SE516360C2 - Device for use in glass recovery - incorporates container, whose edges lie immediately within coloured edge area, with stamping tool having complementary shape - Google Patents

Device for use in glass recovery - incorporates container, whose edges lie immediately within coloured edge area, with stamping tool having complementary shape

Info

Publication number
SE516360C2
SE516360C2 SE516360DA SE516360C2 SE 516360 C2 SE516360 C2 SE 516360C2 SE 516360D A SE516360D A SE 516360DA SE 516360 C2 SE516360 C2 SE 516360C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
glass
pieces
container
upper edge
wall portion
Prior art date
Application number
Other languages
Swedish (sv)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of SE516360C2 publication Critical patent/SE516360C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
  • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
  • B02C1/00Crushing or disintegrating by reciprocating members
  • B02C1/14Stamping mills
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
  • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
  • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
  • B02C19/0056Other disintegrating devices or methods specially adapted for specific materials not otherwise provided for
  • B02C19/0081Other disintegrating devices or methods specially adapted for specific materials not otherwise provided for specially adapted for breaking-up bottles
  • B02C19/0087Other disintegrating devices or methods specially adapted for specific materials not otherwise provided for specially adapted for breaking-up bottles for glass bottles

Abstract

The device incorporates a container (5), whose edges (7a,8a) lie immediately within the coloured edge area. A stamping tool (4) has a complementary shape. The windscreen is laid on the container edges, and the tool is pressed against the screen so that it is crushed, where uncoloured glass pieces drop downwards into a container space (6), whilst the coloured glass pieces drop on the outside of it.

Description

20 ,ífi . .. ,.3 0 . . 516 360 šïïñfífißífiiafiæ 2 En föredragen utföringsform av anordningen enligt uppfinningen, som är särskilt avsedd för återvinning av glas i bilrutor, vilka har ett svartfärgat kantparti runt hela rutan, har fyra till varandra anslutande väggpartier, som tillsammans med en botten- platta bildar en fyrkantig behållare för uppsamling av glasbitar från rutans klara glasparti. Utanför behållaren på ett avstånd, som åtminstone är något större än den svartfärgade kantens bredd, är ytterligare väggpartier med bottendelar anordnade, vilka tillsammans med förstnämnda väggpartier bildar ett utrymme för uppsamling av glasbitar från den svartfärgade kanten. 20, í fi. .., .3 0. . 516 360 šïïñfí fi ßí fi ia fi æ 2 A preferred embodiment of the device according to the invention, which is particularly intended for recycling glass in car windows, which has a black-colored edge portion around the entire window, has four adjoining wall portions which together with a bottom plate form a square container. for collecting pieces of glass from the clear glass part of the window. Outside the container at a distance which is at least slightly larger than the width of the black-colored edge, further wall portions with bottom parts are arranged, which together with the first-mentioned wall portions form a space for collecting pieces of glass from the black-colored edge.

Uppfmningen beskrivs närmare med hänvisning till ett på bifogade ritningar visat utföringsexempel, där fig. 1 och 2 visar en utföringsforrn av en anordning enligt uppfinningen sedd framifrån resp från sidan och fig. 3 ett snitt utefter linjen III-III i fig. 2.The invention is described in more detail with reference to an exemplary embodiment shown in the accompanying drawings, in which Figs. 1 and 2 show an embodiment of a device according to the invention seen from the front and from the side, respectively, and Fig. 3 a section along the line III-III in Fig. 2.

Glaskrossanordningen enligt uppfinningen innefattar ett stativ 1, som uppbär en hydraulcylinder 2, vid vars kolvstång 3 ett generellt med 4 betecknat stansverktyg är fixerat. Stansverktyget 4 är anordnat ovanför en generellt med 5 betecknad behållar- anordning, som har stödben och även är förbunden med stativet 1.The glass-breaking device according to the invention comprises a frame 1, which carries a hydraulic cylinder 2, at the piston rod 3 of which a punching tool generally designated 4 is fixed. The punching tool 4 is arranged above a container device generally designated 5, which has support legs and is also connected to the frame 1.

Behållaranordningen 5 har ett inre rektangulärt utrymme 6, som är avgränsat av två längsgående väggar 7, två gavelväggar 8 och en bottendel 9, som lutar mot mitten och där uppvisar en utloppsöppning 10. Väggama 7 och 8 har horisontella övre kanter 7a resp 8a, som var och en uppvisar ett V-formigt spår 7b resp 8b. Utanför väggarna 7 och 8 är tre ytterligare väggar 11, 12 och 13 via bottendelar 14, 15 och 16 fixerade vid tre av Väggama 7 och 8. Alla bottendelarna 14, 15, 16 lutar snett inåt mot väggpartiema 8 och 9. Den långa frontväggens 11 botten 14 lutar dessutom snett nedåt åt höger (sett i fig. 1), medan sidoväggamas 12, 13 bottnar 15, 16 lutar snett nedåt bakåt och- på baksidan om den bakre längsgående väggen 7 är förbundna med varandra via en bottendel 17 (fig. 2). Genom detta utförande styrs material som faller ned på bottendelama 14-17 bakåt till en behållare 18, medan material som faller ned 10 15 20 . . . . ...25 . 516 360 3 i behållarutrymmet 6 styrs mot utloppet 10 genom bottendelens 9 lutning och upp- samlas i en behållare 19.The container device 5 has an inner rectangular space 6, which is delimited by two longitudinal walls 7, two end walls 8 and a bottom part 9, which slopes towards the center and there has an outlet opening 10. The walls 7 and 8 have horizontal upper edges 7a and 8a, respectively, which each has a V-shaped groove 7b and 8b, respectively. Outside the walls 7 and 8, three further walls 11, 12 and 13 are fixed via bottom parts 14, 15 and 16 to three of the walls 7 and 8. All the bottom parts 14, 15, 16 are inclined inwards towards the wall portions 8 and 9. The long front wall 11 the bottom 14 also slopes obliquely downwards to the right (seen in Fig. 1), while the bottoms 15, 16 of the side walls 12, 13 slope obliquely downwards backwards and at the rear if the rear longitudinal wall 7 are connected to each other via a bottom part 17 (fi g). 2). By this embodiment, material which falls down on the bottom parts 14-17 is guided backwards to a container 18, while material which falls down 10 15. . . . ... 25. 516 360 3 in the container space 6 is guided towards the outlet 10 by the inclination of the bottom part 9 and is collected in a container 19.

Det ovanför behållaranordningen 5 belägna stansverktyget 4 består av två längsgåen- de vertikala väggar 20 och två gavelväggar 21, som är förbundna med varandra och bildar ett lådformigt verktyg 4. Verktygets väggar 20 och 21 är belägna mitt emot behållaranordningens 5 väggar 7 resp 8, såsom tydligast framgår av fig. 3 och har omvänt V-forrniga ändkanter 20a resp 21a, vilka passar in i de V-formiga spåren 7b, 8b i väggama 7 resp 8. Väggarna 20, 21 är förbundna med en bottenplatta 22, vilken är förbunden med kolvstången 3.The punching tool 4 located above the container device 5 consists of two longitudinal vertical walls 20 and two end walls 21, which are connected to each other and form a box-shaped tool 4. The walls 20 and 21 of the tool are located opposite the walls 7 and 8 of the container device 5, respectively. most clearly shown by fi g. 3 and has inverted V-shaped end edges 20a and 21a, respectively, which fit into the V-shaped grooves 7b, 8b in the walls 7 and 8, respectively. The walls 20, 21 are connected to a bottom plate 22, which is connected to the piston rod 3.

Behållaranordningens 5 väggar 7 och 8 samt det ramliknande stansverktygets väggar 20 och 21 dimensioneras för den glasskiva som skall krossas, så att kantema 7a, 8a och 20a, 21a hamnar omedelbart innanför det område, som skall kasseras, om det är fråga om en bilruta med ett svartfärgat kantparti, innanför detta parti.The walls 7 and 8 of the container device 5 and the walls 20 and 21 of the frame-like punching tool are dimensioned for the glass sheet to be crushed, so that the edges 7a, 8a and 20a, 21a end up immediately inside the area to be discarded, in the case of a car window with a black edge portion, inside this portion.

I fig. 3 betecknar 30 en bilbakruta av härdat glas. Partiet 30a utanför kantema 7a, 8a är det svartfirgade partiet. När stansverktyget förs ned och pressar mot glasrutan 30, splittras glaset och glasbitama från det klara glaset faller ned i behållarutrymmet 6, medan glas från det färgade kantpartiet faller ned på utsidan om detta i utrymmet mellan väggarna 7, 8 och väggarna 11, 12, 13.In Fig. 3, 30 denotes a car rear window of tempered glass. The portion 30a outside the edges 7a, 8a is the black-colored portion. When the punching tool is lowered and pressed against the glass pane 30, the glass splits and the pieces of glass from the clear glass fall into the container space 6, while glass from the colored edge portion falls on the outside thereof in the space between the walls 7, 8 and the walls 11, 12, 13 .

Under själva krossningsproceduren är en ljusisolerad skyddshuv 40 nedförd över behållaranordningen 5. Skyddshuven 40 har ett manöverhandtag 41 och är på inte närmare visat sätt vertikalt rörligt lagrad i stativet 1.During the crushing procedure itself, a light-insulated protective hood 40 is lowered over the container device 5. The protective hood 40 has an operating handle 41 and is in a manner not shown in more detail vertically movably mounted in the frame 1.

Som ett altemativ till de mitt emot varandra anordnade V-formiga resp omvänt V-formiga kantema 7a, 8a resp 20a, 21a, kan verktygets 4 och behållaranordningens 5 väggar utformas med plana kantytor och väggama anordnas så att verktygets 516 360 4 väggar 20, 21 passerar omedelbart vid sidan om behållaranordningens väggar 7, 8, vilket resulterar i en klipprörelse.As an alternative to the opposite V-shaped and inverted V-shaped edges 7a, 8a and 20a, 21a, respectively, the walls of the tool 4 and the container device 5 can be formed with flat edge surfaces and the walls are arranged so that the walls 20, 21 of the tool 516 360 passes immediately next to the walls 7, 8 of the container device, resulting in a cutting movement.

En exempelvis för bakrutor anpassad glaskrossanordning kan även användas för att krossa sidorutor. Ett nät eller raster 50 placeras då i behållarutrymmet 6 strax under dess överkant, såsom visas i fig. 3. I ett fäste 51, t ex ett bajonettfáste, fästs en dorn 52, som då verktyget 4 förs ned träffar och krossar en på rastret 50 liggande glas- ruta. Glasbitarna faller ned i behållaren, medan rutramen eller hisskenan ligger kvar på rastret.A glass breaker device adapted, for example, for rear windows can also be used to crush side windows. A net or grid 50 is then placed in the container space 6 just below its upper edge, as shown in Fig. 3. In a bracket 51, for example a bayonet bracket, a mandrel 52 is attached, which when the tool 4 is lowered hits and crushes one on the grid 50. horizontal glass pane. The pieces of glass fall into the container, while the window frame or lift rail remains on the screen.

Claims (6)

10 15 20 25 516 360 s Patentkrav10 15 20 25 516 360 s Patent Claims 1. Sätt att vid glaskrossning i samband med glasåtervinning hålla glasbitar från ett område av en glasskiva skilt från glasbitar från ett angränsande område, känne- tecknat av att glasskivan (30) placeras på ett långsträckt mothåll (7,8) med den skiljelinje, som skiljer nämnda områden från varandra, över mothållet, att ett stans- verktyg (4) med till mothållet anpassad form pressas mot glasskivan på den sida, som är motsatt mothållet, så att glaset splittras, och att glasbitar, som faller ned på ömse sidor om mothållet uppsamlas var för sig.When breaking glass in connection with glass recycling, keep pieces of glass from an area of a glass sheet separate from pieces of glass from an adjacent area, characterized in that the glass sheet (30) is placed on an elongate abutment (7,8) with the dividing line which distinguishes said areas from each other, over the abutment, that a punching tool (4) with a shape adapted to the abutment is pressed against the glass sheet on the side opposite the abutment, so that the glass splits, and that pieces of glass which fall down on either side of the resistance is collected separately. 2. Anordning för att vid glaskrossning i samband med glasåtervinning hålla glasbitar från ett område av en glasskiva skilt från glasbitar från ett angränsande område, kännetecknar! av att den innefattar minst ett väggparti (7,8) med en överkant (7a,8a), vilken bildar upplagsyta för glasskivan (30) samt mothåll för ett stansverktyg (4), ett till formen på överkanten anpassat stansverktyg (4), som är lagrat för för- flyttning mot och bort från överkanten, drivorgan (2) för nämnda förflytming av stansen, samt uppsamlingsorgan (9,15,16,17) för glasbitar på ömse sidor om vägg- partiet (7,8).Device for holding glass pieces from an area of a glass sheet separately from pieces of glass from an adjacent area during glass crushing in connection with glass recycling, characterized! in that it comprises at least one wall portion (7, 8) with an upper edge (7a, 8a), which forms a support surface for the glass plate (30) and abutment for a punching tool (4), a punching tool (4) adapted to the shape of the upper edge, which is stored for moving towards and away from the upper edge, drive means (2) for said for moving the punch, and collecting means (9,15,16,17) for pieces of glass on either side of the wall portion (7,8). 3. Anordning enligt krav 2, kännetecknad av att den innefattar ett flertal till var- andra anslutande väggpartier (7,8), som avgränsar ett uppsamlingsutrymme (6), och ett stansverktyg (4), som bildar en till formen på uppsamlingsutrymmets överkant anpassad ram (20,21).Device according to claim 2, characterized in that it comprises a number of wall portions (7, 8) connecting to each other, which delimit a collecting space (6), and a punching tool (4), which forms a shape adapted to the shape of the upper edge of the collecting space. ram (20,21). 4. Anordning enligt krav 3, kännetecknar! av att minst ett ytterligare väggparti (l2,I3,14) på avstånd från förstnämnda väggparti (7,8) tillsammans med det senare bildar ett ytterligare uppsamlingsutrymme för glasbitar vid sidan om det förstnämnda utrymmet (6). 10 516 360 6Device according to claim 3, characterized in! in that at least one further wall portion (12, 13, 14) at a distance from the first-mentioned wall portion (7, 8) together with the latter forms an additional collecting space for pieces of glass next to the first-mentioned space (6). 10 516 360 6 5. Anordning enligt krav 3 och 4, kännetecknad av att den innefattar fyra till var- andra anslutande väggpartier (7,8), som tillsammans med en bottenplatta (9) bildar en fyrkantig behållare (6), att fyra ytterligare väggpartier (12,13,14) med bottendelar (15,16,17) utanför förstnämnda väggpartier tillsammans med de senare avgränsar ett andra utrymmet, utanför behållaren, och att såväl behållaren som det omgivande utrymmet uppvisar utlopp för glasbitar.Device according to claims 3 and 4, characterized in that it comprises four wall portions (7,8) connecting to each other, which together with a bottom plate (9) form a square container (6), that four further wall portions (12, 13,14) with bottom parts (15,16,17) outside the first-mentioned wall portions together with the latter delimiting a second space, outside the container, and that both the container and the surrounding space have outlets for pieces of glass. 6. Anordning enligt något av kraven 2-5, kännetecknad av att överkanten (7a,8a) på väggpartiet (7,8) är utformad med en ränna (7b,8b) och att stansverktyget (4) har en mot överkanten på väggpartiet vänd kant (20a,21a) med till rännans profil anpassad profil.Device according to one of Claims 2 to 5, characterized in that the upper edge (7a, 8a) of the wall portion (7, 8) is formed with a groove (7b, 8b) and in that the punching tool (4) has one facing the upper edge of the wall portion. edge (20a, 21a) with profile adapted to the gutter profile.
SE516360D 1996-01-04 1996-01-04 Device for use in glass recovery - incorporates container, whose edges lie immediately within coloured edge area, with stamping tool having complementary shape SE516360C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE516360T 1996-01-04
SE9600029A SE9600029L (en) 1996-01-04 1996-01-04 Method and apparatus for separating glass splits from different areas of a glass sheet during glass recycling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SE516360C2 true SE516360C2 (en) 2002-01-08

Family

ID=20400929

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9600029A SE9600029L (en) 1996-01-04 1996-01-04 Method and apparatus for separating glass splits from different areas of a glass sheet during glass recycling
SE516360D SE516360C2 (en) 1996-01-04 1996-01-04 Device for use in glass recovery - incorporates container, whose edges lie immediately within coloured edge area, with stamping tool having complementary shape

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9600029A SE9600029L (en) 1996-01-04 1996-01-04 Method and apparatus for separating glass splits from different areas of a glass sheet during glass recycling

