BE1012086A3 - Floor covering and flooring panel used for this - Google Patents

Floor covering and flooring panel used for this Download PDF

Info

Publication number
BE1012086A3
BE1012086A3 BE9800561A BE9800561A BE1012086A3 BE 1012086 A3 BE1012086 A3 BE 1012086A3 BE 9800561 A BE9800561 A BE 9800561A BE 9800561 A BE9800561 A BE 9800561A BE 1012086 A3 BE1012086 A3 BE 1012086A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
characterized
floor covering
floor
groove
covering according
Prior art date
Application number
BE9800561A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Unilin Beheer Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Unilin Beheer Bv filed Critical Unilin Beheer Bv
Priority to BE9800561A priority Critical patent/BE1012086A3/en
Priority claimed from BE9900256A external-priority patent/BE1012141A6/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1012086A3 publication Critical patent/BE1012086A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement

Abstract

Floor covering consisting of flooring panels (1) made from a fibrous material held together by a bonding agent, more specifically MDF or HDF, which are connected on at least their longer edges by a tongue and groove connection, shaped in such a way that they are locked in place without the use of glue, both in a direction parallel to the floor covering and crosswise over the tongue and groove connection and in a direction perpendicular to the plane. The distinguishing feature is that a layer of lubricant (12) is applied to at least one of the flooring panels at the points where the flooring panels (1) fit together.<IMAGE>

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   Vloerbekleding en vloerpaneel daarvoor. Flooring and floor panel before.   Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding bestaande uit vloerpanelen die minstens met hun langse randen met elkaar verbonden zijn door een tand-engroefverbinding van zulkdanige vorm dat ze zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding en dwars op de tand-en-groefverbinding, als in een richting loodrecht op dit vlak lijmloos vergrendeld zijn. The present invention relates to a floor covering consisting of floor panels which at least at their longitudinal edges are connected together by a toothed-engroefverbinding of such a shape that they are both in the direction parallel to the plane of the floor covering and transverse to the tooth-engroefverbinding , as well as in a direction perpendicular to this plane are locked glue-free.   Een dergelijke vloerbekleding is beschreven in de Europese octrooiaanvrage nr. 0. 843. 763. Such floor covering is described in European patent application no. 0. 843. 763.   De vloerpanelen kunnen zeer snel door klikken en/of wentelen in elkaar gevoegd worden, en zijn stevig tegen elkaar verbonden zonder dat lijm moet gebruikt worden. The floor panels can very quickly by clicking and / or turning are inserted into each other, and are firmly connected to each other without the necessity of using glue.   Tevens kunnen deze vloerpanelen terug uit elkaar worden gehaald waarna zij op een andere plaats kunnen worden aangewend. In addition, these floor panels can be disassembled again, after which they can be used at a different location.   Wanneer de vloerbekleding belopen wordt, kan het voorkomen dat twee naburige panelen een minieme verbuiging en dus beweging ten opzichte van elkaar uitvoeren. When the floor is walked, it may occur that two adjacent panels to perform a minimal bending and, thus movement relative to each other. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de vloerpanelen doorgaans op een isolerende en enigszins verende ondergrond gelegd worden. This is exacerbated by the floor panels are usually placed on an insulating and somewhat resilient surface.   Deze beweging tussen de vloerpanelen kan een krakend geluid als gevolg hebben door de wrijving die ontstaat aan de elkaar contacterende oppervlakken. This movement between the floor panels may have a crackling sound caused by the friction that occurs at the mutually contacting surfaces.   Vastgesteld werd dat dit fenomeen zieh vooral voordoet bij vloerpanelen die zijn uitgevoerd op basis van een verlijmd vezelachtig materiaal, meer speciaal MDF of HDF. It was found that this phenomenon particularly occurs with Zieh floor panels which have been carried out on the basis of a glued fiber-like material, more particularly MDF or HDF. 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 Niettegenstaande het feit dat door het gebruik van tand-en-groefverbindingen uit MDF of HDF een vrij glad oppervlak wordt verkregen, waardoor het voornoemde in elkaar klikken en/of wentelen bijzonder vlot verloopt, kan op lange termijn door het onderling bewegen van de Notwithstanding the fact that is obtained a relatively smooth surface by the use of tongue-and-groove connections of MDF or HDF, a result of which click into each other, the above-mentioned and / or turning proceeds particularly smoothly, in the long term, by mutually moving the 
 EMI2.1 EMI2.1 
 vloerpanelen slijtage ontstaan, waardoor de goede ineenpassing van de vloerpanelen nadelig kan worden beïnvloed. floor panels wear arising, so that the good insertion of the floor panels can be influenced disadvantageously.   Deze uitvinding heeft in eerste instantie een vloerbekleding als doel die verbeterd is. This invention relates in the first instance, a floor covering for the purpose which has been improved. Meer speciaal beoogt de uitvinding een vloerbekleding waarbij voornoemde en andere nadelen vermeden worden en bij het betreden ervan het kraken tussen de vloerpanelen wordt uitgesloten, terwijl ook op lange termijn de slijtage van de tand-en-groefverbinding beperkt wordt. More particularly, the invention aims at a floor covering whereby the above-mentioned and other disadvantages are avoided and, when being stepped upon, the creaking between the floor panels is excluded, whereas in the long term, the wear and tear of the tongue-and-groove connection, is restricted.   Dit doel wordt volgens de uitvinding bereikt doordat op de plaats waar de vloerpanelen met elkaar samenwerken, waaronder in het algemeen de tand-en-groefverbinding dient te worden verstaan, op minstens één van de vloerpanelen een opliggende laag glijmiddel is aangebracht. This object is achieved according to the invention in that at the place where the floor panels cooperate with each other, under which, in general, the tongue-and-groove connection, is to be understood, an overlying layer of lubricant is applied on at least one of the floor panels. Door de aanwezigheid van dit glijmiddel kunnen de vloerpanelen met de koppeldelen van hun tand-en-groefverbinding over elkaar verschuiven zonder dat zij hierbij een hoorbaar geluid veroorzaken. Due to the presence of this sliding agent, the floor panels with coupling parts of their tongue-and-groove connection, can slide over each other without thereby creating an audible sound. Door de aanwezigheid van het glijmiddel wordt de wrijving bovendien verkleind waardoor minder slijtage optreedt. Due to the presence of the sliding agent, the friction, moreover, reduced in size so that there is less wear and tear.   Bij voorkeur is het glijmiddel aangebracht in de vorm van een of meer plaatselijke stroken die zieh in de lengterichting aan de tand-en-groefverbinding uitstrekken. Preferably, the lubricant applied in the form of one or more local strips extending detains in the longitudinal direction at the tongue-and-groove joint. Door het glijmiddel toe te passen in de vorm van stroken kan dit gemakkelijk in een continu proces worden aangebracht. By applying the lubricant in the form of strips, it can easily be applied in a continuous process. Door By 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 dergelijke strook plaatselijk aan te brengen, kan bovendien verhinderd worden dat bij de vervorming van het glijmiddel dit laatste tot buiten de tand-en-groefverbinding wordt gedrukt, waardoor een vervuiling aan de bovenzijde van de vloerbekleding wordt uitgesloten. Such a strip to apply topically, can furthermore be prevented that, when the deformation of the sliding agent, this latter is pushed to outside of the tongue-and-groove connection, so that a contamination is ruled out on the upper side of the floor covering. Bovendien wordt door het plaatselijk aanbrengen in de vorm van een strook verkregen dat het glijmiddel doeltreffend op de plaats kan worden aangebracht waar het gewenst is, waardoor de aangewende hoeveelheid beperkt kan worden gehouden. In addition, by the topical application obtained in the form of a strip that the sliding agent can be applied efficiently at the location where it is desired, of which the applied quantity can be kept limited.   Meer speciaal geniet het de voorkeur dat precies een strook wordt toegepast. More particularly, it is preferred that precisely one strip is applied. leder betreffende strook vertoont in oorspronkelijke onvervormde toestand bij voorkeur een breedte van maximum 3 mm. Each respective strip in original, undeformed condition preferably has a width of a maximum of 3 mm.   Bij voorkeur wordt het glijmiddel verwijderd gehouden van de bovenrand van het vloerpaneel, met als voordeel dat het glijmiddel bij vervorming niet aan de bovenzijde van de vloerbekleding kan verschijnen. Preferably, the sliding agent is kept away from the upper edge of the floor panel, with the advantage that the sliding agent, when deformed, can not appear at the upper side of the floor covering.   Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat tussen de bovenrand en de, langs het oppervlak gezien dichts bij de bovenrand gelegen, strook opliggend glijmiddel een opvangruimte aanwezig is, waardoor eventueel overtollig glijmiddel, dat uiteen wordt gezet, plaats kan nemen, zodanig dat volledig uitgesloten wordt dat het glijmiddel zieh tot aan het oppervlak kan bewegen. The More particularly, it is preferred that between the upper edge and, along the surface seen closest situated at the upper edge strip of sliding agent is present, a receiving space, through which any excess lubricant, which is put aside can be taken place, in such a way that is completely precluded is that the lubricant Party can move up to the surface. Ook naar de onderrand toe kan in zulke tussenliggende opvangruimte worden voorzien. Also to the lower border may be provided in such an intermediate receiving space.   Zoals reeds uit het voorgaande blijkt, wordt voor het glijmiddel bij voorkeur een vervormbaar materiaal aangewend. As is apparent from the foregoing, a deformable material is used for the lubricant is preferably used. 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 Meer speciaal is dit glijmiddel bij voorkeur plastisch vervormbaar en bijvoorbeeld smeltbaar, maar bij kamertemperatuur gestold zodat het bij de fabricage van de vloerpanelen in vloeibare vorm gespoten kan worden. More specifically, this lubricant is preferably plastically deformable, and, for example, meltable, but solidified at room temperature, so that it can be sprayed in liquid form at the manufacturing of the floor panels.   Geschikte glijmiddelen zijn onder meer wassen, in het bijzonder paraffine. Suitable lubricants include waxes, in particular paraffin.   Opgemerkt wordt dat het impregneren van een gewone tand en groef van vloerpanelen met paraffine bekend is, maar dat dit geschiedt om de tand-en-groefverbinding beter bestand te maken tegen indringing van water. It is noted that the impregnation of a normal tongue and groove of floor panels with paraffin is known, but that this is done in order to make the tongue-and-groove connection more resistant to water penetration. De paraffine wordt hierbij over het volledige oppervlak van de tand en de groef aangebracht en wel zodanig dat de paraffine volledig in het oppervlak indringt. The paraffin is hereby provided over the entire surface of the tooth and the groove in such a way that the paraffin completely penetrates into the surface. Hierdoor kan deze paraffine voornoemde problemen, die ontstaan bij een tand-en-groefverbinding met een vergrendeling onder zekere spanning, niet verhelpen. As a result, this paraffin can be used for above-mentioned problems, which result from a tooth-and-groove connection with an engagement under a certain tension, can not resolve.   Volgens de uitvinding wordt het glijmiddel, meer speciaal de paraffine, immers zodanig aangebracht dat een opliggende film wordt verkregen. According to the invention, the sliding agent, more particularly, the paraffin, however is applied in such a way that one half-exposed film is obtained. De dikte waarmee het glijmiddel wordt aangebracht is bij voorkeur minstens zodanig dat visueel een glanzend oppervlak ontstaat. The thickness with which the sliding agent is applied is preferably at least such a way that visually a smooth surface is created. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de laag glijmiddel een gemiddelde dikte vertoont die van de orde van grootte is van 0, 05 mm of meer, alhoewel kleinere diktes principieel niet uitgesloten zijn. More particularly, it is preferred that the layer of sliding agent has an average thickness which is of the order of magnitude of 0, 05 mm or more, although smaller thicknesses are not excluded in principle.   Volgens de uitvinding kan de tand en/of de groef ook behandeld zijn met een oppervlaktebehandelingsproduct om het oppervlak te verdichten en/of te verharden, in welk geval het glijmiddel bovenop dit product aangebracht is, waardoor het supplementaire voordeel wordt verkregen dat According to the invention the tooth and / or the groove are also treated with a surface treatment product in order to densify the surface and / or to harden, in which case the sliding agent is applied on top of this product, so that the supplementary advantage is obtained that 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 het glijmiddel na verloop van tijd eventueel in de vloerpanelen gaat dringen. the lubricant over time possibly will penetrate the floor panels.   De tand en de groef van de tand-en-groefverbinding hebben bij voorkeur zulkdanige vorm dat ze in gekoppelde toestand een bepaalde spankracht op elkaar uitoefenen, in een voorkeurdragende uitvoeringsvorm een spankracht waardoor de aan elkaar gekoppelde vloerpanelen naar elkaar worden gedwongen, in welk geval de strook glijmiddel minstens aanwezig is op een of meer gedeelten van de contactvlakken van de tand en/of de groef waar deze spankracht uitgeoefend wordt. The tongue and the groove of the tongue-and-groove connection preferably have such a shape that they exert a certain tensioning force upon each other in the coupled state, in a preferred form of embodiment a tensioning force by which the mutually coupled floor panels are forced towards each other, in which case the strip of sliding agent is at least present on one or more portions of the contact surfaces of the tooth and / or the groove where this tensioning force is exerted. Het is immers op deze gedeelten dat de grootste wrijving ontstaat en de kans het grootste is dat een ongewenst geluid wordt veroorzaakt bij het belopen van de vloerbekleding. It is in fact at these portions where the largest friction and the risk is greatest that an undesired noise is caused by the amount equal to the floor covering.   Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm is de vloerbekleding daardoor gekenmerkt dat de tand-en-groef-verbinding een of meer gedeelten bezit die bij het in elkaar voegen, respectievelijk terug uit elkaar halen, elastisch verbuigen, dit doordat bepaalde gedeelten van de koppeldelen bij het in elkaar voegen, respectievelijk uiteen halen met een kracht over elkaar worden gedwongen, en dat het voornoemde opliggend glijmiddel minstens is aangebracht ter plaatse van een of meer van de met een kracht over elkaar te dwingen gedeelten. According to a particular embodiment, the floor covering is characterized in that the tongue-and-groove connection, one or more released portions which, when being joined together, get back out of each other, respectively, elastic bending, this as certain portions of the coupling parts when in each adding, respectively disassemble with a force to be forced over each other, and that the aforementioned sliding agent at least is provided at the location of one or more of the force with a force on each other parts. Hierdoor wordt bereikt dat het glijmiddel ook een smeermiddel vormt, waardoor uitrafeling van het HDF of MDF wordt uitgesloten, zelfs wanneer de vloerpanelen herhaaldelijk in en uit elkaar worden gehaald. This ensures that the lubricant is also a lubricant, whereby fraying of the HDF or MDF is excluded, even if the floor panels are repeatedly taken in and out of each other.   In dit geval vergemakkelijkt het glijmiddel bovendien het, door wentelen of klikken, in elkaar brengen van de tand en In this case, it facilitates the lubricant, by turning or clicking bringing together of the teeth and 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 de groef van een tand-en-groefverbinding tussen twee naburige vloerpanelen. the groove of a tongue-and-groove connection among two adjacent floor panels.   Een de groef begrenzend gedeelte van de vloerpanelen kan een elastisch verbuigbare lip zijn en de vorm van de tand en groef kan zo zijn dat de tand enkel in de groef kan door deze lip te verbuigen, waarbij het glijmiddel op deze lip of op het er tegenover gelegen gedeelte van de tand aangebracht is. A limiting the groove portion of the floor panels may be an elastically bendable lip, and the shape of the tongue and groove may be such that the tongue can only into the groove by bending this lip, whereby the sliding agent applied on this lip or on the opposite portion of the tooth has been applied.   De vergrendeling kan teweeggebracht worden door een uitsteeksel op de tand en een uitholling in de wand van de groef. The locking can be brought about by a protrusion on the tongue and a recess in the wall of the groove. Het glijmiddel is dan bij voorkeur op dit uitsteeksel aangebracht. The lubricant is then preferably applied on this protrusion.   Deze uitvinding heeft ook betrekking op een vloerpaneel voor de vloerbekleding volgens een van de vorige uitvoeringsvormen, dat daardoor gekenmerkt is dat aan minstens één van zijn randen, op het daar gelegen gedeelte van de tand-en-groefverbinding, plaatselijk een opliggende vervormbare strook van glijmiddel in vaste vorm aangebracht This invention also relates to a floor panel for the floor covering according to any one of the preceding embodiments, which is characterized thereby that at least one of its edges, on it there portion of the tooth-and-groove connection, locally, a surface-mounted deformable strip of sliding agent provided in a solid form 
 EMI6.1 EMI6.1 
 is. is.   Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, is hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, een voorkeurdragende uitvoeringsvorm beschreven van een vloerbekleding en van een vloerpaneel daarvoor volgens de uitvinding met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : figuur 1 een zieht in perspectief weergeeft van een vloerpaneel volgens de uitvinding ; With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, a preferred form of embodiment of a floor covering, and of a floor panel therefor according to the invention with reference to the accompanying drawings, in which: Figure 1 is a zieht in perspective represents a floor panel according to the invention; figuur 2 een doorsnede weergeeft volgens de lijn II-II in figuur 1, op grotere schaal getekend ; Figure 2 is a cross-section according to the line II-II in Figure 1, drawn to a larger scale; 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 figuur 3 op nog grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 met F3 is aangeduid ; Figure 3, on an even larger scale, represents the part which is indicated in figure 2 with F3; figuren 4 en 5 in doorsnede twee vloerpanelen volgens de uitvinding weergeven tijdens het aan elkaar koppelen en ten opzichte van elkaar vergrendelen ; Figures 4 and 5 show in cross-section two floor panels according to the invention during the coupling together and locking relative to each other;

  figuur 6 in doorsnede de twee vloerpanelen weergeeft nadat ze aan elkaar gekoppeld zijn. figure 6 in cross-section represents the two floor panels after having been coupled to each other.   De vloerbekleding volgens de uitvinding bestaat uit harde vioerpanelen l, zoals weergegeven in figuren 1 tot 3, die door middel een tand-en-groefverbinding bestaande uit een tand 2 en een groef 3 van een bijzondere vorm lijmloos aan elkaar gekoppeld zijn. The floor covering according to the invention consists of hard vioerpanelen l, as shown in Figures 1 to 3, which by means of a tongue-and-groove connection, consisting of a tongue 2 and a groove 3 of a particular shape without any glue being coupled to each other.   Het weergegeven vloerpaneel 1 is een laminaatpaneel en The represented floor panel 1 is a laminate panel and 
 EMI7.1 EMI7.1 
 bestaat uit een harde kern 4 uit MDF-plaat, HDF-plaat of dergelijke, één bekleding 5 aan de loopzijde en een bekleding 6 aan de rugzijde. consists of a hard core 4 made of MDF board, HDF board or similar, a coating 5 at the step-up side, and a coating 6 at the rear side.   De bekleding 5 kan meerlagig zijn en bevat bijvoorbeeld een dessinlaag met daarboven een beschermende transparante harslaag. For example, the coating 5 may be multi-layered and comprises an upper decorative layer with a protective transparent resin layer. De bekleding 6 kan uit een met hars geimpregneerde papierlaag of dergelijke bestaan. The coating 6 may consist of a paper layer impregnated with resin or the like.   Dit vloerpaneel 1 is rechthoekig maar kan ook andere vormen innemen. This floor panel 1 is rectangular, but may also take other forms. Dit vioerpaneel l bezit op één langse rand over zijn volledige lengte een tand 2 terwijl zijn tegenoverliggende langse rand over zijn volledige lengte een groef 3 bezit. This vioerpaneel l released at one longitudinal edge over its entire length, a tooth 2, whereas its opposite longitudinal edge has a groove 3 over its entire length.   Op analoge manier is bij voorkeur ook aan één dwarse rand een dergelijke tand 2 aanwezig, terwijl de tegenoverliggende dwarse rand van een dergelijke groef 3 voorzien is. In an analogous manner is also preferably such a tooth 2 is present at one perpendicular edge, whereas the opposite transverse edge of such a groove 3 is provided. 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

   De tand 2 en de groef 3 hebben in dwarse doorsnede zulkdanige vorm dat een tand 2 van een vloerpaneel 1 door wentelen of klikken in een groef 3 van een zelfde tweede vloerpaneel 1 kan worden gebracht en na de koppeling een vergrendeling ontstaat zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding, dwars op de tand-en-groefverbinding 2-3, als in de loodrecht op dit vlak staande en dus de verticale richting, waarbij de koppeldelen van de tand-en-groefverbinding 2-3, met andere woorden de tand en de groef in gekoppelde toestand een spankracht op elkaar uitoefenen waardoor de gekoppelde vloerpanelen 1 naar elkaar toe worden gedwongen. The tongue 2 and the groove 3 have in transverse cross-section of such a form that a tongue 2 of a floor panel 1, by turning or clicking can be accommodated in a groove 3 of a similar second floor panel 1 and creates a locking, after the coupling, both in the direction parallel to the plane of the floor covering, transverse to the tongue-and-groove connection 2-3, as well as in the perpendicular to this plane and, thus, vertical, whereby the coupling parts of the tongue-and-groove connection 2-3, in other words the tooth and the groove in coupled condition, exert a tension force upon each of which the engaged floor portions 1 are forced towards each other.   In het in de figuren 1 tot 3 weergegeven voorbeeld wordt dit verwezenlijkt doordat elk vloerpaneel 1 aan de zijde van de groef 3, een elastisch verbuigbare lip 7 bezit waarin een uitholling 8 over de volledige lengte aangebracht is terwijl de tand 2 aan de onderzijde een uitsteeksel 9 over zijn volledige lengte bevat. In the this is accomplished as is shown in Figures 1 to 3 in that each floor panel 1 on the side of the groove 3, comprises an elastically bendable lip 7 in which a recess 8 over the entire length is provided, whereas the tongue 2, a projection on the bottom 9 contains over its entire length.   Dit uitsteeksel 9 is op zulkdanige plaats gelegen en bezit zulkdanige vorm dat, wanneer de tand 2 van een vloerpaneel 1 in een groef 3 van een eraan gekoppeld identiek vloerpaneel 1 aangebracht is, de naar het midden van het eerste vloerpaneel 1 gerichte zijde van de uitholling 8 in deze groef 3 met een schuin contactvlak 10 in contact komt met een schuin contactvlak 11 van de naar het midden van het eerstgenoemde vloerpaneel 1 gerichte zijde van het uitsteeksel 9 van deze tand 2. This protrusion 9 is at such a location positioned and has such a shape that, when the tongue 2 of a floor panel 1 into a groove 3 of a to be coupled to identical floor panel 1 is mounted, to the to the middle of the first floor panel 1, facing side of the hollowing 8 in this groove 3 with a slanted contact surface 10 comes into contact with an inclined contact face 11 of the to the middle of the first-mentioned floor panel 1, facing side of the protrusion 9 of this tongue 2.   Deze schuin ten opzichte van de loopzijde en de rugzijde van de vloerpanelen 1 gerichte contactvlakken 10 en 11 sluiten daarenboven tegen elkaar aan met een zekere spankracht die veroorzaakt wordt doordat de elastisch This obliquely with respect to the running side and the back side of the floor panels 1 facing contact surfaces 10 and 11 upward to close against each other with a certain tensioning force which is caused by the elastic 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 verbuigbare lip 7 die de laatstgenoemde groef 3 begrenst in de gekoppelde toestand van twee vloerpanelen in uiterst kleine mate, bijvoorbeeld over enkele honderden tot tienden van een millimeter, verbogen is en zo voor een samendrukkingskracht in de verticale richting zorgt. bendable lip 7, which delimits the last-mentioned groove 3, in the coupled condition of two floor panels in an extremely small extent, for example, over several hundreds to tenths of a millimeter, is bent and thus creates a compressive force in the vertical direction.    Opgemerkt wordt dat de vorm van de tand-en-groefverbinding hierbij zodanig is dat de spankracht die de vloerpanelen 1 naar elkaar drijft hoofdzakelijk op slechts twee plaatsen een drukkracht uitoefend, enerzijds, door middel van een lijncontact ter plaatse van de bovenrand waar de decoratieve laag zieh bevindt, en anderzijds, een strookvormig contact gevormd aan de contactvlakken 10 en 11. It should be noted that the shape of the tooth-and-groove connection thereby is such that the tensioning force which is mainly floating on only two locations, the floor panels 1 towards each other exerts a pressure force, on the one hand, by means of a line contact at the location of the upper edge where the decorative layer finds itself, and on the other hand, a strip-shaped contact, formed at the contact surfaces 10 and 11.   Door deze uitholling 8 en dit uitsteeksel 9, en verder de klassieke ingrijping van de tand 2 in de groef 3, zijn de vloerpanelen 1 zowel in een richting evenwijdig aan voornoemde zijden van de vloerpanelen 1 als in een loodrecht erop staande richting vergrendeld. Due to this recess 8 and this protrusion 9 and furthermore the conventional engagement of the tongue 2 in the groove 3, the floor panels 1 can be locked in a direction parallel to the aforementioned sides of the floor panels 1 as well as in a perpendicular to it standing direction.   De beide zijranden van de kern 4 en bijgevolg zowel de tand 2 als de groef 3 zijn bij voorkeur geïmpregneerd met een oppervlaktebehandelingsproduct bijvoorbeeld met polyurethaan. The both side edges of the core 4 and therefore, the tongue 2 and the groove 3, preferably are impregnated with a surface treatment product, for example, with polyurethane.   Daarbovenop is volgens de huidige uitvinding tussen de twee contactvlakken 10 en 11 een strook van glijmiddel 12 aanwezig. On top of that is a strip of sliding agent 12 is present according to the present invention, between the two contact surfaces 10 and 11.   De strook van glijmiddel 12 is kneedbaar of plastisch vervormbaar en het glijmiddel is dus op kamertemperatuur in vaste vorm. The strip of sliding agent 12 is kneadable or plastically deformable, and the sliding agent therefore at room temperature is in solid form. Het kan smeltbaar zijn zodat het na verwarmen spuitbaar is en op de tand 2 kan gespoten worden met een spuitkop zoals weergegeven in figuur 2. It can be meltable such that it is sprayed after heating and can be sprayed onto the tongue 2 with a spray nozzle, as shown in Figure 2. 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

 Geschikte glijmiddelen zijn zoals reeds vermeld minerale of synthetische wassen zoals paraffine. Suitable sliding agents are, as already mentioned, mineral or synthetic waxes such as paraffin. Paraffine is gemakkelijk smeltbaar (tussen 55 en 80 C, naargelang de samenstelling), maar stolt op kamertemperatuur ook zeer snel na het spuiten. Paraffin is easy to melt (between 55 and 80 C, depending on the composition), but also very quickly solidifies after spraying at room temperature. Het kan gespoten worden met in de handel zijnde spuittoestellen. It can be sprayed with a commercially available spray apparatus. Het is daarenboven een milieuvriendelijk product. It is, moreover, an environmentally friendly product.   In feite wordt het glijmiddel 12 met een voelbare dikte over de top van het uitsteeksel 9 aangebracht zodanig dat de strook van glijmiddel 12 zieh aan weerszijden van deze top uitstrekt zoals duidelijk weergegeven is in figuren 2 en 3. De strook van glijmiddel 12 bedekt niet enkel het contactvlak 11 aan een zijde van de top maar ook een gedeelte van het vlak aan de andere zijde van de top. In fact, the sliding agent 12 with a perceptible thickness over the top of the protrusion 9 is arranged such that the strip of sliding agent 12 Zieh on both sides of this top extends as is clearly shown in Figures 2 and 3. The strip of sliding agent 12 is covered not only the contact face 11 on one side of the top but also a portion of the face on the other side of the top.   Het in een groef 3 aanbrengen van een tand 2 om twee naburige vloerpanelen 1 aan elkaar te koppelen en zowel in verticale als in horizontale richting te vergrendelen, kan geschieden door het ene vloerpaneel 1 tijdens dit aanbrengen een neerwaartse wentelende beweging te doen ondergaan, zoals weergegeven in figuur 4, of door zijdelings schuiven in elkaar te klikken, zoals weergegeven in figuur 5. The fitting in a groove 3 of a tooth 2 in order to couple two adjacent floor panels 1 to each other and to lock both in vertical and in the horizontal direction, can be effected by the one floor panel 1 during this application to undergo do a downward angling movement, as shown in Figure 4, or by sliding laterally to click into each other, as shown in Figure 5.   Nadat twee vloerpanelen 1 met hun langse randen aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen de dwarse randen van deze vloerpanelen 1 nog enkel volgens de laatste manier en dus door klikken aan andere gekoppeld worden. After two floor panels 1 with their longitudinal edges are attached to one another, the transverse edges of those floor panels 1 can still just in accordance with the latter method and therefore by clicking on other are coupled.   In beide gevallen, maar vooral in het tweede, wordt de lip 7 tijdelijk iets verbogen en moet de met de strook glijmiddel 12 bedekte top van het uitsteeksel 9 met een zekere kracht een gedeelte van de lip 7 wegdrukken. In both cases, but especially in the second, the lip 7 temporarily is somewhat bent, and the strip of sliding agent 12 coated with the top of the protrusion 9 with a certain force a portion of the lip 7 crowding. 

 <Desc/Clms Page number 11> <Desc / CLMS Page number 11> 

 Het is duidelijk dat het glijmiddel 12 op deze top dit vergemakkelijkt door de wrijving te verminderen. It is clear that the sliding agent 12 on this tip facilitates this by reducing the friction.   Wanneer de tand 2 volledig in de groef 3 zit, zoals weergegeven in figuur 6, zal tussen de twee contactvlakken 10 en 11 een dun laagje glijmiddel 12 aanwezig zijn en zal het eventueel teveel aan glijmiddel 12 weggeduwd geworden zijn, enerzijds, in de kleine opvangruimte 13 die aan de tegenovergestelde zijde van de top als de contactvlakken 10 en 11 tussen de tand 2 en de onderste wand van de groef 3 overblijft en, anderzijds, in de opvangruimte 14 tussen het uiteinde van de lip 7 van het ene vloerpaneel 1 en het When the tongue 2 is completely engaged in the groove 3, as represented in figure 6, will be between the two contact surfaces 10 and 11, a thin layer of sliding agent 12 is present, and it will possibly have become too much pushed away of sliding agent 12, on the one hand, into the small receiving space 13 which on the opposite side of the tip as the contact surfaces 10 and 11, between the tongue 2 and the lowermost wall of the groove 3 is left and, on the other hand, in the receiving space 14 between the end of the lip 7 of one floor panel 1 and the 
 EMI11.1 EMI11.1 
 onder de tand 2 gelegen gedeelte van het andere vloerpaneel 1. under the tongue 2 located portion of the other floor panel 1.   In een extreem geval, wanneer een teveel aan glijmiddel 12 is aangebracht, zal niet alleen de opvangruimte 13, doch zullen ook de opvangruimten 15 en 16 er voor zorgen dat het overtollige glijmiddel 12 daarin verzameld wordt, zodanig dat dit glijmiddel 12 nooit aan de bovenzijde van de vloerbekleding kan verschijnen. In an extreme case, when a surplus of sliding agent 12 has been applied, not only the receiving space 13, but also the receiving spaces 15 and 16 will provide for that the surplus sliding agent 12 is collected therein, in such a manner that this sliding agent 12 never on the upper side may appear on the floor.   Bij het belopen van een vloerbekleding bestaande uit de hiervoor beschreven vloerpanelen 1 kunnen deze, vooral indien deze vloerpanelen 1 op een iets verende ondergrond geplaatst zijn, een weinig ten opzichte van elkaar scharnieren, zonder dat evenwel een spleet ontstaat. When a floor covering consisting of the floor panels 1 described heretofore is that, particularly if the floor panels 1 are placed upon a somewhat resilient surface, a little relative to each other hinges, without, however, creating a gap.   Doordat op de voornoemde top en tussen de contactvlakken 10 en 11 een glijmiddel 12 aanwezig is, zal voornoemd scharnieren een minimale wrijving tussen de contactvlakken 10 en 11 veroorzaken zodat ook na lange tijd de slijtage zeer beperkt is en er geen speling tussen een tand 2 en Since in the aforementioned tip and between the contact surfaces 10 and 11, a lubricant 12 is present, the above-mentioned hinges will be a minimum friction between the contact surfaces 10 and 11 cause so that it is very limited, the wear and tear after a long time, and there is no play between a tooth 2 and 

 <Desc/Clms Page number 12> <Desc / CLMS Page number 12> 

 zijn groef 3 zal ontstaan. its groove 3 will emerge. Ook zal tijdens dit scharnieren geen geluid of kraken te horen zijn. Will be no noise or cracking sound during this hinges.   De uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvorm, doch dergelijke vloerbekleding en dergelijk vloerpaneel kunnen in verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The invention is by no means limited to the above described and in the drawings shown embodiment, but such floor covering and such floor panel be realized in various variants without leaving the scope of the invention.   Zo kan het glijmiddel 12 in plaats van op de top van het uitsteeksel 9 ook aangebracht worden in de uitholling 8. For example, the lubricant 12 may instead of on the top of the protrusion 9 may also be arranged in the recess 8.   Ook in dit geval worden de laatstgenoemde voordelen verkregen. Also, the last-mentioned advantages are obtained in this case. Er kan ook glijmiddel 12 zowel op voornoemde top als in voornoemde uitholling 8 aangebracht zijn. There agent 12 may also both on the aforementioned tip as well as in the aforementioned recess 8 are provided.   De tand 2 en de groef 3 kunnen uiteraard een ander profiel bezitten dan hiervoor beschreven en in de figuren weergegeven is. The tongue 2 and the groove 3 may, of course, have another profile than described heretofore and represented in the figures. Essentieel is dat de tand 2 en de groef 3 een lijmloze koppeling zonder speling toelaten met een vergrendeling zowel in het vlak van de vloerbekleding als in een richting loodrecht erop, waarbij dus delen van de tand met een spankracht tegen delen van de wand van de groef aangedrukt worden. It is essential that the tongue 2 and the groove 3 allow for a glue-free coupling without play, with a locking in the plane of the floor covering as well as in a direction perpendicular thereto, thus parts of the tooth with a tensioning force against portions of the wall of the groove are pressed.   Het is duidelijk dat mits een gepaste dosering het glijmiddel ook over een groter gedeelte van het oppervlak kan worden aangebracht. It is clear that provided that an appropriate dosage, the sliding agent also can be applied over a larger portion of the surface.   Vanzelfsprekend hoeft het gebruik van het glijmiddel 12 niet noodzakelijk te worden gecombineerd met het gebruik van een oppervlaktebehandelingsproduct. Of course, need the use of the sliding agent 12 does not necessarily have to be combined with the use of a surface treatment product.   Volgens een bijzondere variante kan het glijmiddel 12 gecombineerd worden met het oppervlaktebehandelingsproduct, According to a particular variant, the sliding agent 12 may be combined with the surface treatment product, 

 <Desc/Clms Page number 13> <Desc / CLMS Page number 13> 

 bijvoorbeeld door de paraffine over het volledige oppervlak van de in elkaar passende koppeldelen zodanig dun aan te brengen dat deze paraffine in de vloerdelen indringt, met uitzondering van een bepaalde zone waar de paraffine dikker wordt aangebracht om dan een opliggende laag, meer speciaal de strook aan glijmiddel 12 te vormen. for example, by the wax over the entire surface of the mating coupling parts so thin to apply to include paraffin penetrates into the floor parts, with the exception of a certain zone in which the paraffin is thicker applied to one layer on top, more particularly the strip on lubricant to form 12.   Het is duidelijk dat het glijmiddel 12, in het geval dat de vloerpanelen 1 aan vier zijden zijn voorzien van koppeldelen, hetzij uitsluitend langs een of beide van de langsranden kan worden aangebracht, hetzij langs een of beide van de langsranden als één of beide van de kopse randen kan worden aangebracht. It is clear that the sliding agent 12, in the case that the floor panels 1 on the four sides are provided with coupling parts, either can be applied only along one or both of the longitudinal edges, or along one or both of the longitudinal edges as well as one or both of the end edges can be provided.   Alhoewel de uitvinding vooral haar nut bewijst bij uitvoeringen waarbij de koppeldelen van de tand-en-groefverbinding een spankracht op elkaar uitoefenen, is het duidelijk dat zij ook in uitvoeringen kan worden toegepast waarbij deze spankracht niet bestaat. Although the invention shows its usefulness, in embodiments in which the coupling parts of the tooth-and-groove connection exert a tensioning force upon each other, it is clear that it can also be applied in embodiments in which this tensioning force does not exist. 

Claims (1)

 1. Conclusies. Conclusions.
  1. - Vloerbekleding, bestaande uit vloerpanelen (1) op basis van een door een bindmiddel gebonden vezelachtig materiaal, meer speciaal MDF of HDF, die minstens met hun langse randen met elkaar verbonden zijn door een tand-en-groefverbinding van zulkdanige vorm dat ze zowel in de richting evenwijdig aan het vlak van de vloerbekleding en dwars op de tand-en-groefverbinding, als in een richting loodrecht op dit vlak, lijmloos vergrendeld zijn, daardoor gekenmerkt EMI14.1 dat op de plaats waar de vloerpanelen (1) met elkaar samenwerken op minstens één van de vloerpanelen een opliggende laag glijmiddel (12) is aangebracht. 1. - Floor covering, consisting of floor panels (1) on the basis of a by a bonding agent bonded fibrous material, more particularly MDF or HDF, which at least with their longitudinal edges are connected together by a tongue-and-groove connection of such a shape that they are both in the direction parallel to the plane of the floor covering and transverse to the tongue-and-groove connection, as well as in a direction perpendicular to this plane, are locked glue-free, thereby EMI14.1 characterized in that at the place where the floor panels (1) with each cooperate in an overlying layer of lubricant at least one of the floor panels (12) is arranged.
  2. - Vloerbekleding volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12) is aangebracht in de vorm van één of meer plaatselijke stroken die zieh in de lengterichting van de tand-en-groefverbinding uitstrekken. 2. - Floor covering according to claim 1, characterized in that the lubricant (12) is provided in the form of one or more local strips extending detains in the longitudinal direction of the tongue-and-groove joint.
  3. - Vloerbekleding volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat precies één strook is aangebracht. 3. - Floor covering according to claim 2, characterized in that exactly one strip is provided.
  4. - Vloerbekleding volgens conclusie 2 of 3, daardoor gekenmerkt iedere betreffende strook in oorspronkelijke onvervormde toestand een breedte vertoont van maximum 3 mm. 4. - Floor covering according to claim 2 or 3, characterized in each respective strip in original undeformed condition has a width of a maximum of 3 mm.
  5. - Vloerbekleding volgens één van de conclusies 2 tot 4, daardoor gekenmerkt dat de strook verwijderd is van de bovenrand van het vloerpaneel (1). 5. - Floor covering according to any one of claims 2 to 4, characterized in that the strip is removed from the upper edge of the floor panel (1).
  6. - Vloerbekleding volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat tussen de bovenrand en de langs het oppervlak gezien dichtst bij de bovenrand gelegen strook opliggend <Desc/Clms Page number 15> glijmiddel (12) minstens één opvangruimte (13-15-16) aanwezig is. 6. - Floor covering according to claim 5, characterized in that at least one receiving space (13-15-16) between the upper edge and along the surface seen located closest to the upper edge strip of sliding <Desc / CLMS Page number 15> lubricant (12) is present is.
  7. - Vloerbekleding volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat tussen de onderranden van de betreffende vloerpanelen (1) en de langs het oppervlak gezien dichtst bij deze onderranden gelegen strook opliggend glijmiddel (12) tevens een opvangruimte (14) aanwezig is. 7. - Floor covering according to claim 6, characterized in that between the lower edges of the respective floor panels (1) and along the surface seen closest to these lower edges situated strip of sliding agent (12) is also present a collection chamber (14).
  B.-Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12) in een zodanige dikte is aangebracht dat een visueel glanzend oppervlak ontstaat. B.-Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the lubricant (12) is arranged in such a thickness that results in a visually smooth surface. EMI15.1 EMI15.1
  9. volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de laag glijmiddel (12) in de oorspronkelijk ongekoppelde toestand van de vloerpanelen (1) een gemiddelde opliggende dikte vertoont van de orde van grootte van minimum 0, 05 mm of meer. 9. A according to any one of the preceding claims, characterized in that the layer of sliding agent (12) in the originally uncoupled condition of the floor panels (1) has an average surface-mounted thickness of the order of magnitude of minimum 0, 05 mm or more.
  10. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12) vervormbaar is, meer speciaal plastisch vervormbaar is. 10. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the lubricant (12) is deformable, more particularly, is plastically deformable.
  11. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12) smeltbaar is maar bij kamertemperatuur gestold is. 11. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the lubricant (12) is meltable but is solidified at room temperature.
  12. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het glijmiddel (12) een was is, in het bijzonder paraffine. 12. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the lubricant (12) is a wax, in particular paraffin.
  13. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de tand en/of de groef <Desc/Clms Page number 16> van de tand-en-groefverbinding ook behandeld is met een oppervlaktebehandelingsproduct, en het glijmiddel (12) bovenop dit product aangebracht is. 13. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the tongue and / or the groove <Desc / CLMS Page number 16> of the tongue-and-groove connection is also treated with a surface treatment product and the sliding agent (12) on top of this product has been applied.
  14. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde tand-en-groefverbinding koppeldelen vertoont die in gekoppelde toestand een bepaalde spankracht op elkaar uitoefenen en dat het voornoemde glijmiddel (12) minstens is aangebracht op één of meer gedeelten van de contactvlakken (10-11) waar de spankracht wordt op uitgeoefend. 14. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned tongue-and-groove connection coupling parts exhibits which exert a certain tensioning force upon each other in the coupled state, and that the aforementioned sliding agent (12) at least is applied on one or more portions of the contact surfaces (10-11) in which the tension force is exerted on it.
  15. - Vloerbekleding volgens conclusie 14, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen een zulkdanige vorm bezitten dat ze de erdoor aan elkaar gekoppelde vloerpanelen (1) met een spankracht naar elkaar toe drijven, in welk geval het glijmiddel (12) minstens aanwezig is op minstens één of meer gedeelten van de contactvlakken (10 en 11) van de tand (2) en/of de groef (3) waar deze spankracht uitgeoefend wordt. 15. - Floor covering according to claim 14, characterized in that the coupling parts have a such a form that they are of the through-coupled to each floor panels (1) drift towards each other with a tensioning force, in which case the sliding agent (12) is at least present on at least one or more portions of the contact surfaces (10 and 11) of the tooth (2) and / or the groove (3) where this tensioning force is exerted.
  16. - Vloerbekleding volgens conclusie 15, daardoor gekenmerk dat de koppeldelen zodanig zijn uitgevoerd dat de spankracht die de vloerpanelen (1) naar elkaar drijft hoofdzakelijk op slechts twee plaatsen een drukkracht uitoefent, enerzijds, door middel van een strookvormig contact, en beter nog lijncontact, ter plaatse van de bovenrand waar de decoratieve laag zieh bevindt, en anderzijds een strookvormig contact op een meer naar binnen gelegen plaats, en dat slechts één strook opliggend glijmiddel (12) is toegepast die dan ter plaatse van het laatstgenoemde strookvormig contact is aangebracht op minstens een van de vloerpanelen (1). 16. - Floor covering according to claim 15, thereby characterized notice that the coupling parts are designed in such a way that the tensioning force which forces the floor panels (1) towards each other substantially exerts a pressure force at only two locations, on one hand, by means of a band-shaped contact, and even better line contact , at the location of the upper edge where the decorative layer finds itself, and on the other hand a band-shaped contact at a more inward location, and that is applied, only one strip of sliding agent (12), which is then arranged at the location of the last-mentioned band-shaped contact at at least one of the floor panels (1). <Desc/Clms Page number 17> 17. <Desc / CLMS Page number 17> 17.
  - V10erbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de tand-en-groefverbinding een of meer gedeelten bezit die bij het in elkaar voegen, respectievelijk terug uit elkaar halen, elastisch verbuigen, dit doordat bepaalde gedeelten van de koppeldelen bij het in elkaar voegen, respectievelijk uiteen halen met een kracht over elkaar worden gedwongen, en dat het voornoemde opliggend glijmiddel (12) minstens is aangebracht ter plaatse van één of meer van de met een kracht over elkaar te dwingen gedeelten. - V10erbekleding according to any one of the preceding claims, characterized in that the tongue-and-groove connection, one or more portions which bend elastically when being joined together, respectively, retrieving from each other, elastic bending, this as certain portions of the coupling parts when in each adding, respectively disassemble with a force to be forced over each other, and that the aforementioned sliding agent (12) is arranged at least at the location of one or more of the with a force on one another to force portions.
  1B. 1B. - Vloerbekleding volgens conclusie 17, daardoor gekenmerkt dat het, de onderzijde van de groef (3) begrenzend, gedeelte van de vloerpanelen (1) een elastisch verbuigbare lip (7) is en de vorm van de tand (2) en groef (3) zo is dat de tand (2) enkel in de groef (3) kan door deze lip (7) te verbuigen, waarbij het glijmiddel (12) op deze lip (7) of op het ertegenover gelegen gedeelte van de tand (2) aangebracht is. - Floor covering according to claim 17, characterized in that, in the lower side of the groove (3) bounding part of the floor panels (1) comprises an elastically bendable lip (7) and the shape of the tooth (2) and groove (3) is such that the tooth (2) with a single bend in the groove (3) can by this lip (7), wherein the lubricant (12), on this lip (7) or on the opposite portion of the tooth (2) is applied is.
  19. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vergrendeling teweeggebracht wordt door een uitsteeksel (9) op de tand (2) en een uitholling (8) in de wand van de groef (3) en dat het glijmiddel (12) op dit uitsteeksel (9) aangebracht EMI17.1 is. 19. - Floor covering according to any of the preceding claims, characterized in that the locking is effected by a projection (9) on the tooth (2) and a recess (8) in the wall of the groove (3) and that the sliding agent ( 12) on this protrusion (9) is arranged EMI17.1. 20. - Vloerpaneel voor een vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het aan minstens één van zijn randen is voorzien van een opliggende laag glijmiddel (12), zoals gedefinieerd in een of meer van de voorgaande conclusies. 20. - Floor panel for a floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that it satisfies at least one of its edges is provided with an overlying layer of lubricant (12) as defined in one or more of the preceding claims.
BE9800561A 1998-07-24 1998-07-24 Floor covering and flooring panel used for this BE1012086A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9800561A BE1012086A3 (en) 1998-07-24 1998-07-24 Floor covering and flooring panel used for this

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9800561A BE1012086A3 (en) 1998-07-24 1998-07-24 Floor covering and flooring panel used for this
BE9900256A BE1012141A6 (en) 1998-07-24 1999-04-14 FLOOR COVERING, FLOOR PANEL THEREFOR AND METHOD for the realization of such floor panel.
EP99202272A EP0974713B1 (en) 1998-07-24 1999-07-10 Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
DE69929120T DE69929120T2 (en) 1998-07-24 1999-07-10 Floor covering, floor plate for such a coating and method for making such a floor plate
ES99202272T ES2253859T3 (en) 1998-07-24 1999-07-10 Floor covering, floor panel to said cover and method for realization of such floor panel.
AT99202272T AT314539T (en) 1998-07-24 1999-07-10 Floor covering, floor plate for such a coating and methods for making such a floor plate
PCT/BE1999/000091 WO2000006854A1 (en) 1998-07-24 1999-07-20 Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
US09/743,803 US6766622B1 (en) 1998-07-24 1999-07-20 Floor panel for floor covering and method for making the floor panel
AU51420/99A AU5142099A (en) 1998-07-24 1999-07-20 Floor covering, floor panel for such covering and method for the realization of such floor panel
NO20010287A NO20010287D0 (en) 1998-07-24 2001-01-17 Floor Surface, floor panel for such a coating and method for realizing such floor panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1012086A3 true BE1012086A3 (en) 2000-04-04

Family

ID=3891366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9800561A BE1012086A3 (en) 1998-07-24 1998-07-24 Floor covering and flooring panel used for this

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1012086A3 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010122514A2 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Flooring Industries Limited, Sarl Floor panel

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994026999A1 (en) * 1993-05-10 1994-11-24 Välinge Aluminium AB System for joining building boards
US5497589A (en) * 1994-07-12 1996-03-12 Porter; William H. Structural insulated panels with metal edges
WO1996027719A1 (en) * 1995-03-07 1996-09-12 Perstorp Flooring Ab Flooring panel or wall panel
DE29710175U1 (en) * 1996-06-11 1997-08-14 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994026999A1 (en) * 1993-05-10 1994-11-24 Välinge Aluminium AB System for joining building boards
US5497589A (en) * 1994-07-12 1996-03-12 Porter; William H. Structural insulated panels with metal edges
WO1996027719A1 (en) * 1995-03-07 1996-09-12 Perstorp Flooring Ab Flooring panel or wall panel
DE29710175U1 (en) * 1996-06-11 1997-08-14 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels
EP0843763A1 (en) 1996-06-11 1998-05-27 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010122514A2 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Flooring Industries Limited, Sarl Floor panel
BE1018728A3 (en) * 2009-04-22 2011-07-05 Flooring Ind Ltd Sarl Floor panel.
WO2010122514A3 (en) * 2009-04-22 2011-12-29 Flooring Industries Limited, Sarl Floor panel
US8950148B2 (en) 2009-04-22 2015-02-10 Flooring Industries Limited, Sarl Floor panel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6786019B2 (en) Floor covering
EP2275615B1 (en) Floor covering consisting of hard panels
EP1223268B1 (en) Skirting-board
US8302367B2 (en) Floor covering and installation method
AU2001234285B2 (en) A flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by means of joining members
CN1212462C (en) Floorboard and locking system
EP0900897B1 (en) Finishing device for walls, ceilings or wall bases, with finishing strip, mounting profile and retaining element
DE69703230T3 (en) Foßbodenbelag, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
JP2550466B2 (en) Flooring
DE69826938T2 (en) Wooden floor strip with improved flexibility and straightness
RU2289004C2 (en) Floor panel with pressurizing tools
DE10008108C1 (en) Panel, especially a floorboard panel, comprises a tongue on one end and a groove on the other end provided with locking devices which prevent movement against the connection direction of two interlocked panels
US6865855B2 (en) Building component structure, or building components
US9464443B2 (en) Flooring material comprising flooring elements which are assembled by means of separate flooring elements
US7398625B2 (en) Locking system for floorboards
CA2526698C (en) Panels comprising interlocking snap-in profiles
US6546691B2 (en) Method of laying panels
KR101651691B1 (en) Floor panel
US6247285B1 (en) Flooring panel
US7716889B2 (en) Flooring systems and methods for installation
US8615953B2 (en) Panel, more particularly floor panel
EP1242701B1 (en) Joint
CN101238261B (en) A mechanical locking system for floor panels provided with sliding lock, an installation method and a production method therefore
US20040177584A1 (en) Flooring and method for installation and manufacturing thereof
EP1287219B1 (en) Flooring consisting of panels with adhesive material

Legal Events

Date Code Title Description
MK

Effective date: 20180724