BE1010266A4 - Adjustment unit for data transmission between a mobile phone and data terminal. - Google Patents

Adjustment unit for data transmission between a mobile phone and data terminal. Download PDF

Info

Publication number
BE1010266A4
BE1010266A4 BE9600323A BE9600323A BE1010266A4 BE 1010266 A4 BE1010266 A4 BE 1010266A4 BE 9600323 A BE9600323 A BE 9600323A BE 9600323 A BE9600323 A BE 9600323A BE 1010266 A4 BE1010266 A4 BE 1010266A4
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
data
card
provided
interface
characters
Prior art date
Application number
BE9600323A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Daele Johan Van
Serge Gommers
Ben Cober
Original Assignee
Option International
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Option International filed Critical Option International
Priority to BE9600323A priority Critical patent/BE1010266A4/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1010266A4 publication Critical patent/BE1010266A4/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
  • H04W88/02Terminal devices
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
  • H04L7/0008Synchronisation information channels, e.g. clock distribution lines
  • H04L7/0012Synchronisation information channels, e.g. clock distribution lines by comparing receiver clock with transmitter clock
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
  • H04W74/04Scheduled or contention-free access

Abstract

Deze uitvinding heeft betrekking op een aanpassingseenheid voor datatransmissie tussen een mobiele telefoon en een gegevensterminal, welke aanpassingseenheid een kaart en een kabel, welke kaart voorzien is om verbonden te worden met de gegevensterminal, welke kabel voorzien is om enerzijds verbonden te worden met de mobiele telefoon en anderzijds met de kaart en waarbij de telefoon voorzien is van een generator om klok- en synchronisatiesignalen te genereren. This invention relates to an interface unit for data transmission between a mobile telephone and a data terminal, said adjustment unit comprises a card, and a cable, which card is provided to be connected to the data terminal, said cable is provided to be on the one hand connected to the mobile phone and on the other hand is provided with the card, and wherein the telephone of a generator in order to generate clock and sync signals. Volgens de uitvinding bevat de aanpassingseenheid een interface die voorzien is om enerzijds onafhankelijk van genoemde kloksignalen datakarakters van de kaart te ontvangen en om synckarakters en datakarakters van elkaar te onderscheiden en telkens de datakarakters in een toegekend tijdslot aan de telefoon over te dragen, en welke interface anderzijds voorzien is om onder besturing van een synchronisatiesignaal een voorafbepaald aantal kloksignalen aan de kaart door te geven. According to the invention, the adjustment unit includes an interface that is provided in order to receive on the one hand independent of said clock signals, data characters of the card, and to discriminate sync characters and data characters from each other and each time to transfer the data characters in an allocated time slot on the phone, and which interface on the other hand is provided in order to transmit a predetermined number of clock signals to the card under the control of a synchronization signal.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   "AanDassinaseenheid voor datatransmissie tussen een mobiele telefoon en een gegevensterminal." "AanDassinaseenheid data transmission between a mobile phone and a data terminal."
 Deze uitvinding heeft betrekking op een aanpassingseenheid voor datatransmissie tussen een mobiele telefoon en een gegevensterminal, welke aanpassingseenheid een kaart en een kabel bevat, welke kaart voorzien is om verbonden te worden met de gegevensterminal, welke kabel voorzien is om enerzijds verbonden te worden met de mobiele telefoon en anderzijds met de kaart en waarbij de telefoon voorzien is van een generator om klok-en synchronisatiesignalen te genereren. This invention relates to an interface unit for data transmission between comprises a mobile telephone and a data terminal, said adjustment unit comprises a card, and a cable, which card is provided to be connected to the data terminal, said cable is provided to be on the one hand connected to the mobile phone and the other with the map and the phone is equipped with a generator to generate clock and synchronization signals.   Een dergelijke aanpassingseenheid is bekend uit EP-A-0 655 873 en is voorzien om gebruikt te worden in moderne digitale cellulaire systemen, zoals bijvoorbeeld het bekende GSM systeem ("Global System for Mobile communication"). Such an adjustment unit is known from EP-A-0655873, and is provided to be used in modern digital cellular systems, such as, for example, the well-known GSM system ( "Global System for Mobile communication"). In een dergelijk systeem biedt men de gebruiker verschillende diensten aan, die onderverdeeld worden in drie klassen : telecommunicatie, overdracht en aanvullende diensten. In such a system, it provides the user with various services, which are divided into three classes: telecommunications, transmission and additional services.   Telecommunicatiediensten zijn diensten die ge) S'ruikers toelaten gegevensoverdracht uit te voeren zoals telefoongesprekken, noodoproepen, automatische faxberichten en dienst voor korte boodschappen. Telecommunication services are services that ge) S'ruikers allow to perform data such as phone calls, emergency calls, automated fax and short message service.   De boodschappenbehandelingsdiensten ("bearer services") zijn op de kaart voorzien en laten toe gebruik te maken van telecommunicatiediensten. The message handling services ( "bearer services") are provided on the card and allow use of telecommunications services. Deze worden onderverdeeld volgens protocollen die gebruikt worden voor gegevensoverdracht. These are categorized according to protocols that are used for data transmission. Een voorbeeld hiervan An example of this 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 is de lijngeschakelde asynchronische gegevensoverdracht ("circuit switched data transfer"). is the asynchronous circuit-switched data transmission ( "circuit switched data transfer").   De bekende aanpassingseenheid volgens EP-A-0 655 873 is voorzien van een buffer voor het opslaan van gegevens, afkomstig van de mobiele telefoon, respectievelijk de gegevensterminal. The well-known adjustment unit according to EP-A-0655873 is provided with a buffer for storing data originating from the mobile phone, respectively, to the data terminal. Verder zijn middelen voorzien om de buffer te voeden vanuit de aanpassingseenheid zodanig dat de batterij van de mobiele telefoon zoveel mogelijk gespaard wordt. Furthermore, means are provided to feed the buffer from the adjusting unit in such a way that the battery of the mobile phone is spared as much as possible.   Een nadeel van de aanpassingseenheid volgens EP-A-0 655 873 is dat, om gegevensoverdracht te kunnen realiseren, de aanpassingseenheid voorzien moet zijn van de nodige hardware interfaces en over voldoende verwerkingscapaciteit beschikken. A disadvantage of the adjustment unit according to EP-A-0655873 is that, in order to achieve data transmission, the adjustment unit must be provided with the necessary hardware interfaces, and have sufficient processing capacity. Voor dit laatste zijn bepaalde controllers op de markt beschikbaar, zoals om MC68302 van Motorola. The latter are certain controllers on the market, such as for Motorola MC68302. Deze controllers zijn vrij krachtig en dus ook vrij duur in aankoop. These controllers are quite powerful, and therefore quite expensive to purchase. Met minder krachtige controllers, welke om over een kleinere verwerkingscapaciteit beschikken, is gegevensoverdracht tot hiertoe zeer moeilijk te realiseren. With less powerful controllers which to have a smaller processing, data is as yet very difficult to achieve.   Doel van de uitvinding is een aanpassingseenheid te realiseren, welke gegevensoverdracht toelaat met minder krachtige verwerkingscapaciteit zonder afbreuk te doen aan de transmissiekwaliteit. The object of the invention is to realize an adjustment unit, which enables data transfer to do with less powerful processing power without degrading the transmission quality.   Volgens de uitvinding is de aanpassingseenheid daardoor gekenmerkt dat de aanpassingseenheid een interface bevat die voorzien is om enerzijds onafhankelijk van genoemde kloksignalen datakarakters van de kaart te ontvangen en om synckarakters en datakarakters van elkaar te onderscheiden en telkens de datakarakters in een toegekend tijdslot aan de telefoon over te dragen, en welke interface anderzijds voorzien is om onder besturing van een synchronisatiesignaal een According to the invention, the adjustment unit characterized in that the adjustment unit comprises an interface has which is provided on the one hand to be received independently of said clock signals, data characters of the card, and to discriminate sync characters and data characters from each other and each of the data characters in an allocated time slot on the phone over to wear, and which interface is on the other hand provided in order, under the control of a synchronization signal a 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 voorafbepaald aantal kloksignalen aan de kaart door te geven. to pass predetermined number of clock signals to the card.   De uitvinding zal nu in detail beschreven worden met verwijzing naar de hierbij gevoegde figuren, waarin : figuur 1 de verdeling van de hard-en software tussen telefoon en aanpassingseenheid illustreert ; The invention will now be described in detail with reference to the attached figures, in which: Figure 1 illustrates the distribution of hardware and software between the phone and adjusting unit; figuur 2 de stand van de techniek illustreert figuur 3 een blokschema illustreert van het interface volgens de uitvinding met daaraan de telefoon en de kaart ; Figure 2 shows the state of the art, Figure 3 illustrates illustrates a block diagram of the interface according to the invention having thereon the phone and the card; figuur 4 laat een tijdsdiagram zien voor communicatie tussen telefoon en kaart ; Figure 4 shows a timing diagram for communication between the phone and card; figuren 5 en 6 laten tijdsdiagrammen zien voor communicatie tussen kaart en telefoon ; Figures 5 and 6 show time diagrams for communication between the card and a phone number; figuren 7 en 8 laten tijdsdiagrammen zien voor synchronisatie en busvrijgave ; Figures 7 and 8 show time diagrams for synchronization and bus release; figuur 9 geeft een flowchart weer voor het opstarten ; Figure 9 is a flow chart showing the start-up; figuur 10 geeft een gedetailleerd beeld van de interface signalen ; Figure 10 provides a detailed overview of the interface signals; figuur 11 geeft een gedetailleerd beeld van de interface schakeling. Figure 11 provides a detailed overview of the interface circuit.   Bij de aanpassingseenheid volgens de uitvinding wordt gewerkt met een seriële bus, die twee processors met elkaar verbindt. In the adjustment unit according to the invention, there is used a serial bus, which connects two processors with each other. Deze bus is een snelle synchrone verbinding met bitrates tot 500. 000 bits per seconde. This bus is a high-speed synchronous connection with bit rates up to 500 000 bits per second.   Om dit te realiseren moeten we ervan uitgaan dat beide processoren over de nodige hardware interfaces en verwerkingcapaciteit beschikken. To achieve this, we must assume that both processors have the necessary hardware interfaces and processing capacity. Dit is niet altijd zo evident. This is not always so evident.   Om dit probleem op te lossen, gebruiken we niet alleen een actieve bus, maar ook een omzetter : To solve this problem, we use not only an active coach, but also a converter: 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 de buffer uit figuur 2 wordt vervangen door een intelligente interface. the buffer of Figure 2 is replaced by an intelligent interface. Dit kan een eenvoudige processor of een programmeerbare logica zijn, type PAL ("Programmable Array Logic"), GAL of EPLD ("Erasable and Programmable Logic Device"). This can be a simple processor or a programmable logic, type PAL ( "Programmable Array Logic"), GAL or EPLD ( "Erasable and Programmable Logic Device").   Het interface zorgt niet alleen voor de The interface not only provides the 
 EMI4.1 EMI4.1 
 elektrische scheiding van de twee processoren, , maar maarzal er ook op toezien dat de tweede processor (deze in de kaart of adaptor) uit synchronisatie kan lopen en alleen relevante data zal ontvangen, zonder sync karakters. electrical separation of the two processors, but maarzal also ensure that the second processor (which in the card or adapter) out of synchronization, and may run only relevant data will be received, without a sync characters. Met elektrische scheiding wordt bedoeld dat stroom niet rechtstreeks van de telefoon naar de kaart loopt en vice versa. With separation is meant that electric current is not directly from the phone goes to the card, and vice versa. De kaart is voorzien van een asynchrone uart die asynchrone pulsen aan de bus afgeeft. The card is provided with a UART, asynchronous to asynchronous pulses to the bus. In het interface zijn middelen voorzien om deze asynchrone pulsen in synchrone te vertalen teneinde aan de telefoon synchrone pulsen aan te bieden en omgekeerd. In the interface, means are provided to translate these asynchronous pulses in synchronous in order to provide synchronous pulses to the telephone and vice versa.   Werking van het interface : Operation of the interface:
 De werking van deze aanpassingseenheid is onafhankelijk van de data en kan dus zowel gebruikt worden voor data-als voor controle boodschappen. The operation of this adjusting unit is independent of the data, and thus can be used both for data as messages for control. De bits lopen aaneensluitend van de telefoon naar de adapter. The bits run consecutively from the phone to the adapter. De processor van de adaptor gaat door telling van de bits na of het databits dan wel sync bits zijn. The adapter of the processor goes, after counting of the bits or the data bits or its sync bits.   Vermits niet alle processors over een synchrone seriële poort beschikken, worden de signalen uit figuur 1 op volgende manier bewerkt : Because all processors do not have a synchronous serial port, the signals of Figure 1 modified in the following way:
 Receive data (RxD), dwz van de telefoon naar de kaart (Figuur 4) : uit de volledige trein van klokpulsen (HClk) worden alleen de 8 flanken (PRClk) geselecteerd waarbij effectief datakarakters (HDATATx) op de RxD lijn aanwezig is. Receive data (RxD), ie from the phone to the card (Figure 4): the entire train of clock pulses (HCLK), only the 8 flanks (PRClk) are selected in which effective data characters (HDATATx) is present on the RxD line. Hierdoor kan de PRCLK gebruikt worden als interrupt voor te ontvangen bits This allows the PRCLK can be used as an interrupt to be received for bits 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 data. data. (HDATA-Tx). (HDATA-Tx). De uart in de kaart is alleen actief onder besturing van PRClk. The UART in the card is active only under the control of PRClk.   Transmit data (TxD), dwz van de kaart naar de telefoon (Figuur 5) : de data (PDATA-Tx) wordt eerst gebufferd in een signaalbuffer ("latch") van het interface en pas als HClk en HSync actief zijn doorgegeven naar de telefoon (HDATA-Rx) in het toegekende tijdslot. Transmit data (TxD), ie from the card to the phone (Figure 5): data (PDATA-Tx) is first buffered in a signal buffer ( "latch") the interface and only when HCLK and Hsync are actively transmitted to the telephone (HDATA-Rx) in the allocated time slot. Hierdoor is het niet nodig de processor deze tijdscritische taak te laten uitvoeren. This processor is not necessary to perform this task tijdscritische. De datakarakters worden dus onafhankelijk van Hclk gestuurd. The data characters are therefore controlled independently of one HCLK. Alleen moet er worden op toegezien dat de datakarakters tussen twee opeenvolgende Hsync pulsen gestuurd worden. Only needs to be ensured that the data characters are sent between two successive Hsync pulses.   Clock (Clk) : signaal wordt geconverteerd naar een digitaal compatibel niveau, bijvoorbeeld TTL. Clock (Clk) signal is converted to a digital compatible level, for example TTL.   Sync : signaal wordt niet meer tijdscritisch doorgegeven. Sync signal is not passed more tijdscritisch.   Beschrijving blok diagram (figuur 3) : o buffer en signaalvormdeel : alle signalen van en naar de telefoon worden gebufferd, (zie hierboven) om deze lijnen vrij van storingen te maken alsook om de niveaus (CMOS, TTL, 3. 3V,...) aan te passen aan deze van de gebruikte processor in de data adaptorkaart. Description of the block diagram (Figure 3): o buffer and signal form part: all signals from and will be buffered to the telephone, (see above) in order to make these lines are free of interference as well as to the levels (CMOS, TTL, 3. 3V, .. .) to adapt to the card adapter of the processor used in the data. Het klok signaal HClk wordt bovendien versterkt (sinus naar blok) om nette flanken te krijgen. The clock signal HCLK is reinforced (sinus to block) to get neat edges. Hiervoor zorgt het deel A unis de schakeling weergegeven in figuur 11. Hierdoor wordt de werking van de interface minder ruis-en hoogfrequent gevoelig. For this purpose, the part A unis causes the circuit shown in Figure 11. As a result, the operation of the interface will be less noise and high-frequency-sensitive. Voor dit doeleinde is onder meer een weerstand R4 tussen de uitgang tussen de uitgang I/08 en de ingang CLK 1/12 (figuur 10) opgenomen. For this purpose, it is, inter alia, a resistor R4 connected between the output between the output I / 08, and includes the input CLK 1/12 (Figure 10).

  De weerstand onderdrukt under-en overshoot bij snelle signalen. The resistance is suppressed under-and overshoot during fast signals. 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 klok teller 7 of 8 pulsen (figuur 7) : het klok wordt gestuurd als een continue stroom van pulsen. clock counter 7 or 8 pulses (Figure 7): the clock is sent as a continuous stream of pulses. Vermits een eenvoudige uart, dit is een uart die niet bit synchroon, byte asynchroon kan werken, zoals in de Rockwell L1300 serie, niet kan werken met een synchronisatie signaal, mogen er alleen maar de bruikbare klokken (dit zijn klokpulsen bij dewelke er data beschikbaar is op de RxD lijn) doorgegeven worden. Because a simple UART, this is an UART that are not bit synchronous, can work byte asynchronously, as described in the Rockwell L1300 series, can not work with a synchronization signal, there may only but the usable clocks (which are clock pulses at which there are available data is passed to the RxD line). In het geval van 8 bits per karakter worden dat 8 klokpulsen. be noted that 8 clock pulses, In the case of 8 bits per character. Gebruiken we een Rockwell processor type L1300, en dit is speciaal in deze uitvinding, dan mogen we voor het allereerste te ontvangen karakter na een hardware reset alleen 7 klokpulsen doorgeven. We use a Rockwell L1300 processor type, and it is specifically in this invention, we may receive the first character after a hardware reset by giving only 7 clocks. Vandaar deze 7 of 8 teller. Hence these 7 or 8 counter.

  De instelling gebeurt met een van de controle lijnen (Cntrl). The setting is done with one of the control lines (Cntrl). In figuur 7 bevat dan ook de eerste serie van PRCLK 7 pulsen en de tweede 8 pulsen. In Figure 7, therefore contains the first series of pulses and the second PRCLK 7 8 pulses. Dit wordt gerealiseerd door op PIDLE een toggle signaal te sturen en PCLR van hoog naar laaf te laten gaan. This is accomplished by sending a signal to toggle PIDLE and PCL high to go to satiate. De toggle wordt door PRCLK overgenomen en de overgang van PCLR maakt PRCLK hoog. The toggle is taken over by PRCLK and the transition from PCL makes PRCLK high. De daarop volgende HSYNC laat dan de eerste serie door op PRCLK. The subsequent HSYNC release the first series by at PRCLK.    * RxD enable latch : * RxD latch enable:
 Data komt van de telefoon naar de data adaptor. Data comes from the phone to the data adapter. Deze informatie wordt gebufferd, naar een digitaal niveau gebracht, en via een schakelaar (deel B in figuur 11) naar de adaptor gestuurd. This information is buffered, is brought to a digital level, and sent to the adapter through a switch (part B in Figure 11). Deze schakelaar schakelt de data alleen door tijdens de duur van het karakter, daarna wordt de RxD lijn hoog of laag gehouden, afhankelijk van de programmatie. This switch will switch the data only during the duration of the character, followed by the RxD line will be held high or low, depending on the programming. De pulsen PRCLK dragen zorg voor dat de gebufferde data HDATA-Tx naar de kaart (PDATA-Rx) wordt overgedragen. The pulses PRCLK ensure that the buffered data HDATA Tx is transmitted to the card (PDATA-Rx).   Zo ook zullen eventuele stoorsignalen op HDATA-Tx welke door de telefoon ontvangen worden niet worden overgedragen (PDATA-Rx) aan de kaart. Likewise, any interference on HDATA Tx which are received by the phone can not be transferred (PDATA-Rx) to the card. 
 EMI6.1 EMI6.1 
 I I 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 RxD data latch en synchronizer : RxD data latch and synchronizer: 
 Data komt van de data adaptor naar de telefoon (figuur 5). Data comes from the data adapter to the phone (Figure 5). Vermits de processor in de data adaptor niet altijd beschikt over de nodige verwerkingscapaciteit of de specifieke hardware, wordt in deze unit, en dit is specifiek voor deze uitvinding, de datastroom naar de telefoon opgeslagen in het interface en pas doorgestuurd als de telefoon daar om vraagt, dus binnen het toegekende tijdslot. Since the processor in the data adapter does not always have the necessary processing or specific hardware is in this unit, and this is specific to this invention, the data stream stored in the phone interface and only forwarded when the phone asks for it so within the allotted time slot.   Dit wil zeggen met de exacte klokpulsen en direct na That is the exact clock pulses and immediately after 
 EMI7.1 EMI7.1 
 I het sync signaal (HSync). I, the sync signal (Hsync). De processor kan dan op een trager tempo tussen twee sync pulsen het volgende karakter in het interface opslaan. The processor can then at a slower rate between two sync pulses the next character in the store interface. De processor moet er echter wel zorg voor dragen dat er effectief tussen twee pulsen datakarakters worden overgedragen. The processor must, however, ensure that there is effective data to be transferred between two pulses characters. reset control & timing verification (figuur 7) : reset control and timing verification (Figure 7):
 Deze unit zorgt ervoor dat timing synchroon loopt met de telefoon, na aanschakelen de eerste kloktrein uit 7 pulsen bestaat, de wake-up procedure van de telefoon geinitieerd wordt en het onderscheid gemaakt wordt tussen synckarakters en datakarakters. This unit ensures that timing is synchronized with the telephone after switching on, the first clock train of 7 pulses, the wake-up procedure is initiated from the phone, and the distinction is made between sync characters and data characters.   De wake-up van de handset gebeurt door het klampen de van TxD lijn naar een hoog niveau (PCLR). The wake-up of the handset is done by the cleats of the TxD line to a high level (PCL). ! ! Vermits de Uart in de Rockwell processor geen data kan Since the UART into the Rockwell processor can no data 
 EMI7.2 EMI7.2 
 sturen zonder de aanwezigheid van enige klokpulsen, I moeten we dit hier oplossen door het toevoegen van een extra controle lijn. driving without the presence of any clock pulses, I we have to solve it here by adding an additional control line.   Wake-up procedure (fig. 7 en 8) : PCLR : reset : reset signaal voor interface HSYNC : sync signaal : signaal van de telefoon HCLK : clock signaal : gebufferd en versterkt kloksignaal van de telefoon dat pas actief wordt na Wake-up procedure (Fig. 7 and 8): PCL: Reset: reset signal for interface HSYNC: sync signal: signal from the telephone HCLK: clock signal: buffered and amplified clock signal of the phone, which is only activated after 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

 
 EMI8.1 EMI8.1 
 laag worden van PSTART en de daarop volgende HSYNC I puls. layer are of PStart and the subsequent I HSYNC pulse.   HDATATX : transmit lijn van telefoon PRCLK : clock, 7 of 8 pulsen, naar data interface PSYNC : sync signaal : gebufferd van telefoon naar data interface PDATARX : transmit lijn naar data interface HDATATX: transmit line of telephone PRCLK: clock, 7, or 8 pulses, to the data interface psync: sync signal: buffered phone-to-data interface PDATARX: transmit data line to the interface
 Dit diagram toont duidelijk hoe de klokpulsen gefilterd doorgestuurd worden naar de data adaptor. This diagram clearly shows how the clock pulses are transmitted to the filtered data adapter. De ontvangen data op PDATARX is de gebufferde data, alleen vrijgegeven tijdens PRCLK, naar de data adaptor. The received data is PDATARX the buffered data, just released during PRCLK, the data adapter.   Figuur 5 : sync karakters van kaart naar telefoon : PIDLE : I/O lijn data adaptor geeft aan dat sync karakters moeten gestuurd worden naar Telefoon PTCLK : klok, invers van HCLK, gebruikt voor timing sturen data naar buffer PDATA¯TX : data van data adaptor naar buffer HDATARX : data van buffer naar Telefoon, volgens timing gevraagd door de Telefoon bus. Figure 5: sync characters from card to phone: PIDLE: I / O adapter line data indicates that sync characters to be sent to PTCLK Phone: clock, inverse of HCLK, used for timing control data to buffer PDATA¯TX: data data adapter to buffer HDATARX: data from buffer to the telephone, according to timing requested by the telephone bus.   Als de IDLE lijn laag gehouden wordt, dan is de data (HDATARX) ook laag tijdens de SYNC puls. If the IDLE line is held low, then the data (HDATARX) is also low during the SYNC pulse. Dit is een mogelijkheid voor de data adaptor om een sync karakter te genereren. This is an opportunity for the data adapter to generate a sync character.   Figuur 6 : datakarakters van kaart naar telefoon : PIDLE : I/O lijn data adaptor geeft aan dat synckarakters moeten gestuurd worden naar telefoon PTCLK : klok, invers van HCLK, gebruikt voor timing I sturen data naar buffer PDATATX : data van data adaptor naar buffer HDATARX : data van buffer naar telefoon, volgens timing gevraagd door de telefoon bus. Figure 6: data characters from map to phone: PIDLE: I / O line data adapter indicates that sync characters have to be sent to phone PTCLK: clock, inverse of HCLK, used for timing I send data to buffer PDATATX: data from data adapter into buffer HDATARX: data from buffer to the telephone, according to timing requested by the telephone bus. 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

   Als de IDLE lijn hoog gehouden wordt, dan is de data (HDATA¯RX) ook hoog tijdens de SYNC puls. If the IDLE line is held high, then the data (HDATA¯RX) is also high during the SYNC pulse. De nu doorgestuurde karakters worden als echte datakarakters beschouwd. The now transmitted characters are considered real data characters.   Na opstarten van de data adaptor is PCLR actief hoog (figuur 7). After start-up of the data adapter is PCL active high (Figure 7). De data adaptor schakelt de PIDLE lijn hoog en laag, en hierdoor ook PRCLK tot de ! The data adapter switches PIDLE line high and low, and therefore also to the PRCLK! data adaptor in synchronisatie is met de bus. data adapter is in synchronization with the bus.   Daarna wordt PCLR laag gebracht, en na een SYNC puls start de continue werking van de buffer : 7 of 8 klokpulsen worden naar de data adapter gestuurd. Thereafter, PCL is brought low, and after a SYNC pulse starting the continuous operation of the buffer: 7 or 8 clock pulses are sent to the data adapter.   Figuur 8 : wake-up handset : PSTART : I/O lijn van de data adaptor, hierdoor komt HDATA¯RX hoog, zonder hiervoor klokpulsen nodig te hebben. Figure 8: wake-up the handset: PStart: I / O data line of the adapter, thereby HDATA¯RX is high, without requiring for this purpose clock pulses.   Vermits we werken met een synchrone EPLD (buffer) kan geen enkele uitgang van niveau veranderen Since we work with a synchronous EPLD (buffer) can change none of the output level of 
 EMI9.1 EMI9.1 
 zonder klokpulsen PIDLE, PCLR en PSTART kunnen dit I ;omzeilen. without clocks PIDLE, PCL and PStart this can I. bypass. Indien de handset aangesloten is, zal deze klok en sync pulsen sturen. If the handset is connected, will send these clock and sync pulses.   In figuur 9 wordt in de vorm van een stroomdiagram deze wake-up procedure toegelicht. In Figure 9 is illustrated this wake-up procedure in the form of a flow chart. Eerst zijn (20) de PIDLE en PCLR laag omdat de telefoon niet actief is. His first (20) and the PCL PIDLE low because the phone is idle. Op PSTART wordt nu een puls gegenereerd (21) waardoor een timer gestart wordt. On PStart is now generated a pulse (21) through which a timer is started. Er moet nu een HSYNC door de telefoon worden afgegeven die de klok HCLK start waarnaar gekeken (22, 23) wordt. There should now be a HSYNC issued by the phone looked HCLK which starts the clock (22, 23). Wordt niet binnen de ingestelde tijd (24) een klokpuls ontvangen, dan wordt vastgesteld (26) dat de telefoon niet aanstaat. Is not within the set time (24) receiving a clock pulse, then it is determined (26) that the phone is not turned on. Wordt wel een klokpuls ontvangen (23 Y) dan wordt vastgesteld (25) dat de telefoon aanstaat en wordt de transmissie vrijgegeven. Is sometimes receive a clock pulse (23 Y), then it is determined (25) which is on the phone and the transmission is released. 
 EMI9.2 EMI9.2 
 I I 

Claims (1)

 1. CONCLUSIE 1. Aanpassingseenheid voor datatransmissie tussen een mobiele telefoon en een gegevensterminal, welke aanpassingseenheid een kaart en een kabel bevat, welke kaart voorzien is om verbonden te worden met de gegevensterminal, welke kabel voorzien is om enerzijds verbonden te worden met de mobiele telefoon en anderzijds met de kaart en waarbij de telefoon voorzien is van een generator om klok-en synchronisatiesignalen te genereren, daardoor gekenmerkt dat de aanpassingseenheid een interface bevat die voorzien is om enerzijds onafhankelijk van genoemde kloksignalen datakarakters van de kaart te ontvangen en om synckarakters en datakarakters van elkaar te onderscheiden en telkens de datakarakters in een toegekend tijdslot aan de telefoon over te dragen, CONCLUSION 1. Adaptation Unit includes for data transmission between a mobile telephone and a data terminal, said interface unit a map and a cable, which card is provided to be connected to the data terminal, said cable is provided to be on the one hand connected to the mobile phone and on the other hand with the card, and wherein the telephone is provided with a generator for generating clock and synchronizing signals, characterized in that the adjustment unit comprises an interface that is provided in order to receive on the one hand independent of said clock signals, data characters of the card, and to sync characters and data characters from one another differentiate and always transfer the data characters in a given time slot on the phone,
  en welke interface anderzijds voorzien is om onder besturing van een synchronisatiesignaal een voorafbepaald aantal kloksignalen aan de kaart door te geven. and which interface is provided on the other hand to transmit a predetermined number of clock signals to the card under the control of a synchronization signal.
BE9600323A 1996-04-15 1996-04-15 Adjustment unit for data transmission between a mobile phone and data terminal. BE1010266A4 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9600323A BE1010266A4 (en) 1996-04-15 1996-04-15 Adjustment unit for data transmission between a mobile phone and data terminal.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9600323A BE1010266A4 (en) 1996-04-15 1996-04-15 Adjustment unit for data transmission between a mobile phone and data terminal.
PCT/BE1997/000046 WO1997039596A1 (en) 1996-04-15 1997-04-15 Adapter for data transmission between a mobile telephone and a data terminal
AU23764/97A AU2376497A (en) 1996-04-15 1997-04-15 Adapter for data transmission between a mobile telephone and a data terminal

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1010266A4 true BE1010266A4 (en) 1998-04-07

Family

ID=3889674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9600323A BE1010266A4 (en) 1996-04-15 1996-04-15 Adjustment unit for data transmission between a mobile phone and data terminal.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2376497A (en)
BE (1) BE1010266A4 (en)
WO (1) WO1997039596A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6555531B1 (en) 1999-12-30 2003-04-29 Pherin Pharmaceuticals, Inc. Weight promoting composition, method, and product

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5214650A (en) * 1990-11-19 1993-05-25 Ag Communication Systems Corporation Simultaneous voice and data system using the existing two-wire inter-face
US5249218A (en) * 1992-04-06 1993-09-28 Spectrum Information Technologies, Inc. Programmable universal interface system
WO1994011998A1 (en) * 1992-11-06 1994-05-26 Compaq Computer Corporation Modem for selectively connecting to a land line or to a cellular telephone
EP0655873A2 (en) * 1993-11-30 1995-05-31 Nokia Mobile Phones Ltd. Adapter for data transmission to and from a radio telephone

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5214650A (en) * 1990-11-19 1993-05-25 Ag Communication Systems Corporation Simultaneous voice and data system using the existing two-wire inter-face
US5249218A (en) * 1992-04-06 1993-09-28 Spectrum Information Technologies, Inc. Programmable universal interface system
WO1994011998A1 (en) * 1992-11-06 1994-05-26 Compaq Computer Corporation Modem for selectively connecting to a land line or to a cellular telephone
EP0655873A2 (en) * 1993-11-30 1995-05-31 Nokia Mobile Phones Ltd. Adapter for data transmission to and from a radio telephone

Also Published As

Publication number Publication date
AU2376497A (en) 1997-11-07
WO1997039596A1 (en) 1997-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4929939A (en) High-speed switching system with flexible protocol capability
US4597077A (en) Integrated voice/data/control switching system
EP0333225A2 (en) Packet communication exchange including dummy packet transmission
US4429405A (en) Method of transmitting information between stations attached to a unidirectional transmission ring
US4723239A (en) Serial bus system and method for selection of bus subscribers
US5214650A (en) Simultaneous voice and data system using the existing two-wire inter-face
KR0131142B1 (en) Prioritized data transfer method and apparatus for a radio telephone peripheral
JP3081207B2 (en) In tough ace apparatus
US4615028A (en) Switching system with separate supervisory links
US4884269A (en) Method and apparatus for connecting ISDN devices over an analog telephone line
CA1266536A (en) High speed bit interleaved time division multiplexer for multinode communication systems
FI102437B (en) A multiplexed synchronous / asynchronous data bus
EP0281307B1 (en) Asynchronous interface and method for coupling data between a data module and a serial asynchronous peripheral
US5204860A (en) Network terminating terminal apparatus for integrated services digital network
JP3604398B2 (en) Parallel packetized module life arbitration fast control and data bus
AU704106B2 (en) Method and apparatus for communicating messages
US4733390A (en) Data transmission system
JPH05160835A (en) Communication network data compression control method and control system
WO1994022091A2 (en) Method and apparatus for a dynamic, multi-speed bus architecture having a scalable interface
NL193517C (en) Communication system.
JPH11149445A (en) Serial interface device having register for both transmission and reception
JPH0640643B2 (en) Queuing method of data packets, the communication network system and a packet communication access device
EP0174998A1 (en) Multiplexed interconnection of packet switching node packages.
JPH0879293A (en) Series bus system
NL1007969C2 (en) Intelligent network.