Country Status (1)

Country Link
SE (2) SE9600029L (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109174265A (en) * 2018-08-31 2019-01-11 浙江信基科技有限公司 A kind of abandoned car glass crushing device
CN109174273A (en) * 2018-08-15 2019-01-11 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 A kind of crushing device before quick lime calcining
CN109622117A (en) * 2018-12-29 2019-04-16 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 Scrap glass recyclable device
CN110152770A (en) * 2019-05-24 2019-08-23 重庆建工第二建设有限公司 Concrete waste material processing device
CN110279718A (en) * 2019-05-27 2019-09-27 山东消博士消毒科技股份有限公司 A kind of oral-cavity disinfectant manufacturing device
CN110314723A (en) * 2019-07-05 2019-10-11 卢月簪 A kind of agricultural byproducts processing niblet impact grinding device
CN111686849A (en) * 2020-06-22 2020-09-22 王祁 Recycling and reusing treatment system and treatment method for waste glass doors and windows

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109174273A (en) * 2018-08-15 2019-01-11 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 A kind of crushing device before quick lime calcining
CN109174265A (en) * 2018-08-31 2019-01-11 浙江信基科技有限公司 A kind of abandoned car glass crushing device
CN109622117A (en) * 2018-12-29 2019-04-16 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 Scrap glass recyclable device
CN110152770A (en) * 2019-05-24 2019-08-23 重庆建工第二建设有限公司 Concrete waste material processing device
CN110152770B (en) * 2019-05-24 2021-03-23 重庆建工第二建设有限公司 Concrete waste treatment device
CN110279718A (en) * 2019-05-27 2019-09-27 山东消博士消毒科技股份有限公司 A kind of oral-cavity disinfectant manufacturing device
CN110279718B (en) * 2019-05-27 2021-06-18 山东消博士消毒科技股份有限公司 Oral cavity disinfectant manufacturing installation
CN110314723A (en) * 2019-07-05 2019-10-11 卢月簪 A kind of agricultural byproducts processing niblet impact grinding device
CN111686849A (en) * 2020-06-22 2020-09-22 王祁 Recycling and reusing treatment system and treatment method for waste glass doors and windows
CN111686849B (en) * 2020-06-22 2021-12-03 江苏汇海新材料科技有限公司 Recycling and reusing treatment system and treatment method for waste glass doors and windows

Also Published As

Publication number Publication date
SE9600029D0 (en) 1996-01-04
SE9600029L (en) 1997-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109014421B (en) Working method of aluminum alloy profile cutting equipment
CN109047907B (en) Aluminum alloy section bar cutting equipment
SE516360C2 (en) Device for use in glass recovery - incorporates container, whose edges lie immediately within coloured edge area, with stamping tool having complementary shape
CN112044568A (en) Building solid waste garbage classification and recovery treatment equipment and classification and recovery treatment method
CN206352278U (en) Vertical cutter diclinic shovels Assembled snow sweeper
SE466590B (en) GAMING REMOVAL TO PUT
CN215147604U (en) Burr clearing device for steel processing
CN213916480U (en) Leftover cutting device for metal smelting products
CN209745694U (en) Clean concrete pressure testing machine capable of improving waste residue recovery efficiency
CN213626752U (en) Dismantle convenient assembled guardrail bar
CN109437541B (en) Glass breaks limit buffer off with fingers and thumb
CN213857638U (en) Automobile bumper disassembling equipment
CN113976580A (en) Device for breaking concrete separation reinforcing steel bars
CN106965275B (en) Be applied to waste material processing apparatus of computer cut-to-size saw
WO2018066147A1 (en) Solar panel snow removing device and solar panel snow remover
CN214394589U (en) Furniture processing is with cutting device who has protection machanism
CN218546363U (en) Pavement material strength tester
CN216576609U (en) Aluminum bar cutting equipment
CN116575745B (en) Building outer wall protector
CN110904281A (en) Multi-adaptation leather shoveling machine
CN216682503U (en) Cutting knife for pet feed processing
CN108857189B (en) Welding fire receiving basin convenient for slag discharge
CN215482470U (en) Self-cleaning road reflective mark
CN210973134U (en) Material taking device of slicing machine
CN217225651U (en) Novel punching structure of automobile water-cutting bright strip die

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed