SE519711C2 - Protective cover for electrical components and blind plugs for this - Google Patents

Protective cover for electrical components and blind plugs for this

Info

Publication number
SE519711C2
SE519711C2 SE0001107A SE0001107A SE519711C2 SE 519711 C2 SE519711 C2 SE 519711C2 SE 0001107 A SE0001107 A SE 0001107A SE 0001107 A SE0001107 A SE 0001107A SE 519711 C2 SE519711 C2 SE 519711C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
seal
cable
protective cover
plate
housing
Prior art date
Application number
SE0001107A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0001107L (en
SE0001107D0 (en
Inventor
Jan-Aake Henning
Original Assignee
Hiab Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hiab Ab filed Critical Hiab Ab
Priority to SE0001107A priority Critical patent/SE519711C2/en
Publication of SE0001107D0 publication Critical patent/SE0001107D0/en
Publication of SE0001107L publication Critical patent/SE0001107L/en
Publication of SE519711C2 publication Critical patent/SE519711C2/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G3/00Installations of electric cables or lines in or on buildings, equivalent structures or vehicles
  • H02G3/02Details
  • H02G3/08Distribution boxes; Connection or junction boxes
  • H02G3/088Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings or inlets
  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G3/00Installations of electric cables or lines in or on buildings, equivalent structures or vehicles
  • H02G3/02Details
  • H02G3/08Distribution boxes; Connection or junction boxes
  • H02G3/081Bases, casings or covers
  • H02G3/083Inlets
  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G3/00Installations of electric cables or lines in or on buildings, equivalent structures or vehicles
  • H02G3/02Details
  • H02G3/08Distribution boxes; Connection or junction boxes
  • H02G3/10Distribution boxes; Connection or junction boxes for surface mounting on a wall

Abstract

The casing has a box-shaped base part (1), a cover (2), a seal (3) between them of higher elasticity than the base part or cover to prevent moisture from entering the casing and cable leadthroughs integral with the seal and shaped as protruding tubes (19) of the same elastic material as the rest of the seal. The leadthroughs initially have a base plate that can be removed to insert a cable. Independent claims are also included for the following: a plug element for leadthroughs in protective casings.

Description

L!! b) Ll| 519 711 2 digt stort för att möjliggöra montering av själva kabelgenom- föringarna. L !! b) Ll | 519 711 2 large enough to enable mounting of the cable glands themselves.

Uppfinningens syften och särdrag I en första aspekt tar föreliggande uppfinning sikte på att undanröja ovannämnda olägenheter hos skyddshöljen utrustade med tidigare kända kabelgenomföringar och skapa ett förbättrat skyddshölje. Ett grundläggande syfte med uppfinningen är därför att skapa ett fuktskyddat skyddshölje vars kabelgenomföringar skall vara prisbilliga att åstadkomma och medge snabb montering av aktuella kablar utan att vara utrymmeskrävande. Ett ytterli- gare syfte är att skapa ett skyddshölje vars kabelgenomföringar städse finns tillgängliga i själva höljet icke blott vid den initiala monteringen av komponenterna jämte tillhörande kablar, utan även vid andra godtyckliga tillfällen under skyddshöljets användning.OBJECTS AND FEATURES OF THE INVENTION In a first aspect, the present invention aims at eliminating the above-mentioned disadvantages of the protective housings equipped with previously known cable glands and creating an improved protective sheath. A basic object of the invention is therefore to create a moisture-protected protective cover whose cable glands must be inexpensive to achieve and allow rapid assembly of current cables without being space-consuming. A further object is to create a protective casing whose cable glands are always available in the casing itself not only at the initial assembly of the components and associated cables, but also at other arbitrary occasions during the use of the protective casing.

Enligt uppfinningen nås åtminstone det grundläggande syftet medelst de särdrag som är angivna i patentkravets 1 kän- netecknande del. Ett fördelaktigt utförande av det uppfinnings- enliga skyddshöljet är vidare angivet i det osjälvståndiga pa- tentkravet 2.According to the invention, at least the basic object is achieved by means of the features stated in the characterizing part of claim 1. An advantageous embodiment of the protective cover according to the invention is further stated in the dependent patent claim 2.

I en andra aspekt hänför sig uppfinningen även till ett för sagda skyddshölje avsett blindpluggämne. Särdragen hos detta blindpluggämne framgår av kraven 3 och 4.In a second aspect, the invention also relates to a blind plug blank intended for said protective cover. The features of this blind plug blank are set out in claims 3 and 4.

Ytterligare belysning av teknikens ståndpunkt I GB 2179501 beskrivs ett för elektriska komponenter av- sett skyddshölje som är sammansatt av en basdel och ett lock. I väggarna till såväl basdelen som locket är utformade urtag- ningar i vilka är monterade separata kabelgenomföringsplattor utformade med partier som kan brytas loss från plattorna under bildande av önskade hål genom vilka kablar kan föras in i höl- jets inre. Dessa kabelgenomföringsplattor har emellertid ej karaktären av tätningar i så motto att de förhindrar intrång- ning av fukt i höljet. Vidare har de enskilda genomföringarna formen av enkla hål genom vilka fukt och smuts kan krypa in betydligt lättare än via de elastiska rörstycken som utmärker uppfinningen.Further elucidation of the state of the art GB 2179501 describes a protective cover intended for electrical components which is composed of a base part and a lid. In the walls of both the base part and the cover, recesses are formed in which separate cable gland plates are mounted formed with portions which can be broken loose from the plates to form desired holes through which cables can be inserted into the interior of the casing. However, these cable gland plates do not have the character of seals in such a motto that they prevent the penetration of moisture into the casing. Furthermore, the individual penetrations are in the form of simple holes through which moisture and dirt can creep in much more easily than via the elastic pipe pieces which characterize the invention.

Un La) 'Ju 519 711 3 I US 4927984 beskrivs ett hölje med kabelgenomföringar i form av rörstycken. Dessa rörstycken utgörs emellertid av stan- dardförskruvningar av hård plast, vilka gängas fast i en annan detalj av hård plast. Med andra ord är de såsom standardför- skruvningar utförda rörstyckena i denna konstruktion ej inte- grerade med någon fuktskyddande tätning. Ej heller inbegriper rörstyckena några vid behov lossbrytbara bottenplattor av det slag som utmärker uppfinningen.U.S. Pat. No. 5,197,911 discloses a casing with cable glands in the form of pipe sections. However, these pipe pieces consist of standard fittings made of hard plastic, which are threaded into another detail of hard plastic. In other words, the pipe sections made as standard fittings in this construction are not integrated with any moisture-protective seal. Nor do the pipe sections include any releasable bottom plates of the type which characterize the invention if necessary.

Kort beskrivning av bifogade ritningar På ritningarna är: Fig 1 en perspektivvy av ett skyddshölje enligt uppfinningen, Fig 2 en perspektivvy av ett i skyddshöljet ingående lock, som visas i ett uppochnedvänt tillstånd, Fig 3 en perspektivvy av en i skyddshöljet ingående lådartad basdel jämte en med denna förbunden tätning, Fig 4 en perspektivvy av enbart nämnda tätning, Fig 5 en perspektivvy av enbart den lädartade basdelen enligt fig 3, Pig 6 ett förstorat partiellt längdsnitt illustrerande ett antal i tätningen ingående kabelgenomföringar, Fig 7 en sektion genom en enskild kabelgenomföring före hål- tagning, Fig 8 en analog sektion efter införande av en kabel i kabelge- nomföringen, Fig 9 en ytterligare sektion visande hurusom kabeln säkras medelst ett clips, Fig 10 en sektion genom en enskild kabelgenomföring i vilken en blindplugg är införd, Fig 11 en motsvarande sektion visande blindpluggen säkrad medelst ett clips, och Fig 12 en perspektivvy av ett blindpluggämne enligt uppfinning- en.Brief description of the accompanying drawings In the drawings: Fig. 1 is a perspective view of a protective cover according to the invention, Fig. 2 a perspective view of a lid included in the protective cover, shown in an upturned condition, Fig. 3 a perspective view of a box-like base part Fig. 4 is a perspective view of only said seal, Fig. 5 is a perspective view of only the ladder-like base part according to Fig. 3, Fig. 6 is an enlarged partial longitudinal section illustrating a number of cable glands included in the seal, Fig. 7 a section through a single cable gland before Fig. 8 shows an analogous section after insertion of a cable in the cable gland, Fig. 9 a further section showing how the cable is secured by means of a clip, Fig. 10 a section through a single cable gland in which a blind plug is inserted, Fig. 11 a corresponding section showing the blind plug secured by means of a clip, and Fig. 12 a perspective view of a blind plug blank according to the invention ng- en.

Detaljerad beskrivning av uppfinningen I fig 1-5 åskådliggörs ett med parallellepipedisk grund- form utfört skyddshölje, vilket är sammansatt av en lådartad basdel 1, nedan kallad låda, och ett lock 2. Mellan lådan och locket verkar en tätning 3. Såsom framgår av fig 3 och 5 är 10 15 519 711 4 lådan 1 rektangulärt formad och inbegriper dels en botten 4, dels fyra sidoväggar, nämligen två inbördes parallella långsi- doväggar 5, 5', och två inbördes parallella kortsidoväggar 6.Detailed description of the invention Figs. 1-5 illustrate a protective cover made with a parallelepiped basic shape, which is composed of a box-like base part 1, hereinafter referred to as a box, and a lid 2. A seal 3 acts between the box and the lid. 3 and 5, the box 1 is rectangularly shaped and comprises partly a bottom 4, partly four side walls, namely two mutually parallel long side walls 5, 5 ', and two mutually parallel short side walls 6.

Vid lådans fyra hörn finns gängade hål 7 för mottagande av skruvar 8 (se fig 1) med vars hjälp locket 2 kan lösgörbart förbindas med lådan. I lådans botten finns fästen 9 för motta- gande av godtyckliga elektriska komponenter, t ex kretskort.At the four corners of the box there are threaded holes 7 for receiving screws 8 (see Fig. 1) by means of which the lid 2 can be releasably connected to the box. At the bottom of the box there are brackets 9 for receiving arbitrary electrical components, such as circuit boards.

Ehuru locket 2 i och för sig skulle kunna utgöras av en enkel platta föredras i praktiken att utforma detsamma med fyra sidoväggar, nämligen två långsidoväggar 10, 10' och två kort- sidoväggar 11, vilka sträcker sig utmed kanterna på den egent- liga lockplattan 12. Även locket kan inbegripa fästen 9' för elektriska komponenter. I själva lockplattan 12 är i exemplet urtaget ett jämförelsevis grovt hål 13 för en nödstoppknapp 14 (se fig 1). Dessutom är i lockplattan 12 urtagna ett antal små hål 15 avsedda att härbärgera lysdioder (ej visade) för funk- tionsindikerande ändamål.Although the lid 2 itself could be a simple plate, in practice it is preferred to design the same with four side walls, namely two long side walls 10, 10 'and two short side walls 11, which extend along the edges of the actual lid plate 12. The cover may also include brackets 9 'for electrical components. In the example of the cover plate 12 itself, a comparatively coarse hole 13 is made for an emergency stop button 14 (see Fig. 1). In addition, a number of small holes 15 are provided in the cover plate 12 intended to accommodate LEDs (not shown) for function-indicating purposes.

Ehuru valet av material i lådan 1 resp. locket 2 ej är kritiskt för uppfinningens genomförande, föredras att tillverka dessa delar av jämförelsevis hård och formbeständig plast, när- mare bestämt genom gjutning av plasten. På så sätt blir skydds- höljet hållfast och slagtåligt.Although the choice of material in the box 1 resp. the lid 2 is not critical for the implementation of the invention, it is preferred to manufacture these parts from comparatively hard and shape-resistant plastic, more specifically by molding the plastic. In this way, the protective cover becomes strong and impact-resistant.

Nu hänvisas till fig 4 som illustrerar den tätning 3 som är lokaliserad i gränsytan mellan lådans och lockets väggkant- partier och som har till uppgift att förhindra inträngning av fukt i skyddshöljets inre. Tätningen har formen av en rektan- gulär ram innefattande fyra ramstycken, nämligen två långa, in- likaledes inbördes parallella ramstycken 17. Vid ramens fyra hörn finns bördes parallella ramstycken 16, 16' och två kortare, ringformiga partier 18 genom vilka skruvarna 8 kan föras. Såsom tydligt framgår av fig 4 är det ena långsidoramstycket 16 be- tydligt bredare än de tre övriga ramstyckena l6', 17. Utmär- kande för uppfinningen är att i tätningen, närmare bestämt det breda ramsidostycket 16, ingår ett antal kabelgenomföringar i form av utstickande rörstycken 19. Tätningen är förfärdigad av ett material som är mjukare och mer elastiskt än materialet i delarna 1, 2. Exempelvis kan materialet utgöras av gummi eller elastisk plast. I praktiken kan med fördel användas en högkva- litativ termoelast, t ex av den typ som är kommersiellt till- L/I b) Un 519 711 5 _., .4 gänglig under varumärket HYTREL®, som har mycket god resistens mot kemisk och mekanisk påverkan. I och för sig är det möjligt att framställa tätningen såsom en separat enhet som i efterhand förbinds med exempelvis lådan 1 genom limning eller liknande.Reference is now made to Fig. 4 which illustrates the seal 3 which is located in the interface between the wall edge portions of the drawer and the lid and which has the task of preventing the penetration of moisture into the interior of the protective cover. The seal is in the form of a rectangular frame comprising four frame pieces, namely two long, similarly parallel frame pieces 17. At the four corners of the frame there are mutually parallel frame pieces 16, 16 'and two shorter, annular portions 18 through which the screws 8 can be passed. . As is clear from Fig. 4, one long side frame piece 16 is considerably wider than the other three frame pieces 16 ', 17. A characteristic of the invention is that the seal, more particularly the wide frame side piece 16, includes a number of cable glands in the form of protruding pipe pieces 19. The seal is made of a material which is softer and more elastic than the material in parts 1, 2. For example, the material may be made of rubber or elastic plastic. In practice, a high-quality thermoplastic can be used to advantage, for example of the type which is commercially available under the HYTREL® brand, which has very good resistance to chemical and mechanical impact. As such, it is possible to produce the seal as a separate unit which is subsequently connected to, for example, the box 1 by gluing or the like.

Det är emellertid även möjligt att integrera tätningen med lå- dan genom s.k. dubbelgjutning av lådan och tätningen. Härvid formsprutas tätningen direkt på lådan i en sammanhängande ope- ration så snart formningen av lådan avslutats. Ett tredje al- ternativ är att montera tätningen löst mellan lådan och locket.However, it is also possible to integrate the seal with the drawer through so-called double casting of the box and the seal. In this case, the seal is injection molded directly onto the box in a continuous operation as soon as the forming of the box has been completed. A third alternative is to mount the seal loosely between the box and the lid.

De såsom kabelgenomföringar tjänande rörstyckena 19 är integre- rade med själva ramstycket 16 genom att gjutas eller formspru- tas i samma operation som själva tätningen. I sitt med lådan 1 förbundna eller integrerade tillstånd härbärgeras tätningens breda ramstycke 16 i en försänkning 20 i lådans 1 långsidovägg 5. I det visade exemplet sträcker sig det breda ramstycket 16 icke blott ett stycke nedåt från det för övriga ramstycken 16', 17 gemensamma planet, utan även ett stycke uppåt från detta plan. Av detta skäl är även i lockets långsidovägg 10 utformad en grund försänkning 20'.The pipe sections 19 serving as cable glands are integrated with the frame section 16 itself by casting or injection molding in the same operation as the seal itself. In its condition connected or integrated with the box 1, the wide frame piece 16 of the seal is housed in a recess 20 in the long side wall 5 of the box 1. In the example shown, the wide frame piece 16 extends not only a distance downwards from the plane common to the other frame pieces 16 ', 17. , but also some distance up from this plane. For this reason, a shallow recess 20 'is also formed in the long side wall 10 of the lid.

I fig 6 àskådliggörs i förstorad skala ett antal enskil- da rörstycken 19, vilka avgränsar cylindriska lopp 21 i vilka en kabel kan föras in. Initialt efter tillverkning ändar detta lopp 21 i en bottenplatta 22, som är lossbrytbar under bildande av ett hål 23. I det visade, föredragna utförandet är botten- plattan 22 avgränsad av ett ändlöst, ringformigt spår 24, vars tvärsnitt är V-formigt. Detta ringspår bildar en materialför- svagande brottanvisning som underlättar avlägsnandet av bot- tenplattan 22; något som kan genomföras med ett för ändamålet lämpat, dornartat verktyg 26 (se fig 7). Då bottenplattan av- lägsnas under bildande av hålet 23 kvarlämnas en ringformig vulst 25 omkring hàletf Tack vare den allmänna elasticiteten i tätningens material är även själva vulsten 25 elastiskt efter- givlig.Fig. 6 illustrates on an enlarged scale a number of individual pipe sections 19, which delimit cylindrical bore 21 into which a cable can be inserted. Initially after manufacture, this bore 21 ends in a bottom plate 22, which is detachable to form a hole 23. In the preferred embodiment shown, the bottom plate 22 is delimited by an endless, annular groove 24, the cross section of which is V-shaped. This annular groove forms a material-weakening fracture indication which facilitates the removal of the bottom plate 22; something that can be done with a suitable, mandrel-like tool 26 (see Fig. 7). When the bottom plate is removed to form the hole 23, an annular bead 25 is left around the hole. Thanks to the general elasticity of the material of the seal, the bead 25 itself is also elastically resilient.

Nu hänvisas till fig 7-9 som illustrerar hur en kabel appliceras i en enskild kabelgenomföring. I fig 7 visas hurusom verktyget 26 kan föras in i rörstycket 19 i syfte att bryta loss och avlägsna bottenplattan 22 under bildande av hålet 23.Reference is now made to Figs. 7-9 which illustrate how a cable is applied in a single cable gland. Fig. 7 shows how the tool 26 can be inserted into the pipe piece 19 in order to break loose and remove the bottom plate 22 while forming the hole 23.

I fig 8 visas en kabel 27 införd i rörstycket för att anslutas till tillhörande elektriska komponent inuti skyddshöljet. När LJ! 20 b.) (Ju 519 711 6 kabeln förs in undanpressas den elastiskt eftergivliga vulsten 25, vilken därefter stadigvarande hålls anpressad mot kabelns mantelyta under åstadkommande av lufttätning mot denna. Dess- utom har vulsten 25 en mekaniskt fixerande verkan såtillvida att den tillförlitligt kvarhåller kabeln i ett givet axiellt läge i samband med kabelns montering.Fig. 8 shows a cable 27 inserted into the pipe section to be connected to the associated electrical component inside the protective cover. When LJ! B.) (Ju 519 711 6 the cable is inserted, the elastically resilient bead 25 is pressed away, which is then kept permanently pressed against the sheath surface of the cable while providing air sealing against it. In addition, the bead 25 has a mechanical fixing effect in that it reliably holds the cable in a given axial position in connection with the cable assembly.

I fig 9 visas hurusom kabeln slutgiltigt säkras medelst en klämma 28, t ex i form av ett konventionellt metallclips, som åstadkommer icke blott slutgiltig fixering av kabeln, utan även en god tätning av rörstycket 19 mot kabeln utmed en stor yta.Fig. 9 shows how the cable is finally secured by means of a clamp 28, for example in the form of a conventional metal clip, which provides not only final fixation of the cable, but also a good seal of the pipe piece 19 against the cable along a large surface.

I fig 10 och 11 visas hurusom en blindplugg 29 kan vid behov appliceras i en kabelgenomföring i vilken ett hål redan upptagits, men ej skall användas för införande av en kabel.Figures 10 and 11 show how a blind plug 29 can, if necessary, be applied in a cable gland in which a hole has already been made, but should not be used for insertion of a cable.

Dylika situationer kan uppstå dels i samband med monteringsar- betet, då ett hål kan tas upp av misstag, eller vid senare tillfällen då behov uppstår att avlägsna en kabel. I fig 10 visas blindpluggen 29 i ett provisoriskt insatt läge, medan fig 10 illustrerar blindpluggen i ett slutmonterat tillstånd i vil- ket densamma fasthålls av ett metallclips 28.Such situations can arise partly in connection with the assembly work, when a hole can be picked up by mistake, or at later times when the need arises to remove a cable. Fig. 10 shows the blind plug 29 in a provisionally inserted position, while Fig. 10 illustrates the blind plug in a final assembled condition in which it is held by a metal clip 28.

I fig 12 illustreras ett i sin helhet med 30 betecknat blindpluggämne. Innan detta ämne beskrivs i detalj skall påpe- kas att de såsom kabelgenomföringar tjänande rörstyckena 19 kan ha olika diametrar för att passa till kablar med olika diamet- rar. Detta innebär att det föreligger ett behov av blindpluggar med olika diametrar.Fig. 12 illustrates a blind plug blank designated in its entirety by 30. Before this substance is described in detail, it should be pointed out that the pipe sections 19 serving as cable glands can have different diameters to fit cables with different diameters. This means that there is a need for blind plugs with different diameters.

Det i fig 12 visade ämnet 30 utgörs av en av ett styvt, formbeständigt material, t ex hårdplast, förfärdigad cylindrisk stång som inbegriper tre sektioner 30', 30", 30” med olika diametrar. Dessa sektioner är axiellt åtskilda via avsmalnande partier 31, vilka ändar i en smal spets 32 som är lätt avbryt- bar. Mellan varje avsmalnande parti 31 och den enskilda stång- sektionens huvuddel är utformat ett runtomgående spår 33. Såsom framgår av fig 10 och 11 kan förutnämnda vulst 25 snäppas fast i detta spår för att bestämma den bildade blindpluggens 29 axi- ella läge i rörstycket 19.The blank 30 shown in Fig. 12 consists of a cylindrical rod made of a rigid, dimensionally stable material, for example hard plastic, which comprises three sections 30 ', 30 ", 30" of different diameters. These sections are axially separated via tapered portions 31, which ends in a narrow tip 32 are easily breakable.A between each tapered portion 31 and the main part of the individual rod section is formed a circumferential groove 33. As shown in Figs. 10 and 11, the aforementioned bead 25 can be snapped into this groove to determine the axial position of the formed blind plug 29 in the pipe section 19.

En väsentlig fördel med det uppfinningsenliga blind- pluggämnet är att detsamma låter sig tillverkas i ett och samma verktyg för att därefter på ett enkelt och bekvämt sätt medge 15 519 711 7 u» =. avbrytning av en enskild blindplugg med önskad diameter. Ämnet är sålunda kostnadseffektivt i och med att kostnaderna för ett formverktyg vida överskrider materialkostnaden räknad på den enskilda blindpluggen.An essential advantage of the blank plug blank according to the invention is that the same can be manufactured in one and the same tool and then subsequently in a simple and convenient manner allow 519 711 7 u »=. interruption of an individual blind plug with the desired diameter. The blank is thus cost-effective in that the costs of a molding tool far exceed the material cost calculated on the individual blind plug.

I jämförelse med tidigare kända skyddshöljen med för- skruvbara kabelgenomföringar av ingressvis angivet slag har det uppfinningsenliga skyddshöljet ett flertal fördelar. En grund- läggande fördel är att kostnaden för de enskilda kabelgenom- föringarna blir väsentligt lägre än kostnaden för kända kabel- genomföringar. Dessutom förenklas monteringen av kablarna sä att detta arbete kan genomföras snabbt och effektivt. Dessutom tar kabelgenomföringarna enligt uppfinningen i anspråk blott ett minimum av utrymme, varför många kabelgenomföringar kan åstadkommas utmed en begränsad yta; något som i sin tur kan möjliggöra en reduktion av skyddshöljets totala volym.In comparison with previously known protective covers with screw-on cable glands of the type specified in the preamble, the protective cover according to the invention has a number of advantages. A fundamental advantage is that the cost of the individual cable glands will be significantly lower than the cost of known cable glands. In addition, the assembly of the cables is simplified so that this work can be carried out quickly and efficiently. In addition, the cable glands according to the invention take up only a minimum of space, so that many cable glands can be provided along a limited area; which in turn can enable a reduction in the total volume of the protective cover.

Tänkbara modifikationer av uppfinningen Uppfinningen är ej begränsad blott till det ovan be- skrivna och på ritningarna visade utförandet. Sålunda kan skyddshöljet i sin helhet ges annan grundform än just paral- lellepipedisk. Exempelvis kan höljet ha cylindrisk grundform.Possible modifications of the invention The invention is not limited only to the embodiment described above and shown in the drawings. Thus, the protective cover in its entirety can be given a different basic shape than just a parallelepiped disk. For example, the housing may have a cylindrical basic shape.

Vidare kan såväl den lådformiga basdelens som lockets detalj- utformning varieras inom vida gränser. Bland annat kan den med kabelgenomföringarna försedda tätningen förbindas med locket i stället för med basdelen. I detta sammanhang skall även påpekas att locket resp. basdelen principiellt kan ha en och samma grundform.Furthermore, the detailed design of both the box-shaped base part and the lid can be varied within wide limits. Among other things, the seal provided with the cable glands can be connected to the cover instead of to the base part. In this context, it should also be pointed out that the lid resp. the base part can in principle have one and the same basic shape.

Claims (4)

20 25 30 35 519 711 8 Patentkrav20 25 30 35 519 711 8 Patent claims 1. Skyddshölje för elektriska komponenter, innefattande en låd- artad basdel (1) och ett lock (2) tätning (3) av ett material som är mer elastiskt än materialet mellan vilka är anordnad en i basdelen respektive locket, varvid tätningen har till uppgift att genom sin elasticitet förhindra inträngning av fukt i höl- jets inre, och varvid höljet inbegriper genomföringar för kablar till i höljets inre monterade komponenter, k ä n n e - t e c k n a t därav, att kabelgenomföringarna är integrerade med tätningen (3) och har formen av utstickande rörstycken (19), vilka utgörs av samma elastiska material som i tätningen i övrigt, och vilka vart och ett initialt uppvisar en botten- platta (22) som är vid behov lossbrytbar under bildande av ett hål (23) genom vilket en kabel kan föras in i höljets inre och omslutas av det elastiska rörstycket.Protective cover for electrical components, comprising a box-like base part (1) and a lid (2) seal (3) of a material which is more elastic than the material between which a one is arranged in the base part and the lid, the seal having the function by its elasticity to prevent the penetration of moisture into the interior of the housing, and wherein the housing includes penetrations for cables to components mounted in the interior of the housing, characterized in that the cable glands are integrated with the seal (3) and have the shape of protruding pipe pieces (19), which are made of the same elastic material as in the rest of the seal, and which each initially have a bottom plate (22) which is detachable when necessary, forming a hole (23) through which a cable can be inserted. in the interior of the housing and is enclosed by the elastic pipe piece. 2. Skyddshölje enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att bottenplattan (22) är avgränsad av ett ändlöst spår (24), vilket bildar en försvagande brottanvisning omkring plattan och vilket är tvärsnittsvis väsentligen V-formigt för att vid avlägsnande av bottenplattan (22) kvarlämna en elastiskt eftergivlig och mot kabeln tätande anpressbar vulst (25) om- kring det bildade hålet (23).Protective cover according to claim 1, characterized in that the bottom plate (22) is delimited by an endless groove (24), which forms a weakening fracture indication around the plate and which is cross-section substantially V-shaped so that when removing the bottom plate (22 ) leaving an elastically resilient and pressurized bead (25) that can seal against the cable around the formed hole (23). 3. Blindpluggämne för skyddshöljen enligt något av föregående krav, k ä n n e t e c k n a t av en av ett formstyvt material förfärdigad, cylindrisk stång (30) som inbegriper två eller (30', 30", 30"W axiellt åtskilda via avsmalnande partier (31) som i området av flera sektioner med olika diametrar, vilka är en spets (32) är lätt avbrytbar för att från stången avdela en i en öppen kabelgenomföring vid behov införbar plugg.Blind plug blank for protective covers according to one of the preceding claims, characterized by a cylindrical rod (30) made of a rigid material, which comprises two or (30 ', 30 ", 30" W axially separated via tapered portions (31) which in the area of several sections of different diameters, which is a tip (32) is easily interruptible to divide from the rod a plug which can be inserted into an open cable gland if necessary. 4. Blindpluggämne enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att mellan den enskilda stångsektionens avsmalnande parti (31) och sektionens cylindriska huvuddel är utformat ett runtom- gående spår (33) i vilket en vulst (25) omkring kabelgenom- föringshålet kan gripa in och snäppa fast en enskild, avdelad plugg i tillhörande rörstycke (19).Blind plug blank according to Claim 3, characterized in that a circumferential groove (33) is formed between the tapered portion (31) of the individual bar section and the cylindrical main part of the section in which a bead (25) around the cable bushing hole can engage. and snap a single, spaced plug into the associated pipe section (19).
SE0001107A 2000-03-29 2000-03-29 Protective cover for electrical components and blind plugs for this SE519711C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001107A SE519711C2 (en) 2000-03-29 2000-03-29 Protective cover for electrical components and blind plugs for this

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001107A SE519711C2 (en) 2000-03-29 2000-03-29 Protective cover for electrical components and blind plugs for this
EP01850043A EP1139536A3 (en) 2000-03-29 2001-03-05 Protective box for electrical equipment also comprising a fitting plug

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0001107D0 SE0001107D0 (en) 2000-03-29
SE0001107L SE0001107L (en) 2001-09-30
SE519711C2 true SE519711C2 (en) 2003-04-01

Family

ID=20279050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0001107A SE519711C2 (en) 2000-03-29 2000-03-29 Protective cover for electrical components and blind plugs for this

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1139536A3 (en)
SE (1) SE519711C2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMO20050051A1 (en) * 2005-03-04 2006-09-05 Zenit Invest S P A DEVICE.
DK1981139T3 (en) * 2007-04-12 2014-02-10 Electraplan Solutions Gmbh installation System
EP2645834B1 (en) * 2010-11-25 2016-01-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Casing cover

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1388822A (en) * 1963-12-09 1965-02-12 Ebenoid L Improvements to annular gaskets or grommets for electrical equipment
IT8920925D0 (en) * 1989-06-20 1989-06-20 Sirti Spa HERMETIC JOINT COVER FOR TELECOMMUNICATION CABLES AND IN PARTICULAR FOR CABLES CONTAINING OPTICAL FIBERS.
JP2891324B2 (en) * 1994-05-25 1999-05-17 矢崎総業株式会社 Waterproof seal structure of electrical junction box
BE1011337A6 (en) * 1997-08-26 1999-07-06 Ge Power Controls Belgium N V PANEL WITH AT LEAST ONE ENTRY, AND a junction box FITTED WITH SUCH PANEL.

Also Published As

Publication number Publication date
SE0001107D0 (en) 2000-03-29
EP1139536A2 (en) 2001-10-04
EP1139536A3 (en) 2002-08-28
SE0001107L (en) 2001-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE527756C2 (en) A core for a cable feed device
US10257947B2 (en) Housing for electrical unit
JP5346530B2 (en) Holding frame for connector module
SE519711C2 (en) Protective cover for electrical components and blind plugs for this
US6307752B1 (en) Housing for electrical device with relief for shearable ribs
SE505523C2 (en) spacer
KR200388147Y1 (en) T format clip for wiring harness
BR9909509A (en) Motor vehicle electric motor block
ES2154543A1 (en) Casing for washing machine
CN108475864A (en) Particularly for the terminal box of the electrical connection of printed circuit board
JP2008061289A (en) Wiring box
JP2007267470A (en) Wiring fixing tool
US20120180349A1 (en) Electrical System Devices, Indicia-Bearing Bodies, and Kits Including Same
US20170218987A1 (en) Screw boss locators and torque resistors
CN110574249B (en) Device housing for an electrical device, system comprising such a device housing, and method for using such a device housing
JP6466291B2 (en) Grommet mounting device and grommet mounting method
JP5947673B2 (en) Grommet
KR960001518A (en) Grommet
JP4907915B2 (en) Cable bushing for distribution box
JP2017118676A (en) Electronic control unit for vehicle
JP5103525B2 (en) Electric wire holder
JP6044500B2 (en) Wire harness with clamp and grommet
JP6065222B2 (en) Wiring box
KR200403976Y1 (en) Separation device for guiding liquid or airflow in molds
JP3154135U (en) Wiring positioning holder

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed