UA22930U - Method for marking and identifying products - Google Patents

Method for marking and identifying products Download PDF

Info

Publication number
UA22930U
UA22930U UAU200700980U UAU200700980U UA22930U UA 22930 U UA22930 U UA 22930U UA U200700980 U UAU200700980 U UA U200700980U UA U200700980 U UAU200700980 U UA U200700980U UA 22930 U UA22930 U UA 22930U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
product
code
marking
identification
manufacturer
Prior art date
Application number
UAU200700980U
Other languages
Ukrainian (uk)
Inventor
Volodymyr Vitaliiov Yevdokymov
Heorhii Borysovych Sydorov
Yurii Viktorovych Dushko
Andrii Fedorovych Kukin
Original Assignee
Ltd Liability Company Ukraviaz
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ltd Liability Company Ukraviaz filed Critical Ltd Liability Company Ukraviaz
Priority to UAU200700980U priority Critical patent/UA22930U/en
Publication of UA22930U publication Critical patent/UA22930U/en

Links

Landscapes

  • General Factory Administration (AREA)

Abstract

The proposed method for marking and identifying products implies marking each product by the individual code that corresponds to the coding key, whichis specified by the product manufacturer and may be periodically changed. The information on the coding keys to be used is stored in the data base of the product manufacturer. The product is identified by comparing the code indicated in the marking with the code corresponding to the specified codingkey. The individual code of the product contains such identification data as the data on the product manufacturer, the date of the manufacture of the product, and the type of the product. The identification of the product is accomplished at two stages. At the first stage, the identification data of the product are analyzed. At the second stage, the compliance of the product with the specified coding key is checked. The identification procedure is accomplished several times. The product is considered as inconsistent one if the compliance of the product with the specified coding key is not verified.

Description

Опис винаходуDescription of the invention

Спосіб маркування та ідентифікації товарів належить до сфери захисту товарів від підробок та 2 фальсифікації, який може бути використаний для маркетингових цілей, контролю за дистрибуцією товарів масового виробництва, тощо.The method of marking and identifying goods belongs to the sphere of protection of goods against counterfeiting and 2 falsification, which can be used for marketing purposes, control over the distribution of mass-produced goods, etc.

Широко відомі способи захисного маркування та ідентифікації товарів, які передбачають нанесення на кожну одиницю товару різних позначок, написів, голографічних елементів та ін. До недоліків такого маркування слід віднести можливість імітації та підробки самих захисних засобів. Крім того, пересічному споживачеві повний 70 перелік захисних засобів на кожній одиниці товару, як правило, не відомий, і з процесу контролю цей самий масовий "контролер" практично вилучається.There are widely known methods of protective marking and identification of goods, which involve applying different marks, inscriptions, holographic elements, etc. to each unit of goods. The disadvantages of such labeling include the possibility of imitation and counterfeiting of the protective equipment itself. In addition, the average consumer is usually not aware of the full 70 list of protective devices on each product unit, and this very mass "controller" is practically removed from the control process.

Більш досконалі способи маркування товарів роблять можливою активну і свідому участь споживача у процесі боротьби із контрафакцією.More advanced ways of marking goods make possible the active and conscious participation of the consumer in the process of combating counterfeiting.

Так, відомий спосіб маркування та ідентифікації товарів, який передбачає нанесення на кожну одиницю 72 товару індивідуального захисного коду, сформованого за допомогою генератора випадкових чисел, покриття коду захисним шаром, і зберігання цього коду у базі даних про нанесені коди, яку веде виробник. Споживач, який придбав товар, має змогу, видаливши захисний шар, повідомити виробника про код, нанесений на дану одиницю товару, і виробник здатен визначити, чи збігається цей код із відомостями, що зберігаються у його базі даних, тобто чи є товар справжнім (див. опис до патенту на винахід КО Мо21815031.Thus, there is a known method of marking and identifying goods, which involves applying an individual security code generated using a random number generator to each unit of 72 goods, covering the code with a protective layer, and storing this code in a database of applied codes maintained by the manufacturer. The consumer who purchased the product can, by removing the protective layer, inform the manufacturer about the code applied to this unit of the product, and the manufacturer is able to determine whether this code matches the information stored in its database, that is, whether the product is genuine (see description of the patent for the invention KO Mo21815031.

Недоліком такого способу є необхідність зберігати у базі даних багато мільйонів кодів, оскільки товари масового вжитку (лікеро-горілчані, тютюнові, фармацевтичні вироби) випускаються у величезній кількості. Це робить процедуру перевірки громіздкою та малоефективною, а в самому коді не виключається можливість повторення із вже використаним.The disadvantage of this method is the need to store many millions of codes in the database, since consumer goods (liquor, tobacco, pharmaceutical products) are produced in huge quantities. This makes the verification procedure cumbersome and inefficient, and in the code itself, the possibility of repetition with the already used one is not excluded.

Більш досконалим є обраний нами за найближчий аналог спосіб маркування та ідентифікації товарів, описаний у |деклараційному патенті України на корисну модель Мо31831. зMore perfect is the method of marking and identification of goods, which we have chosen as the closest analogue, described in the declaration patent of Ukraine for the utility model Mo31831. with

Цей спосіб також включає маркування кожної одиниці товару індивідуальним кодом, який формують за допомогою обраного ключа кодування. Ключі кодування періодично змінюють. У базі даних зберігають відомості не про сам код, а про ключі кодування, що використовувались у кожний період часу, а ідентифікацію товару, дата виготовлення якого відома, здійснюють шляхом перевірки індивідуального коду товару на відповідність о використаному ключу кодування. Описаний спосіб дає змогу зберігати у базі даних відомості лише про відносно се невелику кількість використаних ключів кодування. Втім, і цей спосіб не є вільним від недоліків, оскільки може бути використаним лише одним окремим виробником і для певного виду товару. Крім того, дублювання о шляхом підробки одного справжнього коду дозволяє відтворити його на досить великій партії контрафактної Га продукції, кожна одиниця якої при перевірці справлятиме враження справжньої. 3о В основу корисної моделі покладена задача розробити такий спосіб маркування та ідентифікації товарів, сч який дозволяв би здійснювати у реальному часі ідентифікацію численних товарів різних виробників, практично виключаючи можливість помилкової ідентифікації підробленого товару як справжнього.This method also includes marking each unit of the product with an individual code, which is formed using the selected coding key. Coding keys are periodically changed. The database stores information not about the code itself, but about the coding keys used in each time period, and the identification of the product, the date of manufacture of which is known, is carried out by checking the individual code of the product for compliance with the used coding key. The described method makes it possible to store in the database only information about a relatively small number of used encryption keys. However, even this method is not free from shortcomings, as it can be used only by one individual manufacturer and for a certain type of product. In addition, duplicating by forging one genuine code allows you to reproduce it on a fairly large batch of counterfeit Ha products, each unit of which, upon inspection, will give the impression of being genuine. 3o The basis of a useful model is the task of developing such a method of marking and identifying goods, which would allow for real-time identification of numerous goods from different manufacturers, practically excluding the possibility of mistakenly identifying a counterfeit product as genuine.

Зазначена задача вирішується завдяки тому, що при реалізації способу маркування та ідентифікації товарів, « що включає маркування кожної одиниці товару індивідуальним кодом відповідно до обраного виробником ключа З кодування, який періодично змінюють, відомості про використані ключі кодування зберігають у базі даних, а с ідентифікацію товару здійснюють шляхом перевірки відповідності нанесеного коду використаному ключуThis task is solved due to the fact that when implementing the method of marking and identifying goods, which includes marking each unit of goods with an individual code in accordance with the coding key chosen by the manufacturer, which is periodically changed, information about the used coding keys is stored in the database, and the identification of the goods carried out by checking the correspondence of the applied code to the used key

Із» кодування, відповідно до корисної моделі, до складу індивідуального коду вносять адресну частину, до якої вносять відомості про виробника товару, дату маркування та вид товару, а ідентифікацію товару здійснюють у два етапи, на першому з яких ідентифікують товар за відомостями, що містяться у адресній частині коду, а на другому - перевіряють відповідність коду ключу кодування залежно від результатів першого етапу ідентифікації. о При цьому перевірку відповідності індивідуального коду використаному ключу кодування здійснюють для ка кожної одиниці товару обмежену кількість разів, після використання якої роблять висновок про невідповідність коду ключу кодування незалежно від результатів перевірки. о Технічний результат при цьому полягає у можливості забезпечити перевірку великої номенклатури товарівFrom" coding, in accordance with the useful model, an address part is added to the individual code, which includes information about the manufacturer of the product, the date of marking and the type of product, and the identification of the product is carried out in two stages, in the first of which the product is identified according to the information contained in the address part of the code, and in the second part - check the correspondence of the code with the encoding key depending on the results of the first stage of identification. o At the same time, the verification of the compliance of the individual code with the used coding key is carried out for each unit of the product a limited number of times, after using which they conclude that the code does not match the coding key, regardless of the results of the verification. o The technical result at the same time consists in the possibility of ensuring the verification of a large range of goods

Ге) 20 різних виробників, що стає можливим завдяки двоєтапній процедурі перевірки справжності товару, на першому етапі якої визначають адресні дані одиниці товару (вид, найменування, дату випуску, відомості про виробника с тощо), після чого, за результатами першого етапу, адресують запит до бази даних певного виробника, де і здійснюють перевірку індивідуального коду на одиниці товару на відповідність використаному ключу кодування.Ge) 20 different manufacturers, which becomes possible due to the two-stage procedure of checking the authenticity of the product, at the first stage of which the address data of the product unit is determined (type, name, date of issue, information about the manufacturer, etc.), after which, based on the results of the first stage, the request is addressed to the database of a certain manufacturer, where they check the individual code on the product unit for compliance with the used coding key.

Здійснення такої перевірки обмежене певною кількістю разів (наприклад, не більше двох, що відповідає реальній 29 потребі у перевірці кожної окремої одиниці товару), що дозволяє виключити підробку товару у скільки-небудь с суттєвому обсязі.The implementation of such verification is limited to a certain number of times (for example, no more than two, which corresponds to the real need to verify each individual unit of the product), which allows to exclude the counterfeiting of the product in any significant amount.

Більш докладно суть корисної моделі пояснюється у поданому нижче описі порядку реалізації способу, що заявляється, із схематичним зображенням системи ідентифікації товарів, що може при цьому використовуватись.The essence of the useful model is explained in more detail in the following description of the procedure for implementing the claimed method, with a schematic representation of the product identification system that can be used.

Спосіб маркування та ідентифікації товарів реалізують наступним чином. При виготовленні товару на нього 60 наносять індивідуальний цифровий код, що складається з двох частин і може мати, наприклад, такий вигляд: 01. 02. 07. 45. 88 / 67. 08. 43. 32. 16.The method of marking and identification of goods is implemented as follows. During the manufacture of the product, an individual digital code consisting of two parts is applied to it 60 and can have, for example, the following form: 01. 02. 07. 45. 88 / 67. 08. 43. 32. 16.

Перша частина коду є адресною і містить відомості про дату виготовлення товару, виробника, вид товару або іншу службову інформацію. Другу частина коду формують з використанням певного ключа кодування, відомості про який зберігає виробник у спеціальній захищеній базі даних. Таким чином, перша частина коду дозволяє бо здійснити адресацію запиту щодо ідентифікації товару до бази даних, в якій зберігаються відомості про ключ кодування, використаний для формування другої, кодованої частини коду, яка власне і є індивідуальним кодом даної одиниці товару. Описаний код може бути нанесеним на упаковку товару, етикетку тощо.The first part of the code is addressed and contains information about the date of manufacture of the product, the manufacturer, the type of product or other service information. The second part of the code is formed using a certain coding key, information about which is stored by the manufacturer in a special secure database. Thus, the first part of the code makes it possible to address a request regarding the identification of the product to the database, which stores information about the coding key used to form the second, coded part of the code, which is actually the individual code of the given unit of the product. The described code can be applied to the product packaging, label, etc.

Споживач, який придбав товар, має змогу будь-яким шляхом (телефон, ЗМ5, електронна пошта) надіслатиThe consumer who purchased the product can send it by any means (phone, ZM5, e-mail).

Запит щодо перевірки справжності товару до, наприклад, спеціалізованого Центру ідентифікації (далі - Центр), де здійснюють перший етап ідентифікації товару, а саме - визначають виробника, дату виготовлення, та вид товару, оскільки ці дані є відкритими. За результатами цієї ідентифікації Центр адресує в подальшому запит на другий етап ідентифікації виробникові, який перевіряє на відповідність ключу кодування вже другу, кодовану частину коду, використовуючи зазначену власну базу даних, де зберігаються відомості про ключі, використані в /о певні проміжки часу. Оскільки ключі кодування періодично, наприклад, раз на добу, змінюють, а 10 цифр, що складають другу частину коду, дозволяють створити 10 мільярдів неповторюваних комбінацій, вірогідність випадкового повторення коду навіть при значних обсягах виробництва практично дорівнює нулю. За результатами другого етапу перевірки виробник підтверджує або не підтверджує справжність товару. Ці відомості через Центр надходять споживачеві, який надіслав запит.A request to verify the authenticity of the product to, for example, a specialized Identification Center (hereinafter - the Center), where the first stage of product identification is carried out, namely, the manufacturer, date of manufacture, and type of product are determined, since these data are public. Based on the results of this identification, the Center subsequently addresses a request for the second stage of identification to the manufacturer, who checks the second, coded part of the code for compliance with the coding key, using the specified own database, which stores information about the keys used in certain time intervals. Since the coding keys are changed periodically, for example, once a day, and the 10 digits that make up the second part of the code allow you to create 10 billion unique combinations, the probability of accidentally repeating the code even with significant production volumes is practically zero. According to the results of the second stage of verification, the manufacturer confirms or does not confirm the authenticity of the product. This information is sent through the Center to the consumer who sent the request.

Оскільки на практиці необхідність ідентифікації кожної одиниці товару може виникнути лише обмежену кількість разів (практично, не більше двох), при перевірках відповідності коду ключу кодування може використовуватись додаткова умова, а саме - після дворазового підтвердження справжності товару і надходження подальших запитів щодо тієї самої одиниці товару результат перевірки приймається як сумнівний, або негативний, що привертає увагу зацікавлених осіб. Такий варіант реалізації корисної моделі підвищує надійність захисту товару, оскільки надходження численних запитів щодо одної одиниці товару свідчитиме про те, що в обіг надійшла фальсифікована партія товару, на якому відтворено той самий, однаковий код.Since in practice the need to identify each product unit can arise only a limited number of times (in practice, no more than two), an additional condition can be used when checking the code of the coding key, namely after two confirmations of the authenticity of the product and receipt of further requests for the same product unit the result of the inspection is accepted as doubtful or negative, which attracts the attention of interested parties. This version of the implementation of the useful model increases the reliability of product protection, since the receipt of numerous requests for one unit of the product will indicate that a falsified batch of the product has entered circulation, on which the same, identical code has been reproduced.

На наведеній схемі (Фіг) взаємодії споживача і виробника. Центр 1 виконує функцію посередника-координатора, який дозволяє зв'язати численних виробників 2 самих різних товарів і їх споживачівThe given diagram (Fig) shows the interaction between the consumer and the producer. Center 1 performs the function of an intermediary-coordinator, which allows to connect numerous producers 2 of very different goods and their consumers

З. Центр може мати багатоканальні засоби зв'язку, а його, наприклад, телефонний номер може бути загальновідомим, як номер швидкої допомоги або міліції. Така система дасть змогу численним споживачам оперативно, в реальному часі, отримувати підтвердження щодо справжності товару, що особливо важливо о, стосовно товарів, які часто стають об'єктами фальсифікації, а також коштовних, штучних товарів, де підробка взагалі неприпустима.Q. The center may have multi-channel means of communication, and its telephone number, for example, may be widely known, such as the number of an ambulance or the police. Such a system will allow numerous consumers to quickly, in real time, receive confirmation of the authenticity of the goods, which is especially important in relation to goods that often become objects of counterfeiting, as well as valuable, artificial goods, where counterfeiting is generally unacceptable.

Таким чином, корисна модель, що заявляється, дозволить забезпечити можливість масової, оперативної та о зо достеменної перевірки різних товарів, а за необхідності - і цінних паперів чи документів, тобто створить надійний бар'єр на шляху підробок та фальсифікацій, що набувають все більших масштабів. оThus, the proposed useful model will allow for the possibility of mass, operational and accurate verification of various goods, and, if necessary, of securities or documents, that is, it will create a reliable barrier in the way of forgeries and falsifications, which are becoming increasingly large-scale . at

Claims (2)

Формула винаходу с 35 , , ше , . , , , сThe formula of the invention with 35, , she, . , , , with 1. Спосіб маркування та ідентифікації товарів, що включає маркування кожної одиниці товару індивідуальним кодом відповідно до вибраного виробником ключа кодування, який періодично змінюють, відомості про використані ключі кодування зберігають у базі даних, а ідентифікацію товару здійснюють шляхом перевірки відповідності нанесеного коду використаному ключу кодування, який відрізняється тим, що до складу « індивідуального коду вносять адресну частину, до якої вносять відомості про виробника товару, дату маркування («у с та вид товару, а ідентифікацію товару здійснюють у два етапи, на першому з яких ідентифікують товар за відомостями, що містяться у адресній частині коду, а на другому - перевіряють відповідність коду ключу :з» кодування за результатами першого етапу ідентифікації.1. The method of marking and identifying goods, which includes the marking of each unit of goods with an individual code in accordance with the coding key chosen by the manufacturer, which is periodically changed, information about the used coding keys is stored in the database, and the identification of the product is carried out by checking the correspondence of the applied code to the used coding key, which differs in that the address part is included in the composition of the "individual code, which includes information about the manufacturer of the product, the date of marking" and the type of product, and the identification of the product is carried out in two stages, in the first of which the product is identified according to the information that are contained in the address part of the code, and in the second - they check the correspondence of the key code :z" of the coding based on the results of the first stage of identification. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевірку відповідності індивідуального коду використаному Ключу кодування здійснюють для кожної одиниці товару обмежену кількість разів, після вичерпання якої роблять з висновок про невідповідність коду ключу кодування незалежно від результатів перевірки. іме) се) о 50 (42) с 60 б52. The method according to claim 1, which differs in that the verification of the compliance of the individual code with the used Coding Key is carried out for each unit of the product a limited number of times, after which a conclusion is drawn that the code of the coding key does not match, regardless of the results of the verification. ime) se) o 50 (42) s 60 b5
UAU200700980U 2007-01-30 2007-01-30 Method for marking and identifying products UA22930U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200700980U UA22930U (en) 2007-01-30 2007-01-30 Method for marking and identifying products

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200700980U UA22930U (en) 2007-01-30 2007-01-30 Method for marking and identifying products

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA22930U true UA22930U (en) 2007-04-25

Family

ID=38137220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200700980U UA22930U (en) 2007-01-30 2007-01-30 Method for marking and identifying products

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA22930U (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8352744B2 (en) Product authentication method
JP5139415B2 (en) Article information acquisition method and apparatus
JP5546728B2 (en) Method and system for product marking, tracking and certification
JP5739876B2 (en) Unique identifiers, methods for providing unique identifiers, and use of unique identifiers
CN107341676A (en) False proof mark and the method for tracing to the source
US20050234823A1 (en) Systems and methods to prevent products from counterfeiting and surplus production also of tracking their way of distribution.
CN108009445B (en) Semi-centralized trusted data management system
US6691916B2 (en) Autograph verification and authentication system
CN104252677A (en) Two-dimension code anti-counterfeiting technology and two-dimension code anti-counterfeiting system-based platform system
US6772342B1 (en) Document or message security arrangements using a numerical hash function
CN108197957A (en) A kind of method for anti-counterfeit and system based on block chain
RU2199781C1 (en) Method for branding commodity, or part, or structure for its identification (alternatives) and system for identifying commodity, of part, or structure branded by this method (alternatives)
WO2007081238A1 (en) The method of authentication of the items put into circulation
CN109919280B (en) Anti-counterfeiting electronic code label, commodity with anti-counterfeiting electronic code and anti-counterfeiting method
RU2321890C1 (en) Method for determining authenticity of goods
WO2009013078A1 (en) Method and system for identifying a product as an original product of a product manufacturer
CN1255757C (en) Multi-dimension antifraud code using positions and number of deformed characters to express characteristic value of code
CN101847341A (en) Method and system for anti-counterfeiting goods by using digital encryption marks
CN102999771B (en) Commodity anti-counterfeiting code construction and verification method
UA22930U (en) Method for marking and identifying products
CN1352492A (en) Anti-fake recognition communication system and using method
GB2429078A (en) Authentication system
RU2413973C2 (en) Identification certificate
CN1460956A (en) Commodity antifalse method based on enciphering algorithm technique
RU22715U1 (en) LABELING AND IDENTIFICATION SYSTEM WITH LABELING (OPTIONS)