SE528543C2 - Stirring device for molten steel, comprises stopper pole rotated by electric, hydraulic or pneumatic motor - Google Patents

Stirring device for molten steel, comprises stopper pole rotated by electric, hydraulic or pneumatic motor

Info

Publication number
SE528543C2
SE528543C2 SE0402246A SE0402246A SE528543C2 SE 528543 C2 SE528543 C2 SE 528543C2 SE 0402246 A SE0402246 A SE 0402246A SE 0402246 A SE0402246 A SE 0402246A SE 528543 C2 SE528543 C2 SE 528543C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
stop rod
steel
hydraulic
electric
rotation
Prior art date
Application number
SE0402246A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0402246L (en
SE0402246D0 (en
Inventor
Ralph Nystroem
Ulf Sjoestroem
Eric Bjurstroem
Original Assignee
Mefos Metallurg Res I Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mefos Metallurg Res I Ab filed Critical Mefos Metallurg Res I Ab
Priority to SE0402246A priority Critical patent/SE528543C2/en
Publication of SE0402246D0 publication Critical patent/SE0402246D0/en
Publication of SE0402246L publication Critical patent/SE0402246L/en
Publication of SE528543C2 publication Critical patent/SE528543C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
  • B22D41/14Closures
  • B22D41/16Closures stopper-rod type, i.e. a stopper-rod being positioned downwardly through the vessel and the metal therein, for selective registry with the pouring opening
  • B22D41/18Stopper-rods therefor
  • B22D41/186Stopper-rods therefor with means for injecting a fluid into the melt
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
  • B22D41/14Closures
  • B22D41/16Closures stopper-rod type, i.e. a stopper-rod being positioned downwardly through the vessel and the metal therein, for selective registry with the pouring opening
  • B22D41/20Stopper-rod operating equipment

Abstract

The device comprises stopper pole (8) rotated using an electric, hydraulic or pneumatic motor. A device for stirring molten steel (1) during casting comprises a stopper pole which is rotated using an electric, hydraulic or pneumatic motor.

Description

20~ 25 30 35 40 45 528 54-5 2 Till stålröret (9) finns anslutet en ledning (l 1) i vilken inerta gaser, till exempel argon eller nitrogen, kan blåsas in genom kanalen i stopparstaken (8). I botten på gjutlådarr finns en tärning (12). Under denna sitter ett gjutrör (13). Genom gjutröret (13) rinner sedan stålet (l) vidare ner i kokillen (14). 20 ~ 25 30 35 40 45 528 54-5 2 A pipe (l 1) is connected to the steel pipe (9) in which inert gases, for example argon or nitrogen, can be blown in through the channel in the stop roof (8). At the bottom of the casting box there is a dice (12). Below this is a casting pipe (13). The steel (1) then flows further down into the mold (14) through the casting tube (13).

Genom att öppna tärningen (5) strömmar stål (1) genom gjutröret (4) ned i gjutlådan (3). By opening the dice (5), steel (1) flows through the casting tube (4) into the casting box (3).

Vid gjutningens start är stopparstaken (8) i sitt nedre läge och tätar mot tärningen (12). At the start of the casting, the stop rod (8) is in its lower position and seals against the dice (12).

Gjutlådan (3) fylls med stål (1) till ca en nivå som figuren antyder. Då lyfis stopparstaken (8) upp med hjälp av hävarmen (7). Från gjutlådan (3) strömmar då stålet (1) ned genom tärningen (12) och gjutröret ( 13) ned i kokillen (14). Igensättning av oxider och nitrider kan ske både i tärningar-na (5), (12) och gjutrören (4), (13).The casting box (3) is filled with steel (1) to about a level as indicated by the fi gure. Then the stop rod (8) is raised using the lever (7). From the casting box (3), the steel (1) then flows down through the dice (12) and the casting tube (13) into the mold (14). Oxidation of oxides and nitrides can take place both in the cubes (5), (12) and the casting tubes (4), (13).

I figur 2 visas hur uppfinningen kan fungera. På hävarmen (7) sitter en motor (20). På denna sitter ett hjul (21) som i sin tur står i förbindelse med ett hjul (22) på stopparstaken (8) med någon form av krafiöverföring (23). Kraflövertöringen (23) kan vara en rem, en kedja eller någon annan typ av flexibel länk. Anslutningen mellan hävarmen (7) och stopparstaken (8) är en roterbar led (24). Leden (24) kan vara ett kullager, ett glídlager eller någon annan typ av lagring. Motorn (20) kan vara driven av elektricitet, pneumatik eller hydraulik. Stopparstaken (8) är försedd med skåror (30) eller utskjutande delar (31) så som visas i figur 3. När stopparstaken (8) roterar kommer skåroma (30) eller utskjutande delarna (31) att dra med sig flytande stål (1). Det roterande stålet (1) kommer i sin tur att skapa en virvel som fortplantar sig ned i tärningen (12) och gjutröret (13).Figure 2 shows how the recovery can work. A motor (20) is located on the lever (7). On this is a wheel (21) which in turn is connected to a wheel (22) on the stop rod (8) with some form of force transmission (23). The crotch override (23) can be a strap, a chain or some other type of excel link. The connection between the lever (7) and the stop rod (8) is a rotatable joint (24). The joint (24) can be a ball bearing, a plain bearing or some other type of bearing. The motor (20) can be driven by electricity, pneumatics or hydraulics. The stop rod (8) is provided with notches (30) or projecting parts (31) as shown in Figure 3. When the stop rod (8) rotates, the notches (30) or the projecting parts (31) will carry fl surface steel (1). . The rotating steel (1) will in turn create a vortex which propagates down into the cube (12) and the casting tube (13).

Tappningen av stål (1) fiån skänken (2) ner i gjutlâdan (3) går till på samma sätt som figur l visar. När gjutlådan (3) är fylld med stål (1) höjer hävarmen (7) stopparstaken (8) fi-ån tärningen ( 12). Denna höjning påverkar en mekanism (ej inritad) som startar motom (20) som därvid tär stopparstaken ( 8) att rotera. När hävarmen (7) sänks ned mot tärningen (12) stoppar mekanismen motom. Mekanisrnen kan vara mekanisk till exempel en slirkoppling som startar respektive stannar vid en given belastning. Den kan också vara en elektrisk avkänning av avståndet mellan stopparstaken (8) och tärningen (12).The pouring of steel (1) fi from the ladle (2) into the casting box (3) takes place in the same way as fi gur l shows. When the casting box (3) is filled with steel (1), the lever (7) raises the stop rod (8) fi- from the dice (12). This increase affects a mechanism (not drawn) which starts the motor (20) which thereby causes the stop rod (8) to rotate. When the lever (7) is lowered against the dice (12), the mechanism stops the motor. The mechanism can be mechanical, for example a slip clutch that starts or stops at a given load. It can also be an electrical sensing of the distance between the stop rod (8) and the dice (12).

Figur 3 visar två exempel på hur stopparstakens (8) keramiska del (10) kan utfomras tör att åstadkomma en rotation av stålet (l). Det kan vara skåror (30) eller utskjutande delar (31). Dessa kan ha en varierande längd från en kort del vid stopparens (8) nedre del till att löpa över hela längden. Skårorna (30) eller de utskjutande delarna (31) kan också åtrå; spiralforrni gt vridna över en del eller hela längden av stopparens (8) keramiska del Det kan också räcka med att en stopparstake (8), med en slät yta, roterar för att skapa en rotation av stålet (1). En annan möjlighet är att ha hål i stopparstaken (8) som figur 4 visar. lnert gas leds in genom ledningen (1 l) in í stålröret (9). I stålröret (9) och stakens keramiska del (10) finns kanaler (33) genom vilka inert gas strömmar ut i stålet (l) i form av_ gasbubblor. Rotationen av stopparen (8) tillsammans med gasbubblorna ger då en rotation av stålet (1). Kanalema (33) kan också vara tangentiellt placerade så att gasströmningen i sig skapar en rotation utan att stopparstaken roterar.Figure 3 shows two examples of how the ceramic part (10) of the stop rod (8) can be designed to effect a rotation of the steel (1). It can be notches (30) or protruding parts (31). These can have a varying length from a short part at the lower part of the stopper (8) to run over the entire length. The grooves (30) or the projecting parts (31) may also covet; spirally shaped rotated over part or all of the length of the ceramic part of the stopper (8) It may also be sufficient for a stopper rod (8), with a smooth surface, to rotate to create a rotation of the steel (1). Another possibility is to have holes in the stop rod (8) as shown in Figure 4. Inner gas is led through the line (1 l) into the steel pipe (9). In the steel pipe (9) and the ceramic part (10) of the rods there are channels (33) through which inert gas flows out into the steel (1) in the form of gas bubbles. The rotation of the stopper (8) together with the gas bubbles then gives a rotation of the steel (1). The channels (33) can also be positioned tangentially so that the gas flow itself creates a rotation without the stop rods rotating.

Claims (1)

1. 528 54-3 Patentkrav Anordning för att åstadkomma en rotation av flytande stål (1) vid gjutning där det firms en stopparstake (8) som kan roteras med hjälp av en motor som drivs av el, eller är hydrauliskt eller pneumatiskt driven. Stopparstakens (8) keramiska del (10) är försedd med skåror eller utskjutande delar. Dessa kan vara raka eller spiralforrnade och ha en varierande längd. Till stopparstaken (8) leds in inert gas i en ledning (11) och stoppar- staken (8) kan vara försedd med tangentiella eller raka hål som leder ut den inerta gasen i stålet (1).Anordning k ä n n e t e c k n a d a v att det finns en mekaniskt eller elektriskt styrd utrustning som stannar stopparstalrens (8) rotation när dennas nederdel kommer i närheten av tärningen (12). Utrustningen används också för att starta stopparstakens (8) rotation när nederdelen rör sig uppåt, bort från tärningen (12).528 54-3 Claims A device for effecting a rotation of liquid steel (1) during casting where there is a stop rod (8) which can be rotated by means of a motor which is driven by electricity, or is hydraulically or pneumatically driven. The ceramic part (10) of the stop rod (8) is provided with grooves or projecting parts. These can be straight or spiral and have a varying length. Inert gas is led to the stop rod (8) in a line (11) and the stop rod (8) may be provided with tangential or straight holes which lead the inert gas into the steel (1). Device is characterized in that there is a mechanically or electrically controlled equipment which stops the rotation of the stopper plate (8) when its lower part comes close to the dice (12). The equipment is also used to start the rotation of the stop rod (8) as the lower part moves upwards, away from the dice (12).
SE0402246A 2004-09-14 2004-09-14 Stirring device for molten steel, comprises stopper pole rotated by electric, hydraulic or pneumatic motor SE528543C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0402246A SE528543C2 (en) 2004-09-14 2004-09-14 Stirring device for molten steel, comprises stopper pole rotated by electric, hydraulic or pneumatic motor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0402246A SE528543C2 (en) 2004-09-14 2004-09-14 Stirring device for molten steel, comprises stopper pole rotated by electric, hydraulic or pneumatic motor

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0402246D0 SE0402246D0 (en) 2004-09-14
SE0402246L SE0402246L (en) 2006-03-15
SE528543C2 true SE528543C2 (en) 2006-12-12

Family

ID=33308760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0402246A SE528543C2 (en) 2004-09-14 2004-09-14 Stirring device for molten steel, comprises stopper pole rotated by electric, hydraulic or pneumatic motor

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE528543C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011071431A1 (en) * 2009-12-08 2011-06-16 Swerea Mefos Ab Arrangement for controlling the flow out of a tundish

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011071431A1 (en) * 2009-12-08 2011-06-16 Swerea Mefos Ab Arrangement for controlling the flow out of a tundish
EP2509729A4 (en) * 2009-12-08 2017-01-04 Swerea Mefos AB Arrangement for controlling the flow out of a tundish

Also Published As

Publication number Publication date
SE0402246D0 (en) 2004-09-14
SE0402246L (en) 2006-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106014494B (en) Mixing nozzle bay assemblies for gas-turbine unit
EP2729748B1 (en) Scrap submergence system
CA1179238A (en) Hydropower turbine system
CN1329619C (en) System to reduce hydrostatic pressure in risers using buoyant spheres
CN101254489B (en) Water cyclone with improved base pipe and overflows structure
CN1246578C (en) Controller for exhaust brake
JP2006507927A (en) Method for separating a gas mixture and gas centrifuge for carrying out the method
CN104093970B (en) Hydromotive machine
CN105040682B (en) A kind of implementation of built pile one-step molding device
CN1867768A (en) Turbine housing and floatation assembly
CN101215830B (en) Vertical shaft rotational flow flood discharging tunnel and emptying tunnel or diversion tunnel vertical arrangement hydraulic structure combination
CN204919796U (en) Two floating ball control structure check valves
TW200730733A (en) High efficiency fluid movers
CN100572677C (en) A kind of flood discharging method and flood discharging tunnel that adopts eddy flow and strong moisture mixing energy dissipation
CA2648681A1 (en) Top drive apparatus
JP2015520329A (en) Device for converting energy from fluid flow
SE501282C2 (en) Compressed air driven impact drill device
SE456726B (en) CENTRIFUG WITH A TANK WITH AN ANNUAL WORKING ZONE AND WAS TAKEN TO WATCH A FLOWABLE MATERIAL IN A LARGE CENTRIFUG
CN104594829A (en) Automatic derrick device suitable for double-wellhead pipe arrangement operation and method
CN102858676A (en) A drive device
CN101294377A (en) Rotational flow silo equipped with air entrainment ridge
CN101705785A (en) Mining linkage all-hydraulic drilling machine
CN102690958A (en) Nickel-cobalt smelting furnace and nickel-cobalt smelting process
CN201047250Y (en) Pneumatic power supporting leg type accessory anchor bolt drilling machine
CN101523265A (en) Cable laying device

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed