van een folie. 3. Floor panel according to claim 1 or 2, characterized in that said adhesive is covered on the basis of a film.
 3. 4. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde lijm een laag vormt op de achterzijde van het betreffende paneel. 4. Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said adhesive forms a layer on the back side of the respective panel.
 4. 5. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde lijm een maximale dikte vertoont van 1 millimeter of minder. 5. Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said glue exhibits a maximum thickness of 1 millimeter or less. 6, - Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel een dikte vertoont van 5 millimeter of minder. 6, - Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that this floor panel has a thickness of 5 millimeters or less. 7, - Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel hoofdzakelijk uit kunststof bestaat. 7, - Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that this floor panel mainly consists of synthetic material.
 5. 8. Vloerpaneel volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel hoofdzakelijk uit compact laminaat bestaat. 8. Floor panel according to claim 7, characterized in that this floor panel consists essentially of compact laminate. 9, - Vloerpaneel volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel hoofdzakelijk uit thermoplastisch materiaal, zoals uit Polyvinylchloride of polyurethaan of polypropyleen bestaat. 9, - Floor panel according to claim 7, characterized in that this floor panel mainly consists of a thermoplastic material, such as polyvinyl chloride or polyurethane, or polypropylene.
 6. 10. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel watervast is. 10. Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that this floor panel is water-resistant. 11, - Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat dit vloerpaneel aan minsténs twee tegenovereenliggende randen geprofileerd is uitgevoerd, waarbij de profielen van deze randen toelaten twee van dergelijke vloerpanelen ten opzichte van elkaar uit te lijnen in een verticale richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelenen/of in een horizontale richting loodrecht op de betreffende rand en in het vlak van de vloerpanelen. 11, - Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that this floor panel is of profiled design at least at two opposite edges, wherein the profiles of the edges they allow for two of such floor panels relative to one another to align in a vertical direction perpendicular to the plane of the floor panel nations / or in a horizontal direction perpendicular to the related edge and in the plane of the floor panels.
 7. 12. Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde lijm wordt aangebracht door middel van een walsinrichting. 12. Method for manufacturing floor panels according to any one of the preceding claims, characterized in that said glue is applied by means of a rolling device.
BE201200198A 2012-03-21 2012-03-21 Floor panel and method for manufacturing floor panels. BE1020576A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201200198A BE1020576A3 (en) 2012-03-21 2012-03-21 Floor panel and method for manufacturing floor panels.
BE201200198 2012-03-21

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201200198A BE1020576A3 (en) 2012-03-21 2012-03-21 Floor panel and method for manufacturing floor panels.
EP20130158441 EP2642044A2 (en) 2012-03-21 2013-03-08 Floor panel and method for manufacturing floor panels.
US13/796,420 US20130247492A1 (en) 2012-03-21 2013-03-12 Floor panel and method for manufacturing floor panels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1020576A3 true BE1020576A3 (en) 2014-01-07

Family

ID=47790106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE201200198A BE1020576A3 (en) 2012-03-21 2012-03-21 Floor panel and method for manufacturing floor panels.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20130247492A1 (en)
EP (1) EP2642044A2 (en)
BE (1) BE1020576A3 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1016938A6 (en) 2005-03-31 2007-10-02 Flooring Ind Ltd Processes for manufacturing and packaging floor panels, devices used thereby, as well as floor panel and packed set of floor panels.
US20130139478A1 (en) 2005-03-31 2013-06-06 Flooring Industries Limited, Sarl Methods for packaging floor panels, as well as packed set of floor panels
US9695600B2 (en) * 2011-10-03 2017-07-04 Unilin Bvba Panel and method for manufacturing panels

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB794233A (en) * 1956-05-30 1958-04-30 William Van Wingerden Improvements in parquet flooring
US4787780A (en) * 1982-11-22 1988-11-29 American Colloid Company Method of waterproofing with a self-healing bentonite sheet material composite article
FR2731737A1 (en) * 1995-03-14 1996-09-20 Parqueterie Berrichonne Covering element esp. for parquet flooring
JPH1018564A (en) * 1996-07-02 1998-01-20 Noda Corp Floor material
DE19928030A1 (en) * 1999-06-18 2000-12-21 Sika Chemie Gmbh Wooden floor comprises a layer of adhesive whose shear stiffness in a fully hardened state is less than the shear stiffness of the base structure

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3135647A (en) * 1960-12-16 1964-06-02 Koppers Co Inc Self-adhering decorative surface tiles and method of making the same
BE1010487A6 (en) * 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
US6803099B1 (en) * 2000-10-10 2004-10-12 Armstrong World Industries, Inc. Self-adhering surface covering and method of making

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB794233A (en) * 1956-05-30 1958-04-30 William Van Wingerden Improvements in parquet flooring
US4787780A (en) * 1982-11-22 1988-11-29 American Colloid Company Method of waterproofing with a self-healing bentonite sheet material composite article
FR2731737A1 (en) * 1995-03-14 1996-09-20 Parqueterie Berrichonne Covering element esp. for parquet flooring
JPH1018564A (en) * 1996-07-02 1998-01-20 Noda Corp Floor material
DE19928030A1 (en) * 1999-06-18 2000-12-21 Sika Chemie Gmbh Wooden floor comprises a layer of adhesive whose shear stiffness in a fully hardened state is less than the shear stiffness of the base structure

Also Published As

Publication number Publication date
EP2642044A2 (en) 2013-09-25
US20130247492A1 (en) 2013-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5736227A (en) Laminated wood flooring product and wood floor
US9255414B2 (en) Building panels
EP2287418B1 (en) Floor panels
US9366037B2 (en) Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements
US8584423B2 (en) Floor panel with sealing means
CN100351480C (en) Arrangement of parts comprising connecting elements
US6115975A (en) Stair system
US7757452B2 (en) Mechanical locking system for floorboards
CN100447361C (en) Floorboards for floorings
US9163414B2 (en) Floor panel
EP2280130B1 (en) Floor covering
US9243411B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP1304427B2 (en) Flooring material, comprising board shaped floor elements which are intended to be joined vertically
US6860071B2 (en) Reinforced stair tread and methods for making same
US10190323B2 (en) Floor panel
US6385936B1 (en) Floor tile
CN1117201C (en) Interconnected removable andvertical andhorizontal interconnected flooring system
CN100404769C (en) Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
BE1019954A3 (en) Panel and method for manufacturing panels.
US3717247A (en) Prefabricated flooring
US7980041B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP3392429A1 (en) Set of moisture proof floorboards
US8769905B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
US9193137B2 (en) Engineered waterproof flooring and wall covering planks
US8728603B2 (en) Floor panel